EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Uppdatering av EG:s handlingsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Uppdatering av EG:s handlingsprogram"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM (2003) 93 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Uppdatering av EG:s handlingsprogram Påskyndade insatser mot hiv/aids, malaria och tuberkulos som led i fattigdomsbekämpningen Olösta policyfrågor och kommande utmaningar

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Uppdatering av EG:s handlingsprogram Påskyndade insatser mot hiv/aids, malaria och tuberkulos som led i fattigdomsbekämpningen Olösta policyfrågor och kommande utmaningar... 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund och utmaningar En helt ny internationellt enighet motstridigheterna sammanjämkas Långsamma framsteg globalt sett när det gäller tillgång och mobilisering av resurser Framstegen hittills inom ramen för handlingsprogrammet Ökade effekter Optimera verkningarna av insatser på områdena hälsa, aidsbekämpning och befolkningsfrågor vilka särskilt inriktas på de viktigaste överförbara sjukdomarna och på fattigdomsbekämpning Förstärkt läkemedelspolitik och kapacitetsuppbyggnad Utveckling av den lokala produktionskapaciteten Ekonomisk överkomlighet Differentierad prissättning Tullar och skatter Skydd av immateriella rättigheter Företagens sociala ansvar Forskning och utveckling Förstärkning av forskningen i fattigdomsrelaterade sjukdomar Partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP) Uppbyggnad av forsknings- och utvecklingskapaciteten i utvecklingsländerna Indirekta incitament för att öka den privata sektorns investeringar i forskning om och utveckling av särskilda globala kollektiva nyttigheter Deltagande i globala partnerskap: politik och politisk dialog Uppföljning och utvärdering Slutsatser

3 Bilaga 1 Förkortningar Bila ga 2: Schema Bilaga 3: Utvecklingsmålen för det nya årtusendet (millenniemålen) Bilaga 4: Priser och prissänkningar på vissa produkter mot hiv/aids och malaria

4 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Uppdatering av EG:s handlingsprogram Påskyndade insatser mot hiv/aids, malaria och tuberkulos som led i fattigdomsbekämpningen Olösta policyfrågor och kommande utmaningar SAMMANFATTNING Kommission antog i februari 2001 sitt handlingsprogram med titeln Påskyndade insatser mot hiv/aids, malaria och tuberkulos som led i fattigdomsbekämpningen. Handlingsprogrammet omfattar en rad åtgärder för att öka effekterna av befintliga åtgärder, göra viktiga läkemedel ekonomiskt mera överkomliga samt främja forskning om och utveckling av särskilda globala kollektiva nyttigheter för att bekämpa hiv/aids, malaria och tuberkulos på nationell, regional och global nivå. Handlingsprogrammet har nu tillämpats i två år och tiden är mogen för en bedömning av dess genomförande och en närmare blick på olösta policyfrågor och kommande utmaningar. Den främsta anledningen till att handlingsprogrammet och dess genomförande är så angeläget är att antalet människor som insjuknar i, infekteras av och dör i hiv/aids, malaria och tuberkulos fortsätter att öka. Bara under 2001 dog omkring tre miljoner personer i aids, och ytterligare fem miljoner blev hivsmittade. Även malaria och tuberkulos fortsätter att öka. Under 2001 dog ca två miljoner personer i tuberkulos och en miljon i malaria. Om denna utveckling fortsätter kommer under tiden fram till 2020 nära en miljard personer att ha blivit smittade med tuberkulos, 200 miljoner kommer att ha utvecklat sjukdomen och av dem kommer 35 miljoner att ha avlidit. Tuberkulos och malaria kommer att vara bidragande faktorer till ytterligare två till fyra miljoner dödsfall årligen. Inom det internationella samfundet är man överens om det överhängande behovet av att bekämpa hiv/aids, malaria och tuberkulos i utvecklingsländerna och om medlen för att uppnå detta. Samtliga världssamfundets medlemmar har undertecknat FN:s utvecklingsmål för det nya årtusendet, de s.k. millenniemålen (Millennium Development Goals). De mål som rör hiv/aids, malaria och tuberkulos står högt på listan, vilket framhäver kopplingen mellan övergripande fattigdomsbekämpning och investeringar i hälsa. Den på WHO initiativ tillsatta kommissionen för makroekonomi och hälsa (CMH) har lagt fram övertygande bevisning för nödvändigheten av att inrikta insatserna på dessa tre sjukdomar och visat varför investeringar i hälsosektorn utgör en effektiv strategi när det gäller att minska fattigdomen. Debatten om globala kollektiva nyttigheter har också fortsatt och man diskuterar som bäst lämpliga incitament för att stimulera utvecklingen av särskilda globala kollektiva nyttigheter, såsom bekämpning av hiv/aids-, malaria- och tuberkulosepidemierna. Det finns fortfarande inget vaccin mot hiv/aids eller malaria och inget effektivt tuberkulosvaccin, och många av dessa globala kollektiva nyttigheter är beroende av internationella insatser. När det gäller att öka effekterna har det inte skett några snabba framsteg i form av ett utökat stöd till hälsosektorn. Trots de betydande prissänkningar som åstadkommits sedan 4

5 handlingsprogrammet antogs har fortfarande bara en liten del av jordens befolkning tillgång till antiretrovirala läkemedel eller effektiva åtgärder mot tuberkulos och malaria. Den ökning av utvecklingsländernas hälso- och sjukvårdsbudget till minst US-dollar per person och år som är önskvärd kommer fram till 2007 att kräva omkring 27 miljarder US-dollar i gåvobistånd och ytterligare budgetmedel om 23 miljarder US-dollar från utvecklingsländernas sida. Det årliga finansieringsbehovet för att täcka utgifterna enbart för hiv/aids, malaria och tuberkulos uppskattas till 9,2 miljarder US-dollar. Resultaten när det gäller handlingsprogrammets effekter inom de enskilda länderna måste bedömas över en längre period. Gemenskapen planerar dock att öka sina utgifter för social infrastruktur, vilande program har nyinriktats och insatserna är nu tydligare inriktade på handlingsprogrammets prioriteringar. På EU-nivå har flera resolutioner antagits av rådet och parlamentet i vilka prioriteringarna i handlingsprogrammet bekräftas. Kommissionen har också antagit ett meddelande om hälsa och fattigdomsbekämpning, i vilket anges fyra övergripande strategier för att nå ett bättre resultat på hälsoområdet, och lagt fram ett förslag till en förordning rörande fattigdomsrelaterade sjukdomar (hiv/aids, malaria och tuberkulos) som innefattar en betydande ökning av de ekonomiska resurserna. När det gäller ökad ekonomisk överkomlighet har immateriella rättigheter och TRIPsavtalet ägnats stor uppmärksamhet vid inledandet av den nya förhandlingsrundan inom WTO, den s.k. utvecklingsrundan. Vid WTO-medlemmarnas ministerkonferens i Doha 2001 gjordes ett stort framsteg i och med att en förklaring om TRIPs-avtalet och folkhälsa antogs. Kommissionens strategi för införande av differentierad prissättning i syfte att förbättra tillgången till viktiga läkemedel i utvecklingsländerna har också lett till konkreta resultat. Under de två sista åren har principen om differentierad prissättning gradvis fått ett brett stöd inom EU som ett effektivt tillvägagångssätt när det gäller att förbättra tillgången till viktiga läkemedel för människor som lever i fattigdom. I detta sammanhang har kommissionen antagit ett förslag till rådsförordning som syftar till att undvika att handeln med läkemedel som säljs till differentierade priser i utvecklingsländer läggs om till Europeiska unionen. I fråga om ökade investeringar i forskning och utveckling har genom ramprogrammen för forskning avsevärda resurser anslagits till forskning om hiv/aids, malaria och tuberkulos, bland annat till inrättandet av det nya partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (European and Developing countries Clinical Trials Partnership; EDCTP). Det är tydligt att detta partnerskap innebär ännu ett framsteg, eftersom det bidrar till att EU i samband med de europeiska forskningsinsatserna i kampen mot dessa tre sjukdomar i utvecklingsländerna uppträder med en stämma. Under de kommande åren måste stor uppmärksamhet ägnas åt ytterligare direkta och indirekta incitament för att stimulera forskning om och utveckling av särskilda globala kollektiva nyttigheter för att bekämpa dessa tre sjukdomar. På det globala planet har gemenskapen arbetat aktivt och framåtsyftande för att ta upp de frågor som omfattas av handlingsprogrammet exempelvis vid toppmöten inom G8 (i synnerhet mötet i Okinawa) och mellan EU och USA samt inom ramen för forumet för EU och Afrikanska enhetsorganisationen (OAU). Kommissionen är aktiv styrelseledamot i den globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria (GFATM). Utvecklingsländerna har stor tyngd i styrelsen för GFATM och när det gäller formerna för fondens förvaltning. Viktiga policyfrågor vars behandling i andra forum hittills inte givit något resultat, t.ex. differentierad prissättning, tas upp inom ramen för fonden. Att enbart behandla dem inom GFATM är dock inte tillräckligt. Det krävs förnyade ansträngningar för att få till stånd ett samarbete både på europeisk nivå och med vissa bestämda partner, i synnerhet USA, i dessa frågor. 5

6 Två år efter antagandet fungerar handlingsprogrammet fortfarande som en heltäckande, framåtsyftande och sammanhållen politisk ram för EU:s åtgärder, vars syfte är att ge ett viktigt bidrag till förbättrade insatser på nationell, regional och global nivå mot dessa tre överförbara sjukdomar. Fortfarande finns dock ett trängande behov av gemensamma åtgärder i stor skala. På de områden där framstegen inte har varit så stora är orsaken främst brist på lämpliga resurser inom kommissionen eller medlemsstaterna för att genomföra storskaliga insatser, exempelvis när det gäller lokal produktionskapacitet, tekniköverföring samt åtgärder för att stimulera innovativ forskning och utveckling inom den privata sektorn, och för att samarbeta i synnerhet med de berörda utvecklingsländerna inom ramen för verkliga partnerskap. Handlingsprogrammet har visat att det är av största vikt att EU verkligen gör sin röst hörd, och programmet har lett till att EU:s ståndpunkter i fråga om målinriktade åtgärder mot hiv/aids, malaria och tuberkulos har förstärkts avsevärt på internationell nivå, med stöd av andra partner. Det krävs dock större ansträngningar för att åstadkomma regelbundna och strukturerade överläggningar med utvecklingsländerna. Det föreslås att denna aspekt skall vidareutvecklas genom inrättandet av ett partsforum för insatser mot överförbara sjukdomar som led i fattigdomsbekämpningen. Den stora uppgift som EU nu står inför är att få utvecklingsländer, andra OECD-medlemmar, sin egen industri och det civila samhället att införa och tillämpa de olika mekanismer som krävs i kampen mot dessa tre sjukdomar. 6

7 1. INLEDNING EG:s handlingsprogram för insatser mot överförbara sjukdomar som led i fattigdomsbekämpningen (nedan kallat handlingsprogrammet ) grundar sig på den politiska ram som presenteras i meddelandet från september 2000 om påskyndade insatser mot de viktigaste överförbara sjukdomarna som led i fattigdomsbekämpningen 1. Det är en del av en utökad internationell ansats och utgör, för perioden , en bred och sammanhängande gemenskapsinsats för att bemöta den globala nödsituation som orsakas av de tre största överförbara sjukdomarna, nämligen hiv/aids, malaria och tuberkulos. Dessa sjukdomar drabbar främst de fattigaste befolkningsgrupperna och undergräver den globala hälsan och en hållbar utveckling. I kommissionens strategi ingår en rad olika åtgärder som sinsemellan förstärker varandra och vars syfte är att i) öka effekterna av befintliga åtgärder, ii) göra viktiga läkemedel ekonomiskt mera överkomliga, samt iii) främja forskning om och utvecklande av särskilda globala kollektiva nyttigheter för att bekämpa hiv/aids, malaria och tuberkulos på nationell, regional och global nivå. I detta meddelande bedöms genomförandet av handlingsprogrammet under de två första åren av dess tillämpning. Meddelandet riktar sig i första hand till rådet och Europaparlamentet, men det är viktigt att alla som engagerar sig för en hållbar utveckling känner till vilka framsteg som görs i den gemensamma kampen mot dessa sjukdomar i utvecklingsländerna. I dokumentet beskrivs det övergripande sammanhanget och de kvarstående problemen samt presenteras de resultat som nåtts när det gäller effekter, ekonomisk överkomlighet respektive forskning. Ett särskilt avsnitt handlar om uppföljning och utvärdering, vilket följs av rekommendationer för det kommande arbetet. 2. BAKGRUND OCH UTMANINGAR Under de senaste två åren har sammanlagt över 160 miljoner levnadsår med god hälsa gått förlorade på grund av hiv/aids, 80 miljoner på grund av malaria och nära 72 miljoner på grund av tuberkulos 1. Antalet människor som insjuknar i, smittas av och dör i hiv/aids, malaria och tuberkulos fortsätter att öka. Bara under 2001 dog omkring tre miljoner personer i aids, och ytterligare fem miljoner blev hivsmittade. Hälften av de nya hivsmittade vilka är fler än om dagen återfinns i åldersgruppen år. Snabbast sprider sig sjukdomen i Östeuropa, Centralasien, Kina och Indien. I dessa områden inträffar de flesta nya infektionsfallen bland sprutnarkomaner. Ur ett helhetsperspektiv utgör aids dock en viktig faktor att beakta i alla regioner. 2. Den börda som malaria och tuberkulos lägger på utvecklingen tilltar även den. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter kommer under tiden fram till 2020 nära en miljard personer att ha blivit smittade med tuberkulos, 200 miljoner kommer att ha utvecklat sjukdomen och av dem kommer 35 miljoner att ha avlidit. En tredjedel av jordens befolkning bär på tuberkulossmitta. Under 2001 dog två miljoner personer i tuberkulos och en miljon i malaria. Både tuberkulos och malaria är bidragande 1 KOM (2001) 96, och KOM(2000) 585,

8 faktorer till ytterligare två till fyra miljoner dödsfall årligen. Av dödsfallen i malaria sker största andelen bland barn i Afrika söder om Sahara. Tuberkulos är i stor utsträckning relaterad till en hög förekomst av aids och utgör en viktig faktor att beakta i Sydostasien, Ostasien, Stillahavsområdet samt Nord- och Sydamerika En helt ny internationellt enighet motstridigheterna sammanjämkas 1. Under de två sista åren har det uppstått en bred enighet inom det internationella samfundet om det överhängande behovet av att bemästra hiv/aids, malaria och tuberkulos i utvecklingsländerna och även om medlen för att nå dithän. Både tjänstemän, politiker, politiska beslutsfattare, aktörer inom det civila samhället och ledare inom näringslivet har mer än någonsin tidigare blivit medvetna om den börda dessa sjukdomar medför och hur den kommer att växa om vi inte ökar insatserna för att bekämpa dem. Detta samförstånd har lett till en ny politisk beslutsamhet som har gjort att en internationell enighet utan tidigare motstycke kunnat nås om vilka insatser som kommer att få störst effekt. 2. Samtliga världssamfundets medlemmar har undertecknat FN:s utvecklingsmål för det nya årtusendet, de s.k. millenniemålen (se bilaga 3). Det centrala i dessa mål är att andelen människor som lever i extrem fattigdom skall halveras fram till Hälsomålen intar en framskjuten plats och riktar in strålkastarljuset på kopplingen mellan övergripande fattigdomsbekämpning och investeringar i hälsa. Mål 6, Bekämpa hiv/aids, malaria och andra folksjukdomar, innebär ett kraftfullt åtagande och ett erkännande av att man inte kommer att kunna nå det centrala resultat man eftersträvar, att minska den globala fattigdomen, utan att ta itu med dessa sjukdomar. Syftet är, mera specifikt, att fram till 2015 stoppa och minska spridningen av hiv/aids och minska förekomsten av malaria och tuberkulos. Det är nu ett erkänt faktum att handlingsprogrammet direkt har bidragit till det internationella samförståndet rörande millenniemål Andra, mer specifika mål beträffande de tre sjukdomarna har överenskommits globalt och regionalt: för hiv/aids vid FN:s generalförsamlings särskilda möte om hiv/aids i juni 2001, för malaria vid det afrikanska toppmötet inom ramen för initiativet Roll Back Malaria (Stoppa malarian) i Abuja i april 2000, och för tuberkulos bland annat vid Världshälsoförsamlingens möte i maj Målen, delmålen, de därtill knutna indikatorerna samt åtgärderna beträffande dessa tre sjukdomar behandlas också inom den nyligen inrättade globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria (GFATM). 4. En annan viktig vändpunkt globalt sett under de två sista åren har varit det arbete som utförts inom WHO:s kommission för makroekonomi och hälsa (CMH) 2. Dess rapport innehåller klara bevis för hur en tung sjukdomsbörda 3 minskar den ekonomiska tillväxten och begränsar de resurser som står till samhällets förfogande för investeringar i folkhälsa och fattigdomsbekämpning. I rapporten dokumenteras 2 3 Kommissionen för frågor rörande makroekonomi och hälsa, slutrapport, december Konsekvenserna av dålig hälsa för enskilda människor och för deras samhällen mäts genom att man uppskattar antalet år med god hälsa som dessa personer går miste om till följd av varje sjukdom. Sammantaget kan det totala antalet år med god hälsa som gått förlorade till följd av en viss sjukdom beskrivas som den sjukdomsbörda som sjukdomen orsakar. Ett samhälles sammanlagda sjukdomsbörda utgörs av skillnaden mellan befolkningens faktiska hälsa och en idealisk situation där alla lever till hög ålder med bibehållen hälsa. 8

9 varför ökade investeringar i hälsa utgör en effektiv strategi när det gäller att minska antalet människor som lever i fattigdom och beräknas att den sammanlagda avkastningen på investeringar i hälsa i utvecklingsländerna uppgår till 18 % per år. CMH:s arbete har bidragit till att stärka det globala samförståndet kring nödvändigheten av att minska sjukdomsbördan för människor som lever i fattigdom genom att koncentrera insatserna till dessa tre sjukdomar. 5. Sedan handlingsprogrammet antogs har debatten om globala kollektiva nyttigheter fortsatt i olika forum. Handlingsprogrammet innebar ett klart uttalande till förmån för att politiken i fråga om globala kollektiva nyttigheter skall grundas på tanken att investeringar i hälsa och utveckling gynnar alla, både fattiga och rika. En sådan politik går vida utöver traditionellt bistånd. Eftersom de som tillhandahåller kollektiva nyttigheter kanske inte får tillräcklig kompensation genom marknadsbaserade förhandlingar eller befintliga offentliga finansieringsmekanismer håller gemenskapen och medlemsstaterna för närvarande på att utveckla lämpliga incitament för utvecklande av särskilda globala kollektiva nyttigheter (produkter, tjänster, know-how) som kan bidra till att epidemier såsom hiv/aids, malaria och tuberkulos kan bemästras. 6. Det finns allt fler belägg för att förebyggande, behandling och vård måste utgöra en sammanhängande helhet. Det blir också allt mer uppenbart att man kan vårda och behandla aidspatienter även i resursfattiga miljöer, vilket är en viktig del av arbetet för ett mera effektivt förebyggande. Denna växande insikt framgick tydligt vid FN:s generalförsamlings särskilda möte om hiv/aids i juni 2001 och den ledde till samförstånd om att förebyggande åtgärder och behandling bör behandlas som sinsemellan kompletterande, inte konkurrerande, prioriteringar vid den fjortonde internationella konferensen om aids i juli Det starka sambandet mellan förebyggande åtgärder och vård är också välkänt inom tuberkulosbekämpningen, där andelen botade måste vara så hög som 80 % för att överföringen skall kunna kontrolleras i ett samhälle där sjukdomen är endemisk. Bevisen för att det finns ett liknande samband när det gäller malaria blir allt fler, särskilt i samband med malariabekämpning hos gravida eftersom sjukdomen ofta är dödlig för modern eller barnet. 7. Allmänheten visar fortsatt ett stort intresse för främjande och förbättring av tillgången till läkemedel i fattiga länder. Det budskap som förts ut till allmänheten har i hög grad inriktats på att visa att det går att förena skyddet av folkhälsan med skyddandet av läkemedelstillverkarnas immateriella rättigheter. Vid ministerkonferensen i Doha 2001 lyckades WTO-medlemmarna förhandla fram en förklaring om att TRIPs-avtalet med avseende på folkhälsa skall tolkas och genomföras på ett sätt som stöder WTO-medlemmarnas rätt att skydda folkhälsan och särskilt deras rätt att främja alla medborgares tillgång till läkemedel. Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater spelade en avgörande roll för att enighet kunde nås om denna förklaring och har därefter fortsatt att leda diskussionerna om olösta frågor Långsamma framsteg globalt sett när det gäller tillgång och mobilisering av resurser 1. Trots vad som sägs ovan har framstegen varit långsamma när det gäller det trängande behovet av att tillhandahålla högkvalitativa tjänster för förebyggande, behandling och vård, däribland förnödenheter och utrustning. Detta är ett av de centrala inslagen 9

10 i handlingsprogrammet. Det råder allmän enighet om att en riktig användning av kondomer och förebyggande av överföring från mor till barn med hjälp av antiretrovirala läkemedel skulle kunna bromsa spridningen av hiv/aids-pandemin. Vidare har kombinationsbehandling mot hiv (s.k. HAART högaktiv antiretroviral behandling) visat sig vara livräddande i många fall och har därmed, tillsammans med allmän hälsoinformation och utbildning, lett till ett mera effektivt förebyggande genom att människor i ökad utsträckning frivilligt söker rådgivning och testning. Under de två sista åren har priserna på antiretrovirala läkemedel och vissa läkemedel mot opportunistiska infektioner visserligen börjat minska, i vissa fall med stor marginal (se bilaga 4), och länder såsom Brasilien har gjort avsevärda framsteg när det gäller tillgång till läkemedel för alla hivsmittade, men faktum är ändå att endast 0,3 % av alla de som lever med hiv/aids i utvecklingsländerna har tillgång till antiretrovirala läkemedel. Därför måste det utvecklas effektivare, bättre anpassade och enklare behandlingsformer. Insatserna för att förhindra spridning av tuberkulos har fortfarande inte uppnått önskad effekt, trots att strategin med korttidsbehandling under direktövervakning (DOTS) har visat hur en hög andel botade samt en minskning av antalet smittofall, insjuknanden och dödsfall kan uppnås. Även om totalt 148 länder använder DOTS-strategin har endast ca 55 % av världens befolkning tillgång till den. I flera länder har dock en landsomfattande satsning på DOTS-strategin lett till att man lyckats vända den uppåtgående trenden för tuberkulos och nu har förutsättningar att vart tionde år halvera antalet nya tuberkulosfall. Nät behandlade med insekticider och intermittenta förebyggande behandlingar kan i hög grad minska den sjukdomsbörda som malarian medför. Trots att över fem miljoner insekticidbehandlade nät delades ut är det ändå mindre än 10 % av de afrikanska barnen under fem år som sover under ett sådant nät, och endast 1 % av de människor i Afrika som löper den största risken att drabbas av malaria använder sängnät. Endast i Vietnam har antalet dödsfall bland barn på grund av malaria minskat under det senaste årtiondet. I Afrika söder om Sahara har förekomsten av malaria ökat. Uppkomsten av allt fler läkemedelsresistenta stammar tyder på att antalet dödsfall till följd av malaria kan vara på väg att öka kraftigt. Framsteg när det gäller att fasa ut användningen av DDT för malariabekämpning har gjorts i och med antagandet av konventionen om långlivade organiska föroreningar (POP) i Stockholm i maj Utvecklingsländerna har beviljats undantag under förutsättning att forskningen om säkra kemiska och icke-kemiska alternativ fortsätter i syfte att finna en lika effektiv och ekonomiskt överkomlig metod för malariaförebyggande. En särskilt viktig fråga i samband med hiv/aids är det internationella samfundets nya fokusering på aspekter som rör instabilitet och osäkerhet, vilken leder till att en rad åtgärder införs och tillämpas som inte alltid är grundade på skyddet av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Respekten eller bristen på respekt för mänskliga och medborgerliga rättigheter liksom icke-diskriminering eller diskriminering av människor med hiv/aids ägnas allt större uppmärksamhet i många länder, men åtgärdas inte alltid i tillräcklig utsträckning. Debatten gäller inte bara rätten till hälsa utan omfattar också bland annat icke-diskriminering i arbetslivet och samhället i övrigt, rätten att ärva, den fria rörligheten och rätten att gifta sig. Lagstiftningen är ofta diskriminerande för hivsmittade. 10

11 2. De ekonomiska medlen förblir alltför knappa. Kommissionen för makroekonomi och hälsa (CMH) har beräknat att de nuvarande faktiska hälso- och sjukvårdsutgifterna i de minst utvecklade länderna 4 (ca 13 US-dollar per person och år) behöver ökas till minst US-dollar per person och år. Detta kommer fram till 2007 att kräva omkring 27 miljarder US-dollar i gåvobistånd (jämfört med de 6 miljarder US-dollar per person och år som för närvarande finns tillgängliga) och ytterligare budgetmedel om 23 miljarder US-dollar från utvecklingsländernas sida. CMH har också gjort en ingående beräkning av det årliga finansieringsbehovet med avseende på hiv/aids, malaria och tuberkulos, vilket uppgår till 9,2 miljarder USdollar. Detta är en uppskattning av minimibeloppet för investeringar som skulle kunna göras omedelbart och som i huvudsak skulle inriktas på utbyggnad av de lägre nivåerna inom de lokala hälso- och sjukvårdssystemen, såsom vårdcentraler och mobila tjänster. De afrikanska länderna har enats om att anslå 15 % av de nationella budgetarna till hälso- och sjukvård (Abuja, april 2000). Några av dem, t.ex. Nigeria, använder skuldlättnaden till att avsevärt utöka investeringarna i hälsa, särskilt i åtgärder mot hiv/aids. Vissa länder med en tung sjukdomsbörda visar sitt engagemang för att bemästra tuberkulosen genom att själva skjuta till 60 % av medlen för tuberkulosbehandling. Trots detta måste fortfarande avsevärda resurser mobiliseras i synnerhet för Afrika och då särskilt för hiv/aids. Den globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria (GFATM) har som mål att ytterligare 2,3 miljoner US-dollar för 2003 och 4,6 miljarder för 2004 skall ställas till förfogande; hittills har totalt 2,1 miljarder US-dollar ställts till förfogande för de närmaste fem åren. 3. FRAMSTEGEN HITTILLS INOM RAMEN FÖR HANDLINGSPROGRAMMET Avsikten med handlingsprogrammet var att koppla åtgärder i de enskilda länderna, vilka syftar till att förbättra tillgången till befintliga insatser, varor och tjänster, till globala insatser för ekonomisk överkomlighet och investeringar i utvecklande av särskilda globala kollektiva nyttigheter. Tre insatsområden fastställdes: ökade effekter, ekonomisk överkomlighet och forskning. Dessa insatsområden står i ett nära samband med och kompletterar varandra. Deras genomförande kräver sammanhängande, samfällda och samtidiga åtgärder Ökade effekter Optimera verkningarna av insatser på områdena hälsa, aidsbekämpning och befolkningsfrågor vilka särskilt inriktas på de viktigaste överförbara sjukdomarna och på fattigdomsbekämpning Det ambitiösa målet i handlingsprogrammet, att i samarbete med utvecklingsländer och andra partner i ökad utsträckning prioritera nationella/regionala anslag för att förbättra 4 Till de minst utvecklade länderna räknas för närvarande 49 länder: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Centralafrikanska republiken, Demokratiska folkrepubliken Laos, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kambodja, Kiribati, Komorerna, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Maldiverna, Mali, Mauritanien, Moçambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome och Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomonöarna, Somalia, Sudan, Tanzania, Tchad, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen och Zambia (UNCTAD

12 resultaten på hälsoområdet har hittills inte givit några påtagliga resultat. Det krävs ett längre perspektiv för att de verkliga effekterna skall bli tydliga. Anslagen för hälsa är av hävd proportionellt högre i gemenskapsfinansierade program i Asien, Latinamerika och Medelhavsområdet än i programmen inom ramen för Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Arbetet vid de avdelningar inom kommissionen som har anknytning till yttre förbindelser måste samordnas bättre och inriktas på millenniemålen, särskilt vad avser länder där hiv/aidsepidemin snabbt breder ut sig (Indien och Kina). Inrättandet av en kommissionsintern arbetsgrupp för gemenskapens handlingsprogram (i november 2002) syftar till att vidareutveckla handlingsprogrammet inom hela kommissionen och i samtliga utvecklingsländer. 1. I slutet av 2001 lämnades riktlinjer för programplaneringen när det gäller hälsa, aidsbekämpning och befolkningsfrågor till kommissionens delegationer. Alla gemenskapens landstrategidokument och nationella vägledande program (utom för de icke anmälda AVS-länderna ) färdigställdes i slutet av De anslag för hälsa som en prioriterad sektor som programplanerats inom ramen för nionde EUF uppgår för närvarande till 3,7 % (280 miljoner euro) av de totala medlen. Av medlen inom ramen för nionde EUF har 22,3 % (1,6 miljarder euro) programplanerats för makroekonomiskt stöd förenat med villkor rörande social utveckling. Under 2002 har regionala medel och AVS-medel ur sjätte EUF till nionde EUF programplanerats för hälsa i AVS-länderna (sammanlagt 104 miljoner euro: 60 miljoner för GFATM ur sjätte EUF och sjunde EUF och 44 miljoner för reproduktiv hälsa/malariabekämpning ur åttonde EUF och nionde EUF). Ytterligare medel ur nionde EUF:s regionala AVS-medel och ur nionde EUF:s reserver diskuteras för närvarande med AVS-länderna. De medel som programplanerats för hälsa inom ramen för Medaprogrammet uppgår ( ) till 2 %, motsvarande medel för Asien ( ) uppgår till 14,1 % och för Latinamerika ( ) till 1,9 %. De nuvarande fleråriga anslagen för samtliga utvecklingsländer uppgår till sammanlagt 423,2 miljoner euro för hälsa och befolkningsfrågor, vilket är mindre än 3,3 % av det totala programplanerade gemenskapsbiståndet. Flera av EU:s medlemsstater Finland, Tyskland, Förenade kungariket, Belgien, Frankrike, Sverige och Nederländerna har vid programplaneringen av sitt bistånd valt att i allt högre grad inrikta sig på millenniemålen rörande hälsa. 2. I början av 2002 kom kommissionen och Europaparlamentets utvecklingsutskott överens om att se till att minst 35 % av gemenskapens budgetmedel för utveckling anslås för social infrastruktur. Detta är en indikator för hälsa och befolkningsfrågor, för utbildning, för vattenförsörjning och sanitet samt för den offentliga förvaltningen och det civila samhället, enligt DAC:s sektorkategori 1. De nuvarande fleråriga anslagen för samtliga utvecklingsländer för social infrastruktur uppgår till 4,651 miljarder euro, dvs. 36,3 % av det totala programplanerade gemenskapsbiståndet. 3. Under 2001 granskade kommissionen 22 vilande program på hälsoområdet (för AVS och ALA-Meda) och frigjorde eller omfördelade medel när så var lämpligt Kommissionens interna arbetsdokument: Progress report on the implementation of the Common Framework for Country Strategy Papers, SEK(2002) 1279, Se bilaga 2 för fleråriga finansieringsbestämmelser. Alla vilande projekt på hälsoområdet har visserligen inte avslutats, men andelen vilande resurser i förhållande till aktiva uppgår till 27 % för hälsa i allmänhet, 10,3 % för projekt rörande hiv och andra sexuellt överförbara infektioner samt 6,8 % för program för bekämpning av överförbara sjukdomar. 12

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling?

Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling? Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling? Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Vi arbetar för en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under Mänskliga rättigheter och demokrati i världen Rapport om EU:s verksamhet under 2011 Europeiska unionen, 2012 Rapporten finns tillgänglig på http://eeas.europa.eu Återgivning tillåten med angivande av källan

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Utvecklingen i Afrika

Utvecklingen i Afrika FN-rapporter 2008 FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika I SAMMANDRAG FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika OMSLAG: Tillgången på telefoni är lägre i Afrika än i andra delar av världen. Men användningen

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 20 juli 2005 Nr 70 INNEHÅLL Nr Sidan 70 Republikens presidents förordning om provisorisk

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan EUROPEISKA KOMMISSIONEN Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Framtidsbild p.4 1.1 Allmän bakgrund

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2013 COM(2013) 531 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Efter 2015:

Läs mer

Dragkampen om biståndet

Dragkampen om biståndet Dragkampen om biståndet Världen vill inte ha några nya löften. Det är absolut nödvändigt att alla aktörer till fullo uppfyller de åtaganden de redan gjort i Millenniedeklarationen, vid 2002 års Monterreykonferens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.5.2001 KOM(2001) 276 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN om de slutliga

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 30 MARS 2004

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 30 MARS 2004 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 30 MARS 2004 2-002 ORDFÖRANDESKAP: ONESTA Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 9.20.) 1 2-003 Patakis (GUE/NGL). (EL) Herr talman! I dag och under de närmaste dagarna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 366 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andelen förnybar energi i EU Kommissionens rapport i enlighet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet Att utrota fattigdomen är inte en gest av välgörenhet. Det handlar om rättvisa. Det handlar om att värna en grundläggande mänsklig

Läs mer

5DSSRUWIUnQNRPPLVVLRQHQ gyhuvlnw YHU(8VnWJlUGHUWLOOI OMGDYKlQGHOVHUQDGHQ VHSWHPEHURFKHQEHG PQLQJDYGHVDQQROLNDHNRQRPLVND NRQVHNYHQVHUQD

5DSSRUWIUnQNRPPLVVLRQHQ gyhuvlnw YHU(8VnWJlUGHUWLOOI OMGDYKlQGHOVHUQDGHQ VHSWHPEHURFKHQEHG PQLQJDYGHVDQQROLNDHNRQRPLVND NRQVHNYHQVHUQD '2& EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2001 KOM(2001) 611 slutlig 5DSSRUWIUnQNRPPLVVLRQHQ gyhuvlnw YHU(8VnWJlUGHUWLOOI OMGDYKlQGHOVHUQDGHQ VHSWHPEHURFKHQEHG PQLQJDYGHVDQQROLNDHNRQRPLVND

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Zambia juli 2008 december 2011 ~ - Regerings Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 115 53 Stockholm Samarbetsstrategi för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu RIKSDAG ADMINISTRATION SECRETARY-GENERAL OF THE RIKSDAG 2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu The Swedish Parliament has referred the Commission s working document

Läs mer