Kommunstyrelsen (19 )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13: Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V) Margareta Ivarsson (C) Bosse Henriksson (M) Peter Johansson (FP) Birgitta Kahn (MP, ersättare för Mikael Jern (MP) Mattias Joelsson (KD) Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Marianne Ohlsson (C), ersättare Kenth Carlsson (KD), ersättare Louise Warnqvist (M), ersättare Utses att justera Sara Asp (S) Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 1-16 Margareta Persson Ordförande Siw Gidlöf Justerande Sara Asp ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagets uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Underskrift Britt-Marie Lönnemalm

2 Kommunstyrelsen Ks 1 Dnr Ny mandatperiod Ordförande Siw Gidlöf (S) hälsar välkommen till en ny mandatperiod och till det första mötet med kommunstyrelsen. Ledamöterna presenterar sig och information lämnas om formalia. Bosse Henriksson (M) framför förhoppning om ett gott samarbete och god stämning, en förhoppning som ledamöterna delar.

3 Kommunstyrelsen Ks 2 Dnr 2014/ Godkännande av dagordning Ordförande Siw Gidlöf (S) föreslår följande ändring: punkten Lån och borgen utgår. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ändringen.

4 Kommunstyrelsen Ks 3 Dnr 2014/ Anmälan av delegeringsbeslut Kommunstyrelsens arbetsutskott: (budgetberedningen) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

5 Kommunstyrelsen Ks 4 Dnr 2015/3 110 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen väljer följande arbetsutskott Ledamöter Siw Gidlöf (S) Sara Asp (S) Bosse Henriksson (M) Ersättare Margareta Ivarsson (C) Lillemor Larsson (V) Peter Johansson (FP) Ordförande: Siw Gidlöf (S) Vice ordförande: Sara Asp (S) Sändlista De valda (6 personer) Personalavdelningen Samtliga nämnder

6 Kommunstyrelsen Ks 5 Dnr 2015/4 002 Teckningsrätter 2015 Kommunstyrelsen ska varje år besluta om vilka som har rätt att teckna Hammarö kommun. Kommunstyrelsens beslut Avtal, kontrakt, förbindelse etc som har beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Siw Gidlöf eller vid förfall för henne kommunstyrelsens vice ordförande Sara Asp i förening med kommunchef Caroline Depui. Borgensförbindelser som har beslutats av kommunfullmäktige undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Siw Gidlöf eller vid förfall för henne kommunstyrelsens vice ordförande Sara Asp i förening med kommunchef Caroline Depui. Avtal, kontrakt, förbindelser, borgensförbindelser etc som tecknas på grund av delegeringsbeslut Den som har fattat delegeringsbeslutet. Hammarö kommuns bankräkning tecknas två i förening av: Kommunstyrelsens ordförande Siw Gidlöf Kommunchef Caroline Depui Alternativt någon av ovanstående i förening med: Redovisningschef Helen Gustavsson Ekonomiassistent Britt-Inger Nilsson Ekonomiassistent Berit Bernspång Två i förening tecknar Hammarö kommun vid utbetalning av extra lön vid Internetbanken genom: Kommunchef Caroline Depui Personalchef Lars Rogemyr Alternativt någon av ovanstående i förening med: PA/lönehandläggare Jeanette Åslev Inger Jansson Anita Salomonsson /forts/

7 Kommunstyrelsen Ks 5 /forts/ Behörighetsadministratör av kommunens tjänster på Internetbanken: Kommunchef Caroline Depui Två i förening tecknar Hammarö kommun vid utbetalning av försörjningsstöd via Internetbanken genom: Kommunchef Caroline Depui Socialchef Per Söderberg Verksamhetschef Annika Lückner Alternativt någon av ovanstående i förening med: Ulrika Vitalis Kristina Woxinger Sändlista De som har teckningsrätt

8 Kommunstyrelsen Ks 6 Dnr 2015/5 110 Val av representanter i pensionärsrådet Kommunstyrelsen ska utse en ledamot tillika ordförande och en ersättare i pensionärsrådet. Bosse Henriksson (M) meddelar att oppositionen återkommer med förslag till ersättare vid kommande möte. Kommunstyrelsens beslut Ledamot tillika ordförande: Per Aspengren (S) Ersättare: vakant Sändlista Per Aspengren Socialnämnden Personalavdelningen

9 Kommunstyrelsen Ks 7 Dnr 2015/6 110 Val av representanter i till rådet för funktionshinderfrågor Kommunstyrelsen ska utse en ledamot och en ersättare i rådet för funktionshinderfrågor. Bosse Henriksson (M) meddelar att oppositionen återkommer med förslag till ersättare vid kommande möte. Kommunstyrelsens beslut Ledamot: Per Aspengren (S) Ersättare: vakant Sändlista Per Aspengren Socialnämnden Personalavdelningen

10 Kommunstyrelsen Ks 8 Dnr 2015/7 110 Val av representanter i Vänerns vattenvårdsförbund Kommunstyrelsens beslut Ledamot: Sara Asp (S) Ersättare: Mikael Jern (MP) Sändlista: Sara Asp Mikael Jern Vänerns vattenvårdsförbund

11 Kommunstyrelsen Ks 9 Dnr 2015/8 110 Val av representant i Klarälvens Vattenråd Kommunstyrelsens beslut Miljösamordnare Bertil Ahlin representerar Hammarö kommun i Klarälvens vattenråd. _ Sändlista: Bertil Ahlin, miljösamordnare

12 Kommunstyrelsen Ks 10 Dnr 2015/9 110 Val av representant i samverkansgruppen om Vänerns vattenreglering Hammarö kommun deltar i samverkansgruppen om Vänerns vattenreglering och utser till denna en ledamot och en ersättare. Bosse Henriksson (M) meddelar att oppositionen återkommer med förslag till ersättare vid kommande möte. Kommunstyrelsens beslut Ledamot: Siw Gidlöf (S) Ersättare: vakant Sändlista: Siw Gidlöf

13 Kommunstyrelsen Ks 11 Dnr 2014/ Svar på motion om att låta socialnämnden slippa ansvaret för försörjningsstöd Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat Anders Ahls (SD) motion om att låta socialnämnden slippa ansvaret för försörjningsstöd till socialnämnden för yttrande. Syftet med flytta över försörjningsstödet till kommunstyrelsens ansvar var att övriga verksamheter inom socialnämnden riskerade att bli drabbade om kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Socialnämnden har behandlat ärendet och gör bedömningen att utgifterna för försörjningsstödet ska vara kvar hos socialnämnden för att uppnå en helhet där besluten om försörjningsstöd och andra insatser och kostnaden för dessa följer varandra både ur organisatorisk synpunkt och ur effektivitetssynpunkt. Socialnämnden föreslår därför avslag på motionen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 16 december 2014, 282 Socialnämndens protokoll den 20 november Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 november 2014 Anders Ahls (SD) motion om att låta socialnämnden slippa ansvaret för finansiering av försörjningsstöd daterad den 22 juni 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen.

14 Kommunstyrelsen Ks 12 Dnr 2014/ Svar på motion om översyn av livbojar Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat Anders Ahls (SD) motion om översyn av livbojar till servicenämnden för yttrande. I motionen framför Anders Ahl önskemål om en översyn av samtliga livbojar på Hammarö för att undersöka var det finns förbättringspotential vad gäller t.ex. placering och skick. Servicenämnden har behandlat ärendet och konstaterar att förvaltningen genomför översyn av livbojar varje höst och vår. Förvaltningen tar till sig de synpunkter som lyfts fram i motionen om bojarnas placering på Ruds badplats och ser om det finns möjlighet att förbättra där. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 16 december 2014, 283 Servicenämndens protokoll den 12 november 2014, 63 Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014 Anders Ahl (SD) - Motion om översyn av livbojar daterad den 31 augusti 2014 Yrkande Peter Johansson (FP) yrkar att formuleringen i beslutet ska vara att motionen anses besvarad. Beslutsgång Ordförande Siw Gidlöf (S) konstaterar att två förslag finns, dels Peter Johanssons förslag om att motionen ska anses besvarad, dels arbetsutskottets förslag om avslag. Siw Gidlöf ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen då servicenämnden redan arbetar med frågan.

15 Kommunstyrelsen Ks 13 Dnr 2014/ Regler för ersättning till förtroendevalda i Hammarö kommun Kommunstyrelsens förvaltning har gjort ett förslag till revidering av regler för ersättning till förtroendevalda i Hammarö kommun. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 22 december 2014, 290 Förslag till regler om ersättning till förtroendevalda i Hammarö kommun Kommunstyrelsens protokoll den 25 november 2014, 109 Yrkande Bosse Henriksson (M) yrkar att en övergripande beskrivning på arbetsuppgifterna ska finnas för de majoritetsföreträdare som föreslås få särskild ersättning Beslutsgång Ordförande Siw Gidlöf (S) konstaterar att två förslag finns: Bosse Henrikssons förslag om övergripande beskrivning av arbetsuppgifter för majoritetsföreträdare med särskild ersättning Arbetsutskottets förslag om antagande av förslaget till nya regler. Siw Gidlöf ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar nya regler för ersättning till förtroendevalda. Reservationer Bosse Henriksson (M), Peter Johansson (FP), Birgitta Kahn (MP) och Mattias Joelsson (KD) reserverar sig till förmån för Bosse Henrikssons förslag.

16 Kommunstyrelsen Ks 14 Dnr 2014/ Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser och föreslås tillämpas för förtroendevalda som tillträder från och med valet 2014, med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, med vissa undantag. Omställningsstödet är tidsbegränsat och innehåller både aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd. Omställningsstödet innebär att alla förtroendevalda som haft sitt uppdrag i minst fyra år och till minst 40 procent ska få ta del av aktiva omställningsinsatser i likhet med övriga arbetsmarknaden För Hammarö kommun föreslås riktvärdet för omställningsinsatser till kr vilket, enligt SKL, motsvarar den genomsnittliga nivå som är aktuell för kommunanställda. Förändrade villkor för ålderspensionen görs i linje med det helt avgiftsbestämda avtal som SKL nyligen skrev med de fackliga motparterna. Detta baseras på utbetalda arvoden som tjänas in till 67 års ålder. Uppräkning sker med inkomstbasbeloppets förändring och ålderspension utbetalas tidigast från och med 61 års ålder. Bestämmelserna föreslås att inte gälla för förtroendevald som omfattas av PBF (bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) eller PRF-KL (pensionsreglementet för förtroendevalda) eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 16 december 2014, 285 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 1 december 2014 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda /forts/

17 Kommunstyrelsen Ks 14 /forts/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL) bestämmelserna gäller såväl heltids- som fritidspolitiker kommunstyrelsen utgör pensionsmyndighet. riktmärket för aktiva omställningsinsatser är kr men prövas i varje enskilt fall inga övergångsbestämmelser ska finnas

18 Kommunstyrelsen Ks 15 Dnr 2014/ Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Delårsrapport 2014 Revisorerna för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har till kommunfullmäktige översänt delårsrapport per den 31 augusti Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 16 december 2014, 286 Utlåtande avseende delårsrapport 2014, den 7 oktober Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, Delårsrapport januari augusti 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner och lägger Delårsrapport 2014 för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund till handlingarna.

19 Kommunstyrelsen Ks 16 Dnr 2014/ Värmlands läns vårdförbund Delårsbokslut 2014 Värmlands läns vårdförbund har inkommit med Delårsbokslut Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 16 december 2014, 287 Värmlands läns vårdförbund: Delårsbokslut 2014 med tillhörande handlingar Revisorernas bedömning av Vårdförbundets delårsrapport, den 7 november 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner och lägger Delårsrapport 2014 för Värmlands läns vårdförbund till handlingarna.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet 2014-05-27 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.00 14.45 Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-21:00 Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(14) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-09-10 kl. 09.00 10.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 11 september kl. 13.00 Paragrafer:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/23 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kristin Löfgren Sekreterare

Kristin Löfgren Sekreterare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-01-27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 3 februari 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Lisa Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C)

Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C) 1(20) Plats och tid KilArena, Kil, torsdagen den 27 januari 2011, kl 19.00-20.30. ande Ledamöter Tjg. ersättare Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:e v. ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf.

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/358.901 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-03-26 i Kommunhuset klockan 13.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Carina Zachau (M) ordförande, deltar ej i 17 Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 6-21,

Läs mer