Sökes: Attraktiva arbetsgivare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sökes: Attraktiva arbetsgivare"

Transkript

1 Sökes: Attraktiva arbetsgivare

2 Sökes: Attraktiva arbetsgivare fakta och myter om ungdomar som arbetskraft bland arbetsgivare och ungdomar För företag är det viktigt att både betraktas som och att vara en attraktiv arbetsgivare. En förutsättning är att företag har kunskap om vad som attraherar ungdomar hos framtida arbetsgivare och vad som är avgörande när ungdomar väljer utbildning och framtida jobb. I denna skrift redovisar vi två undersökningar genomförda av Kairos Future. Den ena handlar om ungdomars förväntningar på arbetsliv och arbetsgivare. Vad är viktigast i arbetslivet för ungdomar? Vilka krav ställer de på sin framtida arbetsgivare? Vad har de för förväntningar på sitt framtida arbete? Den andra undersökningen handlar om arbetsgivares bild av ungdomars förväntningar på arbetslivet. Vilka krav tror arbetsgivarna att ungdomar har på sitt framtida arbete? Hur ser arbetsgivarna på förmågan att kunna rekrytera, leda och behålla unga medarbetare? Skriften avslutas med jämförelser mellan arbetsgivarna och ungdomar. Skriften har sammanställts av Erik Franzon och Pär Lundgren. Ansvariga på Svenskt Näringsliv har varit Margareta Nygren och Anneli Sirsjö.

3 Så tror arbetsgivare att ungdomar ser på arbete och arbetsliv För att få reda på vilken bild arbetsgivare har av ungdomar och unga medarbetare genomfördes under hösten 2002 en enkätundersökning riktad till 669 små och medelstora företag. Total svarsfrekvens var 51,4 procent. Företagen hämtades från tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. De fanns i storleksintervallet 3-50 anställda respektive anställda. arbetsgivares syn på ungdomars förväntningar på arbete och arbetsvillkor Enligt arbetsgivarna anser ungdomar att ett intressant och meningsfullt arbete är den klart viktigaste faktorn, följt av medbestämmande och inflytande över de egna arbetsvillkoren. Över hälften av arbetsgivarna har bedömt dessa faktorer som bland de fem viktigaste. Däremot tror arbetsgivarna inte att ungdomarna prioriterar yrkesstolthet, fast anställning och bestämda arbetstider och arbetsrutiner. vilka krav ställer ungdomar på sitt framtida arbete? Intressant och meningsfullt arbete Medbestämande och inflytande över egna arbetsvillkor Hög lön Professionell och personlig utveckling Flexibla arbetstider Karriärmöjligheter Trevliga arbetskamrater Sund arbetsmiljö Självständigt arbete Mycket semester och fritid Kunna resa och arbeta över hela världen Anställningstrygghet Känna yrkesstolthet Fast anställning Bestämda arbetstider och arbetsrutiner % 3

4 Utifrån ovanstående allmänna uppfattningar ställde vi sedan en rad mer konkreta frågor, vilket gav följande bild i sammanfattning: arbetsgivarna: ungdomar vill hellre ha ett roligt arbete än ett välbetalt 60 procent av arbetsgivarna svarar att de tror att ungdomarna skulle föredra ett roligt arbete framför ett välbetalt. Svaren från arbetsgivare i tillverkande mindre företag skiljer sig dock åt. De tror i högre utsträckning, än i övriga företag, att ungdomar föredrar ett välbetalt arbete framför ett roligt. Flera av dem som kommenterat sina svar säger att båda alternativen förmodligen är lika viktiga. Många menar att arbetet nog måste vara både välbetalt och roligt för att ungdomarna ska kunna tänka sig att stanna på arbetsplatsen en längre tid. arbetsgivarna: ungdomar tycker att arbetsuppgifterna är viktigare än arbetskamraterna En knapp majoritet av arbetsgivarna tror att arbetsuppgifterna är viktigare för ungdomarna än vilka arbetskamrater som finns på arbetsplatsen. Arbetsgivare i större företag anser i något högre grad att arbetsuppgifterna har större betydelse, medan arbetskamraterna anses något viktigare i mindre företag. arbetsgivarna: ungdomar vill helst arbeta i grupp på en liten arbetsplats De flesta arbetsgivare tror att ungdomar hellre vill arbeta tillsammans med andra i grupp än ensamma, samt att de hellre vill arbeta på en mindre arbetsplats än en stor. Bilden är dock inte alldeles entydig och det finns stora variationer i svaren. Arbetsgivare inom större företag tror i något högre utsträckning att ungdomar föredrar större arbetsplatser och tvärt om tror arbetsgivare inom mindre företag att ungdomar föredrar en liten arbetsplats. arbetsgivarna: ungdomar kommer att byta arbetsplats oftare än äldre generationer Så gott som samtliga svarande (95 procent) tror att ungdomar kommer att stanna kortare tid på en arbetsplats än tidigare generationer. Av kommentarerna framgår att flera anser att hur länge de stannar till stor del beror på läget på arbetsmarknaden. När tiderna är goda kommer fler att söka sig vidare. Samtidigt pekar flera på att situationen inom företaget har stor betydelse. Brist på utvecklingsmöjligheter inom ett företag kan få unga att söka sig vidare till andra arbeten. arbetsgivarna: ungdomar har dålig uppfattning om vilken kompetens som krävs i arbetslivet En klar majoritet (75 procent) av arbetsgivarna menar att ungdomarna har en dålig uppfattning om vilken 4

5 slags kompetens som dagens arbetsliv kräver. Den uppfattningen är mer spridd ju mindre arbetsgivaren är. Detta kan troligen vara en reaktion på att många små arbetsgivare inte har råd med en felrekrytering och därför helst ser att en nyanställd skall vara färdigutbildad. Större arbetsgivare har oftare en större förståelse för att det krävs en egen utbildningsinsats för att lära den nyanställda grunderna i jobbet. arbetsgivarna: ungdomarna tror att arbetslivet kräver en bred kompetens Cirka 60 procent av arbetsgivarna menar att ungdomarna tror att arbetslivet främst efterfrågar bred kompetens. De tillverkande företagen är helt överens, oavsett storlek, medan det finns tydliga skillnader bland tjänsteföretagen. Medelstora tjänsteföretag anser i högre grad att ungdomar tror det krävs bred kompetens. att kunna attrahera, leda och behålla unga medarbetare En del av undersökningen handlar om vad arbetsgivarna tror krävs för att vara attraktiva i ungdomars ögon. Det handlar om förmågan att rekrytera, leda och behålla unga medarbetare samt vilka krav de tror ungdomar har på en framtida arbetsgivare. arbetsgivarna: ungdomarna kräver att arbetsgivare visar att de bryr sig om sin personal En bra personalpolicy är det viktigaste kravet (av sju alternativ) som arbetsgivarna tror att ungdomarna kommer att ha. Arbetsgivare i företag med över 50 anställda anser detta än mer viktigt än arbetsgivare i mindre företag. En spännande affärsidé tror arbetsgivarna är näst viktigast. En tydlig vision och tydliga värderingar och att vara etablerad och framgångsrik anses vara ungefär lika betydelsefullt. De alternativen ligger på tredje respektive fjärde plats. arbetsgivarna: ungdomarna kommer att vara mindre lojala än äldre generationer En fråga som det råder mycket stor enighet om bland arbetsgivarna är om morgondagens unga medarbetare kommer att vara mer eller mindre lojala mot sina arbetsgivare jämfört med dagens medarbetare. Här har över 90 procent svarat att det tror att ungdomarna kommer att vara mindre lojala. Det finns inga tydliga skillnader mellan olika grupper på denna punkt. De flesta verkar mycket eniga om att ungdomarnas lojalitet kommer att vara svagare. arbetsgivarna: det krävs mer än bara lön för att behålla ungdomar De flesta arbetsgivare tror att immateriella värden (arbetsplatsens atmosfär, företagskultur, varierande arbetsuppgifter, bra ledarskap och flexibel organisation) kommer att ha större betydelse än materiella värden (lön, bonus eller andra förmåner) för att kunna behålla unga medarbetare i framtiden. Det finns emellertid en tendens till att arbetsgivare i mindre företag inom tillverkande sektorn anser att materiella värden har större betydelse än arbetsgivare inom tjänstesektorn. Någon kommenterar att de materiella värdena kommer att vara viktigast vid rekryteringen av nya medarbetare, men att det är de immateriella som avgör om de stannar kvar. Någon annan menar att lönen kan vara likadan på flera ställen och att det då blir de immateriella värdena som avgör var unga väljer att arbeta. Jag tror lönen är mycket viktig, eftersom man har en levnadsstil som kostar pengar. Både fritid och boende. Men i valet mellan att ha kul på jobbet och högsta möjliga lön, väljer man det roliga jobbet. 5

6 mindre företag tycker det är svårare att rekrytera unga än medelstora företag Något mer än hälften av arbetsgivarna tycker att det är lätt att rekrytera unga medarbetare, övriga tycker att det är svårt. Det är en förhållandevis stor spridning i hur arbetsgivare inom olika branscher har svarat. Betydligt färre arbetsgivare inom de mindre företagen i synnerhet de tillverkande anser det vara lätt att rekrytera unga medarbetare, medan det omvända förhållandet råder i större företag. Större tillverkande företag anser att det är lättast att rekrytera. vad gör arbetsgivarna idag för att attrahera unga medarbetare? Sex av tio arbetsgivare svarar att de inte gör någonting för att blir mer attraktiva som arbetsgivare för unga människor. Tillverkande mindre företag gör minst. Bland dem som gör något är det vanligast att de bedriver någon form av samarbete med skolor. Samarbete förekommer med allt från grundskola till högskola. Ofta 6

7 handlar det om någon form av praktik, men det kan vara att erbjuda studiebesök och ta del i arbetsmarknadsdagar. Inom företagen förekommer ofta satsningar på förbättrade möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. Över huvud taget verkar vidareutvecklingsmöjligheterna inom företaget vara ett prioriterat område. Några satsar även på karriärplanering och mentorskap för att bättre kunna behålla sina anställda. Ett annat sätt att göra arbetsplatsen mer attraktiv är olika typer av trivselhöjande åtgärder, som att satsa på god arbetsmiljö, erbjuda friskvård eller anordna fester och evenemang inom företaget. Till denna typ av åtgärder kan möjligen även räknas åtgärder som inriktas på att skapa medinflytande för de anställda eller en arbetsorganisation som erbjuder personalen mer flexibilitet. Utöver detta förekommer även satsningar på att ha en tydlig vision och tydliga värderingar. Några arbetsgivare nämner även förmåner av olika slag som ett medel. de största utmaningarna för att kunna rekrytera och behålla ungdomar i framtiden Att erbjuda en bra lön Erbjuda stimulerande arbetsuppgifter Erbjuda en stimulerande och rolig arbetsplatskultur Erbjuda förmåner av olika slag Tillhandahålla personlig och professionell utveckling Erbjuda en stressfri arbetsplats Erbjuda frihet och medbestämmande Tillhandahålla ett gott ledarskap Erbjuda en organisation att vara stolt över Att kunna ge en bra bild av arbetsuppgifterna % I undersökningen tillfrågades arbetsgivarna vilka de anser vara de största utmaningarna för att kunna rekrytera och behålla morgondagens unga medarbetare. Flest arbetsgivare anser att den största utmaningen ligger i att kunna erbjuda en bra lön. Därefter följer att erbjuda stimulerande arbetsuppgifter samt att erbjuda en stimulerande och rolig arbetsplatskultur. På detta område finns få tydliga skillnader mellan olika typer av arbetsgivare. Det finns dock en liten tendens till att arbetsgivare i större företag ser arbetsplatskulturen, samt professionell och personlig utveckling, som en större utmaning. Likaså verkar tjänsteföretag se möjligheterna till att erbjuda en stressfri arbetsmiljö som en större utmaning än tillverkande företag. Att erbjuda en organisation att vara stolt över verkar ha något större betydelse för mindre företag, i synnerhet inom tillverkande sektor. 7

8 sammanfattning av arbetsgivarnas bild av ungdomar och arbete arbetsgivarna visar en samstämmig bild oavsett bransch, storlek och geografi I huvudsak så uppvisar arbetsgivarna en stor samstämmighet kring hur de ser på ungdomar som morgondagens medarbetare. Även om det i enskilda frågor finns stora skillnader i svar mellan olika arbetsgivare är den samlade bilden relativt entydig. Den bild som träder fram av dagens ungdomar innebär att vi, enligt arbetsgivarna, kan vänta oss att morgondagens medarbetare inte nöjer sig med den gamla kakan Dagens unga är starkt fokuserade på att innehållet i arbetslivet skall upplevas meningsfullt, roligt och stimulerande. Detta tror i alla fall en majoritet av arbetsgivarna. Samtidigt tycks de vara övertygade om att ungdomar vill ha bra betalt, men de underskattar ungdomarnas intresse för tryggheten i en fast anställning. Om det stämmer gäller det alltså för en attraktiv arbetsgivare att kunna erbjuda allt det gamla och samtidigt lägga på nya dimensioner i både arbetsinnehåll och arbetsvillkor. morgondagens medarbetare sätter sina egna behov främst Det är tydligt att arbetsgivarna uppfattar ungdomarna som relativt självcentrerade. De tror att ungdomarna ställer starka krav på medinflytande och egen utveckling. De tror också att de flesta ungdomar vill arbeta tillsammans med andra människor och att de föredrar en liten arbetsplats där det finns utrymme för nära relationer och stort inflytande. Samtidigt verkar de tycka att det är en ganska otacksam uppgift att anställa ungdomar. De kommer inte vara kvar särskilt länge och inte heller känna någon större lojalitet med dem som arbetsgivare. morgondagens medarbetare kräver ett värderingsbaserat arbetsliv och ledarskap Arbetsgivarna ser ungdomar som starkt individuellt drivna och betonar de värdena högt i sin syn på hur de tror ungdomar vill ha ett framtida arbetsliv. Samtidigt tycks de överens om att unga människor är mer kräsna än tidigare generationer. Därför kommer det t ex att krävas ett annorlunda ledarskap för att möta dem i ett framtida arbetsliv. De menar att ungdomarna främst kommer att vänta sig att arbetsgivare visar att de bryr sig om sina medarbetare. att de största utmaningarna handlar om lön och stimulans Arbetsgivarna menar att de största utmaningarna blir att kunna erbjuda de löner och andra förmåner de tror att ungdomarna kräver. Dessutom måste de kunna erbjuda stimulerande, roliga och utvecklande arbetsuppgifter. men det finns en del mindre skillnader Det finns dock en del skillnader, men det är endast i enstaka fall de är signifikanta, det vill säga statistiskt säkra. Undantagen kan sammanfattas i följande punkter: Det finns vissa skillnader kopplade till företagets storlek. Mindre arbetsgivare tenderar att ha en särskiljande bild kring vissa frågor jämfört med lite större arbetsgivare. Exempelvis visar det sig att ju större företaget är desto större är arbetsgivarnas tro på att ungdomar vill ha ett roligt arbete. Ju mindre företaget är desto mer materiella tror de att ungdomarna är. Det finns ett fåtal skillnader mellan arbetsgivare relaterade till vilken geografisk hemvist de har. Storstadsarbetsgivare tror att ungdomar efterfrågar karriärmöjligheter medan arbetsgivare på mindre orter tror att hög lön och en organisation att vara stolt över är viktigt. Storstadsarbetsgivarna tycker också att det 8

9 är svårare att rekrytera än deras kollegor på mindre orter gör. Det finns en del skillnader mellan arbetsgivarföreträdare i olika åldrar. Viktigaste skillnaden är att yngre arbetsgivare har en större tro på att ungdomar värderar arbetskamrater högt och gärna vill arbeta i grupp. 9

10 Så ser ungdomarna själva på arbete, arbetsliv och arbetsgivare I det här avsnittet ger vi en bild av resultatet från flera års undersökningar av ungdomar, som är på väg att lämna gymnasiet och äntra vuxenvärlden. För att få perspektiv på ungdomarnas bilder av arbetslivet, och deras resonemang kring sig själva som medarbetare, redovisar vi också en del generella bilder av hur de ser på framtiden. Att förstå detta är viktigt eftersom ungdomars syn på arbete i hög grad kan relateras till deras syn på andra områden i livet. samhället som har format dagens ungdomar För att ge perspektiv på vad som kännetecknar ungdomar idag är det intressant att fundera på vad som präglat den tidsanda de har vuxit upp i. Till stora delar skiljer sig deras omgivande samhälle åt från dem som tidigare generationer präglats av. I en summarisk sammanfattning menar vi att dagens unga, till skillnad mot tidigare generationer, har växt upp i ett globalt medielandskap präglat av reklamteve/-radio och stark USA-influens. med Internet och mobiltelefoner som en självklarhet vilket gett dem enklare möjligheter till mer globala (och individuella) relationer än tidigare generationer. 10

11 bortom auktoritetstilltron där istället varje människa själv äger rätten till sin egen sanning utan att den ska kunna ifrågasättas. Ungdomar lyssnar inte på en person som gömmer sig bakom en titel. Respekt måste förtjänas, den kan inte krävas. i ett samhälle präglat av jakt på omedelbar tillfredsställelse, det vill säga allting ska vara tillgängligt när som helst och var som helst. Vem orkar vänta på en guldklocka har jag gjort något bra vill jag ha belöning nu! i ett samhälle där de gamla värderingarna är så självklara att livsprojektet blir ett annat än deras föräldrars. Självförverkligande hamnar i fokus. dagens ungdomar är inte en homogen grupp Det finns naturligtvis skillnader mellan ungdomar. Dagens ungdomar är kanske till och med mer heterogena, som grupp betraktat, än tidigare generationer. Ett par skillnader visar sig till exempel mellan könen och mellan ungdomar som har studerat på yrkes- eller studieförberedande gymnasieprogram. Det gäller framför allt att det finns stora skillnader mellan män på yrkesförberedande program och kvinnor på studieförberedande program. Det visar sig till exempel när det gäller vad som är viktigast i livet just nu. En av de viktigaste frågorna för samtliga ungdomar, utom männen på de yrkesförberedande programmen, är att skaffa sig en bra utbildning och kompetens. Kvinnor på studieförberedande program värdesätter bra kompetens och utbildning och att resa jorden runt. Kvinnor på yrkesförberedande program vill istället vara med sina vänner, pojkvän eller med föräldrar och syskon. Männen vill däremot ägna sig åt fritidsintressen eller nöjesliv. Trots de här olikheterna finns det en hel del saker där ungdomarna har gemensamma förväntningar på framtiden. Det är de bilderna vi väljer att redovisa nedan. vad tycker ungdomar är viktigt i livet? Det kan vara bra att ha ovanstående i åtanke när vi redovisar resultatet av vad ungdomarna själva säger om sin egen och samhällets framtid. Ungdomarna generella bild av vad som är viktigt i livet ser ut som följer: De anser att det viktigaste i livet idag är att umgås med vänner och att vara frisk och i god form. Att ha ett spännande arbete är däremot något som stadigt blivit mindre intressant under den senaste tioårsperioden, en förändring som även går igen bland svenskar i alla åldrar. De sjunger att den ljusnande framtid är deras. En övertygande majoritet anser inte bara att de har fullständig frihet och kontroll över den egna framtiden utan även att deras egen personliga framtid ser mycket ljus ut. Däremot är det inte mer än tre av tio som anser detsamma om samhällets framtid. De vill hålla så många dörrar som möjligt öppna inför framtiden och strävar efter en personligt utvecklande utbildning som är till hjälp på arbetsmarknaden och som ser bra ut på meritlistan. 11

12 De flesta av dagens ungdomar styrs av det som intuitivt känns bra, istället för att ledas av sakligt övervägda beslut. De är inte analytiska rationalister utan försöker lösa problem genom att försöka förstå hela sammanhang, snarare än att först bryta ned det i delar. En överväldigande majoritet av båda könen klurar hellre ut nya idéer själva än tar andras idéer och gör något av dem. De rör sig i konsumtionssamhället som fisken i vattnet och tycks omfamna en förbehållslös konsumtion. De omhuldar emotionella begrepp som kreativitet, sammanhang och intuition. De tycker om att sätta sprätt på pengar snarare än att spara eller investera dem. De fäster vikt vid sina ägodelar och har svårt att kasta saker även om de inte behöver dem. De allra flesta ungdomar har ambitionen att flytta från sin hemort efter gymnasiet. En minoritet kommer att leva större delen av livet där de bor idag. Det är framför allt män på yrkesförberedande program som vill bo kvar på sin hemort, medan kvinnor på studieförberedande program vill se sig om i världen. 12

13 ungdomars syn på arbete och förväntningar på arbetslivet Ungdomar har förväntningar på sitt framtida arbete som till stora delar påminner om tidigare generationers. Men det finns också tydliga skillnader. I det här avsnittet vill vi ge en kortfattad sammanfattning av ungdomars syn på arbete och arbetsliv. engagemang och trygghet är viktigast i arbetslivet Så gott som samtliga ungdomar anser att trevliga arbetskamrater är en av de i särklass viktigaste faktorerna i arbetslivet. En stor majoritet anser också att ett intressant och meningsfullt arbete och sund arbetsmiljö generellt sett är mycket viktigt. Fast anställning är den fjärde viktigaste faktorn för alla ungdomar, undantaget är kvinnor på studieförberedande program. Att dessa fyra visar sig generellt viktiga är ett tydligt tecken på att ungdomar i första hand vill att deras arbetsliv ska vara engagerande och tryggt. Trots detta måste påpekas att individens arbetslivsvärderingar i mycket stor utsträckning är personligt betingade varför det finns stora individuella variationer. kultur och media lockar mest industrin minst Att arbeta med kultur och nöjen eller med mediarelaterade yrken är mest attraktivt för de flesta ungdomar. För den tillverkande industrin är det alarmerande att deras arbetsområden kommer sist i jämförelsen mellan olika typer av yrkes-/arbetsområden. ungdomar kräver variation, förnyelse och egen frihet Tvärtemot vad man skulle kunna tro, arbetar de flesta ungdomar inte för att få chansen att förverkliga sig själva. Arbetet verkar snarare viktigast i termer av vilka livsmöjligheter det medför; pengar för personliga livsmål, semester, nöjen eller konsumtion. Det finns en stark vilja bland dagens unga att nå fram till en position i arbetslivet där de har frihet en position där de har kontroll över sin egen situation och kan råda över sig själva. ungdomar vill vara fria att få göra sin grej Ledstjärnan i ungdomarnas framtida arbetsliv är att tjäna pengar, ha roligt och utvecklas. Nyskapande och kamratskap är nyckelbegreppen i deras framtida yrkeskarriär. De vill göra kul grejer; kul har man med andra. Rutin upplevs som tråkigt, som det värsta som finns. Tristess är mycket värre än stress, vilket visar sig i att så många som en av tre kommer att byta jobb regelbundet hela livet ett uttryck för behovet av variation. Tre av fyra ungdomar tar hellre ett roligt jobb än ett välbetalt. Vad som gör jobbet roligast, arbetskamraterna eller arbetsuppgifterna, är inte helt tydligt även om en knapp majoritet prioriterar arbetsuppgifterna högre. 13

14 arbetslivet lockar och utmanar Det framtida arbetslivet är definitivt inget som skrämmer dagens unga, snarare tvärtom; tre av fyra ser verkligen fram emot att börja jobba. Det är en ambitiös skara som är sugna på att utmärka sig och skaffa sig kontroll. Sinsemellan skiljer sig dock ungdomarna åt: En stor grupp ungdomar säger att de kommer satsa på att få en chefsposition, starta eget företag eller satsa på en roll som expert, stjärna eller guru. De som vill ha en chefsroll vill oftare än andra ha utmanande och krävande arbetsuppgifter, även om det innebär höga prestationskrav och mycket stress. De är också mindre benägna att ta ett roligt jobb istället för ett välbetalt. Ambitionen verkar grundläggas av viljan att få göra det man vill. Det finns också en stor minoritet som föredrar ett jobb med enkla arbetsuppgifter, fasta rutiner och klara direktiv, även om jobbet blir rutinartat och småtråkigt. De som föredrar lätta jobb är också mycket mer benägna att prioritera lön och arbetskamrater än roliga arbetsuppgifter. Att döma av svaren tycks också många ungdomar väl medvetna om riskerna med att jobba för mycket. 14

15 ungdomarna tror att arbetslivet kräver en lång utbildning En majoritet av ungdomarna säger att man måste ha högskoleutbildning för att kunna få ett bra jobb, och man måste ha djup (spets-) kompetens snarare än en bred, allmän kompetens. Till stor del speglar detta troligen samhällets signaler under 90-talet. ungdomars syn på arbetsgivare och ledarskap Ungdomarna har många starka uppfattningar om vad en arbetsgivare står för och inte minst vad de själva kräver av en arbetsgivare de ska ta anställning hos. hellre fria händer än tydliga order Dagens unga tycks hellre arbeta efter eget huvud än efter andras. Det innebär också att de föredrar ett ledarskap där de får arbeta självständigt utan tydliga order och specifika besked. En skillnad är dock män som genomgått yrkesförberedande gymnasieprogram. De är inte riktigt lika benägna att arbeta efter eget huvud som andra ungdomar. en coachande chef är idealet Kännetecknet på en bra chef är att han/hon ger stöd och uppmuntran. Ungdomar efterlyser någon som kan coacha dem och maximera deras potential. Idealchefen är rättvis, ärlig och bryr sig om sina medarbetare. Han eller hon är kunnig, erfaren och insatt i medarbetarnas arbetsuppgifter. Dessutom måste chefen kunna uttrycka arbetsgivarens visioner och värderingar. arbetsgivaren ska ha bra personalpolicy, tydliga värderingar och ta ett samhällsansvar Det är förhållandevis stor samstämmighet i synen på en framtida arbetsgivare. Bra personalpolicy och tydliga visioner och värderingar är de generellt sett viktigaste kraven följt av att företaget måste ta sitt moraliska och samhälleliga ansvar. Detta utgör ett tydligt tecken på att unga vill arbeta hos arbetsgivare som tar hand om sina anställda och har en idé om vad de vill med sin verksamhet. Det är ganska få som tycker det är viktigt att företaget är världsledande eller nystartat. Män på yrkesförberedande program avviker en del från detta mönster. De prioriterar affärsidé och framgång framför arbetsgivarens ansvarstagande. 15

16 Arbetsgivare och ungdomar möts på flera punkter Det är inte helt rättvist att rakt av jämföra arbetsgivarnas syn på hur de tror ungdomar ser på arbetet och arbetslivet med vad ungdomarna själva säger. Både ungdomar och arbetsgivare baserar sina svar på en blandning av fakta och myter. Men det är mitt i den kontexten som arbetsgivare måste klara av att skapa attraktivitet för sitt företag som arbetsplats och arbetsgivare. Därmed ger jämförelsen viktiga indikationer på var de största konflikterna och utmaningarna kan tänkas ligga för de arbetsgivare som vill vara attraktiva för morgondagens medarbetare. En del utmaningar handlar om att möta egna fördomar och förstå att ungdomar i grunden är annorlunda än tidigare generationer. I andra fall handlar det om att ge ungdomar en bättre bild av vad företaget har att erbjuda. om ungdomars krav och förväntningar på framtidens arbete Bilden nedan visar hur väl arbetsgivarnas uppfattningar om ungdomarnas krav på arbetet stämmer överens med ungdomarnas egen syn. På den lodräta axeln visas vilka faktorer som arbetsgivarna tror ungdomar anser viktigast, medan den vågräta axeln visar ungdomarna egna prioriteringar. I de fall där arbetsgivarnas bild helt stämmer överens med ungdomarnas så ligger alternativet utmed den vita pilen. Om en viss faktor ligger ovanför pilen så innebär det att arbetsgivarna överskattat dess betydelse för ungdomarna, medan de som ligger under pilen underskattats. ungdomars krav på sitt arbete vad arbetsgivare tror Viktigt Hög lön Intressant och meningsfyllt arbete Medbestämmande och inflytande över egna arbetsvillkor Flexibla arbetstider Professionell och personlig utveckling vad ungdomar tycker Oviktigt Karriärmöjligheter Självständigt arbete Sund arbetsmiljö Trevliga arbetskamrater Viktigt Mycket semester och fritid Att resa och arbeta över hela världen Bestämda arbetstider och arbetsrutiner Att de kan känna yrkesstolthet Anställningstrygghet Fast anställning Oviktigt 16

17 Som bilden visar finns det några tydliga skillnader i uppfattning mellan arbetsgivarna och ungdomarna: Arbetsgivarna har överskattat betydelsen av flexibla arbetstider, hög lön samt professionell och personlig utveckling. De har underskattat anställningstrygghetens och den fasta anställningens betydelse. De underskattar även arbetskamraternas och yrkesstolthetens betydelse för ungdomarna. Troligen uppfattar de att många ungdomar avser att byta arbete ofta och att de därmed inte är intresserade av fasta anställningar. Ungdomarna vill å sin sida däremot ha den tryggheten i botten när de rör sig mellan olika arbetsplatser. Att arbetsgivarna underskattar betydelsen av arbetskamrater är också allvarligt. Dagens ungdomar är starkt relationsorienterade och få kan tänka sig att stanna kvar på en arbetsplats där de inte trivs med sina arbetskamrater. För den arbetsgivare som står inför en generationsväxling kan detta innebära en mycket stor utmaning. Inte minst om det knappt finns några yngre medarbetare, sedan tidigare, som ungdomarna ser som potentiella vänner på arbetsplatsen. arbetsgivarna har i grunden en balanserad bild av ungdomars förväntningar på innehållet i arbetet Många arbetsgivare har en sund och nyanserad bild av balansen mellan att kunna erbjuda ett stimulerande och välbetalt arbete. En majoritet av ungdomarna vill hellre ha ett roligt jobb än ett välbetalt och det är också vad arbetsgivarna tror. När det gäller vad som är viktigast: arbetsuppgifterna eller arbetskamraterna, så väger dessa alternativ jämt. Även de flesta arbetsgivare har den uppfattningen, men i valet så tror en majoritet att arbetsuppgifterna väger tyngst. Däremot kan det spåras en viss frustration över hur ungdomar är vana vid att välja sina relationer (och vilka de ska umgås med). Därmed har också ungdomarna (enligt arbetsgivarna) bristande förmåga att arbeta tillsammans med människor som har andra värderingar än de själva. skild syn på vilken kompetens som krävs för framtidens arbetsliv Ungdomar tror generellt att det krävs högskoleutbildning för framtidens yrkesliv. Även kring frågan om det krävs bred eller djup kompetens råder en diskrepans mellan ungdomarna och arbetsgivarna. Ungdomarna tror att det krävs djup kompetens (vilket för många ungdomar är synonymt med en högskoleutbildning) medan de flesta arbetsgivare tror att ungdomarna tror att det krävs en bred kompetens. 17

18 krav på en framtida arbetsgivare vad arbetsgivare tror Viktigt Har en bra personalpolicy Har en spännande affärsidé vad ungdomar tycker Har en tydlig vision och tydliga värderingar Oviktigt Är väletablerad och framgångsrik Tar sitt moraliska och samhälleliga anvsvar Viktigt Är världsbäst elller ledande inom sitt område Är nystartad Oviktigt När det gäller kraven på en arbetsgivare har arbetsgivarna en bra bild av hur ungdomar tänker. Det är egentligen bara ett par avvikelser som kan lyftas fram. Dels överskattar arbetsgivarna betydelsen av att ha en spännande affärsidé, dels underskattar de vikten av att ta ett moraliskt och samhälleligt ansvar. Det märks också på vilka förväntningar ungdomar har på en chef och ledare jämfört med vad arbetsgivarna tror att de måste erbjuda. Såväl arbetsgivarna, som ungdomarna själva, är kluvna inför valet mellan att ge medarbetare fria händer eller tydliga direktiv. Tilltron på att tydliga direktiv ger bra resultat ökar ju mindre företaget är. 18

19 Sammanfattning arbetsgivarna har en bra bild av unga medarbetare, men gör lite för att bli mer attraktiva som arbetsgivare Det är viktigt att slå fast att arbetsgivare allmänt sett har en relativt bra bild av ungdomar och deras förväntningar på arbetslivet. Men för att inte slå sig till ro, och tro att allt löser sig bara för att den övergripande bilden ser bra ut, gäller det att uppmärksamma några av de största utmaningarna vi kan skönja vid jämförelsen mellan arbetsgivare och ungdomar. I klartext tycks det som om arbetsgivarna underskattar ungdomarnas behov av trygghet och individuell frihet samtidigt. arbetsgivarna underskattar betydelsen av att kunna erbjuda goda relationer och kamratskap. vissa arbetsgivare har svårt att förstå att de måste förtjäna sitt ledarskap och inte förutsätta att medarbetarna ska underordna sig. Därmed måste de också visa att de tar ansvar för mer än det egna företaget. många arbetsgivare tycks ha svårt att hantera att arbetet inte är lika viktigt för dagens ungdomar, som det var för tidigare generationer. ett antal arbetsgivare har svårt att omsätta sin insikt om hur ungdomar tänker i praktiken. endast fyra av tio gör någonting för att bli attraktiva arbetsgivare. 19

20 storgatan 19, stockholm, telefon herlin widerberg

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen VD, Rasmussen Analys AB Tre skiften som omformar arbetsmarknaden Värderingsskiftet bland dagens unga Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

En fjärilseffekt i näringslivet

En fjärilseffekt i näringslivet APRIL 2013 En fjärilseffekt i näringslivet En rapport om små val som kan få oförutsägbara konsekvenser på framtidens arbetsmarknad Förord Det är i företagen jobben skapas och det är också där som grunden

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

VÄRDERINGSFÖRÄNDRINGAR

VÄRDERINGSFÖRÄNDRINGAR VÄRDERINGSFÖRÄNDRINGAR Dagens unga morgondagens medarbetare Sörmlandsbilder 2 VÄRDERINGSFÖRÄNDRINGAR Dagens unga morgondagens medarbetare Förord Copyright Länsstyrelsen Sörmlandsbilder 2:2003 Kontaktperson:

Läs mer

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX NORDEN SEPTEMBER 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX Vi på är stolta över att för tredje året i rad ha genomfört undersökningen

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys AGENDA Värderingsskillnader mellan generationer Trenderna som omformar arbetsmarknaden Arbetslivsvärderingar

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

OMVÄRLDSTRENDERNA SOM FORMAR FRAMTIDENS ARBETSLIV. Sex skiften som förändrar arbetsmarknaden. Arbetslivsvärderingar bland morgondagens medarbetare

OMVÄRLDSTRENDERNA SOM FORMAR FRAMTIDENS ARBETSLIV. Sex skiften som förändrar arbetsmarknaden. Arbetslivsvärderingar bland morgondagens medarbetare OMVÄRLDSTRENDERNA SOM FORMAR FRAMTIDENS ARBETSLIV AGENDA Sex skiften som förändrar arbetsmarknaden straff till självförverkligande kroppsarbete till tankearbete människa till maskin flexibelt till gränslöst

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb (Framsida) Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb januari 2011 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 Sammanfattning... 6 Det här tycker SKTF...

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Stressen och jobbet. Företagets medvetna satsning på medarbetarnas trivsel avgör vilka medarbetare man lyckas attrahera och behålla.

Stressen och jobbet. Företagets medvetna satsning på medarbetarnas trivsel avgör vilka medarbetare man lyckas attrahera och behålla. Vill du lyckas med karriären och trivas på jobbet? Stressen och jobbet 1. Välj chef inte jobb eller bransch En bra chef lyfter, utvecklar, inspirerar, ger näring. Ett otydligt ledarskap är den största

Läs mer

Stressen och jobbet 2558

Stressen och jobbet 2558 Stressen och jobbet 2558 Vill du lyckas med karriären och trivas på jobbet? 1. Välj chef inte jobb eller bransch En bra chef lyfter, utvecklar, inspirerar, ger näring. Ett otydligt ledarskap är den största

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR

SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR ARTIKEL TILL KAIROS FUTURES NYHETSBREV WATCHING NR 1/2008 UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR Av Sofia

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer