Mål och Resursplan med Verksamhetsplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012"

Transkript

1 Mål och Resursplan med Verksamhetsplan 2012 Plan- och miljönämnden 11/PMN0054 1

2 Plan- och miljönämnden Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Intäkter Nämnd Stab Bygglov Lantmäterienhet Miljö- och hälsoskydd Räddningstjänst Kostnader Nämnd Stab Bygglov Lantmäterienhet Miljö- och hälsoskydd Räddningstjänst Nettokostnader Nämnd Stab Bygglov Lantmäterienhet Miljö- och hälsoskydd Räddningstjänst Anm) Budget 2011 avser reviderad budget oktober

3 Investeringsbudget Tkr Total Budget Budget Plan Plan budget Inkomster Fastigheter/Anläggningar Räddningstjänsten 2930 Ny räddningsstation Utgifter Fastigheter/Anläggningar Räddningstjänsten 2930 Ny räddningsstation Fordon Räddningstjänsten Underrubrik 2915 Släckfordon Ledningsfordon Höjdfordon Basbil IVPA-fordon Tjällmo 400 Maskiner/Inventarier Räddningstjänsten 2945 Utryckningsställ Övningsfältet Avspärrning trafikolycka Navigeringsutrustning Uppgradering rökskydd

4 2949 Passlarm Gevär beskj. gasflaska Skogsbrandsutrustning Kemskyddsutrustning Vattenförsörjning Taksäkring Belysning skadeplats Trafikolycksmateriel IR-kamera Passlarm Ledningsstöd fordon Rökdykarradio Båt till deltidsstation Båttrailer Lantmäterienheten 2046 Kartprogram Ortofotokarta GIS-program Trossen 460 Bryggan 50 Faktureringssystem 100 Utvecklingsprojekt GIS m.m Arbetsstationer 200 Mätstation 150 Miljö- och hälsoskyddsenheten Bullermätare 100 Staben Kopiator/skrivare 50 Nettoinvestering

5 Fastigheter/Anläggningar Beslut om ny räddningsstation har tagits och den kommer stå färdig Kommunen har beslutat hyra stationen av en extern aktör. Det finns dock ett investeringsbehov även för kommunen. Projektansvarig har tagit fram en budget för detta behov som till del innebär att kommunens kostnader täcks av det statliga bidrag som kommer utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Egna investeringar utan statliga bidrag beräknas uppgå till 1500 tkr. Fordon Den största posten om 6,5 Mkr utgörs av kostnaden för en ny stegbil till Räddningstjänsten. En annan stor post är Räddningstjänstens basbilar, som måste bytas ut tidigare än planerat eftersom leverantörerna inte längre kan tillhandahålla reservdelar till de gamla bilarna. Maskiner/Inventarier De större posterna inom Räddningstjänsten år 2012 och 2013 utgörs av utbyte av utryckningsställ, förnyelse av övningsfältet samt trafikolycksmaterial. Utöver detta begärs medel för ett antal mindre projekt under åren 2012 till Lantmäterienheten är i behov av ett nytt verksamhetssystem för lantmäteriförrättningar. Det finns endast ett system som fyller behoven och det är Trossen som är utvecklat av den statliga lantmäterimyndigheten. 460 tkr är budgeterat för detta under I samband med övergången till Trossen är lantmäterienheten även i behov av ett nytt tidredovisningssystem som ersätter nuvarande tefat-klm. I övrigt begärs medel för utveckling av GIS över perioden 2012 till Ett par smärre investeringsprojekt planeras också på staben och miljö- och hälsoskyddsenheten. Mål och Resursplan Styrmodellen För att politik ska bli verklighet och för att Motala kommun ska skapa största möjliga nytta för sina medborgare och kunder arbetar kommunen med ett gemensamt ledningssystem (LedMot). En central del i ledningssystemet är målstyrningsmodellen från visionen ner till de årliga aktiviteter som genomförs i kommunens verksamhet. Parallellt med målstyrningsprocessen finns också en ekonomistyrningsprocess där resurser fördelas till den verksamhet som ska utföras. I Mål och Resursplanen sammanförs mål- och ekonomiprocessen till ett politiskt beslut om mål och resurser för verksamheten de kommande tre åren. Här fastställs en nivå på vad som ska uppnås för de mål som är satta för mandatperioden och här fördelas resurserna ner på verksamhetsnivå och på investeringsprojektnivå. Tillsammans med Mål och Resursplanen fastställer också nämnden/styrelsen den Verksamhetsplan som förvaltningen har upprättat. Verksamhetsplanen innehåller de aktiviteter som förvaltningen planerar att genomföra under det kommande året i syfte att uppfylla de politiska målen. 5

6 Mål Inriktningsmål Plan- och miljönämnden Inom Plan- och miljönämndens verksamheter ska prövning, tillsyn, annan myndighetsutövning och övrig handläggning utföras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Servicen och informationsgivningen ska vara god. Inriktningsmålet för plan- och miljöförvaltningen omfattar verksamheterna bygglovenhet, lantmäterienhet, miljö- och hälsoskyddsenhet samt räddningstjänst. För resultatmålet servicenivå uppnåddes tre av fyra nyckeltal vid mätningen 2011, det fjärde nyckeltalet låg mycket nära målet (se nedan). För resultatmålet handläggningstider uppnåddes endast ett av fem nyckeltal under För bygglovenheten innebar den stora mängd ansökningar (100 st) om uppförande av bullerplank som inkom från Trafikverket i maj att handläggningstiderna blev lidande. Om dessa inte tas med i beräkningen klarar bygglovenheten nästan målet. Insatser syftande till att förbättra verksamheten i linje med nämndens inriktningsmål utgår från 2011 års verksamhetsplan. I huvudsak kan två huvudområden identifieras, utveckling av rutiner samt informationsinsatser. Förvaltningens myndighetsområden låg väl till i Insikts-mätningen 2011, men om någon fråga ska prioriteras med ledning av resultatet av mätningen är det information och då särskilt på webbplatsen. Inom bygglovenheten kommer insatser även fortsatt att göras för att utveckla nya samt förbättra befintliga rutiner för att mäta handläggningstiderna för bygglovärenden. Befintligt ärendehanteringssystem sätter dock gränser för vad som är möjligt att åstadkomma. Lantmäterienheten hade i delårsrapporten nästan uppfyllt målet vad gäller kundnöjdhet för lantmäteriförrättningar. Vid kontroll i november månad var målet uppfyllt. För att förbättra resultatet ytterligare analyserar enheten enkätsvaren och arbetar vidare med att förkorta handläggningstider och förbättra information till sakägarna. När det gäller handläggningstider för leverans av nybyggnadskartor har enheten en bit kvar till full måluppfyllelse. De längre handläggningstiderna har analyserats och beror i några fall på att ärenden kom in under semestertid. I resterande fall beror den längre handläggningstiden på faktorer som ligger utanför Lantmäteriets kontroll. För att resultatet fortsättningsvis endast ska bero på lantmäterienheten själva kommer de ärenden som har för lång handläggningstid beroende på faktorer utanför enhetens kontroll att sållas bort ur statistiken. Miljö- och hälsoskyddsenheten har påbörjat försök med att tidredovisa nedlagda arbetstimmar i ärendehanteringssystemet i syfte att kunna följa upp den tid som läggs på varje tillsynsobjekt. Tidredovisningen kommer att utvärderas och alternativa sätt undersökas. Man skall även förbättra informationen för såväl livsmedelsföretagare som allmänhet. Räddningstjänsten fick mycket bra betyg i Insikts-mätningen avseende brandtillsynen, men även här behöver informationsbiten prioriteras liksom rättssäkerhet. Fortsatt analys kommer att göras inom räddningstjänsten. 6

7 Resultatmål Nyckeltal (källa) Verksamhetsmål Aktiviteter De företag som varit i kontakt Kundnöjdhet bygglovärenden med plan- och miljöförvaltningen ska vara nöjda med förvaltningens service. Målnivå 2012: NKI 60 i Insiktsmätningen Kundnöjdhet miljö- och hälsoskyddsärenden Målnivå 2012: Definieras inför nästa mätning NKI 60 i Insiktsmätningen Definieras inför nästa mätning Vid nybyggnad av enbostadshus och större objekt ska minst ett tillsynsbesök göras under byggskedet. Registrerade livsmedelsanläggningar som betalar årsavgift ska ha en genomsnittlig kontrolltid som motsvarar den kontrolltid som den årliga kontrollavgiften beräknas utifrån. Fortsatta utbildningsinsatser för förvaltningens personal i den nya plan- och bygglagen (PBL). Implementera bygglovstaxan i ärendehanteringssystemet för att kunna göra en bättre specifikation av vad kunden betalar för. Införa tidredovisning av nedlagd tid i verksamheten. Fortsätta arbetet med att förbättra informationen för livsmedelsföretagare på hemsidan. Färdigställa arbetet med riskklassning av livsmedelsanläggningar enligt Vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Medverka i samordnad tillsyn enligt metoden ansvarig alkoholservering där olika myndigheter ingår. Se över och utveckla handläggningsrutiner för tillsynsärenden. Kundnöjdhet brandtillsynsärenden Målnivå 2012: NKI 60 i Insiktsmätningen Definieras inför nästa mätning Kundnöjdhet Undersökningen genomförs löpande under året. lantmäteriförrättningar Målnivå 2012: Minst omdömet 7 av 10 för 80% av de svarande Minst omdömet 7 av 10 för 80% av de svarande Resultatmål Nyckeltal (källa) Verksamhetsmål Aktiviteter Handläggningstiderna för vanligt Handläggningstid enkla förekommande ärenden hos plan- bygglovärenden (kompletta) och miljöförvaltningen ska vara Målnivå 2012: Högst 3 v för korta/kortare än vad lagstiftning 90% kräver (där sådan finns). Högst 3v för 90% Fortsätta utveckla/förbättra rutiner för mätning och uppföljning av handläggningstider så långt dagens system medger. 7

8 Handläggningstid tillståndsärenden för brandfarlig vara Målnivå 2012: Högst 8 v för 80% Högst 8 v för 80% Handläggningstid medgivande om egensotning Målnivå 2012: Högst 8 v för 80% Högst 8 v för 80% Handläggningstid för leverans av nybyggnadskartor Målnivå 2012: Högst 2 v för 90% Högst 2 v för 90% Handläggningstid för husutsättningar Målnivå 2012: Högst 1 v för 90 % Högst 1 v för 90 % Handläggningstid anmälan om installation av värmepump. Utveckla/förbättra rutiner för mätning och uppföljning av handläggningstider. Utveckla/förbättra rutiner för mätning och uppföljning av handläggningstider. Målet gäller endast för de ärenden som ligger inom lantmäterienhetens kontroll. Ärenden som pga. fastighetsbildning, utredning av va-frågor mm tar längre tid än två veckor räknas inte med i underlaget för statistiken. Lantmäterienheten redovisar vilka ärenden som gallrats ut ur statistiken och grund för utgallring. System för mätning och uppföljning finns i det handläggningsstöd som används för närvarande, Tefat-KLM. Utveckla/förbättra rutiner för mätning och uppföljning av handläggningstider. Målnivå 2012: Högst 2 v för 90% Högst 2 v för 90% 8

9 Övriga verksamhetsmål/aktiviteter Övriga prioriterade aktiviteter som inte är direkt hänförliga till ett resultatmål. (Ej förvaltande uppgifter utan utvecklingsuppdrag) Verksamhetsmål Aktivitet Enhet Uppföljningsarbete av inventeringen av oacceptabla enskilda avloppsanordningar inom Motala kommuns tätorter. Delta i arbetet med framtagande av en VA-plan för Motala kommun. Delta i EU-projekt (Becosi) om förorenad mark och detaljplanering av gamla Motala Verkstadsområdet. Medverka i Kemikalieinspektionens Reach-tillsynsprojekt. Medverka i framtagande av föreskrifter för vattenskyddsområde. Miljö- och hälsoskyddsenheten Ta fram specifikation och mål för primärkartan. Ta fram strategi för upprätthållande av målen. Ta fram specifikation och processbeskrivning för grundkartor, nybyggnadskartor och husutsättningar. Ta ett helhetsgrepp vad gäller ledningsdokumentation. Upphandla Trossen (handläggarstöd lantmäteriförrättningar). Pilotprojekt framtagande av förrättningskartor i ArcMap. Övergång från periodisk ajourföring till Brygganlösningen för uppdatering av den nationella registerkartan. Ta fram en analys över ärendemängd och ärendehantering som underlag för en behovsutredning liknande den som miljö- & hälsoskyddsenheten tar fram. Utifrån den kommunövergripande GIS-strategin ta fram en egen för räddningstjänsten. Ta fram mål- och strategidokument och diskutera detta med berörda enheter/förvaltningar. Förankra politiskt. Ta fram specifikation och diskutera den med berörda enheter/förvaltningar. Gå igenom avtal vad avser nyttjanderätter och markupplåtelser. Initiera möte med ledningshavare. Ta fram ett förslag på policy. Köp, installera och utbilda. Rekrytera ny förrättningslantmätare. Studera lösning framtagen av Kalmar kommun. Köpa denna och anpassa till våra förhållanden om det är möjligt. Räddningstjänsten Lantmäterienheten 9

10 Resurser Förutsättningar och antaganden Tidigare underskott om 1350 tkr är nu inarbetat i budgeten som därmed är i balans. Inom plan- och miljöförvaltningen finns dock ett ökat behov av administrativt stöd. Förvaltningen upplever ökade krav både internt från övriga enheter inom kommunen och externt från andra aktörer såsom staten, EU m.fl. vilket ökar den administrativa bördan. Detta ställer krav på ökade resurser för att möta kraven. Nämnden För nämndens politiska verksamhet förväntas inga förändringar under perioden. Staben För stabens del finns ett ökat behov av administrativt stöd. Ekonomtjänsten på femtio procent utökades till en heltidstjänst för en ekonom/controller under andra halvåret Den extra halvtidstjänsten finansieras delvis med en omfördelning av förvaltningens ram från räddningstjänsten till staben om 150 tkr. Bygglovenheten Inom bygglovenheten planeras inte för några större förändringar av verksamheten. I MoR 2011 fanns en felaktig men resultatneutral post om 770 tkr avseende bostadsanpassning på både intäkts- och kostnadssidan. Den är nu bortplockad, men kvar finns fortfarande stora nettokostnader för bostadsanpassning som ingår i enhetens ram. Ett önskemål från enhetschefen har ända sedan övertagandet av verksamheten varit att detta läggs utanför ram, eftersom det får stor påverkan på enhetens resultat. Det syns också väldigt tydligt i oktoberprognosen för Bygglovenheten har behov av ytterligare en bil tillsammans med miljö- och hälsoskyddsenheten. För bygglovenheten kostar detta ca 25 tkr. Lantmäterienheten För driften och utvecklingen av kommunens gemensamma GIS-verksamhet föreligger ett stort behov av framtagande av en GIS-strategi för att tydliggöra mål, resursbehov, ansvar, roller, samarbetsformer och system för finansiering. I strategiarbetet skall även ingå att se över verksamhetens organisatoriska placering. Resterande delar av lantmäterienheten är i behov av en genomgång av verksamheten vad avser ekonomi, tjänster och uppdrag. Både GIS-strategin och genomgången av lantmäterienheten bör belysa de olika formerna för finansiering och innehålla förslag som ökar tydligheten vad gäller uppdrag och ekonomi gentemot andra förvaltningar. Vid framtagandet av den kommungemensamma GIS-strategin bedöms det som värdefullt att anlita en extern konsult. Lantmäterienheten har även avsatt resurser för konsultinsatser i samband med en kommunövergripande behovsanalys av GIS inom kommunen. För GIS-verksamheten planeras även en fortsatt utveckling av webb-gis (handläggarstöd) och den externa webb-kartan. Utvecklingen av dessa verktyg sker till största delen med hjälp av konsultinsatser. Mindre insatser planeras också vad gäller 3D-kartor för att åstadkomma exempel på detaljplaner och 10

11 illustrationer i 3D. Därutöver planeras konsultinsatser för spridning av information om nuvarande GIS-verktyg och om de utvecklingsmöjligheter som finns. Övriga utvecklingsinsatser inom GIS-området beräknas kunna göras med anställd personal med hjälp av endast begränsade konsultinsatser. Inom lantmäterimyndigheten finns behov av nytt handläggarstöd. Det enda system på marknaden som motsvarar myndighetens behov är det som utvecklats av den statliga lantmäterimyndigheten. Det nya systemet beräknas kosta 360 tkr i investering och ha en årlig driftkostnad på sju procent av intäkterna för lantmäteriförrättningar eller ca 140 tkr/år. Systemet kommer att tas i drift i samband med en pensionsavgång och finansieringen av driftskostnaderna för systemet kan lösas genom att denna tjänst inte ersätts. Lantmäterienheten planerar även inköp av ett tidrapporterings- och faktureringssystem som ersätter nuvarande Tefat-KLM. Miljö- och hälsoskyddsenheten Behovsutredningen, som görs årligen för miljö- och hälsoskyddsenheten, visar att enheten är underbemannad med drygt fem tjänster. Efter omfördelning av budgetramar inom PMN kommer resurser om 325 tkr att tillföras enheten. Behov av ytterligare resurser kvarstår dock. En omklassning av verksamheter som betalar årsavgifter för livsmedelstillsyn förväntas leda till minskade intäkter på ca 195 tkr. En anpassning av timtaxorna till samma nivå som inom PBL-taxan föreslås. Taxan höjs då med ca femton procent till 800 kr/h. Tillsammans med bygglovenheten finns behov av ytterligare en leasingbil vilket kostar ca 50 tkr för miljö- och hälsoskyddsenheten. Räddningstjänsten För räddningstjänsten är den största förändringen flytten till den nya räddningsstationen. Flytten innebär ökade hyreskostnader på ca 5 Mkr/år. Medel för de ökade kostnaderna finns budgeterat centralt. I övrigt förutsätts utbildningsverksamheten fortsätta som tidigare. Fortsatt gäller att ingen ramjustering erhållits avseende införandet av RAKEL. Medel för detta har istället fått frigöras genom omfördelningar inom ram. Osäkerhetsfaktorer Bygglovenheten Osäkerhet finns för bygglovenheten avseende effekterna av den nya PBL-taxan. Även de nya reglerna för sanktionsavgifter är en osäkerhetsfaktor. Bostadsanpassningsbidragen ligger numera inom bygglovenhetens ansvar och kan få mycket stor påverkan på enhetens ekonomi. Ersättningarna kan variera mellan åren med miljonbelopp. Lantmäterienheten Lantmäterienhetens verksamhet är till viss del finansierad via externa uppdrag. Omfattningen av de externa uppdragen är i sin tur beroende av den allmänna konjunkturen i samhället, vilket gör att intäkterna kan variera år från år. Det finns också ett antal personer som är aktuella för pension under perioden. Detta tillsammans med oklarhet om GIS-verksamhetens organisation, mål och inriktning leder till osäkerhet i hur enhetens bemanning bör se ut under perioden. 11

12 Miljö- och hälsoskyddsenheten En osäkerhetsfaktor för miljö- och hälsoskyddsenheten är vilken effekt tillsynen inom området animaliska biprodukter kommer att få. Den förändrade riskklassningen inom livsmedelstillsynen kommer att påverka intäkterna negativt. Förändring av livsmedels- och miljöbalkstaxan har föreslagits men ännu inte behandlats i fullmäktige. Räddningstjänsten För räddningstjänsten råder fortfarande osäkerhet angående utbildningsverksamheten. Det kan snabbt få omfattande påverkan på räddningstjänstens ekonomi. Viss osäkerhet finns även vad gäller investeringar i den nya räddningsstationen. Det kommer troligen att uppstå oförutsedda behov där. Verksamhetsplan 2012 Anvisningar: Aktiviteter Verksamhetsplanen ska innehålla aktiviteter kopplat till de gemensamma resultatmålen och nämndens/styrelsens egna resultatmål. De gemensamma aktiviteter som beslutas i kommunchefens ledningsgrupp ska tas med i förvaltningens verksamhetsplan. Aktiviteterna ska beskriva det som ska genomföras för att utveckla och förbättra verksamheten och inte beskriva det som är en del av det löpande arbetet. Aktiviteterna ska vara formulerade så man kan göra en objektiv bedömning av om de är utförda eller inte och vara tydligt avgränsade till det som ska genomföras Det är viktigt att all verksamhet täcks in i verksamhetsplanen, dvs. även aktiviteter som inte har en direkt koppling mot de lokala politiska målen utan kommer från t ex myndighetskrav och nationell lagstiftning. Nyckeltal Till varje resultatmål ska det finnas minst ett nyckeltal och det måste vara säkerställt att mätning kan genomföras senast till delårsbokslutet 2012 för samtliga nyckeltal (gäller de mål som inte har mätts under 2011). 12

13 Målnivåer För varje nyckeltal ska det i verksamhetsplanen fastställas målnivåer för 2012 och I förekommande fall ska det även finnas en målnivå för delårsuppföljningen Målnivåerna ska avse den period som mätningen kommer att avse, vilket inte nödvändigtvis är det samma som verksamhetsåret Målnivåer bör sättas så att det är rimligt att de kan uppnås under 2012 samtidigt som det utgör en utmaning för verksamheten att uppnå dem. Ansvar Ansvaret för uppföljning av mål och nyckeltal måste tydliggöras och fördelas till den ansvarige enhets-/verksamhetschefen. 13

14 Gemensamma mål Målområde - Kund Inriktningsmål Motala kommun ska i dialog med individer, grupper, företag och organisationer ge god service med möjlighet till inflytande för dem som nyttjar eller berörs av kommunens verksamhet. Resultatmål Nyckeltal (källa) Aktiviteter Medborgarnas nöjdhet med Fråga B15 (tillgänglighet o bemötande) tillgänglighet, bemötande och (SCB Medborgarundersökning) Samtliga förvaltningar ska senast vid årets slut publicera sina handlingar och inflytande ska öka Målnivå 2012: Ingen mätning protokoll via sammanträdesportalen i Platina. Över rikssnitt samt årlig förbättring NII (inflytande), (SCB Medborgarundersökning) Samtliga förvaltningar ska delta vid medborgardialoger. Bygglovenheten: Målnivå 2012: Ingen mätning Över rikssnitt samt årlig förbättring Uppdatera informationen på motala.se avseende den nya PBL-taxan. Utreda förutsättningar för anslutning till Mitt Bygge. Implementera bygglovstaxan i ärendehanteringssystemet för att kunna göra en bättre specifikation av vad kunden betalar för. Lantmäterienheten: Utveckla nuvarande externa webb-karta vad avser möjlighet för förvaltningens handläggare att själva lägga in och ajourhålla information samt utbilda handläggarna i verktyget. Miljö- och hälsoskyddsenheten: Företagarnas nöjdhet med tillgänglighet, bemötande och inflytande ska öka Politikers och tjänstemäns attityder till företag (Sv Näringsliv) Målnivå 2012: Över rikssnitt samt årlig förbättring Över rikssnitt samt årlig förbättring NKI kvalitetsfaktor tillgänglighet och bemötande (Insikt) Målnivå 2012: Ingen mätning Bland de 25 % bästa Fortsätta arbetet med att förbättra informationen för allmänheten på hemsidan. Bygglovenheten: Uppdatera informationen på motala.se avseende den nya PBL-taxan. Implementera bygglovstaxan i ärendehanteringssystemet för att kunna göra en bättre specifikation av vad kunden betalar för. Lantmäterienheten: Utveckla nuvarande externa webb-karta vad avser möjlighet för förvaltningens handläggare att själva lägga in och ajourhålla information samt utbilda 14

15 Nöjdheten med kommunens verksamhet ska öka Total NKI (Insikt) Målnivå 2012: Ingen mätning Bland de 25 % bästa Total NMI (Totalt omdöme) (SCB Medborgarundersökning) Målnivå 2012: Ingen mätning Över rikssnitt samt årlig förbättring handläggarna i verktyget. Miljö- och hälsoskyddsenheten: Fortsätta arbetet med att förbättra informationen för livsmedelsföretagare på hemsidan. Räddningstjänsten: Analysera SKL:s serviceundersökning Insikt för att hitta förbättringsområden samt beslut om ny NKI-nivå för nästa mätning. Lansera servicegaranti för utryckningstider inom Räddningstjänsten samt ytterligare en med trolig inriktning mot bygglovsverksamhet. 15

16 Målområde - Medarbetare Inriktningsmål Motala kommun ska erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarnas kompetens, kreativitet och engagemang tas tillvara. Resultatmål Nyckeltal (källa) Aktiviteter Medarbetarna ska uppleva ett motiverande och stödjande ledarskap, delaktighet i verksamheten samt att deras kompetens tas tillvara Index för ledarskap (medarbetarenkät 2010) 4,1 Index för delaktighet (medarbetarenkät 2010) 5,0 Index för kompetens (medarbetarenkät 2010) 4,3 Nöjd medarbetarindex (medarbetarenkät 2010) 61 Medarbetarnas hälsa ska förbättras Jämställdheten bland medarbetarna ska öka Målnivå 2012: (gäller samtliga fyra nyckeltal) Förbättrat resultat jämfört med 2010 Förbättrat resultat jämfört med 2012 Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden Målnivå 2012: Under rikssnitt kommuner Under rikssnitt kommuner Andel kvinnliga chefer i förhållande till andel kvinnliga anställda Målnivå 2012: Årlig ökning Årlig ökning Kvinnors lön i procent av männens lön Målnivå 2012: Årlig ökning Årlig ökning Samtliga enheter ska senast 1/10-12 upprätta åtgärdsplan för arbetsmiljön inkl åtgärder till följd av kommunens medarbetarenkät. Samtliga ledare ska delta i obligatoriska ledardagar*. Berörda nyckelpersoner ska delta i utbildningar inom ramen för ESF-projektet* (Europeiska socialfonden). Samtliga ledare ska delta i obligatoriska inslag i kommunledningsförvaltningens utbildningspaket 2012*. Ge förslag på kandidater och mentorer till aspirantprogram. Ta fram en plan för förvaltningens och enhetens introduktion av nyanställda (där kommunledningsförvaltningens utbildningspaket ingår som en del). Samtliga nyanställda ska delta i ambassadörs utbildning. Upprätta en plan för informationsspridning på förvaltningen (via mötesstruktur och intranät). Lantmäterienheten: Ta fram en kompetensplan för mätteknikerna på lantmäterienheten. Räddningstjänsten: Riktliner för hantering av regelbundna läkarundersökningar och fystester skall tas fram vid räddningstjänsten. Hitta en testmetod som säkerställer att deltidsbrandmän har tillräcklig fysisk arbetsförmåga för att jobba som brandman. Skapa/utveckla en kompetensplan för all operativ personal på räddningstjänsten. * innehåll beslutas av kommunchefens ledningsgrupp 16

17 Målområde Ekonomi Inriktningsmål Motala kommuns ekonomi ska utformas så att varje generation bär kostnaderna för den service som konsumeras. Resultatmål Nyckeltal (källa) Aktiviteter Årets resultat före extraordinära poster (egen mätning) Resultat före extraordinära poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomiska utjämningen ska över tid uppgå till minst två procent Målnivå 2012: 1,8 % Målnivå : 2 % Kommunens investeringar i den Självfinansieringsgrad (egen mätning) skattefinansierade verksamheten ska över tid finansieras med egna medel Målnivå : 100% Samtliga chefer ska genomföra sin uppföljning 2012 och planering inför 2013 i beslutsstödssystemet. Sammanställ förvaltningens planerade upphandlingar 2013 till den kommungemensamma planen. Lantmäteriet: Genomgång av lantmäterienhetens verksamhet vad avser ekonomi, tjänster och uppdrag. I genomgången skall de olika formerna för finansiering tydliggöras. Utredningen skall även innehålla förslag på förbättringar bl.a. vad gäller finansiering och tydlighet av uppdraget gentemot andra förvaltningar. Påbörja total tidredovisning (dvs. även av ej debiterbar tid). Räddningstjänsten: Utbildning i ekonomi för vissa nyckelpersoner på räddningstjänsten. 17

18 Målområde - Utveckling Inriktningsmål Motala kommun ska vara ett attraktivt samhälle som tar vara på innovationer och mångfald i en regional samverkan Resultatmål Nyckeltal (källa) Aktiviteter Antal invånare i prioriterade mindre tätorter per den sista dec (SCB)** Målnivå 2012: Årlig ökning Årlig ökning Antal invånare per den sista dec, totalt (SCB) Befolkningen i Motala kommun ska landsbygden* Antal invånare per den sista dec i Motala och Målnivå 2012: Årlig ökning öka, både i tätorter och på Borensberg Årlig ökning Bidra med specialistkompetens inom nedan angivna projekt: BanaVäg Centrumutveckling Varamobaden Borensberg Målnivå 2012: Livet i Motala: Använda platsmarknadsföring i samband med rekrytering Andel av befolkningen som är nöjd NRI (SCB Medborgarundersökn) Lantmäterienheten: med Motala som boplats ska öka Målnivå 2012: Ingen mätning Över rikssnitt Stödja stadsbyggnadsenheten i framtagande av detaljplaner och illustrationer i Andelen sysselsatta och antalet Andel förvärvsarbetande år ur 3D. Ta fram en konverteringsrutin för planritning till 3D. arbetstillfällen ska öka nattbefolkning (SCB) Målnivå 2012: 73,5 % (avser 2011) Delta i vidareutvecklingen av samarbetet inom GIS mellan Motala och Vadstena kommun. Medverka i framtagande av avtal. 75 % (avser 2013) Antal förvärvsarbetande, dagbefolkning (SCB) Ingen under 25 år ska behöva söka ekonomiskt bistånd Invånarnas utbildningsnivå ska öka Målnivå 2012: (avser 2011) (avser 2013) Andel invånare under 25 år som uppbär ekonomiskt bistånd (egen mätning) Målnivå 2012: 100 Delår 2012: Andel invånare med eftergymnasial utbildning, år (SCB) Målnivå 2012: 32 % (avser 2011) 34 % (avser 2013) Medverka till att en analys genomförs av behoven av GIS i kommunen som ett verktyg för planering, information och handläggningsstöd. Medverka till att en strategi tas fram för kommunens GIS-verksamhet, där resursbehov, roller, ansvar, samarbetsformer och system för finansiering tydliggörs. I strategiarbetet skall även ingå att se över verksamhetens organisatoriska placering. Påbörja nästa generations webb-gis (intern webbkarta) genom att utföra en behovsinventering och ett pilotprojekt. Gå med i Geodatasamverkan juni Ytbildning av fastighetsplaner för inläggning i ArcGIS och webb-gis. 18

19 Genom att initiera en diskussion med stadsbyggnad vidareutveckla samordningen av detaljplaneprocess och genomförandeprojekt i enlighet med intentionerna den nya Plan- och bygglagen. Fortsätta övergången från filbaserat system till databaslagring av geografisk information genom att bjuda in förvaltningar/enheter till en diskussion om behov och erbjuda hjälp med att upprätta en handlingsplan. * Samtliga nyckeltal måste uppfyllas för att resultatmålet ska anses vara uppfyllt ** Med prioriterade mindre tätorter avses; Nykyrka, Godegård, Tjällmo, Österstad, Fornåsa, Fågelsta och Klockrike. Övergång till nytt höjdsystem RH2000 samt tillskapande av ett pilotprojekt för användning av den nya nationella höjdmodellen i 3D-modellen (NHD). 19

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta Bilaga 1 Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta 1 Parter Parter i detta avtal är Bräcke kommun och Ånge kommun. 2 Syfte Avtalet syftar till att möjliggöra samarbete mellan parterna

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 -07-04 1 UPPDRAG

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Målnivåer och indikatorer

Målnivåer och indikatorer Ledningsstöd och Service Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare Mikael.torberntsson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 8 Mob: 0709-53 60 88 Sida 1 av 5 2015-11-04 Skrivelse Dnr 2015/01659 Målnivåer och

Läs mer

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Undersökningen är genomförd av Markör i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Snabbfakta om undersökningen Baseras på

Läs mer

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden Nämndberedning preliminär budget 2013 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag... 3 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 Förord Frågor om taxor berör och intresserar många i kommunerna. Det gäller såväl politiker och tjänstemän som de företag som berörs. Sveriges

Läs mer

Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012. Tekniska nämnden

Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012. Tekniska nämnden Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012 Tekniska nämnden 1 Tekniska nämnden Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2010 2011 2012 2013 2014 Intäkter 416 931 421 756 425 995 425 995

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Revisionsrapport Motala kommun

Revisionsrapport Motala kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskningar från 2011 Motala kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning 1 Kommunstyrelsen 2 Granskning av IT-verksamheten 2 Socialnämnden 4 Granskning av uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Redovisning av uppdrag arbetssätt för att följa upp och genomföra Insiktsmätningen. KS

Redovisning av uppdrag arbetssätt för att följa upp och genomföra Insiktsmätningen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 158 Redovisning av uppdrag arbetssätt för att följa upp och genomföra Insiktsmätningen. KS 2015-356 KS

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Innehåll sid 2(8)

Innehåll sid 2(8) Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2014 2013-04-17 sid 2(8) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Nationell GIS-policy för länsstyrelserna. VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata

Nationell GIS-policy för länsstyrelserna. VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata Nationell GIS-policy för länsstyrelserna VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata Nationell GIS-policy - kort historik - Övergång till gemensam

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd Servicemätning 16-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda

Läs mer

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Nybro kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Nybro kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Barn och Utbildning Per Jönsson. Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201. GoV.2015.

ESLÖVS KOMMUN. Barn och Utbildning Per Jönsson. Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201. GoV.2015. ESLÖVS KOMMUN GoV.2015.0154-2 2015-05-06 Barn och Utbildning Per Jönsson Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer