Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo"

Transkript

1 Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

2 2

3 Innehåll Installationsanvisning Viktig information/säkerhetsföreskrifter Köldmedium Elanslutning Driftsättning Värmepumpsdata Diplomat Comfort* Diplomat Duo Atria Atria Duo Bipacksinnehåll Värmepumpens manöverpanel Transport av värmepump Utrymmesbehov Rekommenderad placering Utrymmesbehov, utedel Atriamodellerna Rekommenderad placering utedel, Atriamodellerna Håltagning köldbärarledningar Delning av värmepump Uppackning och uppställning Uppställning Demontera frontplåten Uppackning och montering av utedel Rörinstallation VL system, alla modeller D system, Diplomat Duo VLD system, Atriamodellerna Säkerhetsventiler Anslut kall- och varmvattenledningar Anslut värmesystemets fram- och returledning Fyll varmvattenberedaren och värmesystemet Lufta värmesystemet Elinstallation Anslut spänningsmatningen, 400V 3N Anslut spänningsmatningen, 230V 1N SP Placera och anslut utegivare Ändra språk i reglerdator Omställning till system D eller VLD Ändra antal tillsatssteg Anslut utedel, Atriamodellerna Anslut avfrostningsgivare, Atriamodellerna Köldbärarinstallation Värmekällor Information kollektorrör Anslutning till utedel Anslutning flera köldbärarslingor Inkopplingsscheman Montera köldbärarledningar Fyll köldbärarsystemet Lufta köldbärarkrets Lufta utedel, Atriamodellerna Installera tillbehör / tilläggsfunktioner Rumsgivare EVU funktion Rumsänkning Flödesvakt/Nivåvakt Högre varmvattentemperatur Uppstart Checklista installation Manuell test Igångkörning Montera frontplåten Efter uppstart Kundinformation...38 Serviceanvisning Värmepumpen Funktionsbeskrivning Komponenter Utedel och avfrostningsfunktion, Atria modellerna Passiv kylfunktion, Comfort Varvtalsstyrning, Optimummodeller HGW-teknik, Diplomat Optimum G Tillsatsvärme, Diplomatmodellerna, Comfort Tillsatsvärme Atria modellerna Varmvattenberedare, Diplomat, Comfort Varmvattenberedare, Atria modellerna Viktiga parametrar Reglerdator Funktionsbeskrivning Teckenfönster Menyinformation INFORMATION meny SERVICE meny Driftvillkor Start av värmeproduktion Stopp av värmeproduktion Start av varmvattenproduktion Stopp av varmvattenproduktion Felsökning Larmlista Mätpunkter Kontrollpunkter Driftproblem Tekniska data Diplomat Diplomat Optimum Diplomat Optimum G Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Comfort Atria Atria Optimum Atria Duo Atria Duo Optimum...93 *) Säljs ej på den svenska marknaden. 3

4 Denna anvisning är giltig för följande modeller av Thermia värmepumpar: Diplomat Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 Comfort* Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Atria Atria Optimum Atria Duo Atria Duo Optimum Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är Thermia Värme ABs åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande Copyright Thermia Värme AB. *) Värmepumpen Thermia Comfort säljs ej på den svenska marknaden. 4

5 Installationsanvisning 1 Viktig information/ Säkerhetsföreskrifter Värmepumpen skall installeras av behöriga installatörer och installationen skall följa gällande lokala regler och förordningar samt denna installationsanvisning. Den här apparaten är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar kunskap eller erfarenhet, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas av en säkerhetsansvarig person. Se till att barn inte leker med apparaten. Värmepumpen skall placeras frostfritt! Värmepumpen skall placeras i ett utrymme med golvbrunn. Värmepumpen skall placeras på ett stabilt underlag. Underlaget måste klara värmepumpens totalvikt med påfylld varmvattenberedare. (se Teknisk specifikation) Obs! För att undvika läckage, se till att inga spänningar uppstår i anslutningsledningarna! Obs! Det är viktigt att värmesystemet är helt luftfritt efter installation. Obs! Avluftningsventiler monteras där så erfordras. Varmvattenberedaren skall förses med godkänd säkerhetsventil (bipackad). Vid radiatorsystem med slutet expansionskärl skall även detta system förses med godkänd tryckmätare och säkerhetsventil, minst DN 20, för max 1,5 bars öppningstryck, eller enligt landsspecifika krav. Kall- och varmvattenledning samt spilledning från säkerhetsventiler skall utföras i värmebeständigt och korrosionssäkert material t.ex. koppar. Säkerhetsventilernas spilledningar skall stå i oavstängningsbar förbindelse med avlopp och mynna synligt över detta i frostfri miljö. Förbindelseledningen mellan expansionskärlet och säkerhetsventilen skall gå i oavbruten stigning. Med oavbruten stigning menas att ledningen inte får vinklas ner under en tänkt horisontallinje i någon punkt. Om det finns risk för infiltration av grundvatten vid väggenomföring för köldbärarledningar, måste vattentäta genomföringar användas, för mer information, se avsnitt Håltagning köldbärarledningar. Förutom gällande lokala regler och förordningar bör installationen ske på ett sätt som förebygger att vibrationer från värmepumpen fortplantar sig till huset och skapar oönskade ljud. 1.1 Köldmedium Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av person med certifierad kompetens! Även om värmepumpens kylsystem (köldmediekretsen) är fyllt med ett klorfritt och miljögodkänt köldmedium som inte påverkar ozonlagret, får ingrepp endast utföras av för detta behörig person. Under normal användning och under normala förhållanden har köldmediet låg giftighet. Även om giftigheten är låg hos köldmediet finns det risk för skador (även livsfara) vid onormala situationer eller vid avsiktligt missbruk. Köldmedieångorna är tyngre än luft och i slutna utrymmen eller i del av utrymme, som är beläget lägre än t.ex. dörren, kan stor koncentration uppstå vid läckage och risk för kvävning på grund av syrebrist kan bli följden. Utrymmen där tunga ångor kan samlas och tränga undan luften, skall därför förses med god ventilation. Köldmediet bildar tillsammans med öppen låga en giftig och irriterande gas. Gasen kan spåras på lukten redan vid koncentrationer under dess tillåtna gränsvärde. Utrymmen evakueras till dess att noggrann vädring har utförts. Var och en som fått förgiftningssymtom av ångorna skall omedelbart förflytta sig eller bli förflyttade ut i friska luften. Ingrepp i köldmediekretsen Vid reparation av köldmediekretsen får köldmedium från värmepumpen ej släppas ut det måste tas om hand på lämpligt sätt. Avtappning och påfyllning får endast ske med nytt köldmedium (mängd kilo köldmedium se tillverkningsskylt) via serviceventiler. Vid fyllning med annat köldmedium än det av Thermia rekommenderade köldmedium kommer alla garantier från Thermia AB att upphöra, om detta nya köldmedium ej skriftligt meddelats som godkänt ersättningsköldmedium tillsammans med övriga åtgärder. Skrotning När värmepumpen skall skrotas ska köldmediet omhändertagas för destruktion. Lokala regler och förordningar om omhändertagande av köldmediet skall följas. 1.2 Elanslutning Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en allpolig strömställare (arbetsbrytare) med minst 3 mm kontaktöppning. (Max belastning för externt anslutna enheter är 2A). Elektrisk ström! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Strömtillförseln måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad från fabrik, elinstallationen omfattar därför i huvudsak anslutning av spänningsmatningen. Obs! Rumsgivarens anslutningsspänning är skyddsklenspänning. Följ också de särskilda monteringsanvisningarna för rumsgivare! 1.3 Driftsättning Anläggningen får endast tas i drift om värmesystemet och köldbärarsystemet är fyllda och luftade. I annat fall kan cirkulationspumparna skadas. Om anläggningen endast skall drivas via tillsatsvärmen, måste man först säkerställa att värmesystemet är fyllt samt att varken köldbärarpumpen eller kompressorn kan starta. Detta gör man genom att ställa in driftläge Tillsats. Eldfara Köldmediet är ej eldfarligt eller explosivt under normala förhållanden. Giftighet 5

6 2 Värmepumpsdata 2.1 Diplomat Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida ±10 Optimum 1754 ± ± Figur 1: Diplomat, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu 2 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Expansionsledning, 22 Cu 6 Lyftpunkt 7 Varmvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 8 Kallvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 9 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel 6

7 Komponenter Vänster vy Front vy Höger vy Figur 2: Diplomat, komponenter. Position Benämning 1 Varmvattenberedare 180 liter 2 Returledningsgivare, värmesystem 3 Förångare, isolerad 4 Växelventil 5 Framledningsgivare 6 Cirkulationspump värmesystem 7 Tillsatsvärme, elkassett 8 Returledning köldbärare (Brine in) 9 Framledning värmesystem 10 Framledning köldbärare (Brine ut) 11 Köldbärarpump köldbärarsystem 12 Torkfilter 13 Expansionsventil 14 Varmvattengivare (visning av topptemp) 15 Manöverpanel för reglerutrustning 16 Elpanel 17 Kompressor 18 Pressostater 19 Kondensor med avtappning för primärsida 7

8 2.2 Comfort* Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida ± ± Figur 3: Comfort, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu 2 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu 4 Returledning värmesystem, 22 Cu 5 Expansionsledning, 22 Cu 6 Lyftpunkt 7 Varmvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 8 Kallvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 9 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel *) Säljs ej på den svenska marknaden. 8

9 Komponenter Vänster vy Front vy Höger vy Figur 4: Comfort, komponenter. Position Benämning 1 Varmvattenberedare 180 liter 2 Returledningsgivare, värmesystem 3 Förångare, isolerad 4 Värmeväxlare för kyldrift 5 Växelventil kyla 6 Shunt kyla 7 Växelventil, värme/varmvatten 8 Framledningsgivare 9 Cirkulationspump värmesystem 10 Tillsatsvärme, elkassett 11 Returledning köldbärare (Brine in) 12 Framledning värmesystem 13 Framledning köldbärare (Brine ut) 14 Köldbärarpump köldbärarsystem 15 Expansionsventil 16 Torkfilter 17 Varmvattengivare (visning av topptemp) 18 Manöverpanel för reglerutrustning 19 Elpanel 20 Kompressor 21 Pressostater 22 Kondensor med avtappning för primärsida 9

10 2.3 Diplomat Duo Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida ±10 Optimum 1447 ± ± Figur 5: Diplomat Duo, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu 2 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Alternativ för framledning köldbärare 6 Alternativ för returledning köldbärare 7 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel 10

11 Komponenter Vänster vy Front vy Höger vy Figur 6: Diplomat Duo, komponenter. Position Benämning 1 Tillsatsvärme, elkassett 2 Returledning, värmesystem 3 Växelventil 4 Förångare, isolerad 5 Cirkulationspump värmesystem 6 Framledningsgivare, värmesystem 7 Framledning köldbärare (Brine ut) 8 Köldbärarpump köldbärarsystem 9 Torkfilter 10 Expansionsventil 11 Manöverpanel för reglerutrustning 12 Returledning köldbärare (Brine in) 13 Elpanel 14 Kompressor 15 Pressostater 16 Kondensor med avtappning för primärsida 11

12 2.4 Atria Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida Figur 8: Utedel, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Köldbärare in (från värmepump Brine ut), 28 Cu 2 Köldbärare ut (till värmepump Brine in), 28 Cu 1848 ±10 Optimum 1754 ± ± Figur 9: Utedelens komponenter och anslutningar Position Benämning 1 Utedel 2 Frontkåpa 3 Benstativ 4 Täckplåt 5 Anslutning, köldbärare in 6 Anslutning, köldbärare ut 7 Tillbehör droppskål, avlopp Kontrollera att leveransen av utedelen innehåller följande: Utedelen Omonterat benstativ Erforderliga skruvar, muttrar och brickor. Avfrostningsgivare Figur 7: Atria, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel 2 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu 3 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu 4 Framledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 5 Returledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 6 Expansionsledning, 22 Cu 7 Varmvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 8 Kallvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 9 Lyftpunkt 10 Expansionsuttag köldbärarkrets, R25 inv. 12

13 Komponenter Vänster vy Front vy Höger vy Figur 10: Atria, komponenter. Position Benämning 1 Varmvattenberedare 180 liter 2 Avfrostningstank 3 Förångare, isolerad 4 Växelventil, avfrostning 5 Växelventil, värme/varmvatten 6 Framledningsgivare 7 Cirkulationspump värmesystem 8 Tillsatsvärme, elkassett 9 Köldbärarpump köldbärarsystem 10 Returledning köldbärare (Brine in) 11 Torkfilter 12 Expansionsventil 13 Framledning köldbärare (Brine ut) 14 Varmvattengivare (visning av topptemp) 15 Manöverpanel för reglerutrustning 16 Elpanel 17 Framledning värmesystem 18 Kompressor 19 Pressostater 20 Kondensor med avtappning för primärsida 21 Returledningsgivare, värmesystem 13

14 2.5 Atria Duo Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida ±10 Optimum 1447 ± Värmepump Varmvattenberedare 40±10 40± Figur 11: Atria Duo, mått och anslutningar. Position Benämning Värmepump 1 Köldbärare ut, vid avfrostning, 28 Cu 2 Returledning varmvattenberedare, 28 Cu 3 Köldbärare in 4 Värmesystem framledning, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 5 Värmesystem returledning, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 6 Köldbärare ut, normal drift Varmvattenberedare 7 Köldbärare in, vid avfrostning 8 Varmvattenberedare, returledning 9 Luftningsventil, vid rostfri varmvattenberedare 10 Köldbärare ut, vid avfrostning 11 Tappvarmvatten, 22 Cu 12 Kallvatten 13 Varmvattenberedare framledning till TWS slinga 14 Köldbärare, expansionsledning vid högt placerad utedel 15 Genomföring el- och givarkabel 16 Genomföring givarkabel 17 Lyftpunkt Figur 12: Utedel, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Köldbärare in (VP Brine ut), 28 Cu 2 Köldbärare ut (VP Brine in), 28 Cu Figur 13: Utedelens komponenter och anslutningar. Position Benämning 1 Utedel 2 Frontkåpa 3 Benstativ 4 Täckplåt 5 Anslutning, köldbärare in 6 Anslutning, köldbärare ut 7 Tillbehör droppskål, avlopp Kontrollera att leveransen av utedelen innehåller följande: Utedelen Omonterat benstativ Erforderliga skruvar, muttrar och brickor. Avfrostningsgivare Figur 14: Atria Duo, komponenter. 14

15 Komponenter Vänster vy Position Front vy Höger vy Benämning Framledning, värmesystem Köldbärare, framledning vid normal drift Returledning, värmesystem Tillsatsvärme, elkassett Elpanel Cirkulationspump värmesystem Förångare Cirkulationspump köldbärarsystem Växelventil värme/varmvatten Torkfilter Expansionsventil Shuntventil avfrostning Köldbärare, framledning vid avfrostning Kondensor Högtryck och driftpressostater Kompressor Figur 15: Varmvattenberedarens komponenter och anslutningar. Position Benämning Avfrostningstank Varmvattenberedare TWS slinga Anslutning, köldbärare, framledning vid avfrostning Luftningsventil, vid rostfri varmvattenberedare Tappvarmvatten Kallvatten Anslutning, till TWS slinga Anslutning, expansionsledning vid högt placerad utedel Anslutning, köldbärare från värmepump Anslutning, returledning till värmepump 15

16 2.6 Bipacksinnehåll Leveranskontroll 1. Kontrollera att ingen skada har uppstått vid transporten. Värmepumpen är förpackad i kraftwellpapp. 2. Ta bort emballaget och kontrollera att leveransen innehåller följande bipackade komponenter. Storlekar 4kW - 10kW: Art.nr. Antal Benämning 086U Säkerhetsventil / Safety valve 9 bar 1/2 086U Utegivare / Outdoor sensor Kimsafe U Säkerhetsventil / Safety valve 1,5 bar 1/2 086U Exp. o avluftn.kärl utan ventil / Expansion and bleed tank without valve 086U Gummimanschett hål 22-32mm / Rubber collar hole 22-32mm 086U Flex.slang R20 L=595 / Flex. hose DN20 L= U Påfyllnadskoppel / Filling device brine DN25 086U Smutsfilter med avstäng / Dirt filter with shut-off DN25 Storlekar 12kW - 16kW: Art.nr. Antal Benämning 086U Säkerhetsventil / Safety valve 9 bar 1/2 086U Utegivare / Outdoor sensor Kimsafe U Säkerhetsventil / Safety valve 1,5 bar 1/2 086U Exp. o avluftn.kärl utan ventil / Expansion and bleed tank without valve 086U Gummimanschett hål 22-32mm / Rubber collar hole 22-32mm 086U Flex.slang R25 L=595 / Flex. hose DN25 L= U Påfyllnadskoppel / Filling device brine DN32 086U Smutsfilter med avstäng / Dirt filter with shut-off DN25 16

17 2.7 Värmepumpens manöverpanel Värmepumpens manöverpanel består av ett teckenfönster, fyra navigationssymboler och en indikator. RUM 20 C (20 C) INGET BEHOV VÄRME DRIFT AUTO Teckenfönstrets symboler är enbart visade som exempel. Vissa symboler kan ej visas samtidigt. 2.9 Utrymmesbehov För att underlätta installationen och senare kontroll- och underhållsarbeten rekommenderas ett fritt utrymme runt värmepumpen i enlighet med nedanstående måttangivelser: 300 mm på varje sida 300 mm ovanför 600 mm framför 10 mm bakom Figur 17: Nödvändigt serviceutrymme. Figur 16: Teckenfönster, navigationssymboler och indikator. Reglerdatorn styrs med hjälp av ett användarvänligt menysystem som visas i teckenfönstret. För att du ska kunna navigera bland menyerna, öka eller minska inställda värden så använder du de fyra navigationssymbolerna: Ett plustecken för att stega uppåt eller öka värden Ett minustecken för att stega nedåt eller minska värden En högerpil för att välja värde eller meny En vänsterpil för att avbryta val eller gå ur meny Menyn, INFORMATION, öppnas när man trycker på någon av vänster eller högerknapparna. Från INFORMATION kan du exempelvis öppna någon av de fyra undermenyerna: DRIFT; VÄRMEKURVA; TEMPERATUR och DRIFTTID. Vid installation eller service så används en dold servicemeny, SERVICE, som öppnas genom att hålla vänster och högerknapparna intryckta i tre sekunder. Från servicemenyn kan du exempelvis öppna någon av följande undermenyer: VARMVATTEN; VÄRMEPUMP; TILLSATS; MANUELL TEST och INSTALLATION. Mer information om de olika menyerna hittar du i serviceanvisningen. Indikatorn längst ner på manöverpanelen kan visa två lägen: Fast sken, innebär att värmepumpen har spänning och är klar för värme- eller varmvattenproduktion Blinkande sken, innebär ett aktivt larm 2.8 Transport av värmepump Vid transport eller lyft av den kompletta värmepumpen måste alltid frontplåten vara monterad eftersom den låser den övriga plåtkonstruktionen. Värmepumpen ska alltid transporteras och förvaras stående. Säkra värmepumpen så att den inte kan välta under transporten. Vid transport inomhus till installationsplatsen så kan det vara nödvändigt att lägga värmepumpen på rygg. Tiden som värmepumpen transporteras liggande bör vara så kort som möjligt. Efter att värmepumpen rests upp igen så bör den stå upprätt minst en timme innan den tas i drift Diplomat Comfort Atria Figur 18: Minsta takhöjd för resning av värmepump Rekommenderad placering För att undvika kondensproblem för köldbärarledningarna så rekommenderas en så kort köldbärarledning som möjligt. Värmepumpen bör placeras på ett stabilt golv, helst ett betonggolv. Vid placering på trägolv bör golvet förstärkas så att det håller för värmepumpens tyngd. En lösning är att placera en tjock plåt, minst 6 mm, under värmepumpen. Plåten ska sträcka sig över flera reglar och sprider därmed ut värmepumpens tyngd över en större yta. Om värmepumpen däremot ska installeras i ett nybyggt hus har man vanligen tagit hänsyn till detta vid byggnationen och förstärkt regelverket där värmepumpen ska placeras. Kontrollera alltid att detta är gjort vid installationer i nybyggda hus. Man bör undvika att placera värmepumpen i ett hörn eftersom omgivande väggar då kan förstärka ljudet från värmepumpen. Det är också viktigt att justera värmepumpen med hjälp av de ställbara fötterna så att den står vågrätt på underlaget Diplomat Duo Atria Duo 17

18 2.11 Utrymmesbehov, utedel Atriamodellerna För att säkerställa funktionen på utedelen skall den ha minst 300 mm fritt utrymme på baksidan och 1500 mm på framsidan. För underhållsarbeten bör det finnas ca 300 mm fritt utrymme på utedelens sidor. 3 Håltagning köldbärarledningar Obs! Se till att placera hålen för insatsrören så att det finns plats för övriga installationer. Obs! Köldbärarledningarna ska ha separata väggenomföringar. Om väggenomföringarna är under högsta grundvattennivån måste vattentäta genomföringar användas. Sträckan för köldbärarledningarna skall isoleras hela vägen från värmepumpen, genom väggar och på utsidan av huset ända fram till kollektorn för att undvika att kondens uppstår samt förhindra värmeförluster. Om köldbärarledningarna skall förläggas ovan mark, ta upp hål i väggarna för köldbärarledningarna. Om köldbärarledningarna skall förläggas under mark se instruktion nedan. Figur 19: Nödvändigt serviceutrymme för utedel Rekommenderad placering utedel, Atriamodellerna Vid placering av utedel, tänk på följande: Utedelen behöver inte vara placerad i något speciellt väderstreck. I utedelen uppstår ljud då fläkten är i drift, ta hänsyn till detta vid utplacering för att få så lite ljudstörningar för det egna hemmet samt för eventuella grannar. Vid avfrostning av utedelen så kommer smältvattnet att droppa rakt ner under enheten. Området runt utedelen måste därför vara riktigt dränerat för att kunna ta emot det vatten som avges (ca 2 liter per avfrostning). Tänk på att utedelen måste ha ett visst utrymme för sin funktion och för service, se avsnitt Värmepumpsdata. Tänk på att utedelens justerbara fötter skall placeras på ett fast underlag som tex. träslipers, trädgårdsplattor eller gjutet fundament. Position Benämning 1 Insatsrör 2 Köldbärarledning 3 Murbruk 4 Tätningsmassa Figur 20: Håltagning för köldbärarledning. 1. Ta upp hål i väggen för köldbärarledningarnas insatsrör (1). Följ mått- och anslutningsskisserna i avsnitt Värmepumpsdata. Om det finns risk för infiltration av grundvatten, måste särskilda vattentäta genomföringar tillämpas. 2. Placera insatsrören (1) i hålen och låt dem luta nedåt, lutningen skall vara minst 1 cm per 30 cm. Skär av dem snett inåt (enligt bilden) så att inte regn vatten kan tränga in i rören. 3. För köldbärarledningarna (2) genom insatsrören in i uppställningsrummet. 4. Laga väggen runt rören med murbruk (3). 5. Se till att köldbärarledningarna (2) är centrerade i insatsrören (1) så att värmeisoleringen fördelas jämnt på alla sidor. 6. Täta insatsrören (1) med lämplig tätningsmassa (skumplast) (4). 18

19 4 Delning av värmepump Gäller ej Duo modellerna. Om det är ont om utrymme för att transportera värmepumpen till installationsplatsen kan det vara nödvändigt att dela på värmepumpsenheten och varmvattenberedaren. Följande instruktion beskriver hur man delar på värmepumpen för att kunna transportera de separata delarna på ett enklare sätt. Lyft inte tung utrustning ensam, var alltid två personer vid Obs!tunga lyft. 10. Drag sidoplåtarna framåt och sedan uppåt och utåt för att lossa dem. 1. Ta av emballaget. 2. Lossa frontplåten genom att vrida låsningen i topplåten 90 moturs, håll samtidigt emot frontplåten med handen. 3. Luta frontplåten utåt. 4. Lyft frontplåten uppåt för att lossa den från värmepumpen. 1 2 Figur 24: Topplåt och sidoplåtar. 11. Lossa de två skruvarna som håller baksideplåten och ta bort den. 3 Figur 21: Frontplåten. 5. Drag försiktigt loss displayens kontakt från elpanelen. 6. För Optimummodellerna: Lossa försiktigt toppkåpan högst upp. 7. Skruva loss de sex skruvarna i topplåten. Figur 25: Baksideplåt. 12. Drag isär elkontakterna vid växelventilen, cirkulationspumpen och eltillsatsen. 13. Koppla loss kablarna för följande givare vid elpanelen: - Framledning (301, 302) - Varmvatten (311, 312) -Toppgivare (325, 326) 14. Skruva loss de två nedersta skruvarna som håller elpanelen. 15. Vrid elpanelen 180 enligt figur nedan. 16. Fäst elpanelen tillfälligt mot hörnstolparna med långa buntband. får absolut inte fästa elpanelen i kompressorns tryck Obs! Man eller sugledning. (Skenor för Optimums toppkåpa) Figur 22: Skruvar i topplåt. 8. Lossa de två skruvarna som håller tvärstaget vid elpanelens överkant och dra staget försiktigt uppåt och utåt för att lossa det. Figur 23: Tvärstag vid elpanelen. Figur 26: Elpanel. 9. Lyft av topplåten. 19

20 5 17. Koppla loss T-rörkopplingen från returröret under beredaren, se figur nedan. 18. Koppla loss flexslangen vid eltillsatsen, se figur nedan. 5.1 Figur 27: Kopplingar. 19. Koppla loss eltillsatsen vid cirkulationspumpen och lyft bort den. 20. Skruva loss de fyra skruvarna i hörnen som håller varmvattenberedarens bottenplåt. Uppackning och uppställning Uppställning Värmepumpen har justerbara fötter som kan justeras 20 mm för att kompensera för ojämnheter i underlaget. Om underlaget har större ojämnheter än vad som kan kompenseras för med fötterna, måste installatören vidta åtgärder för detta. Det rekommenderas att kondensavlopp monteras från droppskålens avloppsrör genom att lägga värmepumpen ner. Avloppsröret mynnar ut genom ett hål i bottenplåten och har en Ø 10 mm slanganslutning. 1. Transportera värmepumpen till uppställningsplatsen. Om det är ont om utrymme kan värmepumpen delas enligt avsnittet Delning av värmepump. 2. Ta av emballaget. Obs! Vid tunga lyft, var alltid två personer. 21. Lyft av enheten med varmvattenberedaren. Figur 29: Anslutning för kondensavlopp 3. Montera kondensavlopp på anslutningen i bottenplåten, om så önskas. 4. Ställ upp värmepumpen på installationsplatsen. Figur 30: Justering av fötterna. 5. Justera fötterna så att den står vågrätt. Figur 28: Delning. 22. Ställ ner enheten försiktigt. 5.2 Demontera frontplåten bort! Obs! Var rädd om reglerdatorns kablar när frontplåten lyfts Vid installation av värmepumpen måste frontplåten demonteras Figur 31: Demontering av frontplåten. 20

21 1. Håll emot frontplåten med handen och vrid låset 90 moturs för att lossa frontplåten. 2. Luta frontplåten utåt. 3. Lyft frontplåten uppåt för att lossa den från värmepumpen. Montera utedel på benstativ 7. Lyft utedelen på plats på benstativet. 5.3 Uppackning och montering av utedel Gäller för Atriamodellerna. Utedelen levereras i en låda. 1. Börja med att packa upp enheten ur lådan. 2. Kontrollera att leveransen är komplett, den skall innehålla själva utedelen, dekorfront samt ett omonterat benstativ inklusive erforderliga skruvar, muttrar och brickor. Montera benstativ 1. Skruva ihop de två horisontella stagen (1) med de två gavlarna (2) enligt figuren nedan. Använd 8 st M6X10 skruvar. De bockade kanterna på de horisontella stagen skall vara vända uppåt och inåt. Bockad kant Slits 2 3 Figur 32: Montera benstativ. 2. Skruva fast de justerbara fötterna (3) i hålen under gavlarna. Förbered utedelen Medan utedelen ligger kvar på träpallen så kan man förbereda den för att ställas på benstativet. Gör följande: 3. På utedelens undre kant finns tre M6x20 skruvar. Gänga ur dem så att 2-3 mm återstår av gängan. Använd en torx TX25 mejsel, eller motsvarande. Obs! Lyft ej i utedelens sidoplåtar när den ska lyftas eller resas. 4. Res upp utedelen. 5. Ta bort sidoplåtarna. De sitter på plats med hjälp av klämfästen så de lossas genom att dra dem utåt. 6. Ta bort alla fyra fastskruvade lyftöglor. Använd en 13 mm blocknyckel, eller motsvarande Slits Figur 33: Lyft utedelen på benstativet. 8. Skruva fast utedelen på benstativet. Använd 4 st M6x20 skruvar. Det kan vara nödvändigt att trycka och dra lite i benstativet för att få skruvhålen att passa. Obs! Vid påfyllning av köldbärarsystemet så måste utedelen luftas med hjälp av luftskruvarna på anslutningsrören innanför sidoplåtarna. Vår rekommendation är att återkomma till denna instruktion efter att påfyllning av köldbärarsystemet har utförts. 9. Sätt tillbaks sidoplåtarna. Montera dekorfront 10. Haka fast dekorfrontens nederkant på minst en av de tre skruvarna i utedelens underkant. 11. Fäst dekorfrontens överkant tillfälligt i det mittersta hålet. Använd 1 st M6x15 torx TX Passa in alla tre skruvarna i nederkanten. 13. Skruva in de tre skruvarna i nederkanten helt. Använd torx TX25 mejsel, eller motsvarande. 14. Fäst dekorfrontens överkant med de 2 st återstående M6x15 torx TX25, se figur nedan. Figur 34: Fäst dekorfront. 21

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1007 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss

Läs mer

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMBMA707 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370.

Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370. 086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

Thermia värmepump Diplomat

Thermia värmepump Diplomat Thermia värmepump Diplomat Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Installationsanvisning 9680-53814001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information............ 4 2 Placering och upppackning.... 6

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Commissioning DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Commissioning DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Commissioning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning S-54097-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... 4-5 Skötsel... 6 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMGFC307 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

Installationsanvisning DHP-AQ

Installationsanvisning DHP-AQ Installationsanvisning DHP-AQ VMGFD107 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 9 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 9 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 9 SV Thermia

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

NIBE VPB

NIBE VPB NIBE VPB 500 750 1000 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare med laddslinga Korrosionsskydd av koppar. Maximalt avsäkringstryck av 10 bar. Varmvattenberedaren är försedd med laddslinga

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank 1 Elektrisk varmvattenberedare Ackumulatortank Korrosionskydd av koppar Högsta tillåtna temperatur 95 C Stort vattenmagasin Isolering av polyuretan Möjlighet att

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

Installation Drift Skötsel

Installation Drift Skötsel Installation Drift Skötsel Flexibel systemtank Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Säkerhetsföreskrifter Uppställning, ombyggnad Brandfara! Lödnings- och svetsningsarbeten kan försorsaka

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 Brine är ett kompakt värmepumps för berg, sjö eller ytjordvärme. Värmeupptagningen sker i ett slutet system där en blandning av frostskyddsmedel ( vanligen

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare NIBE PUB2 160-500 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. PUB2 160-500 är lämplig att ansluta till värmepump, gaseller

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis 0404 Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) Innehåll: sid. 3 Så här installeras din varmvattenberedare! Viktigt i samband med installation

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Atella. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller

SKÖTSELANVISNING. Atella. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller SKÖTSELANVISNING Atella Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den gradangivelse

Läs mer

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING Teknikmodul Innehållsförteckning Allmänt - viktigt!... 2 Tekniska data... 3 Montering av drivenhet Ariterm 8000... 4 Montering av ventilkombination... 5 Montering av pelletspanna...

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV Skötselanvisning Atec 086L0127 Rev. 1 SV Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. 2010 Thermia Värme AB. Svenska språket används

Läs mer

Thermia Värmepump Eko Classic Installationsanvisning

Thermia Värmepump Eko Classic Installationsanvisning Thermia Värmepump Eko Classic Installationsanvisning Uppackning och placering... 2-4 Rörinstallation... 5-6 Givare / givarnas motståndsvärden... 7-8 Elinstallation, elschema m m... 9-15 Fyllning av köldbärarsystem...

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Instruktionsmanual Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av fjärrvärmecentral 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Tillbehör IHB SE 1646-3 331784 Innehållsförteckning 1 Allmänt Innehåll (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Innehåll (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR 10 finns i tre längder

Läs mer

161 501 43 07/1 2007-09-19. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat Kylmodul. CTC EcoFlex

161 501 43 07/1 2007-09-19. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat Kylmodul. CTC EcoFlex 161 501 43 07/1 2007-09-19 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat Kylmodul CTC EcoFlex Innehåll Innehållsförteckning Konvertingssatsens innehåll 3 Montering av ljudskivor 4 Montage av brineanslutningsrör

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter DOC-1352, Rev: november 2016 Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Schematiskt diagram... 3 2 Installation... 3 2.1 Uppackning... 3 2.2 Förberedelser... 3

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Manual för SR Villa 100224.

Manual för SR Villa 100224. 10-10-08 10-10-27 A 10-10-22 Percy Eriksson 1 av 16 Manual för SR Villa 100224. Gäller även SR 200240 Kund: Levererad av: TH Solvärme Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support-tel: 0523-91139 vardag

Läs mer

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Elpanna 6 och 9 kw Fördelar Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA Artikelnr elementeffekt

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning:

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning: TP10-50 V Instruktionsmanual TP10-50 V Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare (energimätare)

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning Therme Varmvattenberedare Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmvattenberedare Innehållsförteckning Använda symboler... 3 Monteringsanvisning Vattenförsörjning... 4 Placering...

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

Jeven kåpa JSI JVI JLI JSKI JKI JSDI JDI. Monteringsanvisning

Jeven kåpa JSI JVI JLI JSKI JKI JSDI JDI. Monteringsanvisning Jeven kåpa JSI JVI JLI JSKI JKI JSDI JDI Denna monteringsanvisning beskriver enbart uppackning, upphängning och montering av kåpor. Information om igångkörning samt drift- och skötsel finns på Jevens hem:

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Tillbehör IHB SE 1626-2 331784 Innehållsförteckning 1 Allmänt Innehåll (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Innehåll (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR 10 finns i tre längder

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

ThermOmatic ERA K. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION!

ThermOmatic ERA K. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! ThermOmatic ERA K Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! ERA eftersträvar att hålla inställd temperatur på framledningsgivaren.

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Monterings- och skötselanvisningar

Monterings- och skötselanvisningar Monterings- och skötselanvisningar E VAT T E V Ä R M A R E S V R W 0/ 0/8 0/ 0 0 0 8 U 9 9 R e v. F U K T I O S B E SKRIVIG Thermia SVR är en förrådsvattenvärmare med elektrisk uppvärmning. Uppvärmningen

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Kondensvattenrör KVR 10

Kondensvattenrör KVR 10 LEK Kondensvattenrör KVR 10 IHB 1135-2 811143 1 Svenska, Installatörshandbok - KVR 10 Allmänt Tillbehöret KVR 10 används för att på ett säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen

Läs mer

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 01 Monteringsanvisning reservdelar, tillbehör Innehåll: sid Byte av termostat och övertemp.säkring Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 4 Inspektion

Läs mer