Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo"

Transkript

1 Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

2 2

3 Innehåll Installationsanvisning Viktig information/säkerhetsföreskrifter Köldmedium Elanslutning Driftsättning Värmepumpsdata Diplomat Comfort* Diplomat Duo Atria Atria Duo Bipacksinnehåll Värmepumpens manöverpanel Transport av värmepump Utrymmesbehov Rekommenderad placering Utrymmesbehov, utedel Atriamodellerna Rekommenderad placering utedel, Atriamodellerna Håltagning köldbärarledningar Delning av värmepump Uppackning och uppställning Uppställning Demontera frontplåten Uppackning och montering av utedel Rörinstallation VL system, alla modeller D system, Diplomat Duo VLD system, Atriamodellerna Säkerhetsventiler Anslut kall- och varmvattenledningar Anslut värmesystemets fram- och returledning Fyll varmvattenberedaren och värmesystemet Lufta värmesystemet Elinstallation Anslut spänningsmatningen, 400V 3N Anslut spänningsmatningen, 230V 1N SP Placera och anslut utegivare Ändra språk i reglerdator Omställning till system D eller VLD Ändra antal tillsatssteg Anslut utedel, Atriamodellerna Anslut avfrostningsgivare, Atriamodellerna Köldbärarinstallation Värmekällor Information kollektorrör Anslutning till utedel Anslutning flera köldbärarslingor Inkopplingsscheman Montera köldbärarledningar Fyll köldbärarsystemet Lufta köldbärarkrets Lufta utedel, Atriamodellerna Installera tillbehör / tilläggsfunktioner Rumsgivare EVU funktion Rumsänkning Flödesvakt/Nivåvakt Högre varmvattentemperatur Uppstart Checklista installation Manuell test Igångkörning Montera frontplåten Efter uppstart Kundinformation...38 Serviceanvisning Värmepumpen Funktionsbeskrivning Komponenter Utedel och avfrostningsfunktion, Atria modellerna Passiv kylfunktion, Comfort Varvtalsstyrning, Optimummodeller HGW-teknik, Diplomat Optimum G Tillsatsvärme, Diplomatmodellerna, Comfort Tillsatsvärme Atria modellerna Varmvattenberedare, Diplomat, Comfort Varmvattenberedare, Atria modellerna Viktiga parametrar Reglerdator Funktionsbeskrivning Teckenfönster Menyinformation INFORMATION meny SERVICE meny Driftvillkor Start av värmeproduktion Stopp av värmeproduktion Start av varmvattenproduktion Stopp av varmvattenproduktion Felsökning Larmlista Mätpunkter Kontrollpunkter Driftproblem Tekniska data Diplomat Diplomat Optimum Diplomat Optimum G Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Comfort Atria Atria Optimum Atria Duo Atria Duo Optimum...93 *) Säljs ej på den svenska marknaden. 3

4 Denna anvisning är giltig för följande modeller av Thermia värmepumpar: Diplomat Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 Comfort* Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Atria Atria Optimum Atria Duo Atria Duo Optimum Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är Thermia Värme ABs åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande Copyright Thermia Värme AB. *) Värmepumpen Thermia Comfort säljs ej på den svenska marknaden. 4

5 Installationsanvisning 1 Viktig information/ Säkerhetsföreskrifter Värmepumpen skall installeras av behöriga installatörer och installationen skall följa gällande lokala regler och förordningar samt denna installationsanvisning. Den här apparaten är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar kunskap eller erfarenhet, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas av en säkerhetsansvarig person. Se till att barn inte leker med apparaten. Värmepumpen skall placeras frostfritt! Värmepumpen skall placeras i ett utrymme med golvbrunn. Värmepumpen skall placeras på ett stabilt underlag. Underlaget måste klara värmepumpens totalvikt med påfylld varmvattenberedare. (se Teknisk specifikation) Obs! För att undvika läckage, se till att inga spänningar uppstår i anslutningsledningarna! Obs! Det är viktigt att värmesystemet är helt luftfritt efter installation. Obs! Avluftningsventiler monteras där så erfordras. Varmvattenberedaren skall förses med godkänd säkerhetsventil (bipackad). Vid radiatorsystem med slutet expansionskärl skall även detta system förses med godkänd tryckmätare och säkerhetsventil, minst DN 20, för max 1,5 bars öppningstryck, eller enligt landsspecifika krav. Kall- och varmvattenledning samt spilledning från säkerhetsventiler skall utföras i värmebeständigt och korrosionssäkert material t.ex. koppar. Säkerhetsventilernas spilledningar skall stå i oavstängningsbar förbindelse med avlopp och mynna synligt över detta i frostfri miljö. Förbindelseledningen mellan expansionskärlet och säkerhetsventilen skall gå i oavbruten stigning. Med oavbruten stigning menas att ledningen inte får vinklas ner under en tänkt horisontallinje i någon punkt. Om det finns risk för infiltration av grundvatten vid väggenomföring för köldbärarledningar, måste vattentäta genomföringar användas, för mer information, se avsnitt Håltagning köldbärarledningar. Förutom gällande lokala regler och förordningar bör installationen ske på ett sätt som förebygger att vibrationer från värmepumpen fortplantar sig till huset och skapar oönskade ljud. 1.1 Köldmedium Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av person med certifierad kompetens! Även om värmepumpens kylsystem (köldmediekretsen) är fyllt med ett klorfritt och miljögodkänt köldmedium som inte påverkar ozonlagret, får ingrepp endast utföras av för detta behörig person. Under normal användning och under normala förhållanden har köldmediet låg giftighet. Även om giftigheten är låg hos köldmediet finns det risk för skador (även livsfara) vid onormala situationer eller vid avsiktligt missbruk. Köldmedieångorna är tyngre än luft och i slutna utrymmen eller i del av utrymme, som är beläget lägre än t.ex. dörren, kan stor koncentration uppstå vid läckage och risk för kvävning på grund av syrebrist kan bli följden. Utrymmen där tunga ångor kan samlas och tränga undan luften, skall därför förses med god ventilation. Köldmediet bildar tillsammans med öppen låga en giftig och irriterande gas. Gasen kan spåras på lukten redan vid koncentrationer under dess tillåtna gränsvärde. Utrymmen evakueras till dess att noggrann vädring har utförts. Var och en som fått förgiftningssymtom av ångorna skall omedelbart förflytta sig eller bli förflyttade ut i friska luften. Ingrepp i köldmediekretsen Vid reparation av köldmediekretsen får köldmedium från värmepumpen ej släppas ut det måste tas om hand på lämpligt sätt. Avtappning och påfyllning får endast ske med nytt köldmedium (mängd kilo köldmedium se tillverkningsskylt) via serviceventiler. Vid fyllning med annat köldmedium än det av Thermia rekommenderade köldmedium kommer alla garantier från Thermia AB att upphöra, om detta nya köldmedium ej skriftligt meddelats som godkänt ersättningsköldmedium tillsammans med övriga åtgärder. Skrotning När värmepumpen skall skrotas ska köldmediet omhändertagas för destruktion. Lokala regler och förordningar om omhändertagande av köldmediet skall följas. 1.2 Elanslutning Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en allpolig strömställare (arbetsbrytare) med minst 3 mm kontaktöppning. (Max belastning för externt anslutna enheter är 2A). Elektrisk ström! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Strömtillförseln måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad från fabrik, elinstallationen omfattar därför i huvudsak anslutning av spänningsmatningen. Obs! Rumsgivarens anslutningsspänning är skyddsklenspänning. Följ också de särskilda monteringsanvisningarna för rumsgivare! 1.3 Driftsättning Anläggningen får endast tas i drift om värmesystemet och köldbärarsystemet är fyllda och luftade. I annat fall kan cirkulationspumparna skadas. Om anläggningen endast skall drivas via tillsatsvärmen, måste man först säkerställa att värmesystemet är fyllt samt att varken köldbärarpumpen eller kompressorn kan starta. Detta gör man genom att ställa in driftläge Tillsats. Eldfara Köldmediet är ej eldfarligt eller explosivt under normala förhållanden. Giftighet 5

6 2 Värmepumpsdata 2.1 Diplomat Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida ±10 Optimum 1754 ± ± Figur 1: Diplomat, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu 2 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Expansionsledning, 22 Cu 6 Lyftpunkt 7 Varmvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 8 Kallvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 9 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel 6

7 Komponenter Vänster vy Front vy Höger vy Figur 2: Diplomat, komponenter. Position Benämning 1 Varmvattenberedare 180 liter 2 Returledningsgivare, värmesystem 3 Förångare, isolerad 4 Växelventil 5 Framledningsgivare 6 Cirkulationspump värmesystem 7 Tillsatsvärme, elkassett 8 Returledning köldbärare (Brine in) 9 Framledning värmesystem 10 Framledning köldbärare (Brine ut) 11 Köldbärarpump köldbärarsystem 12 Torkfilter 13 Expansionsventil 14 Varmvattengivare (visning av topptemp) 15 Manöverpanel för reglerutrustning 16 Elpanel 17 Kompressor 18 Pressostater 19 Kondensor med avtappning för primärsida 7

8 2.2 Comfort* Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida ± ± Figur 3: Comfort, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu 2 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu 4 Returledning värmesystem, 22 Cu 5 Expansionsledning, 22 Cu 6 Lyftpunkt 7 Varmvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 8 Kallvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 9 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel *) Säljs ej på den svenska marknaden. 8

9 Komponenter Vänster vy Front vy Höger vy Figur 4: Comfort, komponenter. Position Benämning 1 Varmvattenberedare 180 liter 2 Returledningsgivare, värmesystem 3 Förångare, isolerad 4 Värmeväxlare för kyldrift 5 Växelventil kyla 6 Shunt kyla 7 Växelventil, värme/varmvatten 8 Framledningsgivare 9 Cirkulationspump värmesystem 10 Tillsatsvärme, elkassett 11 Returledning köldbärare (Brine in) 12 Framledning värmesystem 13 Framledning köldbärare (Brine ut) 14 Köldbärarpump köldbärarsystem 15 Expansionsventil 16 Torkfilter 17 Varmvattengivare (visning av topptemp) 18 Manöverpanel för reglerutrustning 19 Elpanel 20 Kompressor 21 Pressostater 22 Kondensor med avtappning för primärsida 9

10 2.3 Diplomat Duo Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida ±10 Optimum 1447 ± ± Figur 5: Diplomat Duo, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu 2 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Alternativ för framledning köldbärare 6 Alternativ för returledning köldbärare 7 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel 10

11 Komponenter Vänster vy Front vy Höger vy Figur 6: Diplomat Duo, komponenter. Position Benämning 1 Tillsatsvärme, elkassett 2 Returledning, värmesystem 3 Växelventil 4 Förångare, isolerad 5 Cirkulationspump värmesystem 6 Framledningsgivare, värmesystem 7 Framledning köldbärare (Brine ut) 8 Köldbärarpump köldbärarsystem 9 Torkfilter 10 Expansionsventil 11 Manöverpanel för reglerutrustning 12 Returledning köldbärare (Brine in) 13 Elpanel 14 Kompressor 15 Pressostater 16 Kondensor med avtappning för primärsida 11

12 2.4 Atria Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida Figur 8: Utedel, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Köldbärare in (från värmepump Brine ut), 28 Cu 2 Köldbärare ut (till värmepump Brine in), 28 Cu 1848 ±10 Optimum 1754 ± ± Figur 9: Utedelens komponenter och anslutningar Position Benämning 1 Utedel 2 Frontkåpa 3 Benstativ 4 Täckplåt 5 Anslutning, köldbärare in 6 Anslutning, köldbärare ut 7 Tillbehör droppskål, avlopp Kontrollera att leveransen av utedelen innehåller följande: Utedelen Omonterat benstativ Erforderliga skruvar, muttrar och brickor. Avfrostningsgivare Figur 7: Atria, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel 2 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu 3 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu 4 Framledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 5 Returledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 6 Expansionsledning, 22 Cu 7 Varmvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 8 Kallvattenledning, 22 Cu alt. rostfritt 9 Lyftpunkt 10 Expansionsuttag köldbärarkrets, R25 inv. 12

13 Komponenter Vänster vy Front vy Höger vy Figur 10: Atria, komponenter. Position Benämning 1 Varmvattenberedare 180 liter 2 Avfrostningstank 3 Förångare, isolerad 4 Växelventil, avfrostning 5 Växelventil, värme/varmvatten 6 Framledningsgivare 7 Cirkulationspump värmesystem 8 Tillsatsvärme, elkassett 9 Köldbärarpump köldbärarsystem 10 Returledning köldbärare (Brine in) 11 Torkfilter 12 Expansionsventil 13 Framledning köldbärare (Brine ut) 14 Varmvattengivare (visning av topptemp) 15 Manöverpanel för reglerutrustning 16 Elpanel 17 Framledning värmesystem 18 Kompressor 19 Pressostater 20 Kondensor med avtappning för primärsida 21 Returledningsgivare, värmesystem 13

14 2.5 Atria Duo Mått och anslutningar Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida ±10 Optimum 1447 ± Värmepump Varmvattenberedare 40±10 40± Figur 11: Atria Duo, mått och anslutningar. Position Benämning Värmepump 1 Köldbärare ut, vid avfrostning, 28 Cu 2 Returledning varmvattenberedare, 28 Cu 3 Köldbärare in 4 Värmesystem framledning, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 5 Värmesystem returledning, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 6 Köldbärare ut, normal drift Varmvattenberedare 7 Köldbärare in, vid avfrostning 8 Varmvattenberedare, returledning 9 Luftningsventil, vid rostfri varmvattenberedare 10 Köldbärare ut, vid avfrostning 11 Tappvarmvatten, 22 Cu 12 Kallvatten 13 Varmvattenberedare framledning till TWS slinga 14 Köldbärare, expansionsledning vid högt placerad utedel 15 Genomföring el- och givarkabel 16 Genomföring givarkabel 17 Lyftpunkt Figur 12: Utedel, mått och anslutningar. Position Benämning 1 Köldbärare in (VP Brine ut), 28 Cu 2 Köldbärare ut (VP Brine in), 28 Cu Figur 13: Utedelens komponenter och anslutningar. Position Benämning 1 Utedel 2 Frontkåpa 3 Benstativ 4 Täckplåt 5 Anslutning, köldbärare in 6 Anslutning, köldbärare ut 7 Tillbehör droppskål, avlopp Kontrollera att leveransen av utedelen innehåller följande: Utedelen Omonterat benstativ Erforderliga skruvar, muttrar och brickor. Avfrostningsgivare Figur 14: Atria Duo, komponenter. 14

15 Komponenter Vänster vy Position Front vy Höger vy Benämning Framledning, värmesystem Köldbärare, framledning vid normal drift Returledning, värmesystem Tillsatsvärme, elkassett Elpanel Cirkulationspump värmesystem Förångare Cirkulationspump köldbärarsystem Växelventil värme/varmvatten Torkfilter Expansionsventil Shuntventil avfrostning Köldbärare, framledning vid avfrostning Kondensor Högtryck och driftpressostater Kompressor Figur 15: Varmvattenberedarens komponenter och anslutningar. Position Benämning Avfrostningstank Varmvattenberedare TWS slinga Anslutning, köldbärare, framledning vid avfrostning Luftningsventil, vid rostfri varmvattenberedare Tappvarmvatten Kallvatten Anslutning, till TWS slinga Anslutning, expansionsledning vid högt placerad utedel Anslutning, köldbärare från värmepump Anslutning, returledning till värmepump 15

16 2.6 Bipacksinnehåll Leveranskontroll 1. Kontrollera att ingen skada har uppstått vid transporten. Värmepumpen är förpackad i kraftwellpapp. 2. Ta bort emballaget och kontrollera att leveransen innehåller följande bipackade komponenter. Storlekar 4kW - 10kW: Art.nr. Antal Benämning 086U Säkerhetsventil / Safety valve 9 bar 1/2 086U Utegivare / Outdoor sensor Kimsafe U Säkerhetsventil / Safety valve 1,5 bar 1/2 086U Exp. o avluftn.kärl utan ventil / Expansion and bleed tank without valve 086U Gummimanschett hål 22-32mm / Rubber collar hole 22-32mm 086U Flex.slang R20 L=595 / Flex. hose DN20 L= U Påfyllnadskoppel / Filling device brine DN25 086U Smutsfilter med avstäng / Dirt filter with shut-off DN25 Storlekar 12kW - 16kW: Art.nr. Antal Benämning 086U Säkerhetsventil / Safety valve 9 bar 1/2 086U Utegivare / Outdoor sensor Kimsafe U Säkerhetsventil / Safety valve 1,5 bar 1/2 086U Exp. o avluftn.kärl utan ventil / Expansion and bleed tank without valve 086U Gummimanschett hål 22-32mm / Rubber collar hole 22-32mm 086U Flex.slang R25 L=595 / Flex. hose DN25 L= U Påfyllnadskoppel / Filling device brine DN32 086U Smutsfilter med avstäng / Dirt filter with shut-off DN25 16

17 2.7 Värmepumpens manöverpanel Värmepumpens manöverpanel består av ett teckenfönster, fyra navigationssymboler och en indikator. RUM 20 C (20 C) INGET BEHOV VÄRME DRIFT AUTO Teckenfönstrets symboler är enbart visade som exempel. Vissa symboler kan ej visas samtidigt. 2.9 Utrymmesbehov För att underlätta installationen och senare kontroll- och underhållsarbeten rekommenderas ett fritt utrymme runt värmepumpen i enlighet med nedanstående måttangivelser: 300 mm på varje sida 300 mm ovanför 600 mm framför 10 mm bakom Figur 17: Nödvändigt serviceutrymme. Figur 16: Teckenfönster, navigationssymboler och indikator. Reglerdatorn styrs med hjälp av ett användarvänligt menysystem som visas i teckenfönstret. För att du ska kunna navigera bland menyerna, öka eller minska inställda värden så använder du de fyra navigationssymbolerna: Ett plustecken för att stega uppåt eller öka värden Ett minustecken för att stega nedåt eller minska värden En högerpil för att välja värde eller meny En vänsterpil för att avbryta val eller gå ur meny Menyn, INFORMATION, öppnas när man trycker på någon av vänster eller högerknapparna. Från INFORMATION kan du exempelvis öppna någon av de fyra undermenyerna: DRIFT; VÄRMEKURVA; TEMPERATUR och DRIFTTID. Vid installation eller service så används en dold servicemeny, SERVICE, som öppnas genom att hålla vänster och högerknapparna intryckta i tre sekunder. Från servicemenyn kan du exempelvis öppna någon av följande undermenyer: VARMVATTEN; VÄRMEPUMP; TILLSATS; MANUELL TEST och INSTALLATION. Mer information om de olika menyerna hittar du i serviceanvisningen. Indikatorn längst ner på manöverpanelen kan visa två lägen: Fast sken, innebär att värmepumpen har spänning och är klar för värme- eller varmvattenproduktion Blinkande sken, innebär ett aktivt larm 2.8 Transport av värmepump Vid transport eller lyft av den kompletta värmepumpen måste alltid frontplåten vara monterad eftersom den låser den övriga plåtkonstruktionen. Värmepumpen ska alltid transporteras och förvaras stående. Säkra värmepumpen så att den inte kan välta under transporten. Vid transport inomhus till installationsplatsen så kan det vara nödvändigt att lägga värmepumpen på rygg. Tiden som värmepumpen transporteras liggande bör vara så kort som möjligt. Efter att värmepumpen rests upp igen så bör den stå upprätt minst en timme innan den tas i drift Diplomat Comfort Atria Figur 18: Minsta takhöjd för resning av värmepump Rekommenderad placering För att undvika kondensproblem för köldbärarledningarna så rekommenderas en så kort köldbärarledning som möjligt. Värmepumpen bör placeras på ett stabilt golv, helst ett betonggolv. Vid placering på trägolv bör golvet förstärkas så att det håller för värmepumpens tyngd. En lösning är att placera en tjock plåt, minst 6 mm, under värmepumpen. Plåten ska sträcka sig över flera reglar och sprider därmed ut värmepumpens tyngd över en större yta. Om värmepumpen däremot ska installeras i ett nybyggt hus har man vanligen tagit hänsyn till detta vid byggnationen och förstärkt regelverket där värmepumpen ska placeras. Kontrollera alltid att detta är gjort vid installationer i nybyggda hus. Man bör undvika att placera värmepumpen i ett hörn eftersom omgivande väggar då kan förstärka ljudet från värmepumpen. Det är också viktigt att justera värmepumpen med hjälp av de ställbara fötterna så att den står vågrätt på underlaget Diplomat Duo Atria Duo 17

18 2.11 Utrymmesbehov, utedel Atriamodellerna För att säkerställa funktionen på utedelen skall den ha minst 300 mm fritt utrymme på baksidan och 1500 mm på framsidan. För underhållsarbeten bör det finnas ca 300 mm fritt utrymme på utedelens sidor. 3 Håltagning köldbärarledningar Obs! Se till att placera hålen för insatsrören så att det finns plats för övriga installationer. Obs! Köldbärarledningarna ska ha separata väggenomföringar. Om väggenomföringarna är under högsta grundvattennivån måste vattentäta genomföringar användas. Sträckan för köldbärarledningarna skall isoleras hela vägen från värmepumpen, genom väggar och på utsidan av huset ända fram till kollektorn för att undvika att kondens uppstår samt förhindra värmeförluster. Om köldbärarledningarna skall förläggas ovan mark, ta upp hål i väggarna för köldbärarledningarna. Om köldbärarledningarna skall förläggas under mark se instruktion nedan. Figur 19: Nödvändigt serviceutrymme för utedel Rekommenderad placering utedel, Atriamodellerna Vid placering av utedel, tänk på följande: Utedelen behöver inte vara placerad i något speciellt väderstreck. I utedelen uppstår ljud då fläkten är i drift, ta hänsyn till detta vid utplacering för att få så lite ljudstörningar för det egna hemmet samt för eventuella grannar. Vid avfrostning av utedelen så kommer smältvattnet att droppa rakt ner under enheten. Området runt utedelen måste därför vara riktigt dränerat för att kunna ta emot det vatten som avges (ca 2 liter per avfrostning). Tänk på att utedelen måste ha ett visst utrymme för sin funktion och för service, se avsnitt Värmepumpsdata. Tänk på att utedelens justerbara fötter skall placeras på ett fast underlag som tex. träslipers, trädgårdsplattor eller gjutet fundament. Position Benämning 1 Insatsrör 2 Köldbärarledning 3 Murbruk 4 Tätningsmassa Figur 20: Håltagning för köldbärarledning. 1. Ta upp hål i väggen för köldbärarledningarnas insatsrör (1). Följ mått- och anslutningsskisserna i avsnitt Värmepumpsdata. Om det finns risk för infiltration av grundvatten, måste särskilda vattentäta genomföringar tillämpas. 2. Placera insatsrören (1) i hålen och låt dem luta nedåt, lutningen skall vara minst 1 cm per 30 cm. Skär av dem snett inåt (enligt bilden) så att inte regn vatten kan tränga in i rören. 3. För köldbärarledningarna (2) genom insatsrören in i uppställningsrummet. 4. Laga väggen runt rören med murbruk (3). 5. Se till att köldbärarledningarna (2) är centrerade i insatsrören (1) så att värmeisoleringen fördelas jämnt på alla sidor. 6. Täta insatsrören (1) med lämplig tätningsmassa (skumplast) (4). 18

19 4 Delning av värmepump Gäller ej Duo modellerna. Om det är ont om utrymme för att transportera värmepumpen till installationsplatsen kan det vara nödvändigt att dela på värmepumpsenheten och varmvattenberedaren. Följande instruktion beskriver hur man delar på värmepumpen för att kunna transportera de separata delarna på ett enklare sätt. Lyft inte tung utrustning ensam, var alltid två personer vid Obs!tunga lyft. 10. Drag sidoplåtarna framåt och sedan uppåt och utåt för att lossa dem. 1. Ta av emballaget. 2. Lossa frontplåten genom att vrida låsningen i topplåten 90 moturs, håll samtidigt emot frontplåten med handen. 3. Luta frontplåten utåt. 4. Lyft frontplåten uppåt för att lossa den från värmepumpen. 1 2 Figur 24: Topplåt och sidoplåtar. 11. Lossa de två skruvarna som håller baksideplåten och ta bort den. 3 Figur 21: Frontplåten. 5. Drag försiktigt loss displayens kontakt från elpanelen. 6. För Optimummodellerna: Lossa försiktigt toppkåpan högst upp. 7. Skruva loss de sex skruvarna i topplåten. Figur 25: Baksideplåt. 12. Drag isär elkontakterna vid växelventilen, cirkulationspumpen och eltillsatsen. 13. Koppla loss kablarna för följande givare vid elpanelen: - Framledning (301, 302) - Varmvatten (311, 312) -Toppgivare (325, 326) 14. Skruva loss de två nedersta skruvarna som håller elpanelen. 15. Vrid elpanelen 180 enligt figur nedan. 16. Fäst elpanelen tillfälligt mot hörnstolparna med långa buntband. får absolut inte fästa elpanelen i kompressorns tryck Obs! Man eller sugledning. (Skenor för Optimums toppkåpa) Figur 22: Skruvar i topplåt. 8. Lossa de två skruvarna som håller tvärstaget vid elpanelens överkant och dra staget försiktigt uppåt och utåt för att lossa det. Figur 23: Tvärstag vid elpanelen. Figur 26: Elpanel. 9. Lyft av topplåten. 19

20 5 17. Koppla loss T-rörkopplingen från returröret under beredaren, se figur nedan. 18. Koppla loss flexslangen vid eltillsatsen, se figur nedan. 5.1 Figur 27: Kopplingar. 19. Koppla loss eltillsatsen vid cirkulationspumpen och lyft bort den. 20. Skruva loss de fyra skruvarna i hörnen som håller varmvattenberedarens bottenplåt. Uppackning och uppställning Uppställning Värmepumpen har justerbara fötter som kan justeras 20 mm för att kompensera för ojämnheter i underlaget. Om underlaget har större ojämnheter än vad som kan kompenseras för med fötterna, måste installatören vidta åtgärder för detta. Det rekommenderas att kondensavlopp monteras från droppskålens avloppsrör genom att lägga värmepumpen ner. Avloppsröret mynnar ut genom ett hål i bottenplåten och har en Ø 10 mm slanganslutning. 1. Transportera värmepumpen till uppställningsplatsen. Om det är ont om utrymme kan värmepumpen delas enligt avsnittet Delning av värmepump. 2. Ta av emballaget. Obs! Vid tunga lyft, var alltid två personer. 21. Lyft av enheten med varmvattenberedaren. Figur 29: Anslutning för kondensavlopp 3. Montera kondensavlopp på anslutningen i bottenplåten, om så önskas. 4. Ställ upp värmepumpen på installationsplatsen. Figur 30: Justering av fötterna. 5. Justera fötterna så att den står vågrätt. Figur 28: Delning. 22. Ställ ner enheten försiktigt. 5.2 Demontera frontplåten bort! Obs! Var rädd om reglerdatorns kablar när frontplåten lyfts Vid installation av värmepumpen måste frontplåten demonteras Figur 31: Demontering av frontplåten. 20

21 1. Håll emot frontplåten med handen och vrid låset 90 moturs för att lossa frontplåten. 2. Luta frontplåten utåt. 3. Lyft frontplåten uppåt för att lossa den från värmepumpen. Montera utedel på benstativ 7. Lyft utedelen på plats på benstativet. 5.3 Uppackning och montering av utedel Gäller för Atriamodellerna. Utedelen levereras i en låda. 1. Börja med att packa upp enheten ur lådan. 2. Kontrollera att leveransen är komplett, den skall innehålla själva utedelen, dekorfront samt ett omonterat benstativ inklusive erforderliga skruvar, muttrar och brickor. Montera benstativ 1. Skruva ihop de två horisontella stagen (1) med de två gavlarna (2) enligt figuren nedan. Använd 8 st M6X10 skruvar. De bockade kanterna på de horisontella stagen skall vara vända uppåt och inåt. Bockad kant Slits 2 3 Figur 32: Montera benstativ. 2. Skruva fast de justerbara fötterna (3) i hålen under gavlarna. Förbered utedelen Medan utedelen ligger kvar på träpallen så kan man förbereda den för att ställas på benstativet. Gör följande: 3. På utedelens undre kant finns tre M6x20 skruvar. Gänga ur dem så att 2-3 mm återstår av gängan. Använd en torx TX25 mejsel, eller motsvarande. Obs! Lyft ej i utedelens sidoplåtar när den ska lyftas eller resas. 4. Res upp utedelen. 5. Ta bort sidoplåtarna. De sitter på plats med hjälp av klämfästen så de lossas genom att dra dem utåt. 6. Ta bort alla fyra fastskruvade lyftöglor. Använd en 13 mm blocknyckel, eller motsvarande Slits Figur 33: Lyft utedelen på benstativet. 8. Skruva fast utedelen på benstativet. Använd 4 st M6x20 skruvar. Det kan vara nödvändigt att trycka och dra lite i benstativet för att få skruvhålen att passa. Obs! Vid påfyllning av köldbärarsystemet så måste utedelen luftas med hjälp av luftskruvarna på anslutningsrören innanför sidoplåtarna. Vår rekommendation är att återkomma till denna instruktion efter att påfyllning av köldbärarsystemet har utförts. 9. Sätt tillbaks sidoplåtarna. Montera dekorfront 10. Haka fast dekorfrontens nederkant på minst en av de tre skruvarna i utedelens underkant. 11. Fäst dekorfrontens överkant tillfälligt i det mittersta hålet. Använd 1 st M6x15 torx TX Passa in alla tre skruvarna i nederkanten. 13. Skruva in de tre skruvarna i nederkanten helt. Använd torx TX25 mejsel, eller motsvarande. 14. Fäst dekorfrontens överkant med de 2 st återstående M6x15 torx TX25, se figur nedan. Figur 34: Fäst dekorfront. 21

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol Installations- och bruksanvisning för med styrsystem ExoTrol ver 1.5 ver 0901-08 Inledning Denna manual är avsedd för värmepumparna ExoAir, Polaris och Exotic tillsammans med styrning Exotrol och ExoTank

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 111-8 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 1151-9 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR-anpassad. n Displayenhet

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2 -2 0 +2 MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB och ELOMIN III UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post info@varmebaronen.se www.varmebaronen.se

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK 2 bar 3 4 R A B I II III A B I II I II A B -2 MOS SE 33-6748 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING TG +2 LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0710-5 FIGHTER 360P -2 2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0710-5 FIGHTER 360P -2 2 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MO E 0710-5 511340 MOTERIG- OCH KÖTELAVIIG LEK Fighter 310P Fighter 310P Fighter 310P Fighter 310P 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1341-8 NIBE TM F75 63934 Frånluftsvärmepump NIBE TM F75 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer