Thermia varmvattenberedare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thermia varmvattenberedare"

Transkript

1 Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning Rev. 2

2

3 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning Tekniska data Montering och installation Placering VVS-installation Tryck och temperatur Elinstallation Elschema Skötsel Kontroll av säkerhetsventil Vattentemperaturen Avtappning Avkalkning Kontroll av vattenkvalitén vid egen brunn Uppvärmningstider Felsökning Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. Symbol för säkerhetsföreskrifter som måste följas. Underlåtande att följa dessa föreskrifter kan medföra livsfara eller risk för skador på aggregat och dess delar. Thermia MK/MKR Installationsanvisning Sid 1

4 1 Produktbeskrivning Thermia MK150/200/300 och MKR150/200/300 är förrådsvattenvärmare med elektrisk uppvärmning som sker med utanpåliggande kontaktelement. Detta gör den lämplig att använda även där vattnet är kalkhaltigt. Vattnets temperatur i behållaren regleras med en termostat som är inställbar mellan C. Vattenvärmaren arbetar enligt skiktningsprincipen, d.v.s när vattnet värms stiger det varma vattnet till toppen av behållaren där man tar ut vattnet till rörsystemet. Detta gör att vattenvärmaren kan tappas på ca 90% av vattenvolymen utan att temperaturen sjunker. Vattenvärmaren bör vara inkopplad för 3 kw effekt för att kunna producera tillräckligt med varmvatten under laddningsperioden (ca 8 tim). Thermia MK/MKR Installationsanvisning Sid 2

5 2 Tekniska data Thermia MK150/200/300 har behållare av tryckkärlsstål med invändigt korrosionsskydd av kopparplåt. Thermia MKR150/200/300 har behållare av rostfritt tryckkärlsstål. Behållaren är isolerad med högvärdig mineralull. Beräkningstrycket är 10 bar och max drifttemperatur är 100 C. Typ Volym Höjd Vikt Vikt Tryck liter mm MK MKR bar MK/MKR * MK/MKR * MK/MKR * Teckenförklaring 1. Vattenbehållare; Cu alt rostfritt 2. Isolering; mineralull 3. Ventilkombination 4. Elpanel 5. Kontaktelement 6. Fäste för termostatbulbar 7. Justerbara fötter 8. KV-intag Ø 22/20 9. VV-utgång Ø 22/20 Rörslits Thermia MK/MKR Installationsanvisning Sid 3

6 3 Montering och installation 3.1 Placering Thermia MK/MKR är utförda enligt 2121/S21 som är droppskyddat utförande. Detta innebär att vattenvärmaren får placeras i fuktiga rum som tvättstuga, grovkök och badrum dock ej bastu eller liknande våta rum. Rummet bör vara försett med golvbrunn. 3.2 VVS-installation Rörinstallation ska utföras av behörig installatör. Installationen ska utföras enligt Boverkets nybyggnadsregler samt varm- och hetvattennormer. Enligt gällande bestämmelser är vattenvärmaren försedd med godkänd säkerhetsventil med öppningstryck 9 bar. Materialet i ledningar till och från vattenvärmaren samt säkerhetsventilens spilledning ska vara utförd i enlighet med bestämmelser som gäller VA-installation. Säkerhetsventilens spilledning ska stå i oavstängbar förbindelse med avlopp och mynna synligt över detta. 3.3 Tryck och temperatur Enligt Boverkets Nybyggnadsregler är beräkningstrycket för sekundärsidan (förråd) 10 bar. Högsta tillåtna temperatur i MK/MKR-värmarna är 100 C. Thermia MK/MKR Installationsanvisning Sid 4

7 3.4 Elinstallation Thermias vattenvärmare MK/MKR är internt färdigkopplade från fabrik. All ledningsdragning och inkoppling ska utföras enligt gällande bestämmelser under överinseende av behörig elinstallatör. Inkommande ledningar införes på undersida kopplingsutrymme. Skyddsplåt (2) över kopplingsutrymmet tas bort så att anslutningsplinten blir åtkomlig. Inkopplingsanvisning (elschema) finns på baksidan av den löstagbara skyddsplåten (2). Elinstallationen ska ske med fast förlagd ledning. Teckenförklaring 1. Kopplingsrum (inkopplingsplint). 2. Skyddsplåt (lock), elschema på baksidan. 3. Tillverkningsskylt med eldata. 4. Strömställare (3-polig). 5. Driftstermostat/Temperaturbegränsare (98 C). 6. Återställning av överhettningsskydd (EGO). 7. Återställning för överhettningsskydd (Landis & Gyr) alternativ. OBS! Innan strömtillförsel till vattenvärmaren sker kontrollera att vattenvärmaren är vattenfylld. 6 7 TEMPERA TURINSTÄLLNING STRÖMSTÄLLARE Elinkoppling Thermia MK/MKR Installationsanvisning Sid 5

8 3.5 Elschema Nedanstående elkopplingsschema visar olika inkopplingsalternativ och därtill hörande effekt. Vattenvärmaren är försedd med allpolig strömställare varför extra brytare ej behövs. MODUL MK/MKR 150, 200, 300 L1 1 L1 N N KOPPLINGSALTERNATIV L1 1 L L1 1 L2 2 L V 1 230V 1 400V 2 400V W 2000W 1500W 3000W A B C D E 3a 2a a C C VÄNSTER MITTEN HÖGER ELEMENTSPÄNNING 230V A KOPPLINGSPLINT B STRÖMSTÄLLARE C TEMPERATURBEGRÄNSARE D TERMOSTAT E VÄRMESKÖLDAR Thermia MK/MKR Installationsanvisning Sid 6

9 4 Skötsel 4.1 Kontroll av säkerhetsventil OBS! Säkerhetsventilens funktion kontrolleras minst 4 gånger per år genom att ratten vrides i pilens riktning tills ett snäpp hörs och vatten kommer i spilledningen. Om säkerhetsventilen ej fungerar tillfredsställande kontaktas fackman. Kontrolleras inte säkerhetsventilen regelbundet föreligger risk för att vattenvärmaren spränges. OBS! Normalt är att säkerhetsventilen vid vattnets uppvärmning öppnar och släpper ut små mängder vatten via spilledningen, speciellt efter större varmvattentappningar. Teckenförklaring 1. Kallvattenanslutning 22 mm kopparrör 2. Varmvattenanslutning 22 mm kopparrör 3. Anslutning för spilledning 15 mm kopparrör 4. Avstängningsventil Avstängning av kallvatten till vattenvärmare sker genom att vrida ratten medurs. Påfyllning av kallvatten sker genom att ratten (6) vrides moturs. Ventilen ska lämnas i öppet läge Säkerhetsventil vattenvärmare 9 bar (se anvisning!) 6. Blandningsventil för varmvatten. Temperaturen till kranarna kan varieras genom att vrida på ratten. Vridning medurs medför ett svalare vatten och moturs varmare vatten. Inställningsområde: C Thermia MK/MKR Installationsanvisning Sid 7

10 4.2 Vattentemperaturen Enligt Boverkets Nybyggnadsregler får utgående vattentemperatur ej överstiga +65 C. Vid högre beredartemperatur kan blandningsventil (SV2) monteras för att begränsa utgående varmvattentemperatur. Utgående temperatur bör hållas så låg som möjligt, dock lägst +45 C vid tappställe. Ju lägre temperatur i systemet ju mindre värmeförluster från ledningar och ventiler. 4.3 Avtappning OBS! Bryt strömmen före avtappning Stäng ventil (pos 6 föreg. sida), ställ säkerhetsventilen (7) på en nock (vrid försiktigt). Vattenvärmaren tömmes nu genom säkerhetsventilens spilledning. Vid risk för frysning ska vattnet tappas ur vattenvärmaren. 4.4 Avkalkning Vid mycket kalkhaltigt vatten rekommenderas avkalkning vartannat år i samband med avtappning. Det är främst anslutningarna som får kalkbeläggningar. Använd ej metallföremål vid rengöring. 4.5 Kontroll av vattenkvalitén vid egen brunn Vid egen brunn bör kontroll ske att vattenkvalitén inte kan ge upphov till skador i tappvatteninstallationen. Koppar i vattenvärmare och rörledningar bör ej utsättas för onormalt marmoraggressivt vatten. En vattenanalys ger besked. Vid mycket dålig vattenkvalité bör ett vattenfilter installeras i anläggningen. Thermia MK/MKR Installationsanvisning Sid 8

11 4.6 Uppvärmningstider Nedanstående tabell visar ungefärlig uppvärmningstid från ca +5 C ingående vattentemperatur till ca +60 C varmvattentemperatur. Inom parantes anges tiden från +5 C till 80 C. TYP EFFEKT 3,0 kw 2,0 kw 1,5 kw 1,0 kw MK/MKR 150 3,2 tim (4,4 tim) 4,8 tim (6,5 tim) 6,4 tim (8,7 tim) 9,6 tim (13,1 tim) MK/MKR 200 4,3 tim (5,8 tim) 6,4 tim (8,7 tim) 8,5 tim (11,6 tim) 12,8 tim (17,5 tim) MK/MKR 300 6,4 tim (8,7 tim) 9,6 tim (13,1 tim) 12,8 tim (17,4 tim) 19,2 tim (26,2 tim) Thermia MK/MKR Installationsanvisning Sid 9

12 5 Felsökning Om störningar uppstår: Kontrollera gruppsäkringarna. Kontrollera att strömställaren (pos 4 föreg. sida) i läge 1 (Till). Kontrollera att termostaten (5) står i rätt läge. Är något ändrat från tidigare inställningar? Vid återkommande driftsavbrott kontakta fackman. Thermia MK/MKR Installationsanvisning Sid 10

13 Installation och idrifttagning har utförts av: Som användare bör du tillse att resp installatör fyller i nedanstående uppgifter för att underlätta vid ev. servicebehov. RÖRINSTALLATION Datum Företag Namn Tel. nr ELINSTALLATION Datum Företag Namn Tel. nr INJUSTERING AV SYSTEMET Datum Företag Namn Tel. nr Thermia MK/MKR Installationsanvisning Sid 11

14

15

16 Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är Thermia Värme AB:s åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Thermia Värme AB Box 950 SE Arvika

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PANNA FÖR PELLETS/EL

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PANNA FÖR PELLETS/EL INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR Focus PE-20/PE-30 villapanna för pellets/el Drift- och skötselinstruktioner PE-20/PE-30 PANNA FÖR PELLETS/EL Allmänt PE-20 och PE-30 är pannor för i första hand pellets/flis.

Läs mer

Multifunktionstank Servicehandbok

Multifunktionstank Servicehandbok Multifunktionstank Servicehandbok V1.2 Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 08-522 168 50.

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Laddomat 21 Laddningspaket

Laddomat 21 Laddningspaket Art.Nr. 11 23 78 Laddomat 21 Laddningspaket Bruks- och installationsanvisning RSK nr 686 18 23 LM21_Manual.indd 812082 090603 by Termoventiler AB 0321-261 80 www.termoventiler.se 1 Laddomat 21 har till

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341.

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. 1(13) Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(13) Komponentförteckning- typ 2000/06.

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Boiler B 10 / B 14 Gasoldriven vattenvärmare (Special modell B 10 EL, B 14 EL med extra elvärmare 230 V, 850 W) Monteringsexempel 1 Truma-Varmvattenberedare

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR VEDPANNA

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR VEDPANNA INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR ECO NATURE 40 VEDPANNA METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se METRO THERM - EXPERT PÅ

Läs mer

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual UNIVERSAL Stainless Steel Edition Allt-Som-Behövs-tank för installation av värmepumpar Art 402013 (ASB-tank inkl Växelventil med värmekretspump,

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer