Föräldrars upplevelser av bemötandet, informationen och delaktigheten i samband med barnavårdsutredningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrars upplevelser av bemötandet, informationen och delaktigheten i samband med barnavårdsutredningar"

Transkript

1 ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap Socialt arbete Föräldrars upplevelser av bemötandet, informationen och delaktigheten i samband med barnavårdsutredningar C-uppsats socialt arbete p Seminariedatum: Författare: Jenny Franzon Handledare: Ola Nordqvist

2 Örebro universitet Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap Socialt arbete C-uppsats p Sammanfattning Titel: Föräldrars upplevelser av bemötandet, informationen och delaktigheten i samband med barnavårdsutredningar. Författare: Jenny Franzon Handledare: Ola Nordqvist Syftet med studien var att på uppdrag av socialtjänsten i Katrineholms kommun undersöka hur föräldrar, vars barn varit föremål för en barnavårdsutredning, upplevde bemötande, informationen samt delaktigheten i samband med utredningen, utifrån följande frågeställningar: Hur upplever föräldrarna bemötandet av handläggare på socialförvaltningen i samband med en barnavårdsutredning? Hur upplever föräldrarna informationen under utredningen? Upplever föräldrarna att de varit delaktiga i de beslut som tagits? Upplever föräldrarna att de varit delaktiga i de insatser som utredningen utmynnat i? Är de föräldrar som själva sökt hjälp eller vars barn sökt hjälp mer nöjda med bemötandet, informationen och delaktigheten i utredningen än de föräldrar som aktualiserats via en anmälan? För att få en inblick i problemet studerades tillgänglig forskning i Sverige och utomlands. En kvantitativ enkät utformades och alla föräldrar vars barn varit föremål för en barnavårdsutredning under 2006, 93 stycken, fick enkäten hemskickad. För att analysera resultatet användes det etiska perspektivet, kommunikationsteorin samt tidigare forskning. Av de enkäter som skickades ut återkom 33 stycken, detta efter att påminnelser skickats ut. Då bortfallet i studien var så stort leder det till att resultatet inte kan generaliseras. Det man kan utläsa är dock att majoriteten av dem som deltagit i undersökningen upplever att bemötandet i samband med utredningen är bra eller delvis bra. Dock uppger en stor del att de inte har förtroende för att handläggaren gjort sitt bästa. Övervägande delen av föräldrarna upplever informationen under utredningen som bra dock finns brister vad gäller informationen gällande utredningens genomförande. Nästan hälften av föräldrarna uppger att de inte fått möjlighet att vara delaktiga i de beslut som fattats. Vad gäller delaktigheten i insatserna uppgav 40 % av föräldrarna att de fått möjlighet att påverka dessa. Det föreligger generellt ingen skillnad i hur föräldrarna upplever bemötandet, informationen och delaktigheten sett utifrån aktualiseringsorsak. Dock förekommer skillnader i några av frågorna. Nyckelord: Barnavårdsutredning, bemötande, information, delaktighet, föräldrar, klient.

3 Abstract Title: Parents experience from treatment, information and participation in child weltfare investigations. Author: Jenny Franzon Supervisor: Ola Nordqvist The purpose with the study has, by task given from the social services in Katrineholm, to investigate how parents whose children has been the subject of a investigation, has experienced the treatment, information and participation connected to the investigation. Five questions were formed: How do the parents experience the treatment from officials at the social services in connection with a child custody investigation? How do the parents experience the information during the investigation? Does the parents experience that they have participated in the decisions taken? Does the parents experience that they have participated in the actions that were a result of the investigation? Are the parents who have asked for help themselves or whose children have asked for help more satisfied with the treatment, information and participation than those where the investigation has been initiated by a report. To get an understanding of the problem, available research in Sweden and abroad, was studied. A quantitative questionnaire was prepared and all parents whose children had been subject to a child custody investigation during 2006, 93 parents, received the questionnaire. An etichal approach, the communication theory and earlier research was used to analyse the results. From the questionnaires distributed in total 33 where received after reminders had been sent out. Due to the high drop out rate it s not possible to make general conclusions from the results. What is possible to see is that the majority of those who has participated in the study experiences that they have received good or fairly good treatment. However a big part doesn t trust that the official has done his or her best. The main part of the parents finds that the information during the investigation has been good, however with some lack of information regarding the investigation process. Almost half of the parents claims that they have not got the possibility to participate in the decision making. When it comes to participation in the actions 40% of the parents say that they have had possibility to have influence. There is no significant difference in how the parents experience treatment, information and participation due to reason to start the investigation. However, there are differences in some of the questions. Keywords: Child custody investigation, treatment, information, participation, parents, client.

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och frågeställningar Avgränsningar Begreppsförklaring Uppsatsens disposition Bakgrund Katrineholms kommun Socialförvaltningen Vad är en utredning? Metod Val av metod Tillvägagångssätt vid litteratursökning Etik diskussion Förförståelse Enkätens utformning Urval Validitet och reliabilitet Bortfallsanalys Metoddiskussion Tolkningsram Etiskt perspektiv Kommunikationsteorin Tidigare forskning Bemötande Information Delaktighet Anmälan/ansökan Resultat Frågor om bemötande Sammanfattning av temat Frågor om information Sammanfattning av temat Frågor om delaktighet Sammanfattning av temat Övriga kommentarer Analys Etiskt perspektiv Kommunikationsteorin Tidigare forskning Bemötande Information Delaktighet Ansökan/anmälan Diskussion Slutdiskussion Vidare forskning Litteraturförteckning Litteratur Elektronisk källa... 43

5 8.3 Lagtexter Övriga källor Bilagor Bilaga 1 - Missivbrev Bilaga 2 - Enkät Bilaga 3 - Påminnelse Bilaga 4 - Kodnyckel... 49

6 1 Inledning En barnavårdsutredning inom socialtjänsten är alltid till för barnets behov och syftar till att förhindra att ett barn far illa. Genom en utredning kan ett beslut fattas huruvida man behöver ingripa eller inte för att skydda barnet. I de fall där en anmälan inkommit till socialtjänsten, vilket kan ligga till grund för en utredning, kan misstänksamhet och ovilja till kontakt finnas hos föräldrarna. I utredningsarbetet bör man ha med sig att en utredning kan leda till ett allvarligt ingrepp i en familjs liv och kan komma att påverka dem under en lång tid framöver. I alla utredningar har socialtjänsten tolkningsföreträde och beslutande rätt. Detta kan göra att trots att bemötandet från handläggaren varit gott kanske det inte efteråt är lätt att få positiv respons på det som varit bra då hela situationen upplevts som negativ. För att förbättra arbetet i samband med utredningar är det viktigt att ta reda på hur föräldrarna upplever bemötandet. Genom att få en förståelse för hur föräldrarna upplever utredningsprocessen kan man göra dem mer delaktiga och genom detta höja kvalitén på utredningen Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att på undersöka hur föräldrar upplever bemötandet, informationen och delaktighet i samband med barnavårdsutredningar, utifrån följande frågeställningar: Hur upplever föräldrarna bemötandet av handläggare på socialförvaltningen i samband med en barnavårdsutredning? Hur upplever föräldrarna informationen under utredningen? Upplever föräldrarna att de varit delaktiga i de beslut som tagits? Upplever föräldrarna att de varit delaktiga i de insatser som utredningen utmynnat i? Är de föräldrar som själva sökt hjälp eller vars barn sökt hjälp mer nöjda med bemötandet, informationen och delaktigheten i utredningen än de föräldrar som aktualiserats via en anmälan? Avgränsningar Studien avgränsas till att endast gälla familjer i Katrineholms kommun som varit föremål för barnavårdsutredning som avslutats under Begreppsförklaring Nedan förklaras några ord vars innebörd anses viktiga för denna uppsats. Anmälan: Uppgifter, skriftliga eller muntliga, som inkommer till socialtjänsten om att ett barn far illa. Utifrån en förhandsbedömning kan en utredning startas, även mot vårdnadshavarens vilja. 3 Ansökan: Föräldern eller barnet söker själva hjälp hos socialtjänsten. En ansökan skall alltid följas av en utredning. 4 Barnavårdutredning: Den utredningsprocess socialtjänsten skall starta vid misstanke om att de kan behöva ingripa till en underårigs skydd eller stöd. Utredningsprocessen kan även startas då en förälder eller ett barn söker hjälp hos socialtjänsten. 5 1 Sundell & Egelund (2001) 2 Med mer nöjda åsyftas i denna undersökning en procentuell skillnad på mer än 15 %. Detta förklaras vidare i metod delen. 3 Socialstyrelsen (2006) 4 a.a. 5 Sundell & Egelund (2002) 6

7 Hur en utredning skall genomföras beskrivs vidare under rubriken Vad är en utredning? I uppsatsen används begreppet utredning med samma mening som ovan. Bemötande: Det finns många definitioner på bemötande, den jag valt att utgå från när det gäller min studie är: bemötande handlar om mötet mellan två människor, möten i en grupp eller med en organisation. En viktig del i begreppet är att det syftar till hur de professionella möter medborgaren och inte tvärtom. Mötena handlar ofta om en maktsymmetri där ena parten söker hjälp och den andra skall hjälpa. 6 Beslut: Då en utredning avslutas skall ett beslut tas. Detta beslut är antingen att sätta in en insats eller avsluta utredningen utan förslag på insats. 7 Förälder: I undersökningen används uttrycken förälder samt vårdnadshavare. Dessa används för att ge uttryck för den eller de vårdnadshavare som varit delaktiga i den utredning som gjorts. Om man är ett barns förälder men inte dess vårdnadshavare har man inte rätt att ta del av de handlingar som rör barnet. Man kan dock delta i utredningen. 8 Handläggare: Med handläggare menas utredare i barn, familj och ungdomsgruppen. I tidigare forskning används även begreppet socialsekreterare för handläggare som gör barnavårdsutredningar. Insats: Den hjälp familjen beviljas, grundad i den utredning som gjorts. 9 Klient: I denna studie används begreppet för förälder vars barn har varit föremål för en utredning. 1.4 Uppsatsens disposition I andra kapitlet ges en kort beskrivning av Katrineholms kommun samt den arbetsgrupp som studien berör. Här presenteras även hur en barnavårdsutredning går till samt något om de lagar som styr arbetet. I kapitel tre, metod delen, ges en inblick i hur arbetet med uppsatsen gått tillväga. Här redogörs även för etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. Kapitel fyra innehåller tolkningsramen. Här presenternas det etiska perspektivet, kommunikationsteorin samt tidigare forskning. I resultat delen, kapitel fem, presenteras resultaten av enkäten i teman utifrån frågeställningarna, varje tema sammanfattas kort. Här presenteras även de kommentarer som framkommit i enkäterna. Kapitel sex innehåller analysen. Denna utgår från de olika delarna som presenterats i tolkningsramen: etiskt perspektiv, kommunikationsteori samt tidigare forskning. Det sista kapitlet i uppsatsen är diskussionen. Här redovisas en slutdiskussion som avslutas med förslag på vidare forskning inom området. Uppsatsen avslutas med källförteckning samt bilagor. 2 Bakgrund Nedan ges en kort presentation av Katrineholms kommun som studien är gjord i. Efter detta presenteras den arbetsgrupp vars klienter har deltagit i studien. Vidare presenteras kortfattat hur en barnavårdsutredning skall gå till samt några av de lagar som styr arbetet. 2.1 Katrineholms kommun Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och är en av länets nio kommuner. Kommunen består förutom av tätorten Katrineholm av sju mindre samhällen. Antalet innevånare i kommunen var i december 2005, stycken Sundell & Egelund (2002) 7 a.a. 8 a.a. 9 a.a

8 Kommunen har tidigare varit en industristad men under de senaste åren har ett flertal större företag lagt ner sin verksamhet på orten eller flyttat verksamheten. Att Katrineholm länge varit en industristad märks på utbildningsnivån i kommunen där antalet innevånare med eftergymnasial utbildning är lägre än i riket. De flesta arbetstillfällena återfinns i dagsläget inom vård och omsorg. Katrineholm har under de senaste åren haft en hög arbetslöshet. 11 Detta har lett till en hög arbetsbelastning inom socialförvaltningen. Främst inom arbetet med försörjningsstöd men även inom arbetet med barn och familjer har den höga arbetslösheten skapat påfrestningar hos familjer och individer, vilket påverkat ärendeinströmningen samt typen av ärenden som inkommit. Det man har uppmärksammat är att de ärenden som inkommer tenderar att ha en mer komplex problematik än tidigare, troligtvis är även detta kopplat till den förhöjda arbetslösheten Socialförvaltningen Socialförvaltningen i Katrineholm är uppdelad i tre sektioner; missbruk och ekonomisektionen, administrativa sektionen och barn, familj och ungdomssektionen. Inom barn, familj och ungdomssektionen finns en grupp som arbetat med utredningar, denna kommer nedan att presenteras mer utförligt. Övriga delar som finns inom sektionen är: familjerättshandläggare, familjehemshandläggare, hemterapeuter, familjebehandling, missbruksbehandling för ungdomar, behandlingshem med kollektivboende samt lägenhetsboende för ungdomar, ungdomsmottagning, nätverksledare, medlingsverksamhet samt samhällsvård för ungdomar som begått brott. Arbetsuppgifterna i utredningsgruppen är dels att ta emot ansökningar och anmälningar gällande barn, familjer och ungdomar samt göra förhandsbedömningar utifrån dessa. I förekommande fall göra utredningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) 11:1 samt LVU. Gruppen har även ansvar för att följa upp de insatser som gjorts. Övriga arbetsuppgifter är att skriva yttranden till åklagarmyndigheten, arbeta med kommunövergripande program för unga lagöverträdare samt samverkan med olika aktörer. I utredningsgruppen arbetar i dagsläget elva personer. En arbetar som 1:e socialsekreterare/arbetsledare och handlägger ej ärenden, övriga tio arbetar som utredare. Gruppen består just nu bara av kvinnor. Under den period då personerna, som undersökningen riktar sig mot, var aktuella arbetade tre män i gruppen. Gruppen har en sammansättning av både äldre personer som arbetat med detta en längre tid och yngre personer som nyligen avslutat sin utbildning. De flesta anställda i gruppen har socionomexamen, en är dock socialpedagog med vidareutbildning inom psykologi och juridik. Flertalet av de anställda har genomgått en systemteoretisk utbildning via förvaltningen. Fokus i denna utbildning har legat på samtal med klienter och samarbete inom förvaltningen. I dagsläget har arbetsgruppen genomgått en grundutbildning i BBIC (barns behov i centrum). 13 BBIC beskrivs inte som en konkret utredningsmetod utan snarare som en struktur att arbeta utifrån. BBIC modellen utgår ifrån att barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten i allt socialt arbete och att barnets behov ska fångas upp och bedömas utifrån följande sju behovsområden: hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande och klara sig själv. Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön. Detta skall ge en helhetssyn på barn och ungas utveckling. Målet med att arbeta utifrån BBIC modellen är Individ och familjeomsorgens bokslut för Socialstyrelsen (2006) 8

9 bland annat att stärka barnets ställning i den sociala barnavården samt att förbättra samarbetet kring barnet med föräldrar och familj. 14 Under hösten har arbetsgruppen genomgått en kortare utbildning i Signs of safety. Signs of safety är en utredningsmetod som betonar tydlighet och öppenhet i samarbetet med föräldrarna under en barnavårdsutredning. En viktig del i metoden är delaktigheten med föräldrar och övrigt nätverk för att kunna skydda ett barn som riskerar att fara illa. Metoden är anpassad för att kunna användas tillsammans med BBIC Vad är en utredning? Då en anmälan har inkommit till socialtjänsten skall en så kallad förhandsbedömning göras. Inom ramen för denna får man ta kontakt med vårdnadshavare, barnet och den som anmält för att skaffa sig en bild över den eventuella problematiken. Man har även möjlighet att inhämta uppgifter som finns om familjen eller barnet inom den egna socialtjänsten. Sådana uppgifter kan vara tidigare utredningar eller anmälningar. I förhandsbedömningen bedöms om en utredning skall starta eller ej. Med en utredning menas all den verksamhet som syftar till att klargöra barnets situation och behov så att nämnden, eller den som innehar delegation från nämnden, har möjlighet att fatta ett beslut. Om en ansökan inkommer skall en utredning öppnas utan förhandsbedömning. Om en utredning skall öppnas skall detta göras utan dröjsmål, utredningen skall sedan genomföras skyndsamt och vara färdig inom fyra månader. Utredningen skall i den mån det är möjligt ske tillsammans med vårdnadshavare och barn. Lagstiftningen betonar vikten av samarbete och delaktighet för att utredningen skall bli bra. Ett gott samarbete öppnar även för att en förändring skall komma till stånd och för att insatser skall bli lyckade. När det gäller en utredning gällande ett barn som kan behöva skydd eller stöd kan en utredning dock inledas utan vårdnadshavares tillåtelse. 16 I socialtjänstlagen (SoL 2001:453) regleras hur utredningen skall bedrivas. I kap 11 2 SoL framgår bland annat att den som berörs av utredningen skall informeras om att en utredning har öppnats, att utredningen skall bedrivas så att inte någon utsätts för onödig skada samt att man inte skall utreda mer än nödvändigt. 17 I en utredning har vårdnadshavare samt barn över femton år rätt till insyn i ärendet samt att ta del av och yttra sig över de uppgifter som förts. Vad gäller barn under femton år kan de beroende på ålder och mognad få tillgång till hela eller delar av materialet. Vissa begränsningar finns dock i sekretesslagen (SekrL 1980:100). Sekretess mot vårdnadshavare gäller om det är till betydande men för barnet att vårdnadshavaren får ta del av uppgifterna. 18 När en utredning färdigställts har vårdnadshavare samt barn över femton år enligt Förvaltningslagen (FL 1986:223) rätt att ta del av den skrivna utredningen samt de beslut som fattats utifrån denna. De har även rätt att komma med åsikter om det som skrivits och få dessa inskrivna i den färdiga utredningen Metod I detta kapitel redogörs för hur studien utformats, från första tankar om studien till bearbetningen av resultatet. Etiska ställningstaganden presenteras och en diskussion runt begreppen reliabilitet och validitet förs. Sist i kapitlet återfinns en diskussion kring den metod som valts och hur genomförandet påverkat studien. 14 Socialstyrelsen (2006) 15 Söderqvist & Suskin-Holmqvist (2006) 16 Socialstyrelsen (2006) 17 Norström & Thunved (2007) 18 Sekretesslagen (1980:100) 14 kap. 4 andra stycket, i Norström & Thunved (2007) 19 Socialstyrelsen (2006) 9

10 3.1 Val av metod Då jag ville göra en totalundersökning som riktade sig till alla föräldrar i populationen valdes en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden används för att få en så stor bredd som möjligt. 20 En enkät med fasta svarsalternativ samt plats för kommentarer konstruerades. 21 Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av enkäter i undersökningen. Det som avgjort mitt val av metod är att jag genom enkäter kan få ett större urval än vid en intervjuundersökning. Andra delar som påverkar valet av metod är att respondenterna kan svara när de har tid samt får möjlighet att besvara frågorna i lugn och ro, alla respondenter får 22 samma frågor och undersökningsledaren kan ej påverka respondenterna. De nackdelar som måste vägas in är att bortfallet vid en enkätstudie ofta är relativt högt och betydlig högre än vid en intervjustudie. Man ges heller ej tillfälle att ställa följdfrågor för att få en fördjupad kunskap, eller för att förtydliga frågorna. En annan nackdel är att personer med läs och skrivsvårigheter kan ha svårt att besvara enkäten. Även respondenter med bristande kunskaper i det svenska språket kan ha svårigheter att besvara enkäten Tillvägagångssätt vid litteratursökning Arbetet startade med en litteratursökning via Örebro universitetsbiblioteks websida. Sökning skedde i databaserna Libris, ELIN, DIVA portal och artikelsök. De sökord som användes var: socialtjänst, utred*, barnavårdsutredning, bemöta*, klient. För att få så aktuell litteratur som möjligt valde jag att begränsa sökningarna till litteratur utgiven senare än Mycket av litteraturen som använts hittade jag via andra avhandlingars litteraturlistor. Jag har i den mån det gått försökt söka mig direkt till den litteratur som det hänvisats till i tidigare forskning. I de fall det inte gått har jag fått använda mig av andrahandsinformation. Man bör vara medveten om att denna information presenteras på att sådant sätt att den skall passa berörd bok eller forskning och att den därför inte alltid är helt sanningsenlig. 3.3 Etik diskussion Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska riktlinjer för den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. 24 Dessa riktlinjer skall fungera som skydd för deltagarna i en forskningsstudie och ligger till grund för min undersökning. Riktlinjerna delas upp i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet: Innebär kort att forskaren skall informera respondenten om syftet med studien och vad han eller hon kan vara med och påverka. Respondenten skall även ges information om att medverkandet är frivilligt och att han eller hon kan välja att avbryta studien. 25 I det missivbrev som skickades tillsammans med enkäten fick respondenterna information om syftet med den undersökning som genomfördes och vikten av att de lämnade sin åsikt. 26 Vidare informerades om den sekretess som lyder och hur enkäterna skulle komma att behandlas. Respondenterna fick även information om att dess medverkan är frivillig. 20 Holme & Solvang (1997) 21 Bilaga 2 22 Trost (2001) 23 a.a. 24 Vetenskapsrådet (2002) 25 Vetenskapsrådet (2002) 26 Bilaga 1 10

11 Samtyckeskravet: Syftar till att respondenterna själva väljer huruvida de vill delta och forskaren skall i de flesta fall inhämta samtycke till studien från respondenterna. Då undersökningen vänder sig till stora grupper av respondenter och insamlas genom postenkäter behövs ej samtycke i förhand om informationen medföljer enkäten. I vissa undersökningar kan det förekomma en beroendeställning mellan forskaren och respondenten, detta ska man i största mån undvika. Om det trots allt finns ett beroendeförhållande är det av största vikt att studien utformas så respondenterna garanteras anonymitet. 27 Då jag genomförde en postenkät lämnade respondenterna sitt samtycke i samband med att de besvarade och skickade in enkäten. Information om att deltagandet var frivilligt fick respondenterna genom det missivbrev som följde med enkäten. Genom att jag genomförde en anonym enkätundersökning motverkas den effekt beroendeförhållandet skulle kunna ha på undersökningen detta då jag genom mitt arbete inom förvaltningen kan uppfattas som en myndighetsperson. Konfidentialitetskravet: Här måste man ta ställning till frågor gällande tystnadsplikt och sekretess. Respondenterna skall garanteras största möjliga konfidentialitet och eventuella personuppgifter skall förvaras så att obehöriga ej kan få tillgång till dessa. Det innebär även att enskilda klienter ej skall kunna identifieras i studien. 28 Att hantera personuppgifter är en svårighet och om man registrerar de enkäter som kommer in finns en viss risk för att obehöriga kan få tag i uppgifterna. Genom att skicka påminnelser till alla respondenter behövde jag inte föra register över de enkäter som kommit in. Detta gör att respondenterna i större utsträckning garanterades anonymitet. I ett inledningsskede adresserade jag två brev till varje respondet och efter det förstördes listan med personuppgifter. Dessa brev användes sedan till att skicka ut enkäten samt påminnelsen. Nyttjande kravet: Detta innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas i forskningsändamål och ej i icke-vetenskapliga syften. 29 De uppgifter jag samlat in genom enkäterna har bearbetats i denna studie. Efter de registrerats i det datasystem som använts har enkäterna förstörts. 3.4 Förförståelse Vid tidpunkten då min studie påbörjas har jag periodvis varit anställd inom förvaltningen i sex år. Under hösten har jag gjort tjugo veckors praktik i den berörda gruppen. I övrigt har jag inte deltagit i deras verksamhet. Vid tiden för studiens genomförande kommer jag att påbörja en anställning inom berörd grupp. Det kan vara en nackdel att genomföra en undersökning inom en verksamhet där man tidigare arbetat eller arbetar i dagsläget. En risk ligger i att klienterna kan känna igen mitt namn och betvivla min neutralitet. Detta kan leda till att de ifrågasätter anonymiteten i undersökningen och ej är villiga att delta. En annan aspekt är att resultatet av undersökningen angår mig i högsta grad och att jag önskar ett positivt resultat. Jag måste därför hålla en viss distans till svaren för att inte förvanska resultatet. För att förminska effekten av dessa delar har jag i samråd med min handledare valt att genomföra en enkätundersökning. I en enkätundersökning garanteras klienterna full anonymitet. 27 Vetenskapsrådet (2002) 28 a.a. 29 a.a. 11

12 3.5 Enkätens utformning I en enkät besvarar alla respondenter samma frågor, detta gör det lättare att jämföra svaren. Problemet med enkäter är ofta den låga svarsfrekvensen. En anledning till detta kan vara att enkäten är för omfattande. 30 För att undvika att enkäten blev för omfattande valde jag att minimera antalet frågor på varje temat. Med fler frågor hade jag kunnat få en bredare bild av uppfattningarna. Risken är dock att antalet svarande hade minskat. Jag valde även medvetet att inte använda några bakgrundsfrågor i enkäten. Detta då dessa inte tillför undersökningen något och då användandet av dessa hade ökat omfattningen på enkäten. Trost 31 beskriver ett flertal viktiga delar som man bör ha med sig vid utformandet av enkäten. De delar som han särskilt framhåller som viktiga är att använda ett vanligt språk och ej blanda in konstiga eller byråkratiska ord. Om man använder ord som kan uppfattas på olika sätt kan man i enkäten förtydliga eller beskriva hur man vill att ordet skall tolkas. 32 Då respondenten kan ha haft kontakt med ett flertal personer från olika verksamheter inom socialtförvaltningen, som de kan benämna handläggare, förtydligade jag i inledningen att med handläggare i enkäten menades den eller de personer på socialförvaltningen som gjort barnavårdsutredningen. Trost 33 menar även att viktiga delar i enkätutformandet är att inte ställa flera frågor i en fråga samt att undvika negationer. Man bör även undvika långa frågeställningar och värdeladdade ord. Han påpekar även vikten av att vara konsekvent i de frågeformuleringar och svarsalternativ man använder. 34 Dessa delar hade jag i beaktande vid utformandet av enkäten. I vissa frågor kanske en annan typ av svarsalternativ så som skalfrågor eller öppna svarsalternativ hade gett mer information. Då jag tagit fasta på att göra enkäten så enkel som möjligt valde jag dock att alla frågor skulle besvaras utifrån samma svarsalternativ: ja, delvis, nej och vet ej. Trost menar att det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av svarsalternativet vet ej i en enkät. Han menar att alternativet kan användas av respondenterna för att slippa ta ställning men att det ändå bör finnas med för att kunna ge uttryck för att respondenten inte vet. 35 Utifrån detta resonemang valde jag att svarsalternativet, vet ej, skulle finnas med som en variabel. För att få ett mer omfattande resultat valde jag att lägga in plats för eventuella kommentarer efter varje fråga samt i slutet på enkäten. Med dessa delar som utgångspunkt strävande jag efter att utforma en enkät med få frågor och som garanterade respondenterna anonymitet. Enkätfrågorna utformades så att svaren kunde bearbetas i dataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Förhoppningen med enkäten var att respondenterna skulle uppfatta enkätfrågorna som korta och lättförståeliga. I det medföljande missivbrevet, se bilaga 1, framgick vilken nytta respondenterna kunde ha av att besvara enkäten. Det framgick även att deltagandet var frivilligt samt att anonymitet garanterades då endast jag skulle se de ifyllda enkäterna och då enkäterna inte kunde spåras till en enskild respondent. I brevet informerades respondenterna om att de kunde ta kontakt med mig eller ansvarig chef om de hade frågor gällande enkäten eller undersökningen. Då enkäterna inkom tilldelades de ett nummer och registrerades därefter i SPSS. Då jag tidigare arbetat i SPSS och då programmet är speciellt framtaget för social vetenskap 36 valde jag att använda mig av detta program för att samanställa resultatet. 30 Holme o Solvang (1997) 31 Trost (2001) 32 a.a. 33 a.a. 34 a.a. 35 a.a. 36 Wahlgren (2005) 12

Utredningshem och sen då?

Utredningshem och sen då? Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Socionomprogrammet på distans T 7 Socialt arbete C 41-60 poäng C-uppsats VT 2005 Utredningshem och sen då? Socialtjänstens syn

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer

Vilka faktorer kan vara avgörande vid beslut om ekonomiskt bistånd?

Vilka faktorer kan vara avgörande vid beslut om ekonomiskt bistånd? ÖREBRO UNIVERSITET HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Socionomprogrammet Socialt arbete C C Uppsats, 15 högskolepoäng VT 2008 Vilka faktorer kan vara avgörande

Läs mer

Barn som vistas på kvinnojourer - En kvalitativ studie om kvinnojourernas arbete med ett barnperspektiv

Barn som vistas på kvinnojourer - En kvalitativ studie om kvinnojourernas arbete med ett barnperspektiv Barn som vistas på kvinnojourer - En kvalitativ studie om kvinnojourernas arbete med ett barnperspektiv Tamara Abou Shakra LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats SOPA63 HT 13 Handledare: Dolf

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet

Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet Örebro Universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats 15 poäng HT 2008 Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet En kvalitativ undersökning gjord på

Läs mer

Tråkigt att de inte lyssnar - De lägger sig i hela tiden

Tråkigt att de inte lyssnar - De lägger sig i hela tiden GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Tråkigt att de inte lyssnar - De lägger sig i hela tiden Om upplevelsen av myndigheters bemötande ur ett genusperspektiv Examensarbete för kandidat i Sociologi

Läs mer

Ledarskap på distans

Ledarskap på distans Ledarskap på distans en studie i hur ledarskap på distans kan se ut av Charlotta Kjellström C-uppsats nr 2007:21 Handledare: Kristina Ahlberg C-UPPSATSER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Box 2109, 750 02

Läs mer

LSS-handläggning i förändring

LSS-handläggning i förändring Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för sociala studier Christian Andersson & Martin Gustafsson LSS-handläggning i förändring Hur en praxisförändring hanteras av svenska kommuner LSS-handling

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 09, Campus Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten hur personal på kvinnojourer upplever samarbetet Interaction between social

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP?

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för socionomer Vt 2009 SQ4613 Examensarbete 15 poäng MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? psykiatrihandläggares maktposition gentemot

Läs mer

Genomgångsboendet lösning eller problem?

Genomgångsboendet lösning eller problem? LUNDS UNIVERSITET Genomgångsboendet lösning eller problem? En kvalitativ studie om samarbete och samverkan omkring ett genomgångsboende Julia Kuzina & Elena Mejia VT 2012 Handledare: Annika Capelán Abstract

Läs mer

Barnet i utredningen

Barnet i utredningen FoU-rapport Barnet i utredningen - en uppföljningsstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar genomförda i BBIC Sofia Enell FoU-rapport 2009:6 IFO Individ- och familjeomsorg Förord En av den sociala

Läs mer

Brukarens självbestämmande ur den personliga assistentens perspektiv

Brukarens självbestämmande ur den personliga assistentens perspektiv Brukarens självbestämmande ur den personliga assistentens perspektiv Socionomprogrammet C-uppsats, VT 2011 Författare: Gabriela Olsson Handledare: Thomas Carlsson ABSTRACT Titel: Brukarens självbestämmande

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

C-UPPSATS. Möjligheter till val av assistansanordnare

C-UPPSATS. Möjligheter till val av assistansanordnare C-UPPSATS 2009:293 Möjligheter till val av assistansanordnare - en studie ur brukarperspektiv Nataliya Nilsson Annika Åström Luleå tekniska universitet C-uppsats Social omsorg Institutionen för Arbetsvetenskap

Läs mer

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer

ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING

ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING Kandidat Examensarbetet i lärarprogrammet Michaela Axebrink Julia Enander 2012 INSTITUTIONEN

Läs mer

En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar

En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar FoU-Södertörn skriftserie nr 34/04 En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar Eva-Britt Fagrell Berit Greger Karlsson ISSN 1403-8358 1 Abstract Rapporten

Läs mer

Våldsutsatta kvinnors upplevelser av socialtjänsten en kvalitativ studie av verksamheten FRIDA i Katrineholm

Våldsutsatta kvinnors upplevelser av socialtjänsten en kvalitativ studie av verksamheten FRIDA i Katrineholm ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik-, psykologi- och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete C 15 poäng Ht 2008 Våldsutsatta kvinnors upplevelser av socialtjänsten en kvalitativ studie av

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET

RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET Hälsa och samhälle RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET EN MÅLUPPFYLLELSEUTVÄRDERING PÅ FÖRÄLDRACENTRUM CECILIA CERVIN MARIA LÖNN MCDANIEL Socialt arbete D-uppsats Socionomprogrammet, verksamhetsutveckling 05

Läs mer

Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten?

Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten? Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete HT2005 Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten? Författare: Emma Berg Handledare: Anna Hollander Ungdomar som

Läs mer

HYRAN ÄR DEN VIKTIGASTE RÄKNINGEN

HYRAN ÄR DEN VIKTIGASTE RÄKNINGEN HYRAN ÄR DEN VIKTIGASTE RÄKNINGEN EN STUDIE AV SAMVERKAN MELLAN AKTÖRER I VRÄKNINGSPROCESSEN Av Peter Holm & Christa Johnson LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Campus Helsingborg C-uppsats, 15 hp Vt-10

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

C-UPPSATS. Luleå kommuns rekryteringsprocess - ur de arbetssökandes perspektiv. Siri Mattisson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Luleå kommuns rekryteringsprocess - ur de arbetssökandes perspektiv. Siri Mattisson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2009:193 Luleå kommuns rekryteringsprocess - ur de arbetssökandes perspektiv Siri Mattisson Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell

Läs mer