Förstudierapport SBU ny webbplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudierapport SBU ny webbplats"

Transkript

1 Förstudierapport SBU ny webbplats Inledning Syfte... 2 Mål... 2 Bakgrund... 3 Avgränsningar... 3 Metod Nuläges- och målgruppsanalys... 4 Sammanfattning... 5 Interna synpunkter... 6 Workshop... 6 Intern enkät... 7 Nuläge... 7 Sammanfattning... 7 Social media... 7 Webbnärvaro utifrån SBU:s webbstatistik... 8 Sammanfattning... 8 Användare och besök... 8 SBU:s tjänster... 8 Språk... 8 Geografisk spridning... 9 Hur hittar de till sbu.se?... 9 Länkning till sbu.se... 9 Placering i sökresultat Teknik Sammanställning av djupintervjuer och enkäter Sammanfattning Sökning Sbu.se Behov av medicinsk information och vetenskaplig kunskap Användarsituation: Söka medicinsk information och vetenskapliga studier på Internet Användarsituation: Ta reda på hur SBU metodiskt arbetar Användarsituation: Ta reda på outredda forskningsområden Användarsituation: Få individuell hjälp om verksamhetsbeslut inom vården Kontext Övriga system som användare använder i situationen Enheter som används Målgrupper Sammanställning av målgrupperna Beskrivning av målgrupperna Målgrupp 1 Allmänläkare Målgrupp 2 Fysioterapeuter/Arbetsterapeuter Målgrupp 3 Specialistläkare Målgrupp 4 Sjuksköterskor... 19

2 Målgrupp 5 Verksamhetschefer Målgrupp 6 Forskare Slutsatser och lösningsförslag Möjligheter Personalisering Öka interaktion och Social media Rekommendationer, att tänka på framåt Teknik Innehåll Spridning av SBU:s kunskap Risker Övergripande krav Övergripande kravlista För SBU att göra Lösningsförslag Lösningsförslag - Konceptuella skisser Wireframes Startsida Sökträffsida Publikationssida Publikationssida smartphone Bilagor Inledning Claremont har fått i uppdrag av SBU att genomföra en förstudie för SBU:s webbplats. Syfte Den här förstudien är ett underlag för att definiera huvudsyftet med SBU:s webbplats. Den ska också hjälpa SBU att prioritera innehållet rätt för att nå sina prioriterade målgrupper ännu bättre. Förstudien kommer också att vara en grund för SBU:s kommande webbupphandling hösten Den nuvarande webbplatsen är byggd på en nu föråldrad teknisk plattform vilken leverantören inom en snar framtid upphör att stödja. SBU behöver därför uppgradera till en mer modern teknisk lösning och vill samtidigt passa på att förbättra webbplatsen för användarna. SBU har fått kritik för att webbplatsen inte tillgängliggör material och innehåll på ett optimalt sätt, där framförallt sökfunktionen inte fungerar tillfredställande. En uppdaterad modernare webbplats ska tillgängliggöra innehållet på ett bättre sätt än i dag. Webbplatsen ska följa SBU:s kommunikationsstrategi där de eftersträvar tydlighet, trovärdighet och lättillgänglighet och vill väcka intresse, öka kunskap och i förlängningen bidra till ändrat beteende. Mål Målet med förstudien är att kartlägga nuläget i målgrupperna och ge svar på frågorna; 1. Vilka behov och intressen har SBU:s målgrupper av sammanvägd vetenskaplig kunskap (evidens) i allmänhet och SBU:s evidens i synnerhet? CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

3 2. Hur vill SBU:s målgrupper helst få tillgång till sådan information? Målen för webbplatsen är inte fastställda men tänkbara mål för en förbättrad webbplats skulle kunna vara: ökad kundnöjdhet, ökad trafik från rätt målgrupper och fler nerladdningar. Bakgrund SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har en position som oberoende myndighet och kunskapscentrum för hälso- och sjukvården. Viktiga vårdbeslut som rör patienternas hälsa ska bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Därför är SBU:s uppdrag att utvärdera metoder som används i vården, både etablerade och nya. SBU:s rapporter har hög trovärdighet. Det är många som berörs av resultaten, därför ska också SBU:s resultat spridas brett. SBU:s webbplats lanserades för många år sedan och har endast uppdaterats genom mindre förändringar. Det fanns befintligt material som också har utgjort underlag för förstudien. Dessa var: SCB undersökning 2011 Rapport Web Service Index (WSI), enkät utförd av Web Service Awards 2012 Resultat workshop, baserad på resultatet från WSI- rapporten samt SBUS egen webbstatistik. Analys av webbstatistiken från SBUs Google Analytics (GA)- konto Rapport Förutsättning för ett nationellt hälsobibliotek en förstudie SBU:s förslag om märkning av innehåll, Märk Väl SBU/Nyheter2/Mark- val/ Avgränsningar Uppdraget omfattar endast webben och inte någon avvägning om vilken kanal som bör väljas för olika kommunikationsbehov. SBU efterfrågade i sin förfrågan design i form av tre wireframes (startsida, sökträffsida och publikationssida). Dessa visar informationsstruktur för den översta informations- nivån, före grafisk design. Det innebär att visualisering och detaljering av information utöver första nivån och nämnda sidor inte kan ingå i resultatet i denna förstudie. I upphandlingsunderlaget efterfrågade SBU däremot inte någon form av utredning av tekniskt slag som t.ex. teknisk plattformsval eller sökfunktion eller specifikation av mätbara mål. Med bakgrund i förfrågan så ingår inte det ovan nämnda i förstudien. Claremont hjälper gärna till med utredning av detta om så önskas, för att SBU ska få ett än mer komplett underlag. Metod Man brukar skilja mellan Kvalitativ- och Kvantitativ data. Kvalitativ data svarar på frågorna Varför? och Hur?. Kvantitativ data svarar på frågorna Hur mycket? och Hur många?. Ofta sker dessa oberoende av varandra och kvantitativ data är speciellt effektiv i kombination med kvalitativ data. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

4 Vi har valt en kvalitativ metod, med djupintervjuer i personliga möten på arbetsplatsen och via telefon, med komplettering av kvantitativ statistik i form av webbanalys och enkäter. Nuläges- och målgruppsanalys Nuläges- och målgruppsanalysen ökar träffsäkerheten för en ny tjänst eller produkt, genom att förstå kontexten och identifiera möjligheter; med förståelse för användarens behov reduceras risken att utvecklingstid och pengar läggs på lösningar som inte skulle användas tillräckligt och därmed följer uteblivna effekter. Analyserna är en av delarna i designutredningen. En genomarbetad nuläges- och målgruppsanalys ger en grund för att ta vara på befintliga lösningar som tillgodoser målgruppernas behov. Frågeställningar Frågorna har fokuserats på ett antal frågeområden gällande arbetssituation, IT- mognad, medicinsk information och kunskap om SBU. 16 personer intervjuades. En kompletterande enkät skickades ut till dessa med följdfrågor. Enkät skickades ut till nyckelpersoner (se definition av Nyckelpersoner i tabell nedan). Internt på SBU deltog representanter för olika områden i en workshop och alla medarbetare hade möjlighet att svara på en enkät. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

5 Målgrupp Typ av undersökning Allmänläkare Intervju + enkät Fysioterapeuter/ Arbetsterapeuter Intervju + enkät Specialistläkare Intervju + enkät Sjuksköterskor Intervju + enkät Verksamhetschefer Intervju + enkät Forskare Intervju + enkät Socialtjänsten Intervju + enkät Nyckelpersoner Enkät Medarbetare Workshop + Enkät Antal Kommentar Av denna grupp återfinns två läkare även i målgruppen Forskare. Av denna grupp återfinns en sjuksköterska även i målgruppen Forskare Dessa tre återfinns även målgrupperna Specialistläkare och Sjuksköterskor, se ovan. En person är inte tillräckligt för en målgruppsbeskrivning. 14 svar av 30 tillfrågade inom HTA- nätverket och beslutsfattare inom landsting och större kliniker. 8 deltog på workshopen. 7 svarade på enkäten som erbjöds till 63 medarbetare. Se bilaga 1 för intervjuguide och frågor. Sammanfattning Claremont anser att det finns stora möjligheter för SBU att ta en mer framträdande roll som vårdens främsta kunskapscentrum inom den svenska hälso- och sjukvården. Målgrupperna använder i första hand sökning via Google för att nå medicinsk information och vetenskaplig kunskap. Detta förutsätter att SBU:s information dyker upp i sökresultaten. Många använder också övriga medicinska databaser. SBU är sällan förstahandsvalet. De intervjuade målgrupperna anser att medicinsk information är viktig. Verksamhetschefer har inget primärt behov av SBU:s nuvarande tjänster då de har delegerat det medicinska ansvaret till sina läkare. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

6 Målgrupperna har överlag tidsbrist i sitt arbete. De behöver därför enkelt och snabbt hitta till sammanfattningar och slutsatser och därifrån sedan kunna gå vidare till fördjupad information, i de fall de önskar. Medarbetarna hade liknande ståndpunkter. Det finns stor potential att öka användningen av SBU:s webbplats. I dagsläget har sbu.se många besök men besökarna stannar som regel på den sida de först kommer till och besöket varar endast för en kort tid (ca 1 minut). Genom att erbjuda besökaren intresseväckande ingångar till resten av webbplatsen ger man dem mervärde och möjlighet till ökad kunskap, vilket bör ge högre kundnöjdhet och ökad spridning av SBU:s kunskap och information. Se exempel i lösningsförslagets wireframes. Interna synpunkter Vi har samlat in synpunkter från SBU via genomgång av material från en tidigare workshop, genomfört ny workshop och sammanställt resultat från en intern enkät. Workshop Sammanfattning Deltagarna (8 medarbetare) bidrog med engagemang och synpunkter, frågor och funderingar. Alla övningar resulterade i ett bra material att ta med in i förstudien, där det tillsammans med input från målgruppsintervjuer med mera kommer ligga till grund för hur förslaget för den nya webbplatsen blir. Frågeställningar som kom upp var att man vill veta mer om vad som händer efter workshopen, hur synpunkterna tas om hand men även ifrågasättande om de fem prioriterade målgrupperna verkligen var rätt prioriterade, eftersom det ju finns så många fler målgrupper som också är viktiga. Deltagarna var överens om att informationen på webbplatsen initialt ska visas i sammanfattad form med möjlighet att klicka sig vidare till mer detaljerad information, i fördjupningar. Landningssidan På landningssidan, d.v.s. dit man kommer från en sökträff, (övning 1) vill deltagarna visa slutsatser och sammanfattningar direkt och gärna i punktform. Besökaren bör ha möjlighet att gå upp en nivå, gå till startsidan, komma åt kapitel i en rapport utan att behöva hämta hela PDF- rapporten. De vill ha länkar för: relaterat material hos SBU inom området/ämnet, andra populära rapporter samt externa länkar till andra myndigheter och medicinska webbplatser. Att visa PICO tidigt önskades och att direkt visa kortfattad information om SBU. Grupperna tänkte lite olika vad gäller ingångarna för en besökare, från att landningssidan ska utgå från ett sjukdomstillstånd till att visa en metod för ett sjukdomstillstånd, vilket visar att det är en viktig aspekt att kunna möta de olika skärningarna och behoven som också lär finnas hos besökarna. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

7 Tillgängliggöra SBU Det kom en hel del förslag över andra platser där SBU bör finnas med, både inom medicinska platser, offentlig sektor, organisationer och sociala medier. Där föreslogs till exempel Socialstyrelsen flera gånger. Om SBU.se idag Det som deltagarna tyckte var bra var framförallt sektionen för nya rapporter, men även kontaktuppgifterna till medarbetarna och att webbplatsen upplevs som luftig och ren. Det som upplevdes som mindre bra var bland annat menyrubrikerna i toppmenyn, rapporterna i form av stora tunga PDF- er och presentationer som inte upplevdes som enhetliga, samt att sökfunktionens känslighet för felstavningar minskade användbarheten. Framtida förvaltningsorganisation av sbu.se Det var inte självklart hur SBU ska organisera sig för att arbeta aktivt med webbplatsen. Kanske ett redaktionsråd på liknande sätt som för SBUs intranät? Det framkom att det behövs tydliga processer, rutiner och ansvar för arbetet. Läs mer i bilaga 1. Intern enkät En intern enkät har också skickats ut inom SBU med liknande frågor. 63 personer fick möjlighet att svara, varav 7 svarade. Där framkom det synpunkter i linje med utfallet av workshopen. Läs mer i bilaga 2. Nuläge Sammanfattning SBU har många besökare på sin webbplats, i snitt i månaden. Användarna kommer främst från Sveriges städer med universitetssjukhus och de har det svenska språket inställt på sin enhet. Trettio procent använder mobila enheter när de använder sbu.se. De gula rapporterna är populärast. De flesta kommer till sbu.se via direktlänk från sökmotorer till en publikationssida och stannar på sidan runt en minut och avslutar sedan. SBU har i de flesta fall mer att erbjuda inom ämnet besökaren läser om, men besökaren går idag inte vidare. Genom att erbjuda besökaren intresseväckande ingångar till resten av webbplatsen, framförallt inom önskat område, ger man dem möjlighet till ökad kunskap som i sin tur bör ge högre kundnöjdhet och ökad spridning av SBU:s kunskap och information. Social media SBU finns representerade på tre sociala media- plattformar; Twitter, Facebook och LinkedIn. Twitterkontot är aktivt och har som regel minst en uppdatering per dag och har 314 följare och sammanlagt 300 tweets. På Facebook och LinkedIn har SBU sidor men än så länge inga inlägg och därmed litet intresse med fem personer gillar SBU på Facebook och 88 följer SBU på LinkedIn. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

8 Genom att öka aktiviteten på sociala medier och i många lägen länka dit och därifrån in i SBU:s webbplats bör man nå ännu fler inom vården. Webbnärvaro utifrån SBU:s webbstatistik Sammanfattning SBU har besökare på sin webbplats under den senaste tolvmånadersperioden. Av innehållet så är det de gula rapporterna som besöks mest (23 %). De flesta av besökarna kommer till sbu.se via en sökmotors direktlänk till en publikationsssida och de stannar kvar en minut på den sidan (vilket sällan är startsidan). De utforskar inte SBU:s webbplats ytterligare, vilket är synd då det säkerligen bör finnas mer information där som kan vara intressant inom det ämne de efterfrågar. Vad kan det bero på? Är de nöjda med den övergripande informationen med slutsatser? Har de svårt att gå vidare till annat innehåll? Hamnar de fel och ger upp? Användarna har det svenska språket inställt på sin enhet och de kommer från Sveriges städer med universitetssjukhus. Trettio procent av besöken görs via mobila enheter. Den digitala trenden säger att den mobila användningen kommer att öka**. Användare och besök Under den senaste 12- månadersperioden har hela användare varit inne på sbu.se, i snitt i månaden där det är något förhöjd frekvens under vår och höst. Det är ett imponerande antal. 70 procent är återkommande besök (räknas flera gånger) och 30 procent nya, d.v.s. drygt 2/3 är återkommande besökare. De har gjort besök, varav återkommande användare har besökt webbplatsen i snitt 7 gånger. Värt att notera är att ett besök varar endast runt minuten och 80 procent går inte vidare från den sida de kommer till först. Första sidan, den sida besökaren landar i, är oftast en publikationssida och inte startsidan. Besökarna kommer till sbu.se via direktlänkar till en publikationssida, oftast från en sökmotor som Google. SBU:s tjänster 25% 20% 15% 10% 5% 0% 23% 11% 8% 4% 2% Av SBU:s tjänster så står de gula rapporterna för den största besöksfrekvensen, drygt 20 procent av alla besök (23 %), följt av Alerts (11 %) och Kommentarer (8 %). Därefter, med betydligt lägre besöksfrekvens finns Kunskapsluckor (4 %) och till sist Upplysningstjänst på 2 procent. Vissa rapporter har större besöksfrekvens än andra, till exempel rapporterna Behandling av depression och Mat vid fetma. Språk Språk registreras utifrån vilket språk datorn är inställd på, där många i Sverige faktiskt har engelska inställningar, framförallt i den yngre generationen. Hela 85 procent av användarna har CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

9 Svenska (85 %), 12 procent har engelska (11,67 %) och de skandinaviska språken utgör endast 3 procent (3,05 %), där finska var störst på 1,5 procent. Geografisk spridning Stockholm Över 90 procent av besökarna är i Sverige (90,9%), från Göteborg Finland är det 1,5 procent och från USA 1,3 procent. Malmö Resterande andel representerar många olika länder respektive ligger under procenten. Huddinge Uppsala Det är tydligt att de flesta användarna finns i städer med universitetssjukhus. Stockholm toppar med 26 Linköping procent (26,4 %) och tillsammans med Huddinges 4 procent (4,1 %) är Stockholmsregionen överlägset högst representerat med 30 procent. (30,5 %). Därefter kommer Göteborg (9 %) och Malmö (5 %) följda av Uppsala, Linköping, Umeå, Örebro och Lund. Hur hittar de till sbu.se? Vägen All sbu.se 2% 1% via träff i sökresultat 10% Själv skrivit webbadressen via länk på annan sida 16% från Sociala medier 71% från annan annonsering De flesta som besöker sbu.se har hittat dit via sökning hos sökmotorer och där klickat på en sökträff. De är hela 71 procent och av dessa är övervägande från Google (68 %). 16 procent har själv skrivit in webbadressen och 10 procent har klickat på en länk på en annan webbplats. Länkning till sbu.se Antal besök via länkar från andra Som nämns ovan så kommer 10 procent av besökarna via länkar intranät sbu.se på andra webbplatser. Främst är 1495 det via det egna intranätet. kostdoktorn.se socialstyrelsen.se 1946 Andra webbplatser med länkar 1177.se 1994 hit som används är kostdoktorn, kunskapsguiden.se Socialstyrelsen, 1177, doktorn.com kunskapsguiden, doktorn.com 2634 samt den mobila versionen av uusisuomi.fi Vårdguiden. m.vardguiden.se (mobil) Den finska digitala nyhetstidningen Uusisuomi hade under perioden en artikel om SBU:s artikel om Fetma och besök hittade via deras länkning till SBU:s publikationssida om rapporten. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

10 Placering i sökresultat Det märks att SBU redan nu arbetar aktivt med att märka upp delar av sitt stora innehåll, och får belöning för mödan med att hamna högt på sökträfflistorna i flera fall. Nedan återfinns hur slumpmässigt valda sökord placeras på de tre främsta sökmotorerna. Aktuell förekomst av SBU hos sökmotorerna Google, Yahoo, Bing: Sökord Placering Google Placering Yahoo Placering Bing Borrelia 12 Ej inom de 50 första 20 Depression Prostatacancer 21 Ej inom de 50 första Ej inom de 50 första Sömnbesvär Urininkontinens Teknik Sammanfattningsvis kan man konstatera att flest besökare använder webbläsaren Internet Explorer på Windows (32 %), följt av webbläsaren Safari på Apples mobila enheter (22 %), där Apples surfplatta ipad troligen är en stor anledning till den höga andelen. 31 procent av alla besök är via mobila enheter. Webbläsare De webbläsare som används mest är Internet Explorer på 32 procent, följt av Safari (27 %), Chrome (23 %) och Firefox (9 %). Operativsystem De operativsystem som är populärast är Windows med 57 procent, följt av ios, d.v.s. Apples mobila operativsystem (för iphone och ipad) på 22 procent före Mac (11 %) och därefter Android (Googles öppna mobila operativsystem) (8 %). Mobilt Av besöken är 31 procent av besöken gjorda från mobila enheter, där ios är störst med 72 procent av alla mobila enheter. Troligen beror den höga siffran på att många tar del av informationen genom surfplattan ipad, med ios som operativsystem. Det är mycket troligt att andelen besök från mobila enheter kommer att fortsätta öka enligt olika trendanalytiker, då webb- trafiken från mobila enheter ökar för varje månad **. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

11 * Statistiken är framtagen för den senaste 12- månadersperioden ( ). ** kunder- finns- i- mobilen- idag/ analytics- desktop- vs- mobile- vs- tablet- metrics/, apps- internet/ Sammanställning av djupintervjuer och enkäter Sammanfattning Utifrån resultatet har vi identifierat att majoriteten av målgrupperna i vården är intresserade av SBU:s rapporter. De är väldigt tidspressade och vill därför först och främst ta del av dem via nyhetsbrev samt som sammanfattningar och slutsatser. Det är störst intresse för rapporter och ett visst intresse för Kunskapsluckor väcktes också under intervjuerna. Tidsbrist Samtliga målgrupper har tidsbrist vilket uttrycks allra tydligast hos allmänläkare och sjuksköterskor. Majoriteten har egen dator med tillgång till Internet och använder oftast Internet under korta stunder, på grund av att det är en stressig och tidspressad arbetsmiljö. 2 timmar i veckan I snitt lägger målgrupperna cirka två timmar i veckan på att inhämta medicinsk information och vetenskaplig kunskap. Inhämtningen sker genom Internet (främst Google), internt (diskussion med kollegor, interna möten) och konferenser och kurser, Nyhetsbrev, böcker och tidskrifter. Nyckelpersonerna*** lägger i snitt fem timmar i veckan på detta område. Sökning Eftersom sökning via Google används flitigt innebär det att Googles tolkning av SBU:s webbplats innehåll är central för att få fler besökare till webbplatsen, vilket i sig ställer höga krav på sökordsoptimering av webbplatsen. Sbu.se Av de intervjuade är fem inne på sbu.se någon gång per år, två någon gång per månad och två varje vecka. Några personer har aldrig varit inne på sbu.se. Målgruppen Verksamhetschefer använder inte SBU speciellt mycket (1 av 3 chefer gör det) och kände inte till Upplysningstjänsten. Det upplevda behovet av SBU:s tjänster för denna grupp kan anses som litet. Behov av medicinsk information och vetenskaplig kunskap Målgrupperna inom vården har generellt stort behov av medicinsk information och vetenskaplig kunskap. Den målgrupp som är ett undantag är verksamhetschefer, eftersom de oftast har delegerat det medicinska ansvaret och själva fokuserar på lednings och verksamhetsfrågor där patient- och medarbetarnöjdhet, patientsäkerhet samt ekonomi och effektivitet är viktiga delar. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

12 I snitt använder målgrupperna två timmar i veckan för att söka efter sådan information, men forskarna ägnar mer, minst halva sin tid åt detta. Inhämtningen sker genom Internet, internt (diskussion med kollegor, interna möten) och konferenser och kurser, Nyhetsbrev, böcker och tidskrifter. Nyckelpersonerna lägger i snitt fem timmar i veckan på detta område. Användarsituation: Söka medicinsk information och vetenskapliga studier på Internet Det framkom att majoriteten använder Google för att söka efter medicinsk information och vetenskapliga studier. Det används även andra medicinska databaser och webbplatser, som Internetmedicin, 1177, Allmänmedicin, Medibas, vårdhandboken och eget intranät. SBU används i dag inte som förstahandsval. Användarna räknar med att sökresultatet hos Google även inbegriper SBU, i de fall SBU har någon information i frågan. Detta innebär att Googles tolkning av SBU:s webbplats är central för att få fler besökare till webbplatsen, vilket ställer höga krav på sökordsoptimering av SBU:s webbplats. Behov och användningsmål för användarsituationen För samtliga målgrupper, utom verksamhetschefer, utgör SBU:s framtagna rapporter i olika former det största användarbehovet på webbplatsen. De vill kunna söka fram en studie på ett enkelt sätt och få relevanta sökträffar. De vill att rapporterna presenteras i sammanfattnings- form med möjlighet till fördjupad information. Av de intervjuade är fem inne på sbu.se någon gång per år, två någon gång per månad och två varje vecka. Några personer har aldrig varit inne på sbu.se. Nyckelpersonerna har även de främst behov av nya rapporter (12 av 14) om metoder och terapier. Bland dessa går de flesta i snitt in en gång per månad (5 av 14) och en gång i veckan (6 av 14) på sbu.se. Användarsituation: Ta reda på hur SBU metodiskt arbetar En tredjedel av intervjupersonerna kände till SBU:s metod (5 av 16) och något färre kände till SBU:s metodbok (3 av 16). Bland nyckelpersonerna hade strax under hälften av dessa (6 av 14) använt eller läst Metodboken. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

13 Behov och användningsmål för användarsituationen De som kände till om SBU:s metod var forskare eller höll på med utbildning. Metodboken upplevs som högkvalitativ och i ett fall hänvisar personen sina elever till denna. Behovet för övriga målgrupper är mindre. Användarsituation: Ta reda på outredda forskningsområden Det var endast två personer som kände till SBU:s kunskapsluckor och båda var forskare, där det är mest relevant. Några personer reagerade positivt till att SBU samlar ihop detta efter att ha fått information om området. Fyra (av 14) av Nyckelpersonerna hade använt eller läst om Kunskapsluckor. Behov och användningsmål för användarsituationen De som kände till om SBU:s kunskapsluckor var forskare och det är ju i sin ordning då de har ett uttalat behov av forskningsområden. Fler intervjupersoner (8) tror sig vilja informera sig om detta i framtiden efter att ha fått information. En av verksamhetscheferna ansåg att det även är av stor vikt att i det dagliga kliniska arbetet vara medveten om var det faktiskt saknas vetenskapligt underlag att luta sig mot. Användarsituation: Få individuell hjälp om verksamhetsbeslut inom vården Verksamhetscheferna var den enda målgrupp som fick frågor om tjänsten Upplysningstjänst. Ingen av verksamhetscheferna kände till SBU:s tjänst Upplysningstjänst. Bland nyckelpersonerna kände merparten (11 av 13) till Upplysningstjänsten och sex av dem hade använt Upplysningstjänsten. Se bilaga 6. Behov och användningsmål för användarsituationen De verksamhetschefer som under intervjun fick reda på vad Upplysningstjänst innebar reagerade positivt till detta, men de har delegerat det medicinska ansvaret till sina läkare. Verksamhetschefen har istället fokus på att bedriva sin verksamhet så effektivt som möjligt, på både kort och lång sikt och hen har ett helhetsperspektiv på verksamheten. Drivkraften är att ha nöjda patienter och att ha medarbetare som trivs och utvecklas. Verksamhetschefen arbetar under tidspressade förhållanden och med oerhört varierande arbetsuppgifter. Denne vill gärna lära av best practice från andra kliniska verksamheter. Att ta prioriteringsbeslut och att hantera krav från olika intressenter kan vara frustrerande. Väl underbyggda beslutsunderlag som enkelt och snabbt kan tas fram bör vara av intresse för målgruppen. Hur kan SBU möta deras behov genom att lyfta fram och tillgängliggöra relevant information, exempelvis ekonomiska effekter, tydligt och enkelt att ta till sig? Lösningsförslagets wireframe Startsida visar en del tankar. Verksamhetschefernas förväntan på svarstider för den beskrivna tjänsten Upplysningstjänst varierade från en dag till tre veckor. Deras kommentarer till tidsuppskattningen var: Det är ju sällan panikartat, så 1-2 dagar skulle kunna funka."1 vecka är för länge., CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

14 Ganska snabbt, 3 dagar. De ska väl bara hämta upp något i databasen så det borde ju gå fort. Det beror på komplexiteten i frågeställningen, 3 veckor, sen går tåget. Verksamhetschefernas förväntan skiljer sig mot vad SBU i dagsläget erbjuder i svarstid, vilket är svar inom två månader. Vi rekommenderar SBU att utreda om den outforskade målgruppen Överläkare skulle ha liknande förväntningar och behov som verksamhetscheferna. Kontext Majoriteten av målgrupperna inom vården har egen dator och har tillgång till Internet i stort sett över hela dagen. Däremot används Internet oftast under korta stunder då det är en stressig och tidspressad arbetsmiljö. Det innebär att de inte har tid att ta till sig långa texter eller filmer och behöver tydliga sammanfattningar och slutsatser. Informationsinhämtningen sker framförallt under arbetstid men det förekommer även att man söker medicinsk information på sin fritid. Övriga system som användare använder i situationen Olika journalsystem är det som används mest utöver Internet. Därefter används också olika e- post- system, Office- paketet, tidsrapporteringssystem, ekonomi- och fakturasystem. Olika medicinska databaser används i stor utsträckning. Enheter som används De tekniska enheter som används är främst stationära och bärbara datorer, med någon övervikt på stationära datorer. Hälften (8 av 16) har surfplattor men enbart ett par används även i arbetet. Alla utom en har en smartphone (15 av 16) och de flesta använder även internet via sin smartphone (4 gör det mycket). *** En enkät skickades ut per e- post till identifierade nyckelpersoner, såsom beslutsfattare och medlemmar i HTA- nätverket. Trettio personer fick möjlighet och 14 svarade. Målgrupper Sammanställning av målgrupperna De sex målgrupperna som prioriterats för denna studie har valts ut av SBU innan förstudien. Dessa är följande: Allmänläkare, Sjuksköterskor, Specialister, Fysioterapeuter/arbetsterapeuter och Verksamhetschefer. En intervju har även genomförts med en person inom socialtjänsten men ingen speciell målgruppsbeskrivning tas fram eftersom en person inte är tillräckligt underlag. Utifrån urvalet av intervjupersoner så har det visat sig att några har dubbla yrkesroller. Därför har intervjuerna utgjort underlag till identifiering av ytterligare en målgrupp, Forskare. Målgrupperna har gemensamt att de har tidsbrist i sin stressande arbetssituation, de visar störst intresse för rapporterna och då för sitt eget verksamhetsområde. Vi noterade att de intervjuade personerna övervägande benämnde SBU:s publikationer som Rapporter. Det förekom även de små CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

15 bladen, de små rapporterna och SBU:s utskick i pappersform. Endast en person nämnde Gula och Alerts och den personen har arbetat i projekt för SBU tidigare. Alla har tillgång till stationär dator och/eller bärbar dator och har smartphone. På Internet använder de Internetbanker, webbutiker och läser digitala tidningar. Social media används av drygt hälften av de intervjuade (9 av 16). Verksamhetschefer och forskare särskiljer sig från de övriga. Verksamhetschefer är inte i direkt behov av SBU:s tjänster i dagsläget. De anser att medicinsk information är viktigt men delegerar i regel det medicinska ansvaret till sina läkare, vilka därför bör ha större behov av SBU:s information. Forskare visar mer intresse än andra av SBU:s metod och metodbok samt Kunskapsluckor. De ägnar också mer tid åt informationsinhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap. Vi har funnit faktorer som vi anser är mer betydelsefulla än övriga. Dessa är: Målgrupperna använder sökmotorn Google och övriga medicinska databaser för att söka efter medicinsk information, där förstahandsvalet inte är SBU. För att hamna tidigt i sökresultatlistan på Google krävs det att man arbetar aktivt med sökordsoptimering genom uppmärkning av innehåll och även presentera detta i HTML- kod. Att de på grund av tidsbristen inte har tid att ta till sig långa texter och mycket information, utan istället vill få korta sammanfattningar och slutsatser på ett tydligt och lättillgängligt språk som snabbt går att ta in. Därefter vill de kunna gå vidare in i valda fördjupningsdelar. På frågan om hur de helst vill ta del av SBU:s information var samtliga målgrupper eniga om att föredra nyhetsbrev per e- post. Beskrivning av målgrupperna Här följer en beskrivning av respektive målgrupp. Beskrivningen finns också tillgänglig i ett mer visuellt format i form av personas, se dessa i bilaga 7. Målgrupp 1 Allmänläkare Beskrivning av målgruppen: Personer som hamnar inom denna målgrupp är läkare inom allmänmedicin och arbetar inom Sverige. Hänvisning till Persona: Nyckelord: Demografi Arbetsmiljö Inhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap: Katarina, Allmänläkare Kortfattat, snabbt, tydligt och evidensbaserat. Två kvinnor, en man. Arbetserfarenhet inom vården var 9, 14, 31 år. Två av dessa arbetar i Norrland och en i Skåne. Samtliga arbetar på vårdcentraler eller motsvarande. De har eget rum på arbetet, med egen stationär dator. Stressig arbetsmiljö med mycket som händer och ont om tid. Det är viktigt för allmänläkarna att uppdatera sig inom vanliga sjukdomar, primärvård och att ta reda på vilka behandlings- rekommendationer som utgår och tillkommer. De ägnar cirka 30 minuter av arbetstiden per dag till detta i olika former. En person även ca två timmar per dag på fritiden. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

16 Behov och användningsmål: Drivkrafter/Motiveras av: Frustration Kunskap om SBU: IT- mognad: Internetanvändning: Referenstjänster: Systemvana: Främst sker det genom internet, men även via medicinska tidskrifter (även internationella), interna aktiviteter och fortbildningar. Samtliga använder Internet före eller efter patientmöten; för att söka information men även för att anmäla till Socialstyrelsen, smittskydd etc. Ibland används Internet även under ett patientmöte för att visa läkemedelsinformation för patienten. Allmänläkarna har tidsbrist! Svårt att kunna och hinna ha koll på många olika tillstånd inom primärvården. De har behov av att snabbt nå kortfattad, aktuell och uppdaterad information (hinner inte med långa texter) om evidensbaserad medicinsk information. Det ska vara lättillgängligt, opartiskt och evidensbaserad information. Viktigt med bra sökfunktioner som ger snabba och relevanta svar. Informationssätt: Sökning via Google kommer de fortsätta med. Digital prenumeration från SBU önskas. En person vill även få sig tillskickat som häfte. Omfattning: Lätta sammanfattningar med möjlighet att nå djupare. Viktigt att det enbart berör primärvården. Kontakt med människor och att göra folk nöjda. Gillar omväxling och varje dag är ny med nya möjligheter. Gillar spänningen och det höga tempot. Tidsbrist. Svårt att hinna med. Hinner inte ens diskutera med kollegor. Svårt att hitta bra beslutstöd. Samtliga känner till att SBU existerar. En person hänvisar till rapporter/häften som tidigare skickades hem. En annan person nämnde att SBU ger ut gula häften. 2 av 3 känner inte till SBUs metod, en person gör det i i det stora hela. Ingen har läst SBUs metodbok. De har någon gång varit inne på hemsidan, för länge sedan. Ingen kände till SBUs Kunskapsluckor. Rapporterna i sammanfattning är det som är mest intressant. Målgruppen använder i första hand söktjänsten Google för att hitta medicinsk information. De räknar med att även få upp SBUs information där. Samtliga använder egna stationära datorer på arbetet och bärbara hemma. Två har surfplattor hemma, varav en även används i arbetet för att söka information och anteckna. Två av tre har smartphone. Varje dag, upp till ett par timmar. Använder: Internetbank, Webbutiker, digitala tidskrifter, två använder sociala medier. Gillar sajter: bmj.com, Handelsbankens internetbank, Fass.se, 1177.se. Gillar sökfunktion: Google Gillar medier: Kortfattad text, filminslag t.ex. instruktionsfilmer/ e- learning, bild. De vill kunna skriva ut ibland. Använder: Journalsystem. Komplettering om målgruppen från tidigare rapport om behovet av ett nationellt hälsobibliotek: Allmänläkare känner sig väldigt ensamma i sina beslut och de har tidsbrist. De har ett brett behov av information och söker information, när de hinner, oftast på arbetstid. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

17 Allmänläkarna får nyheter och uppdateringar från Internetmedicin via e- post. De vill ha betrodda källor och enkelt, snabbt och tryggt. Målgrupp 2 Fysioterapeuter/Arbetsterapeuter Beskrivning av målgruppen: Personer som hamnar inom denna målgrupp är antingen sjukgymnaster, fysioterapeuter eller arbetsterapeuter som arbetar inom Sverige. Hänvisning till Persona: Nyckelord: Demografi Arbetsmiljö Inhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap: Behov och användningsmål: Drivkrafter/Motiveras av: Frustration Kunskap om SBU: Malin, fysioterapeut/arbetsterapeut Evidensbaserade behandlingsmetoder. Tydlighet. Lättillgängligt språk. Två kvinnor, 1 man. En är fysioterapeut, två är arbetsterapeuter. En av dessa utbildar i evidensbaserad metodik och har gjort underarbete åt SBU. Arbetserfarenhet inom vården var 2-32 år. En arbetar i Norrland, två i mellersta Sverige. Samtliga har eget rum på arbetet, med egen stationär dator. De arbetar även med hembesök. Terapeuterna uppdaterar sig genom internet, utbildningar, fackets områdesbevakning, läser böcker och rapporter utifrån nyhetsbrev och prenumerationer. De är viktigt att uppdatera sig inom de egna arbetsterapeutiska metoderna inom professionen, och om muskelbesvär och psykisk hälsa hos allmänheten. Där finns de stora bekymren. De ägnar från 1-2 timmar per vecka till 30 minuter per dag av arbetstiden till detta i olika former. Det sker främst genom kongresser, kurser, internet, nyhetsbrev och samtal med kollegor. Terapeuterna har behov av att vara uppdaterade på nya och förändrade evidensbaserade metoder, speciellt då patienterna själva är väldigt upplysta och det då gäller att kunna sin sak. Viktigt för terapeuterna är metodkunskap och kvalitén på informationen, vad den grundar sig i. Att informationen också är lättillgänglig vad gäller språk och ton. De visar ibland information från Internet för patienterna. Informationssätt: Digitala nyhetsbrev gillar de. Sökning via Google och PubMed kommer de fortsätta med. Omfattning: Rubrik och lätta sammanfattningar med möjlighet att nå djupare och kunna skriva ut. Att få jobba med människor och hjälpa andra. Att göra skillnad. Gillar att se möjligheter inte begränsningar. När patientens önskemål inte överensstämmer med det vetenskapliga och när det är svårt att motivera patienter. Alla tre känner till SBU. En person har tidigare gjort ett underarbete åt SBU. Två av tre känner till hur SBU arbetar. Den tredje 2förutsätter att SBU arbetar efter en metod. Två har läst i SBUs metodbok (en utbildar in CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

18 IT- mognad: Internetanvändning: Referenstjänster: Systemvana: evidensbaserad metodik). En av tre kände till SBUs Kunskapsluckor. Rapporterna i sammanfattning är det som är mest intressant, helst information via digitala nyhetsbrev. Samtliga använder stationära eller bärbara datorer inom arbetet. Alla har smartphone. Ingen har surfplatta. Varje dag många gånger, upp till mer än tre timmar om dagen. Använder: Internetbank, Webbutiker, digitala tidskrifter. En använder sociala medier. Gillar sajter: PubMed, Pedro, Cochrane, FSA (förbundet), Attention- riks.se, hjälpmedelsinstitutet. Gillar sökfunktion: Google och PubMed Gillar medier: Utskriven text, film är också bra för det är lättillgängligt. System som används är: Journalsystem, PubMed, Cinahl, Cochrane, Officepaketet, tidsrapporteringssystem. Komplettering om målgruppen från tidigare rapport om behovet av ett nationellt hälsobibliotek: Sjukgymnaster och arbetsterapeuters viktigaste informationskälla är Internet som står för 80 procent av deras medicinska inhämtning. En bra söktjänst är viktigt för dem. De är positiva till kategoriserat vetenskapligt innehåll. Målgrupp 3 Specialistläkare Beskrivning av målgruppen: Personer inom denna målgrupp är specialistläkare och arbetar inom ett specialistområde. Notera att två av de intervjuade personerna i dag forskar och inte arbetar som specialistläkare. Hänvisning till Persona: Nyckelord: Demografi Arbetsmiljö Inhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap: Behov och användningsmål: Fatima, Specialistläkare Snabbt. Intresseväckande. Tre kvinnor. En specialistläkare i allmän medicin, en är specialisttandläkare, en specialistläkare medicin. De två senare arbetar inte längre som läkare, nu forskar de istället vilket påverkar resultatet i målgruppen. Arbetserfarenhet inom vården var år. Alla arbetar i storstad. Samtliga har eget rum på arbetet, med egen stationär eller bärbar dator. De informerar sig om detta när de har ett svårt eller ovanligt patientfall. De ägnar cirka 2,5 timmar per vecka åt inhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap. Sker främst genom Internet och interna aktiviteter, samt diskussion med erfarna kollegor. Specialisterna har behov av att vara uppdaterade inom sitt specialområde, inte alls inom övriga vårdområden. De diskuterar mycket med och litar på kollegor. Eftersom det är ont om tid så är information inom sitt eget område, behandlingsmetod och/eller klinikområde mest intressant. Informationssätt: Digitala nyhetsbrev kan vara ett sätt, men också att nå CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

19 Drivkrafter/Motiveras av: Frustration Kunskap om SBU: IT- mognad: Internetanvändning: Referenstjänster: Systemvana: denna grupp via fackpress, såsom Läkartidningen ett annat. Att sprida information till klinikernas lunchrum och anslagstavlor kan vara effektivt som underlag till diskussion kollegor emellan. Omfattning: Intresseväckande rubriker och lätta sammanfattningar med möjlighet att nå djupare och kunna skriva ut. Jag känner att jag gör nytta. Trivsam arbetsmiljö och kollegor. Roligt att få vara med och påverka och göra saker och ting bättre. Tid! Tiden räcker inte till. Alla tre känner till SBU. En säger att hon gillar sbu.se; det är lätt att söka. Ordlistan är bra. Bra att det även är på engelska. Hon har hänvisat internationella personer dit. Två av tre känner till hur SBU arbetar. Två (nuv. forskarna) har läst i SBUs metodbok. En av tre kände till SBUs Kunskapsluckor, och hon har använt Kunskapsluckor vid ansökningar. Rapporterna i sammanfattning är det som är mest intressant. Som Nyhetsbrev (en person) men alla tre gillar inte digitala nyhetsbrev., hon är bara intresserad av kirurgiskt inriktade metoder. Kanske ha en resumé kvartalsvis? Kanske i Läkartidningen? Samtliga använder stationära eller bärbara datorer inom arbetet. Alla har smartphone. En person använder surfplatta hemma (mejl och nyheter). Cirka två timmar om dagen. Alla använder internetbank, digitala tidningar. 2 använder social media, 1 använder webbutiker Gillar sajter: Socialstyrelsen, SEB, DN, YouTube, SBU; Skatteverket, Versalius (anatomi- sajt) Gillar sökfunktion: Google, även Medline Gillar medier: En person gillar bäst bilder, en person gillar bäst text en person gillar alla medier. Alla tre skriver gärna ut text. System som används är: Journalsystem, (Forskarna: Officepaketet, PubMed, ResearchGate, SBSS, Metadsik, Meline, Embase, Nice, CDR). Komplettering om målgruppen från tidigare rapport om behovet av ett nationellt hälsobibliotek: Specialistläkarna är lite tveksamma till begreppet evidensgrund, då de anser att man ofta inte är överens om vad som är högst evidens. De tycker att det är viktigt att det finns sökhjälp och möjlighet att söka på medicinskt vokabulär och engelska termer. De använder mobil och ipad. Målgrupp 4 Sjuksköterskor Beskrivning av målgruppen: Målgruppen består av sjuksköterskor. Hänvisning till Persona: Nyckelord: Demografi Sofie, Sjuksköterska Snabbt. Omtanke. Patientnära. Tre kvinnor. 2 personer arbetar inte längre kliniskt som renodlade sjuksköterskor, endast en person gör det fulltid för närvarande: En f.d. sjuksköterska arbetar nu med utbildning, en är forskningssjuksköterska och en är sjuksköterska i privat mottagning. Arbetserfarenhet inom vården var 2-37 år. Alla arbetar i storstad. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

20 Arbetsmiljö Inhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap: Behov och användningsmål: Drivkrafter/Motiveras av: Frustration Kunskap om SBU: IT- mognad: Internetanvändning: Referenstjänster: Systemvana: Samtliga har delat rum eller sitter i kontorslandskap eller expedition., med egen stationär dator. Det är mycket rörelse och spring. De informerar sig kontinuerligt under arbetsdagen, korta stunder. De ägnar cirka 1-4 timmar per vecka åt inhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap. Det sker genom att söka p Internet, men även via konferenser, kurser, fackpress, Vårdtidningen, Dagens medicin, diskussion med kollegor, RSS- feeds från olika journals, Nyhetsbrev från SBU, Internetmedicin, European Journal, Nursing m.fl. Sjuksköterskorna har behov av att snabbt uppdatera sig inom det som har med det patientnära arbetet att göra, t.ex. metoder. Exempel; Hypertoni, blodtryck, såromläggningar, KOL. De vill och har ett ansvar att göra rätt, efter evidensbaserade metoder. De vill vara nöjda med sin insats men också för att det är intressant och roligt att hålla sig uppdaterad. Eftersom det är ont om tid så är information inom det patientnära arbetet, och inom det kliniska området de verkar inom, det som är intressant. Informationssätt: Prenumerera på digitala nyhetsbrev inom sitt område via mejl eller app. Omfattning: Lättlästa sammanfattningar med möjlighet att nå djupare och kunna skriva ut. Gillar att arbeta med och hjälpa människor. Att man får lära sig nya saker hela tiden. Det är omväxlande och det finns många möjligheter inom yrket. Tid! Tiden räcker inte till att räcka till. Två av tre har hört talas om SBU och känner till hur SBU arbetar. En har tittat lite i SBUs metodbok. Två av tre kände till SBU:s rapporter. Två av tre kände till SBUs Kunskapsluckor, varav en (nu forskningssjuksköterska) har ögnat igenom om det fanns något område att forska på. Rapporterna i sammanfattning är det som är mest intressant. Samtliga använder stationära eller bärbara datorer inom arbetet. Alla har smartphone. Två personer använder surfplatta hemma. Cirka 1-5 timmar om dagen. Alla använder internetbank och webbutiker. Två läser digitala tidningar och använder social media. Gillar sajter: Reseplaneraren Resplus; tidtabeller och tågtavlan. Facebook - kan vara ett bra informationsflöde. DN- hittar mycket information där och det är lätt att gå vidare. Wikipedia - hittar mycket information där. Hemnet - lätt att styra vad man söker. SJ. Gillar sökfunktion: Google, även Medline Gillar medier: Två gillar text bäst och en gillar film bäst. Minst två av läser klart på skärmen och skriver inte ut. System som används är: Journalsystem och Officepaketet. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad. Guide företagskonto HantverksParken TM Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.se www.malerirad.se www.hantverksparken.se 2015 Innehållsförteckning Sida 3: Användningsenheter Sida 4: Rekommenderade

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KKKs 2015- Tjänsteskrivelse 2015-06-01 1 (8) Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-507 Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Bygg din egen tidning med nya Flipboard 2.0

Bygg din egen tidning med nya Flipboard 2.0 Bygg din egen tidning med nya 7 Håll koll på dina sociala nätverk 7 Ett av de bästa sätten att läsa nyheter 7 Skicka din egen tidning till kompisarna. Sätt samman din egen tidning Med Flipboard skapar

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Webbanalys för redaktörer. - en introduktion. Marcus Österberg, marcus.osterberg@vgregion.se

Webbanalys för redaktörer. - en introduktion. Marcus Österberg, marcus.osterberg@vgregion.se 1 - en introduktion 2 Innehåll: Ordlista... 3 Vad är webbanalys?... 4 Hur fångas informationen in?... 4 Nyttan med att analysera en webbplats... 5 Eliminerade problem får din besökare att göra vad du önskar...

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Sjukhusbibliotekens vecka 2013

Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sammanställning av Eira-enkäten Utvärdering av Sjukhusbibliotekens vecka https://docs.google.com/forms/d/1usyi6iqst- Benb03Hvm5Q1hjPmTrtfomnEGG7yATycw/viewform Programmen

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Maj 2013 SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa Maj 2013 SBU ger kunskap för bättre vård Kunskapssammanställningar Systematiska

Läs mer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer Appendix A Örebro kommun Sammanställning intervjuer Findwise Göteborg 2011-10-28 Mattias Ellison mattias.ellison@findwise.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Raindance - Ekonomisystem... 2 2.1 Exempel

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Att skriva för webben

Att skriva för webben Att skriva för webben Optimal optimisering Agenda Tio sekunder och ett stort F Nyckeln till framgång Fetstil, rubriker och faktarutor Titlar, Alt-texter och länkar Vad betyder det? Du måste veta vem

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Årsrapport 2008 för arbetet med. Distriktsläkarnas länkportal. Webbplatsen för Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden

Årsrapport 2008 för arbetet med. Distriktsläkarnas länkportal. Webbplatsen för Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden Årsrapport 2008 för arbetet med Distriktsläkarnas länkportal och Webbplatsen för Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden Mikael Bellander, Luleå maj 2009 Arbetet med Distriktsläkarnas länkportal och Allmänläkarkonsulternas

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök!

Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök! Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök! Vem är den här Simon? Arbetade med HTML i 14 år. Arbetat med internetmarknadsföring i 8 år facebook.com/joinsimon

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

NÄRHET ELLER DISTANS

NÄRHET ELLER DISTANS NÄRHET ELLER DISTANS Konsekvenser av digital internkommunikation Sveriges Kommuner och Landsting 2014-11-25 Catrin Johansson Professor i organisationers kommunikation Mittuniversitetet SOCIALA MEDIER

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Google Analy+cs. Umeå universitet

Google Analy+cs. Umeå universitet Google Analy+cs Umeå universitet Webbanalys? Återkoppling Kommunika+onsbehov Strategi Sociala medier Webb Kampanjer Effekt Vad ska vi mäta? Ansökningar Nedladdade filer Läst vik+g info Fyllt i kontaklormulär

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi EUROPEAN CAPITALOF CULruRE #mnea2014 Digital Strategi Digital personlighet Umeå2014s tonalitet Personlighet Kommunikationen skall kännas levande, inspirerande, lekfull och i nuet. De sociala medierna är

Läs mer

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem.

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. Katarina Eriksson ipad ipad +Äldre=sant Enkel beskrivning

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Internet En enkel introduktion

Internet En enkel introduktion Internet En enkel introduktion Innehåll: Inledning 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 4 Hur du gör om du kan webbadressen 6 Hur du gör om du inte kan webbadressen 9 Kortfattad repetition 11 Jan Andrée

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i digitala kanaler

Riktlinjer för kommunikation i digitala kanaler Riktlinjer för kommunikation i digitala kanaler Navet för kommunikationen mellan föräldrarna i Mac & Mulles styrelse är de styrelsemöten som äger rum en gång i månaden. Närvaro på styrelsemöte är viktig

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Google Guide: Tips för sökoptimering

Google Guide: Tips för sökoptimering Google Guide: Tips för sökoptimering Google Guide Digital publikation www.intankt.se, Intankt Författare: Adam Ahlgren Typsnitt: Calibri, 11 punkter Formgivning: Intankt Omslagsfoto: Google Stockholm,

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Årsrapport 2011 för arbetet med

Årsrapport 2011 för arbetet med Årsrapport 2011 för arbetet med Distriktsläkarnas länkportal och Webbplatsen för Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden Arbetet med Distriktsläkarnas länkportal och Allmänläkarkonsulternas webbplats 2011 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer