Mål och Resursplan med Verksamhetsplan Tekniska nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012. Tekniska nämnden"

Transkript

1 Mål och Resursplan med Verksamhetsplan 2012 Tekniska nämnden 1

2 Tekniska nämnden Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Intäkter Nämnd Stab Gator och vägar Park och natur Fastighet Kost Städ Produktion Kostnader Nämnd Stab Gator och vägar Park och natur Fastighet Kost Städ Produktion Nettokostnader Nämnd Stab Gator och vägar Park och natur Fastighet Kost Städ Produktion

3 Investeringsbudget Tkr Total Budget Budget Plan Plan budget Inkomster Gator och vägar Pendeltågsstation Motala Motala Verkstad Motala Verkstad Utgifter Gator och vägar Åtgärder tunnlar Åtgärder broar xxxx Treöresbron Gatubelysning, förnyelse Utbyte trafiksignalanläggningar Bullersanering Kärrtorp- o Vräknebroväg GC-väg Skänningevägen Gästisgatan/Södra Allén Nyanläggn gator/gc vägar Handikappanpassn allm pl Upprustning gator Pendeltågsstation Motala Åtgärder centrumplan Gamla stan Upprustning gångbanor Busshållplatser Trafiksäkerhetsåtgärder xxxx Nya hastighetsgränser xxxx Ostdalsgatan Park och natur Renovering av lekplatser Renovering av parker Trädplantering, trädbank xxxx Parkprojekt enligt plan Buskage Trygg och säker park Jordbruksarrenden Fjärrvärme växthusen Stadsmiljö Borensberg Vätterpromenaden Utvecklingsåtg. Varamon Stadsparken Bollplaner Utsmyckning frekv stråk xxxx Angränsande ytor, dubbelspår xxxx Charlottenborgsleden xxxx Attraktiva kringorter

4 Tkr Total Budget Budget Plan Plan budget Forts. Park och natur xxxx Rent och snyggt xxxx Utökning/flytt djurkyrkogård Grundskolefastigheter Hällaskolan, ombyggnad Parkeringsplatser/ trafiksäkerhetsåtg Varamoskolan xxxx Träningsskola o fritidsg, förstudie xxxx Zederslundsskolans aula, förstudie Barnomsorgsfastigheter Nya förskolor Sagomossen LSS-fastigheter Strandvägens äldreboende Nytt Gruppboende LSS EPC EPC Motala Verkstad Motala Verkstad Övriga fastigheter Rådhuset, ombyggnad Kommunhuset, entré och utemiljö Kommunhuset, ombyggnad Ny Räddningsstation Förstudie sport- och simhall Hissinstallationer Utredning energiinvesteringar Bussdepå,.delfinvägen Reningsanl. Tvätthall Renovering järnvägsstationen Reinvesteringar teknik Enkelt avhjälpta hinder xxxx Färdigställande av schaktdeponi Produktion Inventarier fastighetsenheten Brandlarm förskolor/skolor xxxx Redskapsbärare Utbyggnad av datanät Övriga inventarier tekniska nämnden Inventarier Staben Bilpoolsbilar Maskiner och inventarier Produktion Byte av lastbil Bränsledepå, sanering ombyggnad Inventarier och maskiner Kost Inventarier och maskiner Städ

5 Tkr Total Budget Budget Plan Plan budget Nettoinvestering Gator och vägar Park och natur Grundskolefastigheter Barnomsorgsfastigheter LSS-fastigheter EPC Motala Verkstad Övriga fastigheter Inventarier fastighetsenheten Övriga inventarier tekniska nämnden Gator och vägar Investeringar 2012 avser bland annat nyanläggningar samt upprustning av befintliga gator, gc-vägar och gångbanor. Det finns även ett behov av renovering och reparationer av broar i kommunen. För att få en tryggare och säkrare utomhusmiljö kommer även åtgärder i gångtunnlar att genomföras, bland annat kommer belysning och grönområden i anslutning till tunnlarna att åtgärdas. Förnyelse av belysningsanläggningarna i kommunen pågår redan och kommer att fortsätta även under Utöver detta finns det behov av att byta styrsystem för trafiksignalanläggningar, åtgärder på grund av för hög bullernivå, förbättringar av busshållsplatser, anpassning av gatumiljön för personer med nedsatt rörelseoch orienteringsförmåga samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Införande av nya hastighetsgränser i kommunen kommer också att kräva investeringsåtgärder. Park och natur Även för park och natur finns behov av åtgärder för ökad trygghet och säkerhet, arbetet sker i samarbete med gatuenheten och omfattar bland annat röjning, gallring, åtgärder av äldre buskage samt översyn av belysning. Under år 2012 planeras renovering av lekplatserna vid Ekenäs, Koltrastvägen och Skottgatan. Vad gäller parker så finns behov av upprustning av soffor, papperskorgar, plattbeläggningar, gångar och planteringar i befintliga anläggningar. Gröna miljöer i kommunens kringorter är i stort behov av upprustning, exempelvis Österstad och Fornåsa. Åtgärder kan vara anläggning av lökplanteringar, träd eller prydnadsbuskar. Utsmyckning av frekventerade stråk i centrum kommer också att genomföras. Utöver detta planeras utbyte av dåliga pappers- och hundträckkorgar samt åtgärder av bollplaner. Grundskolefastigheter Hällaskolan har ett mycket stort renoveringsbehov, förutom vad gäller kök och matsal som renoverats under senare år. Åtgärder som kommer att genomföras är rivning av ca 400 kvm av befintliga byggnader medan återstoden byggs om. I samband med ombyggnaden kommer även nya ventilationsaggregat och ny belysning att installeras. Detta, tillsammans med att byggnadernas klimatskärm åtgärdas, gör att energiförbrukningen minskar och därmed även driftskostnaderna. Bildningsnämnden har uppdragit till bildningsförvaltningen och fastighetsenheten att utreda möjligheterna att flytta träningsskolan vid Råssnässkolan till befintliga lokaler vig Strandvägens sjukhem, istället för flytt till nya Varamoskolan. Bildningsnämnden har gett motsvarande uppdrag för att utreda lokalisering en ny fritidsgård med tillhörande aktivitetsområde intill Råssnässkolans idrottshall. 5

6 Renovering av Zederslundsskolans aula har diskuterats under längre tid. Avsikten är nu att utreda ett minimialternativ till renovering. Aulan är idag i mycket bristfälligt skick och används därför mycket sparsamt. Barnomsorgslokaler Kommunen är idag inne i en period där det föds relativt många barn, detta ökar behovet av permanenta förskoleavdelningar. Tillbyggnad med en avdelning på förskolan G:a Folkparken i Motala pågår och under 2012 skall Förskolan Ekparken i Borensberg byggas till med en avdelning. LSS-fastigheter Ett nytt gruppboende med placering i Bråstorp kommer att uppföras under Målsättningen är att byggnaden skall utformas som ett lågenergi-/passivhus. Äldreboendet på Strandvägen är ej anpassat till dagens krav på boendestandard och en förstudie pågår därför för att se hur byggnaden kan anpassas för att leva upp till dessa krav. EPC Genomförandet av kommunens energieffektiviseringsprojekt, EPC, genomförs under Projektets mål är att spara 25 % av den förbrukade energin i de ingående fastigheterna jämfört med Motala Verkstad Kommunen påbörjade 2009 renoveringen av de gamla verkstadsbyggnaderna i Motala Verkstad. Åtgärderna avser framförallt yttre underhåll och syftar till att säkerställa byggnadernas status för framtiden. Pågående åtgärder är även tänkta att höja byggnadernas och områdets status så att detta blir intressant för framtida etableringar. I och med årets renovering skall åtgärderna på Lokverkstaden i princip vara avslutade och vissa åtgärder har även gjorts på Plåtverkstaden. Dessutom genomfördes 2010 åtgärder inomhus i Lokverkstaden för att möjliggöra publikarrangemang. Övriga fastigheter Kommunen förvärvade järnvägsstationen och en tillhörande magasinsbyggnad 2010 för att säkerställa funktionerna runt järnvägsstationen och den kommande pendeltågstrafiken. Inför att pendeltågstrafiken startar hösten 2012 skall stationsbyggnaden renoveras ut- och invändigt och den utvändiga miljön åtgärdas. Kommunens tvätthallar på Delfinvägen skall kompletteras med ny reningsanläggning för att uppfylla nya miljökrav. I budgetposten ingår även färdigställande av schaktdeponin vid Mygghult, som genomförs av produktionsenheten. Inventarier fastighetsenheten Kommunen har i sitt Handlingsprogram för skydd mot olyckor beslutat att samtliga kommunens byggnader/verksamheter ska utrustas med brandlarm enligt fastställda riktlinjer. Hittills har framförallt förskolor och skolor varit prioriterade. Förskolorna är avklarade och arbetet med skolbyggnaderna pågår. Budgeterade medel avser färdigställande av skolorna. Utöver detta behöver fastighetsservice införskaffa en ny redskapsbärare (minitraktor) för användning vid gräsklippning, snöplogning mm. 6

7 Övriga inventarier tekniska nämnden Budgetposten avser lösen av leasingbilar, utbyte av en slamsugningsbil, inköp av utrustning till maskiner/fordon och utbyte av tekniska inventarier. Dessutom ingår inköp av städmaskiner och köksmaskiner. 7

8 Mål och Resursplan Styrmodellen För att politik ska bli verklighet och för att Motala kommun ska skapa största möjliga nytta för sina medborgare och kunder arbetar kommunen med ett gemensamt ledningssystem (LedMot). En central del i ledningssystemet är målstyrningsmodellen från visionen ner till de årliga aktiviteter som genomförs i kommunens verksamhet. Parallellt med målstyrningsprocessen finns också en ekonomistyrningsprocess där resurser fördelas till den verksamhet som ska utföras. I Mål och Resursplanen sammanförs mål- och ekonomiprocessen till ett politiskt beslut om mål och resurser för verksamheten de kommande tre åren. Här fastställs en nivå på vad som ska uppnås för de mål som är satta för mandatperioden och här fördelas resurserna ner på verksamhetsnivå och på investeringsprojektnivå. Tillsammans med Mål och Resursplanen fastställer också nämnden/styrelsen den Verksamhetsplan som förvaltningen har upprättat. Verksamhetsplanen innehåller de aktiviteter som förvaltningen planerar att genomföra under det kommande året i syfte att uppfylla de politiska målen. Mål Målområde Gata och Park Två av tre resultatmål kunde inte bedömas vid delårsbokslutet. Nyckeltalen följs bland annat upp via SCB:s medborgarundersökning som genomförs för första gången under hösten. Nyckeltalen avseende kostnader per invånare för lekplatser, parker, gator och belysning mäts inom ramen för Dackenätverket och har varit under utveckling under året. Tidigare gjorda jämförelser har dock visat att Motala ligger bra till. Med utgångspunkt från detta är det svårt att bedöma om resultatmålen och därmed inriktningsmålet kommer att nås för I dagsläget råder en eftersläpning av underhållet av såväl gator och vägar som parkanläggningar. Ombyggnationen av riksväg 50 och bygget av bron över Motalaviken medför ökade drift- och underhållkostnader när de kommunala ytorna utökas, vilket i stor utsträckning påverkar både Gata samt Park och natur. Några förändringar avseende målnivåerna kommer inte att göras inför SCB:s medborgarundersökning kommer att genomföras på nytt under 2013 och inför det får ställning tas till vilken målnivå som ska gälla med utgångspunkt från resultatet av årets undersökning. Vad gäller driftskostnad per invånare ska målet uppnås årligen, likaså målnivån avseende projekt med nya metoder och tekniker. Målområde Fastighet och Städ Samtliga resultatmål kunde bedömas vid delårsbokslutet. För några av nyckeltalen har dock ingen mätning genomförts. Mätning avseende kundnöjdhet för fastighetsenheten genomförs under hösten. Någon målnivå för 2011 finns inte eftersom att mätningen inte har genomförts tidigare. Någon uppföljning av timpriser för städverksamheten har inte heller gjorts och det är oklart om det kommer att hinna göras för bedömning i bokslutet för Målet avseende planerat underhåll bedöms inte kunna nås i år. Vad gäller uppförande av ett passivhus så ska målet uppnås till 2014, planering görs för att uppföra ett gruppboende enligt dessa principer. Den totala bedömningen är att inriktningsmålet inte nås

9 Kommunen har i dagsläget en betydande eftersläpning i underhållet av sina fastigheter. Detta påverkar bland annat arbetsmiljön för de som vistas i lokalerna, städningen försvåras och fördyras och kostnaderna blir högre sett över fastigheternas livscykel. Ur klimat- och miljöperspektiv genomförs under 2011/2012 ett energieffektiviseringsprojekt, EPC, med målsättningen att minska energiförbrukningen i fastigheterna. Enligt planerna kommer ett lågenergi/passivhus att uppföras under mandatperioden. Städningen utvecklas mot att använda mindre och mindre av städkemikalier och istället använda smartare sätt att göra rent, kostnads- och miljömässigt. Inför 2012 är en målsättning att förbättra kundnöjdheten för både fastighet och städ. Städverksamheten har redan idag en hög kundnöjdhet men viss förbättring kan ske på enskilda arbetsställen. En ny mätning kommer att göras under I vilken utsträckning kundnöjdheten för fastighet behöver förbättras och vilken målnivå som ska gälla för nästa mätning får utvärderas under 2012 med utgångspunkt från årets mätning. Ny mätning sker under Vad gäller timpriser samt avverkningsgraden för städning ska dessa mål uppnås årligen och är oförändrade för Målnivån avseende planerat underhåll kvarstår då det i nuläget inte är uppfyllt. Målområde Kost Resultatmålet avseende matsvinn har inte kunnat bedömas vid delårsbokslutet. Mätningar har genomförts i sex av köken för att få ett utgångsvärde för 2011, uppföljning av detta genomförs inför delårsbokslutet Vad gäller de övriga resultatmålen visar kostenhetens egen mätning av kundnöjdheten att enheten generellt har nöjda slutkunder och målen för 2011 är uppfyllda. Även målet avseende ekologiska livsmedel kommer att nås för Bedömningen är att inriktningsmålet nås för 2011 Verksamheten strävar efter att bidra till ett hållbart samhälle, nöjda kunder och genom att leverera näringsriktig kost också till en god hälsa. Nationellt finns det mål gällande en ökning av ekologiska livsmedel, närproducerad mat och även minskat svinn. Kommunerna är en viktig part i att arbeta med dessa frågor så att de nationella målen uppnås. I och med den nya skollagen har även kraven på en näringsrik kost för eleverna skärpts. Skolinspektionen tillsammans med livsmedelsverket håller på att se över hur uppföljningen av kraven i skollagen ska ske. Diskussioner kring råd avseende mat för äldre samt översyn av sjukhuskosten med olika dieter och specialkost pågår också, vilket påverkar verksamheten. Avseende kundnöjdheten kommer det under 2012 främst att genomföras aktiviteter för att få en högre nöjdhet i skolorna för att nå målet för Målsättningen är även att öka andelen ekologiska livsmedel under varje år fram till år 2014 för att bidra till att nå målet nationellt. Avseende matsvinn är tanken att höja målnivån successivt till Resurser Förutsättningar och antaganden Inom Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter är det föregående års ramar som ligger till grund för fördelningen. Någon resursfördelning mellan enheterna finns inte, men det kan förekomma särskilda omfördelningar mellan enheterna. Några buffertar finns heller inte, men vissa kostnadsramar fungerar som utjämningsposter om kostnadsbilden förändras under budgetåret, t.ex beläggnings- och fastighetsunderhåll. Nämnden har en betydande eftersläpning i både fastighetsunderhåll och beläggningsunderhåll som för perioden beräknas öka med 23 mkr respektive 3,9 mkr per år. Förändringar kopplade till 9

10 utvecklingen av infrastrukturen i Motala tätort kommer även att få konsekvenser för verksamheten inom Gata och Park under perioden med ökade driftskostnader som följd. Totalt beräknas ökade driftkostnader, som ej ingår i befintlig ram, uppgå till 0,7 mkr 2012, 2,2 mkr 2013 och 3,7 mkr Utöver justeringar vad gäller löneökningar, inflation och kapitaltjänst fick Gatuenheten en tillfällig förstärkning av budgetramen 2011 med totalt 2,5 mkr. Detta för att standarden på gatudrift och övrig gatumark inte skulle behöva sänkas för att täcka den dyra vintern. Förstärkningen gällde även kostnader för julbelysning. I 2012 års ramar ingår inte denna förstärkning. Lönekompensation kvartal (459 tkr) samt justering för kapitaltjänst under hösten 2011 (211 tkr) ingår i den justerade budgeten 2011 för Tekniska nämnden men ej i ramen för Kompensationerna kommer således att ingå i budgeten men i form av extra budgetjusteringar under Vad gäller Tekniska nämndens nollbudgeterade verksamheter budgeteras de utifrån föregående års omfattning och eventuellt kända volymförändringar. Osäkerhetsfaktorer För gatuverksamheten är årskostnaden för vinterväghållningen mycket varierande beroende på antalet snöfall under året. Det har även funnits en osäkerhetsfaktor för energikostnaden till gatubelysningen och asfaltpriserna. Kostnadsökningar för gatuenheten medför att mindre gatuyta kan underhållas. Verksamheten inom park påverkas i stor grad av väderleken. Faktorer som påverkas är behovet av gräsklippning, uppvärmningskostnader för växthusen, vattning samt stormfällning av skog. Budgeterad intäkt från förvaltningen av kommunens skogsmark är en uppskattning som även påverkas av tillkommande intäkter från exploateringsprojekt och restaureringsprojekt. Kostnaderna för energi (el, fjärrvärme och biobränsle) uppgår till 35 miljoner kronor/år vilket är närmare 40 % av fastigheternas kostnader. Kontrollen över energipriserna är idag bra, men osäkerheter som kan påverka priserna finns dock som exempelvis väderleken. En ökning med ett öre/kwh på fjärroch elpriset ger en kostnadsökning på ca 370 tkr/år. Kostnaderna för verksamheten styrs även av nya lagar, bestämmelser och myndighetsbeslut. Budgeten kan även påverkas av akuta skador och åtgärder som måste vidtas i fastighetsbeståndet. Under budgetperioden kommer elevunderlaget från Bildning att minska vilket påverkar kostenhetens verksamhet. Dessutom kan beställningar ändras p.g.a. andra lösningar än att kostenheten tillagar och levererar måltiderna. Livsmedelspriserna är även en osäkerhetsfaktor för kostenheten. Uppräkning av föregående års ramar har skett utifrån KPI med 1,3 procent. Att livsmedelsprisindex inte ingår medför en osäkerhet i prisuppräkningen. Ett kostpolitiskt program har diskuterats inom kommunen men inget beslut är ännu taget. Utgifter för investeringar är även osäkra då kostenheten i nuläget har mycket äldre utrustning som behöver bytas ut och det är osäkert hur länge denna utrustning kommer att hålla. 10

11 Verksamhetsplan 2012 Målområde Gator och Parker Inriktningsmål Gator, parker och grönområden ska upplevas som tillgängliga, trygga och attraktiva med en effektiv och innovativ förvaltning samt hållbarhet i fokus. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig År 2013 ska andelen nöjda med En temalekplats byggs klart i Borensberg under PoN parkskötseln uppgå till 75 % Kommunens invånare ska uppleva att standarden på kommunens gator samt skötseln av den offentliga utemiljön är hög. Driftskostnaden per invånare för gata, park och lekplatser ska inte överstiga snittet för jämförbara kommuner. Kundnöjdhet (SCB) Tillgänglighet till parker, grönområden, natur Nybyggnation av lekplats i Bråstorp PoN Målnivå 2012: Ingen mätning Anpassning av stigsystem, bänkar och skyltning PoN i Fålehagen Målnivå 2014: > Rikssnitt Åtgärder avseende anordningar samt stigsystem PoN i Råssnäs Kundnöjdhet kommunens gator och vägar År 2013 ska andelen nöjda med Kommunicera våra driftåtaganden utåt, inkl Gata (SCB) standarden på kommunens gator snöröjning och fastighetsägarens egna ansvar Målnivå 2012: Ingen mätning och vägar uppgå till 60 %. Målnivå 2014: > Rikssnitt Kundnöjdhet kommunens gång- och Beläggningsprogram upprättas i samverkan med Gata cykelvägar (SCB) produktionsenheten. Målnivå 2012: Ingen mätning Målnivå 2014: > Rikssnitt Parkkostnad/invånare Framtagande av mallar och rutiner för PoN Målnivå 2012: < = Genomsnitt återkommande processer som arbetsorder och Målnivå 2014: < =Genomsnitt beställningar. Lekplatskostnad/invånare Medverkan i nätverk med andra kommuner för PoN Målnivå 2012: < = Genomsnitt förbättrad driftsekonomi, ex Dackenäteverket. Målnivå 2014: < =Genomsnitt Gatukostnad för drift och underhåll/invånare Införande av LED-teknik Gata Målnivå 2012: < = Genomsnitt Samordna skötsel av papperskorgar och grönytor Gata Målnivå 2014: < = Genomsnitt med Park- och naturenheten Kostnad för belysningspunkter/invånare Energiförbrukningen för gatubelysningen Utbyte till energieffektivare armaturer enligt Gata Målnivå 2012: < = Genomsnitt ska minska med framarbetat program Målnivå 2014: < = Genomsnitt kwh. (2012) 11

12 Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Pågående projekt med ny teknik PoN Målnivå 2012: > 3st Användandet av nya metoder, tekniker eller sätt att utforma den offentliga miljön ska öka. Genomföra projekt "Fjärilsängar" för identifiering av objekt med höga bevarandevärden och behov av anpassade slåtter (LONA-projekt) Målnivå 2014: > 3 st Använda återvinningsasfalt för att minska kostnaderna för vissa beläggningar Planerade projekt med ny teknik Målnivå 2012: > 3 st Målnivå 2014: > 3 st Gata 12

13 Målområde Fastighet och Städ Inriktningsmål Kommunens fastigheter ska vara ändamålsenliga och tillgängliga samt förvaltas på ett miljömässigt, innovativ och ekonomiskt hållbart sätt. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Andel nöjda kunder ska öka Andel nöjda kunder. Städ (egen enkät) 60 % procent av städobjekten uppnår minst 85 procent Kundnöjdhetsenkät görs september 2012 Städ Målnivå 2012: > 80 % kundnöjdhet 2012 Målnivå 2014: > 80 % Fastighets- och städverksamheten ska vara långsiktigt kostnadseffektiva. Andel nöjda kunder, fastighet (egen enkät) Målnivå 2012: Ingen mätning Målnivå 2014: > 75 % Timpris (städ) Målnivå 2012: = Regionsnitt Målnivå 2014: = Regionsnitt Avverkningsgrad, kvm/h Utveckla systemet med felanmälan/ arbetsorder i LANDLORD så att kunden lättare kan följa vilka åtgärder som vidtas. Kommunicera planerade och önskvärda underhållsåtgärder med berörd chef. Jämföra anbudstimpriser i städupphandling 2010 genomförd i Motala kommun och andra städupphandlingar i regionen Jämföra avverkningsgrader med andra kommuner Fastighet Fastighet Målnivå : Bibliotek: 450 kvm Förskola: 180 kvm Förvaltningshus: 385 kvm Grundskola: 255 kvm Gymnasieskola: 360 kvm Vårdboende: 248 kvm Planerat underhåll, kr/kvm Genomföra LCC-analys vid två projekt Fastighet Målnivå 2012: = Rikssnitt Målnivå 2014: = Rikssnitt Felavhjälpande underhåll, kr/kvm Målnivå 2012: < Rikssnitt Målnivå 2014: < Rikssnitt Minst ett investeringsobjekt Antal objekt ska uppföras enligt Mål 2012: passivhuskoncept. Mål 2014: Minst en byggnad Städ Städ Fastighet 13

14 Målområde Kost Inriktningsmål Verksamheten ska leverera näringsriktig och behovsanpassad mat tillagad så nära brukaren som möjligt. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Andel nöjda kunder ska öka Kundnöjdhet, skola Genomföra marknadsföringsinsats på skolor Kost Målnivå 2012: 75 % med syfte att öka kundnöjdheten Målnivå 2014: 75 % Kundnöjdhet, äldreomsorg Målnivå 2012: 80 % Målnivå 2014: 80 % Kundnöjdhet, lasarettet Målnivå 2012: 80 % Användandet av ekologiska livsmedel ska öka Matsvinnet i verksamheten ska minska Målnivå 2014: 80 % Andel inköpta ekologiska livsmedel i förhållande till totala inköpet av livsmedel. Målnivå 2012: 35 % Målnivå 2014: 45 % Minskning, %, Utgångspunkt: 2011 års nivå Målnivå 2012: 15 % Målnivå 2014: 40 % KRAV-certifiera skolrestaurangerna Besöka samtliga matråd och diskutera frågan om svinn, slänga mat, miljö och pengar. Kost Kost 14

15 Målområde Kund Inriktningsmål Motala kommun ska i dialog med individer, grupper, företag och organisationer ge god service med möjlighet till inflytande för dem som nyttjar eller berörs av kommunens verksamhet. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Medborgarnas nöjdhet med Fråga B15 (tillg o bemötande) Lansera minst en kundorienterad e-tjänst Stab tillgänglighet, bemötande och (SCB Medborgarundersökn) inflytande ska öka Målnivå 2012: Ingen mätning Samtliga förvaltningar ska senast vid årets slut Stab Målnivå 2014: Över rikssnitt samt årlig förbättring publicera sina handlingar och protokoll via sammanträdesportalen i Platina NII (inflytande), (SCB Medborgarundersökn) Målnivå 2012: Ingen mätning Samtliga förvaltningar ska delta vid medborgardialoger FC Målnivå 2014: Över rikssnitt samt Översyn av rutin för kundärenden. PoN Företagarnas nöjdhet med tillgänglighet, bemötande och inflytande ska öka Nöjdhet med hur kommunen sköter sin verksamhet ska öka årlig förbättring Politikers och tjänstemäns attityder till företag (Sv Näringsliv) Målnivå 2012: Över rikssnitt samt årlig förbättring Målnivå 2014: Över rikssnitt samt årlig förbättring NKI kvalitetsfaktor tillgänglighet och bemötande (Insikt) Målnivå 2012: Ingen mätning Målnivå 2014: Bland de 25 % bästa Total NKI (Insikt) Målnivå 2012: Ingen mätning Målnivå 2014: Bland de 25 % bästa Total NMI (Totalt omdöme) (SCB Medborgarundersökning) Målnivå 2012: Ingen mätning Målnivå 2014: Över rikssnitt samt årlig förbättring Antalet besökare på sidor under tekniska förvaltningens ansvar ska öka med 5 % till Lansering av minst två servicegarantier per nämnd Varje enhet ska publicera minst 10 nyheter per år. Stab Resp. enhet 15

16 Målområde Medarbetare Inriktningsmål Motala kommun ska erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarnas kompetens, kreativitet och engagemang tas tillvara. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Medarbetarna ska uppleva ett Index för ledarskap (medarbetarenkät 2010) Samtliga enheter ska senast 1/10-12 upprätta Resp. enhet motiverande och stödjande ledarskap, delaktighet i 4,1 åtgärdsplan för arbetsmiljön inkl åtgärder till följd av MME verksamheten samt att deras kompetens tas tillvara. Index för delaktighet (medarbetarenkät 2010) 5,0 Samtliga ledare ska delta i obligatoriska ledardagar. Resp. enhet Medarbetarnas hälsa ska förbättras Jämställdheten bland medarbetarna ska öka Index för kompetens (medarbetarenkät 2010) 4,3 Nöjd medarbetarindex (medarbetarenkät 2010) 61 Målnivå 2012: Förbättrat resultat (gäller samtliga fyra jämfört med 2010 nyckeltal) Målnivå 2014: Förbättrat resultat jämfört med 2012 Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden Målnivå 2012: Under rikssnitt kommuner Målnivå 2014: Under rikssnitt kommuner Andel kvinnliga chefer i förhållande till andel kvinnliga anställda Målnivå 2012: Årlig ökning Målnivå 2014: Årlig ökning Kvinnors lön i procent av männens lön Målnivå 2012: Årlig ökning Målnivå 2014: Årlig ökning Samtliga ledare ska delta i obligatoriska inslag i kommunledningsförvaltningens utbildningspaket 2012 Ge förslag på kandidater och mentorer till aspirantprogram Ta fram en plan för förvaltningens och enhetens introduktion av nyanställda (där de kommunledningsförvaltningens utbildningspaket ingår som en del) Samtliga nyanställda ska delta i ambassadörs utbildning Upprätta en plan för informationsspridning på förvaltningen (via mötesstruktur och intranät) Gemensam utvecklingsdag/dagar Ta fram en handlingsplan för jämställdhetsarbete för förvaltningen Resp. enhet FC Stab Resp. enhet Stab Gata Stab 16

17 Målområde Ekonomi Inriktningsmål Motala kommuns ekonomi ska utformas så varje generation bär kostnaderna för den service som konsumeras. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Årets resultat före extraordinära poster Samtliga chefer ska genomföra sin uppföljning Resp. enhet (egen mätning) 2012 och planering inför 2013 i Resultat före extraordinära poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomiska utjämningen ska över tid uppgå till minst två procent. Målnivå 2012: 1,8 % Målnivå % 2014: beslutsstödssystemet Uppföljning av användningen av beslutsstödssystemet Sammanställa förvaltningens planerade upphandlingar 2013 till den kommungemensamma planen Översyn/utvärdering av nämndens resursfördelningsprinciper - för politisk behandling Kommunens investeringar i Självfinansieringsgrad (egen mätning) FC den skattefinansierade verksamheten ska över tid finansieras med egna medel. Målnivå : 100% Översyn av förvaltningens ekonomirutiner Stab Stab Stab 17

18 Målområde Utveckling Inriktningsmål Motala kommun ska vara ett attraktivt samhälle som tar vara på innovationer och mångfald i en regional samverkan. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Befolkningen i Motala Antal invånare per den sista dec i Motala och Banaväg: KLF, TF och PMF ansvarar enligt Resp. enhet kommun ska öka, Borensberg plan både i tätorten och på Målnivå 2012: Årlig ökning Gamla MotalaVerkstad: BF och TN deltar Resp. enhet landsbygden enligt projektplan Målnivå 2014: Årlig ökning Centrumutveckling: Berörda förvaltningar Resp. enhet deltar i centrumutveckling Antal invånare i prioriterade mindre tätorter per den sista dec (SCB)** Varamobaden: Berörda förvaltningar deltar i arbete med projektplan Resp. enhet Andel av befolkningen som är nöjd med Motala som boplats ska öka Andelen sysselsatta och antalet arbetstillfällen ska öka Målnivå 2012: Årlig ökning Borensberg: Berörda förvaltningar deltar i framtagande av projektplan Målnivå 2014: Årlig ökning Livet i Motala: Använda platsmarknadsföring i samband med rekrytering Antal invånare per den sista dec, totalt (SCB) Målnivå 2012: Målnivå 2014: NRI (SCB Medborgarundersökn) En friluftsplan ska tas fram i samverkan med markägare och organisationer Målnivå 2012: Ingen mätning Genomföra parkprojektet Attraktiva kringorter Målnivå 2014: Över rikssnitt Översyn av fotbollsmål på bollplaner i anslutning till lekplatser Andel förvärvsarbetande år ur nattbefolkning (SCB) Målnivå 2012: 73,5 % (avser 2011) Målnivå 2014: 75 % (avser 2013) Antal förvärvsarbetande, dagbefolkning (SCB) Målnivå 2012: (avser 2011) Målnivå 2014: (avser 2013) Resp. enhet Resp. enhet PoN PoN PoN Samtliga nyckeltal måste uppfyllas för att resultatmålet ska anses vara uppfyllt 18

19 Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Ingen under 25 år ska behöva ekonomiskt bistånd Andel invånare under 25 år som uppbär ekonomiskt bistånd (egen mätning) Målnivå 2012: Delår 2012: Invånarnas utbildningsnivå Målnivå 2014: 0 ska öka Andel invånare med eftergymnasial utbildning, år (SCB) Målnivå 2012: 32 % (avser 2011) Målnivå 2014: 34 % (avser 2013) 19

20 Målområde Hållbarhet Inriktningsmål Motala kommun ska genom sin verksamhet och sina beslut sträva efter ett hållbart samhälle. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Säkerheten och tryggheten i Medborgarnas upplevda säkerhet (SCB alt Alla lekplatser ska uppfylla EU s Implementering av drift- och underhållsplan PoN kommunen ska öka MSB) säkerhetsstandard enl EN1176-1/7 för lekplatser Målnivå 2012: Tillhöra de 25 % bästa kommunerna och EN1177 Målnivå 2014: Tillhöra de 25 % Projekt Trygg och säker park PoN bästa kommunerna Sammanvägt värde; personskador, bränder, våldsbrott, stöld/tillgrepp (ÖJ) Målnivå 2012: Målnivå 2014: Tillhöra de 25 % bästa kommunerna samt årlig ökning Krishanteringsförmåga samt risk- och sårbarhetsanalyser (ÖJ) Målnivå 2012: Målnivå 2014: Helt uppnådd krishanteringsförmåga samt risk och sårbarhetsanalyser för alla verksamheter Helt uppnådd krishanteringsförmåga samt risk och sårbarhetsanalyser för alla verksamheter Antalet olyckor med äldre personer inblandade (>65) på kommunens gator och vägar ska minska med jämfört med Hastighetsefterlevnaden ska förbättras till 85 % (2013) Resurs avsätts för snöröjning i driftområde Gamla stan för snabbare åtgärd. Förbättra säkerheten vid 15 st övergångsställen och gångpassager. Arbeta med införandet av de nya hastighetsgränserna 10% av enheterna ska genomföra riskanalyser över sin verksamhet Ta fram en kontinuitetsplan för förvaltningen ( gäller samhällsviktiga verksamheter), inkl identifiera nyckelfunktioner Brottsförebyggande:Kartlägga den lokala problembilden områdesvis (Varamon, Brinken, Centrum o Borensberg) och omsätta samverkansavtalet i en handlingsplan/område BF o SF deltar i samtliga områden TF o KLF deltar endast i Centrum Gata Gata Gata FC FC Resp. enhet 20

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012

Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012 Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012 Plan- och miljönämnden 11/PMN0054 1 Plan- och miljönämnden Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2010 2011 2012 2013 2014 Intäkter 19 611

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2012-05-03. Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2012-05-03. Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson PLATS Odengatan 34, konferensrummet KL 8.30 11.00 Ordförande Suppleanter Robert Sten Birgitta Johansson Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson Elisabeth Karlsson Lena

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Omorganisationen under hösten bedöms inte ha påverkat enheternas utveckling under året.

Omorganisationen under hösten bedöms inte ha påverkat enheternas utveckling under året. TEKNISKA NÄMNDEN Kvalitetsredovisning december 2010 i Götene kommun. Uppföljning av budgetenheternas utvecklingsplaner. Förvaltningschefens sammanfattning Redovisningen avser perioden januari december

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest 2014-2018 Miljöpartiet de gröna i Nässjö ska arbeta för att kommunen upprättar en strategi med tydliga miljömål på kort

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Bilaga 1 till tjänsteutlåtande om reinvesteringsprogram för stadens väghållning. Henrik Gidlund Anläggning

Bilaga 1 till tjänsteutlåtande om reinvesteringsprogram för stadens väghållning. Henrik Gidlund Anläggning Bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2011-01-31 om reinvesteringsprogram för stadens väghållning Henrik Gidlund Anläggning 08-508 261 68 Dokument1 PM om energibesparande armaturbyte på lokalgator Ny energisnålare

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Resursanvändning - sida 1

Resursanvändning - sida 1 Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: RESURSANVÄNDNING Aspekt Resursanvändning Utfallsindikatorer Objektiv EL/Ru-I-O1 Andel markanvändningn för det kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

BUNS STYRKORT

BUNS STYRKORT Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-10-08 BUNS STYRKORT 2009 2010 FÖRSLAG Vid sammanställningen på Lövsta var det följande områden som fick flest markeringar. Vi har försökt

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Mål för mandatperioden

Mål för mandatperioden Mål för mandatperioden 2016-2019 De övergripande målen för mandatperioden utgör politiska åtaganden och fullmäktiges uppdrag till nämnderna. Genom att anta målen har stadens fullmäktige ålagt stadens förtroendevalda

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Beslutsunderlag till TN för toalett på Stortorget - projekt nr 1535

Beslutsunderlag till TN för toalett på Stortorget - projekt nr 1535 GATUKONTORET Beslutsunderlag till TN för toalett på Stortorget - projekt nr 1535 Handläggare: Natalia Ferm TN GK-2014-479 2014-03-05 Innehåll 1 Bakgrund/förutsättningar... 3 1.1 Syfte... 4 1.2 Leverans-

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål 2015-03-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2010/460-409 Kommunstyrelsen Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter och generella stadsbidrag för att sedan öka till 1,75 % 2017 och nå 2,0 % 2018.

KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter och generella stadsbidrag för att sedan öka till 1,75 % 2017 och nå 2,0 % 2018. Kommunens finansiella mål är: KOMPETENS Likviditeten skall motsvara minst 1månads personalkostnad vilket motsvarar ca 20 miljoner kronor. KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer