RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport (2010 2011)"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2012) 775 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport ( ) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen SV SV

2 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport ( ) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen SV 2 SV

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund Kommissionens rapportering enligt förordning (EG) nr 953/ Registrerade produkter Bestämmelseländer Sjukdomar som omfattas Tillämpning av prissättningsmetoderna Utvärdering av förordningens konsekvenser under en längre period... 7 BILAGA I: Mängden sålda läkemedel SV 3 SV

4 Detta är den sjunde årsrapporten enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 953/2003 1, som syftar till att förhindra parallellhandel med rabatterade läkemedel som är avsedda för de minst utvecklade länderna. Denna rapport omfattar perioden 1 januari december Liksom i tidigare rapporter har försäljningsmängden av registrerade, prisdifferentierade läkemedel minskat under 2010 och Det förklaras återigen av det faktum att elva frivilliga licenser nu har beviljats av sökanden för läkemedelstillverkning och tillhandahållande av läkemedel för behandling av hiv/aids (antiretrovirala läkemedel), i jämförelse med åtta under Med hänsyn till att det inte finns några nyligen registrerade mediciner från (andra) läkemedelsföretag sedan 2004 kan Europeiska kommissionen komma att organisera ett offentligt samråd med berörda parter om genomförandet av förordning 953/2003. Samrådet skulle kunna medverka i en utvärdering av den roll som förordning (EG) nr 953/2003 har för att främja tillgängligheten på livsnödvändiga läkemedel till ett rimligt pris för de fattigaste utvecklingsländerna. 1. BAKGRUND Vid FN:s millennietoppmöte år 2000 antogs åtta millenniemål med syftet att befria mänskligheten från extrem fattigdom, vält, analfabetism och sjukdomar senast Det sjätte millenniemålet syftar speciellt till att hejda och minska spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar senast Hiv/aids, tuberkulos och malaria är fortfarande stora problem i många resursfattiga länder, framför allt i Afrika söder om Sahara. I Unaids rapport från 2011 om den globala aidsepidemin 2 informeras om den stadiga minskningen av förekomsten av hiv, som har minskat med nästan 25 % världen över mellan 2001 och Bakom den globala framgången döljer sig dock regionala skillnader. Medan förekomsten minskade avsevärt i Afrika söder om Sahara och södra Asien förblev situationen oförändrad i östra Asien, Västeuropa, Centraleuropa och Nordamerika. Trots framstegen är Afrika söder om Sahara fortfarande den hårdast drabbade regionen och står för 69 % av de nya hiv-infektionerna, 68 % av alla som lever med hiv och 72 % av dödsfallen i aids. Att tillhandahålla läkemedel till långsiktigt låga priser till fattiga länder och utvecklingsländer är ett av de viktigaste målen i kampen mot dessa stora sjukdomar 3. För att detta ska kunna bli Artikel 11 i förordning (EG) nr 953/2003 har följande lydelse: 1. Kommissionen skall årligen övervaka mängden export av prisdifferentierade produkter enligt förteckningen i bilaga 1 till länderna enligt artikel 1 på grundval av uppgifter som tillhandahålls av läkemedelstillverkare och läkemedelsexportörer. Kommissionen kommer att utfärda ett standardformulär för detta ändamål. Tillverkare och exportörer är skyldiga att varje år till kommissionen överlämna sådana försäljningsrapporter för varje prisdifferentierad produkt, på konfidentiell grund. 2. Kommissionen skall regelbundet rapportera till rådet om vilka mängder som exporteras till differentierade priser, inklusive vilka mängder som exporteras inom ramen för ett partnerskapsavtal mellan tillverkaren och regeringen i destinationslandet. I rapporten skall undersökas vilka länder och sjukdomar som omfattas och de allmänna kriterierna för tillämpningen av artikel 3. Immateriella rättigheter för läkemedel kan leda till högre priser genom att tillgången på billigare generiska alternativ begränsas. Det finns däremot många andra viktiga faktorer som kan påverka tillgängligheten på läkemedel för patienter i fattiga utvecklingsländer. Sådana faktorer är till exempel bristen på nationell sjukförsäkring, importtullar och skatt på läkemedel, höga prishöjningar på distribution och bristfälliga system för offentlig upphandling. SV 4 SV

5 verklighet har kommissionen konsekvent förespråkat en prisdifferentieringspolitik för läkemedel i kombination med en uppdelning av marknaden mellan rika och fattiga länder. Fördelarna med en sådan politik är att den uppmuntrar tillverkarna att sälja läkemedlen i de avsedda länderna till lägsta möjliga (differentierade) pris samtidigt som FoU-utgifterna kan täckas med hjälp av de högre priser som tas ut i utvecklade länder (OECD-länderna). Detta tillvägagångssätt möjliggör långsiktig tillgång till och fortlöpande distribution av livräddande läkemedel. Till stöd för den differentierade prissättningen har särskilda skyddsmekanismer inrättats för att hindra att handeln med läkemedlen avleds från fattiga utvecklingsländer till Europeiska unionen. I maj 2003 antog EU därför rådets förordning (EG) nr 953/2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen 4 (nedan kallad förordningen). 2. KOMMISSIONENS RAPPORTERING ENLIGT FÖRORDNING (EG) NR 953/2003 Denna rapport omfattar perioden 1 januari december Under rapporteringsperioden registrerades inga nya produkter av Europeiska kommissionen inom ramen för förordningen. Rapporten innehåller följande information: De mängder som exporterades till differentierade priser för varje produkt som finns registrerad i bilaga I till förordningen. De sjukdomar som behandlats med dessa produkter. En utvärdering av tillämpningen av de prissättningsmetoder som anges i artikel 3 i förordningen i relation till var och en av produkterna. Denna rapport grundar sig i huvudsak på den information som sökande (eller sökande företag) lämnat i enlighet med artikel 11.1 i förordningen. Uppgifterna från sökande är sekretessbelagda och kommissionen vill därför varken bekräfta eller ifrågasätta dem. För att informera allmänheten om de produkter som är registrerade enligt förordningen och om deras tillverkare, utmärkande egenskaper, destinationsländer och andra uppgifter av intresse har kommissionen inrättat en webbplats där dessa uppgifter är tillgängliga: På samma webbplats erbjuds hjälp till tillverkare som vill registrera en ny produkt. 3. REGISTRERADE PRODUKTER Under rapporteringsperioden registrerades inga nya produkter. Följande produkter för behandling av hiv/aids registrerades 2004 av GlaxoSmithKline (GSK), Brentford, Storbritannien. 4 EUT L 135, , s. 5. Förordningen senast uppdaterad genom kommissionens förordning 1662/2005 av den 11 oktober 2005 (EUT L 267, , s. 19). SV 5 SV

6 EPIVIR 150 mg x 60 COMBIVIR 300/150 mg x 60 EPIVIR oral lösning 10mg/ml 240 ml RETROVIR 100 mg x 100 RETROVIR 300 mg x 60 RETROVIR 250 mg x 40 TRIZIVIR 750 mg x 60 ZIAGEN 300 mg x 60 RETROVIR oral lösning 10 mg/ml 200 ml Prisintervaller och de erbjudna priserna återfinns i bilaga I tillsammans med de mängder som 2010 och 2011 sålts av varje produkt som registrerats i enlighet med förordningen. Enligt förordningen får det inte göras någon åtskillnad mellan uppköpare offentliga eller privata när det gäller produkter till dessa priser i de förtecknade länderna. Observera dock att det rör sig om riktpriser. De faktiska försäljningspriserna har inte rapporterats, eftersom artikel 11.1 inte ålägger sökande att göra detta. Det kan därför inte uteslutas att det i vissa fall kan förhandlas om lägre priser för produkterna och att så även har skett 5. Under rapporteringsperioden har kommissionen inte fått vetskap om några försök att olagligt återimportera prisdifferentierade produkter till EU som registrerats enligt förordningen. 4. BESTÄMMELSELÄNDER Till skillnad från i tidigare rapporter är det inte möjligt att få en detaljerad överblick över mängderna som regionerna angav under rapporteringsperioden. Sökande angav däremot att prisdifferentierade produkter hade levererats till de minst utvecklade länderna, Världsbankens låginkomstländer och alla länder i Afrika söder om Sahara. Dessa länder täcker, enligt Unitaid, 75 % av alla människor som lever med hiv/aids. 5. SJUKDOMAR SOM OMFATTAS Hiv/aids, malaria och tuberkulos anses allmänt utgöra det allvarligaste hotet mot folkhälsan i utvecklingsländerna och ses som ett hinder för deras utveckling. Därför fokuseras EU:s utvecklingspolitik, där förordningen ingår, särskilt mycket på dessa tre sjukdomar. Enbart läkemedel för behandling av aids/hiv har däremot registrerats av sökande, vilket kan motiveras av den mycket högre kostnaden för antiretrovirala läkemedel i jämförelse med behandling för malaria och tuberkulos. Det förklaras också av det faktum att riskerna med illegal återimport till EU av läkemedel för behandling av malaria och tuberkulos är relativt låga på grund av den begränsade omfattningen av dessa sjukdomar i EU. Läkemedel 5 Mer information om de faktiska försäljningspriserna ges av globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria: E=en&PortalPath=/shared/PQR%20External%20Users/_portal/PQR%20Public&Page=Price%20list SV 6 SV

7 för att behandla opportunistiska infektioner relaterade till hiv/aids är också berättigade till och lämpliga att omfattas av förordningen, men än så länge har inga ansökningar lämnats in. Med hänsyn till att förteckningen över registrerade produkter har varit oförändrad sedan 2004 är de sjukdomar som omfattas av rapporten desamma som då, dvs. uteslutande hiv/aids. 6. TILLÄMPNING AV PRISSÄTTNINGSMETODERNA Hittills har tillämpningen av prissättningsmetoderna i artikel 3 i förordningen inte vållat några praktiska problem. Sökanden har inte behövt anlita en utomstående revisor för att skydda känslig affärsinformation (vilket är en möjlighet enligt artikel 4.2 ii i förordningen 6 ). För sju av nio produkter visade det sig tillräckligt att visa att det erbjudna priset (dvs. det differentierade priset) understeg 25 % av det lägsta priset på prislistan för OECD-länderna. Både det differentierade priset och priserna på OECD-listan är offentliga. För två produkter Epivir oral lösning och Retrovir oral lösning var dock det differentierade priset högre än 25 % av det lägsta OECD-priset (Bilaga I, s. 9 och s. 17). Sökande berättigade den högre procentsatsen med att minskande mängder av produkten såldes. Sökande förklarade vidare att produktionen för den differentierade prissättningen har minskat på grund av framgången med den frivilliga strategin, vilket i sin tur har lett till att kostnaden för de särskilda paketen per enhet har ökat. Dessutom hänvisade sökande till policyn med differentierad prissättning vilket gör att deras läkemedel säljs utifrån BNP och epidemins utbredning. Det innebär att den differentierade prissättning som anges i bilaga I i den här rapporten och det lägsta OECD-priset kan ligga nära varandra om OECD-landet har ett lågt BNP och hög andel hiv-smittade. 7. UTVÄRDERING AV FÖRORDNINGENS KONSEKVENSER UNDER EN LÄNGRE PERIOD Nedanstående tabell ger en uppfattning om försäljningstendenserna per produkt som registrerats enligt förordningen under de sex senaste åren. Tabell 1: Produkt/enhet Combivir 300/150 mg x Retrovir 250 mg x Retrovir 100 mg x Trizivir 750 mg x Retrovir oral lösning 10 mg Ziagen 300 mg x Epivir oral lösning 10 mg/ml 240 ml I stället för att lämna detaljerade uppgifter om det angivna priset får sökanden lämna in ett intyg från en oberoende revisor om att priset har prövats och att det uppfyller något av kriterierna i bilaga III. SV 7 SV

8 Epivir 150 mg x Retrovir 300 mg x Totalt SV 8 SV

9 Tabell 2: 2,900,000 2,800,000 2,700,000 2,600,000 2,500,000 2,400,000 2,300,000 2,200,000 2,100,000 2,000,000 1,900,000 1,800,000 1,700,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000, , , , , , , , , ,000 0 Total försäljning av registrerade, prisdifferentierade läkemedel Som visas i tabell 2 har den totala försäljningen av registrerade, prisdifferentierade läkemedel minskat avsevärt och stadigt de senaste sex åren. Den totala försäljningen 2011 representerar endast 3 % av den totala försäljningen Denna konstanta minskning, med den största nedgången under 2009, kan främst bero på att fler kunder köper antiretrovirala läkemedel från andra producenter och framför allt från tillverkare av generiska läkemedel, inklusive de som licensierats av GlaxoSmithKline genom deras program med frivilliga licenser utan royalties. ViiV Healthcare är ett företag som grundats av GlaxoSmithKline och Pfizer och som levererar nyheter inom behandling och vård för människor som lever med hiv. De har nu beviljat elva frivilliga licenser för läkemedelstillverkning och tillhandahållande av antiretrovirala läkemedel. Under 2011 levererade ViiV Healthcare och dess licenstagare uppskattningsvis 717 miljoner av deras versioner av Epivir och Combivir till afrikanska länder. Det motsvarar ungefär 12 månaders leveranser för över en miljon människor som lever med hiv. Denna tendens är positiv eftersom den förbättrar tillgången på prismässigt överkomliga antiretrovirala läkemedel för kunder i utvecklingsländer och bidrar till att upprätthålla långsiktig tillgänglighet. I vissa fall varierar mängderna som rapporteras i bilaga I mycket mellan 2010 och Sökande förklarar detta genom att hänvisa till tilldelningsprocessen för leveransen. Sökande ombeds i högre grad svara på förfrågningar från regeringar och frivilligorganisationer inom en väldigt snäv tidsram. Detta är normalt sett förfrågningar av slutsålda läkemedel som företag som tillverkar generiska läkemedel inte kan tillhandahålla. Det bör betonas att sedan förordningen infördes verkar tillgängliga uppgifter peka på att inga fall av olagligt återimporterade, prisdifferentierade produkter rapporterats till kommissionen. SV 9 SV

10 Med hänsyn till ovanstående uppgifter och eftersom inga (andra) läkemedelsföretag registrerat nya läkemedel sedan 2004 kommer Europeiska kommissionen att ta ställning till behovet att organisera ett offentligt samråd med berörda parter om genomförandet av förordning 953/2003 för att bättre kunna utvärdera hur kommissionen har främjat tillgängligheten på livsnödvändiga läkemedel till ett rimligt pris för de fattigaste utvecklingsländerna. SV 10 SV

11 BILAGA I: MÄNGDEN SÅLDA LÄKEMEDEL EPIVIR oral lösning 10mg/ml 240 ml Datum för godkännande: 19 april 2004 Såld mängd (enheter) 7 1 januari december 2011 Sjukdom: Hiv-infektion Aktiv substans: Lamivudin Erbjudet pris (per enhet) 2010: 5,42 US-dollar Erbjudet pris (per enhet) 2011: 12 US-dollar förpackningar 2010 förpackningar Lägsta pris på OECD-listan: 29,38 US-dollar Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2010: 18,5 % Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2011: 40,8 % 7 I denna och följande tabeller avses med enheter de förpackningar som de berörda produkterna är förpackade i. En enhet EPIVIR oral lösning 10 mg/ml 240 ml är således en 240 ml flaska. En enhet EPIVIR 150 mg x 60 (se nedanstående tabell) är en förpackning med 60 tabletter. SV 11 SV

12 EPIVIR 150 mg x 60 Datum för godkännande: 19 april 2004 Såld mängd (enheter): 1 januari december 2011 Sjukdom: Hiv-infektion Aktiv substans: Lamivudin Erbjudet pris (per enhet) 2010: 5,23 US-dollar Erbjudet pris (per enhet) 2011: 6,56 US-dollar förpackningar 2010 förpackningar Lägsta pris på OECD-listan: 181,42 US-dollar Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2010: 2,9 % Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2011: 3,6 % SV 12 SV

13 COMBIVIR 300/150 mg x 60 Datum för godkännande: 19 april 2004 Såld mängd (enheter): 1 januari december 2011 Sjukdom: Hiv-infektion Aktiv substans: Lamivudin + zidovudin Erbjudet pris (per enhet) 2010: 16,19 US-dollar Erbjudet pris (per enhet) 2011: 18,98 US-dollar förpackningar 2010 förpackningar Lägsta pris på OECD-listan: 264,34 US-dollar Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2010: 6,1 % Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2011: 7,2 % SV 13 SV

14 RETROVIR 100 mg x 100 Datum för godkännande: 19 april 2004 Såld mängd (enheter): 1 januari december 2011 Sjukdom: Hiv-infektion Aktiv substans: Zidovudin Erbjudet pris (per enhet) 2010: 12,17 US-dollar Erbjudet pris (per enhet) 2011: 18,48 US-dollar förpackningar 2010 förpackningar Lägsta pris på OECD-listan: 88,75 US-dollar Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2010: 13,7 % Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2011: 20,8 % SV 14 SV

15 RETROVIR 300 mg x 60 Datum för godkännande: 19 april 2004 Såld mängd (enheter) 1 januari december 2011 Sjukdom: Hiv-infektion Aktiv substans: Zidovudin Erbjudet pris (per enhet) 2010: 13,24 US-dollar Erbjudet pris (per enhet) 2011: 24,70 US-dollar förpackningar 2010 förpackningar Lägsta pris på OECD-listan: 133,20 US-dollar Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2010: 9,9 % Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2011: 18,5 % SV 15 SV

16 RETROVIR 250 mg x 40 Datum för godkännande: 19 april 2004 Såld mängd (enheter) 1 januari december 2011 Sjukdom: Hiv-infektion Aktiv substans: Zidovudin Erbjudet pris (per enhet) 2010: 11,03 US-dollar Erbjudet pris (per enhet) 2011: 12,03 US-dollar förpackningar 2010 förpackningar Lägsta pris på OECD-listan: 81,15 US-dollar Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2010: 13,6 % Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2011: 14,8 % SV 16 SV

17 TRIZIVIR 750 mg x 60 Datum för godkännande: 19 april 2004 Såld mängd (enheter): 1 januari december 2011 Sjukdom: Hiv-infektion Aktiv substans: Abakavirsulfat (300 mg) + lamivudin (150 mg) + zidovudin (300 mg) Erbjudet pris (per enhet) 2010: 53,71 US-dollar Erbjudet pris (per enhet) 2011: 53,01 US-dollar förpackningar 2010 förpackningar Lägsta pris på OECD-listan: 450,31 US-dollar Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2010: 11,9 % Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2011: 11,8 % SV 17 SV

18 ZIAGEN 300 mg x 60 Datum för godkännande: 20 september 2004 Såld mängd (enheter) 1 januari december 2011 Sjukdom: Hiv-infektion Aktiv substans: Abakavirsulfat Erbjudet pris (per enhet) 2010: 35,91 US-dollar Erbjudet pris (per enhet) 2011: 31,36 US-dollar förpackningar 2010 förpackningar Lägsta pris på OECD-listan: 223,37 US-dollar Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2010: 16,1 % Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2011: 14 % SV 18 SV

19 RETROVIR oral lösning 10 mg/ml 200 ml Datum för godkännande: 20 september 2004 Såld mängd (enheter): 1 januari december 2011 Sjukdom: Hiv-infektion Aktiv substans: Zidovudin Erbjudet pris (per enhet) 2010: 6,35 US-dollar Erbjudet pris (per enhet) 2011: 10,38 US-dollar förpackningar 2010 förpackningar Lägsta pris på OECD-listan: 16,22 US-dollar Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2010: 39,2 % Förmånligt/lägsta pris på OECD-listan 2011: 64 % SV 19 SV

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( )

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( ) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.12.2014 COM(2014) 737 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (2012-2013) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande

Läs mer

BILAGA. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( )

BILAGA. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( ) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.12.214 COM(214) 737 final ANNEX 1 BILAGA till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (212-213) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/23 av den 26 maj 23

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 14.9.2011 B7- /2011 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2011 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om EU:s globala

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2015 C(2015) 1264 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER!

RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER! RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER! Dokumenten Självbeskrivning av organisation och Rapporteringsmall har tagits fram av PICUM med stöd av två sociologer och dess

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om att komplettera rekommendationerna 2004/913/EG och 2005/162/EG när det gäller ordningen

Läs mer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort 26.8.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 223/31 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort EUROPEISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2016 COM(2016) 152 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen SV SV Med

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 269 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Österrikes nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Österrikes stabilitetsprogram

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 332/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1306/2011 av den 12 december 2011 om tydliggörande av tillämpningsområdet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1447 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 7.3.2012 B7-0145/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om åtgärder

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken KKV1013, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-04-27 Dnr 225/2011 1 (6) Västtrafik AB Box 405 401 26 Göteborg Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken Beslut Konkurrensverket avskriver

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Ungdomar lyssnar på en kamratutbildare som talar om hiv/aids under en lektion i gymnasiet i Umzimkhulu. Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Apple! Buller och brak, springande

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2007 KOM(2007) 360 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter SV SV RAPPORT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. förslaget till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. förslaget till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.6.2009 SEK(2009) 777 slutlig C7-0035/09 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.2.2014 C(2014) 967 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2172-13 KLAGANDE Coty Germany GmbH, DE149046939 Postfach 1126 D 55001 Mainz Tyskland Ombud: Advokat AB och jur.kand.

Läs mer

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER Kimito 6.4 och Pargas 8.4.2016 NTM-centralen i Egentliga Finland 13.4.2016 Överloppsstödrättigheter upphävs på grund av Finlands val att behålla de befintliga stödrättigheterna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN 1. PRINCIPER Referensförordning Denna riktlinje påverkar inte tillämpningen av gemenskapslagstiftningen, eller nationell lagstiftning eller tekniska standarder

Läs mer

Frågor och svar om EU:s nya syn på odling av genetiskt modifierade organismer

Frågor och svar om EU:s nya syn på odling av genetiskt modifierade organismer MEMO/10/325 Bryssel den 13 juli 2010 Frågor och svar om EU:s nya syn på odling av genetiskt modifierade organismer Varför antar kommissionen det här lagstiftningspaketet idag och vad ingår? I mars 2010

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg 1. Regler om vågar i EU 2009/23/EG om icke-automatiska vågar Direktivet för icke-automatiska vågar/nawi Direktivet är genomfört i Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2004 KOM(2004) 773 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.5.2013 COM(2013) 247 final 2013/0130 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6763 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.7.2015 COM(2015) 382 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Tema kliniska prövningar och licenser: När godkända läkemedel inte räcker till

Tema kliniska prövningar och licenser: När godkända läkemedel inte räcker till Tema kliniska prövningar och licenser: När godkända läkemedel inte räcker till Enligt lagstiftningen måste ett läkemedel som ska ges till en patient i Sverige vara godkänt för försäljning i vårt land.

Läs mer