Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A"

Transkript

1 det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU / 3 / 50

2 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ av aggregat Serienummer Internt partnummer Märkskylten finns på insidan dörr framför elskåpet Produktområde Energiindex A S D 35 1 A Luftflödesriktning Nominell kyleffekt kw Antal köldmediekretsar Typ kylsystem A: luftkylt G: vattenkylt GE: glykolkylt + frikyla CW: köldbärare Aggregattyper A,G, GE, GE2, CW, ACW, GCW, CW2 1, D, - Ned-,U - Uppåtblåsande S, - Standard, L -Lågenergi A = CyberAir 2 E/0805/

3 1 - Inledning Nödstopp av enhet Dessa driftsinstruktioner skall läsas noggrant och efterföljas innan installation och drift av enheten äger rum. Den triangulära skylten och de korta driftsinstruktionerna skall sättas upp på en plats i enhetens omedelbara närhet. STULZ dörröppnaren och de kortfattade driftsinstruktionerna skall fästas på synlig plats i aggregatets omedelbara närhet. Det är absolut nödvändigt att efterfölja de åtgärder som anges i det kapitel som beskriver säkerhetsåtgärderna. Enheter av typerna A,G och GE har ett luftkonditioneringssystem som innehåller köldmedium. Hela aggregatet stängs av med styrenenheten och via den inbyggda manöverbry- 2 - Drift taren. För att åstadkomma detta skall dörren till elskåpet öppnas och manöver Att starta och stänga av enheten brytaren skall placeras i position 0. Elskåpets dörr öppnas med dörröppnaren. Aggregatet får endast startas efter att det har installerats, anslutits och försatts i funtkion korrekt. Luftkonditioneringsaggregatet startas och stängs av genom att av/på-knappen trycks ned på styrenheten. Aggregatets fullständiga funktionssekvens regleras och övervakas av styrenheten. De faktiska värdena för rumstemperatur/fuktighet visas på displayen när aggregatet startas. Fläkten förblir i drift i ca 3 min efter att enhetens stängts av. 3

4 3 - Underhåll Underhållsåtgärder Anmärkningar om säkerhet Åtgärd Intervaller i månader Allt underhållsarbete ska utföras i strikt överen- Allmän stämmelse med de landsspecifika föreskrifterna för förebyggande av olyckor. Detta gäller i synn- Kontroll av enheten för extern skada 12 erhet de föreskrifter som behandlar förebyggande Rengöring av enhetens insida och 12 av olyckor vid elektriska installationer samt för skadekontroll luftkonditioneringsaggregat och utrustning. Underhållsarbete får endast utföras på aggregatet Mekanisk av auktioriserad och utbildad personal Kontroll av att fläktens skick är till- Arbete på systemet får endast ut- fredsställande 12 föras när det är avstängt. För att Byte av filter 3 åstadkomma detta skall enheten stängas av med huvudbrytaren. En varningsskylt med texten: Luftkonditionering STARTA EJ AGGREGATET skall fästas på enheten. Kontroll av köldmediekretsen 3 Visuell läcksökning av vatten- Strömsatta elektriska kompone- kretsen 3 nter skall stängas av och därefter Kontroll av kompressorn för skall kontrolleras att ingen spänn- tillfredsställande drift 3 ing finns närvarande. Tabellen ovan innehåller alla de underhållsåt- Bristande hänsynstagande till säkerhetsföreskrifterna gärder för en grundläggande luftkonditioneringskan innebära att människor och miljö utsätts för fara. enhet. De intervaller som specifieras i tabellen är endast referensvärden, vilka kan variera be- Förorenade delar resulterar alltid i nedsatt prestanda roende på var enheten är installerad och graden och kan resultera i driftsfel för systemet, för ström- av förorening. brytare och styrenheter. De inbyggda filtren kan inte tvättas och dammet kan inte slås ur dem. Därför måste förorenade filter bytas ut regelbundet. Om så ej sker resulterar det i förminskat luftflöde, väsentligt ökad energikomnsumtion och driftsfel. 4

5 4 - Underhållsarbete Att öppna enheten Luftkonditioneringsaggregatets dörrar öppnas med den medlevererade fasta nyckeln. Dörrar som stängs mot varandra skall stängas samtidigt. Alla underhållsåtgärder kan utföras från aggregatets öppna frontsida Kontroll av enheten för extern skada - Se till att aggregatet har startats och är i drift. - Var uppmärksam på ovanliga ljud. - Kontrollera aggregatet extern för skada, förorening och korrosion. - Se efter om varningsinformation visas på displayen. 5

6 4.3 - Rengöring av aggregatets insida och skadekontroll - Fäst en varningsskylt med texten: STARTA EJ - Öppna dörren till elskåpet med hjälp av dörröppnaren. - Öppna aggregatets dörrar med dörröppnaren. - Rengör aggregatet med en dammsugare. - Kontrollera om filtret är förorenat och byt vid behov ut det. - Rengör dropplåten för kondensat. - Rengör förångarens lameller med en borste. - Rengör enhetens komponenter med en tygtrasa. - Kontrollera alla inbyggda komponenter för extern skada, förorening och korrosion. - Kontrollera slanganslutningarna för skada. - Kontrollera rörledningssystemet för skada. - Kontrollera kabelanslutningarna för fast placering och skada. - Stäng aggregatets dörrar. - Slå på huvudbrytaren och stäng dörren till det elektriska facket. - Tag bort varningskylten och försätt aggregatet i drift. 6

7 4.4 - Kontroll av fläkt för tillfredsställande drift - Fäst en varningsskylt med texten: STARTA EJ - Öppna dörren till elskåpet med hjälp av dörröppnaren. - Öppna aggregatets dörrar. - Kontrollera fläkten för skada, korrosion och fast placering. - Vrid fläkten för hand, kontrollera att den rör sig smidigt och notera eventuella dritljud från lagren. - Stäng aggregatets dörrar. - Slå på fläktens strömbrytare. - Slå på huvudbrytaren och stäng dörren till elskåpet. - Avlägsna varningsskylten och försätt aggregatet i drift. 7

8 4.5 - Byte av filter - Fäst en varningsskylt med texten: STARTA EJ - Öppna dörren till elskåpet med hjälp av dörröppnaren. - Avlägsna filtren. - Rengör filtersätet från föroreningar. - Installera nya filter. - Stäng aggregatets dörrar. - Slå på huvudbrytaren och stäng dörren till elskåpet. - Avlägsna varningsskylten och försätt aggregatet i drift. 8

9 4.7 - Kontroll av köldmediekrets - Fäst en varningsskylt med texten: STARTA EJ - Öppna dörren till elskåpet med hjälp av dörröppnaren. - Kontrollera visuellt att köldmediekretsens rörledningar inte är skadade. - Kontrollera huruvida säkerhetsventilen (endast monterad på A-enheter) har startats. Varning: Aggregatets strömledande kablar och elektriska komponenter är strömsatta. - Starta aggregatet med huvudbrytaren och med styrenheten. - Kontrollera via synglaset mängden köldmedium under drift. Om bubblor är synliga i synglaset under en lång period. - Använd spray som avslöjar läckor för att söka efter läckor i röranslutningarna och köldmediekretsens anslutningar. - Stäng av aggregatet med styrenheten och huvudbrytaren. Om det finns otillräckligt med köldmedium i G- eller GE-enheter, skall köldmediet återvinnas och sedan återfyllas i enheten. Den mängd köldmedium som specificerats för enheten finns angiven på enhetens märkplåt. Köldmedium som innehåller fluoriderat kolväte bidrar till växthuseffekten och skall därför kasseras på lämpligt sätt. - Överfyll med köldmedium om det finns otillräckligt med köldmedium och inte finns något läckage. - Stäng enhetens hopfällbara dörrar. - Slå på huvudbrytaren och stäng dörren till elskåpet. - Tag bort varningsskylten och försätt aggregatet i drift. 9

10 4.8 - Kontroll av köldmediekrets - Fäst en varningsskylt med texten: STARTA EJ - Öppna de dörrarna och dörren till elskåpet med hjälp av dörröppnaren, samt den hopfällbara dörren till pumpsektionen på GE-enheter. - Läcksök visuellt vattenkretsens rörledningar. - Läcksök visuellt de gängade röranslutningarna. - Stäng enhetens dörrar. - Slå på huvudbrytaren och stäng dörren till elskåpet - Tag bort varningsskylten och försätt aggregatet i drift Kontroll av kompressorns skick är tillfredsställande - Fäst en varningsskylt med texten: STARTA EJ - Öppna dörren till elskåpet med hjälp av dörröppnaren. - Stäng av kompressorns strömbrytare. - Kontrollera kompressorn för extern skada och korrosion. - Slå på kompressorns strömbrytare. - Starta enheten med huvudbrytaren. - Stäng dörren till elskåpet - Tag bort varningsskylten och försätt aggregatet i drift. 10

11 5 - Felsökning Anmärkningar om säkerhet Det är absolut nödvändigt att de anmärkningar om säkerhet som här anges efterföljs! De åtgärder som anges för eliminering av fel får endast utföras av kvalificerad kyltekniker. Alla reparationer och annat arbete på enheten skall utföras i strikt överenskommelse med föreskrifterna för förebyggande av olyckor. Vi refererar särskilt till föreskrifterna för förebyggande av olyckor vid elektriska installationer, köldmediesystem och deras utrustning. Vid allt reparationsarbete på elektriska installationer ska kraftmatningen till enheten stängas av och en varningsskylt med texten Starta ej aggregatet fästas på aggregatet. Stäng av enheten med styrenheten och huvudbrytaren innan den öppnas. Om det är nödvändigt att utföra tester medan aggregatet fortfarande är påslaget, ska aggregatet startas med huvudbrytaren omedelbart innan testet påbörjas och stängas av igen omedelbart efter att testet avslutats. 11

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS Drift och skötselinstruktion 38GL GLS/ 38YL YLS Kyl och värmepump utomhusdel Storlek 0718 1fas Puron R410A Feb 1999, rev. jan 2000 klimatstyrning Drift och skötselinstruktion, 38GLS G/38YLYLS, 1fas Denna

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

Luft-/luftvärmepump climavair

Luft-/luftvärmepump climavair Till användaren Användarhandbok Luft-/luftvärmepump climavair Invertervärmepump VAH 6-035 NW VAHE 039 NW VAH 6-065 NW SE Innehåll Innnehåll 1 Säkerhet...3 1.1 Symboler i handboken...3 1.2 Korrekt användning

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1412-7 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1412-7 FIGHTER 100P LEK MOS SE 1412-7 611804 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Säkerhetsinformation Hantering... 3 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 AirConServiceCenter ASC5000 Klimatservicestation Bruksanvisning ASC5000 Innehåll 1 Om bruksanvisningen.................................5 1.1 Servicelinje...............................................

Läs mer

Installations- & Skötselanvisning

Installations- & Skötselanvisning INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT... 1 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN... 5 1.1 Etikett med serienummer... 5 1.2 Serienummer...

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a REVERSIBLA SPLITAGGREGAT INVERTERSTYRDA KOMFORTVÄRMEPUMPAR 000 Utgåva DRIFT & SKÖTSELANVISNINGAR MSZ-A09RV MSZ-ARV Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R40a SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Eftersom denna

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N N N N N N N Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år

Läs mer

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Köldmedium R410A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR TAK/VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) RJZ 14-18L FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer