Mål och Resursplan med Verksamhetsplan Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012. Tekniska nämnden"

Transkript

1 Mål och Resursplan med Verksamhetsplan 2012 Tekniska nämnden 1

2 Tekniska nämnden Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Intäkter Nämnd Stab Gator och vägar Park och natur Fastighet Kost Städ Produktion Kostnader Nämnd Stab Gator och vägar Park och natur Fastighet Kost Städ Produktion Nettokostnader Nämnd Stab Gator och vägar Park och natur Fastighet Kost Städ Produktion

3 Investeringsbudget Tkr Total Budget Budget Plan Plan budget Inkomster Gator och vägar Pendeltågsstation Motala Motala Verkstad Motala Verkstad Utgifter Gator och vägar Åtgärder tunnlar Åtgärder broar xxxx Treöresbron Gatubelysning, förnyelse Utbyte trafiksignalanläggningar Bullersanering Kärrtorp- o Vräknebroväg GC-väg Skänningevägen Gästisgatan/Södra Allén Nyanläggn gator/gc vägar Handikappanpassn allm pl Upprustning gator Pendeltågsstation Motala Åtgärder centrumplan Gamla stan Upprustning gångbanor Busshållplatser Trafiksäkerhetsåtgärder xxxx Nya hastighetsgränser xxxx Ostdalsgatan Park och natur Renovering av lekplatser Renovering av parker Trädplantering, trädbank xxxx Parkprojekt enligt plan Buskage Trygg och säker park Jordbruksarrenden Fjärrvärme växthusen Stadsmiljö Borensberg Vätterpromenaden Utvecklingsåtg. Varamon Stadsparken Bollplaner Utsmyckning frekv stråk xxxx Angränsande ytor, dubbelspår xxxx Charlottenborgsleden xxxx Attraktiva kringorter

4 Tkr Total Budget Budget Plan Plan budget Forts. Park och natur xxxx Rent och snyggt xxxx Utökning/flytt djurkyrkogård Grundskolefastigheter Hällaskolan, ombyggnad Parkeringsplatser/ trafiksäkerhetsåtg Varamoskolan xxxx Träningsskola o fritidsg, förstudie xxxx Zederslundsskolans aula, förstudie Barnomsorgsfastigheter Nya förskolor Sagomossen LSS-fastigheter Strandvägens äldreboende Nytt Gruppboende LSS EPC EPC Motala Verkstad Motala Verkstad Övriga fastigheter Rådhuset, ombyggnad Kommunhuset, entré och utemiljö Kommunhuset, ombyggnad Ny Räddningsstation Förstudie sport- och simhall Hissinstallationer Utredning energiinvesteringar Bussdepå,.delfinvägen Reningsanl. Tvätthall Renovering järnvägsstationen Reinvesteringar teknik Enkelt avhjälpta hinder xxxx Färdigställande av schaktdeponi Produktion Inventarier fastighetsenheten Brandlarm förskolor/skolor xxxx Redskapsbärare Utbyggnad av datanät Övriga inventarier tekniska nämnden Inventarier Staben Bilpoolsbilar Maskiner och inventarier Produktion Byte av lastbil Bränsledepå, sanering ombyggnad Inventarier och maskiner Kost Inventarier och maskiner Städ

5 Tkr Total Budget Budget Plan Plan budget Nettoinvestering Gator och vägar Park och natur Grundskolefastigheter Barnomsorgsfastigheter LSS-fastigheter EPC Motala Verkstad Övriga fastigheter Inventarier fastighetsenheten Övriga inventarier tekniska nämnden Gator och vägar Investeringar 2012 avser bland annat nyanläggningar samt upprustning av befintliga gator, gc-vägar och gångbanor. Det finns även ett behov av renovering och reparationer av broar i kommunen. För att få en tryggare och säkrare utomhusmiljö kommer även åtgärder i gångtunnlar att genomföras, bland annat kommer belysning och grönområden i anslutning till tunnlarna att åtgärdas. Förnyelse av belysningsanläggningarna i kommunen pågår redan och kommer att fortsätta även under Utöver detta finns det behov av att byta styrsystem för trafiksignalanläggningar, åtgärder på grund av för hög bullernivå, förbättringar av busshållsplatser, anpassning av gatumiljön för personer med nedsatt rörelseoch orienteringsförmåga samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Införande av nya hastighetsgränser i kommunen kommer också att kräva investeringsåtgärder. Park och natur Även för park och natur finns behov av åtgärder för ökad trygghet och säkerhet, arbetet sker i samarbete med gatuenheten och omfattar bland annat röjning, gallring, åtgärder av äldre buskage samt översyn av belysning. Under år 2012 planeras renovering av lekplatserna vid Ekenäs, Koltrastvägen och Skottgatan. Vad gäller parker så finns behov av upprustning av soffor, papperskorgar, plattbeläggningar, gångar och planteringar i befintliga anläggningar. Gröna miljöer i kommunens kringorter är i stort behov av upprustning, exempelvis Österstad och Fornåsa. Åtgärder kan vara anläggning av lökplanteringar, träd eller prydnadsbuskar. Utsmyckning av frekventerade stråk i centrum kommer också att genomföras. Utöver detta planeras utbyte av dåliga pappers- och hundträckkorgar samt åtgärder av bollplaner. Grundskolefastigheter Hällaskolan har ett mycket stort renoveringsbehov, förutom vad gäller kök och matsal som renoverats under senare år. Åtgärder som kommer att genomföras är rivning av ca 400 kvm av befintliga byggnader medan återstoden byggs om. I samband med ombyggnaden kommer även nya ventilationsaggregat och ny belysning att installeras. Detta, tillsammans med att byggnadernas klimatskärm åtgärdas, gör att energiförbrukningen minskar och därmed även driftskostnaderna. Bildningsnämnden har uppdragit till bildningsförvaltningen och fastighetsenheten att utreda möjligheterna att flytta träningsskolan vid Råssnässkolan till befintliga lokaler vig Strandvägens sjukhem, istället för flytt till nya Varamoskolan. Bildningsnämnden har gett motsvarande uppdrag för att utreda lokalisering en ny fritidsgård med tillhörande aktivitetsområde intill Råssnässkolans idrottshall. 5

6 Renovering av Zederslundsskolans aula har diskuterats under längre tid. Avsikten är nu att utreda ett minimialternativ till renovering. Aulan är idag i mycket bristfälligt skick och används därför mycket sparsamt. Barnomsorgslokaler Kommunen är idag inne i en period där det föds relativt många barn, detta ökar behovet av permanenta förskoleavdelningar. Tillbyggnad med en avdelning på förskolan G:a Folkparken i Motala pågår och under 2012 skall Förskolan Ekparken i Borensberg byggas till med en avdelning. LSS-fastigheter Ett nytt gruppboende med placering i Bråstorp kommer att uppföras under Målsättningen är att byggnaden skall utformas som ett lågenergi-/passivhus. Äldreboendet på Strandvägen är ej anpassat till dagens krav på boendestandard och en förstudie pågår därför för att se hur byggnaden kan anpassas för att leva upp till dessa krav. EPC Genomförandet av kommunens energieffektiviseringsprojekt, EPC, genomförs under Projektets mål är att spara 25 % av den förbrukade energin i de ingående fastigheterna jämfört med Motala Verkstad Kommunen påbörjade 2009 renoveringen av de gamla verkstadsbyggnaderna i Motala Verkstad. Åtgärderna avser framförallt yttre underhåll och syftar till att säkerställa byggnadernas status för framtiden. Pågående åtgärder är även tänkta att höja byggnadernas och områdets status så att detta blir intressant för framtida etableringar. I och med årets renovering skall åtgärderna på Lokverkstaden i princip vara avslutade och vissa åtgärder har även gjorts på Plåtverkstaden. Dessutom genomfördes 2010 åtgärder inomhus i Lokverkstaden för att möjliggöra publikarrangemang. Övriga fastigheter Kommunen förvärvade järnvägsstationen och en tillhörande magasinsbyggnad 2010 för att säkerställa funktionerna runt järnvägsstationen och den kommande pendeltågstrafiken. Inför att pendeltågstrafiken startar hösten 2012 skall stationsbyggnaden renoveras ut- och invändigt och den utvändiga miljön åtgärdas. Kommunens tvätthallar på Delfinvägen skall kompletteras med ny reningsanläggning för att uppfylla nya miljökrav. I budgetposten ingår även färdigställande av schaktdeponin vid Mygghult, som genomförs av produktionsenheten. Inventarier fastighetsenheten Kommunen har i sitt Handlingsprogram för skydd mot olyckor beslutat att samtliga kommunens byggnader/verksamheter ska utrustas med brandlarm enligt fastställda riktlinjer. Hittills har framförallt förskolor och skolor varit prioriterade. Förskolorna är avklarade och arbetet med skolbyggnaderna pågår. Budgeterade medel avser färdigställande av skolorna. Utöver detta behöver fastighetsservice införskaffa en ny redskapsbärare (minitraktor) för användning vid gräsklippning, snöplogning mm. 6

7 Övriga inventarier tekniska nämnden Budgetposten avser lösen av leasingbilar, utbyte av en slamsugningsbil, inköp av utrustning till maskiner/fordon och utbyte av tekniska inventarier. Dessutom ingår inköp av städmaskiner och köksmaskiner. 7

8 Mål och Resursplan Styrmodellen För att politik ska bli verklighet och för att Motala kommun ska skapa största möjliga nytta för sina medborgare och kunder arbetar kommunen med ett gemensamt ledningssystem (LedMot). En central del i ledningssystemet är målstyrningsmodellen från visionen ner till de årliga aktiviteter som genomförs i kommunens verksamhet. Parallellt med målstyrningsprocessen finns också en ekonomistyrningsprocess där resurser fördelas till den verksamhet som ska utföras. I Mål och Resursplanen sammanförs mål- och ekonomiprocessen till ett politiskt beslut om mål och resurser för verksamheten de kommande tre åren. Här fastställs en nivå på vad som ska uppnås för de mål som är satta för mandatperioden och här fördelas resurserna ner på verksamhetsnivå och på investeringsprojektnivå. Tillsammans med Mål och Resursplanen fastställer också nämnden/styrelsen den Verksamhetsplan som förvaltningen har upprättat. Verksamhetsplanen innehåller de aktiviteter som förvaltningen planerar att genomföra under det kommande året i syfte att uppfylla de politiska målen. Mål Målområde Gata och Park Två av tre resultatmål kunde inte bedömas vid delårsbokslutet. Nyckeltalen följs bland annat upp via SCB:s medborgarundersökning som genomförs för första gången under hösten. Nyckeltalen avseende kostnader per invånare för lekplatser, parker, gator och belysning mäts inom ramen för Dackenätverket och har varit under utveckling under året. Tidigare gjorda jämförelser har dock visat att Motala ligger bra till. Med utgångspunkt från detta är det svårt att bedöma om resultatmålen och därmed inriktningsmålet kommer att nås för I dagsläget råder en eftersläpning av underhållet av såväl gator och vägar som parkanläggningar. Ombyggnationen av riksväg 50 och bygget av bron över Motalaviken medför ökade drift- och underhållkostnader när de kommunala ytorna utökas, vilket i stor utsträckning påverkar både Gata samt Park och natur. Några förändringar avseende målnivåerna kommer inte att göras inför SCB:s medborgarundersökning kommer att genomföras på nytt under 2013 och inför det får ställning tas till vilken målnivå som ska gälla med utgångspunkt från resultatet av årets undersökning. Vad gäller driftskostnad per invånare ska målet uppnås årligen, likaså målnivån avseende projekt med nya metoder och tekniker. Målområde Fastighet och Städ Samtliga resultatmål kunde bedömas vid delårsbokslutet. För några av nyckeltalen har dock ingen mätning genomförts. Mätning avseende kundnöjdhet för fastighetsenheten genomförs under hösten. Någon målnivå för 2011 finns inte eftersom att mätningen inte har genomförts tidigare. Någon uppföljning av timpriser för städverksamheten har inte heller gjorts och det är oklart om det kommer att hinna göras för bedömning i bokslutet för Målet avseende planerat underhåll bedöms inte kunna nås i år. Vad gäller uppförande av ett passivhus så ska målet uppnås till 2014, planering görs för att uppföra ett gruppboende enligt dessa principer. Den totala bedömningen är att inriktningsmålet inte nås

9 Kommunen har i dagsläget en betydande eftersläpning i underhållet av sina fastigheter. Detta påverkar bland annat arbetsmiljön för de som vistas i lokalerna, städningen försvåras och fördyras och kostnaderna blir högre sett över fastigheternas livscykel. Ur klimat- och miljöperspektiv genomförs under 2011/2012 ett energieffektiviseringsprojekt, EPC, med målsättningen att minska energiförbrukningen i fastigheterna. Enligt planerna kommer ett lågenergi/passivhus att uppföras under mandatperioden. Städningen utvecklas mot att använda mindre och mindre av städkemikalier och istället använda smartare sätt att göra rent, kostnads- och miljömässigt. Inför 2012 är en målsättning att förbättra kundnöjdheten för både fastighet och städ. Städverksamheten har redan idag en hög kundnöjdhet men viss förbättring kan ske på enskilda arbetsställen. En ny mätning kommer att göras under I vilken utsträckning kundnöjdheten för fastighet behöver förbättras och vilken målnivå som ska gälla för nästa mätning får utvärderas under 2012 med utgångspunkt från årets mätning. Ny mätning sker under Vad gäller timpriser samt avverkningsgraden för städning ska dessa mål uppnås årligen och är oförändrade för Målnivån avseende planerat underhåll kvarstår då det i nuläget inte är uppfyllt. Målområde Kost Resultatmålet avseende matsvinn har inte kunnat bedömas vid delårsbokslutet. Mätningar har genomförts i sex av köken för att få ett utgångsvärde för 2011, uppföljning av detta genomförs inför delårsbokslutet Vad gäller de övriga resultatmålen visar kostenhetens egen mätning av kundnöjdheten att enheten generellt har nöjda slutkunder och målen för 2011 är uppfyllda. Även målet avseende ekologiska livsmedel kommer att nås för Bedömningen är att inriktningsmålet nås för 2011 Verksamheten strävar efter att bidra till ett hållbart samhälle, nöjda kunder och genom att leverera näringsriktig kost också till en god hälsa. Nationellt finns det mål gällande en ökning av ekologiska livsmedel, närproducerad mat och även minskat svinn. Kommunerna är en viktig part i att arbeta med dessa frågor så att de nationella målen uppnås. I och med den nya skollagen har även kraven på en näringsrik kost för eleverna skärpts. Skolinspektionen tillsammans med livsmedelsverket håller på att se över hur uppföljningen av kraven i skollagen ska ske. Diskussioner kring råd avseende mat för äldre samt översyn av sjukhuskosten med olika dieter och specialkost pågår också, vilket påverkar verksamheten. Avseende kundnöjdheten kommer det under 2012 främst att genomföras aktiviteter för att få en högre nöjdhet i skolorna för att nå målet för Målsättningen är även att öka andelen ekologiska livsmedel under varje år fram till år 2014 för att bidra till att nå målet nationellt. Avseende matsvinn är tanken att höja målnivån successivt till Resurser Förutsättningar och antaganden Inom Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter är det föregående års ramar som ligger till grund för fördelningen. Någon resursfördelning mellan enheterna finns inte, men det kan förekomma särskilda omfördelningar mellan enheterna. Några buffertar finns heller inte, men vissa kostnadsramar fungerar som utjämningsposter om kostnadsbilden förändras under budgetåret, t.ex beläggnings- och fastighetsunderhåll. Nämnden har en betydande eftersläpning i både fastighetsunderhåll och beläggningsunderhåll som för perioden beräknas öka med 23 mkr respektive 3,9 mkr per år. Förändringar kopplade till 9

10 utvecklingen av infrastrukturen i Motala tätort kommer även att få konsekvenser för verksamheten inom Gata och Park under perioden med ökade driftskostnader som följd. Totalt beräknas ökade driftkostnader, som ej ingår i befintlig ram, uppgå till 0,7 mkr 2012, 2,2 mkr 2013 och 3,7 mkr Utöver justeringar vad gäller löneökningar, inflation och kapitaltjänst fick Gatuenheten en tillfällig förstärkning av budgetramen 2011 med totalt 2,5 mkr. Detta för att standarden på gatudrift och övrig gatumark inte skulle behöva sänkas för att täcka den dyra vintern. Förstärkningen gällde även kostnader för julbelysning. I 2012 års ramar ingår inte denna förstärkning. Lönekompensation kvartal (459 tkr) samt justering för kapitaltjänst under hösten 2011 (211 tkr) ingår i den justerade budgeten 2011 för Tekniska nämnden men ej i ramen för Kompensationerna kommer således att ingå i budgeten men i form av extra budgetjusteringar under Vad gäller Tekniska nämndens nollbudgeterade verksamheter budgeteras de utifrån föregående års omfattning och eventuellt kända volymförändringar. Osäkerhetsfaktorer För gatuverksamheten är årskostnaden för vinterväghållningen mycket varierande beroende på antalet snöfall under året. Det har även funnits en osäkerhetsfaktor för energikostnaden till gatubelysningen och asfaltpriserna. Kostnadsökningar för gatuenheten medför att mindre gatuyta kan underhållas. Verksamheten inom park påverkas i stor grad av väderleken. Faktorer som påverkas är behovet av gräsklippning, uppvärmningskostnader för växthusen, vattning samt stormfällning av skog. Budgeterad intäkt från förvaltningen av kommunens skogsmark är en uppskattning som även påverkas av tillkommande intäkter från exploateringsprojekt och restaureringsprojekt. Kostnaderna för energi (el, fjärrvärme och biobränsle) uppgår till 35 miljoner kronor/år vilket är närmare 40 % av fastigheternas kostnader. Kontrollen över energipriserna är idag bra, men osäkerheter som kan påverka priserna finns dock som exempelvis väderleken. En ökning med ett öre/kwh på fjärroch elpriset ger en kostnadsökning på ca 370 tkr/år. Kostnaderna för verksamheten styrs även av nya lagar, bestämmelser och myndighetsbeslut. Budgeten kan även påverkas av akuta skador och åtgärder som måste vidtas i fastighetsbeståndet. Under budgetperioden kommer elevunderlaget från Bildning att minska vilket påverkar kostenhetens verksamhet. Dessutom kan beställningar ändras p.g.a. andra lösningar än att kostenheten tillagar och levererar måltiderna. Livsmedelspriserna är även en osäkerhetsfaktor för kostenheten. Uppräkning av föregående års ramar har skett utifrån KPI med 1,3 procent. Att livsmedelsprisindex inte ingår medför en osäkerhet i prisuppräkningen. Ett kostpolitiskt program har diskuterats inom kommunen men inget beslut är ännu taget. Utgifter för investeringar är även osäkra då kostenheten i nuläget har mycket äldre utrustning som behöver bytas ut och det är osäkert hur länge denna utrustning kommer att hålla. 10

11 Verksamhetsplan 2012 Målområde Gator och Parker Inriktningsmål Gator, parker och grönområden ska upplevas som tillgängliga, trygga och attraktiva med en effektiv och innovativ förvaltning samt hållbarhet i fokus. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig År 2013 ska andelen nöjda med En temalekplats byggs klart i Borensberg under PoN parkskötseln uppgå till 75 % Kommunens invånare ska uppleva att standarden på kommunens gator samt skötseln av den offentliga utemiljön är hög. Driftskostnaden per invånare för gata, park och lekplatser ska inte överstiga snittet för jämförbara kommuner. Kundnöjdhet (SCB) Tillgänglighet till parker, grönområden, natur Nybyggnation av lekplats i Bråstorp PoN Målnivå 2012: Ingen mätning Anpassning av stigsystem, bänkar och skyltning PoN i Fålehagen Målnivå 2014: > Rikssnitt Åtgärder avseende anordningar samt stigsystem PoN i Råssnäs Kundnöjdhet kommunens gator och vägar År 2013 ska andelen nöjda med Kommunicera våra driftåtaganden utåt, inkl Gata (SCB) standarden på kommunens gator snöröjning och fastighetsägarens egna ansvar Målnivå 2012: Ingen mätning och vägar uppgå till 60 %. Målnivå 2014: > Rikssnitt Kundnöjdhet kommunens gång- och Beläggningsprogram upprättas i samverkan med Gata cykelvägar (SCB) produktionsenheten. Målnivå 2012: Ingen mätning Målnivå 2014: > Rikssnitt Parkkostnad/invånare Framtagande av mallar och rutiner för PoN Målnivå 2012: < = Genomsnitt återkommande processer som arbetsorder och Målnivå 2014: < =Genomsnitt beställningar. Lekplatskostnad/invånare Medverkan i nätverk med andra kommuner för PoN Målnivå 2012: < = Genomsnitt förbättrad driftsekonomi, ex Dackenäteverket. Målnivå 2014: < =Genomsnitt Gatukostnad för drift och underhåll/invånare Införande av LED-teknik Gata Målnivå 2012: < = Genomsnitt Samordna skötsel av papperskorgar och grönytor Gata Målnivå 2014: < = Genomsnitt med Park- och naturenheten Kostnad för belysningspunkter/invånare Energiförbrukningen för gatubelysningen Utbyte till energieffektivare armaturer enligt Gata Målnivå 2012: < = Genomsnitt ska minska med framarbetat program Målnivå 2014: < = Genomsnitt kwh. (2012) 11

12 Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Pågående projekt med ny teknik PoN Målnivå 2012: > 3st Användandet av nya metoder, tekniker eller sätt att utforma den offentliga miljön ska öka. Genomföra projekt "Fjärilsängar" för identifiering av objekt med höga bevarandevärden och behov av anpassade slåtter (LONA-projekt) Målnivå 2014: > 3 st Använda återvinningsasfalt för att minska kostnaderna för vissa beläggningar Planerade projekt med ny teknik Målnivå 2012: > 3 st Målnivå 2014: > 3 st Gata 12

13 Målområde Fastighet och Städ Inriktningsmål Kommunens fastigheter ska vara ändamålsenliga och tillgängliga samt förvaltas på ett miljömässigt, innovativ och ekonomiskt hållbart sätt. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Andel nöjda kunder ska öka Andel nöjda kunder. Städ (egen enkät) 60 % procent av städobjekten uppnår minst 85 procent Kundnöjdhetsenkät görs september 2012 Städ Målnivå 2012: > 80 % kundnöjdhet 2012 Målnivå 2014: > 80 % Fastighets- och städverksamheten ska vara långsiktigt kostnadseffektiva. Andel nöjda kunder, fastighet (egen enkät) Målnivå 2012: Ingen mätning Målnivå 2014: > 75 % Timpris (städ) Målnivå 2012: = Regionsnitt Målnivå 2014: = Regionsnitt Avverkningsgrad, kvm/h Utveckla systemet med felanmälan/ arbetsorder i LANDLORD så att kunden lättare kan följa vilka åtgärder som vidtas. Kommunicera planerade och önskvärda underhållsåtgärder med berörd chef. Jämföra anbudstimpriser i städupphandling 2010 genomförd i Motala kommun och andra städupphandlingar i regionen Jämföra avverkningsgrader med andra kommuner Fastighet Fastighet Målnivå : Bibliotek: 450 kvm Förskola: 180 kvm Förvaltningshus: 385 kvm Grundskola: 255 kvm Gymnasieskola: 360 kvm Vårdboende: 248 kvm Planerat underhåll, kr/kvm Genomföra LCC-analys vid två projekt Fastighet Målnivå 2012: = Rikssnitt Målnivå 2014: = Rikssnitt Felavhjälpande underhåll, kr/kvm Målnivå 2012: < Rikssnitt Målnivå 2014: < Rikssnitt Minst ett investeringsobjekt Antal objekt ska uppföras enligt Mål 2012: passivhuskoncept. Mål 2014: Minst en byggnad Städ Städ Fastighet 13

14 Målområde Kost Inriktningsmål Verksamheten ska leverera näringsriktig och behovsanpassad mat tillagad så nära brukaren som möjligt. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Andel nöjda kunder ska öka Kundnöjdhet, skola Genomföra marknadsföringsinsats på skolor Kost Målnivå 2012: 75 % med syfte att öka kundnöjdheten Målnivå 2014: 75 % Kundnöjdhet, äldreomsorg Målnivå 2012: 80 % Målnivå 2014: 80 % Kundnöjdhet, lasarettet Målnivå 2012: 80 % Användandet av ekologiska livsmedel ska öka Matsvinnet i verksamheten ska minska Målnivå 2014: 80 % Andel inköpta ekologiska livsmedel i förhållande till totala inköpet av livsmedel. Målnivå 2012: 35 % Målnivå 2014: 45 % Minskning, %, Utgångspunkt: 2011 års nivå Målnivå 2012: 15 % Målnivå 2014: 40 % KRAV-certifiera skolrestaurangerna Besöka samtliga matråd och diskutera frågan om svinn, slänga mat, miljö och pengar. Kost Kost 14

15 Målområde Kund Inriktningsmål Motala kommun ska i dialog med individer, grupper, företag och organisationer ge god service med möjlighet till inflytande för dem som nyttjar eller berörs av kommunens verksamhet. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Medborgarnas nöjdhet med Fråga B15 (tillg o bemötande) Lansera minst en kundorienterad e-tjänst Stab tillgänglighet, bemötande och (SCB Medborgarundersökn) inflytande ska öka Målnivå 2012: Ingen mätning Samtliga förvaltningar ska senast vid årets slut Stab Målnivå 2014: Över rikssnitt samt årlig förbättring publicera sina handlingar och protokoll via sammanträdesportalen i Platina NII (inflytande), (SCB Medborgarundersökn) Målnivå 2012: Ingen mätning Samtliga förvaltningar ska delta vid medborgardialoger FC Målnivå 2014: Över rikssnitt samt Översyn av rutin för kundärenden. PoN Företagarnas nöjdhet med tillgänglighet, bemötande och inflytande ska öka Nöjdhet med hur kommunen sköter sin verksamhet ska öka årlig förbättring Politikers och tjänstemäns attityder till företag (Sv Näringsliv) Målnivå 2012: Över rikssnitt samt årlig förbättring Målnivå 2014: Över rikssnitt samt årlig förbättring NKI kvalitetsfaktor tillgänglighet och bemötande (Insikt) Målnivå 2012: Ingen mätning Målnivå 2014: Bland de 25 % bästa Total NKI (Insikt) Målnivå 2012: Ingen mätning Målnivå 2014: Bland de 25 % bästa Total NMI (Totalt omdöme) (SCB Medborgarundersökning) Målnivå 2012: Ingen mätning Målnivå 2014: Över rikssnitt samt årlig förbättring Antalet besökare på sidor under tekniska förvaltningens ansvar ska öka med 5 % till Lansering av minst två servicegarantier per nämnd Varje enhet ska publicera minst 10 nyheter per år. Stab Resp. enhet 15

16 Målområde Medarbetare Inriktningsmål Motala kommun ska erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarnas kompetens, kreativitet och engagemang tas tillvara. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Medarbetarna ska uppleva ett Index för ledarskap (medarbetarenkät 2010) Samtliga enheter ska senast 1/10-12 upprätta Resp. enhet motiverande och stödjande ledarskap, delaktighet i 4,1 åtgärdsplan för arbetsmiljön inkl åtgärder till följd av MME verksamheten samt att deras kompetens tas tillvara. Index för delaktighet (medarbetarenkät 2010) 5,0 Samtliga ledare ska delta i obligatoriska ledardagar. Resp. enhet Medarbetarnas hälsa ska förbättras Jämställdheten bland medarbetarna ska öka Index för kompetens (medarbetarenkät 2010) 4,3 Nöjd medarbetarindex (medarbetarenkät 2010) 61 Målnivå 2012: Förbättrat resultat (gäller samtliga fyra jämfört med 2010 nyckeltal) Målnivå 2014: Förbättrat resultat jämfört med 2012 Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden Målnivå 2012: Under rikssnitt kommuner Målnivå 2014: Under rikssnitt kommuner Andel kvinnliga chefer i förhållande till andel kvinnliga anställda Målnivå 2012: Årlig ökning Målnivå 2014: Årlig ökning Kvinnors lön i procent av männens lön Målnivå 2012: Årlig ökning Målnivå 2014: Årlig ökning Samtliga ledare ska delta i obligatoriska inslag i kommunledningsförvaltningens utbildningspaket 2012 Ge förslag på kandidater och mentorer till aspirantprogram Ta fram en plan för förvaltningens och enhetens introduktion av nyanställda (där de kommunledningsförvaltningens utbildningspaket ingår som en del) Samtliga nyanställda ska delta i ambassadörs utbildning Upprätta en plan för informationsspridning på förvaltningen (via mötesstruktur och intranät) Gemensam utvecklingsdag/dagar Ta fram en handlingsplan för jämställdhetsarbete för förvaltningen Resp. enhet FC Stab Resp. enhet Stab Gata Stab 16

17 Målområde Ekonomi Inriktningsmål Motala kommuns ekonomi ska utformas så varje generation bär kostnaderna för den service som konsumeras. Resultatmål Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Ansvarig Årets resultat före extraordinära poster Samtliga chefer ska genomföra sin uppföljning Resp. enhet (egen mätning) 2012 och planering inför 2013 i Resultat före extraordinära poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomiska utjämningen ska över tid uppgå till minst två procent. Målnivå 2012: 1,8 % Målnivå % 2014: beslutsstödssystemet Uppföljning av användningen av beslutsstödssystemet Sammanställa förvaltningens planerade upphandlingar 2013 till den kommungemensamma planen Översyn/utvärdering av nämndens resursfördelningsprinciper - för politisk behandling Kommunens investeringar i Självfinansieringsgrad (egen mätning) FC den skattefinansierade verksamheten ska över tid finansieras med egna medel. Målnivå : 100% Översyn av förvaltningens ekonomirutiner Stab Stab Stab 17

Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012

Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012 Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012 Plan- och miljönämnden 11/PMN0054 1 Plan- och miljönämnden Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2010 2011 2012 2013 2014 Intäkter 19 611

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden Budget 2015 Facknämnder Lokalnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar... 6 2.1 Styrning och ledning... 6 2.1.1 Organisations- och ledningsstruktur... 6 2.1.2 Uppdrag... 6 2.1.3 Vision

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Nämndens underlag för övergripande plan med budget s handling nr 8/201 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden 2015-2017 Beslutad av service- och tekniknämnden 201-08-28 38 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområden och

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsens handling nr 32/2014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsen 2015 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-08-27 138 Kommunstyrelsen 1 Inledning Planeringsarbetet

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Mat för hållbar utveckling

Mat för hållbar utveckling Mat för hållbar utveckling Kostöversyn 2013 Rapport av kostkonsult Erna Backlund 2/32 Motala kommun kostöversyn - för en hållbar utveckling...3 Uppdraget...3 Sammanfattning...3 Övergripande krav...5 Visionen

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Kommunbudget 2016 2018. Kommunfullmäktige 2015 06 09

Kommunbudget 2016 2018. Kommunfullmäktige 2015 06 09 Kommunbudget 2018 Kommunfullmäktige 06 09 Kungsbacka kommun Omslagsfoto Per Aronsson Övriga fotografer Hannah Larsson, Anna Renberg, Adam Folcker, Eva Ralph, Erik Sjöberg, Aranäsgymnasiet, Cecilia Fors,

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2013

Tertialuppföljning, maj 2013 Tertialuppföljning, maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2013 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2013 Resultatjämförelse 2013 20 Noter till resultatjämförelse 2013

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer