Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo"

Transkript

1 Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

2 2

3 Innehåll Installationsanvisning Viktig information/säkerhetsföreskrifter Köldmedium Elanslutning Driftsättning Värmepumpsdata Diplomat Comfort* Diplomat Duo Atria Atria Duo Bipacksinnehåll Värmepumpens manöverpanel Transport av värmepump Utrymmesbehov Rekommenderad placering Utrymmesbehov, utedel Atriamodellerna Rekommenderad placering utedel, Atriamodellerna Håltagning köldbärarledningar Delning av värmepump Uppackning och uppställning Uppställning Demontera frontplåten Uppackning och montering av utedel Rörinstallation VL system, alla modeller D system, Diplomat Duo VLD system, Atriamodellerna Säkerhetsventiler Anslut kall- och varmvattenledningar Anslut värmesystemets fram- och returledning Fyll varmvattenberedaren och värmesystemet Lufta värmesystemet Elinstallation Anslut spänningsmatningen, 400V 3N Anslut spänningsmatningen, 230V 1N SP Placera och anslut utegivare Ändra språk i reglerdator Omställning till system D eller VLD Ändra antal tillsatssteg Anslut utedel, Atriamodellerna Anslut avfrostningsgivare, Atriamodellerna Köldbärarinstallation Värmekällor Information kollektorrör Anslutning till utedel Anslutning flera köldbärarslingor Inkopplingsscheman Montera köldbärarledningar Fyll köldbärarsystemet Lufta köldbärarkrets Lufta utedel, Atriamodellerna Installera tillbehör / tilläggsfunktioner Rumsgivare EVU funktion Rumsänkning Flödesvakt/Nivåvakt Högre varmvattentemperatur Uppstart Checklista installation Manuell test Igångkörning Montera frontplåten Efter uppstart Kundinformation...38 Serviceanvisning Värmepumpen Funktionsbeskrivning Komponenter Utedel och avfrostningsfunktion, Atria modellerna Passiv kylfunktion, Comfort Varvtalsstyrning, Optimummodeller HGW-teknik, Diplomat Optimum G Tillsatsvärme, Diplomatmodellerna, Comfort Tillsatsvärme Atria modellerna Varmvattenberedare, Diplomat, Comfort Varmvattenberedare, Atria modellerna Viktiga parametrar Reglerdator Funktionsbeskrivning Teckenfönster Menyinformation INFORMATION meny SERVICE meny Driftvillkor Start av värmeproduktion Stopp av värmeproduktion Start av varmvattenproduktion Stopp av varmvattenproduktion Felsökning Larmlista Mätpunkter Kontrollpunkter Driftproblem Tekniska data Diplomat Diplomat Optimum Diplomat Optimum G Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Comfort Atria Atria Optimum Atria Duo Atria Duo Optimum...93 *) Säljs ej på den svenska marknaden. 3

4 Denna anvisning är giltig för följande modeller av Thermia värmepumpar: Diplomat Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 Comfort* Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Atria Atria Optimum Atria Duo Atria Duo Optimum Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är Thermia Värme ABs åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande Copyright Thermia Värme AB. *) Värmepumpen Thermia Comfort säljs ej på den svenska marknaden. 4

5 Installationsanvisning 1 Viktig information/ Säkerhetsföreskrifter Värmepumpen skall installeras av behöriga installatörer och installationen skall följa gällande lokala regler och förordningar samt denna installationsanvisning. Den här apparaten är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar kunskap eller erfarenhet, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas av en säkerhetsansvarig person. Se till att barn inte leker med apparaten. Värmepumpen skall placeras frostfritt! Värmepumpen skall placeras i ett utrymme med golvbrunn. Värmepumpen skall placeras på ett stabilt underlag. Underlaget måste klara värmepumpens totalvikt med påfylld varmvattenberedare. (se Teknisk specifikation) Obs! För att undvika läckage, se till att inga spänningar uppstår i anslutningsledningarna! Obs! Det är viktigt att värmesystemet är helt luftfritt efter installation. Obs! Avluftningsventiler monteras där så erfordras. Varmvattenberedaren skall förses med godkänd säkerhetsventil (bipackad). Vid radiatorsystem med slutet expansionskärl skall även detta system förses med godkänd tryckmätare och säkerhetsventil, minst DN 20, för max 1,5 bars öppningstryck, eller enligt landsspecifika krav. Kall- och varmvattenledning samt spilledning från säkerhetsventiler skall utföras i värmebeständigt och korrosionssäkert material t.ex. koppar. Säkerhetsventilernas spilledningar skall stå i oavstängningsbar förbindelse med avlopp och mynna synligt över detta i frostfri miljö. Förbindelseledningen mellan expansionskärlet och säkerhetsventilen skall gå i oavbruten stigning. Med oavbruten stigning menas att ledningen inte får vinklas ner under en tänkt horisontallinje i någon punkt. Om det finns risk för infiltration av grundvatten vid väggenomföring för köldbärarledningar, måste vattentäta genomföringar användas, för mer information, se avsnitt Håltagning köldbärarledningar. Förutom gällande lokala regler och förordningar bör installationen ske på ett sätt som förebygger att vibrationer från värmepumpen fortplantar sig till huset och skapar oönskade ljud. 1.1 Köldmedium Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av person med certifierad kompetens! Även om värmepumpens kylsystem (köldmediekretsen) är fyllt med ett klorfritt och miljögodkänt köldmedium som inte påverkar ozonlagret, får ingrepp endast utföras av för detta behörig person. Under normal användning och under normala förhållanden har köldmediet låg giftighet. Även om giftigheten är låg hos köldmediet finns det risk för skador (även livsfara) vid onormala situationer eller vid avsiktligt missbruk. Köldmedieångorna är tyngre än luft och i slutna utrymmen eller i del av utrymme, som är beläget lägre än t.ex. dörren, kan stor koncentration uppstå vid läckage och risk för kvävning på grund av syrebrist kan bli följden. Utrymmen där tunga ångor kan samlas och tränga undan luften, skall därför förses med god ventilation. Köldmediet bildar tillsammans med öppen låga en giftig och irriterande gas. Gasen kan spåras på lukten redan vid koncentrationer under dess tillåtna gränsvärde. Utrymmen evakueras till dess att noggrann vädring har utförts. Var och en som fått förgiftningssymtom av ångorna skall omedelbart förflytta sig eller bli förflyttade ut i friska luften. Ingrepp i köldmediekretsen Vid reparation av köldmediekretsen får köldmedium från värmepumpen ej släppas ut det måste tas om hand på lämpligt sätt. Avtappning och påfyllning får endast ske med nytt köldmedium (mängd kilo köldmedium se tillverkningsskylt) via serviceventiler. Vid fyllning med annat köldmedium än det av Thermia rekommenderade köldmedium kommer alla garantier från Thermia AB att upphöra, om detta nya köldmedium ej skriftligt meddelats som godkänt ersättningsköldmedium tillsammans med övriga åtgärder. Skrotning När värmepumpen skall skrotas ska köldmediet omhändertagas för destruktion. Lokala regler och förordningar om omhändertagande av köldmediet skall följas. 1.2 Elanslutning Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en allpolig strömställare (arbetsbrytare) med minst 3 mm kontaktöppning. (Max belastning för externt anslutna enheter är 2A). Elektrisk ström! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Strömtillförseln måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad från fabrik, elinstallationen omfattar därför i huvudsak anslutning av spänningsmatningen. Obs! Rumsgivarens anslutningsspänning är skyddsklenspänning. Följ också de särskilda monteringsanvisningarna för rumsgivare! 1.3 Driftsättning Anläggningen får endast tas i drift om värmesystemet och köldbärarsystemet är fyllda och luftade. I annat fall kan cirkulationspumparna skadas. Om anläggningen endast skall drivas via tillsatsvärmen, måste man först säkerställa att värmesystemet är fyllt samt att varken köldbärarpumpen eller kompressorn kan starta. Detta gör man genom att ställa in driftläge Tillsats. Eldfara Köldmediet är ej eldfarligt eller explosivt under normala förhållanden. Giftighet 5

6 2 Värmepumpsdata 2.1 Diplomat Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida ±10 Optimum 1754 ± ± Figur 1: Diplomat, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu 2 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Expansionsledning, 22 Cu 6 Lyftpunkt 7 Varmvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 8 Kallvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 9 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel 6

7 Komponenter Vänster vy Front vy Höger vy Figur 2: Diplomat, komponenter. Position Benämning 1 Varmvattenberedare 180 liter 2 Returledningsgivare, värmesystem 3 Förångare, isolerad 4 Växelventil 5 Framledningsgivare 6 Cirkulationspump värmesystem 7 Tillsatsvärme, elkassett 8 Returledning köldbärare (Brine in) 9 Framledning värmesystem 10 Framledning köldbärare (Brine ut) 11 Köldbärarpump köldbärarsystem 12 Torkfilter 13 Expansionsventil 14 Varmvattengivare (visning av topptemp) 15 Manöverpanel för reglerutrustning 16 Elpanel 17 Kompressor 18 Pressostater 19 Kondensor med avtappning för primärsida 7

8 2.2 Comfort* Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida ± ± Figur 3: Comfort, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu 2 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu 4 Returledning värmesystem, 22 Cu 5 Expansionsledning, 22 Cu 6 Lyftpunkt 7 Varmvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 8 Kallvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 9 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel *) Säljs ej på den svenska marknaden. 8

9 Komponenter Vänster vy Front vy Höger vy Figur 4: Comfort, komponenter. Position Benämning 1 Varmvattenberedare 180 liter 2 Returledningsgivare, värmesystem 3 Förångare, isolerad 4 Värmeväxlare för kyldrift 5 Växelventil kyla 6 Shunt kyla 7 Växelventil, värme/varmvatten 8 Framledningsgivare 9 Cirkulationspump värmesystem 10 Tillsatsvärme, elkassett 11 Returledning köldbärare (Brine in) 12 Framledning värmesystem 13 Framledning köldbärare (Brine ut) 14 Köldbärarpump köldbärarsystem 15 Expansionsventil 16 Torkfilter 17 Varmvattengivare (visning av topptemp) 18 Manöverpanel för reglerutrustning 19 Elpanel 20 Kompressor 21 Pressostater 22 Kondensor med avtappning för primärsida 9

10 2.3 Diplomat Duo Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida ±10 Optimum 1447 ± ± Figur 5: Diplomat Duo, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu 2 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Alternativ för framledning köldbärare 6 Alternativ för returledning köldbärare 7 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel 10

11 Komponenter Vänster vy Front vy Höger vy Figur 6: Diplomat Duo, komponenter. Position Benämning 1 Tillsatsvärme, elkassett 2 Returledning, värmesystem 3 Växelventil 4 Förångare, isolerad 5 Cirkulationspump värmesystem 6 Framledningsgivare, värmesystem 7 Framledning köldbärare (Brine ut) 8 Köldbärarpump köldbärarsystem 9 Torkfilter 10 Expansionsventil 11 Manöverpanel för reglerutrustning 12 Returledning köldbärare (Brine in) 13 Elpanel 14 Kompressor 15 Pressostater 16 Kondensor med avtappning för primärsida 11

12 2.4 Atria Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida Figur 8: Utedel, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Köldbärare in (från värmepump Brine ut), 28 Cu 2 Köldbärare ut (till värmepump Brine in), 28 Cu 1848 ±10 Optimum 1754 ± ± Figur 9: Utedelens komponenter och anslutningar Position Benämning 1 Utedel 2 Frontkåpa 3 Benstativ 4 Täckplåt 5 Anslutning, köldbärare in 6 Anslutning, köldbärare ut 7 Tillbehör droppskål, avlopp Kontrollera att leveransen av utedelen innehåller följande: Utedelen Omonterat benstativ Erforderliga skruvar, muttrar och brickor. Avfrostningsgivare Figur 7: Atria, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel 2 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu 3 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu 4 Framledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 5 Returledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 6 Expansionsledning, 22 Cu 7 Varmvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 8 Kallvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 9 Lyftpunkt 10 Expansionsuttag köldbärarkrets, R25 inv. 12

13 Komponenter Vänster vy Front vy Höger vy Figur 10: Atria, komponenter. Position Benämning 1 Varmvattenberedare 180 liter 2 Avfrostningstank 3 Förångare, isolerad 4 Växelventil, avfrostning 5 Växelventil, värme/varmvatten 6 Framledningsgivare 7 Cirkulationspump värmesystem 8 Tillsatsvärme, elkassett 9 Köldbärarpump köldbärarsystem 10 Returledning köldbärare (Brine in) 11 Torkfilter 12 Expansionsventil 13 Framledning köldbärare (Brine ut) 14 Varmvattengivare (visning av topptemp) 15 Manöverpanel för reglerutrustning 16 Elpanel 17 Framledning värmesystem 18 Kompressor 19 Pressostater 20 Kondensor med avtappning för primärsida 21 Returledningsgivare, värmesystem 13

14 2.5 Atria Duo Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida ±10 Optimum 1447 ± Värmepump Varmvattenberedare 40±10 40± Figur 11: Atria Duo, mått och anslutningar. Position Benämning Värmepump 1 Köldbärare ut, vid avfrostning, 28 Cu 2 Returledning varmvattenberedare, 28 Cu 3 Köldbärare in 4 Värmesystem framledning, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 5 Värmesystem returledning, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 6 Köldbärare ut, normal drift Varmvattenberedare 7 Köldbärare in, vid avfrostning 8 Varmvattenberedare, returledning 9 Luftningsventil, vid rostfri varmvattenberedare 10 Köldbärare ut, vid avfrostning 11 Tappvarmvatten, 22 Cu 12 Kallvatten 13 Varmvattenberedare framledning till TWS slinga 14 Köldbärare, expansionsledning vid högt placerad utedel 15 Genomföring el- och givarkabel 16 Genomföring givarkabel 17 Lyftpunkt Figur 12: Utedel, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Köldbärare in (VP Brine ut), 28 Cu 2 Köldbärare ut (VP Brine in), 28 Cu Figur 13: Utedelens komponenter och anslutningar. Position Benämning 1 Utedel 2 Frontkåpa 3 Benstativ 4 Täckplåt 5 Anslutning, köldbärare in 6 Anslutning, köldbärare ut 7 Tillbehör droppskål, avlopp Kontrollera att leveransen av utedelen innehåller följande: Utedelen Omonterat benstativ Erforderliga skruvar, muttrar och brickor. Avfrostningsgivare Figur 14: Atria Duo, komponenter. 14

15 Komponenter Vänster vy Position Front vy Höger vy Benämning Framledning, värmesystem Köldbärare, framledning vid normal drift Returledning, värmesystem Tillsatsvärme, elkassett Elpanel Cirkulationspump värmesystem Förångare Cirkulationspump köldbärarsystem Växelventil värme/varmvatten Torkfilter Expansionsventil Shuntventil avfrostning Köldbärare, framledning vid avfrostning Kondensor Högtryck och driftpressostater Kompressor Figur 15: Varmvattenberedarens komponenter och anslutningar. Position Benämning Avfrostningstank Varmvattenberedare TWS slinga Anslutning, köldbärare, framledning vid avfrostning Luftningsventil, vid rostfri varmvattenberedare Tappvarmvatten Kallvatten Anslutning, till TWS slinga Anslutning, expansionsledning vid högt placerad utedel Anslutning, köldbärare från värmepump Anslutning, returledning till värmepump 15

16 2.6 Bipacksinnehåll Leveranskontroll 1. Kontrollera att ingen skada har uppstått vid transporten. Värmepumpen är förpackad i kraftwellpapp. 2. Ta bort emballaget och kontrollera att leveransen innehåller följande bipackade komponenter. Storlekar 4kW - 10kW: Art.nr. Antal Benämning 086U Säkerhetsventil / Safety valve 9 bar 1/2 086U Utegivare / Outdoor sensor Kimsafe U Säkerhetsventil / Safety valve 1,5 bar 1/2 086U Exp. o avluftn.kärl utan ventil / Expansion and bleed tank without valve 086U Gummimanschett hål 22-32mm / Rubber collar hole 22-32mm 086U Flex.slang R20 L=595 / Flex. hose DN20 L= U Påfyllnadskoppel / Filling device brine DN25 086U Smutsfilter med avstäng / Dirt filter with shut-off DN25 Storlekar 12kW - 16kW: Art.nr. Antal Benämning 086U Säkerhetsventil / Safety valve 9 bar 1/2 086U Utegivare / Outdoor sensor Kimsafe U Säkerhetsventil / Safety valve 1,5 bar 1/2 086U Exp. o avluftn.kärl utan ventil / Expansion and bleed tank without valve 086U Gummimanschett hål 22-32mm / Rubber collar hole 22-32mm 086U Flex.slang R25 L=595 / Flex. hose DN25 L= U Påfyllnadskoppel / Filling device brine DN32 086U Smutsfilter med avstäng / Dirt filter with shut-off DN25 16

17 2.7 Värmepumpens manöverpanel Värmepumpens manöverpanel består av ett teckenfönster, fyra navigationssymboler och en indikator. RUM 20 C (20 C) INGET BEHOV VÄRME DRIFT AUTO Teckenfönstrets symboler är enbart visade som exempel. Vissa symboler kan ej visas samtidigt. 2.9 Utrymmesbehov För att underlätta installationen och senare kontroll- och underhållsarbeten rekommenderas ett fritt utrymme runt värmepumpen i enlighet med nedanstående måttangivelser: 300 mm på varje sida 300 mm ovanför 600 mm framför 10 mm bakom Figur 17: Nödvändigt serviceutrymme. Figur 16: Teckenfönster, navigationssymboler och indikator. Reglerdatorn styrs med hjälp av ett användarvänligt menysystem som visas i teckenfönstret. För att du ska kunna navigera bland menyerna, öka eller minska inställda värden så använder du de fyra navigationssymbolerna: Ett plustecken för att stega uppåt eller öka värden Ett minustecken för att stega nedåt eller minska värden En högerpil för att välja värde eller meny En vänsterpil för att avbryta val eller gå ur meny Menyn, INFORMATION, öppnas när man trycker på någon av vänster eller högerknapparna. Från INFORMATION kan du exempelvis öppna någon av de fyra undermenyerna: DRIFT; VÄRMEKURVA; TEMPERATUR och DRIFTTID. Vid installation eller service så används en dold servicemeny, SERVICE, som öppnas genom att hålla vänster och högerknapparna intryckta i tre sekunder. Från servicemenyn kan du exempelvis öppna någon av följande undermenyer: VARMVATTEN; VÄRMEPUMP; TILLSATS; MANUELL TEST och INSTALLATION. Mer information om de olika menyerna hittar du i serviceanvisningen. Indikatorn längst ner på manöverpanelen kan visa två lägen: Fast sken, innebär att värmepumpen har spänning och är klar för värme- eller varmvattenproduktion Blinkande sken, innebär ett aktivt larm 2.8 Transport av värmepump Vid transport eller lyft av den kompletta värmepumpen måste alltid frontplåten vara monterad eftersom den låser den övriga plåtkonstruktionen. Värmepumpen ska alltid transporteras och förvaras stående. Säkra värmepumpen så att den inte kan välta under transporten. Vid transport inomhus till installationsplatsen så kan det vara nödvändigt att lägga värmepumpen på rygg. Tiden som värmepumpen transporteras liggande bör vara så kort som möjligt. Efter att värmepumpen rests upp igen så bör den stå upprätt minst en timme innan den tas i drift Diplomat Comfort Atria Figur 18: Minsta takhöjd för resning av värmepump Rekommenderad placering För att undvika kondensproblem för köldbärarledningarna så rekommenderas en så kort köldbärarledning som möjligt. Värmepumpen bör placeras på ett stabilt golv, helst ett betonggolv. Vid placering på trägolv bör golvet förstärkas så att det håller för värmepumpens tyngd. En lösning är att placera en tjock plåt, minst 6 mm, under värmepumpen. Plåten ska sträcka sig över flera reglar och sprider därmed ut värmepumpens tyngd över en större yta. Om värmepumpen däremot ska installeras i ett nybyggt hus har man vanligen tagit hänsyn till detta vid byggnationen och förstärkt regelverket där värmepumpen ska placeras. Kontrollera alltid att detta är gjort vid installationer i nybyggda hus. Man bör undvika att placera värmepumpen i ett hörn eftersom omgivande väggar då kan förstärka ljudet från värmepumpen. Det är också viktigt att justera värmepumpen med hjälp av de ställbara fötterna så att den står vågrätt på underlaget Diplomat Duo Atria Duo 17

18 2.11 Utrymmesbehov, utedel Atriamodellerna För att säkerställa funktionen på utedelen skall den ha minst 300 mm fritt utrymme på baksidan och 1500 mm på framsidan. För underhållsarbeten bör det finnas ca 300 mm fritt utrymme på utedelens sidor. 3 Håltagning köldbärarledningar Obs! Se till att placera hålen för insatsrören så att det finns plats för övriga installationer. Obs! Köldbärarledningarna ska ha separata väggenomföringar. Om väggenomföringarna är under högsta grundvattennivån måste vattentäta genomföringar användas. Sträckan för köldbärarledningarna skall isoleras hela vägen från värmepumpen, genom väggar och på utsidan av huset ända fram till kollektorn för att undvika att kondens uppstår samt förhindra värmeförluster. Om köldbärarledningarna skall förläggas ovan mark, ta upp hål i väggarna för köldbärarledningarna. Om köldbärarledningarna skall förläggas under mark se instruktion nedan. Figur 19: Nödvändigt serviceutrymme för utedel Rekommenderad placering utedel, Atriamodellerna Vid placering av utedel, tänk på följande: Utedelen behöver inte vara placerad i något speciellt väderstreck. I utedelen uppstår ljud då fläkten är i drift, ta hänsyn till detta vid utplacering för att få så lite ljudstörningar för det egna hemmet samt för eventuella grannar. Vid avfrostning av utedelen så kommer smältvattnet att droppa rakt ner under enheten. Området runt utedelen måste därför vara riktigt dränerat för att kunna ta emot det vatten som avges (ca 2 liter per avfrostning). Tänk på att utedelen måste ha ett visst utrymme för sin funktion och för service, se avsnitt Värmepumpsdata. Tänk på att utedelens justerbara fötter skall placeras på ett fast underlag som tex. träslipers, trädgårdsplattor eller gjutet fundament. Position Benämning 1 Insatsrör 2 Köldbärarledning 3 Murbruk 4 Tätningsmassa Figur 20: Håltagning för köldbärarledning. 1. Ta upp hål i väggen för köldbärarledningarnas insatsrör (1). Följ mått- och anslutningsskisserna i avsnitt Värmepumpsdata. Om det finns risk för infiltration av grundvatten, måste särskilda vattentäta genomföringar tillämpas. 2. Placera insatsrören (1) i hålen och låt dem luta nedåt, lutningen skall vara minst 1 cm per 30 cm. Skär av dem snett inåt (enligt bilden) så att inte regn vatten kan tränga in i rören. 3. För köldbärarledningarna (2) genom insatsrören in i uppställningsrummet. 4. Laga väggen runt rören med murbruk (3). 5. Se till att köldbärarledningarna (2) är centrerade i insatsrören (1) så att värmeisoleringen fördelas jämnt på alla sidor. 6. Täta insatsrören (1) med lämplig tätningsmassa (skumplast) (4). 18

19 4 Delning av värmepump Gäller ej Duo modellerna. Om det är ont om utrymme för att transportera värmepumpen till installationsplatsen kan det vara nödvändigt att dela på värmepumpsenheten och varmvattenberedaren. Följande instruktion beskriver hur man delar på värmepumpen för att kunna transportera de separata delarna på ett enklare sätt. Lyft inte tung utrustning ensam, var alltid två personer vid Obs!tunga lyft. 10. Drag sidoplåtarna framåt och sedan uppåt och utåt för att lossa dem. 1. Ta av emballaget. 2. Lossa frontplåten genom att vrida låsningen i topplåten 90 moturs, håll samtidigt emot frontplåten med handen. 3. Luta frontplåten utåt. 4. Lyft frontplåten uppåt för att lossa den från värmepumpen. 1 2 Figur 24: Topplåt och sidoplåtar. 11. Lossa de två skruvarna som håller baksideplåten och ta bort den. 3 Figur 21: Frontplåten. 5. Drag försiktigt loss displayens kontakt från elpanelen. 6. För Optimummodellerna: Lossa försiktigt toppkåpan högst upp. 7. Skruva loss de sex skruvarna i topplåten. Figur 25: Baksideplåt. 12. Drag isär elkontakterna vid växelventilen, cirkulationspumpen och eltillsatsen. 13. Koppla loss kablarna för följande givare vid elpanelen: - Framledning (301, 302) - Varmvatten (311, 312) -Toppgivare (325, 326) 14. Skruva loss de två nedersta skruvarna som håller elpanelen. 15. Vrid elpanelen 180 enligt figur nedan. 16. Fäst elpanelen tillfälligt mot hörnstolparna med långa buntband. får absolut inte fästa elpanelen i kompressorns tryck Obs! Man eller sugledning. (Skenor för Optimums toppkåpa) Figur 22: Skruvar i topplåt. 8. Lossa de två skruvarna som håller tvärstaget vid elpanelens överkant och dra staget försiktigt uppåt och utåt för att lossa det. Figur 23: Tvärstag vid elpanelen. Figur 26: Elpanel. 9. Lyft av topplåten. 19

20 5 17. Koppla loss T-rörkopplingen från returröret under beredaren, se figur nedan. 18. Koppla loss flexslangen vid eltillsatsen, se figur nedan. 5.1 Figur 27: Kopplingar. 19. Koppla loss eltillsatsen vid cirkulationspumpen och lyft bort den. 20. Skruva loss de fyra skruvarna i hörnen som håller varmvattenberedarens bottenplåt. Uppackning och uppställning Uppställning Värmepumpen har justerbara fötter som kan justeras 20 mm för att kompensera för ojämnheter i underlaget. Om underlaget har större ojämnheter än vad som kan kompenseras för med fötterna, måste installatören vidta åtgärder för detta. Det rekommenderas att kondensavlopp monteras från droppskålens avloppsrör genom att lägga värmepumpen ner. Avloppsröret mynnar ut genom ett hål i bottenplåten och har en Ø 10 mm slanganslutning. 1. Transportera värmepumpen till uppställningsplatsen. Om det är ont om utrymme kan värmepumpen delas enligt avsnittet Delning av värmepump. 2. Ta av emballaget. Obs! Vid tunga lyft, var alltid två personer. 21. Lyft av enheten med varmvattenberedaren. Figur 29: Anslutning för kondensavlopp 3. Montera kondensavlopp på anslutningen i bottenplåten, om så önskas. 4. Ställ upp värmepumpen på installationsplatsen. Figur 30: Justering av fötterna. 5. Justera fötterna så att den står vågrätt. Figur 28: Delning. 22. Ställ ner enheten försiktigt. 5.2 Demontera frontplåten bort! Obs! Var rädd om reglerdatorns kablar när frontplåten lyfts Vid installation av värmepumpen måste frontplåten demonteras Figur 31: Demontering av frontplåten. 20

21 1. Håll emot frontplåten med handen och vrid låset 90 moturs för att lossa frontplåten. 2. Luta frontplåten utåt. 3. Lyft frontplåten uppåt för att lossa den från värmepumpen. Montera utedel på benstativ 7. Lyft utedelen på plats på benstativet. 5.3 Uppackning och montering av utedel Gäller för Atriamodellerna. Utedelen levereras i en låda. 1. Börja med att packa upp enheten ur lådan. 2. Kontrollera att leveransen är komplett, den skall innehålla själva utedelen, dekorfront samt ett omonterat benstativ inklusive erforderliga skruvar, muttrar och brickor. Montera benstativ 1. Skruva ihop de två horisontella stagen (1) med de två gavlarna (2) enligt figuren nedan. Använd 8 st M6X10 skruvar. De bockade kanterna på de horisontella stagen skall vara vända uppåt och inåt. Bockad kant Slits 2 3 Figur 32: Montera benstativ. 2. Skruva fast de justerbara fötterna (3) i hålen under gavlarna. Förbered utedelen Medan utedelen ligger kvar på träpallen så kan man förbereda den för att ställas på benstativet. Gör följande: 3. På utedelens undre kant finns tre M6x20 skruvar. Gänga ur dem så att 2-3 mm återstår av gängan. Använd en torx TX25 mejsel, eller motsvarande. Obs! Lyft ej i utedelens sidoplåtar när den ska lyftas eller resas. 4. Res upp utedelen. 5. Ta bort sidoplåtarna. De sitter på plats med hjälp av klämfästen så de lossas genom att dra dem utåt. 6. Ta bort alla fyra fastskruvade lyftöglor. Använd en 13 mm blocknyckel, eller motsvarande Slits Figur 33: Lyft utedelen på benstativet. 8. Skruva fast utedelen på benstativet. Använd 4 st M6x20 skruvar. Det kan vara nödvändigt att trycka och dra lite i benstativet för att få skruvhålen att passa. Obs! Vid påfyllning av köldbärarsystemet så måste utedelen luftas med hjälp av luftskruvarna på anslutningsrören innanför sidoplåtarna. Vår rekommendation är att återkomma till denna instruktion efter att påfyllning av köldbärarsystemet har utförts. 9. Sätt tillbaks sidoplåtarna. Montera dekorfront 10. Haka fast dekorfrontens nederkant på minst en av de tre skruvarna i utedelens underkant. 11. Fäst dekorfrontens överkant tillfälligt i det mittersta hålet. Använd 1 st M6x15 torx TX Passa in alla tre skruvarna i nederkanten. 13. Skruva in de tre skruvarna i nederkanten helt. Använd torx TX25 mejsel, eller motsvarande. 14. Fäst dekorfrontens överkant med de 2 st återstående M6x15 torx TX25, se figur nedan. Figur 34: Fäst dekorfront. 21

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1007 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

Installationsanvisning DHP-AQ

Installationsanvisning DHP-AQ Installationsanvisning DHP-AQ VMGFD107 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 Brine är ett kompakt värmepumps för berg, sjö eller ytjordvärme. Värmeupptagningen sker i ett slutet system där en blandning av frostskyddsmedel ( vanligen

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV Skötselanvisning Atec 086L0127 Rev. 1 SV Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. 2010 Thermia Värme AB. Svenska språket används

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss.

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Kondensvattenrör KVR 10

Kondensvattenrör KVR 10 LEK Kondensvattenrör KVR 10 IHB 1135-2 811143 1 Svenska, Installatörshandbok - KVR 10 Allmänt Tillbehöret KVR 10 används för att på ett säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 MasterQal 200/300

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem.

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassat

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual UNIVERSAL Art 402013 ASB-tank inkl Växelventil med värmekretspump Tex. Panasonic Luft/Vatten Art 402014 ASB-tank med värmekretspump Tex. Stiebel

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar ED 100 ED 250 VRIO ESR Monteringsanvisning pardörrslösningar Denna monteringsanvisning ska användas tillsammans med installationsanvisning för ED 100LE / ED 250LE Innehållsförteckning Sida 1. Förlängning

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 722-2 Bergvärmepump FIGHTER 122 63921 NIBE FIGHTER 122 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump för uppvärmning av

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

EcoDan. Installations Guide. - 11 Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P Version: 3.4

EcoDan. Installations Guide. - 11 Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P Version: 3.4 Installations Guide - 11 För installatören Viktig information EcoDan kombitank ansluts tillsammans med Mitsubishi Electric luft vatten värmepump för produktion av varmvatten och värme till radiator eller

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352 PBD SE - FIGHTE Markvärmepump FIGHTE Allmänt Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla FIGHTE är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekällor

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Sollefteå kommun Samhällsbyggnadskontoret 881 80 Sollefteå

Sollefteå kommun Samhällsbyggnadskontoret 881 80 Sollefteå Sida 1 (2) ANMÄLAN Datum Installation av värmepump Samhällsbyggnadskontoret 881 80 SOLLEFTEÅ 0620-68 20 00 Anmälan om installation av värmepump enligt 17 och 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257

Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257 Bonus Air Luft-attenvärmepump Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257 Innehåll Installation... 2 Uppackning... 2 Håltagning i vägg för köldbärarrör... 2 Håltagning

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer