Mål och Resursplan med Verksamhetsplan 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012"

Transkript

1 Mål och Resursplan med Verksamhetsplan 2012 Plan- och miljönämnden 11/PMN0054 1

2 Plan- och miljönämnden Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Intäkter Nämnd Stab Bygglov Lantmäterienhet Miljö- och hälsoskydd Räddningstjänst Kostnader Nämnd Stab Bygglov Lantmäterienhet Miljö- och hälsoskydd Räddningstjänst Nettokostnader Nämnd Stab Bygglov Lantmäterienhet Miljö- och hälsoskydd Räddningstjänst Anm) Budget 2011 avser reviderad budget oktober

3 Investeringsbudget Tkr Total Budget Budget Plan Plan budget Inkomster Fastigheter/Anläggningar Räddningstjänsten 2930 Ny räddningsstation Utgifter Fastigheter/Anläggningar Räddningstjänsten 2930 Ny räddningsstation Fordon Räddningstjänsten Underrubrik 2915 Släckfordon Ledningsfordon Höjdfordon Basbil IVPA-fordon Tjällmo 400 Maskiner/Inventarier Räddningstjänsten 2945 Utryckningsställ Övningsfältet Avspärrning trafikolycka Navigeringsutrustning Uppgradering rökskydd

4 2949 Passlarm Gevär beskj. gasflaska Skogsbrandsutrustning Kemskyddsutrustning Vattenförsörjning Taksäkring Belysning skadeplats Trafikolycksmateriel IR-kamera Passlarm Ledningsstöd fordon Rökdykarradio Båt till deltidsstation Båttrailer Lantmäterienheten 2046 Kartprogram Ortofotokarta GIS-program Trossen 460 Bryggan 50 Faktureringssystem 100 Utvecklingsprojekt GIS m.m Arbetsstationer 200 Mätstation 150 Miljö- och hälsoskyddsenheten Bullermätare 100 Staben Kopiator/skrivare 50 Nettoinvestering

5 Fastigheter/Anläggningar Beslut om ny räddningsstation har tagits och den kommer stå färdig Kommunen har beslutat hyra stationen av en extern aktör. Det finns dock ett investeringsbehov även för kommunen. Projektansvarig har tagit fram en budget för detta behov som till del innebär att kommunens kostnader täcks av det statliga bidrag som kommer utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Egna investeringar utan statliga bidrag beräknas uppgå till 1500 tkr. Fordon Den största posten om 6,5 Mkr utgörs av kostnaden för en ny stegbil till Räddningstjänsten. En annan stor post är Räddningstjänstens basbilar, som måste bytas ut tidigare än planerat eftersom leverantörerna inte längre kan tillhandahålla reservdelar till de gamla bilarna. Maskiner/Inventarier De större posterna inom Räddningstjänsten år 2012 och 2013 utgörs av utbyte av utryckningsställ, förnyelse av övningsfältet samt trafikolycksmaterial. Utöver detta begärs medel för ett antal mindre projekt under åren 2012 till Lantmäterienheten är i behov av ett nytt verksamhetssystem för lantmäteriförrättningar. Det finns endast ett system som fyller behoven och det är Trossen som är utvecklat av den statliga lantmäterimyndigheten. 460 tkr är budgeterat för detta under I samband med övergången till Trossen är lantmäterienheten även i behov av ett nytt tidredovisningssystem som ersätter nuvarande tefat-klm. I övrigt begärs medel för utveckling av GIS över perioden 2012 till Ett par smärre investeringsprojekt planeras också på staben och miljö- och hälsoskyddsenheten. Mål och Resursplan Styrmodellen För att politik ska bli verklighet och för att Motala kommun ska skapa största möjliga nytta för sina medborgare och kunder arbetar kommunen med ett gemensamt ledningssystem (LedMot). En central del i ledningssystemet är målstyrningsmodellen från visionen ner till de årliga aktiviteter som genomförs i kommunens verksamhet. Parallellt med målstyrningsprocessen finns också en ekonomistyrningsprocess där resurser fördelas till den verksamhet som ska utföras. I Mål och Resursplanen sammanförs mål- och ekonomiprocessen till ett politiskt beslut om mål och resurser för verksamheten de kommande tre åren. Här fastställs en nivå på vad som ska uppnås för de mål som är satta för mandatperioden och här fördelas resurserna ner på verksamhetsnivå och på investeringsprojektnivå. Tillsammans med Mål och Resursplanen fastställer också nämnden/styrelsen den Verksamhetsplan som förvaltningen har upprättat. Verksamhetsplanen innehåller de aktiviteter som förvaltningen planerar att genomföra under det kommande året i syfte att uppfylla de politiska målen. 5

6 Mål Inriktningsmål Plan- och miljönämnden Inom Plan- och miljönämndens verksamheter ska prövning, tillsyn, annan myndighetsutövning och övrig handläggning utföras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Servicen och informationsgivningen ska vara god. Inriktningsmålet för plan- och miljöförvaltningen omfattar verksamheterna bygglovenhet, lantmäterienhet, miljö- och hälsoskyddsenhet samt räddningstjänst. För resultatmålet servicenivå uppnåddes tre av fyra nyckeltal vid mätningen 2011, det fjärde nyckeltalet låg mycket nära målet (se nedan). För resultatmålet handläggningstider uppnåddes endast ett av fem nyckeltal under För bygglovenheten innebar den stora mängd ansökningar (100 st) om uppförande av bullerplank som inkom från Trafikverket i maj att handläggningstiderna blev lidande. Om dessa inte tas med i beräkningen klarar bygglovenheten nästan målet. Insatser syftande till att förbättra verksamheten i linje med nämndens inriktningsmål utgår från 2011 års verksamhetsplan. I huvudsak kan två huvudområden identifieras, utveckling av rutiner samt informationsinsatser. Förvaltningens myndighetsområden låg väl till i Insikts-mätningen 2011, men om någon fråga ska prioriteras med ledning av resultatet av mätningen är det information och då särskilt på webbplatsen. Inom bygglovenheten kommer insatser även fortsatt att göras för att utveckla nya samt förbättra befintliga rutiner för att mäta handläggningstiderna för bygglovärenden. Befintligt ärendehanteringssystem sätter dock gränser för vad som är möjligt att åstadkomma. Lantmäterienheten hade i delårsrapporten nästan uppfyllt målet vad gäller kundnöjdhet för lantmäteriförrättningar. Vid kontroll i november månad var målet uppfyllt. För att förbättra resultatet ytterligare analyserar enheten enkätsvaren och arbetar vidare med att förkorta handläggningstider och förbättra information till sakägarna. När det gäller handläggningstider för leverans av nybyggnadskartor har enheten en bit kvar till full måluppfyllelse. De längre handläggningstiderna har analyserats och beror i några fall på att ärenden kom in under semestertid. I resterande fall beror den längre handläggningstiden på faktorer som ligger utanför Lantmäteriets kontroll. För att resultatet fortsättningsvis endast ska bero på lantmäterienheten själva kommer de ärenden som har för lång handläggningstid beroende på faktorer utanför enhetens kontroll att sållas bort ur statistiken. Miljö- och hälsoskyddsenheten har påbörjat försök med att tidredovisa nedlagda arbetstimmar i ärendehanteringssystemet i syfte att kunna följa upp den tid som läggs på varje tillsynsobjekt. Tidredovisningen kommer att utvärderas och alternativa sätt undersökas. Man skall även förbättra informationen för såväl livsmedelsföretagare som allmänhet. Räddningstjänsten fick mycket bra betyg i Insikts-mätningen avseende brandtillsynen, men även här behöver informationsbiten prioriteras liksom rättssäkerhet. Fortsatt analys kommer att göras inom räddningstjänsten. 6

7 Resultatmål Nyckeltal (källa) Verksamhetsmål Aktiviteter De företag som varit i kontakt Kundnöjdhet bygglovärenden med plan- och miljöförvaltningen ska vara nöjda med förvaltningens service. Målnivå 2012: NKI 60 i Insiktsmätningen Kundnöjdhet miljö- och hälsoskyddsärenden Målnivå 2012: Definieras inför nästa mätning NKI 60 i Insiktsmätningen Definieras inför nästa mätning Vid nybyggnad av enbostadshus och större objekt ska minst ett tillsynsbesök göras under byggskedet. Registrerade livsmedelsanläggningar som betalar årsavgift ska ha en genomsnittlig kontrolltid som motsvarar den kontrolltid som den årliga kontrollavgiften beräknas utifrån. Fortsatta utbildningsinsatser för förvaltningens personal i den nya plan- och bygglagen (PBL). Implementera bygglovstaxan i ärendehanteringssystemet för att kunna göra en bättre specifikation av vad kunden betalar för. Införa tidredovisning av nedlagd tid i verksamheten. Fortsätta arbetet med att förbättra informationen för livsmedelsföretagare på hemsidan. Färdigställa arbetet med riskklassning av livsmedelsanläggningar enligt Vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Medverka i samordnad tillsyn enligt metoden ansvarig alkoholservering där olika myndigheter ingår. Se över och utveckla handläggningsrutiner för tillsynsärenden. Kundnöjdhet brandtillsynsärenden Målnivå 2012: NKI 60 i Insiktsmätningen Definieras inför nästa mätning Kundnöjdhet Undersökningen genomförs löpande under året. lantmäteriförrättningar Målnivå 2012: Minst omdömet 7 av 10 för 80% av de svarande Minst omdömet 7 av 10 för 80% av de svarande Resultatmål Nyckeltal (källa) Verksamhetsmål Aktiviteter Handläggningstiderna för vanligt Handläggningstid enkla förekommande ärenden hos plan- bygglovärenden (kompletta) och miljöförvaltningen ska vara Målnivå 2012: Högst 3 v för korta/kortare än vad lagstiftning 90% kräver (där sådan finns). Högst 3v för 90% Fortsätta utveckla/förbättra rutiner för mätning och uppföljning av handläggningstider så långt dagens system medger. 7

8 Handläggningstid tillståndsärenden för brandfarlig vara Målnivå 2012: Högst 8 v för 80% Högst 8 v för 80% Handläggningstid medgivande om egensotning Målnivå 2012: Högst 8 v för 80% Högst 8 v för 80% Handläggningstid för leverans av nybyggnadskartor Målnivå 2012: Högst 2 v för 90% Högst 2 v för 90% Handläggningstid för husutsättningar Målnivå 2012: Högst 1 v för 90 % Högst 1 v för 90 % Handläggningstid anmälan om installation av värmepump. Utveckla/förbättra rutiner för mätning och uppföljning av handläggningstider. Utveckla/förbättra rutiner för mätning och uppföljning av handläggningstider. Målet gäller endast för de ärenden som ligger inom lantmäterienhetens kontroll. Ärenden som pga. fastighetsbildning, utredning av va-frågor mm tar längre tid än två veckor räknas inte med i underlaget för statistiken. Lantmäterienheten redovisar vilka ärenden som gallrats ut ur statistiken och grund för utgallring. System för mätning och uppföljning finns i det handläggningsstöd som används för närvarande, Tefat-KLM. Utveckla/förbättra rutiner för mätning och uppföljning av handläggningstider. Målnivå 2012: Högst 2 v för 90% Högst 2 v för 90% 8

9 Övriga verksamhetsmål/aktiviteter Övriga prioriterade aktiviteter som inte är direkt hänförliga till ett resultatmål. (Ej förvaltande uppgifter utan utvecklingsuppdrag) Verksamhetsmål Aktivitet Enhet Uppföljningsarbete av inventeringen av oacceptabla enskilda avloppsanordningar inom Motala kommuns tätorter. Delta i arbetet med framtagande av en VA-plan för Motala kommun. Delta i EU-projekt (Becosi) om förorenad mark och detaljplanering av gamla Motala Verkstadsområdet. Medverka i Kemikalieinspektionens Reach-tillsynsprojekt. Medverka i framtagande av föreskrifter för vattenskyddsområde. Miljö- och hälsoskyddsenheten Ta fram specifikation och mål för primärkartan. Ta fram strategi för upprätthållande av målen. Ta fram specifikation och processbeskrivning för grundkartor, nybyggnadskartor och husutsättningar. Ta ett helhetsgrepp vad gäller ledningsdokumentation. Upphandla Trossen (handläggarstöd lantmäteriförrättningar). Pilotprojekt framtagande av förrättningskartor i ArcMap. Övergång från periodisk ajourföring till Brygganlösningen för uppdatering av den nationella registerkartan. Ta fram en analys över ärendemängd och ärendehantering som underlag för en behovsutredning liknande den som miljö- & hälsoskyddsenheten tar fram. Utifrån den kommunövergripande GIS-strategin ta fram en egen för räddningstjänsten. Ta fram mål- och strategidokument och diskutera detta med berörda enheter/förvaltningar. Förankra politiskt. Ta fram specifikation och diskutera den med berörda enheter/förvaltningar. Gå igenom avtal vad avser nyttjanderätter och markupplåtelser. Initiera möte med ledningshavare. Ta fram ett förslag på policy. Köp, installera och utbilda. Rekrytera ny förrättningslantmätare. Studera lösning framtagen av Kalmar kommun. Köpa denna och anpassa till våra förhållanden om det är möjligt. Räddningstjänsten Lantmäterienheten 9

10 Resurser Förutsättningar och antaganden Tidigare underskott om 1350 tkr är nu inarbetat i budgeten som därmed är i balans. Inom plan- och miljöförvaltningen finns dock ett ökat behov av administrativt stöd. Förvaltningen upplever ökade krav både internt från övriga enheter inom kommunen och externt från andra aktörer såsom staten, EU m.fl. vilket ökar den administrativa bördan. Detta ställer krav på ökade resurser för att möta kraven. Nämnden För nämndens politiska verksamhet förväntas inga förändringar under perioden. Staben För stabens del finns ett ökat behov av administrativt stöd. Ekonomtjänsten på femtio procent utökades till en heltidstjänst för en ekonom/controller under andra halvåret Den extra halvtidstjänsten finansieras delvis med en omfördelning av förvaltningens ram från räddningstjänsten till staben om 150 tkr. Bygglovenheten Inom bygglovenheten planeras inte för några större förändringar av verksamheten. I MoR 2011 fanns en felaktig men resultatneutral post om 770 tkr avseende bostadsanpassning på både intäkts- och kostnadssidan. Den är nu bortplockad, men kvar finns fortfarande stora nettokostnader för bostadsanpassning som ingår i enhetens ram. Ett önskemål från enhetschefen har ända sedan övertagandet av verksamheten varit att detta läggs utanför ram, eftersom det får stor påverkan på enhetens resultat. Det syns också väldigt tydligt i oktoberprognosen för Bygglovenheten har behov av ytterligare en bil tillsammans med miljö- och hälsoskyddsenheten. För bygglovenheten kostar detta ca 25 tkr. Lantmäterienheten För driften och utvecklingen av kommunens gemensamma GIS-verksamhet föreligger ett stort behov av framtagande av en GIS-strategi för att tydliggöra mål, resursbehov, ansvar, roller, samarbetsformer och system för finansiering. I strategiarbetet skall även ingå att se över verksamhetens organisatoriska placering. Resterande delar av lantmäterienheten är i behov av en genomgång av verksamheten vad avser ekonomi, tjänster och uppdrag. Både GIS-strategin och genomgången av lantmäterienheten bör belysa de olika formerna för finansiering och innehålla förslag som ökar tydligheten vad gäller uppdrag och ekonomi gentemot andra förvaltningar. Vid framtagandet av den kommungemensamma GIS-strategin bedöms det som värdefullt att anlita en extern konsult. Lantmäterienheten har även avsatt resurser för konsultinsatser i samband med en kommunövergripande behovsanalys av GIS inom kommunen. För GIS-verksamheten planeras även en fortsatt utveckling av webb-gis (handläggarstöd) och den externa webb-kartan. Utvecklingen av dessa verktyg sker till största delen med hjälp av konsultinsatser. Mindre insatser planeras också vad gäller 3D-kartor för att åstadkomma exempel på detaljplaner och 10

11 illustrationer i 3D. Därutöver planeras konsultinsatser för spridning av information om nuvarande GIS-verktyg och om de utvecklingsmöjligheter som finns. Övriga utvecklingsinsatser inom GIS-området beräknas kunna göras med anställd personal med hjälp av endast begränsade konsultinsatser. Inom lantmäterimyndigheten finns behov av nytt handläggarstöd. Det enda system på marknaden som motsvarar myndighetens behov är det som utvecklats av den statliga lantmäterimyndigheten. Det nya systemet beräknas kosta 360 tkr i investering och ha en årlig driftkostnad på sju procent av intäkterna för lantmäteriförrättningar eller ca 140 tkr/år. Systemet kommer att tas i drift i samband med en pensionsavgång och finansieringen av driftskostnaderna för systemet kan lösas genom att denna tjänst inte ersätts. Lantmäterienheten planerar även inköp av ett tidrapporterings- och faktureringssystem som ersätter nuvarande Tefat-KLM. Miljö- och hälsoskyddsenheten Behovsutredningen, som görs årligen för miljö- och hälsoskyddsenheten, visar att enheten är underbemannad med drygt fem tjänster. Efter omfördelning av budgetramar inom PMN kommer resurser om 325 tkr att tillföras enheten. Behov av ytterligare resurser kvarstår dock. En omklassning av verksamheter som betalar årsavgifter för livsmedelstillsyn förväntas leda till minskade intäkter på ca 195 tkr. En anpassning av timtaxorna till samma nivå som inom PBL-taxan föreslås. Taxan höjs då med ca femton procent till 800 kr/h. Tillsammans med bygglovenheten finns behov av ytterligare en leasingbil vilket kostar ca 50 tkr för miljö- och hälsoskyddsenheten. Räddningstjänsten För räddningstjänsten är den största förändringen flytten till den nya räddningsstationen. Flytten innebär ökade hyreskostnader på ca 5 Mkr/år. Medel för de ökade kostnaderna finns budgeterat centralt. I övrigt förutsätts utbildningsverksamheten fortsätta som tidigare. Fortsatt gäller att ingen ramjustering erhållits avseende införandet av RAKEL. Medel för detta har istället fått frigöras genom omfördelningar inom ram. Osäkerhetsfaktorer Bygglovenheten Osäkerhet finns för bygglovenheten avseende effekterna av den nya PBL-taxan. Även de nya reglerna för sanktionsavgifter är en osäkerhetsfaktor. Bostadsanpassningsbidragen ligger numera inom bygglovenhetens ansvar och kan få mycket stor påverkan på enhetens ekonomi. Ersättningarna kan variera mellan åren med miljonbelopp. Lantmäterienheten Lantmäterienhetens verksamhet är till viss del finansierad via externa uppdrag. Omfattningen av de externa uppdragen är i sin tur beroende av den allmänna konjunkturen i samhället, vilket gör att intäkterna kan variera år från år. Det finns också ett antal personer som är aktuella för pension under perioden. Detta tillsammans med oklarhet om GIS-verksamhetens organisation, mål och inriktning leder till osäkerhet i hur enhetens bemanning bör se ut under perioden. 11

12 Miljö- och hälsoskyddsenheten En osäkerhetsfaktor för miljö- och hälsoskyddsenheten är vilken effekt tillsynen inom området animaliska biprodukter kommer att få. Den förändrade riskklassningen inom livsmedelstillsynen kommer att påverka intäkterna negativt. Förändring av livsmedels- och miljöbalkstaxan har föreslagits men ännu inte behandlats i fullmäktige. Räddningstjänsten För räddningstjänsten råder fortfarande osäkerhet angående utbildningsverksamheten. Det kan snabbt få omfattande påverkan på räddningstjänstens ekonomi. Viss osäkerhet finns även vad gäller investeringar i den nya räddningsstationen. Det kommer troligen att uppstå oförutsedda behov där. Verksamhetsplan 2012 Anvisningar: Aktiviteter Verksamhetsplanen ska innehålla aktiviteter kopplat till de gemensamma resultatmålen och nämndens/styrelsens egna resultatmål. De gemensamma aktiviteter som beslutas i kommunchefens ledningsgrupp ska tas med i förvaltningens verksamhetsplan. Aktiviteterna ska beskriva det som ska genomföras för att utveckla och förbättra verksamheten och inte beskriva det som är en del av det löpande arbetet. Aktiviteterna ska vara formulerade så man kan göra en objektiv bedömning av om de är utförda eller inte och vara tydligt avgränsade till det som ska genomföras Det är viktigt att all verksamhet täcks in i verksamhetsplanen, dvs. även aktiviteter som inte har en direkt koppling mot de lokala politiska målen utan kommer från t ex myndighetskrav och nationell lagstiftning. Nyckeltal Till varje resultatmål ska det finnas minst ett nyckeltal och det måste vara säkerställt att mätning kan genomföras senast till delårsbokslutet 2012 för samtliga nyckeltal (gäller de mål som inte har mätts under 2011). 12

13 Målnivåer För varje nyckeltal ska det i verksamhetsplanen fastställas målnivåer för 2012 och I förekommande fall ska det även finnas en målnivå för delårsuppföljningen Målnivåerna ska avse den period som mätningen kommer att avse, vilket inte nödvändigtvis är det samma som verksamhetsåret Målnivåer bör sättas så att det är rimligt att de kan uppnås under 2012 samtidigt som det utgör en utmaning för verksamheten att uppnå dem. Ansvar Ansvaret för uppföljning av mål och nyckeltal måste tydliggöras och fördelas till den ansvarige enhets-/verksamhetschefen. 13

14 Gemensamma mål Målområde - Kund Inriktningsmål Motala kommun ska i dialog med individer, grupper, företag och organisationer ge god service med möjlighet till inflytande för dem som nyttjar eller berörs av kommunens verksamhet. Resultatmål Nyckeltal (källa) Aktiviteter Medborgarnas nöjdhet med Fråga B15 (tillgänglighet o bemötande) tillgänglighet, bemötande och (SCB Medborgarundersökning) Samtliga förvaltningar ska senast vid årets slut publicera sina handlingar och inflytande ska öka Målnivå 2012: Ingen mätning protokoll via sammanträdesportalen i Platina. Över rikssnitt samt årlig förbättring NII (inflytande), (SCB Medborgarundersökning) Samtliga förvaltningar ska delta vid medborgardialoger. Bygglovenheten: Målnivå 2012: Ingen mätning Över rikssnitt samt årlig förbättring Uppdatera informationen på motala.se avseende den nya PBL-taxan. Utreda förutsättningar för anslutning till Mitt Bygge. Implementera bygglovstaxan i ärendehanteringssystemet för att kunna göra en bättre specifikation av vad kunden betalar för. Lantmäterienheten: Utveckla nuvarande externa webb-karta vad avser möjlighet för förvaltningens handläggare att själva lägga in och ajourhålla information samt utbilda handläggarna i verktyget. Miljö- och hälsoskyddsenheten: Företagarnas nöjdhet med tillgänglighet, bemötande och inflytande ska öka Politikers och tjänstemäns attityder till företag (Sv Näringsliv) Målnivå 2012: Över rikssnitt samt årlig förbättring Över rikssnitt samt årlig förbättring NKI kvalitetsfaktor tillgänglighet och bemötande (Insikt) Målnivå 2012: Ingen mätning Bland de 25 % bästa Fortsätta arbetet med att förbättra informationen för allmänheten på hemsidan. Bygglovenheten: Uppdatera informationen på motala.se avseende den nya PBL-taxan. Implementera bygglovstaxan i ärendehanteringssystemet för att kunna göra en bättre specifikation av vad kunden betalar för. Lantmäterienheten: Utveckla nuvarande externa webb-karta vad avser möjlighet för förvaltningens handläggare att själva lägga in och ajourhålla information samt utbilda 14

15 Nöjdheten med kommunens verksamhet ska öka Total NKI (Insikt) Målnivå 2012: Ingen mätning Bland de 25 % bästa Total NMI (Totalt omdöme) (SCB Medborgarundersökning) Målnivå 2012: Ingen mätning Över rikssnitt samt årlig förbättring handläggarna i verktyget. Miljö- och hälsoskyddsenheten: Fortsätta arbetet med att förbättra informationen för livsmedelsföretagare på hemsidan. Räddningstjänsten: Analysera SKL:s serviceundersökning Insikt för att hitta förbättringsområden samt beslut om ny NKI-nivå för nästa mätning. Lansera servicegaranti för utryckningstider inom Räddningstjänsten samt ytterligare en med trolig inriktning mot bygglovsverksamhet. 15

16 Målområde - Medarbetare Inriktningsmål Motala kommun ska erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarnas kompetens, kreativitet och engagemang tas tillvara. Resultatmål Nyckeltal (källa) Aktiviteter Medarbetarna ska uppleva ett motiverande och stödjande ledarskap, delaktighet i verksamheten samt att deras kompetens tas tillvara Index för ledarskap (medarbetarenkät 2010) 4,1 Index för delaktighet (medarbetarenkät 2010) 5,0 Index för kompetens (medarbetarenkät 2010) 4,3 Nöjd medarbetarindex (medarbetarenkät 2010) 61 Medarbetarnas hälsa ska förbättras Jämställdheten bland medarbetarna ska öka Målnivå 2012: (gäller samtliga fyra nyckeltal) Förbättrat resultat jämfört med 2010 Förbättrat resultat jämfört med 2012 Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden Målnivå 2012: Under rikssnitt kommuner Under rikssnitt kommuner Andel kvinnliga chefer i förhållande till andel kvinnliga anställda Målnivå 2012: Årlig ökning Årlig ökning Kvinnors lön i procent av männens lön Målnivå 2012: Årlig ökning Årlig ökning Samtliga enheter ska senast 1/10-12 upprätta åtgärdsplan för arbetsmiljön inkl åtgärder till följd av kommunens medarbetarenkät. Samtliga ledare ska delta i obligatoriska ledardagar*. Berörda nyckelpersoner ska delta i utbildningar inom ramen för ESF-projektet* (Europeiska socialfonden). Samtliga ledare ska delta i obligatoriska inslag i kommunledningsförvaltningens utbildningspaket 2012*. Ge förslag på kandidater och mentorer till aspirantprogram. Ta fram en plan för förvaltningens och enhetens introduktion av nyanställda (där kommunledningsförvaltningens utbildningspaket ingår som en del). Samtliga nyanställda ska delta i ambassadörs utbildning. Upprätta en plan för informationsspridning på förvaltningen (via mötesstruktur och intranät). Lantmäterienheten: Ta fram en kompetensplan för mätteknikerna på lantmäterienheten. Räddningstjänsten: Riktliner för hantering av regelbundna läkarundersökningar och fystester skall tas fram vid räddningstjänsten. Hitta en testmetod som säkerställer att deltidsbrandmän har tillräcklig fysisk arbetsförmåga för att jobba som brandman. Skapa/utveckla en kompetensplan för all operativ personal på räddningstjänsten. * innehåll beslutas av kommunchefens ledningsgrupp 16

17 Målområde Ekonomi Inriktningsmål Motala kommuns ekonomi ska utformas så att varje generation bär kostnaderna för den service som konsumeras. Resultatmål Nyckeltal (källa) Aktiviteter Årets resultat före extraordinära poster (egen mätning) Resultat före extraordinära poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomiska utjämningen ska över tid uppgå till minst två procent Målnivå 2012: 1,8 % Målnivå : 2 % Kommunens investeringar i den Självfinansieringsgrad (egen mätning) skattefinansierade verksamheten ska över tid finansieras med egna medel Målnivå : 100% Samtliga chefer ska genomföra sin uppföljning 2012 och planering inför 2013 i beslutsstödssystemet. Sammanställ förvaltningens planerade upphandlingar 2013 till den kommungemensamma planen. Lantmäteriet: Genomgång av lantmäterienhetens verksamhet vad avser ekonomi, tjänster och uppdrag. I genomgången skall de olika formerna för finansiering tydliggöras. Utredningen skall även innehålla förslag på förbättringar bl.a. vad gäller finansiering och tydlighet av uppdraget gentemot andra förvaltningar. Påbörja total tidredovisning (dvs. även av ej debiterbar tid). Räddningstjänsten: Utbildning i ekonomi för vissa nyckelpersoner på räddningstjänsten. 17

18 Målområde - Utveckling Inriktningsmål Motala kommun ska vara ett attraktivt samhälle som tar vara på innovationer och mångfald i en regional samverkan Resultatmål Nyckeltal (källa) Aktiviteter Antal invånare i prioriterade mindre tätorter per den sista dec (SCB)** Målnivå 2012: Årlig ökning Årlig ökning Antal invånare per den sista dec, totalt (SCB) Befolkningen i Motala kommun ska landsbygden* Antal invånare per den sista dec i Motala och Målnivå 2012: Årlig ökning öka, både i tätorter och på Borensberg Årlig ökning Bidra med specialistkompetens inom nedan angivna projekt: BanaVäg Centrumutveckling Varamobaden Borensberg Målnivå 2012: Livet i Motala: Använda platsmarknadsföring i samband med rekrytering Andel av befolkningen som är nöjd NRI (SCB Medborgarundersökn) Lantmäterienheten: med Motala som boplats ska öka Målnivå 2012: Ingen mätning Över rikssnitt Stödja stadsbyggnadsenheten i framtagande av detaljplaner och illustrationer i Andelen sysselsatta och antalet Andel förvärvsarbetande år ur 3D. Ta fram en konverteringsrutin för planritning till 3D. arbetstillfällen ska öka nattbefolkning (SCB) Målnivå 2012: 73,5 % (avser 2011) Delta i vidareutvecklingen av samarbetet inom GIS mellan Motala och Vadstena kommun. Medverka i framtagande av avtal. 75 % (avser 2013) Antal förvärvsarbetande, dagbefolkning (SCB) Ingen under 25 år ska behöva söka ekonomiskt bistånd Invånarnas utbildningsnivå ska öka Målnivå 2012: (avser 2011) (avser 2013) Andel invånare under 25 år som uppbär ekonomiskt bistånd (egen mätning) Målnivå 2012: 100 Delår 2012: Andel invånare med eftergymnasial utbildning, år (SCB) Målnivå 2012: 32 % (avser 2011) 34 % (avser 2013) Medverka till att en analys genomförs av behoven av GIS i kommunen som ett verktyg för planering, information och handläggningsstöd. Medverka till att en strategi tas fram för kommunens GIS-verksamhet, där resursbehov, roller, ansvar, samarbetsformer och system för finansiering tydliggörs. I strategiarbetet skall även ingå att se över verksamhetens organisatoriska placering. Påbörja nästa generations webb-gis (intern webbkarta) genom att utföra en behovsinventering och ett pilotprojekt. Gå med i Geodatasamverkan juni Ytbildning av fastighetsplaner för inläggning i ArcGIS och webb-gis. 18

19 Genom att initiera en diskussion med stadsbyggnad vidareutveckla samordningen av detaljplaneprocess och genomförandeprojekt i enlighet med intentionerna den nya Plan- och bygglagen. Fortsätta övergången från filbaserat system till databaslagring av geografisk information genom att bjuda in förvaltningar/enheter till en diskussion om behov och erbjuda hjälp med att upprätta en handlingsplan. * Samtliga nyckeltal måste uppfyllas för att resultatmålet ska anses vara uppfyllt ** Med prioriterade mindre tätorter avses; Nykyrka, Godegård, Tjällmo, Österstad, Fornåsa, Fågelsta och Klockrike. Övergång till nytt höjdsystem RH2000 samt tillskapande av ett pilotprojekt för användning av den nya nationella höjdmodellen i 3D-modellen (NHD). 19

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Verksamhetsplaner 2015

Verksamhetsplaner 2015 Verksamhetsplaner 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2015 Sid Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun 1 Resultatbudget 2015 3 Noter till Resultatbudget 2015 4 Investeringsbudget 2015-2017 5 Totalt

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer