Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet. 1. Basfakta. 2. Syfte, mål och förutsättningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet. 1. Basfakta. 2. Syfte, mål och förutsättningar"

Transkript

1 Projektplan Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Maria Eriksson Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet 1. Basfakta Projektnamn Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. Särskilt gäller detta projektets två senare delar fas 2 och 3 som kommer att bli mer detaljerade efter hand. 2. Syfte, mål och förutsättningar Bakgrund Alla svenska lärosäten lever i en värld med kraftigt ökad konkurrens om resurser och tydligt uttalade krav på profilering. Det ställs också stora krav på internationalisering. Samtidigt vill man från politiskt håll minska antalet lärosäten i Sverige. Göteborgs universitet är ett stort och brett universitet med många kvalificerade utbildningar och starka forskningsmiljöer. Inom universitetet ryms flera välkända och starka varumärken. Samverkan med omvärlden är omfattande. I takt med att konkurrenstrycket ökar inom universitetssektorn, växer behovet av att tydliggöra bilden av Göteborgs universitet som ett universitet - såväl internt som externt. För det behövs strategisk och väl genomtänkt kommunikation. Det sker mycket bra och professionellt kommunikationsarbete inom Göteborgs universitet, detta såväl på central nivå som på fakultets- och institutionsnivå. Det saknas dock en övergripande och gemensam plan för kommunikationsarbetet, vilket försämrar möjligheten att kommunicera Göteborgs universitet som ett sammanhållet universitet. Ledningen för Göteborgs universitet anser det därför angeläget att en kommunikationsstrategi tas fram för hela universitetet. Den ska omfatta intern såväl som extern kommunikation och gälla för hela universitetet. Det innebär att den ska vara en utgångspunkt för kommunikationsarbetet på alla nivåer. Den ska underlätta för universitetets kommunikatörer och övriga anställda att fatta beslut och agera i kommunikationsfrågor. Kommunikationsstrategin ska ses över och uppdateras regelbundet, exempelvis varje år.

2 Syfte med projektet Projektet syftar till att ta fram en övergripande kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet. Den ska användas som en guide och verktygslåda för universitetets kommunikationsarbete. Till kommunikationsstrategin ska det också tas fram en aktivitetsplan som uppdateras löpande.. Projektets mål Leveranser Av projektet förväntas följande leveranser: Den 8 november 2012 finns en nulägesanalys för universitetets befintliga kommunikationsarbete som innehåller utmaningar, problem och avgränsningar men också möjligheter och styrkor Den 1 oktober 2012 finns en kravspecifikation inklusive en att göra-lista med utgångspunkt från nulägesanalysens resultat och inför framtagningen av en kommunikationsstrategi Den 1 februari 2013 finns en kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet baserad på resultaten från nulägesanalysen Den 1 februari 2013 finns en plan för införandet av den nya kommunikationsstrategin Effektmål Effektmålen med en kommunikationsstrategi för hela universitetet är att: Bidra till att universitetet uppnår sina strategiska planer och verksamhetsmål Synliggöra universitetets kärnverksamheter utbildning och forskning samt stärka kommunikationen om universitetets roll som myndighet och arbetsgivare Skapa samsyn och tydlighet kring vilka vi är och vart vi är på väg och därigenom stärka universitetets identitet och image Tydliggöra bilden av Göteborgs universitet som ett sammanhållet universitet och därigenom stärka intern samverkan och gemensam utveckling Stärka universitetets attraktionskraft och image och därmed öka intresset bland universitetets olika intressenter Bidra till att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunikationen inom Göteborgs universitet genom att: Tydliggöra roller och ansvar när det gäller kommunikationsfrågorna Hålla kartlagda kommunikationsprocesser levande Få tillgång till en guide och verktygslåda med målgruppsanpassade rutiner och stöd för kommunikationsarbetet Framgångsfaktorer Bred förankring och delaktighet arbete över fakultetsgränserna Samarbete med andra funktionsområden som HR, ekonomi, IT, analys och utvärdering och andra berörda parter Externt stöd för utifrånperspektiv och processdriv Referensgrupp eller liknande för regelbunden avstämning Fokusgrupper och experter för inhämtande av kunskap och kompetens Genomtänkt arbetsmetodik workshops etc Förankring och kommunikation löpande Tydliga slutprodukter och användning av dessa Säkerställd koppling till visionsarbete, organisationsarbete och andra eventuellt näraliggande projekt Lessons learnt från andra projekt, t ex Göteborgs universitet förnyas 2

3 Projektets koppling till andra pågående projekt/aktiviteter Inom Göteborgs universitet pågår en rad olika projekt som kan ha påverkan på arbetet med kommunikationsstrategin: Organisationsprojektet GU förnyas Förstudie intranät genomförd. Utvecklingsarbete av internwebb - pågår GU research, forskningsdatabas - pågår Revidering av webbregler genomförd Översyn av regler för sociala medier genomförd, resulterade i en handbok samt workshops våren 2012 Löpande webbutveckling pågår Utveckling av rörlig bild riktlinjer behövs Översyn grafiska profilen har startat Masterprojektet 3. Upplägg, tidplan och resursbehov Projektets upplägg Arbetet består av tre faser: 1) Nulägesanalys 2) Framtagande av kommunikationsstrategi och 3) Införande och förankring Tidplan för de tre olika faserna Fas 1 - nulägesanalys 19 april 8 november 2012 Fas 2 - framtagande av kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet 9 november januari 2013 Fas 3 - införande och förankring Pågår under hela arbetets gång Beskrivning av innehåll i projektets tre faser Fas 1 Nulägesanalys Nulägesanalysens sex arbetsområden Arbetet med nulägesanalysen är uppdelat i sex områden. Dessa beskrivs nedan. För varje arbetsområde ansvarar en arbetsgrupp (A-F). Arbetsgrupp A Internkommunikation Ledningens kommunikation Chefernas kommunikation/det kommunikativa ledarskapet Medarbetarnas dagliga kommunikation Kommunikation via sociala medier Den interna kulturen 3

4 Arbetsgrupp B Mediearbete Reaktivt/proaktivt mediearbete Sökande och hantering av nyheter Mediebevakning Medieträning/coachning Relationsbyggande internt/externt (chefer och medarbetare/journalister) Uppföljning Arbetsgrupp C Forskningskommunikation Spridande av forskningsresultat till omvärlden Inspirera och stödja forskare till att vilja kommunicera och synas Samordning/samverkan Stöd till forskare vid ansökning, t ex populärvetenskapligt avsnitt Arbetsgrupp D Studentrelationer Studentrekrytering (koppling till profilering), nationellt/internationellt Studenternas dagliga kommunikation med universitetet Universitetets kommunikation med studenter Samordning/samverkan Arbetsgrupp E Varumärke/profilering Bilden av Göteborgs universitet, i Sverige och internationellt Identifikation av universitetets starka varumärken Identitet och image, vision och värdegrund Grafisk profil Bildspråk/regler för webb och andra media Regler för språk och tonalitet per målgrupp Marknadsföring: events, annonsering, kontaktuppgiftsannonsering etc Arbetsgrupp F Omvärld/samverkan Omvärldsbevakning Omvärldskontakter och relationsbyggande, nationellt/internationellt Samarbetsparters/allianser, nationellt/internationellt Alumner Nulägesanalysens slutsatser och rekommendationer utgör underlaget för nästa fas, framtagande av kommunikationsstrategin. I nulägesanalysen ingår att: 1. Ta fram den aktuella bilden av Göteborgs universitet, internt och externt. Kartlägga hur universitetet uppfattas av olika intressenter (både interna och externa). Detta arbete genomförs med externt konsultstöd dels genom en intervjuundersökning bland externa såväl som interna målgrupper, dels genom en medieanalys. Eventuellt används i detta sammanhang den tidigare använda positioneringskartan (från rådet för identitet och image) 2. Inventera det kommunikationsarbete som görs på Göteborgs universitet idag, både internt och externt, samt på universitetets samtliga nivåer: central nivå, fakultet, institution och centrumbildningar. I inventeringen ska ingå informationsprocessen (processkartläggningen), organisation (processkartläggningen), metoder och arbetssätt (processkartläggningen), kommunikationens innehåll och spridning, samt styrande dokument. Identifiera hur universitetets budskap når ut och hur befintlig samverkan ser ut. Frågan varför gör vi detta eller varför gör vi inte detta ska följa som en röd tråd genom arbetet. Identifiera under arbetets gång även de nyckelfrågor som har bäring på universitetets kommunikationsarbete och som kan utgöra viktiga 4

5 komponenter för den framtida kommunikationsstrategin. Viktiga frågor av indirekt betydelse kan med fördel parkeras för hantering vid senare tillfälle. 3. Gör en benchmark så arbetar andra organisationer med sitt kommunikationsstrategiska arbete. Hitta några goda exempel från universitet och högskolor, såväl från universitet av samma typ som Göteborgs universitet som nyare universitet, t ex Örebro och Karlstad. Men titta också på andra organisationer, både offentliga verksamheter och näringsliv. Titta på eventuell koppling mellan erkänt goda arbetsplatser och internkommunikation. 4. Ta reda på och analysera trender och tendenser inom kommunikationsbranschen. 5. Avsluta med att summera och ta fram slutsatser och rekommendationer inför nästa fas: framtagandet av en kommunikationsstrategi. Summeringen ska svara på följande: a) detta vill vi fortsätta att göra b) detta vill vi också göra c) detta ska vi sluta med. Aktiviteter på vägen mot en nulägesanalys: Inläsning och analys av relevant bakgrundsmaterial som exempelvis undersökningar, den processkartläggning som har gjorts i arbetet med Göteborgs universitet förnyas och andra undersökningar som presenteras i listan nedan. Undersökning av hur anställda vid Göteborgs universitet uppfattar den interna och externa kommunikationen (troligen Nordisk kommunikation benchmark) Solberg gör intervjuundersökning med Göteborgs universitetets externa såväl som interna intressenter Mediesökningar Workshop för att analysera resultaten halvvägs, bl a framtagning av intressentanalys (Solberg arrangerar) Workshop för att knyta ihop säcken och ta fram resultatet av nulägesanalysen (Solberg arrangerar) Inläsning inför framtagning av nulägesanalys: Arbetet med kommunikationsstrategin utgår bland annat från universitetets vision ), värderingar, mål och strategiska planer (nuvarande och kommande). Inför arbetet med kommunikationsstrategin ska arbetsgrupperna ha läst ett visst bakgrundsmaterial för att ha samma förförståelse. En del ska läsas noggrant, annat mer översiktligt. Alla arbetsgrupper läser följande material noggrant: Kvalitet och förnyelse strategier för Göteborgs universitet (Forsknings- och utbildningsstrategier, FUS, för fördjupning) Preliminära slutsatser och rekommendationer i Vision 2020 Policy för information och kommunikation Red 10 (Alla läser inledningsavsnittet General Rekommendations sid Resten av RED 10 läses vid behov) Arbetsmiljöbarometern (Kapitel 11: Information, kommunikation och nöjdhet) Aktuella frågor i omvärlden rapport från avdelningen Analys och utvärdering Alla arbetsgrupper läser översiktligt Provés insamlade material Provés processkartläggning av information/kommunikation Chefsbarometern (2011) Studentbarometern Identitet och image (rapport från 2003) + undersökningar från 2006,2008 och 2010 Måldokumentet Göteborgs universitet 2010 Språkpolicy Manual för grafisk profil 5

6 Arbetsmiljöbarometern 2011(Kapitel 3: Ledarskap, kapitel 9: Förtroende och attityder till ledning, organisation och styrning) Göteborgs universitets historia Material som vissa arbetsgrupper ska läsa Dive into reality (budskapsplattform studentrekrytering) Masterkampanjen (budskapsplattform) Läses översiktligt av arbetsgrupp D, E och F Blue 11 Läses översiktligt av arbetsgrupp D IE 2011 Läses översiktligt av arbetsgrupp C och F Göteborgsakademiker (2010) Arbetsgrupp D läser noggrant, resten översiktligt vid behov Fas 2 Framtagande av kommunikationsstrategi Detta avsnitt kommer att bli mer detaljerat när projektets Fas 1 är genomförd. Kommunikationsstrategin ska ha följande innehåll: Bakgrund och syfte Kommunikativa utmaningar och möjligheter Kommunikationsmål Målgrupper Ansvar och mandat Kommunikativt förhållningssätt tonalitet etc Budskapsplattform Kanaler Utvärdering av kommunikation Strategiska regler/taktik Fokusområden/nyckelfrågor Aktivitets- och tidsplan Kommunikationsstrategin ska utmynna i både aktiviteter och dokument. Några exempel: Storytelling-workshop som utmynnar i berättelsen om Göteborgs universitet Framtidsseminarium om forskningskommunikation Kommunikationsevent i framkant Reviderad policy för information och kommunikation (revidering) Göteborgs universitet 2010 (revidering) Kommunikationshandbok (så här kommunicerar vi och så här arbetar vi med kommunikation på Göteborgs universitet) Kommunikativt ledarskap (utveckla kommunikationsdelen i universitetets interna chefsutbildning ) Mall för framtagning av kommunikationsstrategi/kommunikationsplan Etc. Fas 3 Implementering och förankring 6

7 Detta avsnitt kommer att bli mer detaljerat under tiden projektet pågår. Kommunikationsstrategin ska vara känd och använd av universitetets medarbetare och chefer. Införandet startar så snart som arbetet med kommunikationsstrategin startat. Förankringen kan ske i form av olika seminarier och workshops, via informations- och dialogmöten med olika målgrupper etc. 4. Projektorganisation och arbetsformer I arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi deltar personer från universitetets alla nivåer: central nivå, fakultet och institution. Beställare är rektor som har delegerat ansvaret för projektet till en projektägare. En styrgrupp, som leds av projektägaren, har skyldighet och rätt att ta beslut om projektet och stödja projektledaren i arbetet med att driva projektet. Projektägare: Ann-Charlotte Hansson Schützer Styrgrupp: Ann-Charlotte Schützer, ordf./projektägare, Lena Kolvik, Lars-Olof Karlsson, Åsa Kultje, Susanne Fägersten Sabel, Tanja Thompson Projektledare: Maria Eriksson Sofia Lodmark-Wallner Maria Eriksson är föräldraledig 15 juni 1 februari Under den tiden är Sofia Lodmark-Wallner projektledare. Projektledaren, som är föredragande inför styrgruppen, har till sin hjälp ett externt projektstöd vars syfte bland annat är att tillföra ett utifrånperspektiv, avlasta i arbetet och vara drivande i projektet. Projektledning Projektledningen utgörs av projektledaren tillsammans med gruppledarna för arbetsgrupperna A-F. Arbetsgrupper Projektet är organiserat i sex arbetsgrupper med ansvar för varsitt av de sex områden som är definierade för projektets första del nulägesanalysen. Områdena är internkommunikation, mediearbete, forskningskommunikation, studentrelationer, varumärke/profilering och omvärld/samverkan). Varje arbetsgrupp består av fyra till fem personer, varav en gruppledare som ingår i projektledningen, Gruppledaren är sammankallande och ordförande för mötena och återkopplar resultat av arbetet i gruppen tillbaka till projektledaren. För bemanning av projektets olika delar och en exakt beskrivning av projektorganisationen, se bilaga För namn på alla projektdeltagare, se bilaga Externt stöd Projektet kommer att ha ett externt konsultstöd genom kommunikationsbyrån Solberg. Det externa stödet förväntas bidra med ett viktigt utifrånperspektiv men även bidra till att 7

8 skapa driv i processen. Projektledningen behöver såväl strategiskt som operativt stöd, t ex: Bistå arbetsgrupperna i deras arbete med research och analys Bistå projektledaren med operativt och strategiskt stöd Bidra till nulägesanalysens slutsatser och rekommendationer genom värdering av framkomna resultat i arbetsgrupperna Bidra till att ta fram kommunikationsstrategin Bidra till praktiska aktiviteter som workshops och seminarier 5. Projektets leveranser och aktiviteter Beslutspunkter - Projektplan är godkänd - Kommunikationsplan är godkänd - Arbetsgruppernas handlingsplaner är godkända - Nulägesanalysen är klar och godkänd - Utifrån analysen dras slutsatser kring vilka faktorer som är mest väsentligt att arbeta vidare med. - Kommunikationsstrategin är klar och godkänd - Implementeringen är klar Aktiviteter Denna aktivitetslista fylls på efter hand under projektets gång Aktivitet Klar tidpunkt Kommentar Inspark för alla 19 april deltagare Inläsning av material 3 maj Startmöte 2 2 maj Presentation av 8 november resultat nulägesanalys Bilden av GU, 21 juni intervjua beslutfattare Leverans 24 augusti undersökning bilden av GU Workshop 1: 13 juni Intressentanalys genomförd Sammanställning, 17 augusti resultat workshop 1 Medieanalys, 15 juni genomförande Medieanalys, resultat 17 augusti klart Work shop 2: SWOT 28 september Genomförd Sammanställning, resultat SWOT 5 oktober 8

9 Presentation av resultat nulägesanalys Produktion av kommunikationsdokument, t ex kommunikationshandbok, samt översyn av befintliga styrdokument och liknande 8 november December Kommunikationsstrat egi klar Start av införande 1 februari 2013 Löpande, mer aktivt från januari

10 6. Risker Risk Ifrågasättande av nyttan och ovilja till förändring what s in it for me? Åtgärd Att de som inte får vara med i arbetsgrupperna upplever det orättvist vilka som valts ut varför inte jag varför just hon/han. Projekttrötthet Inte ett resurskrävande förändringsprojekt till! Att deltagarna i arbetet inte har tid, svårt att hitta mötestider etc. Rykten och missledande kommentarer Bristande vilja att tillhöra GU-familjen. Oklarheter som stoppar upp arbetet, ex vad gäller för profilering, ska GU visa upp styrkeområden eller helheten t ex? För mycket diskussioner i arbetsgrupperna som tar tid men inte leder arbetet framåt Att projektet drar ut på tiden Att uppdraget är oklart Alltför lite förankring med övriga funktionsområden (stödprocesser) Att projektet ses som enbart ett kommunikatörsprojekt Att implementeringsfasen rinner ut i sanden. Man är nöjd över att ha tagit fram en strategi och har inte riktigt kraft att jobba med implementering. 7. Kommunikation under projektet Projektplan, se bilaga. 8. Ekonomisk kalkyl För projektet avsätts 1 Mkr inom verksamhet För utförlig kalkyl, se bilaga. 9. Utvärdering av projektet Detta avsnitt kommer att utvecklas. 10

11 11

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. Projektplan Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Maria Eriksson 2013-05-02 Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet 1. Basfakta Projektnamn Kommunikationsstrategi

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet

Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Ledningskansliet Ann-Charlotte Hansson Schützer, Kommunikationschef FÖRSLAG 1 / 5 2012-01-25 Dnr V 2011/182 Rektor Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Bakgrund Alla svenska lärosäten lever

Läs mer

Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet. 1. Basfakta. 2. Syfte, mål och förutsättningar

Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet. 1. Basfakta. 2. Syfte, mål och förutsättningar Projektplan Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Sofia Lodmark Wallner 2013-01-31 Tredje upplagan Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet 1. Basfakta Projektnamn

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Kvalitetssäkrad kommunikation. Slutrapport

Kvalitetssäkrad kommunikation. Slutrapport Kvalitetssäkrad kommunikation Slutrapport Annika Hellewell i samarbete med Monica Berglund, ht 2006 1. Bakgrund Bakgrunden till att Norrmalms stadsdelsnämnd sökte medel för projektet Kvalitetssäkrad kommunikation

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/71 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma förvaltningen

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

Kommunikationsplan utbildningsstrategi

Kommunikationsplan utbildningsstrategi 2016-04-18 Eva Wiktorsson/KOM för prolongeringsperioden 2016 2017 Innehållsförteckning Dokumenthistorik... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Framgångsfaktorer i kommunikationen... 3 Kommunikationsmål... 3 Kommunikationsansvar...

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Delprojektdirektiv Delprojekt Kompetensgrupper steg 2 VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv

Delprojektdirektiv Delprojekt Kompetensgrupper steg 2 VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper - steg 2 MP Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Medicinska fakulteten, Lunds universitet 2005 KOMMUNIKATIONSPLAN. för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 2005

Medicinska fakulteten, Lunds universitet 2005 KOMMUNIKATIONSPLAN. för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 2005 Medicinska fakulteten, Lunds universitet 2005 KOMMUNIKATIONSPLAN för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Syftet med en kommunikationsplan 4 1.2 Definitioner

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

Kritiska frågor vid internkommunikation Utgångspunkter och möjligheter Föreläsning GU:s informatörsnätverk Lena Anderson JMG 24 april 2008

Kritiska frågor vid internkommunikation Utgångspunkter och möjligheter Föreläsning GU:s informatörsnätverk Lena Anderson JMG 24 april 2008 Institutionen för journalistik och masskommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap MKV Göteborgs universitet Lena Anderson 2008-04-24 Kritiska frågor vid internkommunikation Utgångspunkter och möjligheter

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Projektkunskap ledning och process

Projektkunskap ledning och process Projektkunskap ledning och process Athena & Atlas Universitets- och högskolerådet UHR Stockholm 31 januari 2013 Christel Bäckström, GR Utbildning Internationalisering som utvecklingskraft Internationalisering

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Personalavdelningen Ylva Berggren, projektledare PROJEKTPLAN 1 / 5 2012-10-15 dnr Y 2012/5 Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Bakgrund Hösten

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 048-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922

KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922 Upphandlingsavdelningen Sid 1(9) KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922 Område 1 Område 2 Område 3 Strategisk kommunikations- och kriskommunikationsplanering Strategisk intern- och förändringskommunikation

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter Gemensamma förvaltningen Fastighets- och serviceenheten, Ylva Beckman samt för Kommunikationsenheten, Jessica Glanzelius Framtaget i april 2016, i samråd med en referensgrupp av medarbetare på institutions-

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_ Sida: 1 (6) Projektplan Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Idé och mål... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans och överlämning... 4 3.1 Leveransobjekt och godkännande...

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Göteborgs stifts syn på kommunikation kommunikationspolicyn är våra samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas i organisationen samt principer

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer