MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning

2 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Danfoss A/S

3 Innehållsförteckning 1 Om dokument och dekaler Introduktion Symboler i dokument Symboler på dekaler Viktig information/säkerhetsföreskrifter Allmänna säkerhetsföreskrifter Köldmedium Elanslutning Vattenkvalitet Transport, uppackning och uppställning Transport av värmepump Transport av värmepump Uppställning värmepump Demontering av frontplåt Värmepumpsdata Komponenter Rörinstallation Säkerhetsventiler Värmesystemets fram- och returledning Ljudinformation Inkoppling köldbärare Elinstallation Elektriska komponenter Säkringsstorlek Anslut spänningsmatningen Placera och anslut utegivare Anslutning av nedre givare varmvatten Anslutning av toppgivare varmvatten Anslutning av systemframledningsgivare Anslutning av systempump Anslutning av hetgaspump med 230 V matning Anslutning av växelventil för varmvatten Anslutning av styrsignal (start/stopp) för tillsatsvärme Anslutning av tryck- och/eller flödesvakt Anslutning för externt summalarm Omvandlingstabell för givare Installationsprotokoll och kundinformation Installationsprotokoll Danfoss Heating Solutions VMJSB107 3

4 1 Om dokument och dekaler 1.1 Introduktion Följande dokument finns till denna produkt: Snabbguide för installation är en illustrerad steg-för-steg-guide för installation av värmepumpen. Bifogas värmepumpen vid leverans. Installationsanvisning. Kompletterar Snabbguide för installation, och ger omfattande information om hur värmepumpen ska installeras. Tillgänglig för nedladdning, se nedan. Driftsättningsguiden innehåller den information som krävs för att kunna ta värmepumpen i drift och finjustera värmesystemet. Tillgänglig för nedladdning, se nedan. Elscheman för värmepumpen är avsedda för felsökning och service. Tillgänglig för nedladdning, se nedan. Bruksanvisningen är avsedd för slutanvändaren, och ska överlämnas och gås igenom tillsammans med slutkunden så snart installation och driftsättning har genomförts. Bifogas värmepumpen vid leverans. Teknisk beskrivning innehåller information om värmepumpens funktion, felsökning och tekniska data. Tillgänglig för nedladdning, se nedan. Landsspecifika anvisningar och blanketter görs tillgängliga där så krävs. Bifogas värmepumpen vid leverans. Självhäftande dekaler med översatt text. Ska placeras på tillverkningsskylten i samband med installation. Bifogas värmepumpen vid leverans. De dokument som inte levereras tillsammans med värmepumpen kan laddas ned här: 1.2 Symboler i dokument Anvisningen innehåller olika varningssymboler som tillsammans med text uppmärksammar läsaren på att det finns risker med åtgärder som ska utföras. Symbolerna visas till vänster om texten och det finns tre symboler som används vid olika grader av faror: Fara Uppmärksammar på en omedelbar fara som leder till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Varning Risk för personskador! Uppmärksammar på en möjlig fara som kan leda till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Risk för skada på anläggningen. Informerar om en möjlig fara som kan leda till materiella skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. En fjärde symbol används för att ge praktisk information eller tips om hur ett moment bör utföras. 4 VMJSB107 Danfoss Heating Solutions

5 N Information om hur av hanteringen av anläggningen kan underlättas eller om en möjlig driftteknisk nackdel. 1.3 Symboler på dekaler Följande symboler kan förekomma på dekaler på värmepumpens olika delar. Vilka symboler som används beror på värmepumpens modell Allmänt! Varning, fara!! Läs bifogad dokumentation. Läs bifogad dokumentation. Varning, heta ytor! Varning, rörliga delar! Varning, klämrisk! Varning, farlig elektrisk spänning! Elektriska komponenter Förklaring Komponent, levereras oftast enligt föreslagna systemlösningar Komponenter, tillbehör enligt föreslagna systemlösningar Röranslutningar Tappvatten Värmesystem Köldbärarsystem Avfrostningstank Expansionskärl med säkerhetsventil, köldbärare Luftning Temperatur och tryckavlastningsventil Utedel Varmvattenberedare Danfoss Heating Solutions VMJSB107 5

6 2 Viktig information/säkerhetsföreskrifter 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter Varning Varning Den här enheten kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller av personer som saknar kunskap eller erfarenhet, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker som föreligger. Barn får inte rengöra eller utföra användarunderhåll på enheten utan att stå under uppsikt av en vuxen. Se till att barn inte leker med produkten. Varning Installationen får endast utföras av behörig installatör där hänsyn tas till gällande regler och förordningar, samt denna installationsanvisning. Värmepumpen måste placeras i en frostfri miljö. Uppställning och inkoppling ska utföras enligt anvisningarna för att undvika att ljudstörningar fortplantas i boendemiljön. Värmesystemet ska placeras på ett stabilt underlag som klarar dess totalvikt. Innan värmepumpen spänningsätts måste du försäkra dig om att värmesystemet och köldbärarsystemet inkl. värmepumpen är fyllda och avluftade. I annat fall kan cirkulationspumparna skadas. Om elinstallatören önskar testa sina elanslutningar innan ovanstående är utfört får detta endast utföras efter att det har säkerställts att värmebärar- och köldbärarpump är frånkopplade. 6 VMJSB107 Danfoss Heating Solutions

7 Vid påfyllning av köldbärarsystemet måste köldbärarpumpen vara i drift; kontrollera att kompressorn och värmebärarpumpen inte kan startas. Denna enhet är avsedd att användas av experter eller utbildade användare i butiker, inom lätt industri och jordbruk eller av lekmän för kommersiellt bruk. I enlighet med SS-EN är denna produkt klassificerad såsom ej tillgänglig för allmänheten. Detta innebär att produkten är utformad för att hanteras av utbildad personal och installeras i maskinrum eller liknande. Bryt strömmen till värmepumpen under service och vid byte av delar i enheten. Endast reservdelar som godkänts av Danfoss Värmepumpar får användas för denna enhet. N Vid normal drift alstrar värmepumpen ljud och vibrationer. Anordningen ska installeras och anslutas i enlighet med anvisningarna för att undvika att buller påverkar störningskänsliga områden. 2.2 Köldmedium Köldmedium Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av person med kyltekniskt certifikat. Även om värmepumpens kylsystem (köldmediekretsen) är fyllt med ett klorfritt och miljögodkänt köldmedium som inte påverkar ozonlagret, får ingrepp endast utföras av för detta behörig person. Danfoss Heating Solutions VMJSB107 7

8 2.2.2 Brandrisk Köldmediet är inte brännbart eller explosivt under normala förhållanden Giftighet Under normal användning och under normala förhållanden har dessa köldmedium låg giftighet. Även om giftigheten är låg hos köldmediet finns det risk för skador (även livsfara) vid onormala situationer eller vid avsiktligt missbruk. Varning Risk för personskador! Utrymmen, där tunga ångor kan samlas och tränga undan luften, måste vara välventilerade. Köldmedieångorna är tyngre än luft, och i slutna utrymmen eller i del av utrymme som är beläget lägre än t.ex. dörren så kan stor koncentration uppstå vid läckage och risk för kvävning på grund av syrebrist kan bli följden. Varning Risk för personskador! Köldmediet bildar tillsammans med öppen låga en giftig och irriterande gas. Gasen kan spåras på lukten redan vid koncentrationer under dess tillåtna gränsvärde. Evakuera utrymmet till dess att noggrann vädring har utförts Ingrepp i köldmediekretsen Vid reparation av köldmediekretsen får köldmediet från värmepumpen inte släppas ut det måste tas om hand på lämpligt sätt. Avtappning och påfyllning får endast ske med nytt köldmedium (typ av köldmedium och indikerad fyllnadsmängd se tillverkningsskylt) via serviceventiler. Garantin upphör att gälla om ett köldmedium som inte är specificerat av Danfoss används för påfyllning Skrotning När värmepumpen ska skrotas ska köldmediet omhändertagas för destruktion. Lokala regler och förordningar om omhändertagande av köldmediet skall följas. 8 VMJSB107 Danfoss Heating Solutions

9 2.3 Elanslutning Varning Farlig elektrisk spänning! Kopplingsplintarna är strömförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Samtliga spänningsmatningar måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad från fabrik och elinstallationen omfattar därför i huvudsak anslutning av spänningsmatning. Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och ska följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Elinstallationen ska utföras av behörig elinstallatör och ska följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en arbetsbrytare (allpolig strömställare) med minst 3 mm kontaktöppning. 2.4 Vattenkvalitet Ett normalt värmesystem innehåller alltid en viss mängd korrosionsprodukter (järnoxid) och slamprodukter från kalciumoxid. Detta kommer från syre som naturligt finns i det färskvatten som systemet är fyllt med. Principen är därför att det inte är rekommenderat att fylla på värmesystemet regelbundet. Eventuella läckage i värmesystemet bör repareras omedelbart. Normal påfyllning bör ske endast en eller två gånger om året. Vattnet i värmesystemet ska vara så rent som möjligt, placera alltid smutsfiltret på returledningen från värmesystemet till värmepumpen, så nära värmepumpen som möjligt. Hårt vatten: det är vanligtvis inga problem att installera en värmepump i områden med hårt vatten eftersom normal driftstemperatur för varmvattnet inte överstiger 60 C. I områden där exceptionella vattenförhållanden råder kan man dock behöva installera ett avhärdningsfilter som gör vattnet mjukt och fritt från föroreningar och därmed förhindrar bildandet av kalkutfällningar. Danfoss Heating Solutions VMJSB107 9

10 3 Transport, uppackning och uppställning 3.1 Transport av värmepump Värmepumpen måste alltid transporteras och förvaras stående och i en torr miljö. Säkra värmepumpen så att den inte kan välta under transporten. Om värmepumpen läggs ner på fel sida kan den ta allvarlig skada eftersom oljan i kompressorn kan rinna ut i tryckledningen och därmed förhindra normal funktion Uppackning 1. Kontrollera att ingen skada har uppstått vid transporten. 2. Ta av emballaget Leveranskontroll Kontrollera att leveransen innehåller följande detaljer: Benämning Antal Värmepump 1 Dokumentsats 1 Ljudsockelkit, 086L3375 Benämning Artikelnummer Antal Front- och bakplåt 086L Vänster och höger plåt 086L Sensorkit 086L3546 (finns i elskåpet) Benämning Artikelnummer Antal Utegivare 086U Systemframledningsgivare 086L VMJSB107 Danfoss Heating Solutions

11 3.2 Transport av värmepump Värmepumpen måste alltid transporteras och förvaras stående och i en torr miljö. Säkra värmepumpen så att den inte kan välta under transporten. Om värmepumpen läggs ner på fel sida kan den ta allvarlig skada eftersom oljan i kompressorn kan rinna ut i tryckledningen och därmed förhindra normal funktion Uppackning 1. Kontrollera att ingen skada har uppstått vid transporten. 2. Ta av emballaget Leveranskontroll Kontrollera att leveransen innehåller följande detaljer: Benämning Antal Värmepump 1 Dokumentsats 1 Ljudsockelkit, 086L3375 Benämning Artikelnummer Antal Front- och bakplåt 086L Vänster och höger plåt 086L Sensorkit 086L3546 (finns i elskåpet) Benämning Artikelnummer Antal Utegivare 086U Systemframledningsgivare 086L Uppställning värmepump Rekommenderad placering Placera värmepumpen Värmepumpen bör företrädesvis placeras mot yttervägg (se kapitel Värmepumpsdata ) Placera inte värmepumpen intill vägg mot störningskänsligt utrymme. Undvik att placera värmepumpen i en hörnposition i rummet. Välj om möjligt en placering där ytorna närmast värmepumpen är mjuka. Stora putsade eller kakelbeklädda ytor i närheten av värmepumpen bör undvikas. Danfoss Heating Solutions VMJSB107 11

12 Värmepumpen är försedd med en intern vibrationsisolering. Den vibrationsisolering som uppnås är emellertid beroende av bärigheten för värmepumpens underlag. För att uppnå fullgod vibrationsisolering ska värmepumpen placeras på ett betonggolv med minst 100 mm tjocklek eller annat underlag med motsvarande egenskaper. För att minimera ljudalstringen från värmepumpen ska medföljande ljudsockel monteras sedan värmepumpen ställts på plats. Värmepumpen måste stå i våg. 3.4 Demontering av frontplåt Vrid de två låsen på topplåten. 2. Skjut frontplåten utåt cirka 25 cm. 3. Lyft fronten uppåt och lyft av den. 12 VMJSB107 Danfoss Heating Solutions

13 4 Värmepumpsdata För att underlätta installationen och senare kontroll och underhållsarbeten måste det finnas tillräckligt med fritt utrymme runt värmepumpen mm mm mm mm 400 mm 900 mm 849 mm 756 mm 500 mm , 0 mm 300 mm Danfoss Heating Solutions VMJSB107 13

14 5 Komponenter Pilarna visar in och ut från värmepumpen. 1. Returledning, värmesystem 2. Framledning, värmesystem 3. Hetgas till varmvattenberedare 4. Returhetgas från varmvattenberedare 5. Köldbärare ut 6. Köldbärare in 7. Genomföring för inkommande matning 8. Genomföringar för kommunikationskabel och givare 9. Manöverpanel 10. Inverter 11. Gummikompensator 12. Hetgasväxlare 13. Serviceuttag, högtryck 14. Högtrycktransmitter 15. Högtryckspressostat 16. Kondensorpump 17. Kondensor 18. Torkfilter 19. Köldbärarpump 20. Lågtrycktransmitter 21. Serviceuttag, lågtryck 22. Förångare 23. Kompressor 24. Elektronisk expansionsventil Köldbärare -anslutningar, rördiameter i mm Värmesystem Hetgasväxlare VMJSB107 Danfoss Heating Solutions

15 6 Rörinstallation Se till att inga spänningar uppstår i anslutningsledningarna för att undvika läckage Rörinstallationen ska utföras av behörig installatör Se till att rörinstallationen utförs i enlighet med mått och inkopplingsscheman Avluftningsventiler ska monteras vid behov 6.1 Säkerhetsventiler Varning Varning Vid radiatorsystem med slutet expansionskärl ska även detta system förses med godkänd manometer och säkerhetsventil. Säkerhetsventilen ska vara minst DN 20 och ha max. 6 bar öppningstryck eller uppfylla landsspecifika krav. Spilledningarna från säkerhetsventilen får inte stängas av. Ledningarna ska mynna ut i avlopp i frostfritt utrymme. Varning Förbindelseröret mellan expansionskärlet och säkerhetsventilen ska gå i oavbruten stigning. Med oavbruten stigning menas att ledningen inte får vinklas ner under en tänkt horisontallinje i någon punkt. Kall- och varmvattenledning samt spilledningar från säkerhetsventiler ska vara av värmebeständigt och korrosionssäkert material, t.ex. koppar. Danfoss Heating Solutions VMJSB107 15

16 6.2 Värmesystemets fram- och returledning Montera ett filter (max. hålstorlek 0,7 mm) i värmesystemets returledning för att skydda aggregatet mot främmande partiklar. Montera framledningen med alla tillhörande komponenter. Se till att rätt dimensionerad systempump ansluts till värmesystemets framledning och anslut systempumpens manöverkablar till avsedd kopplingsplint (se inkoppling av systempump). Montera returledningen med alla tillhörande komponenter. Isolera fram- och returledningarna. 6.3 Ljudinformation För att undvika störande ljud från värmepumpen ska följande rekommendationer följas: Värmepumpens röranslutningar alstrar vibrationer. För att undvika att dessa vibrationer fortplantas till värmesystemet och byggnadsstommen ska rörinkopplingen och rörförläggning utföras med särskild hänsyn. Köld- och värmebärare bör i normalfallet anslutas med flexslang till värmepumpen. Rör bör inte klamras i vägg mot störningskänsligt utrymme. I fall där infästning av rör i känsliga byggnadselement inte kan undvikas bör särskilda elastiska rörinfästningsdetaljer användas. 16 VMJSB107 Danfoss Heating Solutions

17 6.4 Inkoppling köldbärare Håltagning köldbärarledningar Se till att placera hålen för insatsrören så att det finns plats för övriga installationer. Köldbärarledningarna ska ha separata väggenomföringar. Om väggenomföringarna är under högsta grundvattennivån måste vattentäta genomföringar användas. Sträckan för köldbärarledningarna ska isoleras hela vägen från värmepumpen, genom väggar och på utsidan av huset ända fram till kollektorn för att undvika att kondens uppstår samt förhindra värmeförluster. Ta upp hål i väggarna för köldbärarledningarna om köldbärarledningarna ska förläggas ovan mark. Se instruktionen nedan om köldbärarledningarna ska förläggas under mark Insatsrör 2. Köldbärarledning 3. Murbruk 4. Tätningsmassa Ta upp hål i väggen för köldbärarledningarnas insatsrör (1). Följ mått- och anslutningsskisserna. Om det finns risk för infiltration av grundvatten i köldbärarledningarna, måste särskilda vattentäta genomföringar användas. 2. Placera insatsrören (1) i hålen och låt dem luta nedåt. Lutningen ska vara minst 1 cm per 30 cm. Skär av dem snett inåt (enligt bilden) så att inte regnvatten kan tränga in i rören. 3. För köldbärarledningarna (2) genom insatsrören in i uppställningsrummet. 4. Laga väggen runt rören med murbruk (3). 5. Se till att köldbärarledningarna (2) är centrerade i insatsrören (1) så att värmeisoleringen fördelas jämnt på alla sidor. 6. Täta insatsrören (1) med lämplig tätningsmassa (skumplast) (4). Danfoss Heating Solutions VMJSB107 17

18 6.4.2 Inkoppling köldbärare Montera ett smutsfilter (max hålstorlek 0,7 mm) i inkommande köldbärarledning för att skydda aggregatet mot främmande partiklar. Montera inkommande köldbärarledning med alla tillhörande komponenter. Montera utgående köldbärarledning med alla tillhörande komponenter. Förse båda ledningarna med diffusionstät kondensisolering. Expansionskärlet för köldbäraren dimensioneras enligt tillverkarens anvisningar. Maximalt arbetstryck för värmekälla: 6 bar. 18 VMJSB107 Danfoss Heating Solutions

19 7 Elinstallation Värmepumpen är internt kopplad från fabrik och elinstallationen omfattar därför i huvudsak anslutning av spänningsmatning. Fara Varning Elektrisk spänning! Kopplingsplintarna är strömförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Samtliga spänningsmatningar måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och ska följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Varning Matningskabeln får endast anslutas till därför avsedd kopplingsplint. Inga andra kopplingsplintar får användas! Elinstallationen ska utföras med fast förlagda ledningar och ska följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Eltillförseln ska kunna brytas med hjälp av en arbetsbrytare (allpolig strömställare) med minst 3 mm kontaktöppning. 7.1 Elektriska komponenter Plintrad X1 2. Säkring F1 3. Säkring F2 4. EMC-filter 5. Transformator 6. Plintrad X2 7. I/O-kort 5 Danfoss Heating Solutions VMJSB107 19

20 7.2 Säkringsstorlek M L XL 400 V, 3 N~ A Anslut spänningsmatningen Ansluta spänningsmatningen Fara Elektrisk spänning! Matningskabeln får endast anslutas till därför avsedd kopplingsplint. Ingen annan kopplingsplint får användas. 1. Demontera värmepumpens frontplåt 2. Dra matningskabeln genom öppning i värmepumpens topplåt fram till inkopplingsplintarna. 3. Leta rätt på plintrad X1 4. Anslut matningskablarna enligt nedan Matning 400 V, 3-fas med en framledning 7.4 Placera och anslut utegivare Rekommenderad placering --> Olämplig placering --> Utegivaren ansluts med en tvåledarkabel. För ledningsarea 0,75 mm 2 gäller maximalt 50 m ledningslängd. Vid längre avstånd används 1,5 mm 2 ledningsarea, dock maximalt 120 m. 20 VMJSB107 Danfoss Heating Solutions

21 N N När det gäller högre hus bör givaren placeras mellan andra och tredje våningen. Platsen där den monteras ska inte vara vindskyddad men inte heller utsatt för direkt drag. Utegivaren bör inte placeras på reflekterande väggar. Givaren ska placeras minst 1 m från öppningar i husväggen där varmluft kan strömma ut. N Om givarkabeln ansluts via ett rör måste röret tätas så att givaren inte påverkas av ev. utkommande luft. N Utegivaren måste vara av typen PT Placera utegivaren på husets nord- eller nordvästsida. 2. Anslut därefter givaren till värmepumpens styrsystem Anslutning av nedre givare varmvatten Anslutning av toppgivare varmvatten Anslutning av systemframledningsgivare Systemframledningsgivaren ska alltid monteras på systemets framledning efter tillsatsvärme. Givaren ska placeras så varmvattnet hunnit blandas väl. Danfoss Heating Solutions VMJSB107 21

22 7.8 Anslutning av systempump N 230 VAC Start/stopp av husets systempump 230 VAC. 7.9 Anslutning av hetgaspump med 230 V matning. 34 Anslut bygel mellan kopplingsplint och anslut pumpen till kopplingsplint 49, N och PE Anslutning av växelventil för varmvatten 77 M 1 2 N N 230 VAC 7.11 Anslutning av styrsignal (start/stopp) för tillsatsvärme Potentialfri reläutgång. Anslutning 0-10 V V: Anslut styrsignal till kopplingsplint 24 och GND till kopplingsplint 25. Spänningsmatning hämtas från kopplingsplint 54-55, eller V: Spänningsmatning hämtas från kopplingsplint 50 och N. 22 VMJSB107 Danfoss Heating Solutions

23 7.12 Anslutning av tryck- och/eller flödesvakt Anslutning för externt summalarm Potentialfri reläutgång Omvandlingstabell för givare Vid resistansmätning av givarna måste först givarkablar kopplas loss från reglerutrustningen. Mät först givare inkl. kabel. Mät sedan enbart givaren. C ohm Danfoss Heating Solutions VMJSB107 23

24 8 Installationsprotokoll och kundinformation Efter avslutad installation och testkörning ska kunden informeras om sin nya värmepumpsanläggning. I bruksanvisningen finns en checklista som beskriver den information som installatören ska ge kunden. N Vid garantiärenden ska alltid serienummer anges. Notera alltid serienumret i installationsprotokollet i bruksanvisningen. 8.1 Installationsprotokoll Fyll i installationsprotokollet i Bruksanvisningen. 24 VMJSB107 Danfoss Heating Solutions

25 Danfoss Heating Solutions VMJSB107 25

26 26 VMJSB107 Danfoss Heating Solutions

27 Danfoss Heating Solutions VMJSB107 27

28 Danfoss Värmepumpar AB Box 950 SE ARVIKA Phone Internet: Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innstående order under föutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. Danfoss Heating Solutions och Danfoss Heating Solutions logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt. VMJSB107 Produced by Danfoss Heating Solutions 2015

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss.

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231362 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 29. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231364 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV Skötselanvisning Atec 086L0127 Rev. 1 SV Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. 2010 Thermia Värme AB. Svenska språket används

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-4 2013-02-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-3 2012-01-17 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Utluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-1 2013-09-06 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-2 2014-01-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS SE 0923-2 031163 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING A B C D E F G Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerande luft/vatten-värmepump. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerande luft/vatten-värmepump. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 85 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 500M Modulerande luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1107-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer