Installationsanvisning DHP-S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning DHP-S"

Transkript

1 Installationsanvisning DHP-S VMGFB207

2 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande Copyright Danfoss A/S. Svenska språket används för bruksanvisning i original. Övriga språk är en översättning av bruksanvisning i original. (Direktiv 2006/42/EG)

3 Innehållsförteckning 1 Om anvisningen Inledning Symboler Terminologi Viktig information Köldmedium Ljud och vibrationer Värmepumpsdata Mått och komponenter Röranslutningar Erfoderligt serviceutrymme Tekniska data Håltagning köldbärarledningar Uppackning och uppställning Uppställning Demontering av frontplåten Rörinstallation Säkerhetsventil Värmesystemets fram- och returledning Systemförslag Elinstallation Elanslutning Anslutning pump hetgas Anslutning av givare för utomhustemperatur Anslutning av givare varmvatten Anslutning av givare för systemframledningstemperatur Anslutning av växelventil för varmvatten Anslutning av rumsgivare (tillbehör) Anslutning av tryck- och flödesvakt (tillbehör) Anslutning av start och stopp tillsatsvärme Anslutning av styrsignal för tillsatsvärme Omvandlingstabell för givare Provkörning Checklista installation Manuell test Uppstart Anpassa till värmesystem Montering av frontplåten Menyinformation SERVICE meny Viktiga parametrar Referenser VMGFB207 1

4

5 1 Om anvisningen 1.1 Inledning Inledningsvis beskriver installationsanvisningen värmepumpsdata. Installationsanvisningen innehåller därefter instruktioner i en logisk följd för uppackning, installationsförfarande, och kontroll av installationen. Hänvisningar till kapitel och avsnitt inom anvisningarna markeras med kursiv stil, exempel: Om anvisningen. Hänvisningar till menyval i värmepumpens styrning markeras med versaler, exempel: INFORMATION -> DRIFT -> AUTO. Samtliga figurer i anvisningen är numrerade för att installatörer och servicetekniker enkelt ska kunna referera till dem. 1.2 Symboler Anvisningen innehåller olika varningssymboler som tillsammans med text uppmärksammar läsaren på att det finns risker med åtgärder som ska utföras. Symbolerna visas till vänster om texten och det finns tre symboler som används vid olika grader av faror: FARA! Farlig elektrisk spänning!uppmärksammar på en omedelbar fara som leder till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Varning! Risk för personskador!uppmärksammar på en möjlig fara som kan leda till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Försiktighet! Risk för skada på anläggningen. Informerar om en möjlig fara som kan leda till sakskador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. En fjärde symbol används för att ge praktisk information eller tips om hur ett momentet bör utföras. Observera! Information om underlättande av hanteringen av anläggningen eller en möjlig driftteknisk nackdel. 1.3 Terminologi Anvisningen innehåller konsekventa termer för att benämna komponenter och funktioner. Tabellen listar de vanligaste termerna som används i anvisningen. Tabell 1. Terminologi Term Värmesystem Framledning Returledning Cirkulationspump Köldmediekrets Köldmedium Betydelse Den krets som avger värme till fastigheten eller till varmvattenberedare. Värmesystemets framledning med flödesriktning från värmepump till radiatorer/golvvärme eller varmvattenberedare. Värmesystemets returledning med flödesriktning från radiatorer/golvvärme eller varmvattenberedare till värmepump. Cirkulationspump för värmesystem. Den energibärarande kretsen mellan utomhusluften och värmesystem. Den gas/vätska som cirkulerar i köldmediekretsen. Installationsanvisning VMGFB207 3

6 2 Viktig information Försiktighet! Värmepumpen skall placeras frostfritt! Försiktighet! Anläggningen får endast tas i drift om värmesystemet är fyllt och avluftat. I annat fall kan cirkulationspumpen skadas. Försiktighet! Om elinstallatören önskar testa sina elkopplingar innan ovanstående är utfört får detta endast utföras efter att det har säkerhetsställts att värmepumpen, elpannan, kompressorn och värmesköldarna är frånkopplade. Försiktighet! Vid uppfyllning av köldbärarsystemet ska köldbärarpumpen vara i drift men man måste tillse att kompressorn och värmebärarpumpen inte har möjlighet att starta. Anläggningen kan betraktas som underhållsfri men viss tillsyn är nödvändig. Innan du förändrar reglerdatorns inställning bör du först ta reda på vad dessa förändringar innebär. Vid eventuella behov av servicearbeten ska du vända dig till din installatör. Försiktighet! Den här apparaten är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar kunskap eller erfarenhet, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas av en säkerhetsansvarig person. Observera! Se till att barn inte leker med apparaten. 2.1 Köldmedium Värmepumpens kylsystem (köldmediekretsen) är fyllt med köldmediet R407C. Försiktighet! Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av person med kyltekniskt certifikat. Försiktighet! Eldfara! R407C köldmedium är ej eldfarlig eller explosiv under normala förhållanden. Giftighet Under normal användning och under normala förhållanden har dessa köldmedium låg giftighet. Även om giftigheten är låg hos köldmediet finns det risk för skador (även livsfara) vid onormala situationer eller vid avsiktligt missbruk. Köldmedieångorna är många gånger tyngre än luft och i slutna utrymmen eller i del av utrymme, som är beläget lägre än tex. dörren, kan stor koncentration uppstå vid läckage och risk för kvävning på grund av syrebrist kan bli följden. Utrymmen där tunga ångor kan samlas och tränga undan luften, skall därför förses med god ventilation. 4 Installationsanvisning VMGFB207

7 Varning! Risk för personskador! Köldmediet bildar tillsammans med öppen låga en giftig och irriterande gas. Gasen kan spåras på lukten redan vid koncentrationer under dess tillåtna gränsvärde. Utrymmen evakueras till dess att noggrann vädring har utförts. Varning! Risk för personskador! Var och en som fått förgiftningssymtom av ångorna skall omedelbart förflytta sig eller bli förflyttade ut i friska luften. Ingrepp i köldmediekretsen Vid reparation av köldmediekretsen får ej köldmedium från värmepumpen släppas ut det måste destrueras i speciell anläggning. Avtappning och påfyllning får endast ske med nytt köldmedium (mängd kilo köldmedium se tillverkningsskylt) via serviceventiler. Vid fyllning med annat köldmedium än R407C kommer alla garantier från Thermia Värme AB att upphöra, om detta nya köldmedium ej skriftligt meddelats som godkänt ersättningsköldmedium tillsammans med övriga åtgärder. Skrotning När värmepumpen skall skrotas ska köldmediet omhändertagas för destruktion. Lokala föreskrifter om omhändertagande av köldmediet skall följas. Se även naturvårdsverkets gällande köldmediekungörelse. 2.2 Ljud och vibrationer Flexslangar Samtliga rör bör förläggas på ett sådant sätt att vibrationer inte kan fortplanta sig från värmepumpen via rörsystemet och ut i byggnaden, detta gäller även för expansionsledningen. För att undvika fortplantning av vibrationer rekommenderas att flexibla slangar används för samtliga röranslutningar. Flexibla slangar finns att köpa som tillbehör. Figurerna nedan visar hur lämpliga och olämpliga installationer med sådana slangar kan se ut. Installationsanvisning VMGFB207 5

8 För att undvika ljud orsakat av rörens upphängning bör ett gummiklätt rörklämma användas för att förebygga fortplantning av vibrationer. Montaget bör dock inte vara för stumt och rörklämman får därför inte sitta för tätt. Figur 1. Montera flexslangarna vridningsfritt. Vid gängad anslutning ska mothållsnyckel användas Figur 2. Anpassa slanglängden vid böjar så att utböjning och sträckning undviks Figur 3. Anpassa slanglängden så att utböjningar och sträckningar undviks och att förskjuta ändarna så att slangen monteras helt rakt Figur 4. Använd fasta rörböjar för att undvika otillåtna böjpåkänningar intill anslutningarna Preventiva åtgärder Vissa av följande punkter kan även användas vid felsökning. Installera inte värmepumpar vägg i vägg med sovrum. 6 Installationsanvisning VMGFB207

9 Se till att samtliga rör är elastiskt upphängda, med upphängningar som på bilden eller liknande. Meningen är att gummit (eller annat material) ska komprimeras 1 till 2 mm under vibration. Det är alltså inte bra att hänga upp rören i för många punkter, då blir kraften i varje upphängning för liten. Figur 5. Elastiskt upphängning av rör. Om värmepumpen placeras inomhus och taket i utrymmet är för klent eller av annan anledning olämpligt att hänga upp ovan beskrivna rörupphängningar i, kan det löna sig att sätta upp (eller bygga) särskilda stativ som rören hängs upp i och som står på golvet. Se till att rörledningar inte ligger an mot väggar eller plåtskåp som de passerar och att fogskum finns runt hela rören, inte bara ovanför. Rörledningar inuti värmepumpen inte ligger an mot varandra (i sådana fall, kläm in och tejpa fast lämpligt gummi, att dra isär rören för hand hjälper bara kortsiktigt). Om värmepumpen står placerad på ett ostabilt underlag, placera gummifötter avsedd för dess vikt. Om det behövs, använd gummiband för att hålla flexslangar på plats så att de inte ligger an mot varandra eller på annat sätt bildar vibrationsbryggor. Se till att elkablarna inte är hårt spända, i sådana fall bildar de vibrationsbryggor. Installera värmepumpen om möjligt, på en plats som är ljudisolerat från utrymmen som boende normalt vistas. Ljudförbättrande åtgärder att eventuellt genomföra i efterhand: Gå igenom ovanstående punkter och förbättra om möjligt. Huv till kompressor (mest effektivt för höga frekvenser). Förbättra den akustiska miljön i utrymmen där värmepumpen står placerad genom att montera akustikskivor på väggar och i tak. I vissa fall kan det vara idé att flytta värmepumpen till ett annat utrymme Elanslutning Försiktighet! Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Installationsanvisning VMGFB207 7

10 Försiktighet! Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en allpolig strömställare (arbetsbrytare) med minst 3 mm kontaktöppning. För information om maximal belastning för externt anslutna enheter, se elanvisning. Elektrisk ström! FARA! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Strömtillförseln måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad vid fabrik. 8 Installationsanvisning VMGFB207

11 3 Värmepumpsdata 3.1 Mått och komponenter 60 ± (±10) ±10 Figur 6. Mått Teckenförklaring 1 Köldbärare ut (från värmepump) 2 Värme retur (returledning) 3 Returledning hetgasväxlare 4 Framledning hetgasväxlare 5 Värme tillopp (framledning) 6 Köldbärare in (till värmepump) 7 Genomföring för kommunikationskabel 8 Genomföring för ink. matning och givare 9 Framledningsgivare 10 Kondensor med avtappning för primär sida 11 Förångare 12 Returgivare 13 Kompressor 14 Hetgasväxlare 15 Torkfilter 16 Expansionsventil 17 Värmebärarpump 18 Köldbärarpump Figur 7. Komponenter Installationsanvisning VMGFB207 9

12 3.2 Röranslutningar Tabell 2. Anslutningsdiameter Storlek Köldbärare Värme Hetgasväxlare Solid Solid Solid Solid Vid installation i trånga utrymmen är det bra att underlätta rördragningen på värmepumpens baksida genom att ansluta rören innan pumpen ställs på plats. Följande figur visar ett exempel på hur rören kan dras. Observera! Tänk på att inte skruva fast rören i värmepumpens plåthölje eftersom det överför vibrationer med ljudproblem som följd Teckenförklaring 1 Köldbärare ut (från värmepumpen) Värme retur (returledning) 4 3 Returledning hetgasväxlare 4 Framledning hetgasväxlare 5 Värme tillopp (framledning) 3 6 Köldbärare in (till värmepumpen) 1 2 Figur 8. Röranslutning 3.3 Erfoderligt serviceutrymme För att underlätta installationen och senare kontroll och underhållsarbeten måste det finnas tillräckligt fritt 10 Installationsanvisning VMGFB207

13 utrymme runt värmepumpen i enlighet med följande måttangivelser: Figur 9. Serviceutrymme 3.4 Tekniska data Tabell 3. Tekniska data DHP-S Köldmedia Typ R407C R407C R407C R407C Mängd kg 3,4 3,5 3,6 4,2 Provtryck MPa 3,4 3,4 3,4 3,4 Beräkningstryck MPa 2,95 2,95 2,95 2,95 Kompressor Typ Scroll Scroll Scroll Scroll Elektriska data 3-N ~50Hz Nominella effekter 1) Olja POE POE POE POE Elanslutning Volt 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz Märkeffekt kw 8,8 11,8 15,7 19,9 Startström A Säkring A Avgiven effekt kw 17,6 23,2 30,3 36,8 Värmefaktor COP 3,09 3,03 3,11 2,91 Nominellt Köldbärare 3) l/s 1,2 1,6 2,2 2,4 flöde 2) Värmefaktor l/s 0,5 0,6 0,8 1,0 Yttre tillgängligt Köldbärare kpa tryck 4) Värmebärare kpa Internt tryckfall Max/min temperatur Kondensor kpa Förångare kpa Köldbärare C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 Värmebärare C 60/20 60/20 60/20 60/20 Pressostater Lågtryck MPa 0,08 0,08 0,08 0,08 Installationsanvisning VMGFB207 11

14 DHP-S Frostskyddsmedel Drift MPa 2,65 2,65 2,65 2,65 Högtryck MPa 2,95 2,95 2,95 2,95 Etylenglykol/ Etanol Etylenglykol/ Etanol Etylenglykol/ Etanol Vikt kg Etylenglykol/ Etanol Mätningarna är utförda på en begränsad mängd värmepumpar vilket kan ge variationer i resultaten. Toleranser i mätmetoderna kan också ge variationer. 1)Vid B0W45 enligt EN Värmebärare Δ5K, köldbärare Δ3K. 2)Nominellt flöde: värmebärare Δ10, kylkrets Δ3K. 3)Frostskyddsmedel i kylt medium: Etanol-vatten. 4)Vid nominellt flöde. 12 Installationsanvisning VMGFB207

15 4 Håltagning köldbärarledningar Försiktighet! Se till att placera hålen för insatsrören så att det finns plats för övriga installationer. Försiktighet! Köldbärarledningarna ska ha separata väggenomföringar. Om väggenomföringarna är under högsta grundvattennivån måste vattentäta genomföringar användas. Sträckan för köldbärarledningarna skall isoleras hela vägen från värmepumpen, genom väggar och på utsidan av huset ända fram till kollektorn för att undvika att kondens uppstår samt förhindra värmeförluster. Om köldbärarledningarna skall förläggas ovan mark, ta upp hål i väggarna för köldbärarledningarna. Om köldbärarledningarna skall förläggas under mark se instruktion nedan. Teckenförklaring Insatsrör 2 Köldbärarledning 3 Murbruk 4 Tätningsmassa Figur 10. Håltagning 1. Ta upp hål i väggen för köldbärarledningarnas insatsrör (1). Följ mått- och anslutningsskisserna. Om det finns risk för infiltration av grundvatten, måste särskilda vattentäta genomföringar tillämpas. 2. Placera insatsrören (1) i hålen och låt dem luta nedåt, lutningen skall vara minst 1 cm per 30 cm. Skär av dem snett inåt (enligt bilden) så att inte regnvatten kan tränga in i rören. 3. För köldbärarledningarna (2) genom insatsrören in i uppställningsrummet. 4. Laga väggen runt rören med murbruk (3). 5. Se till att köldbärarledningarna (2) är centrerade i insatsrören (1) så att värmeisoleringen fördelas jämnt på alla sidor. 6. Täta insatsrören (1) med lämplig tätningsmassa (skumplast) (4). Installationsanvisning VMGFB207 13

16 5 Uppackning och uppställning Värmepumpen är förpackad i kartong och wellpapp och levereras på träpall. 1. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Försiktighet! Vid förflyttning av värmepumpen så får utstickande röranslutningar ej användas för att lyfta värmepumpen. Emballaget kan inte heller användas att lyfta värmepumpen med. 5.1 Uppställning 1. Transportera värmepumpen till uppställningsplatsen. 2. Skär av spännbanden och ta bort emballaget. 3. Lyft värmepumpen från lastpallen. 4. Montera kondensavlopp om så önskas. Teckenförklaring 1 Ställbara fötter 1 Figur 11. Väg in värmepumpen med vattenpass 5. Justera den med hjälp av de ställbara fötterna (1) så att värmepumpen står vågrätt på underlaget. 5.2 Demontering av frontplåten Frontplåten demonteras på följande vis: 1. Skruva ur skruvarna (1). 2. Skjut frontplåten (2) uppåt och lyft försiktigt av den uppåt-framåt. 3. Ställ frontplåten bredvid värmepumpen. 14 Installationsanvisning VMGFB207

17 2 Teckenförklaring 1 Skruvar 2 Frontplåt 1 Frontplåten demon- Figur 12. teras Installationsanvisning VMGFB207 15

18 6 Rörinstallation Försiktighet! För att undvika läckage, se till att inga spänningar uppstår i anslutningsledningarna! Observera! Se till att rörinstallationen utförs i enlighet med mått- och anslutningsskisserna. Observera! Rörinstallationen ska utföras av behörig installatör. Försiktighet! Det är viktigt att värmesystemet är avluftat efter installation. Försiktighet! Avluftningsventiler monteras där så erfordras. 6.1 Säkerhetsventil Observera! Värmepumpen ska anslutas till expansionskärl och säkerhetsventil enligt gällande föreskrifter. Förbindelsen mellan behållaren och säkerhetsventilen ska gå i oavbruten stigning. Med oavbruten stigning menas här att ledningen i varje punkt inte får vinklas ner under en tänkt horisontallinje. Försiktighet! Köldbärarkretsen måste vara fylld med rätt mängd vätska annars kan anläggningen skadas. Se till att erfoderligt tryck finns i systemet dock ej över maxtrycket 3 bar. Försiktighet! Vid värmesystem med slutet expansionskärl skall även detta system förses med godkänd tryckmätare och säkerhetsventil. 6.2 Värmesystemets fram- och returledning 1. Montera ett smutsfilter (max hålstorlek 0,7 mm) i värmesystemets returledning för att skydda aggregatet mot främmande partiklar. 2. Montera framledningen med alla tillhörande komponenter. 3. Montera returledningen med alla tillhörande komponenter. 4. Isolera fram- och returledningarna. 16 Installationsanvisning VMGFB207

19 6.3 Systemförslag Figur 13. Systemförslag Teckenförklaring 1 Värmepump 82 Injusteringsventil 19 Varmvattenberedare 83 Backventil 31 Cirkulationspump (VVC) 84 Manometer 34 Cirkulationspump (hetgas) 86 Säkerhetsventil 36 Cirkulationspump (system) 88 Ventilrör (kallvatten) 50 Utegivare 90 Smutssil (vp) 51 Systemframledningsgivare 91 Smutssil (hetgas) 53 Varmvattengivare start 92 Smutssil (köldb.) 55 Varmvattengivare topp (Monteras i den beredare som är varmast) 97 Flexibel slang 75 Blandningsventil 111 Avluftn. och exp.kärl (köldb.) 77 Växelventil 112 Expansionskärl (slutet) 80 Avstängningsventil 115 Elkassett 81 Påfyllningsventil 117 Tillsatsvärme Värmepumpen kan producera både värme och varmvatten. Med en extern tillsats (oljepanna, elpanna, fjärrvärme eller liknande) stöds värmeproduktionen men inte varmvattenproduktionen. Växelventilen för värme och varmvatten är placerad före den externa tillsatsen vilket möjliggör samtidig produktion av värme och varmvatten. Värmepumpens reglerdator styr även en tillsatsshunt placerad efter den externa tillsatsen. I meny SERVICE väljs TILLSATS, EXTERN TILLSATS. Fabriksinställningen är: EXTERN TILLSATS = PÅ VXV VARMVATTEN = INT När oljepanna används som tillsats bör efterbränningstiden aktiveras till 60 minuter. I meny SERVICE väljs TILLSATS, EXTERN TILLSATS, AVSTÄGNINGSTID, 60M Installationsanvisning VMGFB207 17

20 7 Elinstallation 7.1 Elanslutning Försiktighet! Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Försiktighet! Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en allpolig strömställare (arbetsbrytare) med minst 3 mm kontaktöppning. FARA! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Strömtillförseln måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad vid fabrik. 1. Demontera värmepumpens frontplåt. 2. Dra matningskabeln genom härför avsedd öppning i värmepumpens bakstycke fram till inkoplingsplintarna. 3. Anslut matningskabeln till avsedda kopplingsplintar. Se separat manual för elanvisning. FARA! Elektrisk ström! Matningskabeln får endast anslutas till härför avsedd kopplingsplint. Inga andra kopplingsplintar får användas! Elskåpslayout K2 F1 F0 F3 F4 1 E1 Teckenförklaring K1 Kontaktor kompressor K1 K2 Kontaktor brinepump F10 Överströmsrelä kompressor F10 F11 F1 Överströmsrelä brinepump Säkring brinepump F11 1 F0 Manöversäkring styr, överhettningsskydd och kompressor F3 Manöversäkring värmetillsats F4 Manöversäkring Olja och El X1 X1 Kopplingsplintar för inkommande matning och temperaturgivare samt kopplingsplintar för yttre komponenter 1 Plats för extra kort Figur 14. Elskåp 7.2 Anslutning pump hetgas 1. Anslut pump hetgas till avsedda kopplingsplintar. Spänningen är 230 VAC. Pumpen är avsedd att placeras utanför värmepumpens hölje och ska anslutas med flexslangar. Denna pump är i drift parallellt med kompressorn. Se separat manual elanvisning. 18 Installationsanvisning VMGFB207

21 7.3 Anslutning av givare för utomhustemperatur Utegivaren placeras på husets nord- eller nordvästsida väl skyddad från direkt solljus. Utegivaren bör ej placeras på reflekterande plåtvägg. Givaren skall placeras minst 1 m från sådana öppningar i husväggen där varmluft kan strömma ut. Om givarkabeln ansluts via ett rör måste röret tätas så att givaren ej påverkas av ev varm utströmmande inomhusluft. 1. Dra utegivarens anslutningskabel genom härför avsedd öppning i värmepumpens bakstycke fram till inkopplingsplinten. 2. Anslut givaren till avsedd kopplingsplint. Se separat manual för elanvisning. Försiktighet! Utegivaren är ansluten med skyddsklenspänning. Följ de särskilda monteringsanvisningarna för utegivare! 7.4 Anslutning av givare varmvatten Anslut givare varmvatten till avsedda kopplingsplintar. Givaren bör placeras en tredjedel upp från botten i den beredare som är varmast. Se separat manual för elanvisning. 7.5 Anslutning av givare för systemframledningstemperatur Systemframledningsgivaren ska alltid monteras på systemets framledning efter tillsatsvärme. Givare ska placeras så att värmevattnet har hunnit att blanda sig väl. Se separat manual för elanvisning. 7.6 Anslutning av växelventil för varmvatten Se separat manual för elanvisning och växelventil. 7.7 Anslutning av rumsgivare (tillbehör) Demontera värmepumpens frontplåt. 1. Dra rumsgivarens anslutningskabel genom härför avsedd öppning i bakstycke fram till inkopplingsplinten. 2. Anslut givaren till avsedd kopplingsplint. Se separat manual för elanvisning. 7.8 Anslutning av tryck- och flödesvakt (tillbehör) Se separata manualer för elanvisning och tryck- och flödesvakt. 7.9 Anslutning av start och stopp tillsatsvärme Start/stop av tillsatsvärme kopplas till avsedd kopplingsplint. Se separat manual för elanvisning Anslutning av styrsignal för tillsatsvärme Se separat manual för elanvisning Omvandlingstabell för givare Försiktighet! Vid resistansmätning av givarna måste först givarkablar kopplas loss från reglerutrustningen. Installationsanvisning VMGFB207 19

22 Tabell 4. Utegivare Tabell 5. övriga givare C ohm, Ω C kilo ohm, kω 0 66,3 5 52, , , , , , , , ,1 50 8,5 55 7,1 60 6,0 65 5,0 70 4,2 75 3,7 80 3,1 85 2, Kontrollmätning av givare vid felsökning 1. Koppla ur aktuell givare ur I/O-kort/kopplingsplint. 2. Mät upp resistansen för givaren och eventuell skarvkabel. 3. Mät sedan enbart givaren. Observera! För att säkerställa givarens värde ska aktuell temperatur kontrolleras mot uppmätt resistans. 20 Installationsanvisning VMGFB207

23 8 Provkörning Observera! Läs säkerhetsföreskrifterna! Försiktighet! Anläggningen får endast tas i drift om värmesystemet, varmvattenberedaren och köldbärarsystemet är fyllda och avluftade. I annat fall kan cirkulationspumparna skadas. Försiktighet! Eventuella larm som kan uppträda i samband med installationen ska felsökas. Försiktighet! Om anläggningen endast skall drivas med hjälp av en tillsatsvärme vid installationen, måste värmesystemet vara fyllt och man måste även se till att kompressorn ej kan starta. Detta gör man genom att ställa in driftläge Tillsats. 8.1 Checklista installation Innan den manuella provkörningen så måste följande punkter kontrolleras så att de är utförda: Rörinstallation Elinstallation Rörinstallation värmesystem Rörinkoppling enl. inkopplingsschema Flexslangar på fram- och returledning Utjämningskärl på framledning Rörisolering Smutssil på returledning Luftning av värmesystem Samtliga radiatorventiler fullt öppna Expansionskärl värmesystem (ingår ej i leveransen) Säkerhetsventil för expansionskärl (3 bar) (ingår ej i leveransen) Påfyllningskran värmesystem (ingår ej i leveransen) Täthetskontroll Om extern varmvattenberedare är installerad, kontrollera även: Växelventil Säkerhetsventil för kallvatten (9 bar) Elinstallation Arbetsbrytare Avsäkring Rotationsriktning kompressor Köldbärarpump Placering utegivare Reglerdatorinställningar Installationsanvisning VMGFB207 21

24 Om extern varmvattenberedare är installerad, kontrollera även: Växelventil Köldbärarsystem Expansions-/avluftningskärl på returledning Säkerhetsventil för expansionskärl (3 bar) Påfyllnadskoppel på returledning Isolering genom yttervägg Övrig köldbärarisolering Luftning köldbärare Täthetskontroll 8.2 Manuell test Provkör och kontrollera samtidigt komponenternas funktion Aktivera manuell test 1. Se till att huvudströmbrytaren är tillslagen. 2. Välj driftläge, i menyn INFORMATION -> DRIFT -> 3. Öppna SERVICE menyn genom att hålla < intryckt i fem sekunder. 4. Sätt värdet för MANUELL TEST till 2. Observera! Välj läge 2 för MANUELL TEST för att kunna navigera ur manuell test menyn under pågående provkörning Testa köldbärarpump 1. Starta köldbärarsystemets köldbärarpump genom att sätta värdet BRINEPUMP till Kontrollera att köldbärarpumpen går genom: att lyssna att lägga handen på pumpen att nivån i expansionskärlet är stabil. Om nivån inte är stabil så finns det luft kvar i systemet. lyssna även efter luft 3. Om inte pumpen startar automatiskt, utför manuell start. 4. Om det finns luft i köldbärarsystemet, avlufta systemet. 5. Stoppa köldbärarpumpen genom att sätta värdet till Testa cirkulationspump 1. Starta värmesystemets cirkulationspump genom att sätta värdet CIRK.PUMP till Kontrollera att cirkulationspumpen går genom följande åtgärder: Lyssna Lägg handen på pumpen Lyssna även efter luft 3. Om inte pumpen startar, semanuell start av cirkulationspumpar 4. Om det finns luft i värmesystemet, avlufta, selufta värmesystemet 5. Stoppa cirkulationspumpen genom att sätta värdet till Installationsanvisning VMGFB207

25 Manuell start av cirkulationspumpar Om någon av cirkulationspumparna inte startar kan den behöva hjälpas igång enligt följande: 1 Figur 15. Avluftningsskruvens placering Försiktighet! Vid avluftning av cirkulationspumparna kan vatten komma i kontakt med elektriska komponenter. Skydda därför elpanelen mot vatteninträngning. 1. Öppna och ta bort avluftningsskruven framtill på pumpen. Se till att ta hand om den mängd vatten som kommer när skruven tas bort. 2. Stick in en spårmejsel och skruva i pumpens rotationsriktning (medurs). 3. Sätt tillbaks avluftningsskruven med sin gummipackning Testa växelventil (om varmvatten finns i anläggningen) 1. Aktivera växelventilen genom att sätta värdet VXV VARMVATTEN till Kontrollera att armen på växelventilen byter läge. 3. Om inte armen byter läge, utför felsökning Testa kompressorn 1. Starta cirkulationspumpen genom att sätta värdet CIRK.PUMP till Starta värmepumpens kompressor genom att sätta värdet VÄRMEPUMP till 1. Samtidigt som värdet sätts till 1 för värmepump så startar även köldbärarpumpen. Varning! Risk för brännskada, tryckröret på kompressorn kan bli C varmt efter en stunds drift! Installationsanvisning VMGFB207 23

26 1 Teckenförklaring 1 Observera! Varmt! Figur 16. Tryckröret ska bli varmt vid drift 1. Kontrollera att: kompressorn går åt rätt håll genom att känna på tryckröret med handen innan kompressorn startas, röret är då kallt. Känn igen efter en kort stund att tryckröret blir riktigt varmt. det låter normalt och att inga oljud finns. 2. Om inte röret blir varmt, eller om det låter onormalt, utför felsökning. 3. Stoppa kompressorn genom att sätta värdet till Stoppa köldbärarpumpen genom att sätta värdet till Stoppa cirkulationspumpen genom att sätta värdet till Testa tillsatsstegen 1. Starta cirkulationspumpen genom att sätta värdet CIRK.PUMP till 1 TILLSATS 1 1. Starta det första tillsatssteget genom att sätta värdet TILLSATS 1 till Kontrollera att tillsatssteget fungerar genom att gå ur menyn MANUELL TEST och gå in i menyn INFORMATION -> TEMPERATUR -> FRAMLEDNING och kontrollera att temperaturen stiger. 3. Gå tillbaks till menyn manuell TEST och stoppa TILLSATS 1 genom att sätta värdet tillbaks till 0. TILLSATS 2, TILLSATS 3 1. Upprepa stegen i TILLSATS 1 för TILLSATS 2 och TILLSATS Stoppa cirkulationspumpen genom att sätta värdet till Testa avsäkringen 1. Starta cirkulationspumpen genom att sätta värdet CIRK.PUMP till 1 2. Starta kompressorn genom att sätta värdet VÄRMEPUMP till Starta samtidigt de tillsatssteg som finns tillgängliga för att kontrollera att avsäkringen klarar full drift. 4. Stoppa tillsatsstegen och kompressorn genom att sätta värdena till Stoppa cirkulationspumpen genom att sätta värdet till Avsluta provkörningen Sätt värdet för MANUELL TEST till Installationsanvisning VMGFB207

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1007 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV Skötselanvisning Atec 086L0127 Rev. 1 SV Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. 2010 Thermia Värme AB. Svenska språket används

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

Installationsanvisning DHP-AQ

Installationsanvisning DHP-AQ Installationsanvisning DHP-AQ VMGFD107 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss.

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 Brine är ett kompakt värmepumps för berg, sjö eller ytjordvärme. Värmeupptagningen sker i ett slutet system där en blandning av frostskyddsmedel ( vanligen

Läs mer

Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257

Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257 Bonus Air Luft-attenvärmepump Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257 Innehåll Installation... 2 Uppackning... 2 Håltagning i vägg för köldbärarrör... 2 Håltagning

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie RS/2

Qvantum V.I.P. Serie RS/2 RS-0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum V.I.P. Serie RS/ värmepump med Economizer Qvantum Q5 RS/ - Q8 RS/ Qvantum Q65 RS/ - Q96 RS/ RS-0 -stegs economizer värmepump Serie RS/ Qvantum Serie

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2014/10) sv Innehållsförteckning 1 Säkerhetsanvisningar...2 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar...2 1.2 Avsedd användning...2 1.3 Säkerhet för elektriska hushållsapparater

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352 PBD SE - FIGHTE Markvärmepump FIGHTE Allmänt Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla FIGHTE är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekällor

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie RK/2

Qvantum V.I.P. Serie RK/2 RK-0 Grundva envärmepump Qvantum V.I.P. Serie RK/ värmepump med Economizer Qvantum Q5 RK/ - Q8 RK/ Qvantum Q65 RK/ - Q96 RK/ Tillverkad i Sverige RK-0 -stegs economizervärmepump Serie RK/ Qvantum Serie

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie LI/2

Qvantum V.I.P. Serie LI/2 LI2-1301 1 Uteluft / vatten värmepump Qvantum V.I.P. Serie LI/2 värmepump med Economizer Q15LI/2-Q21LI/2 Q25LI/2-Q41LI/2 Q48LI/2 LI2-1301 2 2-stegs värmepump med economizer Serie LI/2 2 STEGS KOMPRESSOR

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 722-2 Bergvärmepump FIGHTER 122 63921 NIBE FIGHTER 122 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump för uppvärmning av

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer