Förstudierapport SBU ny webbplats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudierapport SBU ny webbplats"

Transkript

1 Förstudierapport SBU ny webbplats Inledning Syfte... 2 Mål... 2 Bakgrund... 3 Avgränsningar... 3 Metod Nuläges- och målgruppsanalys... 4 Sammanfattning... 5 Interna synpunkter... 6 Workshop... 6 Intern enkät... 7 Nuläge... 7 Sammanfattning... 7 Social media... 7 Webbnärvaro utifrån SBU:s webbstatistik... 8 Sammanfattning... 8 Användare och besök... 8 SBU:s tjänster... 8 Språk... 8 Geografisk spridning... 9 Hur hittar de till sbu.se?... 9 Länkning till sbu.se... 9 Placering i sökresultat Teknik Sammanställning av djupintervjuer och enkäter Sammanfattning Sökning Sbu.se Behov av medicinsk information och vetenskaplig kunskap Användarsituation: Söka medicinsk information och vetenskapliga studier på Internet Användarsituation: Ta reda på hur SBU metodiskt arbetar Användarsituation: Ta reda på outredda forskningsområden Användarsituation: Få individuell hjälp om verksamhetsbeslut inom vården Kontext Övriga system som användare använder i situationen Enheter som används Målgrupper Sammanställning av målgrupperna Beskrivning av målgrupperna Målgrupp 1 Allmänläkare Målgrupp 2 Fysioterapeuter/Arbetsterapeuter Målgrupp 3 Specialistläkare Målgrupp 4 Sjuksköterskor... 19

2 Målgrupp 5 Verksamhetschefer Målgrupp 6 Forskare Slutsatser och lösningsförslag Möjligheter Personalisering Öka interaktion och Social media Rekommendationer, att tänka på framåt Teknik Innehåll Spridning av SBU:s kunskap Risker Övergripande krav Övergripande kravlista För SBU att göra Lösningsförslag Lösningsförslag - Konceptuella skisser Wireframes Startsida Sökträffsida Publikationssida Publikationssida smartphone Bilagor Inledning Claremont har fått i uppdrag av SBU att genomföra en förstudie för SBU:s webbplats. Syfte Den här förstudien är ett underlag för att definiera huvudsyftet med SBU:s webbplats. Den ska också hjälpa SBU att prioritera innehållet rätt för att nå sina prioriterade målgrupper ännu bättre. Förstudien kommer också att vara en grund för SBU:s kommande webbupphandling hösten Den nuvarande webbplatsen är byggd på en nu föråldrad teknisk plattform vilken leverantören inom en snar framtid upphör att stödja. SBU behöver därför uppgradera till en mer modern teknisk lösning och vill samtidigt passa på att förbättra webbplatsen för användarna. SBU har fått kritik för att webbplatsen inte tillgängliggör material och innehåll på ett optimalt sätt, där framförallt sökfunktionen inte fungerar tillfredställande. En uppdaterad modernare webbplats ska tillgängliggöra innehållet på ett bättre sätt än i dag. Webbplatsen ska följa SBU:s kommunikationsstrategi där de eftersträvar tydlighet, trovärdighet och lättillgänglighet och vill väcka intresse, öka kunskap och i förlängningen bidra till ändrat beteende. Mål Målet med förstudien är att kartlägga nuläget i målgrupperna och ge svar på frågorna; 1. Vilka behov och intressen har SBU:s målgrupper av sammanvägd vetenskaplig kunskap (evidens) i allmänhet och SBU:s evidens i synnerhet? CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

3 2. Hur vill SBU:s målgrupper helst få tillgång till sådan information? Målen för webbplatsen är inte fastställda men tänkbara mål för en förbättrad webbplats skulle kunna vara: ökad kundnöjdhet, ökad trafik från rätt målgrupper och fler nerladdningar. Bakgrund SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har en position som oberoende myndighet och kunskapscentrum för hälso- och sjukvården. Viktiga vårdbeslut som rör patienternas hälsa ska bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Därför är SBU:s uppdrag att utvärdera metoder som används i vården, både etablerade och nya. SBU:s rapporter har hög trovärdighet. Det är många som berörs av resultaten, därför ska också SBU:s resultat spridas brett. SBU:s webbplats lanserades för många år sedan och har endast uppdaterats genom mindre förändringar. Det fanns befintligt material som också har utgjort underlag för förstudien. Dessa var: SCB undersökning 2011 Rapport Web Service Index (WSI), enkät utförd av Web Service Awards 2012 Resultat workshop, baserad på resultatet från WSI- rapporten samt SBUS egen webbstatistik. Analys av webbstatistiken från SBUs Google Analytics (GA)- konto Rapport Förutsättning för ett nationellt hälsobibliotek en förstudie SBU:s förslag om märkning av innehåll, Märk Väl SBU/Nyheter2/Mark- val/ Avgränsningar Uppdraget omfattar endast webben och inte någon avvägning om vilken kanal som bör väljas för olika kommunikationsbehov. SBU efterfrågade i sin förfrågan design i form av tre wireframes (startsida, sökträffsida och publikationssida). Dessa visar informationsstruktur för den översta informations- nivån, före grafisk design. Det innebär att visualisering och detaljering av information utöver första nivån och nämnda sidor inte kan ingå i resultatet i denna förstudie. I upphandlingsunderlaget efterfrågade SBU däremot inte någon form av utredning av tekniskt slag som t.ex. teknisk plattformsval eller sökfunktion eller specifikation av mätbara mål. Med bakgrund i förfrågan så ingår inte det ovan nämnda i förstudien. Claremont hjälper gärna till med utredning av detta om så önskas, för att SBU ska få ett än mer komplett underlag. Metod Man brukar skilja mellan Kvalitativ- och Kvantitativ data. Kvalitativ data svarar på frågorna Varför? och Hur?. Kvantitativ data svarar på frågorna Hur mycket? och Hur många?. Ofta sker dessa oberoende av varandra och kvantitativ data är speciellt effektiv i kombination med kvalitativ data. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

4 Vi har valt en kvalitativ metod, med djupintervjuer i personliga möten på arbetsplatsen och via telefon, med komplettering av kvantitativ statistik i form av webbanalys och enkäter. Nuläges- och målgruppsanalys Nuläges- och målgruppsanalysen ökar träffsäkerheten för en ny tjänst eller produkt, genom att förstå kontexten och identifiera möjligheter; med förståelse för användarens behov reduceras risken att utvecklingstid och pengar läggs på lösningar som inte skulle användas tillräckligt och därmed följer uteblivna effekter. Analyserna är en av delarna i designutredningen. En genomarbetad nuläges- och målgruppsanalys ger en grund för att ta vara på befintliga lösningar som tillgodoser målgruppernas behov. Frågeställningar Frågorna har fokuserats på ett antal frågeområden gällande arbetssituation, IT- mognad, medicinsk information och kunskap om SBU. 16 personer intervjuades. En kompletterande enkät skickades ut till dessa med följdfrågor. Enkät skickades ut till nyckelpersoner (se definition av Nyckelpersoner i tabell nedan). Internt på SBU deltog representanter för olika områden i en workshop och alla medarbetare hade möjlighet att svara på en enkät. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

5 Målgrupp Typ av undersökning Allmänläkare Intervju + enkät Fysioterapeuter/ Arbetsterapeuter Intervju + enkät Specialistläkare Intervju + enkät Sjuksköterskor Intervju + enkät Verksamhetschefer Intervju + enkät Forskare Intervju + enkät Socialtjänsten Intervju + enkät Nyckelpersoner Enkät Medarbetare Workshop + Enkät Antal Kommentar Av denna grupp återfinns två läkare även i målgruppen Forskare. Av denna grupp återfinns en sjuksköterska även i målgruppen Forskare Dessa tre återfinns även målgrupperna Specialistläkare och Sjuksköterskor, se ovan. En person är inte tillräckligt för en målgruppsbeskrivning. 14 svar av 30 tillfrågade inom HTA- nätverket och beslutsfattare inom landsting och större kliniker. 8 deltog på workshopen. 7 svarade på enkäten som erbjöds till 63 medarbetare. Se bilaga 1 för intervjuguide och frågor. Sammanfattning Claremont anser att det finns stora möjligheter för SBU att ta en mer framträdande roll som vårdens främsta kunskapscentrum inom den svenska hälso- och sjukvården. Målgrupperna använder i första hand sökning via Google för att nå medicinsk information och vetenskaplig kunskap. Detta förutsätter att SBU:s information dyker upp i sökresultaten. Många använder också övriga medicinska databaser. SBU är sällan förstahandsvalet. De intervjuade målgrupperna anser att medicinsk information är viktig. Verksamhetschefer har inget primärt behov av SBU:s nuvarande tjänster då de har delegerat det medicinska ansvaret till sina läkare. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

6 Målgrupperna har överlag tidsbrist i sitt arbete. De behöver därför enkelt och snabbt hitta till sammanfattningar och slutsatser och därifrån sedan kunna gå vidare till fördjupad information, i de fall de önskar. Medarbetarna hade liknande ståndpunkter. Det finns stor potential att öka användningen av SBU:s webbplats. I dagsläget har sbu.se många besök men besökarna stannar som regel på den sida de först kommer till och besöket varar endast för en kort tid (ca 1 minut). Genom att erbjuda besökaren intresseväckande ingångar till resten av webbplatsen ger man dem mervärde och möjlighet till ökad kunskap, vilket bör ge högre kundnöjdhet och ökad spridning av SBU:s kunskap och information. Se exempel i lösningsförslagets wireframes. Interna synpunkter Vi har samlat in synpunkter från SBU via genomgång av material från en tidigare workshop, genomfört ny workshop och sammanställt resultat från en intern enkät. Workshop Sammanfattning Deltagarna (8 medarbetare) bidrog med engagemang och synpunkter, frågor och funderingar. Alla övningar resulterade i ett bra material att ta med in i förstudien, där det tillsammans med input från målgruppsintervjuer med mera kommer ligga till grund för hur förslaget för den nya webbplatsen blir. Frågeställningar som kom upp var att man vill veta mer om vad som händer efter workshopen, hur synpunkterna tas om hand men även ifrågasättande om de fem prioriterade målgrupperna verkligen var rätt prioriterade, eftersom det ju finns så många fler målgrupper som också är viktiga. Deltagarna var överens om att informationen på webbplatsen initialt ska visas i sammanfattad form med möjlighet att klicka sig vidare till mer detaljerad information, i fördjupningar. Landningssidan På landningssidan, d.v.s. dit man kommer från en sökträff, (övning 1) vill deltagarna visa slutsatser och sammanfattningar direkt och gärna i punktform. Besökaren bör ha möjlighet att gå upp en nivå, gå till startsidan, komma åt kapitel i en rapport utan att behöva hämta hela PDF- rapporten. De vill ha länkar för: relaterat material hos SBU inom området/ämnet, andra populära rapporter samt externa länkar till andra myndigheter och medicinska webbplatser. Att visa PICO tidigt önskades och att direkt visa kortfattad information om SBU. Grupperna tänkte lite olika vad gäller ingångarna för en besökare, från att landningssidan ska utgå från ett sjukdomstillstånd till att visa en metod för ett sjukdomstillstånd, vilket visar att det är en viktig aspekt att kunna möta de olika skärningarna och behoven som också lär finnas hos besökarna. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

7 Tillgängliggöra SBU Det kom en hel del förslag över andra platser där SBU bör finnas med, både inom medicinska platser, offentlig sektor, organisationer och sociala medier. Där föreslogs till exempel Socialstyrelsen flera gånger. Om SBU.se idag Det som deltagarna tyckte var bra var framförallt sektionen för nya rapporter, men även kontaktuppgifterna till medarbetarna och att webbplatsen upplevs som luftig och ren. Det som upplevdes som mindre bra var bland annat menyrubrikerna i toppmenyn, rapporterna i form av stora tunga PDF- er och presentationer som inte upplevdes som enhetliga, samt att sökfunktionens känslighet för felstavningar minskade användbarheten. Framtida förvaltningsorganisation av sbu.se Det var inte självklart hur SBU ska organisera sig för att arbeta aktivt med webbplatsen. Kanske ett redaktionsråd på liknande sätt som för SBUs intranät? Det framkom att det behövs tydliga processer, rutiner och ansvar för arbetet. Läs mer i bilaga 1. Intern enkät En intern enkät har också skickats ut inom SBU med liknande frågor. 63 personer fick möjlighet att svara, varav 7 svarade. Där framkom det synpunkter i linje med utfallet av workshopen. Läs mer i bilaga 2. Nuläge Sammanfattning SBU har många besökare på sin webbplats, i snitt i månaden. Användarna kommer främst från Sveriges städer med universitetssjukhus och de har det svenska språket inställt på sin enhet. Trettio procent använder mobila enheter när de använder sbu.se. De gula rapporterna är populärast. De flesta kommer till sbu.se via direktlänk från sökmotorer till en publikationssida och stannar på sidan runt en minut och avslutar sedan. SBU har i de flesta fall mer att erbjuda inom ämnet besökaren läser om, men besökaren går idag inte vidare. Genom att erbjuda besökaren intresseväckande ingångar till resten av webbplatsen, framförallt inom önskat område, ger man dem möjlighet till ökad kunskap som i sin tur bör ge högre kundnöjdhet och ökad spridning av SBU:s kunskap och information. Social media SBU finns representerade på tre sociala media- plattformar; Twitter, Facebook och LinkedIn. Twitterkontot är aktivt och har som regel minst en uppdatering per dag och har 314 följare och sammanlagt 300 tweets. På Facebook och LinkedIn har SBU sidor men än så länge inga inlägg och därmed litet intresse med fem personer gillar SBU på Facebook och 88 följer SBU på LinkedIn. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

8 Genom att öka aktiviteten på sociala medier och i många lägen länka dit och därifrån in i SBU:s webbplats bör man nå ännu fler inom vården. Webbnärvaro utifrån SBU:s webbstatistik Sammanfattning SBU har besökare på sin webbplats under den senaste tolvmånadersperioden. Av innehållet så är det de gula rapporterna som besöks mest (23 %). De flesta av besökarna kommer till sbu.se via en sökmotors direktlänk till en publikationsssida och de stannar kvar en minut på den sidan (vilket sällan är startsidan). De utforskar inte SBU:s webbplats ytterligare, vilket är synd då det säkerligen bör finnas mer information där som kan vara intressant inom det ämne de efterfrågar. Vad kan det bero på? Är de nöjda med den övergripande informationen med slutsatser? Har de svårt att gå vidare till annat innehåll? Hamnar de fel och ger upp? Användarna har det svenska språket inställt på sin enhet och de kommer från Sveriges städer med universitetssjukhus. Trettio procent av besöken görs via mobila enheter. Den digitala trenden säger att den mobila användningen kommer att öka**. Användare och besök Under den senaste 12- månadersperioden har hela användare varit inne på sbu.se, i snitt i månaden där det är något förhöjd frekvens under vår och höst. Det är ett imponerande antal. 70 procent är återkommande besök (räknas flera gånger) och 30 procent nya, d.v.s. drygt 2/3 är återkommande besökare. De har gjort besök, varav återkommande användare har besökt webbplatsen i snitt 7 gånger. Värt att notera är att ett besök varar endast runt minuten och 80 procent går inte vidare från den sida de kommer till först. Första sidan, den sida besökaren landar i, är oftast en publikationssida och inte startsidan. Besökarna kommer till sbu.se via direktlänkar till en publikationssida, oftast från en sökmotor som Google. SBU:s tjänster 25% 20% 15% 10% 5% 0% 23% 11% 8% 4% 2% Av SBU:s tjänster så står de gula rapporterna för den största besöksfrekvensen, drygt 20 procent av alla besök (23 %), följt av Alerts (11 %) och Kommentarer (8 %). Därefter, med betydligt lägre besöksfrekvens finns Kunskapsluckor (4 %) och till sist Upplysningstjänst på 2 procent. Vissa rapporter har större besöksfrekvens än andra, till exempel rapporterna Behandling av depression och Mat vid fetma. Språk Språk registreras utifrån vilket språk datorn är inställd på, där många i Sverige faktiskt har engelska inställningar, framförallt i den yngre generationen. Hela 85 procent av användarna har CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

9 Svenska (85 %), 12 procent har engelska (11,67 %) och de skandinaviska språken utgör endast 3 procent (3,05 %), där finska var störst på 1,5 procent. Geografisk spridning Stockholm Över 90 procent av besökarna är i Sverige (90,9%), från Göteborg Finland är det 1,5 procent och från USA 1,3 procent. Malmö Resterande andel representerar många olika länder respektive ligger under procenten. Huddinge Uppsala Det är tydligt att de flesta användarna finns i städer med universitetssjukhus. Stockholm toppar med 26 Linköping procent (26,4 %) och tillsammans med Huddinges 4 procent (4,1 %) är Stockholmsregionen överlägset högst representerat med 30 procent. (30,5 %). Därefter kommer Göteborg (9 %) och Malmö (5 %) följda av Uppsala, Linköping, Umeå, Örebro och Lund. Hur hittar de till sbu.se? Vägen All sbu.se 2% 1% via träff i sökresultat 10% Själv skrivit webbadressen via länk på annan sida 16% från Sociala medier 71% från annan annonsering De flesta som besöker sbu.se har hittat dit via sökning hos sökmotorer och där klickat på en sökträff. De är hela 71 procent och av dessa är övervägande från Google (68 %). 16 procent har själv skrivit in webbadressen och 10 procent har klickat på en länk på en annan webbplats. Länkning till sbu.se Antal besök via länkar från andra Som nämns ovan så kommer 10 procent av besökarna via länkar intranät sbu.se på andra webbplatser. Främst är 1495 det via det egna intranätet. kostdoktorn.se socialstyrelsen.se 1946 Andra webbplatser med länkar 1177.se 1994 hit som används är kostdoktorn, kunskapsguiden.se Socialstyrelsen, 1177, doktorn.com kunskapsguiden, doktorn.com 2634 samt den mobila versionen av uusisuomi.fi Vårdguiden. m.vardguiden.se (mobil) Den finska digitala nyhetstidningen Uusisuomi hade under perioden en artikel om SBU:s artikel om Fetma och besök hittade via deras länkning till SBU:s publikationssida om rapporten. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

10 Placering i sökresultat Det märks att SBU redan nu arbetar aktivt med att märka upp delar av sitt stora innehåll, och får belöning för mödan med att hamna högt på sökträfflistorna i flera fall. Nedan återfinns hur slumpmässigt valda sökord placeras på de tre främsta sökmotorerna. Aktuell förekomst av SBU hos sökmotorerna Google, Yahoo, Bing: Sökord Placering Google Placering Yahoo Placering Bing Borrelia 12 Ej inom de 50 första 20 Depression Prostatacancer 21 Ej inom de 50 första Ej inom de 50 första Sömnbesvär Urininkontinens Teknik Sammanfattningsvis kan man konstatera att flest besökare använder webbläsaren Internet Explorer på Windows (32 %), följt av webbläsaren Safari på Apples mobila enheter (22 %), där Apples surfplatta ipad troligen är en stor anledning till den höga andelen. 31 procent av alla besök är via mobila enheter. Webbläsare De webbläsare som används mest är Internet Explorer på 32 procent, följt av Safari (27 %), Chrome (23 %) och Firefox (9 %). Operativsystem De operativsystem som är populärast är Windows med 57 procent, följt av ios, d.v.s. Apples mobila operativsystem (för iphone och ipad) på 22 procent före Mac (11 %) och därefter Android (Googles öppna mobila operativsystem) (8 %). Mobilt Av besöken är 31 procent av besöken gjorda från mobila enheter, där ios är störst med 72 procent av alla mobila enheter. Troligen beror den höga siffran på att många tar del av informationen genom surfplattan ipad, med ios som operativsystem. Det är mycket troligt att andelen besök från mobila enheter kommer att fortsätta öka enligt olika trendanalytiker, då webb- trafiken från mobila enheter ökar för varje månad **. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

11 * Statistiken är framtagen för den senaste 12- månadersperioden ( ). ** kunder- finns- i- mobilen- idag/ analytics- desktop- vs- mobile- vs- tablet- metrics/, apps- internet/ Sammanställning av djupintervjuer och enkäter Sammanfattning Utifrån resultatet har vi identifierat att majoriteten av målgrupperna i vården är intresserade av SBU:s rapporter. De är väldigt tidspressade och vill därför först och främst ta del av dem via nyhetsbrev samt som sammanfattningar och slutsatser. Det är störst intresse för rapporter och ett visst intresse för Kunskapsluckor väcktes också under intervjuerna. Tidsbrist Samtliga målgrupper har tidsbrist vilket uttrycks allra tydligast hos allmänläkare och sjuksköterskor. Majoriteten har egen dator med tillgång till Internet och använder oftast Internet under korta stunder, på grund av att det är en stressig och tidspressad arbetsmiljö. 2 timmar i veckan I snitt lägger målgrupperna cirka två timmar i veckan på att inhämta medicinsk information och vetenskaplig kunskap. Inhämtningen sker genom Internet (främst Google), internt (diskussion med kollegor, interna möten) och konferenser och kurser, Nyhetsbrev, böcker och tidskrifter. Nyckelpersonerna*** lägger i snitt fem timmar i veckan på detta område. Sökning Eftersom sökning via Google används flitigt innebär det att Googles tolkning av SBU:s webbplats innehåll är central för att få fler besökare till webbplatsen, vilket i sig ställer höga krav på sökordsoptimering av webbplatsen. Sbu.se Av de intervjuade är fem inne på sbu.se någon gång per år, två någon gång per månad och två varje vecka. Några personer har aldrig varit inne på sbu.se. Målgruppen Verksamhetschefer använder inte SBU speciellt mycket (1 av 3 chefer gör det) och kände inte till Upplysningstjänsten. Det upplevda behovet av SBU:s tjänster för denna grupp kan anses som litet. Behov av medicinsk information och vetenskaplig kunskap Målgrupperna inom vården har generellt stort behov av medicinsk information och vetenskaplig kunskap. Den målgrupp som är ett undantag är verksamhetschefer, eftersom de oftast har delegerat det medicinska ansvaret och själva fokuserar på lednings och verksamhetsfrågor där patient- och medarbetarnöjdhet, patientsäkerhet samt ekonomi och effektivitet är viktiga delar. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

12 I snitt använder målgrupperna två timmar i veckan för att söka efter sådan information, men forskarna ägnar mer, minst halva sin tid åt detta. Inhämtningen sker genom Internet, internt (diskussion med kollegor, interna möten) och konferenser och kurser, Nyhetsbrev, böcker och tidskrifter. Nyckelpersonerna lägger i snitt fem timmar i veckan på detta område. Användarsituation: Söka medicinsk information och vetenskapliga studier på Internet Det framkom att majoriteten använder Google för att söka efter medicinsk information och vetenskapliga studier. Det används även andra medicinska databaser och webbplatser, som Internetmedicin, 1177, Allmänmedicin, Medibas, vårdhandboken och eget intranät. SBU används i dag inte som förstahandsval. Användarna räknar med att sökresultatet hos Google även inbegriper SBU, i de fall SBU har någon information i frågan. Detta innebär att Googles tolkning av SBU:s webbplats är central för att få fler besökare till webbplatsen, vilket ställer höga krav på sökordsoptimering av SBU:s webbplats. Behov och användningsmål för användarsituationen För samtliga målgrupper, utom verksamhetschefer, utgör SBU:s framtagna rapporter i olika former det största användarbehovet på webbplatsen. De vill kunna söka fram en studie på ett enkelt sätt och få relevanta sökträffar. De vill att rapporterna presenteras i sammanfattnings- form med möjlighet till fördjupad information. Av de intervjuade är fem inne på sbu.se någon gång per år, två någon gång per månad och två varje vecka. Några personer har aldrig varit inne på sbu.se. Nyckelpersonerna har även de främst behov av nya rapporter (12 av 14) om metoder och terapier. Bland dessa går de flesta i snitt in en gång per månad (5 av 14) och en gång i veckan (6 av 14) på sbu.se. Användarsituation: Ta reda på hur SBU metodiskt arbetar En tredjedel av intervjupersonerna kände till SBU:s metod (5 av 16) och något färre kände till SBU:s metodbok (3 av 16). Bland nyckelpersonerna hade strax under hälften av dessa (6 av 14) använt eller läst Metodboken. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

13 Behov och användningsmål för användarsituationen De som kände till om SBU:s metod var forskare eller höll på med utbildning. Metodboken upplevs som högkvalitativ och i ett fall hänvisar personen sina elever till denna. Behovet för övriga målgrupper är mindre. Användarsituation: Ta reda på outredda forskningsområden Det var endast två personer som kände till SBU:s kunskapsluckor och båda var forskare, där det är mest relevant. Några personer reagerade positivt till att SBU samlar ihop detta efter att ha fått information om området. Fyra (av 14) av Nyckelpersonerna hade använt eller läst om Kunskapsluckor. Behov och användningsmål för användarsituationen De som kände till om SBU:s kunskapsluckor var forskare och det är ju i sin ordning då de har ett uttalat behov av forskningsområden. Fler intervjupersoner (8) tror sig vilja informera sig om detta i framtiden efter att ha fått information. En av verksamhetscheferna ansåg att det även är av stor vikt att i det dagliga kliniska arbetet vara medveten om var det faktiskt saknas vetenskapligt underlag att luta sig mot. Användarsituation: Få individuell hjälp om verksamhetsbeslut inom vården Verksamhetscheferna var den enda målgrupp som fick frågor om tjänsten Upplysningstjänst. Ingen av verksamhetscheferna kände till SBU:s tjänst Upplysningstjänst. Bland nyckelpersonerna kände merparten (11 av 13) till Upplysningstjänsten och sex av dem hade använt Upplysningstjänsten. Se bilaga 6. Behov och användningsmål för användarsituationen De verksamhetschefer som under intervjun fick reda på vad Upplysningstjänst innebar reagerade positivt till detta, men de har delegerat det medicinska ansvaret till sina läkare. Verksamhetschefen har istället fokus på att bedriva sin verksamhet så effektivt som möjligt, på både kort och lång sikt och hen har ett helhetsperspektiv på verksamheten. Drivkraften är att ha nöjda patienter och att ha medarbetare som trivs och utvecklas. Verksamhetschefen arbetar under tidspressade förhållanden och med oerhört varierande arbetsuppgifter. Denne vill gärna lära av best practice från andra kliniska verksamheter. Att ta prioriteringsbeslut och att hantera krav från olika intressenter kan vara frustrerande. Väl underbyggda beslutsunderlag som enkelt och snabbt kan tas fram bör vara av intresse för målgruppen. Hur kan SBU möta deras behov genom att lyfta fram och tillgängliggöra relevant information, exempelvis ekonomiska effekter, tydligt och enkelt att ta till sig? Lösningsförslagets wireframe Startsida visar en del tankar. Verksamhetschefernas förväntan på svarstider för den beskrivna tjänsten Upplysningstjänst varierade från en dag till tre veckor. Deras kommentarer till tidsuppskattningen var: Det är ju sällan panikartat, så 1-2 dagar skulle kunna funka."1 vecka är för länge., CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

14 Ganska snabbt, 3 dagar. De ska väl bara hämta upp något i databasen så det borde ju gå fort. Det beror på komplexiteten i frågeställningen, 3 veckor, sen går tåget. Verksamhetschefernas förväntan skiljer sig mot vad SBU i dagsläget erbjuder i svarstid, vilket är svar inom två månader. Vi rekommenderar SBU att utreda om den outforskade målgruppen Överläkare skulle ha liknande förväntningar och behov som verksamhetscheferna. Kontext Majoriteten av målgrupperna inom vården har egen dator och har tillgång till Internet i stort sett över hela dagen. Däremot används Internet oftast under korta stunder då det är en stressig och tidspressad arbetsmiljö. Det innebär att de inte har tid att ta till sig långa texter eller filmer och behöver tydliga sammanfattningar och slutsatser. Informationsinhämtningen sker framförallt under arbetstid men det förekommer även att man söker medicinsk information på sin fritid. Övriga system som användare använder i situationen Olika journalsystem är det som används mest utöver Internet. Därefter används också olika e- post- system, Office- paketet, tidsrapporteringssystem, ekonomi- och fakturasystem. Olika medicinska databaser används i stor utsträckning. Enheter som används De tekniska enheter som används är främst stationära och bärbara datorer, med någon övervikt på stationära datorer. Hälften (8 av 16) har surfplattor men enbart ett par används även i arbetet. Alla utom en har en smartphone (15 av 16) och de flesta använder även internet via sin smartphone (4 gör det mycket). *** En enkät skickades ut per e- post till identifierade nyckelpersoner, såsom beslutsfattare och medlemmar i HTA- nätverket. Trettio personer fick möjlighet och 14 svarade. Målgrupper Sammanställning av målgrupperna De sex målgrupperna som prioriterats för denna studie har valts ut av SBU innan förstudien. Dessa är följande: Allmänläkare, Sjuksköterskor, Specialister, Fysioterapeuter/arbetsterapeuter och Verksamhetschefer. En intervju har även genomförts med en person inom socialtjänsten men ingen speciell målgruppsbeskrivning tas fram eftersom en person inte är tillräckligt underlag. Utifrån urvalet av intervjupersoner så har det visat sig att några har dubbla yrkesroller. Därför har intervjuerna utgjort underlag till identifiering av ytterligare en målgrupp, Forskare. Målgrupperna har gemensamt att de har tidsbrist i sin stressande arbetssituation, de visar störst intresse för rapporterna och då för sitt eget verksamhetsområde. Vi noterade att de intervjuade personerna övervägande benämnde SBU:s publikationer som Rapporter. Det förekom även de små CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

15 bladen, de små rapporterna och SBU:s utskick i pappersform. Endast en person nämnde Gula och Alerts och den personen har arbetat i projekt för SBU tidigare. Alla har tillgång till stationär dator och/eller bärbar dator och har smartphone. På Internet använder de Internetbanker, webbutiker och läser digitala tidningar. Social media används av drygt hälften av de intervjuade (9 av 16). Verksamhetschefer och forskare särskiljer sig från de övriga. Verksamhetschefer är inte i direkt behov av SBU:s tjänster i dagsläget. De anser att medicinsk information är viktigt men delegerar i regel det medicinska ansvaret till sina läkare, vilka därför bör ha större behov av SBU:s information. Forskare visar mer intresse än andra av SBU:s metod och metodbok samt Kunskapsluckor. De ägnar också mer tid åt informationsinhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap. Vi har funnit faktorer som vi anser är mer betydelsefulla än övriga. Dessa är: Målgrupperna använder sökmotorn Google och övriga medicinska databaser för att söka efter medicinsk information, där förstahandsvalet inte är SBU. För att hamna tidigt i sökresultatlistan på Google krävs det att man arbetar aktivt med sökordsoptimering genom uppmärkning av innehåll och även presentera detta i HTML- kod. Att de på grund av tidsbristen inte har tid att ta till sig långa texter och mycket information, utan istället vill få korta sammanfattningar och slutsatser på ett tydligt och lättillgängligt språk som snabbt går att ta in. Därefter vill de kunna gå vidare in i valda fördjupningsdelar. På frågan om hur de helst vill ta del av SBU:s information var samtliga målgrupper eniga om att föredra nyhetsbrev per e- post. Beskrivning av målgrupperna Här följer en beskrivning av respektive målgrupp. Beskrivningen finns också tillgänglig i ett mer visuellt format i form av personas, se dessa i bilaga 7. Målgrupp 1 Allmänläkare Beskrivning av målgruppen: Personer som hamnar inom denna målgrupp är läkare inom allmänmedicin och arbetar inom Sverige. Hänvisning till Persona: Nyckelord: Demografi Arbetsmiljö Inhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap: Katarina, Allmänläkare Kortfattat, snabbt, tydligt och evidensbaserat. Två kvinnor, en man. Arbetserfarenhet inom vården var 9, 14, 31 år. Två av dessa arbetar i Norrland och en i Skåne. Samtliga arbetar på vårdcentraler eller motsvarande. De har eget rum på arbetet, med egen stationär dator. Stressig arbetsmiljö med mycket som händer och ont om tid. Det är viktigt för allmänläkarna att uppdatera sig inom vanliga sjukdomar, primärvård och att ta reda på vilka behandlings- rekommendationer som utgår och tillkommer. De ägnar cirka 30 minuter av arbetstiden per dag till detta i olika former. En person även ca två timmar per dag på fritiden. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

16 Behov och användningsmål: Drivkrafter/Motiveras av: Frustration Kunskap om SBU: IT- mognad: Internetanvändning: Referenstjänster: Systemvana: Främst sker det genom internet, men även via medicinska tidskrifter (även internationella), interna aktiviteter och fortbildningar. Samtliga använder Internet före eller efter patientmöten; för att söka information men även för att anmäla till Socialstyrelsen, smittskydd etc. Ibland används Internet även under ett patientmöte för att visa läkemedelsinformation för patienten. Allmänläkarna har tidsbrist! Svårt att kunna och hinna ha koll på många olika tillstånd inom primärvården. De har behov av att snabbt nå kortfattad, aktuell och uppdaterad information (hinner inte med långa texter) om evidensbaserad medicinsk information. Det ska vara lättillgängligt, opartiskt och evidensbaserad information. Viktigt med bra sökfunktioner som ger snabba och relevanta svar. Informationssätt: Sökning via Google kommer de fortsätta med. Digital prenumeration från SBU önskas. En person vill även få sig tillskickat som häfte. Omfattning: Lätta sammanfattningar med möjlighet att nå djupare. Viktigt att det enbart berör primärvården. Kontakt med människor och att göra folk nöjda. Gillar omväxling och varje dag är ny med nya möjligheter. Gillar spänningen och det höga tempot. Tidsbrist. Svårt att hinna med. Hinner inte ens diskutera med kollegor. Svårt att hitta bra beslutstöd. Samtliga känner till att SBU existerar. En person hänvisar till rapporter/häften som tidigare skickades hem. En annan person nämnde att SBU ger ut gula häften. 2 av 3 känner inte till SBUs metod, en person gör det i i det stora hela. Ingen har läst SBUs metodbok. De har någon gång varit inne på hemsidan, för länge sedan. Ingen kände till SBUs Kunskapsluckor. Rapporterna i sammanfattning är det som är mest intressant. Målgruppen använder i första hand söktjänsten Google för att hitta medicinsk information. De räknar med att även få upp SBUs information där. Samtliga använder egna stationära datorer på arbetet och bärbara hemma. Två har surfplattor hemma, varav en även används i arbetet för att söka information och anteckna. Två av tre har smartphone. Varje dag, upp till ett par timmar. Använder: Internetbank, Webbutiker, digitala tidskrifter, två använder sociala medier. Gillar sajter: bmj.com, Handelsbankens internetbank, Fass.se, 1177.se. Gillar sökfunktion: Google Gillar medier: Kortfattad text, filminslag t.ex. instruktionsfilmer/ e- learning, bild. De vill kunna skriva ut ibland. Använder: Journalsystem. Komplettering om målgruppen från tidigare rapport om behovet av ett nationellt hälsobibliotek: Allmänläkare känner sig väldigt ensamma i sina beslut och de har tidsbrist. De har ett brett behov av information och söker information, när de hinner, oftast på arbetstid. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

17 Allmänläkarna får nyheter och uppdateringar från Internetmedicin via e- post. De vill ha betrodda källor och enkelt, snabbt och tryggt. Målgrupp 2 Fysioterapeuter/Arbetsterapeuter Beskrivning av målgruppen: Personer som hamnar inom denna målgrupp är antingen sjukgymnaster, fysioterapeuter eller arbetsterapeuter som arbetar inom Sverige. Hänvisning till Persona: Nyckelord: Demografi Arbetsmiljö Inhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap: Behov och användningsmål: Drivkrafter/Motiveras av: Frustration Kunskap om SBU: Malin, fysioterapeut/arbetsterapeut Evidensbaserade behandlingsmetoder. Tydlighet. Lättillgängligt språk. Två kvinnor, 1 man. En är fysioterapeut, två är arbetsterapeuter. En av dessa utbildar i evidensbaserad metodik och har gjort underarbete åt SBU. Arbetserfarenhet inom vården var 2-32 år. En arbetar i Norrland, två i mellersta Sverige. Samtliga har eget rum på arbetet, med egen stationär dator. De arbetar även med hembesök. Terapeuterna uppdaterar sig genom internet, utbildningar, fackets områdesbevakning, läser böcker och rapporter utifrån nyhetsbrev och prenumerationer. De är viktigt att uppdatera sig inom de egna arbetsterapeutiska metoderna inom professionen, och om muskelbesvär och psykisk hälsa hos allmänheten. Där finns de stora bekymren. De ägnar från 1-2 timmar per vecka till 30 minuter per dag av arbetstiden till detta i olika former. Det sker främst genom kongresser, kurser, internet, nyhetsbrev och samtal med kollegor. Terapeuterna har behov av att vara uppdaterade på nya och förändrade evidensbaserade metoder, speciellt då patienterna själva är väldigt upplysta och det då gäller att kunna sin sak. Viktigt för terapeuterna är metodkunskap och kvalitén på informationen, vad den grundar sig i. Att informationen också är lättillgänglig vad gäller språk och ton. De visar ibland information från Internet för patienterna. Informationssätt: Digitala nyhetsbrev gillar de. Sökning via Google och PubMed kommer de fortsätta med. Omfattning: Rubrik och lätta sammanfattningar med möjlighet att nå djupare och kunna skriva ut. Att få jobba med människor och hjälpa andra. Att göra skillnad. Gillar att se möjligheter inte begränsningar. När patientens önskemål inte överensstämmer med det vetenskapliga och när det är svårt att motivera patienter. Alla tre känner till SBU. En person har tidigare gjort ett underarbete åt SBU. Två av tre känner till hur SBU arbetar. Den tredje 2förutsätter att SBU arbetar efter en metod. Två har läst i SBUs metodbok (en utbildar in CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

18 IT- mognad: Internetanvändning: Referenstjänster: Systemvana: evidensbaserad metodik). En av tre kände till SBUs Kunskapsluckor. Rapporterna i sammanfattning är det som är mest intressant, helst information via digitala nyhetsbrev. Samtliga använder stationära eller bärbara datorer inom arbetet. Alla har smartphone. Ingen har surfplatta. Varje dag många gånger, upp till mer än tre timmar om dagen. Använder: Internetbank, Webbutiker, digitala tidskrifter. En använder sociala medier. Gillar sajter: PubMed, Pedro, Cochrane, FSA (förbundet), Attention- riks.se, hjälpmedelsinstitutet. Gillar sökfunktion: Google och PubMed Gillar medier: Utskriven text, film är också bra för det är lättillgängligt. System som används är: Journalsystem, PubMed, Cinahl, Cochrane, Officepaketet, tidsrapporteringssystem. Komplettering om målgruppen från tidigare rapport om behovet av ett nationellt hälsobibliotek: Sjukgymnaster och arbetsterapeuters viktigaste informationskälla är Internet som står för 80 procent av deras medicinska inhämtning. En bra söktjänst är viktigt för dem. De är positiva till kategoriserat vetenskapligt innehåll. Målgrupp 3 Specialistläkare Beskrivning av målgruppen: Personer inom denna målgrupp är specialistläkare och arbetar inom ett specialistområde. Notera att två av de intervjuade personerna i dag forskar och inte arbetar som specialistläkare. Hänvisning till Persona: Nyckelord: Demografi Arbetsmiljö Inhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap: Behov och användningsmål: Fatima, Specialistläkare Snabbt. Intresseväckande. Tre kvinnor. En specialistläkare i allmän medicin, en är specialisttandläkare, en specialistläkare medicin. De två senare arbetar inte längre som läkare, nu forskar de istället vilket påverkar resultatet i målgruppen. Arbetserfarenhet inom vården var år. Alla arbetar i storstad. Samtliga har eget rum på arbetet, med egen stationär eller bärbar dator. De informerar sig om detta när de har ett svårt eller ovanligt patientfall. De ägnar cirka 2,5 timmar per vecka åt inhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap. Sker främst genom Internet och interna aktiviteter, samt diskussion med erfarna kollegor. Specialisterna har behov av att vara uppdaterade inom sitt specialområde, inte alls inom övriga vårdområden. De diskuterar mycket med och litar på kollegor. Eftersom det är ont om tid så är information inom sitt eget område, behandlingsmetod och/eller klinikområde mest intressant. Informationssätt: Digitala nyhetsbrev kan vara ett sätt, men också att nå CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

19 Drivkrafter/Motiveras av: Frustration Kunskap om SBU: IT- mognad: Internetanvändning: Referenstjänster: Systemvana: denna grupp via fackpress, såsom Läkartidningen ett annat. Att sprida information till klinikernas lunchrum och anslagstavlor kan vara effektivt som underlag till diskussion kollegor emellan. Omfattning: Intresseväckande rubriker och lätta sammanfattningar med möjlighet att nå djupare och kunna skriva ut. Jag känner att jag gör nytta. Trivsam arbetsmiljö och kollegor. Roligt att få vara med och påverka och göra saker och ting bättre. Tid! Tiden räcker inte till. Alla tre känner till SBU. En säger att hon gillar sbu.se; det är lätt att söka. Ordlistan är bra. Bra att det även är på engelska. Hon har hänvisat internationella personer dit. Två av tre känner till hur SBU arbetar. Två (nuv. forskarna) har läst i SBUs metodbok. En av tre kände till SBUs Kunskapsluckor, och hon har använt Kunskapsluckor vid ansökningar. Rapporterna i sammanfattning är det som är mest intressant. Som Nyhetsbrev (en person) men alla tre gillar inte digitala nyhetsbrev., hon är bara intresserad av kirurgiskt inriktade metoder. Kanske ha en resumé kvartalsvis? Kanske i Läkartidningen? Samtliga använder stationära eller bärbara datorer inom arbetet. Alla har smartphone. En person använder surfplatta hemma (mejl och nyheter). Cirka två timmar om dagen. Alla använder internetbank, digitala tidningar. 2 använder social media, 1 använder webbutiker Gillar sajter: Socialstyrelsen, SEB, DN, YouTube, SBU; Skatteverket, Versalius (anatomi- sajt) Gillar sökfunktion: Google, även Medline Gillar medier: En person gillar bäst bilder, en person gillar bäst text en person gillar alla medier. Alla tre skriver gärna ut text. System som används är: Journalsystem, (Forskarna: Officepaketet, PubMed, ResearchGate, SBSS, Metadsik, Meline, Embase, Nice, CDR). Komplettering om målgruppen från tidigare rapport om behovet av ett nationellt hälsobibliotek: Specialistläkarna är lite tveksamma till begreppet evidensgrund, då de anser att man ofta inte är överens om vad som är högst evidens. De tycker att det är viktigt att det finns sökhjälp och möjlighet att söka på medicinskt vokabulär och engelska termer. De använder mobil och ipad. Målgrupp 4 Sjuksköterskor Beskrivning av målgruppen: Målgruppen består av sjuksköterskor. Hänvisning till Persona: Nyckelord: Demografi Sofie, Sjuksköterska Snabbt. Omtanke. Patientnära. Tre kvinnor. 2 personer arbetar inte längre kliniskt som renodlade sjuksköterskor, endast en person gör det fulltid för närvarande: En f.d. sjuksköterska arbetar nu med utbildning, en är forskningssjuksköterska och en är sjuksköterska i privat mottagning. Arbetserfarenhet inom vården var 2-37 år. Alla arbetar i storstad. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

20 Arbetsmiljö Inhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap: Behov och användningsmål: Drivkrafter/Motiveras av: Frustration Kunskap om SBU: IT- mognad: Internetanvändning: Referenstjänster: Systemvana: Samtliga har delat rum eller sitter i kontorslandskap eller expedition., med egen stationär dator. Det är mycket rörelse och spring. De informerar sig kontinuerligt under arbetsdagen, korta stunder. De ägnar cirka 1-4 timmar per vecka åt inhämtning av medicinsk information och vetenskaplig kunskap. Det sker genom att söka p Internet, men även via konferenser, kurser, fackpress, Vårdtidningen, Dagens medicin, diskussion med kollegor, RSS- feeds från olika journals, Nyhetsbrev från SBU, Internetmedicin, European Journal, Nursing m.fl. Sjuksköterskorna har behov av att snabbt uppdatera sig inom det som har med det patientnära arbetet att göra, t.ex. metoder. Exempel; Hypertoni, blodtryck, såromläggningar, KOL. De vill och har ett ansvar att göra rätt, efter evidensbaserade metoder. De vill vara nöjda med sin insats men också för att det är intressant och roligt att hålla sig uppdaterad. Eftersom det är ont om tid så är information inom det patientnära arbetet, och inom det kliniska området de verkar inom, det som är intressant. Informationssätt: Prenumerera på digitala nyhetsbrev inom sitt område via mejl eller app. Omfattning: Lättlästa sammanfattningar med möjlighet att nå djupare och kunna skriva ut. Gillar att arbeta med och hjälpa människor. Att man får lära sig nya saker hela tiden. Det är omväxlande och det finns många möjligheter inom yrket. Tid! Tiden räcker inte till att räcka till. Två av tre har hört talas om SBU och känner till hur SBU arbetar. En har tittat lite i SBUs metodbok. Två av tre kände till SBU:s rapporter. Två av tre kände till SBUs Kunskapsluckor, varav en (nu forskningssjuksköterska) har ögnat igenom om det fanns något område att forska på. Rapporterna i sammanfattning är det som är mest intressant. Samtliga använder stationära eller bärbara datorer inom arbetet. Alla har smartphone. Två personer använder surfplatta hemma. Cirka 1-5 timmar om dagen. Alla använder internetbank och webbutiker. Två läser digitala tidningar och använder social media. Gillar sajter: Reseplaneraren Resplus; tidtabeller och tågtavlan. Facebook - kan vara ett bra informationsflöde. DN- hittar mycket information där och det är lätt att gå vidare. Wikipedia - hittar mycket information där. Hemnet - lätt att styra vad man söker. SJ. Gillar sökfunktion: Google, även Medline Gillar medier: Två gillar text bäst och en gillar film bäst. Minst två av läser klart på skärmen och skriver inte ut. System som används är: Journalsystem och Officepaketet. CLAREMONT A B B IRGER J ARLSGATAN 7, S TOCKHOLM T EL: (39)

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Från kaos till ordning

Från kaos till ordning Från kaos till ordning - uppbyggnaden av en ny bibliotekswebb för all vårdpersonal i Stockholms läns landsting Charlotte Åberg, Medicinska biblioteket, Danderyd sjukhus Tomas Kindenberg, Biblioteket, Karolinska

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING SBU nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvård och socialtjänst Gunilla Fahlström & Pernilla Östlund FoU Välfärds konferens 2016 FoU så in

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering foto framsida, s 5 & 15 maskot; s 2 victoria shapiro/shutterstock; s 8 scandinav; s 11 purino/shutterstock;

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten.

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Sökexempel - EBM Sjuksköterskor En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Även om man bör börja med att

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Vägen mot ett bättre intranät - följ oss på resan

Vägen mot ett bättre intranät - följ oss på resan Vägen mot ett bättre intranät - följ oss på resan Intranät 2013 Här började vår resa 10 år gammalt 15 000 filer 9 800 sidor och artiklar Över 200 webbredaktörer ca 47 000 besök en vanlig vecka Men också

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

NÄRHET ELLER DISTANS

NÄRHET ELLER DISTANS NÄRHET ELLER DISTANS Konsekvenser av digital internkommunikation Sveriges Kommuner och Landsting 2014-11-25 Catrin Johansson Professor i organisationers kommunikation Mittuniversitetet SOCIALA MEDIER

Läs mer

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-02-22, 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Dnr: Sid: 1 / 11 Universitetsförvaltningen Informationsavdelningen Manual vanliga rapporter i Google Analytics Version 1.2, uppdaterad 2012-05-30 Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Innehåll

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Glosboken.se Lär dig grunderna om Glosboken.se så att du och dina eleverna kommer igång med ert nya

Läs mer

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 FÖRORD Under våren 2016 genomförde Riksstroke en användarundersökning i syfte att ta reda på hur registret används i verksamheten.

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset på Instagram Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset På agendan Bakgrund till varför vi startade kontot Erfarenheter längs vägen Forskningsstudie Tips

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Digitaliseringen så påverkas du som företagare. Günther Mårder, vd

Digitaliseringen så påverkas du som företagare. Günther Mårder, vd Digitaliseringen så påverkas du som företagare Günther Mårder, vd Mobiltelefonens historia 1956 MTA 1981 NMT 1991 GSM 1999 WAP 2000 3G 2003 GPRS och EDGE 2007 Iphone lanseras 2009 4G eller LTE Antal mobila

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Juni 2010 April 2012 Varför används inte riktlinjer

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Hur mår Sveriges universitets och

Hur mår Sveriges universitets och Hur mår Sveriges universitets och högskolors webbplatser?...och organisationen bakom? VAD FINNS BAKOM MASKEN? Hur mår Sveriges Universitets och högskolors webbplatser? Trendundersökning Erfarenheter från

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad. Guide företagskonto HantverksParken TM Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.se www.malerirad.se www.hantverksparken.se 2015 Innehållsförteckning Sida 3: Användningsenheter Sida 4: Rekommenderade

Läs mer

Sjukhusbibliotekens vecka 2013

Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sammanställning av Eira-enkäten Utvärdering av Sjukhusbibliotekens vecka https://docs.google.com/forms/d/1usyi6iqst- Benb03Hvm5Q1hjPmTrtfomnEGG7yATycw/viewform Programmen

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

SBU:s roll i regional kunskapsstyrning. Måns Rosén SBU

SBU:s roll i regional kunskapsstyrning. Måns Rosén SBU SBU:s roll i regional kunskapsstyrning Måns Rosén SBU SBU nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvården SBU har till uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett medicinskt,

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane Kunskapsformer och evidens Evidensbegreppet Jämföra erfarenhets och evidensbaserad kunskap i relation till beprövad erfarenhet Skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap enligt forskningsprocessen samt

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård Marie-Louise Elebring, kommunikationsenheten 20160914 1177 Vårdguiden på webben Region Östergötlands

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Ett projekt utfört i samarbete mellan avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Årsrapport 2008 för arbetet med. Distriktsläkarnas länkportal. Webbplatsen för Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden

Årsrapport 2008 för arbetet med. Distriktsläkarnas länkportal. Webbplatsen för Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden Årsrapport 2008 för arbetet med Distriktsläkarnas länkportal och Webbplatsen för Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden Mikael Bellander, Luleå maj 2009 Arbetet med Distriktsläkarnas länkportal och Allmänläkarkonsulternas

Läs mer

Guide till SvD:s digitala tjänster

Guide till SvD:s digitala tjänster Guide till SvD:s digitala tjänster I denna guide hittar du information om hur du enkelt kommer igång med SvD:s digitala tjänster. För att använda SvD digitalt behöver du först logga in. Vänligen observera

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Sammanställningar av djupintervjuer

Sammanställningar av djupintervjuer Sammanställningar av djupintervjuer Bakgrund Under en vecka i slutet av januari 2016 genomfördes djupintervjuer runt kommunens digitala service. 12 personer intervjuades. Innan intervjuerna gjordes en

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Strategier för att öppna upp och göra din organisations information tillgänglig för andra

Strategier för att öppna upp och göra din organisations information tillgänglig för andra Strategier för att öppna upp och göra din organisations information tillgänglig för andra David Svärd 2014-10-21 Nuvarande projekt 1. Direktåtkomst till ett registret för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Socialstyrelsens arbete med stöd till implementering. Ulrika Freiholtz Ragnhild Mogren

Socialstyrelsens arbete med stöd till implementering. Ulrika Freiholtz Ragnhild Mogren Socialstyrelsens arbete med stöd till implementering Ulrika Freiholtz Ragnhild Mogren Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80% av det planerade förändringsarbetet efter 3 år Utan sådan

Läs mer

Nationella riktlinjer kroniska sjukdomar

Nationella riktlinjer kroniska sjukdomar Nationella riktlinjer kroniska sjukdomar En ny generation nationella riktlinjer från Socialstyrelsen David Svärd, projektledare Karin Wallis, delprojektledare 2015-10-08 Nya digitala format Regeringsuppdrag:

Läs mer

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0,

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/ UPPDRAGSGIVARE: Malmö stad VÅR REFERENS: Andreas Cederbom 08-555 770 64 andreas.cederbom@funkanu.se

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

STATISTIK JUNI MARS 2016

STATISTIK JUNI MARS 2016 STATISTIK JUNI 2015 - MARS 2016 NYHETER Det har hänt mycket sedan Gymnasiesärskola.se lanserades den 10 juni 2015. Framförallt har vi byggt upp trafik till sajten, men vi har också fyllt på med mycket

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03 2014-2-3 HT13 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samver i sjuksköterss yrkesutövning (7,5hp) V51-03 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering LPS öppen Datum: 2014-02-03 15:36:25 Grupp: Besvarad av:

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Bygg din egen tidning med nya Flipboard 2.0

Bygg din egen tidning med nya Flipboard 2.0 Bygg din egen tidning med nya 7 Håll koll på dina sociala nätverk 7 Ett av de bästa sätten att läsa nyheter 7 Skicka din egen tidning till kompisarna. Sätt samman din egen tidning Med Flipboard skapar

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer