Per-Inge Pettersson, C 68-70, Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M Carola Nilsson, S Sievert Andersson, M Tommy Rälg, S Per-Inge Pettersson, C 68-70, Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Gunvor Nilsson Carina Littorin Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, mp Britt Olsson, sekreterare Göran Berglund, insynsplats Utses att justera Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Lars Rosander. Rosie Folkesson Åke Nilsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (40) Kommunfullmäktige Ekonomikontoret f k KS 65/2014 Dnr 2013/ Motion från Rosie Folkesson och Eva Svedberg (S) om grön hemtjänst Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta kronor för att finansiera merkostnaderna för att införa en elbil inom hemtjänsten och en till bilpoolen under Vidare föreslås kommunfullmäktige att till kommande års budgetberedning avsätta ytterligare kronor i två år för att finansiera merkostnaderna under hela leasingperioden. Med hänsyn till ovanstående förslag samt yttrandena i tjänsteskrivelsen föreslås motionen vara bifallen. Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson och Eva Svedberg, båda S, har tidigare lämnat in en motion om att införa elbilar inom hemtjänsten. Motionen återremitterades 58/ till energistrategen för ytterligare beredning. Energistrategen Jens Karlsson har nu lämnat följande yttrande: Fler leasingbilar i hemtjänsten Hemtjänstens personal nyttjar privata fordon i tjänsten för ca mil per år. Milersättningen uppgår då till kr. Det genomsnittliga maxbehovet av privata fordon samtidigt är 26 st. Detta innebär alltså att man behöver 26 leasingfordon för att ersätta behovet av mil med privata fordon i tjänsten. Med det billigaste leasingalternativet skulle merkostnaden för att ersätta alla mil med privata fordon i tjänsten, med leasingbilar uppgå till ca kr per år. Miljöeffekten av att ersätta alla mil med privata fordon i tjänsten går inte att beräkna då vi inte vet vilka typer av privata fordon som används.

3 Sammanträdesprotokoll 3 (40) Tittar man på mil med privata fordon i tjänsten i kommunen som helhet så ligger hemtjänsten under snittet för antal mil per person. Däremot ligger till exempel enhetscheferna inom socialen på ett högre snitt per person. Ska man ur kostnadssynpunkt titta på att ersätta privata fordon i tjänsten så bör man istället fokusera på andra grupper inom kommunen. Ska man titta på det ur ett miljöperspektiv är det bättre att fokusera på att minska antalet bilar genom effektivare ruttplanering. Batteriernas totala miljöbild De uppgifter som finns om batterier för elbilar visar på att de har en livslängd på år eller ca mil. Biltillverkarna jobbar hela tiden för att öka livslängd, energitäthet och energimängden i sina batterier. För att kunna göra det måste de hela tiden använda så nya batteritekniker som möjligt. Ur ett miljöperspektiv är det bättre på två sätt; det går åt mindre material per kwh energilager och mindre material över tid tack vare ökad livslängd. Eldrift är ett bättre alternativ ur miljösynspunkt framförallt för att det har en mycket högre verkningsgrad än en förbränningsmotor. Störst ekonomisk och miljömässig nytta samt enklast att införa Störst ekonomisk och miljömässig nytta med en elbil skulle man få inom hemtjänsten då det är där man kör flest mil med befintliga leasingbilar. Enklast att införa skulle vara inom ÖSK då det är minst antal förare per fordon. IT-kontoret ligger kör ungefär lika få mil per fordon som ÖSK men har å andra sidan fler förare per fordon. Ett fjärde alternativ kan vara att införskaffa en elbil i bilpoolen för att få så många förare som möjligt på den vilket kan vara bra ur ett pedagogiskt sätt (fler får testa och kanske är villiga att införskaffa en själva). Uppdaterade kalkyler Kalkylerna har uppdaterats. Detta då priserna i ramavtalet har uppdaterats samt att flera förvaltningar/enheter har valt andra bilar än vad man har haft tidigare. I de förra kalkylerna utgick vi från mest likvärdiga bilar mot de man då använde. Nu har vi utgått från samma storlek på bil och de billigaste alternativen. Merkostnaden för en personbil uppgår nu istället till mellan till kr för en treårig leasingperiod. När det gäller lätta lastbilar uppgår merkostnaden till kr under tre år. Ingen supermiljöbilspremie är inräknad. Detta då det inte kommit några nya direktiv om premien ska finnas kvar efter årsskiftet eller ej. Om premien finns kvar innebär det en minskad leasingkostnad med ca kr för tre år.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (40) Förslag Energistrategen föreslår att kronor avsätts för att finansiera merkostnaderna för att införa en elbil inom hemtjänsten och en till bilpoolen under Vidare föreslås att till nästa års budgetberedning avsätts ytterligare kronor i två år för att finansiera merkostnaderna under hela leasingperioden. Yrkande Rosie Folkesson, S yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott 82/2013, 140/2014 Kommunstyrelsen 58/2013 Kommunfullmäktige 17/2013

5 Sammanträdesprotokoll 5 (40) Kommunfullmäktige KS 66/2014 Dnr 2014/ Tillfälligt kök vid Knektagården Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Östra Smålands Kommunalteknikförbund ska genomföra en upphandling avseende hyra av en köksmodul till Knektagården, för en hyresperiod på tre år. Markarbeten m.m kr föreslås finansieras med befintliga investeringsmedel för förändringar kök. Investeringar för kök kan minskas med kr, med anledning av att åtgärder inte behöver genomföras i Knektagårdens befintliga kök. Hyreskostnaden för den tomma lokalen kr föreslås hanteras genom hyresfördelning på övriga lokalbeståndet. Hyreskostnaden för köksmodulen kr per år i tre år ryms inom ramen för nuvarande hyreskostnad. Knektagårdens mottagningskök är mycket slitet och vid ett tillsynsbesök från miljö- och byggnadskontoret blev Hultsfreds kommun, som fastighetsägare, ålagt med föreläggande om vite om inte åtgärder vidtas innan , förlängt till i avvaktan på besked. Den mest kostsamma anmärkningen är att åtgärda skadade kakel- och klinkerplattor i köket. Efter provtagning har det konstaterats att fogmassan innehåller asbest. Ovanstående åtgärder har kostnadsberäknats till kronor. Tidsåtgången för renoveringen beräknas bli minst två månader. Kostchef Karin Anemyr har under en längre tid fört diskussioner med lokalresursplaneringsgruppen om behovet av att förändra verksamheten med anledning av att Lindblomsskolans kök är hårt belastat. En lösning är att istället för att renovera mottagningsköket hyra en köksmodul med tillagningskök till Knektagården under en treårsperiod, där all mat till Lindgården och Knektagården tillagas. Bedömningen har gjorts att hyra en köksmodul skulle kosta ca kronor per år i tre år. Kostnader för markplanering, inkoppling av el, vatten, avlopp och bygglov tillkommer med ca kronor.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (40) Kostorganisationen betalar kronor i internhyra för Knektagårdens mottagningskök Om mottagningsköket inte ska användas kommer en hyresförlust uppstå efter uppsägningstiden med motsvarande belopp. Denna hyresförlust hanteras genom att kostnaden fördelas på kommunens totala fastighetsbestånd, enligt riktlinjer i internhyressystemet. Driftstart beräknas ske till hösten, under förutsättning att beslut tas om att genomföra en tillfällig lösning för köket på Knektagården. Kostchefen föreslår att Östra Smålands Kommunalteknikförbund genomför en upphandling avseende hyra av en köksmodul, för en hyresperiod på tre år kronor för markarbeten m.m. föreslås finansieras med befintliga investeringsmedel för förändringar kök. Investeringar för kök kan minskas med kronor, med anledning av att åtgärder i Knektagårdens befintliga kök inte behöver genomföras. Hyreskostnaden, kronor, för den tomma lokalen föreslås hanteras genom hyresfördelning på övriga lokalbeståndet. Hyreskostnaden för köksmodulen, kronor per år i tre år, ryms inom ramen för nuvarande hyreskontrakt. Yrkande Åke Nilsson, KD, Mattias Wärnsberg, S, Rosie Folkesson, S och Pär Edgren, M yrkar bifall till förslaget. Budgetberedningen Budget 2015

7 Sammanträdesprotokoll 7 (40) Kommunfullmäktige KS 67/2014 Dnr 2014/ Förslag på reviderad handlingsplan för POSOM Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad handlingsplan för POSOM och att tidigare antagna plan i kommunfullmäktige 29/2007 upphör att gälla. Nuvarande handlingsplan gällande POSOM beslutades i fullmäktige POSOM är en förkortning på psykiskt och socialt omhändertagande vid akuta kriser, olyckor och katastrofer. Hultsfreds kommun ska ha en beredskap som kan möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris och katastroflägen. En del i denna beredskap är det arbete som utförs av POSOM. Enligt aktuell handlingsplan ska POSOM bestå av en styrgrupp och särskilt utsedda stödpersoner. På grund av att många förändringar skett i anställningar så behöver en översyn göras gällande POSOM organisationen i kommunen. I förslaget till ny handlingsplan har fokus varit att försöka hitta en enklare och inte så omfattande organisation gällande POSOM. Styrgruppen föreslås bestå av en representant från socialförvaltningen (sammankallande), barnoch utbildningsförvaltningen, räddningstjänsten, kultur- och fritidskontoret samt personalkontoret. Respektive förvaltning har ansvaret att utse en ersättare till ordinarie representant i styrgruppen. Vidare föreslås respektive förvaltning att i sin ordinarie organisation ha en uppdaterad lista gällande stödpersoner som kan kallas in vid behov i ett POSOM arbete. Vilken förvaltnings stödpersoner som används kan då avgöras utifrån vilken form av katastrof som inträffat. Förslaget har redovisats i katastrofledningsgruppen och i styrgruppen för POSOM. Kommunfullmäktige 29/2007 Kommunstyrelsen arbetsutskott 138/2014

8 Sammanträdesprotokoll 8 (40) Kommunfullmäktige KS 68/2014 Dnr 2013/ Motion från Håkan Hermansson, FP om trafikmiljön vid Lilla Torget Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna gatuavdelningens yttrande som svar på motionen och att åtgärderna sker så snart som möjligt och att motionen därmed anses vara besvarad. Vidare föreslås att en utvärdering av åtgärderna sker inför ytterligare investeringsåtgärder vid Lilla Torget. Fullmäktigeledamoten Håkan Hermansson, FP, har lämnat in en motion om trafikmiljön kring Lilla torget i Hultsfred. Motionsställaren anser inte att dagens situation är tillfredsställande och önskar därför mätningar av trafikflödet, att en ombyggnad av korsningen prioriteras i budgeten samt att skolpoliser införs. Arbetsutskottet beslutade 276/ att remittera motionen till Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för yttrande. Staffan Svensson, ÖSK, har nu lämnat följande yttrande: Olika förslag till lösning av trafiksituationen vid Lilla torget har under åren studerats och en lösning med cirkulationsplats för anslutande vägar, Västra och Östra Långgatan och Norra Oskarsgatan förordas. Tillgängligt utrymme för en cirkulationsplats är begränsat varför inlösen av del av närliggande fastighet kan vara nödvändigt. Projektet har kostnadsberäknats och medel finns avsatt i 2017 års investeringsbudget. I avvaktan på lösningen med cirkulationsplats kommer gatuavdelningen under 2014 att vidta åtgärder som syftar till att göra GC-vägen längs med Västra och Östra Långgatan säkrare vid passagen förbi Lilla torget. Övergångsstället för GC-vägen kommer att flyttas längre upp på Norra Oskarsgatan och räcken kommer att monteras som styr upp trafiken på GCvägen till övergångsstället. Övergångsstället kommer också att utrustas med blinkljus som aktiveras när gående och cyklister närmar sig övergångsstället. Den nya placeringen av övergångsstället innebär att det blir kortare väg för gående och cyklister att korsa Norra Oskarsgatan och att siktförhållandena förbättras. Kommunfullmäktige 109/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott 276/2013, 141/2014

9 Sammanträdesprotokoll 9 (40) Kommunfullmäktige KS 69/2014 Dnr 2013/ Finansiering av informationskvällar om enskilda avlopp Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna finansieringsförslaget för informationskvällarna istället för tidigare beslut om att anställa en VA-lots. Detta innebär då att kronor avsätts i ombudgeteringen och kronor i budget för Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna finansieringsförslaget för informationskvällarna istället för som tidigare beslut om att anställa en VA-lots. Detta innebär då att kronor avsätts i ombudgeteringen och kronor i budget för Kommunfullmäktige beslutade 90/ att godkänna en projektanställning för en tid av 12 månader med uppdrag att färdigställa VA-plan och VA-policy samt att vara VA-lots. Finansiering skulle då ske genom att kronor skulle gå via VA-taxor samt kronor skulle tas ur år 2013 års resultat. Dessa pengar har inte använts och är inte heller avsatta. Efter mötena med fastighetsägare i Karlsborg tog styrgruppen för VA-frågor upp frågan om hur arbetet skulle gå vidare. På grund av svårigheter att rekrytera VA-lots beslutade styrgruppen att ha informationskvällar för kommunens fastighetsägare med enskilda avlopp. Första informationskvällen är i Målilla 28 maj På mötet kommer information att ges om Emån, pågående inventering av enskilda avlopp, teknik för enskilda avlopp och information om vad som gäller för enskilt avlopp och kommunal VA-utbyggnad. Inbjudan har sänts ut till 1700 fastighetsägare med enskilt avlopp i kommunen.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (40) För att så många som möjligt ska kunna gå är tanken att fler möten ska ordnas. En utvärdering kommer att ske efter första mötet för att eventuellt se över informationspunkterna. Finansiering Vad gäller VA-plan och VA-policy kommer konsult att handlas upp. Arbetet med plan och policy påbörjas under 2014 och beräknas slutföras under För 2015 är kronor avsatta i budget under Kretsloppsanpassade VA-utredningar/VA-plan och policy. Däremot behövs finansiering för informationskvällarna. För 2014 föreslås kronor i ombudgeteringen för 2014 samt att kronor avsätts i budget för år Kommunstyrelsens arbetsutskott 137/2013, 170/2013, 131/2014 Kommunstyrelsen 56/2013 Kommunfullmäktige 90/2013

11 Sammanträdesprotokoll 11 (40) Hultsfreds Sotnings AB Räddningschefen KS 70/2014 Dnr 2014/ Förnyelse av entreprenadavtal för sotning och brandskyddskontroll Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner förlängningen av avtalet till och med med möjlighet att förlänga 1+1 år. Detta under förutsättning att nuvarande lagar och förordningar som reglerar sotningsverksamheten gäller under resten av avtalstiden. Kommunen har idag ett entreprenadavtal med Hultsfreds Sotnings AB, som omfattar all rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Undantag förekommer i de fall då kommunen medgivit fastighetsägare att själva utföra eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. Då avtalet löper ut har ett nytt avtal upprättats som gäller från till , med möjlighet för kommunen att förlänga i 1+1 år. Kommunstyrelsens arbetsutskott 84/2012, 151/2014 Kommunstyrelsen 39/2012

12 Sammanträdesprotokoll 12 (40) Kommunfullmäktige KS 71/2014 Dnr 2014/ Årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län 2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för sin del bevilja ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län för år Åke Nilsson, KD och Per-Inge Pettersson, C avstår från att delta i ärendets behandling och beslut på grund av jäv. Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. Istället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 ) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och landstinget). Regionförbundet anhåller nu om att ansvarsfrihet för 2013 beviljas av respektive fullmäktige. Bokslut och revisionsberättelse har översänts. Kommunstyrelsens arbetsutskott 133/2014

13 Sammanträdesprotokoll 13 (40) Kommunfullmäktige KS 72/2014 Dnr 2014/ Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga enligt SKL:s cirkulär 13:75 enligt förslaget nedan. Arbetsutskottet beslutade 122/ att arvodesfrågan för överförmyndare och ersättare får återkomma i samband med att övriga arvoden ska ses över. Personalkontoret har lämnat följande förslag till beslut: Förslag Kommunfullmäktige föreslås anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga enligt SKL:s cirkulär 13:75. OPF-KL ska gälla för alla förtroendevalda som väljs första gången i samband med valet 2014 eller senare samt för de som ej omfattats av PBF eller äldre avtal tidigare. Förtroendevald som tidigare har omfattas av PBF eller äldre reglementen kvarstår i detta system. OPF-KL innehåller dels ett omställningsstöd och dels pension. Omställningsstödet gäller för förtroendevald på heltidsuppdrag eller minst 40 %. Omställningsstödet är ett ekonomiskt tidsbegränsat stöd kombinerat med aktiva omställningsinsatser. Pensionen gäller oavsett omfattning. Pensionsförmånerna avser avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Pensionsavgift sätts av på de årliga kontanta ersättningarna. Pensionsavgiften uppgår till 4,5 % av pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på pensionsgrundande inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp. Vid små pensionsavgifter utbetalas detta kontant istället för att avsättas som pension.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (40) Pensionsavgifterna sätts av som pensionsbehållning hos kommunen och utbetalas som en livsvarig pension till den förtroendevalda efter ansökan till kommunens pensionsmyndighet. Pensionsmyndighet är kommunstyrelsens arbetsutskott och handläggning sker genom personalkontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott 233/2013, 297/2013, 122/2014, 147/2014 Kommunstyrelsen 100/2013 Kommunfullmäktige 117/2013

15 Sammanträdesprotokoll 15 (40) Personalkontoret Nya ekonomichefen KS 73/2014 Dnr 2014/ Rekrytering av ny ekonomichef Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Henric Svensson till ny ekonomichef med tillträde hösten Kommunchef Lars-Erik Rönnlund har tidigare fått uppdrag av arbetsutskottet att påbörja rekrytering av ny ekonomichef enligt beslut 47/ På arbetsutskottet 20 maj 2014 meddelade kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde 3 juni kan ärendet behandlas för att besluta om ny ekonomichef. MBL-förhandlingar är genomförda Kommunstyrelsens arbetsutskott 47/2014, 152/2014

16 Sammanträdesprotokoll 16 (40) Kommunfullmäktige KS 74/2014 Dnr 2014/ Reviderat reglemente för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det reviderade reglementet för kommunstyrelsen samt att det tidigare antagna reglementet 148/ upphör att gälla. Med anledning av att biblioteket numera organisatoriskt hör till kommunstyrelsen och att vissa delar av räddningstjänstens uppdrag ligger under miljö- och byggnadsnämnden har ändringar i reglementet gjorts. Kommunkansliet föreslår att ändringarna i kommunstyrelsens reglemente godkänns samt att tidigare reglemente upphör att gälla. Kommunstyrelsens arbetsutskott 145/2014

17 Sammanträdesprotokoll 17 (40) Kommunkansliet Koncernledningen KS 75/2014 Dnr 2014/ Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner den reviderade delegationsordningen under förutsättning att det reviderade reglementet för kommunstyrelsen godkänns av kommunfullmäktige Vidare beslutas att tidigare antagna delegationsordning i kommunstyrelsen 121/ upphör att gälla. Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. Det är främst två större organisationsförändringar som föranleder denna revidering, nämligen inrättandet av en gemensam miljö- och byggnadsnämnd med Vimmerby kommun samt den organisatoriska flytten av biblioteket till kultur- och fritidsförvaltningen. När det gäller den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden har denna övertagit hanteringen av tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär att punkterna och utgår ur kommunstyrelsens delegationsordning. Med anledning av att biblioteket numera tillhör kommunstyrelsen tillkommer den delegationen till bibliotekschefen som tidigare fanns från barn- och utbildningsnämnden. Denna delegation finns i de nya punkterna i avsnitt 9.4. Vidare har följande revideringar gjorts: Här är det numera arkivpersonalen som godkänner mindre justeringar av dokumenthanteringsplaner och inte som det tidigare stod arkivredogöraren Här har förtydligats att förbundschefen för ÖSK har motsvarande delegation som ekonomichefen för fordringar som rör ÖSK:s verksamhetsområde I kommunstyrelsens reglemente saknas för närvarande den formulering om tecknande av hyreskontrakt som tidigare fanns uppräknat i 9. Detta föreslås åter införas i reglementet.

18 Sammanträdesprotokoll 18 (40) Avsikten är att ytterligare revidering av delegationsordning, reglemente m.m. ska ske senast under året bland annat med avseende på ÖSK:s uppgifter. Kommunkansliet föreslår att förslaget till reviderad delegationsordning godkänns, samt att den reviderade delegationsordningen daterad upphör att gälla. Kommunstyrelsens arbetsutskott 146/2014

19 Sammanträdesprotokoll 19 (40) Revisionen Kultur-och fritidschefen KS 76/2014 Dnr 2014/ Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner kultur- och fritidschefens yttrande som svar på revisorernas granskning samt överlämnar densamma till revisionen. Revisorerna har tidigare gett PwC i uppdrag att göra en granskning av kultur- och fritidsverksamheten. Arbetsutskottet beslutade 104/ att remittera granskningen till kultur- och fritidschef Peter Adolfsson för att återkomma med förslag till yttrande över revisorernas granskning. Kultur- och fritidschefen har nu lämnat följande yttrande: Revisionen skriver under p Mål för kultur- och fritidsverksamheten samt p Sker uppföljning och utvärdering av resultat för verksamheten, att Utöver den beskrivning som finns i årsredovisningen finns ingen utvärdering av verksamheten, vilket innebär att de kvalitetsmål som fullmäktige satt upp för kultur och fritid inte utvärderas. Kommentar Mål och nyckeltalen är nya Redovisning av målen har inte kunnat ske till fullo Några av målen kan komma att ändras eller ändras i sin utformning under Revisionen skriver under p Mål för kultur- och fritidsverksamheten att bio skall visas på minst fyra tätorter i Hultsfreds kommun. Kommentar Här sker en förändring under 2013 då det endast finns två digitaliserade biografer, Hultsfred och Virserum. Revisionen skriver under p Ny biliotekslag att Kommunstyrelsen inte är informerad om den nya bibliotekslagen(sfs 2013:801) som träder i kraft 1 januari Kommentar Den nya bibliotekslagen kommer att meddelas kommunstyrelsen som ett anmälningsärende under våren 2014.

20 Sammanträdesprotokoll 20 (40) Revisionen skriver under p regler för föreningsbidrag att förvaltningen dokumenterar inte hur en ansökan har bedömts. Kommentar Uppfylls kraven i vårt regelverk så godkänns ansökan och inget ytterligare behov av dokumentation finns. Ev avslag på en ansökan meddelas den berörda föreningen och dokumenteras. Revisionen skriver under p regler för föreningsbidrag att i riktlinjerna sägs att en förening som har beviljats bidrag ska kunna visa upp sin bokföring och sina handlingar på det sätt som kultur- och fritidsförvaltningen bestämmer. Denna möjlighet används inte av förvaltningen Kommentar Det sker alltid att vi kräver in ekonomi, årsberättelse och verksamhetsplaner från alla bidragsberättigade föreningar och det kommer också att ske stickprov med en grundligare kontroll hos föreningar. Revisionen skriver under p regler för föreningsbidrag att i vissa lägen kan en förening beviljas grundbidrag utan att den uppfyller de krav som ställs för att en förening ska erhålla bidrag. Kommentar Vi har i vår kontroll inte funnit några exempel på detta. Revisionen skriver under p regler för föreningsbidrag att Kulturoch fritidsförvaltningen hämtar inte in medlemsmatrikel för att stämma av hur många medlemmar som finns i föreningen och om de har betalt medlemsavgift. Kommentar Här kommer förvaltningen att införa ett system för stickprov hos föreningarna. Revisionen skriver under p regler för föreningsbidrag att Det är handläggaren som beslutar om föreningsbidrag. Enligt delegationsordningen är det förvaltningschefen som ska fatta besluten. Kommentar Det sker idag i samråd förvaltningschef och handläggare. Under 2014 kommer översyn av delegationsordning att ske för förvaltningen. Revisionen skriver under p 3 Bedömning att Ansvar och roller kan tydliggöras mellan förvaltingschef och handläggaren när det gäller hanteringen av föreningsbidragen. Kommentar Översyn av ansvar och roller sker samt en kompletterad delegationsordning under 2014.

21 Sammanträdesprotokoll 21 (40) Revisionen skriver under p 3 Bedömning att Återrapportering till kommunstyrelsen av kultur- och fritidsverksamheten sker inte. Kommentar Vid varje ny mandatperiod sker en uppdatering till kommunstyrelsen om förvaltningens verksamhet, samt att årligen i samband med budgetdialogen diskuteras verksamhet och ekonomi. Förvaltningen redovisar årligen till kommunstyrelsen sammanställning av utbetalda bidrag, redovisning av inköp konst och övrig statistik över verksamhet som kommunstyrelsen önskar. Det sker kontinuerligt en god kontakt emellan förvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott i flera frågor avseende verksamheten i förvaltning. Återkommande sker också en dialog om verksamhet och utveckling mellan förvaltningschef och kommunchef. Kommunstyrelsens arbetsutskott 104/2014, 142/2014

22 Sammanträdesprotokoll 22 (40) Kommunfullmäktige KS 77/2014 Dnr 2014/ Budgetuppföljning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge uppdrag till kommunens styrelse, nämnder och Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred att, vid negativa avvikelser, vidta åtgärder för att eliminera dessa samt att i övrigt visa återhållsamhet gällande driftbudgetens kostnader. Vidare föreslås att till årets slut sträva efter att minska den beräknade investeringsbudgeten genom att förskjuta eller ställa in genomförandet av enskilda investeringsobjekt. Ekonomikontoret har sammanställt en uppföljning per med helårsprognos för drift- och investeringsbudget. Hultsfreds kommuns resultat för år 2014 beräknas bli ett överskott på 3,4 mnkr vilket är 8,7 mnkr sämre än budgeten. I ombudgeteringen beräknas resultatet vid årets slut uppgå till ett överskott på 5,1 mnkr.

23 Sammanträdesprotokoll 23 (40) Kommunfullmäktige KS 78/2014 Dnr 2014/ Ombudgetering 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ombudgetering för år Vidare föreslås att uppdrag ges till kommunens styrelse och nämnder att tillvarata alla möjligheter till besparingar, för att vid årets slut redovisa nettokostnader med överskott mot budget. Likaså föreslås att stor återhållsamhet ska iakttas vid såväl tillsättning av nya tjänster som vid återbesättande av inrättade tjänster. Slutligen föreslås att endast absolut nödvändiga investeringar genomförs övriga ska inte genomföras eller senareläggas. Resultatet för 2014 beräknas till tkr efter ombudgetering, vilket är tkr mer än den budget som fastställdes i juni förra året (benämns budget i den fortsatta texten), men tkr mindre än den beräkning som gjordes i december I förhållande till budget är skatter och statsbidrag tkr större och i förhållande till beräkningen tkr större. Verksamhetens nettokostnader är tkr större än budget och tkr större än beräkningen. Värdeförändringen av pensionsmedel beräknas bli tkr, vilket är tkr bättre än budget och beräkning. Nytt löneantagande I budgeten för 2014 har antagits att lönerna ökar med 3,5 procent. Utfallet blev en ökning på 2,6 procent. Den lägre ökningen medför lägre kostnader för 2014 med tkr. Utöver detta har vid budgetberäkningen i december, i samband med att förvaltningarnas lönenivåer uppdaterats till nivå per den 1 april 2013, löneökningar för första kvartalet 2014 blivit kvar i reservationen för löneökningar. Denna del av reservationen är tkr. Totalt betyder detta att löneökningarna blir tkr lägre.

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer