Teknikparkens roll i det svenska innovationssystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikparkens roll i det svenska innovationssystemet"

Transkript

1 Teknikparkens roll i det svenska innovationssystemet - historien om kommersialisering av forskningsresultat Enrico Deiaco Eric Giertz Göran Reitberger Anna Rogberg, redaktör VINNOVA Forum Innovationspolitik i Fokus VFI 2002:3

2 titel: Teknikparkens roll i det svenska innovationssystemet historien om kommersialisering av forskningsresultat författare: Enrico Deiaco, Eric Giertz och Göran Reitberger. Anna Rogberg, redaktör serie: VINNOVA Forum Innovationspolitik i Fokus VFI 2002:3 issn isbn publicerad: December 2002 utgivare: VINNOVA Verket för Innovationssystem, Stockholm diarienummer: produktion: VINNOVA Kommunikationspolicy layout inlagan: Åsa Wærnér tryck: Elanders Gotab AB December 2002 försäljning: Fritzes Offentliga Publikationer, Om VINNOVA VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning. Genom sitt arbete ska VINNOVA tydligt bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland. I skriftserien VINNOVA Forum publiceras arbeten från fristående författare i frågor som berör verkets uppgifter. Innovationspolitiken, som är ett centralt område för VINNOVA, har i den en egen delserie benämnd Innovationspolitik i Fokus. Här publiceras debattinlägg kring innovationspolitikens utformning. I VINNOVAs Verket för innovationssystem publikationsserier redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. Undantag är publikationsserien VINNOVA Policy, VP, som uttrycker VINNOVAs policy. De flesta VINNOVA-publikationer finns att beställa, läsa eller ladda ner via Tryckta utgåvor av VINNOVA Analys, VINNOVA Forum och VINNOVA Rapport säljs via Fritzes Offentliga Publikationer, tel , fax eller VINNOVA Swedish Agency for Innovation Systems publications are published at

3 Teknikparkens roll i det svenska innovationssystemet historien om kommersialisering av forskningsresultat

4 Författarpresentation Enrico Deiaco är partner i analysföretaget Technopolis Group med verksamhet i Amsterdam, Brighton, Paris, Stockholm och Wien. Enrico har tidigare varit chef för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Han har också varit verksam som innovationspolitisk expert vid Europeiska kommissionen och som forskare vid Industriens Utredningsinstitut (IUI). Eric Giertz är rektor för KTH Executive School och adjungerad professor i industriell ekonomi och organisation. Under drygt 20 år var Eric tidigare verksam som affärsstrategisk konsult. I ett stort antal böcker och skrifter har han skildrat affärsmässiga och kompetensmässiga konsekvenser av teknisk utveckling och strukturförändringar. Giertz är även styrelseledamot i en handfull affärsföretag i olika branscher. Göran Reitberger är konsult, forskare och företagare sedan drygt 20 år. Han har genomfört en mängd studier och utvärderingar inom forsknings-, utbildnings-, närings- och regionalpolitiska fält. Han har under senare år främst arbetat med frågor som rör högskolans nya utmaningar och är för närvarande knuten till KTH. 4

5 Teknikparker och innovationssystem Ekonomin blir alltmer kunskapsbaserad. Därmed spelar ny kunskap från forskningen en allt viktigare roll för tillväxten. Men det räcker inte med ny kunskap. Den måste omsättas till innovationer, det vill säga nya produkter, processer och tjänster. För att detta skall ske krävs ett effektivt samspel mellan de aktörer som genererar, sprider och använder ny teknik och ny kunskap, det vill säga ett effektivt innovationssystem. Särskilt viktigt är samspelet mellan de tre aktörssfärerna forskning, näringsliv och politik/offentlig verksamhet, det vi kallar Triple Helix. Avgörande är att det finns ett verkligt behov, en efterfrågan på den nya kunskap som forskningen genererar. Det handlar alltså främst om behovsmotiverad forskning. Sedan tidigt 1980-tal har man på många håll försökt stimulera utveckling av nya innovationssystem med anknytning till forskningen vid universitet och högskolor genom att etablera s.k. teknikparker i närheten av dem. De är i regel anpassade till att kunna hysa inte bara nya små företag med länkar till universitetets forskning, utan också delar av etablerade mindre eller större företag. Teknikparker rymmer oftast också service-, rådgivnings- och finansieringsfunktioner som är till särskilt för det nya företaget, s.k. inkubatorverksamhet. Denna skrift ger en historisk tillbakablick och sammanfattar tjugo års erfarenheter av fenomenet teknikparker i Europa, Nordamerika och Ostasien. Den avslutas med en kritisk analys av frågan om teknikparker kan ge ett snabbspår till lokal ekonomisk utveckling. Särskilt anmärkningsvärt är att i den historiska tillbakablicken framhålls att Sverige hade ett väl fungerande samspel under 50- och 60-talet med olika Harpsundsöverläggningar och Saltsjöbadsanda där bl.a. statsminister Tage Erlander samlade representanter från vetenskap och industri för att diskutera landets konkurrenskraft med regeringen. Denna anda av samförstånd bröts upp med början 1968 och saknades helt under 70- och 80-talet samt en stor del av 90-talet. Det anmärkningsvärda är att detta sammanfaller med de år då ekonomin utvecklas dåligt och Sverige faller från tredje till sjuttonde plats i tillväxtligan. Man kan fråga sig om vi gått från en tid av väl fungerande samspel mellan aktörer i innovationssystemen till en tid med mycket grus i maskineriet. Detta är bara en av flera intressanta och värdefulla frågeställningar som boken behandlar. Författarna till boken har arbetat i nära samverkan med en VIN- NOVA-grupp bestående av Lennart Elg, Gunnar Jonsson och Thomas Liljemark. Målgruppen för boken är alla typer av intressenter i existerande eller planerade teknikparker, samt alla som vill förstå teknikparkernas roll och betydelse i de svenska innovationssystemen, det vill säga en bred målgrupp. Vi hoppas boken kommer att generera insikter och debatt i ett för Sveriges utveckling mycket viktigt område, och önskar god läsning. Per Eriksson Generaldirektör VINNOVA 5

6 Förord Upprinnelsen till denna bok daterar sig till våren Då kontaktades KTH Executive School av Swedeparks styrelse, som förhörde sig om förutsättningarna att utveckla ett särskilt utbildningsprogram för teknikparkschefer. I överläggningar med en arbetsgrupp bestående av Peter Holmstedt, Kista Innovation & Growth, Sten Gunnar Johansson, Mjärdevi Science Park, och Olle Stenberg, Chalmers Innovation, framkom ett stort behov av att sammanställa erfarenheter och att i en skrift beskriva teknikparkernas roll i det svenska innovationssystemet. I de fortsatta diskussionerna blev det också alltmer uppenbart att en sådan skrift skulle vara av stort värde för en väsentligt bredare målgrupp än chefer för teknikparker, t.ex. för politiker på såväl riks- som kommunalplanet, för handläggare på lokala och nationella myndigheter, för forskare som studerar entreprenörskap, kluster och innovationssystem, för högskoleledningar och för alla andra som intresserar sig för kommersialisering av teknisk utveckling och forskningsresultat. Hösten 2001 fick KTH Executive School ett uppdrag av VINNO- VA att utarbeta föreliggande skrift. Ett stort antal personer har sedan på olika sätt medverkat i dess tillblivelse. En styrgrupp från VINNO- VA bestående av Lennart Elg, Gunnar Jonsson och Thomas Liljemark har mycket aktivt medverkat i arbetets uppläggning och inriktning samt kontinuerligt bistått med konstruktiva bidrag och synpunkter. Som huvudförfattare till boken engagerades Enrico Deiaco, VD för Technopolis Norden, Eric Giertz, rektor för KTH Executive School, och Göran Reitberger, konsult och forskare vid KTH. De ansvarar gemensamt för bokens hela innehåll. Till sin hjälp har de haft ett flertal medförfattare som bidragit med underlag till olika avsnitt. Till dessa hör Tom Berggren, Svenska Riskkapitalföreningen, Lena Blomberg, Teknikbrostiftelsen i Göteborg, Olof Carlstoft, Carlstoft Consulting, Tina Karrbom, doktorand KTH, Magnus Klofsten CIE, Linköpings universitet, Torbjörn Larsson, Sound Around, och Ulf Svensson, Chalmers Innovation. Ett flertal personer har också tagit del av korrektur i olika stadier och framfört konstruktiva synpunkter. Jag vill rikta ett särskilt tack till Henrik Blomgren, IVA, Christer Olofsson, CEF, Uppsala universitet, Lennart Ohlsson, Rintec Consulting, Sören Sjölander, Chalmers, och Per Eriksson, VINNOVA. Stockholm i oktober 2002 Anna Rogberg Projektledare Förord 7

7 teknikparker och innovationssystem Förord Inledning Tillväxtens drivkrafter Teknikparker instrument för fler forskningsbaserade tillväxtföretag? Teknikparkernas intressentmodell kapitel ett 1. nätverkssamhället tar form Specialiserade företag i outsourcingens kölvatten Spindlarna det moderna tjänstesamhällets nyckelspelare Innovationsprocesser Begreppet teknikpark Teknikpark Forskningspark Högskolenära innovationscentrum (HIC) Företagspark Virtuell park kapitel två 2. teknikparkers roll ur näringspolitiskt perspektiv Den svenska modellens uppgång och fall Etableringsskedet Koncentrationsskedet Expansions- och rationaliseringsskedet Den svenska modellens fall Krisen Teknikparkerna i tillväxtpolitiken Teknikbaserade tillväxtföretag studeras Amerikanska teknikparker studeras Teknikparker växer fram i Europa Teknikparkernas betydelse för tillväxten ifrågasätts Erfarenhetssummeringar Initiativ från Industriförbundet

8 kapitel tre 3. högskolan en mer aktiv intressent i teknikparker! Från Humboldtuniversitet till entreprenöriella universitet Entreprenöriella universitet inom naturvetenskapen Nya utmaningar Ändring av högskolelagen Politiska initiativ för att förmå högskolor att stödja tillväxtföretag Förslag om samverkansstiftelser i 1993 års forskningsproposition Teknikparksstiftelserna blir teknikbrostiftelser Högskolor skapar högskolenära innovationscentra Högskoledrivna innovationssystem exemplet CTH kapitel fyra 4. kommersiella intressenter i en teknikpark Venture Capital-bolag (VC-bolag) Definitioner Omogen och turbulent VC-marknad i Sverige Venture capital-aktörer söker säkra sin avkastning Affärsänglar stöttar i tidiga investeringsfaser Patentombud och patentbyråer Immaterialrätt ett omfattande kompetensområde Specialiserad och internationaliserad rådgivning Patentrådgivning för forskningsbaserat nyföretagande Forskarpatentbolag Licensiering från högskolor erfarenheter från Stanford Sammanjämkning av kommersiella och akademiska intressen Vad karaktäriserar den fria forskningens upptäckter? Forskarna/uppfinnarna och licenskontoret (OTL) Patentfrågor Policy för att motverka intressekonflikter Ägarandelar mot licens Nätverk för kunskapsintensiva tillväxtföretag exemplet smil Aktiviteter och program för entreprenörer Framgångsfaktorer

9 kapitel fem 5. finns ett snabbspår till tillväxt i nya, dynamiska kluster? Inledning Vad kännetecknar framgångsrika kluster? De regionala arbetsmarknaderna specialiseras Platsbunden kompetens en förutsättning för innovativa miljöer Högskolenära innovationscentra skapar inga kluster Sammanfattning Hur tar kluster fart? Efterfrågan som tändande gnista! Helt nya teknikspår skapar förutsättningar för unikitet En experimentell marknad för entreprenörer skapar dynamik Stora företag viktiga för tillväxt och sysselsättning i klustret Sammanfattning Kompetensens höjd och sammansättning en nyckelfaktor! Teknisk kompetens en förutsättning Dynamiska forskningsmiljöer - högskolor och forskning i världsklass Kompetensinvandring en dynamisk regional arbetsmarknad De institutionella förhållandenas betydelse Kluster kan inte planeras de självorganiseras Informella nätverk driver ofta utvecklingen Skarpa gränser mellan inomvetenskapligt motiverad och behovsnära forskning finns inte i vinnarkluster Var någonstans i livscykeln klustret befinner sig spelar roll för politikens utformning Kritisk massa modeord men centralt för utvecklingen Sammanfattning och konsekvenser för hur teknikparker skall utvärderas

10 kapitel sex 6. sammanfattning Parkens/klustrets roll i innovationssystemet fem viktiga aspekter Mångfald kännetecknar den framgångsrika parkens/klustrets företagande Den platsbundna kompetensen är en nyckelfaktor Högskolans roll utmejslas i första hand genom utbildningssamarbeten Skapa inte monopol på rådgivningstjänster Offentliga pengar som smörjmedel Kommersialisering av högskoleforskning fem viktiga aspekter Lång väg från forskningsbaserad idé till kommersiellt resultat Uppmuntra inte skickliga forskare att bli mediokra företagare Högskolan kan inte själv bygga ett kluster Balanserad syn på direkta bidrag till en högskolas ekonomi från kommersialisering av forskning Tidig exponering för marknadskrav är vanligen en nyckel till framgång faktarutor 1. Strukturdrag bland snabbväxande mindre företag gasellerna åren Tillväxt i små företag. Några observationer från en engelsk kartläggning av småföretagssektorn Innovationsverksamhet i svenska företag Några data för företag med anställda enligt en studie av NUTEK och SCB Forskningsnära och teknikerintensiva småföretag i teknikparker och med annan lokalisering. Strukturdrag m.m. i en grupp om drygt 1000 företag enligt SCB-enkät Forskningsnära företag inom femton teknikparker, anknutna till Swedepark. Skäl för att välja parklokalisering enligt SCB-undersökning Företagen i några större svenska teknikparker vid slutet av 1990-talet Studier av 60 unga svenska snabbväxande och teknikbaserade företag. Tio centrala lärdomar i början av 1980-talet Studier av engelska teknikparker vid slutet av 1980-talet IVA:s kartläggning år 1987 av unga företag, avknoppade från högskolor Analys av 500 högskoleföretag, startade under 1980-talet Överskott eller underskott i svensk teknikhandel med utlandet?

11 12. Visar parkföretag större tillväxt än jämförbara företag med annan lokalisering? Högskoleforskningens finansiering. Radikala förändringar under senare delen av1990-talet NUTEK:s (STU:s) teknopolprogram Attityder till samverkan mellan högskola och näringsliv enligt Riksrevisionsverkets (RRV) forskarenkät våren Chalmers groddföretag vid början av 1990-talet Erfarenheter från STU-stöd under 1970-talet till kommersiella utvecklingsprojekt Patentdata som innovationsindikator Licensieringskontor vid amerikanska universitet Office of Technology Licensing OTL vid Stanford. Några utvecklingsdata Företag i Mjärdevi Teknikpark och andra Linköpingsföretag med rötter i universitetet SBIR en amerikanskt program för att kommersialisera små företags innovativitet Kista: Företagskluster eller statusadress? Resultat från en studie 1990 av Kistaföretagens länkar Hsinchu Science-based Industrial Park, Taiwan Kistas Teknikpark. Framväxt och företag Begreppet Triple Helix Vilka svarar för högskolesektorns FoU? Hur kan den svenska paradoxen tolkas? litteraturlista

12 Inledning I takt med att Sverige dalat i välståndsligan har begreppet tillväxt åter kommit i ropet i vårt land. Från många olika håll riktas stora förväntningar mot potentiella snabbväxare, enskilda företag som har mycket stor tillväxtpotential. Det kan bl. a. handla om forsknings- och teknikbaserade företag som baserar sin verksamhet på banbrytande utvecklingsinsatser inom IT, telekom, bioteknik, nanoteknologi eller liknande. I det sammanhanget diskuteras också behovet av inkubatorer, starthus eller teknikparker i anslutning till forskande högskolor. 1 De nystartade företagens behov av immaterialrättslig rådgivning och finansiering av patent, liksom deras möjligheter att få tillgång till såddfinansiering, riskkapital eller stöd av affärsänglar är också föremål för debatt. I den här boken kommer vi att helt fokusera på kommersialisering av forskningsresultat och på etablering av teknikbaserade tillväxtföretag. Det är ett ur tillväxtsynpunkt relevant perspektiv, men långtifrån det enda när det gäller ny- och småföretagandets betydelse för tillväxten. Totalt sett utgör de teknikbaserade tillväxtföretagen, som helt naturligt tilldrar sig forskares, politikers, riskkapitalisters, patentbyråers, journalisters och många andras intresse, en nästan försumbar andel av allt ny- och småföretagande. Det finns många andra typer av företag som har stor tillväxtpotential. Dessutom kan etableringen av många nya företag utan större tillväxtpotential ha stor betydelse för den samlade tillväxten i samhället. Innan vi återknyter till de forsknings- och teknikbaserade tillväxtföretagens förutsättningar finns det anledning att kortfattat bredda perspektivet på tillväxtens drivkrafter. 1 Vi använder i boken begreppet högskola som samlingsbegrepp för svenska högskolor och universitet. I texter som rör utländska universitet har vi kvar begreppet universitet. Tillväxtens drivkrafter I debatten om tillväxt fokuseras i många fall på de enskilda företagens möjlighet att växa och skapa sysselsättning åt många anställda. Stort intresse knyts då till nya företag och småföretag som har vilja och förutsättningar att kraftigt expandera. Förebilder hämtas bland snabbväxare och superentreprenörer inom tillverkningsindustrin, handeln och IT-företagen. Detta är ett i högsta grad relevant tillväxtperspektiv, men en analys av näringslivsutvecklingen antyder att det måste kompletteras med andra synpunkter på såväl tillväxt som på småföretagande. Inom vissa expansiva verksamhetstyper är det kanske ännu viktigare att understödja etableringen av många små marknadsfinansierade och entreprenöriella tjänsteföretag, som vart och ett inte nödvändigtvis behöver växa. Vad är det då som kännetecknar verklig tillväxt? I grund och botten skapas tillväxt genom att vi lyckas producera mer av de varor och tjänster som efterfrågas av oss medborgare. I tider av arbetslöshet behövs därför nya jobb för att en så stor andel av den potentiella arbetskraften som möjligt skall kunna bidra i samhällets pro- inledning 13

13 2 SOU 1991:82. Drivkrafter för produktivitet och välstånd. Produktivitetsdelegationens betänkande. duktion av varor och tjänster. Men om vi vill erhålla verklig tillväxt bör vi dessutom parallellt säkerställa att alla typer av arbete bedrivs i effektiva former. Tillväxt förutsätter således även avveckling av verksamheter som inte fyller dagens behov och rationalisering av ineffektiva verksamheter. En tillväxtfrämjande politik bör således inte endast inriktas på skapandet av nya arbetstillfällen. Den bör även understödja strukturförändringar och rationaliseringar som effektiviserar befintliga verksamheter. Den bör säkerställa att vi erhåller högre produktivitet och kvalitet samt bättre service i alla delar av arbetslivet. Att skapa sysselsättning och samtidigt bevara ineffektiva arbetsmetoder eller föråldrade strukturer motverkar sitt syfte om detta är tillväxt. En förutsättning för tillväxt är att samhället lyckas förlösa positiva utvecklingskrafter hos människor och företag utvecklingskrafter som leder till att nya varor och tjänster ser dagens ljus och kanske än viktigare, till att produktionen och distributionen av existerande varor och tjänster effektiviseras. Denna senare effektivisering sker många gånger genom tillämpning av ny teknik, men också genom att produktionen sker i nya och mer effektiva strukturer. Strukturomvandlingen i näringslivet drivs till stor del fram av kommersiella krav på att förhållandet mellan produktionsresultatet (värdet av de varor och tjänster som produceras) och resursinsatsen (kostnaderna för de lokaler, maskiner, material och arbetsinsatser som förbrukas) ständigt måste öka. Utifrån det perspektivet är en förutsättning för tillväxt att transformationen av olika resurser till varor och tjänster ständigt blir allt effektivare. Strukturförändringarna innebär att människor flyttar från en näring till en annan. Inom vissa områden, t.ex. råvaruutvinningen, tillverkningen och varudistributionen, har vi genom strukturförändringar, teknisk utveckling och rationaliseringar kunnat minska sysselsättningen, och ändå kunnat producera lika mycket eller mer, och lika bra eller bättre, produkter och tjänster. Den utvecklingen har varit en viktig drivkraft för utvecklingen och tillväxten i vårt land. Framför allt under 1950-talet hade vi en mycket kraftig tillväxt i Sverige. Vårt land blev känt för det svenska ekonomiska undret, för hög tillväxt och för välfärd. Bakom framgångarna dolde sig en samstämmig syn på hur vi skulle öka produktiviteten, främst inom tillverkningsindustrin, och därmed tillväxten. Även under senare tid har det hänt att ambitionen om tillväxt tagit sig uttryck i ett tydligt fokus på vår numera svaga produktivitetstillväxt. Det var exempelvis fallet i Produktivitetsdelegationens betänkande Drivkrafter för produktivitet och välstånd 2 som lämnades till regeringen Delegationen betraktade nationens samlade produktionsförmåga och betonade vikten av att omvandlingstrycket, främst inom tjänsteproduktionen, skärptes. Omvandlingstrycket inom delar av tjänsteproduktionen har under de senaste decennierna skärpts genom strukturomvandlingar. Generellt sett har strukturomvandlingen inneburit att det bildats 14 teknikparkens roll i det svenska innovationssystemet

14 allt fler små, specialiserade arbetsställen som producerar tjänster för en lokal marknad. Vissa av dessa tjänster riktar sig till det lokala näringslivet. Andra vänder sig till oss konsumenter. Inom flertalet expansiva tjänsteverksamheter dominerar de små eller mycket små arbetsställena. Det är också tydligt att den sysselsättningsmässiga ökningen inte kan härledas till att antalet anställda per arbetsställe ökar. Tvärtom förklaras den helt av att det blir fler arbetsställen. En annan övergripande trend i den pågående strukturomvandlingen av tjänsteproduktionen är att offentliga och privata monopol avreglerats och att tjänsteverksamheter som tidigare varit anslagsstyrda eller budgetfinansierade numera blivit marknadsfinansierade. Övergången från budgetfinansiering till marknadsfinansiering har dels kommit till stånd genom att större företag valt att konkurrensutsätta och upphandla tjänsteverksamheter som de tidigare drev i egen regi, dels genom att olika monopol avreglerats och dels genom att offentligt finansierade tjänster i större utsträckning upphandlas från privata entreprenörer i stället för att drivas av fast anställd personal i offentlig regi. En grundläggande tanke med avregleringar och konkurrensutsättning är att marknadskrafterna skall garantera hög produktivitet och att dessa skall säkerställa en effektiv resurstransformation. Själva idén bakom konkurrensutsättning är att de marknadsfinansierade företagen endast förtjänar att fortsätta sin verksamhet om intäkterna från kunderna är tillräckligt stora för att det ekonomiska kretsloppet skall kunna fortgå. När ett företag däremot inte fortlöpande kan få ersättning för sina kostnader via avsättningsmarknaderna, är det ett tecken på ineffektivitet. Om kunderna inte är villiga att betala vad det kostar att utföra en tjänst bör verksamheten läggas ned. Antingen motsvarar tjänstens värde inte framställningskostnaderna eller också finns det konkurrerande företag som har en effektivare resursomvandling och attraktivare erbjudanden. En stor del av ny- och småföretagandet i vårt land är kopplat till strukturförändringar av ovanstående slag. Ur samhällsperspektiv handlar den främsta åtgärden i det sammanhanget kanske inte om att få existerande företag att växa. I stället handlar det kanske främst om att stödja etablering av fler marknadsfinansierade företag, som fortlöpande kan finansiera sin verksamhet via intäkter från de konkurrensutsatta tjänster som de levererar. Att vi i den här boken fäster blickarna på det teknikbaserade tillväxtföretagandet innebär på intet vis att vi nedprioriterar vikten av andra åtgärder som kan stimulera tillväxten i vårt land. Vi menar att effektiviseringen av dagens verksamheter, t.ex. uppsplittringen av organisationer och företag i mindre enheter samt en därpå följande effektivisering av olika verksamheter, kan ha minst lika stor betydelse för omvandlingstrycket och tillväxten. Framväxten av en rik flora marknadsfinansierade, entreprenöriella levebrödsföretag kan troligen ha lika stor betydelse för tillväxten som nya företag med stor tillväxtpotential. inledning 15

FOKUSOMRÅDE: AFFÄRSMANNASKAP, ENTREPRENÖRSKAP OCH INTERNATIONALISERING

FOKUSOMRÅDE: AFFÄRSMANNASKAP, ENTREPRENÖRSKAP OCH INTERNATIONALISERING 1 FOKUSOMRÅDE: AFFÄRSMANNASKAP, ENTREPRENÖRSKAP OCH INTERNATIONALISERING En underlagsrapport från Innovationskraft Sverige. Medlemmar i fokusgruppen är Eric Giertz, Peter Geisler och Malin Persson. Innovationskraft

Läs mer

Betydelsen av innovationssystem. Utmaningar för samhället och för politiken. En fristående studie utarbetad på uppdrag av Näringsdepartementet

Betydelsen av innovationssystem. Utmaningar för samhället och för politiken. En fristående studie utarbetad på uppdrag av Näringsdepartementet Titel: Betydelsen av innovationssystem. Utmaningar för samhället och för politiken. En fristående studie utarbetad på uppdrag av Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet Författare: Innovationspolitiska

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Förord Ett framgångsrikt ny- och småföretagande är i hög grad nyckeln till tillväxt, sysselsättning och fortsatt välstånd i Sverige. En helt dominerande andel av de nya jobb som tillkommit har skapats

Läs mer

De svenska forskningsinstituten

De svenska forskningsinstituten De svenska forskningsinstituten företagsnytta på internationella kunskapsoch kompetensmarknader Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB KK-stiftelsen, 2008 De värderingar och slutsatser som

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 1 2 SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 5 SAMMANFATTNING

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL I N N O V A T I O N S P O L I T I K I F O K U S Titel : Tillväxtgenvägen

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING 2006 Titel : Årsredovisning 2006 Serie: VINNOVA Information VI 2007:07 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2007 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET

DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET Det går inte att förutspå framtiden med absolut säkerhet. Men vi kan vara överens om att allt förändras. Och efteråt kan vi bara konstatera att inget

Läs mer

Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola

Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola Arbetsrapport 2005 38 Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola Utredning av förutsättningar för fusion, allians eller annan samverkan Anders Broström, Enrico Deiaco & Göran Melin Institutet

Läs mer

Utbildningsbranschen drivkrafter, storlek och nya affärsmodeller

Utbildningsbranschen drivkrafter, storlek och nya affärsmodeller Arbetsrapport 2006 57 Utbildningsbranschen drivkrafter, storlek och nya affärsmodeller ENRICO DEIACO Institutet för studier av utbildning och forskning Drottning Kristinas väg 33D SE-114 28 Stockholm www.sister.nu

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

IT-branschen i Sverige

IT-branschen i Sverige Ura 2000:8 ISSN 1401-0844 IT-branschen i Sverige - Var finns de framtida jobben? Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet. Innehållsförteckning

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Kartläggning och analys

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Kartläggning och analys Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys Anna Ax, Paula Lembke & John Sjöberg - PRV Lars Gustafsson, Monica Hjertman, Malin Riis & Lena Rimsten

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Forskning och Innovation i Sverige en internationell jämförelse

Forskning och Innovation i Sverige en internationell jämförelse Forskning och Innovation i en internationell jämförelse Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 1. Inledning 7 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

Ett innovationspolitiskt

Ett innovationspolitiskt SWEDISH ECONOMIC FORUM REPORT 2011 Ett innovationspolitiskt ramverk ett steg vidare SWEDISH ECONOMIC FORUM REPORT 2011 ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK ETT STEG VIDARE Pontus Braunerhjelm (red.) Bengt

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

NATIONELLT INKUBATORPROGRAM

NATIONELLT INKUBATORPROGRAM NATIONELLT INKUBATORPROGRAM VINNOVA Policy VP 2002:2 Titel: Nationellt inkubatorprogram Serie: VINNOVA Policy VP 2002:2 ISSN 1651-3568 Publicerad: Oktober 2002 Utgivare: VINNOVA Verket för Innovationssystem,

Läs mer

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik Vinnova Analys VA 2009:18 Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik Titel: Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel,

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Forskning, innovation och samhälle

Forskning, innovation och samhälle Arbetsrapport 2007 72 Forskning, innovation och samhälle Ett sammanflätat system i snabb omvandling MATS BENNER, ENRICO DEIACO & OLLE EDQVIST FORSKNINGSPOLITISKA INSTITUTET Institutet för studier av utbildning

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Dalarna i världen utvecklingsförutsättningar och drivkrafter... 5 2.1 Ökad regionalisering...6

Läs mer