Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Carola Nilsson, S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Carola Nilsson, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Mats Stenström Britt Olsson, sekreterare Ylva Gustafsson Nicke Wainebro 132 Lars Gjörloff 132 Sara Dolk Regina Laine Mattias Wärnsberg Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Lars Rosander. Mattias Wärnsberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (35) Kommunstyrelsen KSAU 130/2014 Dnr 2014/ Ombudgetering 2014 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ombudgetering för år Vidare föreslås att uppdrag ges till kommunens styrelse och nämnder att tillvarata alla möjligheter till besparingar, för att vid årets slut redovisa nettokostnader med överskott mot budget. Likaså föreslås att stor återhållsamhet ska iakttas vid såväl tillsättning som tillsättning av nya tjänster som vid återbesättande av inrättade tjänster. Slutligen föreslås att endast absolut nödvändiga investeringar genomförs övriga ska inte genomföras eller senareläggas. Resultatet för 2014 beräknas till tkr efter ombudgetering, vilket är tkr mer än den budget som fastställdes i juni förra året (benämns budget i den fortsatta texten), men tkr mindre än den beräkning som gjordes i december I förhållande till budget är skatter och statsbidrag tkr större och i förhållande till beräkningen tkr större. Verksamhetens nettokostnader är tkr större än budget och tkr större än beräkningen. Värdeförändringen av pensionsmedel beräknas bli tkr, vilket är tkr bättre än budget och beräkning. Nytt löneantagande I budgeten för 2014 har antagits att lönerna ökar med 3,5 procent. Utfallet blev en ökning på 2,6 procent. Den lägre ökningen medför lägre kostnader för 2014 med tkr. Utöver detta har vid budgetberäkningen i december, i samband med att förvaltningarnas lönenivåer uppdaterats till nivån per den 1 april 2013, löneökningar för första kvartalet 2014 blivit kvar i reservationen för löneökningar. Denna del av reservationen är tkr. Totalt betyder detta att löneökningarna blir tkr lägre.

3 Sammanträdesprotokoll 3 (35) Ökade driftskostnader Kostnaderna för pensionsutbetalningar beräknas öka med tkr utöver budget. Medel för administrativ utveckling äskas med tkr, vilket skulle varit med i budget 2014 när budgeten antogs i juni förra året. De största förändringarna är förstärkning av socialnämndes budget med tkr för placeringar av barn och ungdomar och budget för att täcka Hultsfreds Kommunala Industri AB:s (HKIAB) förväntade underskott med tkr. För 2013 redovisade barn- och familjeenheten ett underskott på 12,7 mnkr och HKIAB med 5,2 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden ökar kostnaderna för ny verksamhet som kvälls- och helgöppen förskola 500,0 tkr och för hyrda lokaler 439,1 tkr. Fler barn i förskolan bland annat på grund av migration, ändrade regler för 15-timmarsbarn i förskolan och behov av budgetförstärkning efter genomförande av förslagen i vaktmästeriutredningen medför att budgeten för Kost och städ behöver förstärkas med 899,8 tkr. Engångskostnader som för rivning av Råsebäckskolan 868 tkr och rivning av ett övergivet bostadshus för 150 tkr är andra poster som ökar kostnaderna. ÖSK får högre kostnader för pensioner med 940 tkr, köp av tjänster från kommunen 536,6 tkr (=ökad intäkt i kommunen i kommunen), bostadsanpassning 350 tkr, krav på att utreda alla gamla deponier 150 tkr och merkostnader för succession 305,3 tkr. Investeringar Totalt investeringsbelopp för 2014 föreslås bli , en ökning från budget med tkr. Av detta är det föreslagna ombudgeteringar tkr för försenade objekt från 2013 varav tkr avser Ekliden. För att kunna finansiera sista etappen av ombyggnaden av Ekliden har dessutom tkr ianspråktagits från 2015 års investeringsplan totalt investeringsbelopp för Ekliden 2014 är således tkr. Investeringsbeloppen för kvarstående budgeterade objekt 2014 har minskats med tkr och investeringsobjekt för tkr skjutits fram i tiden. Skatter och statsbidrag Summa skatter och statsbidrag har i jämförelse med junibudgeten ökat med tkr och i jämförelse med decemberberäkningen med tkr. Kostnadsutjämningen förändrades med tkr i stället för i budget antagna tkr efter att systemet för kostnadsutjämning äntligen hade uppdaterats.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (35) Framförallt fler invånare den 1 november 2013, bättre skatteunderlagsoprognoser och reviderat system för inkomstutjämningen har ökat inkomstutjämningen och regleringsbidraget med tkr, medan de egna skatteintäkterna och LSS-utjämningen minskar med 502 tkr. Utöver detta har slutavräkningar av preliminära skatteutbetalningar blivit tkr lägre medan fastighetsavgiften beräknas bli 315 tkr bättre. Summa skatter och statsbidrag i ombudgeteringen är tkr högre än i den beräknade budgeten. Den största skillnaden är bättre skatteunderlagsprognos för 2013 vilket medför att slutavräkningarna för 2013 och 2014 beräknas bli större. Prognosen för fastighetsavgiften är 316 tkr större än tidigare, medan LSSutjämning är något lägre 35 tkr. Finansiering - nyupplåning Nyupplåningen föreslås i ombudgeteringen öka med tkr för att täcka nettot av minskat resultat och ökade investeringsutgifter. Lägre räntenivåer än budget betyder att budgeten för kostnadsräntor kan sänkas med tkr. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 103/2014

5 Sammanträdesprotokoll 5 (35) Kommunstyrelsen KSAU 131/2014 Dnr 2013/ Finansiering informationskvällar om enskilda VA Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna finansieringsförslaget för informationskvällarna istället för som tidigare beslut om att anställa en VA-lots. Detta innebär då att kronor avsätts i ombudgeteringen och kronor i budget för Kommunfullmäktige beslutade 90/ att godkänna en projektanställning för en tid av 12 månader med uppdrag att färdigställa VA-plan och VA-policy samt att vara VA-lots. Finansiering skulle då ske genom att kronor skulle gå via VA-taxor samt kronor skulle tas ur år 2013 års resultat. Dessa pengar har inte använts och är inte heller avsatta. Efter mötena med fastighetsägare i Karlsborg tog styrgruppen för VA-frågor upp frågan om hur arbetet skulle gå vidare. På grund av svårigheter att rekrytera VA-lots beslutade styrgruppen att ha informationskvällar för kommunens fastighetsägare med enskilda avlopp. Första informationskvällen är i Målilla 28 maj På mötet kommer information att ges om Emån, pågående inventering av enskilda avlopp, teknik för enskilda avlopp och information om vad som gäller för enskilt avlopp och kommunal VA-utbyggnad. Inbjudan har sänts ut till 1700 fastighetsägare med enskilt avlopp i kommunen. För att så många som möjligt ska kunna gå är tanken att fler möten ska ordnas. En utvärdering kommer att ske efter första mötet för att eventuellt se över informationspunkterna. Finansiering Vad gäller VA-plan och VA-policy kommer konsult att handlas upp. Arbetet med plan och policy påbörjas under 2014 och beräknas slutföras under För 2015 är kronor avsatta i budget under

6 Sammanträdesprotokoll 6 (35) Kretsloppsanpassade VA-utredningar/VA-plan och policy. Däremot behövs finansiering för informationskvällarna. För 2014 föreslås kronor i ombudgeteringen för 2014 samt att kronor avsätts i budget för år Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 137/2013, 170/2013 Kommunstyrelsen 56/2013 Kommunfullmäktige 90/2013

7 Sammanträdesprotokoll 7 (35) Utvecklingschefen VD AB Hultsfreds Bostäder KSAU 132/2014 Dnr 2014/ Byggnation på Strandlyckan Arbetsutskottets beslut Rapport är mottagen och projektgruppen, som består av utvecklingschef Lars Gjörloff och VD Nicke Vainebro, AB Hultsfreds Bostäder, får återrapportera innan sommaruppehållet om läget. Kommunfullmäktige beslutade 52/ att AB Hultsfreds Bostäder tillförs 20 mnkr i aktieägartillskott för att kunna bebygga de två återstående flerfamiljshustomterna inom området Strandlyckan Sjöhagen och Sjögläntan. Vidare beslutades att uppdra åt kommunchefen att sätta samman en projektgrupp i syfte att möjliggöra en projektering och byggstart under 2014 samt att kontakt tas med de intressenter som idag står eller har stått på någon kölista. Slutligen beslutades att AB Hultsfreds Bostäder så långt som möjligt ska erbjuda hyrköp av lägenheter. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 16/2014, 51/2014 Kommunstyrelsen 33/2014 Kommunfullmäktige 52/2014

8 Sammanträdesprotokoll 8 (35) Kommunstyrelsen KSAU 133/2014 Dnr 2014/ Årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län 2013 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län för år Åke Nilsson, KD avstår från att delta i ärendets behandling och beslut på grund av jäv. Regionförbundet i Kalmar län ombildades fr o m 2003 till samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bl a avseende beslutsorgan. Istället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 ) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och landstinget). Regionförbundet anhåller nu om att ansvarsfrihet för 2013 beviljas av respektive fullmäktige. Bokslut och revisionsberättelse har översänts.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (35) Johross Hotels AB KSAU 134/2014 Dnr 2014/ Ansökan om bidrag till Hotell Dacke, Virserum Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar avslå bidragsansökan inkom en bidragsansökan från Johross Hotels AB, Hotell Dacke i Virserum. När man 2010 köpte fastigheten blev man lovad att en flispanna skulle installeras inom det närmsta året. Eftersom det fortfarande inte har installerats någon uppvärmningsanläggning ansöker man nu om ett bidrag på kr för att i fortsättningen kunna bedriva hotellverksamhet även under vintertid. Förbundschef Helena Grybäck Svensson har lämnat yttrande om att köpeobjektet överläts i befintligt skick. I köpekontraktet finns inga åtaganden som gäller utbyte av uppvärmningsanläggning. Hultsfreds kommun har uppfyllt de åtaganden som regleras i köpekontraktet. Det finns ingen grund för kompensation och därmed föreslås att inget belopp utbetalas.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (35) Grapes vägsamfällighet Östra Smålands Kommunalteknikförbund KSAU 135/2014 Dnr 2014/ Ansökan om bidrag för renovering av Grapes bro, Mörlunda Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan om bidrag då detta inte faller inom gällande regelverk för bidrag till vägsamfälligheter och föreslår Grapes vägsamfällighet att ansöka om bidrag hos länsstyrelsen. Grapes vägsamfällighet har genom kontaktperson X X inkommit med en skrivelse gällande ansökan om kommunalt bidrag till renovering av Grapes bro över Emån. I skrivelsen framhålls att bron är livligt trafikerad av fritidsfiskare och turister som vill titta på den gamla bron och Emån. Gamla, barn och inte bilburna går över bron för att komma till bussen på gamla väg 34, samt att bilarnas GPS visar över bron vilket gynnar de boende och utryckningsfordon. Även postens lantbrevbärarlinje går över bron. I skrivelsen framgår även att bron ingår i Grapes vägsamfällighet, fastställd 1959, och är privat. Staffan Svensson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), har inkommit med yttrande där det framgår att man har varit i kontakt med trafikverkets ansvariga tjänstemän för vägsamfälligheter. Det kan konstareras att Grapes bro inte ingår i vägsamfällighet Tigerstad, där flertalet vägar i området ingår. Eftersom bron inte ingår i vägsamfälligheten betalas inga bidrag till bron från trafikverket, och därmed heller inte några kommunala bidrag som enligt beslut är avhängiga statliga bidrag. ÖSK har inte möjlighet att inom gällande regelverk lämna bidrag till renovering av bron, och föreslår därför att Grapes vägsamfällighet ansöker om bidrag till upprustning av den kulturhistoriskt klassade bron hos Länsstyrelsen i Kalmar län.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (35) Hultsfreds Simsällskap Kultur- och fritidschefen KSAU 136/2014 Dnr 2014/ Önskemål om nya startpallar i simhallen, Hagadal Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att kultur- och fritidschefens besked om att samtliga startpallar ska bytas ut succesivt ska meddelas Hultsfreds Simsällskap. Hultsfreds Simsällskap har inkommit med en skrivelse där man ber om att man i samband med budgetarbetet inför 2014 prioriterar byte av startpallar i Hagadals simhall. De startpallar som idag finns i simhallen är från Hagadals öppnande 1977 och har inte rätt mått och är inte godkända för tävling. Dessutom är nuvarande startpallar hala vilket har inneburit en del incidenter för simmarna. Kultur- och fritidschef Peter Adolfsson har lämnat en skrivelse om att det finns med i planeringen att samtliga startpallar ska bytas ut, dock inte inom 2014 års budget. Man räknar med att från och med 2015 succesivt under 1-2 års tid byta startpallar, inom befintlig verksamhet och ekonomiska förutsättningar.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (35) Infrastrukturkansliet KLT KSAU 137/2014 Dnr 2014/ Samordnad upphandling skolskjutstrafik Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet överlåter till KLT att genomföra upphandlingen för kommunens skolskjutstrafik medan kommunen har fortsatt ansvar för den löpande planeringen och kontakterna med utsedda entreprenörer. En väl fungerande kollektivtrafik där skolskjuts är en bärande del är av mycket stor betydelse för kommunen. För att möjliggöra inte bara bästa pris och kvalitet utan även kunna nå samordning för nyttjandet av den totala fordonsflottan är en samordnad upphandling avgörande. De lokala buss- och taxiföretagen har mycket goda möjligheter att lämna in anbud, inte bara till den egna kommunen, utan även i grannkommuner genom detta samordnade förfarande. Utvecklingskontoret föreslår att Hultsfreds kommun överlåter till KLT att genomföra upphandlingen för kommunens skolskjutstrafik, medan kommunen även i fortsättningen ansvarar för den löpande planeringen och kontakterna med utsedda entreprenörer.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (35) Kommunstyrelsen KSAU 138/2014 Dnr 2014/ Förslag på reviderad handlingsplan för POSOM Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna reviderad handlingsplan för POSOM och att tidigare antagna plan i kommunfullmäktige 29/2007 upphör att gälla. Nuvarande handlingsplan gällande POSOM beslutades i fullmäktige POSOM är en förkortning på psykiskt och socialt omhändertagande vid akuta kriser, olyckor och katastrofer. Hultsfreds kommun ska ha en beredskap som kan möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris och katastroflägen. En del i denna beredskap är det arbete som utförs av POSOM. Enligt aktuell handlingsplan ska POSOM bestå av en styrgrupp och särskilt utsedda stödpersoner. På grund av att många förändringar skett i anställningar så behöver en översyn göras gällande POSOM organisationen i kommunen. I förslaget till ny handlingsplan har fokus varit att försöka hitta en enklare och inte så omfattande organisation gällande POSOM. Styrgruppen föreslås bestå av en representant från socialförvaltningen (sammankallande), barnoch utbildningsförvaltningen, räddningstjänsten, kultur- och fritidskontoret samt personalkontoret. Respektive förvaltning har ansvaret att utse en ersättare till ordinarie representant i styrgruppen. Vidare föreslås respektive förvaltningen att i sin ordinarie organisation ha en uppdaterad lista gällande stödpersoner som kan kallas in vid behov i ett POSOM arbete. Vilken förvaltnings stödpersoner som används kan då avgöras utifrån vilken form av katastrof som inträffat. Förslaget har redovisats i katastrofledningsgruppen och i styrgruppen för POSOM.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (35) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KSAU 139/2014 Dnr 2014/ Förlängning av befintligt elavtal via optionsår Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar godkänna förslaget att avropa optionsåret 2017 samt ger energistrateg Jens Karlsson uppdraget att låsa elpriset snarast. Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Hultsfreds Kommunala Industri AB, AB Hultsfreds Bostäder och Rock City AB har alla ett befintligt ramavtal gällande elenergi via Husbyggnadsvaror HBV förening (HBV). Även Högsby och Mönsterås kommuner och dess bolag har deltagit i upphandlingen. Avtalet löper från och med 1 januari 2014 (1 januari 2015 för vissa av bolagen) till och med 31 december I ramavtalet finns det möjlighet att avropa ytterligare ett år (1 januari 2017 till och med 31 december 2017). Låga elpriser samt förslag på förändrad kvotplikt gör att det kan vara gynnsamt att låsa elpriset ytterligare ett år. Därför föreslås en förlängning av elavtalet via optionsåret.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (35) Kommunstyrelsen KSAU 140/2014 Dnr 2013/ Motion från Rosie Folkesson och Eva Svedberg (S) om grön hemtjänst Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunsstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avsätta kr för att finansiera merkostnaderna för att införa en elbil inom hemtjänsten och en elbil till bilpoolen under Vidare föreslås kommunfullmäktige att till kommande års budgetberedning avsätta ytterligare kr i två år för att finansiera merkostnaderna under hela leasingperioden. Med hänsyn till ovanstående förslag samt yttrandena i tjänsteskrivelsen anses motionen vara bifallen. Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson och Eva Svedberg, båda S, har tidigare lämnat in en motion om att införa elbilar inom hemtjänsten. Motionen återremitterades 58/ till energistrategen för ytterligare beredning. Energistrategen Jens Karlsson har nu lämnat följande yttrande: Fler leasingbilar i hemtjänsten Hemtjänstens personal nyttjar privata fordon i tjänsten för ca mil per år. Milersättningen uppgår då till kr. Det genomsnittliga maxbehovet av privata fordon samtidigt är 26 st. Detta innebär alltså att man behöver 26 leasingfordon för att ersätta behovet av mil med privata fordon i tjänsten. Med det billigaste leasingalternativet skulle merkostnaden för att ersätta alla mil med privata fordon i tjänsten, med leasingbilar uppgå till ca kr per år. Miljöeffekten av att ersätta alla mil med privata fordon i tjänsten går inte att beräkna då vi inte vet vilka typer av privata fordon som används.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (35) Tittar man på mil med privata fordon i tjänsten i kommunen som helhet så ligger hemtjänsten under snittet för antal mil per person. Däremot ligger till exempel enhetscheferna inom socialen på ett högre snitt per person. Ska man ur kostnadssynpunkt titta på att ersätta privata fordon i tjänsten så bör man istället fokusera på andra grupper inom kommunen. Ska man titta på det ur ett miljöperspektiv är det bättre att fokusera på att minska antalet bilar genom effektivare ruttplanering. Batteriernas totala miljöbild De uppgifter som finns om batterier för elbilar visar på att de har en livslängd på år eller ca mil. Biltillverkarna jobbar hela tiden för att öka livslängd, energitäthet och energimängden i sina batterier. För att kunna göra det måste de hela tiden använda så nya batteritekniker som möjligt. Ur ett miljöperspektiv är det bättre på två sätt; det går åt mindre material per kwh energilager och mindre material över tid tack vare ökad livslängd. Eldrift är ett bättre alternativ ur miljösynspunkt framförallt för att det har en mycket högre verkningsgrad än en förbränningsmotor. Störst ekonomisk och miljömässig nytta samt enklast att införa Störst ekonomisk och miljömässig nytta med en elbil skulle man få inom hemtjänsten då det är där man kör flest mil med befintliga leasingbilar. Enklast att införa skulle vara inom ÖSK då det är minst antal förare per fordon. IT-kontoret ligger kör ungefär lika få mil per fordon som ÖSK men har å andra sidan fler förare per fordon. Ett fjärde alternativ kan vara att införskaffa en elbil i bilpoolen för att få så många förare som möjligt på den vilket kan vara bra ur ett pedagogiskt sätt (fler får testa och kanske är villiga att införskaffa en själva). Uppdaterade kalkyler Kalkylerna har uppdaterats. Detta då priserna i ramavtalet har uppdaterats samt att flera förvaltningar/enheter har valt andra bilar än vad man har haft tidigare. I de förra kalkylerna utgick vi från mest likvärdiga bilar mot de man då använde. Nu har vi utgått från samma storlek på bil och de billigaste alternativen. Merkostnaden för en personbil uppgår nu istället till mellan till kr för en treårig leasingperiod. När det gäller lätta lastbilar uppgår merkostnaden till kr under tre år. Ingen supermiljöbilspremie är inräknad. Detta då det inte kommit några nya direktiv om premien ska finnas kvar efter årsskiftet eller ej. Om premien finns kvar innebär det en minskad leasingkostnad med ca kr för tre år.

17 Sammanträdesprotokoll 17 (35) Förslag Energistrategen föreslår att kronor avsätts för att finansiera merkostnaderna för att införa en elbil inom hemtjänsten och en till bilpoolen under Vidare föreslås att till nästa års budgetberedning avsätts ytterligare kronor i två år för att finansiera merkostnaderna under hela leasingperioden. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 82/2013 Kommunstyrelsen 58/2013 Kommunfullmäktige 17/2013

18 Sammanträdesprotokoll 18 (35) Kommunstyrelsen KSAU 141/2014 Dnr 2013/ Motion från Håkan Hermansson, FP om trafikmiljön vid Lilla Torget Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna gatuavdelningens yttrande som svar på motionen och därmed föreslås motionen vara besvarad. Fullmäktigeledamoten Håkan Hermansson, FP, har lämnat in en motion om trafikmiljön kring Lilla torget i Hultsfred. Motionsställaren anser inte att dagens situation är tillfredsställande och önskar därför mätningar av trafikflödet, att en ombyggnad av korsningen prioriteras i budgeten samt att skolpoliser införs. Arbetsutskottet beslutade 276/ att remittera motionen till Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för yttrande. Staffan Svensson, ÖSK, har nu lämnat följande yttrande: Olika förslag till lösning av trafiksituationen vid Lilla torget har under åren studerats och en lösning med cirkulationsplats för anslutande vägar, Västra och Östra Långgatan och Norra Oskarsgatan förordas. Tillgängligt utrymme för en cirkulationsplats är begränsat varför inlösen av del av närliggande fastighet kan vara nödvändigt. Projektet har kostnadsberäknats och medel finns avsatt i 2017 års investeringsbudget. I avvaktan på lösningen med cirkulationsplats kommer gatuavdelningen under 2014 att vidta åtgärder som syftar till att göra GC-vägen längs med Västra och Östra Långgatan säkrare vid passagen förbi Lilla torget. Övergångsstället för GC-vägen kommer att flyttas längre upp på Norra Oskarsgatan och räcken kommer att monteras som styr upp trafiken på GCvägen till övergångsstället. Övergångsstället kommer också att utrustas med blinkljus som aktiveras när gående och cyklister närmar sig övergångsstället. Den nya placeringen av övergångsstället innebär att det blir kortare väg för gående och cyklister att korsa Norra Oskarsgatan och att siktförhållandena förbättras. Beredning Kommunfullmäktige 109/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott 276/2013

19 Sammanträdesprotokoll 19 (35) Kommunstyrelsen KSAU 142/2014 Dnr 2014/ Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna kultur- och fritidschefens yttrande som svar på revisorernas granskning samt överlämna detsamma till revisionen. Revisorerna har tidigare gett PwC i uppdrag att göra en granskning av kultur- och fritidsverksamheten. Arbetsutskottet beslutade 104/ att remittera granskningen till kultur- och fritidschef Peter Adolfsson för att återkomma med förslag till yttrande över revisorernas granskning. Kultur- och fritidschefen har nu lämnat följande yttrande: Revisionen skriver under p Mål för kultur- och fritidsverksamheten samt p Sker uppföljning och utvärdering av resultat för verksamheten, att Utöver den beskrivning som finns i årsredovisningen finns ingen utvärdering av verksamheten, vilket innebär att de kvalitetsmål som fullmäktige satt upp för kultur och fritid inte utvärderas. Kommentar Mål och nyckeltalen är nya Redovisning av målen har inte kunnat ske till fullo Några av målen kan komma att ändras eller ändras i sin utformning under Revisionen skriver under p Mål för kultur- och fritidsverksamheten att bio skall visas på minst fyra tätorter i Hultsfreds kommun. Kommentar Här sker en förändring under 2013 då det endast finns två digitaliserade biografer, Hultsfred och Virserum. Revisionen skriver under p Ny biliotekslag att Kommunstyrelsen inte är informerad om den nya bibliotekslagen(sfs 2013:801) som träder i kraft 1 januari Kommentar Den nya biblioteksalagen kommer att meddelas kommunstyrelsen som ett anmälningsärende under våren 2014.

20 Sammanträdesprotokoll 20 (35) Revisionen skriver under p regler för föreningsbidrag att förvaltningen dokumenterar inte hur en ansökan har bedömts. Kommentar Uppfylls kraven i vårt regelverk så godkänns ansökan och inget ytterligare behov av dokumentation finns. Ev avslag på en ansökan meddelas den berörda föreningen och dokumenteras. Revisionen skriver under p regler för föreningsbidrag att i riktlinjerna sägs att en förening som har beviljats bidrag ska kunna visa upp sin bokföring och sina handlingar på det sätt som kultur- och fritidsförvaltningen bestämmer. Denna möjlighet används inte av förvaltningen Kommentar Det sker alltid att vi kräver in ekonomi, årsberättelse och verksamhetsplaner från alla bidragsberättigade föreningar och det kommer också att ske stickprov med en grundligare kontroll hos föreningar. Revisionen skriver under p regler för föreningsbidrag att i vissa lägen kan en förening beviljas grundbidrag utan att den uppfyller de krav som ställs för att en förening ska erhålla bidrag. Kommentar Vi har i vår kontroll inte funnit några exempel på detta. Revisionen skriver under p regler förföreningsbidrag att Kulturoch fritidsförvaltningen hämtar inte in medlemsmatrikel för att stämma av hur många medlemmar som finns i föreningen och om de har betalt medlemsavgift. Kommentar Här kommer förvaltningen att införa ett system för stickprov hos föreningarna. Revisionen skriver under p regler för föreningsbidrag att Det är handläggaren som beslutar om föreningsbidrag. Enligt delegationsordningen är det förvaltingschefen som ska fatta besluten. Kommentar Det sker idag i samråd förvaltningschef och handläggare. Under 2014 kommer översyn av delegationsordning att ske för förvaltningen. Revisionen skriver under p 3 Bedömning att Ansvar och roller kan tydliggöras mellan förvaltingschef och handläggaren när det gäller hanteringen av föreningsbidragen. Kommentar Översyn av ansvar och roller sker samt en kompletterad delegationsordning under 2014.

21 Sammanträdesprotokoll 21 (35) Revisionen skriver under p 3 Bedömning att Återrapportering till kommunstyrelsen av kultur- och fritidsverksamheten sker inte. Kommentar Vid varje ny mandatperiod sker en uppdatering till kommunstyrelsen om förvaltningens verksamhet, samt att årligen i samband med budgetdialogen diskuteras verksamhet och ekonomi. Förvaltningen redovisar årligen till kommunstyrelsen sammanställning av utbetalda bidrag, redovisning av inköp konst och övrig statistik över verksamhet som kommunstyrelsen önskar. Det sker kontinuerligt en god kontakt emellan förvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott i flera frågor avseende verksamheten i förvaltning. Återkommande sker också en dialog om verksamhet och utveckling mellan förvaltningschef och kommunchef. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 104/2014

22 Sammanträdesprotokoll 22 (35) Stadsarkitekten Planeringsarkitekten KSAU 143/2014 Detaljplaner Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har mottagit informationen och ger uppdrag till stadsarkitekten och planeringsarkitekten om att göra en uppskattning om vad som behövs tas fram vad gäller Herrstorpet och vilken kostnad det rör sig om. Stadsarkitekt Sara Dolk och planarkitekt Regina Laine informerar om aktuella planärenden i kommunen. En grovplanering skulle behövas för att få vägledning om hur Herrstorpet ska planeras i framtiden. Översiktsplanen ska aktualiseras varje mandatperiod. Även länsstyrelsen prövar aktualiteten på översiktsplanen. Detta kommer att ses över under hösten.

23 Sammanträdesprotokoll 23 (35) Stadsarkitekten KSAU 144/2014 Dnr 2013/ Motion från Lennart Beijer (V) om vattenspel i Hulingen m m Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar ge uppdrag till Sara Dolk om att se över alternativa belysningar som skulle kunna vara möjliga på Strandpromenaden. Fullmäktigeledamot Lennart Beijer, V, har lämnat en motion om vattenspel i sjön Hulingen. I motionen föreslår Lennart Beijer att någon form av vattenspel sätts upp i Hulingens norra del. Sommarkvällar ska det belysas i olika färger. Vidare föreslås att Strandpromenaden ges ett lämpligt antal ljuspunkter som skulle göra promenadstråket mer tillgängligt året runt. Arbetsutskottet beslutade 79/ ge uppdrag till samhällsbyggnadsgruppen att lämna yttrande över motionen. Samhällsbyggnadsgruppen lämnade då ett yttrande till sammanträdet med förslag på upplägg utifrån motionens intentioner. I yttrandet redogjorde samhällsbyggnadsgruppen om att motionen sammanfaller mycket väl med det gestaltningsarbete som gruppen inlett. Det passar också väl in i strävan att göra sjön mer levande och attraktiv för både boende och turister. I yttrandet finns följande förslag: Förslag gavs att planarkitekt Sara Dolk (numera stadsarkitekt) fick i uppdrag att ta fram några alternativ till belysning för Strandpromenaden där sådan saknas. Det vill säga främst genom Alkärrets naturreservat och på Strandlyckan. Miljöhänsyn för Alkärret måste beaktas. Samhällsbyggnadsgruppen har lämnat svar med kostnadsberäkning på belysning längs Strandpromenaden. Gruppen skriver bland annat att både ett vattenspel och belysning längs Strandpromenaden sammanfaller med det gestaltningsarbete som gruppen inlett och passar väl in i strävan att göra sjön mer levande och attraktiv för både boende och besökande. Vad gäller belysningsfrågan längs sjön så sträcker sig Strandpromenaden genom olika miljöer, allt ifrån naturreservatet Alkärret till parkliknande

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer