Installationsanvisning DHP-S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning DHP-S"

Transkript

1 Installationsanvisning DHP-S VMGFB207

2 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande Copyright Danfoss A/S. Svenska språket används för bruksanvisning i original. Övriga språk är en översättning av bruksanvisning i original. (Direktiv 2006/42/EG)

3 Innehållsförteckning 1 Om anvisningen Inledning Symboler Terminologi Viktig information Köldmedium Ljud och vibrationer Värmepumpsdata Mått och komponenter Röranslutningar Erfoderligt serviceutrymme Tekniska data Håltagning köldbärarledningar Uppackning och uppställning Uppställning Demontering av frontplåten Rörinstallation Säkerhetsventil Värmesystemets fram- och returledning Systemförslag Elinstallation Elanslutning Anslutning pump hetgas Anslutning av givare för utomhustemperatur Anslutning av givare varmvatten Anslutning av givare för systemframledningstemperatur Anslutning av växelventil för varmvatten Anslutning av rumsgivare (tillbehör) Anslutning av tryck- och flödesvakt (tillbehör) Anslutning av start och stopp tillsatsvärme Anslutning av styrsignal för tillsatsvärme Omvandlingstabell för givare Provkörning Checklista installation Manuell test Uppstart Anpassa till värmesystem Montering av frontplåten Menyinformation SERVICE meny Viktiga parametrar Referenser VMGFB207 1

4

5 1 Om anvisningen 1.1 Inledning Inledningsvis beskriver installationsanvisningen värmepumpsdata. Installationsanvisningen innehåller därefter instruktioner i en logisk följd för uppackning, installationsförfarande, och kontroll av installationen. Hänvisningar till kapitel och avsnitt inom anvisningarna markeras med kursiv stil, exempel: Om anvisningen. Hänvisningar till menyval i värmepumpens styrning markeras med versaler, exempel: INFORMATION -> DRIFT -> AUTO. Samtliga figurer i anvisningen är numrerade för att installatörer och servicetekniker enkelt ska kunna referera till dem. 1.2 Symboler Anvisningen innehåller olika varningssymboler som tillsammans med text uppmärksammar läsaren på att det finns risker med åtgärder som ska utföras. Symbolerna visas till vänster om texten och det finns tre symboler som används vid olika grader av faror: FARA! Farlig elektrisk spänning!uppmärksammar på en omedelbar fara som leder till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Varning! Risk för personskador!uppmärksammar på en möjlig fara som kan leda till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Försiktighet! Risk för skada på anläggningen. Informerar om en möjlig fara som kan leda till sakskador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. En fjärde symbol används för att ge praktisk information eller tips om hur ett momentet bör utföras. Observera! Information om underlättande av hanteringen av anläggningen eller en möjlig driftteknisk nackdel. 1.3 Terminologi Anvisningen innehåller konsekventa termer för att benämna komponenter och funktioner. Tabellen listar de vanligaste termerna som används i anvisningen. Tabell 1. Terminologi Term Värmesystem Framledning Returledning Cirkulationspump Köldmediekrets Köldmedium Betydelse Den krets som avger värme till fastigheten eller till varmvattenberedare. Värmesystemets framledning med flödesriktning från värmepump till radiatorer/golvvärme eller varmvattenberedare. Värmesystemets returledning med flödesriktning från radiatorer/golvvärme eller varmvattenberedare till värmepump. Cirkulationspump för värmesystem. Den energibärarande kretsen mellan utomhusluften och värmesystem. Den gas/vätska som cirkulerar i köldmediekretsen. Installationsanvisning VMGFB207 3

6 2 Viktig information Försiktighet! Värmepumpen skall placeras frostfritt! Försiktighet! Anläggningen får endast tas i drift om värmesystemet är fyllt och avluftat. I annat fall kan cirkulationspumpen skadas. Försiktighet! Om elinstallatören önskar testa sina elkopplingar innan ovanstående är utfört får detta endast utföras efter att det har säkerhetsställts att värmepumpen, elpannan, kompressorn och värmesköldarna är frånkopplade. Försiktighet! Vid uppfyllning av köldbärarsystemet ska köldbärarpumpen vara i drift men man måste tillse att kompressorn och värmebärarpumpen inte har möjlighet att starta. Anläggningen kan betraktas som underhållsfri men viss tillsyn är nödvändig. Innan du förändrar reglerdatorns inställning bör du först ta reda på vad dessa förändringar innebär. Vid eventuella behov av servicearbeten ska du vända dig till din installatör. Försiktighet! Den här apparaten är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar kunskap eller erfarenhet, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas av en säkerhetsansvarig person. Observera! Se till att barn inte leker med apparaten. 2.1 Köldmedium Värmepumpens kylsystem (köldmediekretsen) är fyllt med köldmediet R407C. Försiktighet! Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av person med kyltekniskt certifikat. Försiktighet! Eldfara! R407C köldmedium är ej eldfarlig eller explosiv under normala förhållanden. Giftighet Under normal användning och under normala förhållanden har dessa köldmedium låg giftighet. Även om giftigheten är låg hos köldmediet finns det risk för skador (även livsfara) vid onormala situationer eller vid avsiktligt missbruk. Köldmedieångorna är många gånger tyngre än luft och i slutna utrymmen eller i del av utrymme, som är beläget lägre än tex. dörren, kan stor koncentration uppstå vid läckage och risk för kvävning på grund av syrebrist kan bli följden. Utrymmen där tunga ångor kan samlas och tränga undan luften, skall därför förses med god ventilation. 4 Installationsanvisning VMGFB207

7 Varning! Risk för personskador! Köldmediet bildar tillsammans med öppen låga en giftig och irriterande gas. Gasen kan spåras på lukten redan vid koncentrationer under dess tillåtna gränsvärde. Utrymmen evakueras till dess att noggrann vädring har utförts. Varning! Risk för personskador! Var och en som fått förgiftningssymtom av ångorna skall omedelbart förflytta sig eller bli förflyttade ut i friska luften. Ingrepp i köldmediekretsen Vid reparation av köldmediekretsen får ej köldmedium från värmepumpen släppas ut det måste destrueras i speciell anläggning. Avtappning och påfyllning får endast ske med nytt köldmedium (mängd kilo köldmedium se tillverkningsskylt) via serviceventiler. Vid fyllning med annat köldmedium än R407C kommer alla garantier från Thermia Värme AB att upphöra, om detta nya köldmedium ej skriftligt meddelats som godkänt ersättningsköldmedium tillsammans med övriga åtgärder. Skrotning När värmepumpen skall skrotas ska köldmediet omhändertagas för destruktion. Lokala föreskrifter om omhändertagande av köldmediet skall följas. Se även naturvårdsverkets gällande köldmediekungörelse. 2.2 Ljud och vibrationer Flexslangar Samtliga rör bör förläggas på ett sådant sätt att vibrationer inte kan fortplanta sig från värmepumpen via rörsystemet och ut i byggnaden, detta gäller även för expansionsledningen. För att undvika fortplantning av vibrationer rekommenderas att flexibla slangar används för samtliga röranslutningar. Flexibla slangar finns att köpa som tillbehör. Figurerna nedan visar hur lämpliga och olämpliga installationer med sådana slangar kan se ut. Installationsanvisning VMGFB207 5

8 För att undvika ljud orsakat av rörens upphängning bör ett gummiklätt rörklämma användas för att förebygga fortplantning av vibrationer. Montaget bör dock inte vara för stumt och rörklämman får därför inte sitta för tätt. Figur 1. Montera flexslangarna vridningsfritt. Vid gängad anslutning ska mothållsnyckel användas Figur 2. Anpassa slanglängden vid böjar så att utböjning och sträckning undviks Figur 3. Anpassa slanglängden så att utböjningar och sträckningar undviks och att förskjuta ändarna så att slangen monteras helt rakt Figur 4. Använd fasta rörböjar för att undvika otillåtna böjpåkänningar intill anslutningarna Preventiva åtgärder Vissa av följande punkter kan även användas vid felsökning. Installera inte värmepumpar vägg i vägg med sovrum. 6 Installationsanvisning VMGFB207

9 Se till att samtliga rör är elastiskt upphängda, med upphängningar som på bilden eller liknande. Meningen är att gummit (eller annat material) ska komprimeras 1 till 2 mm under vibration. Det är alltså inte bra att hänga upp rören i för många punkter, då blir kraften i varje upphängning för liten. Figur 5. Elastiskt upphängning av rör. Om värmepumpen placeras inomhus och taket i utrymmet är för klent eller av annan anledning olämpligt att hänga upp ovan beskrivna rörupphängningar i, kan det löna sig att sätta upp (eller bygga) särskilda stativ som rören hängs upp i och som står på golvet. Se till att rörledningar inte ligger an mot väggar eller plåtskåp som de passerar och att fogskum finns runt hela rören, inte bara ovanför. Rörledningar inuti värmepumpen inte ligger an mot varandra (i sådana fall, kläm in och tejpa fast lämpligt gummi, att dra isär rören för hand hjälper bara kortsiktigt). Om värmepumpen står placerad på ett ostabilt underlag, placera gummifötter avsedd för dess vikt. Om det behövs, använd gummiband för att hålla flexslangar på plats så att de inte ligger an mot varandra eller på annat sätt bildar vibrationsbryggor. Se till att elkablarna inte är hårt spända, i sådana fall bildar de vibrationsbryggor. Installera värmepumpen om möjligt, på en plats som är ljudisolerat från utrymmen som boende normalt vistas. Ljudförbättrande åtgärder att eventuellt genomföra i efterhand: Gå igenom ovanstående punkter och förbättra om möjligt. Huv till kompressor (mest effektivt för höga frekvenser). Förbättra den akustiska miljön i utrymmen där värmepumpen står placerad genom att montera akustikskivor på väggar och i tak. I vissa fall kan det vara idé att flytta värmepumpen till ett annat utrymme Elanslutning Försiktighet! Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Installationsanvisning VMGFB207 7

10 Försiktighet! Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en allpolig strömställare (arbetsbrytare) med minst 3 mm kontaktöppning. För information om maximal belastning för externt anslutna enheter, se elanvisning. Elektrisk ström! FARA! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Strömtillförseln måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad vid fabrik. 8 Installationsanvisning VMGFB207

11 3 Värmepumpsdata 3.1 Mått och komponenter 60 ± (±10) ±10 Figur 6. Mått Teckenförklaring 1 Köldbärare ut (från värmepump) 2 Värme retur (returledning) 3 Returledning hetgasväxlare 4 Framledning hetgasväxlare 5 Värme tillopp (framledning) 6 Köldbärare in (till värmepump) 7 Genomföring för kommunikationskabel 8 Genomföring för ink. matning och givare 9 Framledningsgivare 10 Kondensor med avtappning för primär sida 11 Förångare 12 Returgivare 13 Kompressor 14 Hetgasväxlare 15 Torkfilter 16 Expansionsventil 17 Värmebärarpump 18 Köldbärarpump Figur 7. Komponenter Installationsanvisning VMGFB207 9

12 3.2 Röranslutningar Tabell 2. Anslutningsdiameter Storlek Köldbärare Värme Hetgasväxlare Solid Solid Solid Solid Vid installation i trånga utrymmen är det bra att underlätta rördragningen på värmepumpens baksida genom att ansluta rören innan pumpen ställs på plats. Följande figur visar ett exempel på hur rören kan dras. Observera! Tänk på att inte skruva fast rören i värmepumpens plåthölje eftersom det överför vibrationer med ljudproblem som följd Teckenförklaring 1 Köldbärare ut (från värmepumpen) Värme retur (returledning) 4 3 Returledning hetgasväxlare 4 Framledning hetgasväxlare 5 Värme tillopp (framledning) 3 6 Köldbärare in (till värmepumpen) 1 2 Figur 8. Röranslutning 3.3 Erfoderligt serviceutrymme För att underlätta installationen och senare kontroll och underhållsarbeten måste det finnas tillräckligt fritt 10 Installationsanvisning VMGFB207

13 utrymme runt värmepumpen i enlighet med följande måttangivelser: Figur 9. Serviceutrymme 3.4 Tekniska data Tabell 3. Tekniska data DHP-S Köldmedia Typ R407C R407C R407C R407C Mängd kg 3,4 3,5 3,6 4,2 Provtryck MPa 3,4 3,4 3,4 3,4 Beräkningstryck MPa 2,95 2,95 2,95 2,95 Kompressor Typ Scroll Scroll Scroll Scroll Elektriska data 3-N ~50Hz Nominella effekter 1) Olja POE POE POE POE Elanslutning Volt 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz Märkeffekt kw 8,8 11,8 15,7 19,9 Startström A Säkring A Avgiven effekt kw 17,6 23,2 30,3 36,8 Värmefaktor COP 3,09 3,03 3,11 2,91 Nominellt Köldbärare 3) l/s 1,2 1,6 2,2 2,4 flöde 2) Värmefaktor l/s 0,5 0,6 0,8 1,0 Yttre tillgängligt Köldbärare kpa tryck 4) Värmebärare kpa Internt tryckfall Max/min temperatur Kondensor kpa Förångare kpa Köldbärare C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 Värmebärare C 60/20 60/20 60/20 60/20 Pressostater Lågtryck MPa 0,08 0,08 0,08 0,08 Installationsanvisning VMGFB207 11

14 DHP-S Frostskyddsmedel Drift MPa 2,65 2,65 2,65 2,65 Högtryck MPa 2,95 2,95 2,95 2,95 Etylenglykol/ Etanol Etylenglykol/ Etanol Etylenglykol/ Etanol Vikt kg Etylenglykol/ Etanol Mätningarna är utförda på en begränsad mängd värmepumpar vilket kan ge variationer i resultaten. Toleranser i mätmetoderna kan också ge variationer. 1)Vid B0W45 enligt EN Värmebärare Δ5K, köldbärare Δ3K. 2)Nominellt flöde: värmebärare Δ10, kylkrets Δ3K. 3)Frostskyddsmedel i kylt medium: Etanol-vatten. 4)Vid nominellt flöde. 12 Installationsanvisning VMGFB207

15 4 Håltagning köldbärarledningar Försiktighet! Se till att placera hålen för insatsrören så att det finns plats för övriga installationer. Försiktighet! Köldbärarledningarna ska ha separata väggenomföringar. Om väggenomföringarna är under högsta grundvattennivån måste vattentäta genomföringar användas. Sträckan för köldbärarledningarna skall isoleras hela vägen från värmepumpen, genom väggar och på utsidan av huset ända fram till kollektorn för att undvika att kondens uppstår samt förhindra värmeförluster. Om köldbärarledningarna skall förläggas ovan mark, ta upp hål i väggarna för köldbärarledningarna. Om köldbärarledningarna skall förläggas under mark se instruktion nedan. Teckenförklaring Insatsrör 2 Köldbärarledning 3 Murbruk 4 Tätningsmassa Figur 10. Håltagning 1. Ta upp hål i väggen för köldbärarledningarnas insatsrör (1). Följ mått- och anslutningsskisserna. Om det finns risk för infiltration av grundvatten, måste särskilda vattentäta genomföringar tillämpas. 2. Placera insatsrören (1) i hålen och låt dem luta nedåt, lutningen skall vara minst 1 cm per 30 cm. Skär av dem snett inåt (enligt bilden) så att inte regnvatten kan tränga in i rören. 3. För köldbärarledningarna (2) genom insatsrören in i uppställningsrummet. 4. Laga väggen runt rören med murbruk (3). 5. Se till att köldbärarledningarna (2) är centrerade i insatsrören (1) så att värmeisoleringen fördelas jämnt på alla sidor. 6. Täta insatsrören (1) med lämplig tätningsmassa (skumplast) (4). Installationsanvisning VMGFB207 13

16 5 Uppackning och uppställning Värmepumpen är förpackad i kartong och wellpapp och levereras på träpall. 1. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Försiktighet! Vid förflyttning av värmepumpen så får utstickande röranslutningar ej användas för att lyfta värmepumpen. Emballaget kan inte heller användas att lyfta värmepumpen med. 5.1 Uppställning 1. Transportera värmepumpen till uppställningsplatsen. 2. Skär av spännbanden och ta bort emballaget. 3. Lyft värmepumpen från lastpallen. 4. Montera kondensavlopp om så önskas. Teckenförklaring 1 Ställbara fötter 1 Figur 11. Väg in värmepumpen med vattenpass 5. Justera den med hjälp av de ställbara fötterna (1) så att värmepumpen står vågrätt på underlaget. 5.2 Demontering av frontplåten Frontplåten demonteras på följande vis: 1. Skruva ur skruvarna (1). 2. Skjut frontplåten (2) uppåt och lyft försiktigt av den uppåt-framåt. 3. Ställ frontplåten bredvid värmepumpen. 14 Installationsanvisning VMGFB207

17 2 Teckenförklaring 1 Skruvar 2 Frontplåt 1 Frontplåten demon- Figur 12. teras Installationsanvisning VMGFB207 15

18 6 Rörinstallation Försiktighet! För att undvika läckage, se till att inga spänningar uppstår i anslutningsledningarna! Observera! Se till att rörinstallationen utförs i enlighet med mått- och anslutningsskisserna. Observera! Rörinstallationen ska utföras av behörig installatör. Försiktighet! Det är viktigt att värmesystemet är avluftat efter installation. Försiktighet! Avluftningsventiler monteras där så erfordras. 6.1 Säkerhetsventil Observera! Värmepumpen ska anslutas till expansionskärl och säkerhetsventil enligt gällande föreskrifter. Förbindelsen mellan behållaren och säkerhetsventilen ska gå i oavbruten stigning. Med oavbruten stigning menas här att ledningen i varje punkt inte får vinklas ner under en tänkt horisontallinje. Försiktighet! Köldbärarkretsen måste vara fylld med rätt mängd vätska annars kan anläggningen skadas. Se till att erfoderligt tryck finns i systemet dock ej över maxtrycket 3 bar. Försiktighet! Vid värmesystem med slutet expansionskärl skall även detta system förses med godkänd tryckmätare och säkerhetsventil. 6.2 Värmesystemets fram- och returledning 1. Montera ett smutsfilter (max hålstorlek 0,7 mm) i värmesystemets returledning för att skydda aggregatet mot främmande partiklar. 2. Montera framledningen med alla tillhörande komponenter. 3. Montera returledningen med alla tillhörande komponenter. 4. Isolera fram- och returledningarna. 16 Installationsanvisning VMGFB207

19 6.3 Systemförslag Figur 13. Systemförslag Teckenförklaring 1 Värmepump 82 Injusteringsventil 19 Varmvattenberedare 83 Backventil 31 Cirkulationspump (VVC) 84 Manometer 34 Cirkulationspump (hetgas) 86 Säkerhetsventil 36 Cirkulationspump (system) 88 Ventilrör (kallvatten) 50 Utegivare 90 Smutssil (vp) 51 Systemframledningsgivare 91 Smutssil (hetgas) 53 Varmvattengivare start 92 Smutssil (köldb.) 55 Varmvattengivare topp (Monteras i den beredare som är varmast) 97 Flexibel slang 75 Blandningsventil 111 Avluftn. och exp.kärl (köldb.) 77 Växelventil 112 Expansionskärl (slutet) 80 Avstängningsventil 115 Elkassett 81 Påfyllningsventil 117 Tillsatsvärme Värmepumpen kan producera både värme och varmvatten. Med en extern tillsats (oljepanna, elpanna, fjärrvärme eller liknande) stöds värmeproduktionen men inte varmvattenproduktionen. Växelventilen för värme och varmvatten är placerad före den externa tillsatsen vilket möjliggör samtidig produktion av värme och varmvatten. Värmepumpens reglerdator styr även en tillsatsshunt placerad efter den externa tillsatsen. I meny SERVICE väljs TILLSATS, EXTERN TILLSATS. Fabriksinställningen är: EXTERN TILLSATS = PÅ VXV VARMVATTEN = INT När oljepanna används som tillsats bör efterbränningstiden aktiveras till 60 minuter. I meny SERVICE väljs TILLSATS, EXTERN TILLSATS, AVSTÄGNINGSTID, 60M Installationsanvisning VMGFB207 17

20 7 Elinstallation 7.1 Elanslutning Försiktighet! Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Försiktighet! Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en allpolig strömställare (arbetsbrytare) med minst 3 mm kontaktöppning. FARA! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Strömtillförseln måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad vid fabrik. 1. Demontera värmepumpens frontplåt. 2. Dra matningskabeln genom härför avsedd öppning i värmepumpens bakstycke fram till inkoplingsplintarna. 3. Anslut matningskabeln till avsedda kopplingsplintar. Se separat manual för elanvisning. FARA! Elektrisk ström! Matningskabeln får endast anslutas till härför avsedd kopplingsplint. Inga andra kopplingsplintar får användas! Elskåpslayout K2 F1 F0 F3 F4 1 E1 Teckenförklaring K1 Kontaktor kompressor K1 K2 Kontaktor brinepump F10 Överströmsrelä kompressor F10 F11 F1 Överströmsrelä brinepump Säkring brinepump F11 1 F0 Manöversäkring styr, överhettningsskydd och kompressor F3 Manöversäkring värmetillsats F4 Manöversäkring Olja och El X1 X1 Kopplingsplintar för inkommande matning och temperaturgivare samt kopplingsplintar för yttre komponenter 1 Plats för extra kort Figur 14. Elskåp 7.2 Anslutning pump hetgas 1. Anslut pump hetgas till avsedda kopplingsplintar. Spänningen är 230 VAC. Pumpen är avsedd att placeras utanför värmepumpens hölje och ska anslutas med flexslangar. Denna pump är i drift parallellt med kompressorn. Se separat manual elanvisning. 18 Installationsanvisning VMGFB207

21 7.3 Anslutning av givare för utomhustemperatur Utegivaren placeras på husets nord- eller nordvästsida väl skyddad från direkt solljus. Utegivaren bör ej placeras på reflekterande plåtvägg. Givaren skall placeras minst 1 m från sådana öppningar i husväggen där varmluft kan strömma ut. Om givarkabeln ansluts via ett rör måste röret tätas så att givaren ej påverkas av ev varm utströmmande inomhusluft. 1. Dra utegivarens anslutningskabel genom härför avsedd öppning i värmepumpens bakstycke fram till inkopplingsplinten. 2. Anslut givaren till avsedd kopplingsplint. Se separat manual för elanvisning. Försiktighet! Utegivaren är ansluten med skyddsklenspänning. Följ de särskilda monteringsanvisningarna för utegivare! 7.4 Anslutning av givare varmvatten Anslut givare varmvatten till avsedda kopplingsplintar. Givaren bör placeras en tredjedel upp från botten i den beredare som är varmast. Se separat manual för elanvisning. 7.5 Anslutning av givare för systemframledningstemperatur Systemframledningsgivaren ska alltid monteras på systemets framledning efter tillsatsvärme. Givare ska placeras så att värmevattnet har hunnit att blanda sig väl. Se separat manual för elanvisning. 7.6 Anslutning av växelventil för varmvatten Se separat manual för elanvisning och växelventil. 7.7 Anslutning av rumsgivare (tillbehör) Demontera värmepumpens frontplåt. 1. Dra rumsgivarens anslutningskabel genom härför avsedd öppning i bakstycke fram till inkopplingsplinten. 2. Anslut givaren till avsedd kopplingsplint. Se separat manual för elanvisning. 7.8 Anslutning av tryck- och flödesvakt (tillbehör) Se separata manualer för elanvisning och tryck- och flödesvakt. 7.9 Anslutning av start och stopp tillsatsvärme Start/stop av tillsatsvärme kopplas till avsedd kopplingsplint. Se separat manual för elanvisning Anslutning av styrsignal för tillsatsvärme Se separat manual för elanvisning Omvandlingstabell för givare Försiktighet! Vid resistansmätning av givarna måste först givarkablar kopplas loss från reglerutrustningen. Installationsanvisning VMGFB207 19

22 Tabell 4. Utegivare Tabell 5. övriga givare C ohm, Ω C kilo ohm, kω 0 66,3 5 52, , , , , , , , ,1 50 8,5 55 7,1 60 6,0 65 5,0 70 4,2 75 3,7 80 3,1 85 2, Kontrollmätning av givare vid felsökning 1. Koppla ur aktuell givare ur I/O-kort/kopplingsplint. 2. Mät upp resistansen för givaren och eventuell skarvkabel. 3. Mät sedan enbart givaren. Observera! För att säkerställa givarens värde ska aktuell temperatur kontrolleras mot uppmätt resistans. 20 Installationsanvisning VMGFB207

23 8 Provkörning Observera! Läs säkerhetsföreskrifterna! Försiktighet! Anläggningen får endast tas i drift om värmesystemet, varmvattenberedaren och köldbärarsystemet är fyllda och avluftade. I annat fall kan cirkulationspumparna skadas. Försiktighet! Eventuella larm som kan uppträda i samband med installationen ska felsökas. Försiktighet! Om anläggningen endast skall drivas med hjälp av en tillsatsvärme vid installationen, måste värmesystemet vara fyllt och man måste även se till att kompressorn ej kan starta. Detta gör man genom att ställa in driftläge Tillsats. 8.1 Checklista installation Innan den manuella provkörningen så måste följande punkter kontrolleras så att de är utförda: Rörinstallation Elinstallation Rörinstallation värmesystem Rörinkoppling enl. inkopplingsschema Flexslangar på fram- och returledning Utjämningskärl på framledning Rörisolering Smutssil på returledning Luftning av värmesystem Samtliga radiatorventiler fullt öppna Expansionskärl värmesystem (ingår ej i leveransen) Säkerhetsventil för expansionskärl (3 bar) (ingår ej i leveransen) Påfyllningskran värmesystem (ingår ej i leveransen) Täthetskontroll Om extern varmvattenberedare är installerad, kontrollera även: Växelventil Säkerhetsventil för kallvatten (9 bar) Elinstallation Arbetsbrytare Avsäkring Rotationsriktning kompressor Köldbärarpump Placering utegivare Reglerdatorinställningar Installationsanvisning VMGFB207 21

24 Om extern varmvattenberedare är installerad, kontrollera även: Växelventil Köldbärarsystem Expansions-/avluftningskärl på returledning Säkerhetsventil för expansionskärl (3 bar) Påfyllnadskoppel på returledning Isolering genom yttervägg Övrig köldbärarisolering Luftning köldbärare Täthetskontroll 8.2 Manuell test Provkör och kontrollera samtidigt komponenternas funktion Aktivera manuell test 1. Se till att huvudströmbrytaren är tillslagen. 2. Välj driftläge, i menyn INFORMATION -> DRIFT -> 3. Öppna SERVICE menyn genom att hålla < intryckt i fem sekunder. 4. Sätt värdet för MANUELL TEST till 2. Observera! Välj läge 2 för MANUELL TEST för att kunna navigera ur manuell test menyn under pågående provkörning Testa köldbärarpump 1. Starta köldbärarsystemets köldbärarpump genom att sätta värdet BRINEPUMP till Kontrollera att köldbärarpumpen går genom: att lyssna att lägga handen på pumpen att nivån i expansionskärlet är stabil. Om nivån inte är stabil så finns det luft kvar i systemet. lyssna även efter luft 3. Om inte pumpen startar automatiskt, utför manuell start. 4. Om det finns luft i köldbärarsystemet, avlufta systemet. 5. Stoppa köldbärarpumpen genom att sätta värdet till Testa cirkulationspump 1. Starta värmesystemets cirkulationspump genom att sätta värdet CIRK.PUMP till Kontrollera att cirkulationspumpen går genom följande åtgärder: Lyssna Lägg handen på pumpen Lyssna även efter luft 3. Om inte pumpen startar, semanuell start av cirkulationspumpar 4. Om det finns luft i värmesystemet, avlufta, selufta värmesystemet 5. Stoppa cirkulationspumpen genom att sätta värdet till Installationsanvisning VMGFB207

25 Manuell start av cirkulationspumpar Om någon av cirkulationspumparna inte startar kan den behöva hjälpas igång enligt följande: 1 Figur 15. Avluftningsskruvens placering Försiktighet! Vid avluftning av cirkulationspumparna kan vatten komma i kontakt med elektriska komponenter. Skydda därför elpanelen mot vatteninträngning. 1. Öppna och ta bort avluftningsskruven framtill på pumpen. Se till att ta hand om den mängd vatten som kommer när skruven tas bort. 2. Stick in en spårmejsel och skruva i pumpens rotationsriktning (medurs). 3. Sätt tillbaks avluftningsskruven med sin gummipackning Testa växelventil (om varmvatten finns i anläggningen) 1. Aktivera växelventilen genom att sätta värdet VXV VARMVATTEN till Kontrollera att armen på växelventilen byter läge. 3. Om inte armen byter läge, utför felsökning Testa kompressorn 1. Starta cirkulationspumpen genom att sätta värdet CIRK.PUMP till Starta värmepumpens kompressor genom att sätta värdet VÄRMEPUMP till 1. Samtidigt som värdet sätts till 1 för värmepump så startar även köldbärarpumpen. Varning! Risk för brännskada, tryckröret på kompressorn kan bli C varmt efter en stunds drift! Installationsanvisning VMGFB207 23

26 1 Teckenförklaring 1 Observera! Varmt! Figur 16. Tryckröret ska bli varmt vid drift 1. Kontrollera att: kompressorn går åt rätt håll genom att känna på tryckröret med handen innan kompressorn startas, röret är då kallt. Känn igen efter en kort stund att tryckröret blir riktigt varmt. det låter normalt och att inga oljud finns. 2. Om inte röret blir varmt, eller om det låter onormalt, utför felsökning. 3. Stoppa kompressorn genom att sätta värdet till Stoppa köldbärarpumpen genom att sätta värdet till Stoppa cirkulationspumpen genom att sätta värdet till Testa tillsatsstegen 1. Starta cirkulationspumpen genom att sätta värdet CIRK.PUMP till 1 TILLSATS 1 1. Starta det första tillsatssteget genom att sätta värdet TILLSATS 1 till Kontrollera att tillsatssteget fungerar genom att gå ur menyn MANUELL TEST och gå in i menyn INFORMATION -> TEMPERATUR -> FRAMLEDNING och kontrollera att temperaturen stiger. 3. Gå tillbaks till menyn manuell TEST och stoppa TILLSATS 1 genom att sätta värdet tillbaks till 0. TILLSATS 2, TILLSATS 3 1. Upprepa stegen i TILLSATS 1 för TILLSATS 2 och TILLSATS Stoppa cirkulationspumpen genom att sätta värdet till Testa avsäkringen 1. Starta cirkulationspumpen genom att sätta värdet CIRK.PUMP till 1 2. Starta kompressorn genom att sätta värdet VÄRMEPUMP till Starta samtidigt de tillsatssteg som finns tillgängliga för att kontrollera att avsäkringen klarar full drift. 4. Stoppa tillsatsstegen och kompressorn genom att sätta värdena till Stoppa cirkulationspumpen genom att sätta värdet till Avsluta provkörningen Sätt värdet för MANUELL TEST till Installationsanvisning VMGFB207

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss.

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1107-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol Installations- och bruksanvisning för med styrsystem ExoTrol ver 1.5 ver 0901-08 Inledning Denna manual är avsedd för värmepumparna ExoAir, Polaris och Exotic tillsammans med styrning Exotrol och ExoTank

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231364 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Handbok Värmepump EHP xx LW/M och LW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009-12 Artikelnummer: 6720640297 Utgåva 2009/12

Läs mer

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump 161 501 54/1 2009-05-15 Välkommen! Grattis! Din nya CTC luft/vatten-värmepump för inomhusbruk (CLWi) är en förstklassig

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1226

Användarhandbok NIBE F1226 LEK Användarhandbok Bergvärmepump UHB SE 1109-1 031927 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2 -2 0 +2 MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-2 2014-02-18 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-10 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-101

Läs mer