Informations- och kommunikationsteknikens utveckling i Kronobergs län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informations- och kommunikationsteknikens utveckling i Kronobergs län 1998-2003"

Transkript

1 Informations- och kommunikationsteknikens utveckling i Kronobergs län Utveckling av antal företag i Kronobergs län fördelat över bransch Index 1998 = Telekommunikation Handel med IT-varor Datakonsult/Dataservice Elektronisk industri Media

2 Informations- och kommunikationsteknikens utveckling i Kronobergs län ISSN , meddelande 2003:27 Utgiven av:

3 Förord Syftet med rapporten är att ge en översiktlig och aktuell bild av strukturen och utvecklingen inom IKT-sektorn (Informations- och kommunikationsteknik) mellan 1998 och 2003 inom Kronobergs län. Den är tänkt att fungera som ett underlag för diskussioner om olika insatser som kan bli aktuella för branschen inom de närmaste åren. Rapporten har finansierats av IT-klustret InternetCity, och utarbetats av Emma Thornström och projektledaren för InternetCity Robert Kitanovski, i samarbete med Urmas Kömmits på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Robert Kitanovski Projektledare InternetCity

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Definitioner och avgränsningar 3 4. IKT-sektorn i riket och Kronobergs län 4 5. Utvecklingen branschvis i riket och 7 Kronobergs län 6. Utvecklingen branschvis i kommunerna IT-relaterade Tjänsteföretag a Telekommunikation b Handel med IT-varor c Datakonsult/Dataservice Elektronisk industri Media Produktion av radio- och 16 TV-program Bilaga 1 SNI-koder

5 1. Sammanfattning Rapportens syfte är att förmedla en aktuell bild av IKT-sektorns (Informations- och kommunikationsteknik) struktur och utveckling sedan 1998 och fram till 2003 i Kronobergs län. Avsikten med denna rapport har även varit att urskilja förtätningar av företagens lokalisering i länet. Därmed finns det möjligheter att uppmärksamma klusterbildningar med fortsatta analyser som följd. IKT-sektorn står exempelvis för den största identifierbara delen av nyföretagande av alla branscher i regionen år IKT-sektorn står också som enskild bransch för den största sysselsättningsökningen i regionen. Tyvärr finns historiskt inga liknande rapporter framtagna över just IKTsektorn i Kronobergs län vilket än mer understryker vikten av denna rapport. Områden som också skulle kunna belysas under fortsatta utredningar är bland annat IKT-branschens samt andra branschers kompetensbehov med avseende på informations- och kommunikationsteknik. InternetCity som utarbetat rapporten är ett IT-kluster bestående av 65 IT-företag i regionen. Målet är att etablera och profilera regionen som ett IT-centrum med fokus på informationsteknologin och alla dess tillämpningar. InternetCity skall verka för tillväxt i de befintliga deltagande företagen men även skapa förutsättningar för nya företag inom profilområdet. Samverkan med Växjö universitet är en av grundpelarna för InternetCity. Tillsammans med universitetet utvecklar och stimulerar klustret utbildningar, kurser och kompetensförsörjning för IT-området. InternetCity är tänkt att fungera som ett nätverk som sammanbinder deltagarna i InternetCity och på så sätt skapar samverkan, tillväxt och ytterligare regional, nationell och internationell konkurrenskraft. InternetCity är idag ett av regionens viktigaste projekt och regionen har genom det fått ett nätverk som aktivt stödjer Internet- City-företagen och det övriga näringslivet i deras utveckling och tillväxt. Regionen har idag drygt 650 IT-företag som sysselsätter mer än personer. I regionen drivs även större utvecklingsprojekt inom IKT-området samt ett flertal utbildningar med IT-inriktning där det nya universitetet i Växjö är en viktig motor. Rapportens resultat visar att antalet företag inom IKT-sektorn i stort har ökat i nästan samtliga kommuner inom Kronobergs län mellan åren 1998 till Den största delen av ökningen inom IKTsektorn ligger inom datakonsult/dataserviceområdet, vilken har ökat kraftigt i länet från år 2000 och framåt. Mellan år 2000 och 2002 ökade antalet inom detta område med 119 företag, vilket innebär en ökning med 78 % i Kronobergs län. Inom övriga områden inom IKT-sektorn har utvecklingen varit positiv förutom för telekommunikationsområdet, som gått svagt tillbaka under den studerade tidsperioden. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Informations- och kommunikationstekn. utv. Sid 1

6 Inom ett flertal kommuner kan man se att antalet företag ökat kraftigare mellan åren 2000 och 2001 än under tidigare år. Flest företag inom samtliga områden i IKT-sektorn finner man i Växjö kommun. År 2002 fanns det 349 företag inom IKT-sektorn i Växjö kommun, vilket utgör 67 % av det totala antalet företag inom IKT-sektorn i Kronobergs län. Antalet företag som är moderkoncernbolag samt antalet företag som är filialer har varit relativt stabilt under den studerade perioden. Ökningen av antalet företag inom IKT-sektorn i länet ligger alltså inte inom dessa två kategorier, utan främst inom andra företagsformer (enskild firma, handelsbolag). Inom de övriga företagsformerna har antalet företag ökat med 71 % mellan åren 1998 och Sysselsättningsutvecklingen för IKT sektorn har varit mycket stor om man jämför med andra sektorer i länet under den studerade perioden. Troligen är det förtätningar/samlokaliseringar som bidragit till att IKT-branschen som helhet klarat konjunkturnedgången bra i Kronobergs län. Områden som skulle behöva belysas och studeras närmare är IKTbranschens nätverk, med InternetCity i spetsen samt olika branschers kompetensbehov inom informations- och kommunikationsteknik, som inte studerats i denna rapport. Nätverk/Kluster såsom InternetCity är ett starkt konkurrensmedel som ger många fördelar när marknaden omstruktureras. IT-användningen har de senaste åren ökat kraftigt i den traditionella industrin och öppnar också dörrar för intressanta samarbetsformer mellan kluster/nätverk inom IKT-sektorn och industrin. Noteras bör dock att merparten av de medelstora, stora samt de specialiserade IT-företagen i länet inte har regionen som någon viktig marknad. Samtidigt ökar kraven på IT-kompetensen inom industrin. Flera arbetsintensiva industrisektorer har på senare år blivit mer kunskapsintensiva, vilket ställer högre krav på arbetskraftens IT-kompetens. 2. Bakgrund I denna rapport vill InternetCity i samarbete med Länsstyrelsen i Växjö förmedla en aktuell bild av över IKT-sektorns struktur och utveckling sedan 1998 i Kronobergs län. Även den geografiska spridningen av företagen redovisas, för att ge möjlighet att se förtätningar av företagens lokalisering. Detta ger möjlighet att uppmärksamma klusterbildningar. Ett kluster innebär ett nära samarbete mellan företag som är samlokaliserade, som ligger nära varandra geografiskt. Ett bra exempel på ett kluster är InternetCity som består av drygt 65 IT-företag I regionen. Sedan starten 1998 har klustret genererat ett antal större IT-projekt och tillsammans med Sid 2 Informations- och kommunikationstekn. utv. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

7 universitetet utvecklar och stimulerar InternetCity utbildningar, kurser och kompetensförsörjning för IT-området. Att verka för att kluster ska bildas är ett aktuellt sätt att bedriva regional näringspolitik. I rapporten används genomgående benämningen företag, oavsett om det gäller företag eller arbetsställe. 3. Definitioner och avgränsningar I denna rapport definieras IKT-sektorn enligt följande branschindelning. Kategori 1. IT-relaterade tjänsteföretag 1.a Telekommunikation 1.b Handel med IT-varor 1.c Datakonsult/Dataservice Kategori 2. Elektronisk industri Kategori 3. Media - Produktion av radio- och TV-program Indelningen av branschen är baserad på den indelning av IKTsektorn som SIKA (Statens institut för kommunikations analys) använder i sin rapport om IKT-sektorns utveckling i Sverige Rapporten finns tillgänglig på SIKAs webbplats på Internet: IKT (Informations- och kommunikationsteknik) är ett samlingsbegrepp för teknik för insamling, lagring, bearbetning, återfinnande samt kommunikation av data, text, bild och tal. IKT sektorn delas av SIKA upp i två olika kategorier. Dessa är IT-relaterade tjänsteföretag och elektronikindustri. De IT-relaterade tjänsteföretagen innefattar i sin tur tre underkategorier, dessa är telekommunikation, parti- och detaljhandel med IT-varor samt viss uppdragsverksamhet, som datakonsulter och dataservice. Med elektronisk industri avses företag som producerar elektronikprodukter. I denna rapport redogörs dessutom för en tredje kategori vilken kallas media, och som innefattar produktion av radio- och TV-program. I detta avseende skiljer sig denna rapports branschindelning något ifrån SIKAs indelning som inte inräknar produktion av radio- och TV-program i IKT-sektorn. Statistiken som ligger till grund för rapporten är till största delen är hämtad från UC Select, för åren 1998 till , med utgångspunkt i de SNI-koder som SIKA räknar till IKT-sektorn i sin rapport från All statistik där åren 1998 till 2002 anges är hämtad ifrån UCs register för dessa år. I det fall där år 2003 anges i statistiken är uppgifterna från UC Select för år kompletterade med uppgifter ifrån andra källor för att ge en aktuell bild av IKT-sektorn i länet för detta år. Denna komplettering ifrån andra källor har varit nödvändigt eftersom materialet ifrån UC Select t ex inte innefattar IT-företag LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Informations- och kommunikationstekn. utv. Sid 3

8 som är registrerade under en annan SNI-kod än de som SIKA använder för IKT sektorn och därför ger ett mörkertal för de IKT-företag som inte finns angivna under rätt SNI-kod. Information ifrån Patent och Registreringsverket har använts för att materialet även ska innefatta nystartade företag i länet. Även information ifrån kommunerna i Kronobergs läns företagsregister har använts för att ge en mer rättvisande bild av IKT-sektorn för år Kartbilderna som presenteras i rapporten bygger på uppgifter för år Den övervägande delen av materialet för år 2003 är dock hämtat ifrån UCs register. För information om de SNI-koder som har använts för statistiken som hämtats ifrån UC på IKT-sektorn för åren se bilaga I-V. Uppgifter gällande antalet sysselsatta inom de olika branscherna i IKT-sektorn i länet är hämtade ifrån RAMS för år Samma uppgifter för år 2002 är en beräkning av antal sysselsatta baserad på uppgifter om företagen från UC Select Sysselsättningsuppgifterna för år 2003 är hämtade från UC Select samt från de ytterligare företag som detta material kompletterats med. 4. IKT-sektorn i riket och Kronobergs län År 2002 fanns det i Sverige företag inom IKT-sektorn. Av dessa företag var 88 % IT-relaterade tjänsteföretag och 5 % elektronikföretag, d v s tillverkare av elektronikprodukter. Mediebranschen utgjorde 7 % av IKT-sektorn i riket. I Kronobergs län år 2002 fanns det 530 företag som var verksamma inom IKT-sektorn. Av dessa företag var 87 % ITrelaterade tjänsteföretag och 7 % elektronikföretag. Mediebranschen utgjorde 6 % av IKT-sektorn i länet. Utveckling av antal företag inom IKT-sektorn i riket och Kronobergs län Länet % Riket % Under tidsperioden 1998 till 2000 var utvecklingen inom IKTsektorn i både Kronobergs län och riket relativt svag. Kronobergs läns utveckling var under denna tidsperiod något mer stabil än rikets utveckling, där antalet företag först sjönk något fram till 1999 för att sedan ökat något starkare än utvecklingen i länet. Under tidsperioden 2000 till 2001 ökade antalet företag inom IKT-sektorn kraftigt i både Kronobergs län och i riket. I länet ökade antalet företag under denna tidsperiod med 40 %, motsvarande ökning för riket var 42 %. Under slutet av den studerade tidsperioden, år 2001 till 2002 har antalet företag i Kronobergs län fortsatt att öka, medan utvecklingen i riket varit svagt negativ. Sid 4 Informations- och kommunikationstekn. utv. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

9 Utveckling av antal företag inom IKT-sektorn Riket och Kronobergs län - Index 1998 = Länet Riket Enligt SIKAs rapport 2003 sysselsatte de IT-relaterade tjänsteföretagen år 2000 ca personer i Sverige, motsvarande 72 % och elektronikföretagen sysselsatte ca personer, motsvarande 28 %. Hela IKT-sektorn sysselsatte sammanlagt ungefär personer i Sverige under samma år. IKT-sektorn i Kronobergs län sysselsatte år 2001 ungefär 2654 personer, varav 2238 personer motsvarande 85 % inom de IT-relaterade tjänsteföretagen, 170 personer eller 6 % inom den elektroniska industrin och 246 personer inom mediebranschen, motsvarande 9 %. Sysselsättningsutvecklingen i länet har varit positiv under den studerade tidsperioden, då den ökat med 66 %. Den kraftigaste ökningen av antalet sysselsatta kan man se inom datakonsult/- dataservicebranschen som ökat med 109 % mellan 1998 och Antal sysselsatta inom IKT-sektorn fördelat över bransch i Kronobergs län Bransch % Elektronisk industri % Telekommunikation % Handel med IT-varor % Datakonsult/dataservice % Media % Totalt % Fördelningen av antal företag över storleksklasser på arbetsställe år 2003 i Kronobergs län visar att majoriteten av företagen 74 % befinner sig inom storleksklassen 1-4 sysselsatta. Inom denna storleks- LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Informations- och kommunikationstekn. utv. Sid 5

10 klass finns det uppskattningsvis 640 sysselsatta, vilket motsvarar 15 % av det totala antalet sysselsatta inom IKT-sektorn i Kronobergs län. Storleksklassen sysselsatta utgör endast 0,5 % av det totala antalet företag, men sysselsätter uppskattningsvis 910 personer vilket motsvarar 22 % av alla sysselsatta inom IKT-sektorn i Kronobergs län. Även storleksklassen sysselsatta har en stor del av det totala antalet sysselsatta i länet med 16 % motsvarande 657 sysselsatta, trots att denna storleksklass endast innefattar 3 % av det totala antalet företag i länet. Fördelning av antal företag och antal sysselsatta per storleksklass - Kronobergs län % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % av totalt antal sysselsatta % av totalt antal företag 1-4 sys. 5-9 sys sys sys sys sys sys. Uppgift saknas Av det totala antalet företag i IKT-sektorn år 2002 var ca 5% koncernmoderbolag, 17% filialer och 78% företag registrerade under övriga företagsformer i Kronobergs län. I kategorin övriga företagsformer finns företagsformer som enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I Kronobergs län har antalet koncernmoderbolag och filialer varit i stort sett oförändrat mellan åren 1998 och Däremot har en ökning skett inom de övriga företagsformerna. Inom denna kategori har antalet ökat med 185 företag mellan åren 1998 och 2002, en ökning med 50 %. Den största ökningen för antalet företag i kategorin övriga företagsformer inträffade mellan åren 2000 och 2001, då denna kategori ökade med 155 företag, vilket motsvarar 40 %. Sid 6 Informations- och kommunikationstekn. utv. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

11 Utveckling av antal företag inom IKT-sektorn fördelat över företagsform Kronobergs län Övriga Koncernmoderbolag Filialer Utvecklingen branschvis i riket och Kronobergs län Utvecklingen inom IKT-sektorn i riket har varit relativt stabil inom branscherna telekommunikation, handel med IT-varor och elektronisk industri under den studerade tidsperioden. Den elektroniska industrin ökade med 440 företag mellan 2000 och 2001, motsvarande 31 %, men har sedan dess varit stabil. Antalet företag inom branschen handel med IT-varor har varierat under den studerade tidsperioden. Fram till 1999 minskade antalet företag inom branschen med 18 %, för att sedan öka igen med 42 % mellan 1999 och Under det sista året av den studerade perioden minskade antalet företag inom branschen åter med 15 % för att år 2002 ligga på ungefär samma antal företag som En mer positiv utveckling av antalet företag kan man se inom branscherna datakonsult/dataservice och media. Inom båda dessa branscher kan man se en stark ökning av antalet företag mellan åren 2000 och Datakonsult/dataservicebranschen ökade under denna tidsperiod med 80 %, medan mediebranschen ökade med 69 %. Motsvarande ökning mellan 2001 och 2002 för datakonsult/dataservicebranschen var 5 % och för mediebranschen 7 %. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Informations- och kommunikationstekn. utv. Sid 7

12 Utveckling av antal företag i riket fördelat över bransch Index 1998 = Telekommunikation Handel med IT-varor Datakonsult/Dataservice Elektronisk industri Media I Kronobergs län har utvecklingen av antalet företag inom branscherna telekommunikation och elektronisk industri varit i relativt stabil. Den elektroniska industrin har ökat med 7 företag, medan telekommunikationsbranschen har minskat med 6 företag mellan åren 1998 och Den stora förändringen inom IKT-sektorn i Kronobergs län har skett inom branschen datakonsult/dataservice. Den mest positiva utvecklingen kan man se i ökningen av företag inom branschen datakonsult/dataservice. Inom denna bransch har antalet företag ökat långsamt mellan åren 1998 och 2000, för att sedan öka kraftigt fram till år Mellan år 2000 och 2002 ökade antalet inom branschen med 119 företag motsvarande 78 %. Inom branschen handel med ITvaror hade man svag minskning av antalet företag fram till 1999, följt av en ökning av antalet företag mellan åren 1999 och Från 2001 till 2002 har antalet företag varit stabilt i branschen. Mediebranschen har ökat med 14 företag i länet under den studerade tidsperioden, en ökning motsvarande 78 %. Sid 8 Informations- och kommunikationstekn. utv. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

13 Utveckling av antal företag i Kronobergs län fördelat över bransch Index 1998 = Telekommunikation Handel med IT-varor Datakonsult/Dataservice Elektronisk industri Media År 2003 fanns det 650 företag inom IKT-sektorn i Kronobergs län. Majoriteten av dessa företag fanns inom datakonsult/dataservice branschen som utgör 63 % av det totala antalet företag i länet. Branschen handel med IT-varor utgör 21 % och branschen telekommunikation 5 % och elektronisk industri 6 % av det totala antalet företag i länet. Mediebranschen utgjorde 5 %. Flest företag inom IKTsektorn finner man i Växjö kommun i vilken 435 företag, motsvarande 67 % finns. Antal företag fördelat över bransch 2003 Bransch Antal företag % av totala antalet företag Telekommunikation 35 5 % Elektronisk industri 39 6 % Handel med IT-varor % Datakonsult/Dataservice % Media 32 5 % Totalt % Antal företag fördelat över kommun 2003 Kommun Antal företag % av totala antalet företag Alvesta 30 5 % Lessebo 26 4 % Ljungby % Markaryd 15 2 % Tingsryd 22 3 % Uppvidinge 11 2 % Växjö % Älmhult 43 7 % Totalt % LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Informations- och kommunikationstekn. utv. Sid 9

14 6. Utvecklingen branschvis i kommunerna Samtliga kommuner i Kronobergs län utom Markaryds kommun har haft en positiv utveckling med en ökning i antalet företag inom IKTsektorn från år 1998 till Det största antalet nya företag finner man i Växjö kommun som år 2002 hade 349 företag motsvarande 67 %. I Växjö kommun har det tillkommit 114 nya företag mellan 1998 och Orsaken till denna ökning ligger främst i branschen datakonsult/dataservice där ökningen av antalet företag varit störst. Den största procentuella ökningen kan man se i Uppvidinge kommun, där antalet företag ökat med 150 %, vilket dock endast motsvaras av 6 nya företag. Utvecklingen av antalet företag inom IKT-sektorn i kommunerna Kommun % Alvesta % Lessebo % Ljungby % Markaryd % Tingsryd % Uppvidinge % Växjö % Älmhult % Länet % Utvecklingen av antalet företag inom IKT-sektorn har visat en positiv trend i nästan alla kommuner i Kronobergs län från 1998 till Endast Markaryds kommun har haft en negativ utveckling av antalet företag under den studerade tidsperioden. Mellan åren 1998 och 2000 sjönk antalet företag i flera kommuner. Alvesta, Lessebo och Ljungby kommun hade en minskning av antalet företag under dessa år, men i samtliga av dessa tre kommuner har antalet företag ökat sedan dess, för att år 2002 ligga på ett större antal än Även i Älmhults kommun hade man en minskning av antalet företag mellan år 1999 och Inom ett flertal kommuner, bl.a. Älmhults och Lessebo kommun har det skett en kraftigare ökning än tidigare av antalet företag mellan 2000 och 2001, en ökning som sedan kom att mattas av fram till år Sid 10 Informations- och kommunikationstekn. utv. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

15 Utveckling av antal företag inom IKT-sektorn i kommunerna Kronobergs län - Index 1998 = Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Antal företag inom IKT sektorn fördelat över kommuner % 6% 6% 4% 11% 1% 3% 2% Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult I Kronobergs län år 2002 utgjorde de IT-relaterade tjänsteföretagen med sina tre delbranscher telekommunikation, handel med IT-varor och datakonsult/dataservice den största delen av IKT-sektorn. De ITrelaterade tjänsteföretagen utgjorde 87 % av det totala antalet företag i Kronoberg. Av de IT-relaterade tjänsteföretagens delbranscher är det inom datakonsult/dataservice branschen som det största antalet företag finns med 51 %, följt av handel med IT-varor som ligger på 30 %. Flest företag inom IKT-sektorn finner man i Växjö kommun. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Informations- och kommunikationstekn. utv. Sid 11

16 Antal företag i branscher inom IKT sektorn i Kronobergs län % 6% Telekommunikation 7% Elektronisk industri 51% 30% Handel med IT-varor Datakonsult/Dataservice Media 6:1 IT-relaterade Tjänsteföretag Till IT-relaterade tjänsteföretag räknas branscherna telekommunikation, handel med IT-varor och datakonsult/dataservice. Utvecklingen inom IT-relaterade tjänsteföretag har varit positiv i alla kommuner utom Markaryds och Tingsryds kommun, där antalet minskat med ett företag per kommun under den studerade tidsperioden. Flest antal nya IT-relaterade tjänsteföretag kan man se i Växjö kommun där det bildats 102 nya företag mellan ch 2002, en ökning på 50 %. I huvudsak är det branschen datakonsult/dataservice som har påverkat ökningen av antalet IT-relaterade tjänsteföretag i Växjö kommun, vilket även stämmer för de andra kommunerna. Även Ljungby och Alvesta kommun har haft en mycket positiv utveckling under den studerade tidsperioden. I Ljungby har antalet företag ökat med 23 stycken, motsvarande 74 %. I Alvesta har en ökning skett med 12 företag, motsvarande 63 %. Utvecklingen av antal företag inom IT-relaterade tjänsteföretag i kommunerna Kommun Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet Sid 12 Informations- och kommunikationstekn. utv. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

17 6:1a Telekommunikation Inom branschen telekommunikation kan man se en svag negativ utveckling i antalet företag i Kronobergs län under den studerade tidsperioden. I Kronobergs län har man totalt förlorat 6 företag mellan 1998 och 2002, en minskning motsvarande 15 %. Antalet företag har minskat i alla kommuner utom Växjö och Älmhults kommun där antalet företag år 2002 var det samma som år Det största antalet företag finns i Växjö kommun som har 21 företag inom branschen, motsvarande 64 % av det totala antalet företag i branschen inom länet. Utvecklingen av antal företag inom telekommunikation i kommunerna Kommun Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet :1b Handel med IT-varor Utvecklingen inom branschen handel med IT-varor har varit positiv i alla länets kommuner utom Tingsryds kommun. Största antalet företag inom branschen handel med IT-varor finner man i Växjö kommun som 2002 hade 94 företag inom branschen, motsvarande 60 %. Det är i Växjö kommun man även finner den största ökningen av antalet företag i branschen. Under den studerade tidsperioden har det tillkommit 10 nya företag i kommunen, en ökning på 12 % Det totala antalet företag i branschen inom Kronobergs län minskade mellan 1998 och LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Informations- och kommunikationstekn. utv. Sid 13

18 1999 med 8 %, men ökade igen fram till år Under hela den studerade tidsperioden har en ökning av antalet företag skett inom branschen med 18 % i Kronobergs län. Utvecklingen av antal företag inom handel med IT-varor Kommun Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet :1c Datakonsult/Dataservice Utvecklingen inom datakonsult/dataservicebranschen har varit mycket positiv i Kronobergs län. En markant ökning av antalet företag har skett där det bildades 136 företag mellan 1998 och 2002, motsvarande 101 % i Kronobergs län. Flest antal nya företag finns i Växjö kommun där en ökning skett med 92 företag, motsvarande 93 %. Även i Ljungby kommun har man haft en stark tillväxt inom branschen som ökat med 20 företag under den studerade tidsperioden. I ett flertal kommuner har det skett en minskning av antalet företag inom datakonsult/dataservice mellan åren 1998 och Det är från år 2000 och fram till år 2002 som den största ökningen av antalet företag har kunnat ses. Antalet företag inom hela Kronobergs län ökade mellan 2000 och 2002 med 119 företag, motsvarande 78 %. Motsvarande ökning i länet mellan åren 1998 och 2000 var 17 företag, en ökning med 13 %. Sid 14 Informations- och kommunikationstekn. utv. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

19 Utvecklingen av antal företag inom datakonsult/dataservice i kommunerna Kommun Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet :2 Elektronisk industri Utvecklingen inom den elektroniska industrin har varit positiv i alla länets kommuner med undantag av Ljungby och Markaryds kommun där antalet företag minskat något under den studerade tidsperioden i Kronobergs län. Även inom denna bransch har det totala antalet företag i Kronobergs län varit stabilt fram till år Mellan 2000 och 2001 ökande antalet med 13 företag, motsvarande 43 %. Mellan åren 2001 och 2002 sjönk sedan åter antalet företag i länet i stort och minskade med 14 %, dock inte till samma nivå som innan ökningen år Om man ser till hela den studerade tidsperioden har utvecklingen för branschen varit positiv i Kronobergs län, med en ökning av det totala antalet företag på 23 % mellan 1998 och LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Informations- och kommunikationstekn. utv. Sid 15

20 Utvecklingen av antal företag inom elektronisk industri Kommun Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet :3 Media - Produktion av radio- och TV-program Utvecklingen inom mediebranschen har varit positiv i Kronobergs län mellan 1998 och Under den studerade tidsperioden har antalet företag ökat med 14 företag, en ökning som motsvarar 78 %. Det största antalet företag inom branschen finner man i Växjö kommun där 63 % av det totala antalet företag i länet ligger. Under den studerade tidsperioden har antalet företag i Växjö kommun ökat med 8 företag, motsvarande 67 %. Sid 16 Informations- och kommunikationstekn. utv. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

21 Utvecklingen av antal företag inom media Kommun Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Informations- och kommunikationstekn. utv. Sid 17

22 Bilaga 1 SNI-koder för kategorisering av IKT-sektorn Kategori 1 IKT-företag (IT-relaterade tjänsteföretag) 1a Telekommunikation b Handel med IT-varor c Datakonsulter/Dataservice Kategori 2 Elektronisk industri Kategori 3 Media

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN 2010-2015 Magnus Johansson och Miriam Kuflu 2016-11-11 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

Analys av näringslivet i Kronobergs län

Analys av näringslivet i Kronobergs län Analys av näringslivet i Kronobergs län Uppdatering med 2012 års bokslut Håkan Wolgast Anna Löfmarck Alla 6573 företag i Kronobergs län 2012 IKEA NIBE Combitech Volvo Construction Equipment Kronobergs

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Kronobergs län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Peter Nofors. i Kronobergs län. n dessutom. med förra året. Efterfrågan. procent. ling.

Peter Nofors. i Kronobergs län. n dessutom. med förra året. Efterfrågan. procent. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö, 8 augusti 2014 Peter Nofors Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län juli 2014 7 480 (8,1 %) 3 328 kvinnor (7,6 %) 4 152 män (8,5 %)

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Växjö kommun... 5 Ljungby kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014 Magnus Johansson, Anna Löfmarck 2015 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen när det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

Analys av näringslivet i Älmhults kommun

Analys av näringslivet i Älmhults kommun Analys av näringslivet i Älmhults kommun 2006-2010 Anna Löfmarck Håkan Wolgast 1 Simpler Grufman Reje 2006 2012-11-12 2012-11-12 Syfte med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 Antalet personer som går till arbete fortsätter att minska

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015 Sysselsättningen i Kronobergs län 2015 201 6-12-16 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Sysselsättning 2015... 2 Antalet sysselsatta ökade... 2 Tillväxt i sex av åtta kommuner... 3 Stark tillväxt

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Tvångsvård av barn och unga

Tvångsvård av barn och unga Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 ISSN 13-89, meddelande :18 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Perarne Petersson Omslagsbild:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Näringslivsfakta Ljungby Kommun

Näringslivsfakta Ljungby Kommun Näringslivsfakta Ljungby Kommun 2012 Framtagen av Auktoriserad agentur för UC AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade arbetsställen Sida 3 - Branschfördelning Nystartade arbetsställen

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Kronobergs lä n

Vä lfä rdstäppet Kronobergs lä n Kronobergs län Vä lfä rdstäppet Kronobergs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Företagsklimatet i Växjö kommun 2017

Företagsklimatet i Växjö kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Barn i familjehem - Redovisning 1997-2004

Barn i familjehem - Redovisning 1997-2004 Redovisning 1997-2004 Barn i familjehem - Redovisning 1997-2004 ISSN 1103-8209, meddelande 2005:15 Text samt omslagsbild: Perarne Petersson Utgiven av Länsstyrelsen i Kronobergs län Tryckt på länsstyrelsen,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av augusti månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av augusti månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 12 september 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län augusti 2012 8 390 (9,0 %) 3 880 kvinnor (8,8 %) 4 510 män (9,2

Läs mer

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer. - rekrytering och stöd

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer. - rekrytering och stöd Kontaktpersoner och kontaktfamiljer - rekrytering och stöd Kontaktpersoner och kontaktfamiljer - rekrytering och stöd ISSN 1103-8209, meddelande 2003:23 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Agneta Hornvik Omslagsbild:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 januari 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län december 2012 8 943 (9,6 %) 3 934 kvinnor (8,9 %) 5 009 män (10,1

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 2012-03-17 Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 Allt färre får jobb Under mars påbörjade 820 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete. Det är 250

Läs mer

Näringslivsfakta. Bromölla kommun agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av

Näringslivsfakta. Bromölla kommun agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av Näringslivsfakta 2016 framtagen av agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Nystartade företag Könsfördelning Månadsfördelning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Lokalisering, transportkostnader och regional sårbarhet

Lokalisering, transportkostnader och regional sårbarhet Lokalisering, transportkostnader och regional sårbarhet LETS 2050, workshop WP2. Onsdagen den 27 oktober 2010. Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet Karl-Johan Lundquist & Lars-Olof Olander

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö, 11 april 2014 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län mars 2014 7 978 (8,6 %) 3 525 kvinnor (8,0 %) 4 453 män (9,0 %) 1

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Livsmedelssektorn i Halland

Livsmedelssektorn i Halland Livsmedelssektorn i Halland Ett statistiskt kunskapsunderlag om den halländska livsmedelsindustrin Sysselsättning Utbildningsnivå Specialisering Geografisk lokalisering Ekonomisk utveckling Källa: SCB

Läs mer

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2014

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2014 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2014 Företag: inkluderar juridiska formerna aktiebolag (AB), handels & kommanditbolag (HKB), enskild näringsverksamhet (EN), ekonomiska föreningar, banker och försäkringsbolag.

Läs mer

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi FÖRE TAGS TJÄNS TER - allt viktigare för svensk ekonomi November 2014 Företagstjänster är kunskapsintensiva Under de senaste två decennierna har andelen högutbildad arbetskraft ökat i samtliga sektorer

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN 2009-2014 Anna Löfmarck 2015-10-29 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika

Läs mer

NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013

NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013 NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Charlotte Johansson, Improvera AB, Växjö, auktoriserad agentur för UC AB Uppvidinge kommun

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Jobben kommer, jobben går...

Jobben kommer, jobben går... Jobben kommer, jobben går... Skapade och försvunna jobb 2-29 STADSKONTORET l SEPTEMBER 211 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Tina Alpfält Omslag Lena Holmberg Foto Christina Lindqvist, miljökontoret

Läs mer

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje management Grufman Reje 2011 2011-10-18 Stark återhämtning 2010 Länet är troligtvis tillbaka

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Kronobergs län. Företagsamheten 2015. Christian Hallberg, Gästgivaregården i Ljungby. Vinnare av tävlingen Kronobergs mest företagsamma människa 2014.

Kronobergs län. Företagsamheten 2015. Christian Hallberg, Gästgivaregården i Ljungby. Vinnare av tävlingen Kronobergs mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Christian Hallberg, Gästgivaregården i Ljungby. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2014. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2014. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av Näringslivsfakta 2014 framtagen av agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Nystartade företag Könsfördelning Månadsfördelning

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2015

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2015 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2015 Företag: inkluderar juridiska formerna aktiebolag (AB), handels & kommanditbolag (HKB), enskild näringsverksamhet (EN), ekonomiska föreningar, banker och försäkringsbolag.

Läs mer

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Jean-Marie Skoglund JMP Consulting AB Bilaga 1 till Riksintresseprecisering Växjö flygplats FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Kronobergs län är Sveriges fjortonde till storleken och omfattar 8 467 km².

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG Utförd av Resurs AB Hans Remvig Juni 2011 SAMMANFATTNING Av Kronobergs läns 11 900 fritidshus som ägs drygt 4 900 av boende utomlands.av dessa 4 900 fritidshus

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Landsbygdsstödet. En uppföljning av Landsbygdsstödet i Kronobergs län 1997-2002

Landsbygdsstödet. En uppföljning av Landsbygdsstödet i Kronobergs län 1997-2002 Landsbygdsstödet En uppföljning av Landsbygdsstödet i Kronobergs län 1997-2002 Landsbygdsstödet En uppföljning av Landsbygdsstödet i Kronobergs län 1997-2002. Text & layout: Gunilla Claesson Samhällutvecklingsenheten

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna Konjunkturläget juni 216 63 FÖRDJUPNING Produktion och sysselsättning i Diagram 2 Produktion i näringslivet Index 25=, förädlingsvärde till baspris, fasta priser De senaste 1 åren har stått för en stor

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Improvera AB, agentur för UC Marknadsinformation AB Kalmar kommun 2013 Information om 5 853

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Näringslivsfakta 2015

Näringslivsfakta 2015 Näringslivsfakta 2015 Rapport av Improvera AB i Växjö - auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Näringslivsfakta 2014

Näringslivsfakta 2014 Näringslivsfakta 2014 Rapport av Improvera AB i Växjö - auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning

Läs mer

Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun

Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun Sölvesborgs näringsliv i siffror Statistik och Diagram Information framtagen av Charlotte Johansson, Improvera AB i Växjö, agentur för UC Marknadsinformation AB Sölvesborgs

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 S2006:003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 3 Sammanfattning 5 Resultat

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Jämställd tandreglering för barn och ungdomar mellan 3-19 år i Landstinget Kronoberg

Jämställd tandreglering för barn och ungdomar mellan 3-19 år i Landstinget Kronoberg Jämställd tandreglering för barn och ungdomar mellan 3-19 år i Landstinget Kronoberg Bakgrund och introduktion: Det är fler flickor än pojkar som får tandregleringsbehandling i Kronoberg. Det finns dock

Läs mer

FRANCHISING I SVERIGE 2013

FRANCHISING I SVERIGE 2013 Tryck: Lindgren & söner AB, Mölndal 214 FRANCHISING I SVERIGE 213 S P O NS O R ER Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av föreningen Svensk Franchise. Svensk Franchise

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 22 oktober 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer