Installationsanvisning DHP-S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning DHP-S"

Transkript

1 Installationsanvisning DHP-S VMGFB207

2 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande Copyright Danfoss A/S. Svenska språket används för bruksanvisning i original. Övriga språk är en översättning av bruksanvisning i original. (Direktiv 2006/42/EG)

3 Innehållsförteckning 1 Om anvisningen Inledning Symboler Terminologi Viktig information Köldmedium Ljud och vibrationer Värmepumpsdata Mått och komponenter Röranslutningar Erfoderligt serviceutrymme Tekniska data Håltagning köldbärarledningar Uppackning och uppställning Uppställning Demontering av frontplåten Rörinstallation Säkerhetsventil Värmesystemets fram- och returledning Systemförslag Elinstallation Elanslutning Anslutning pump hetgas Anslutning av givare för utomhustemperatur Anslutning av givare varmvatten Anslutning av givare för systemframledningstemperatur Anslutning av växelventil för varmvatten Anslutning av rumsgivare (tillbehör) Anslutning av tryck- och flödesvakt (tillbehör) Anslutning av start och stopp tillsatsvärme Anslutning av styrsignal för tillsatsvärme Omvandlingstabell för givare Provkörning Checklista installation Manuell test Uppstart Anpassa till värmesystem Montering av frontplåten Menyinformation SERVICE meny Viktiga parametrar Referenser VMGFB207 1

4

5 1 Om anvisningen 1.1 Inledning Inledningsvis beskriver installationsanvisningen värmepumpsdata. Installationsanvisningen innehåller därefter instruktioner i en logisk följd för uppackning, installationsförfarande, och kontroll av installationen. Hänvisningar till kapitel och avsnitt inom anvisningarna markeras med kursiv stil, exempel: Om anvisningen. Hänvisningar till menyval i värmepumpens styrning markeras med versaler, exempel: INFORMATION -> DRIFT -> AUTO. Samtliga figurer i anvisningen är numrerade för att installatörer och servicetekniker enkelt ska kunna referera till dem. 1.2 Symboler Anvisningen innehåller olika varningssymboler som tillsammans med text uppmärksammar läsaren på att det finns risker med åtgärder som ska utföras. Symbolerna visas till vänster om texten och det finns tre symboler som används vid olika grader av faror: FARA! Farlig elektrisk spänning!uppmärksammar på en omedelbar fara som leder till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Varning! Risk för personskador!uppmärksammar på en möjlig fara som kan leda till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Försiktighet! Risk för skada på anläggningen. Informerar om en möjlig fara som kan leda till sakskador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. En fjärde symbol används för att ge praktisk information eller tips om hur ett momentet bör utföras. Observera! Information om underlättande av hanteringen av anläggningen eller en möjlig driftteknisk nackdel. 1.3 Terminologi Anvisningen innehåller konsekventa termer för att benämna komponenter och funktioner. Tabellen listar de vanligaste termerna som används i anvisningen. Tabell 1. Terminologi Term Värmesystem Framledning Returledning Cirkulationspump Köldmediekrets Köldmedium Betydelse Den krets som avger värme till fastigheten eller till varmvattenberedare. Värmesystemets framledning med flödesriktning från värmepump till radiatorer/golvvärme eller varmvattenberedare. Värmesystemets returledning med flödesriktning från radiatorer/golvvärme eller varmvattenberedare till värmepump. Cirkulationspump för värmesystem. Den energibärarande kretsen mellan utomhusluften och värmesystem. Den gas/vätska som cirkulerar i köldmediekretsen. Installationsanvisning VMGFB207 3

6 2 Viktig information Försiktighet! Värmepumpen skall placeras frostfritt! Försiktighet! Anläggningen får endast tas i drift om värmesystemet är fyllt och avluftat. I annat fall kan cirkulationspumpen skadas. Försiktighet! Om elinstallatören önskar testa sina elkopplingar innan ovanstående är utfört får detta endast utföras efter att det har säkerhetsställts att värmepumpen, elpannan, kompressorn och värmesköldarna är frånkopplade. Försiktighet! Vid uppfyllning av köldbärarsystemet ska köldbärarpumpen vara i drift men man måste tillse att kompressorn och värmebärarpumpen inte har möjlighet att starta. Anläggningen kan betraktas som underhållsfri men viss tillsyn är nödvändig. Innan du förändrar reglerdatorns inställning bör du först ta reda på vad dessa förändringar innebär. Vid eventuella behov av servicearbeten ska du vända dig till din installatör. Försiktighet! Den här apparaten är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar kunskap eller erfarenhet, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas av en säkerhetsansvarig person. Observera! Se till att barn inte leker med apparaten. 2.1 Köldmedium Värmepumpens kylsystem (köldmediekretsen) är fyllt med köldmediet R407C. Försiktighet! Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av person med kyltekniskt certifikat. Försiktighet! Eldfara! R407C köldmedium är ej eldfarlig eller explosiv under normala förhållanden. Giftighet Under normal användning och under normala förhållanden har dessa köldmedium låg giftighet. Även om giftigheten är låg hos köldmediet finns det risk för skador (även livsfara) vid onormala situationer eller vid avsiktligt missbruk. Köldmedieångorna är många gånger tyngre än luft och i slutna utrymmen eller i del av utrymme, som är beläget lägre än tex. dörren, kan stor koncentration uppstå vid läckage och risk för kvävning på grund av syrebrist kan bli följden. Utrymmen där tunga ångor kan samlas och tränga undan luften, skall därför förses med god ventilation. 4 Installationsanvisning VMGFB207

7 Varning! Risk för personskador! Köldmediet bildar tillsammans med öppen låga en giftig och irriterande gas. Gasen kan spåras på lukten redan vid koncentrationer under dess tillåtna gränsvärde. Utrymmen evakueras till dess att noggrann vädring har utförts. Varning! Risk för personskador! Var och en som fått förgiftningssymtom av ångorna skall omedelbart förflytta sig eller bli förflyttade ut i friska luften. Ingrepp i köldmediekretsen Vid reparation av köldmediekretsen får ej köldmedium från värmepumpen släppas ut det måste destrueras i speciell anläggning. Avtappning och påfyllning får endast ske med nytt köldmedium (mängd kilo köldmedium se tillverkningsskylt) via serviceventiler. Vid fyllning med annat köldmedium än R407C kommer alla garantier från Thermia Värme AB att upphöra, om detta nya köldmedium ej skriftligt meddelats som godkänt ersättningsköldmedium tillsammans med övriga åtgärder. Skrotning När värmepumpen skall skrotas ska köldmediet omhändertagas för destruktion. Lokala föreskrifter om omhändertagande av köldmediet skall följas. Se även naturvårdsverkets gällande köldmediekungörelse. 2.2 Ljud och vibrationer Flexslangar Samtliga rör bör förläggas på ett sådant sätt att vibrationer inte kan fortplanta sig från värmepumpen via rörsystemet och ut i byggnaden, detta gäller även för expansionsledningen. För att undvika fortplantning av vibrationer rekommenderas att flexibla slangar används för samtliga röranslutningar. Flexibla slangar finns att köpa som tillbehör. Figurerna nedan visar hur lämpliga och olämpliga installationer med sådana slangar kan se ut. Installationsanvisning VMGFB207 5

8 För att undvika ljud orsakat av rörens upphängning bör ett gummiklätt rörklämma användas för att förebygga fortplantning av vibrationer. Montaget bör dock inte vara för stumt och rörklämman får därför inte sitta för tätt. Figur 1. Montera flexslangarna vridningsfritt. Vid gängad anslutning ska mothållsnyckel användas Figur 2. Anpassa slanglängden vid böjar så att utböjning och sträckning undviks Figur 3. Anpassa slanglängden så att utböjningar och sträckningar undviks och att förskjuta ändarna så att slangen monteras helt rakt Figur 4. Använd fasta rörböjar för att undvika otillåtna böjpåkänningar intill anslutningarna Preventiva åtgärder Vissa av följande punkter kan även användas vid felsökning. Installera inte värmepumpar vägg i vägg med sovrum. 6 Installationsanvisning VMGFB207

9 Se till att samtliga rör är elastiskt upphängda, med upphängningar som på bilden eller liknande. Meningen är att gummit (eller annat material) ska komprimeras 1 till 2 mm under vibration. Det är alltså inte bra att hänga upp rören i för många punkter, då blir kraften i varje upphängning för liten. Figur 5. Elastiskt upphängning av rör. Om värmepumpen placeras inomhus och taket i utrymmet är för klent eller av annan anledning olämpligt att hänga upp ovan beskrivna rörupphängningar i, kan det löna sig att sätta upp (eller bygga) särskilda stativ som rören hängs upp i och som står på golvet. Se till att rörledningar inte ligger an mot väggar eller plåtskåp som de passerar och att fogskum finns runt hela rören, inte bara ovanför. Rörledningar inuti värmepumpen inte ligger an mot varandra (i sådana fall, kläm in och tejpa fast lämpligt gummi, att dra isär rören för hand hjälper bara kortsiktigt). Om värmepumpen står placerad på ett ostabilt underlag, placera gummifötter avsedd för dess vikt. Om det behövs, använd gummiband för att hålla flexslangar på plats så att de inte ligger an mot varandra eller på annat sätt bildar vibrationsbryggor. Se till att elkablarna inte är hårt spända, i sådana fall bildar de vibrationsbryggor. Installera värmepumpen om möjligt, på en plats som är ljudisolerat från utrymmen som boende normalt vistas. Ljudförbättrande åtgärder att eventuellt genomföra i efterhand: Gå igenom ovanstående punkter och förbättra om möjligt. Huv till kompressor (mest effektivt för höga frekvenser). Förbättra den akustiska miljön i utrymmen där värmepumpen står placerad genom att montera akustikskivor på väggar och i tak. I vissa fall kan det vara idé att flytta värmepumpen till ett annat utrymme Elanslutning Försiktighet! Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Installationsanvisning VMGFB207 7

10 Försiktighet! Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en allpolig strömställare (arbetsbrytare) med minst 3 mm kontaktöppning. För information om maximal belastning för externt anslutna enheter, se elanvisning. Elektrisk ström! FARA! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Strömtillförseln måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad vid fabrik. 8 Installationsanvisning VMGFB207

11 3 Värmepumpsdata 3.1 Mått och komponenter 60 ± (±10) ±10 Figur 6. Mått Teckenförklaring 1 Köldbärare ut (från värmepump) 2 Värme retur (returledning) 3 Returledning hetgasväxlare 4 Framledning hetgasväxlare 5 Värme tillopp (framledning) 6 Köldbärare in (till värmepump) 7 Genomföring för kommunikationskabel 8 Genomföring för ink. matning och givare 9 Framledningsgivare 10 Kondensor med avtappning för primär sida 11 Förångare 12 Returgivare 13 Kompressor 14 Hetgasväxlare 15 Torkfilter 16 Expansionsventil 17 Värmebärarpump 18 Köldbärarpump Figur 7. Komponenter Installationsanvisning VMGFB207 9

12 3.2 Röranslutningar Tabell 2. Anslutningsdiameter Storlek Köldbärare Värme Hetgasväxlare Solid Solid Solid Solid Vid installation i trånga utrymmen är det bra att underlätta rördragningen på värmepumpens baksida genom att ansluta rören innan pumpen ställs på plats. Följande figur visar ett exempel på hur rören kan dras. Observera! Tänk på att inte skruva fast rören i värmepumpens plåthölje eftersom det överför vibrationer med ljudproblem som följd Teckenförklaring 1 Köldbärare ut (från värmepumpen) Värme retur (returledning) 4 3 Returledning hetgasväxlare 4 Framledning hetgasväxlare 5 Värme tillopp (framledning) 3 6 Köldbärare in (till värmepumpen) 1 2 Figur 8. Röranslutning 3.3 Erfoderligt serviceutrymme För att underlätta installationen och senare kontroll och underhållsarbeten måste det finnas tillräckligt fritt 10 Installationsanvisning VMGFB207

13 utrymme runt värmepumpen i enlighet med följande måttangivelser: Figur 9. Serviceutrymme 3.4 Tekniska data Tabell 3. Tekniska data DHP-S Köldmedia Typ R407C R407C R407C R407C Mängd kg 3,4 3,5 3,6 4,2 Provtryck MPa 3,4 3,4 3,4 3,4 Beräkningstryck MPa 2,95 2,95 2,95 2,95 Kompressor Typ Scroll Scroll Scroll Scroll Elektriska data 3-N ~50Hz Nominella effekter 1) Olja POE POE POE POE Elanslutning Volt 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz Märkeffekt kw 8,8 11,8 15,7 19,9 Startström A Säkring A Avgiven effekt kw 17,6 23,2 30,3 36,8 Värmefaktor COP 3,09 3,03 3,11 2,91 Nominellt Köldbärare 3) l/s 1,2 1,6 2,2 2,4 flöde 2) Värmefaktor l/s 0,5 0,6 0,8 1,0 Yttre tillgängligt Köldbärare kpa tryck 4) Värmebärare kpa Internt tryckfall Max/min temperatur Kondensor kpa Förångare kpa Köldbärare C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 Värmebärare C 60/20 60/20 60/20 60/20 Pressostater Lågtryck MPa 0,08 0,08 0,08 0,08 Installationsanvisning VMGFB207 11

14 DHP-S Frostskyddsmedel Drift MPa 2,65 2,65 2,65 2,65 Högtryck MPa 2,95 2,95 2,95 2,95 Etylenglykol/ Etanol Etylenglykol/ Etanol Etylenglykol/ Etanol Vikt kg Etylenglykol/ Etanol Mätningarna är utförda på en begränsad mängd värmepumpar vilket kan ge variationer i resultaten. Toleranser i mätmetoderna kan också ge variationer. 1)Vid B0W45 enligt EN Värmebärare Δ5K, köldbärare Δ3K. 2)Nominellt flöde: värmebärare Δ10, kylkrets Δ3K. 3)Frostskyddsmedel i kylt medium: Etanol-vatten. 4)Vid nominellt flöde. 12 Installationsanvisning VMGFB207

15 4 Håltagning köldbärarledningar Försiktighet! Se till att placera hålen för insatsrören så att det finns plats för övriga installationer. Försiktighet! Köldbärarledningarna ska ha separata väggenomföringar. Om väggenomföringarna är under högsta grundvattennivån måste vattentäta genomföringar användas. Sträckan för köldbärarledningarna skall isoleras hela vägen från värmepumpen, genom väggar och på utsidan av huset ända fram till kollektorn för att undvika att kondens uppstår samt förhindra värmeförluster. Om köldbärarledningarna skall förläggas ovan mark, ta upp hål i väggarna för köldbärarledningarna. Om köldbärarledningarna skall förläggas under mark se instruktion nedan. Teckenförklaring Insatsrör 2 Köldbärarledning 3 Murbruk 4 Tätningsmassa Figur 10. Håltagning 1. Ta upp hål i väggen för köldbärarledningarnas insatsrör (1). Följ mått- och anslutningsskisserna. Om det finns risk för infiltration av grundvatten, måste särskilda vattentäta genomföringar tillämpas. 2. Placera insatsrören (1) i hålen och låt dem luta nedåt, lutningen skall vara minst 1 cm per 30 cm. Skär av dem snett inåt (enligt bilden) så att inte regnvatten kan tränga in i rören. 3. För köldbärarledningarna (2) genom insatsrören in i uppställningsrummet. 4. Laga väggen runt rören med murbruk (3). 5. Se till att köldbärarledningarna (2) är centrerade i insatsrören (1) så att värmeisoleringen fördelas jämnt på alla sidor. 6. Täta insatsrören (1) med lämplig tätningsmassa (skumplast) (4). Installationsanvisning VMGFB207 13

16 5 Uppackning och uppställning Värmepumpen är förpackad i kartong och wellpapp och levereras på träpall. 1. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Försiktighet! Vid förflyttning av värmepumpen så får utstickande röranslutningar ej användas för att lyfta värmepumpen. Emballaget kan inte heller användas att lyfta värmepumpen med. 5.1 Uppställning 1. Transportera värmepumpen till uppställningsplatsen. 2. Skär av spännbanden och ta bort emballaget. 3. Lyft värmepumpen från lastpallen. 4. Montera kondensavlopp om så önskas. Teckenförklaring 1 Ställbara fötter 1 Figur 11. Väg in värmepumpen med vattenpass 5. Justera den med hjälp av de ställbara fötterna (1) så att värmepumpen står vågrätt på underlaget. 5.2 Demontering av frontplåten Frontplåten demonteras på följande vis: 1. Skruva ur skruvarna (1). 2. Skjut frontplåten (2) uppåt och lyft försiktigt av den uppåt-framåt. 3. Ställ frontplåten bredvid värmepumpen. 14 Installationsanvisning VMGFB207

17 2 Teckenförklaring 1 Skruvar 2 Frontplåt 1 Frontplåten demon- Figur 12. teras Installationsanvisning VMGFB207 15

18 6 Rörinstallation Försiktighet! För att undvika läckage, se till att inga spänningar uppstår i anslutningsledningarna! Observera! Se till att rörinstallationen utförs i enlighet med mått- och anslutningsskisserna. Observera! Rörinstallationen ska utföras av behörig installatör. Försiktighet! Det är viktigt att värmesystemet är avluftat efter installation. Försiktighet! Avluftningsventiler monteras där så erfordras. 6.1 Säkerhetsventil Observera! Värmepumpen ska anslutas till expansionskärl och säkerhetsventil enligt gällande föreskrifter. Förbindelsen mellan behållaren och säkerhetsventilen ska gå i oavbruten stigning. Med oavbruten stigning menas här att ledningen i varje punkt inte får vinklas ner under en tänkt horisontallinje. Försiktighet! Köldbärarkretsen måste vara fylld med rätt mängd vätska annars kan anläggningen skadas. Se till att erfoderligt tryck finns i systemet dock ej över maxtrycket 3 bar. Försiktighet! Vid värmesystem med slutet expansionskärl skall även detta system förses med godkänd tryckmätare och säkerhetsventil. 6.2 Värmesystemets fram- och returledning 1. Montera ett smutsfilter (max hålstorlek 0,7 mm) i värmesystemets returledning för att skydda aggregatet mot främmande partiklar. 2. Montera framledningen med alla tillhörande komponenter. 3. Montera returledningen med alla tillhörande komponenter. 4. Isolera fram- och returledningarna. 16 Installationsanvisning VMGFB207

19 6.3 Systemförslag Figur 13. Systemförslag Teckenförklaring 1 Värmepump 82 Injusteringsventil 19 Varmvattenberedare 83 Backventil 31 Cirkulationspump (VVC) 84 Manometer 34 Cirkulationspump (hetgas) 86 Säkerhetsventil 36 Cirkulationspump (system) 88 Ventilrör (kallvatten) 50 Utegivare 90 Smutssil (vp) 51 Systemframledningsgivare 91 Smutssil (hetgas) 53 Varmvattengivare start 92 Smutssil (köldb.) 55 Varmvattengivare topp (Monteras i den beredare som är varmast) 97 Flexibel slang 75 Blandningsventil 111 Avluftn. och exp.kärl (köldb.) 77 Växelventil 112 Expansionskärl (slutet) 80 Avstängningsventil 115 Elkassett 81 Påfyllningsventil 117 Tillsatsvärme Värmepumpen kan producera både värme och varmvatten. Med en extern tillsats (oljepanna, elpanna, fjärrvärme eller liknande) stöds värmeproduktionen men inte varmvattenproduktionen. Växelventilen för värme och varmvatten är placerad före den externa tillsatsen vilket möjliggör samtidig produktion av värme och varmvatten. Värmepumpens reglerdator styr även en tillsatsshunt placerad efter den externa tillsatsen. I meny SERVICE väljs TILLSATS, EXTERN TILLSATS. Fabriksinställningen är: EXTERN TILLSATS = PÅ VXV VARMVATTEN = INT När oljepanna används som tillsats bör efterbränningstiden aktiveras till 60 minuter. I meny SERVICE väljs TILLSATS, EXTERN TILLSATS, AVSTÄGNINGSTID, 60M Installationsanvisning VMGFB207 17

20 7 Elinstallation 7.1 Elanslutning Försiktighet! Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Försiktighet! Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en allpolig strömställare (arbetsbrytare) med minst 3 mm kontaktöppning. FARA! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Strömtillförseln måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad vid fabrik. 1. Demontera värmepumpens frontplåt. 2. Dra matningskabeln genom härför avsedd öppning i värmepumpens bakstycke fram till inkoplingsplintarna. 3. Anslut matningskabeln till avsedda kopplingsplintar. Se separat manual för elanvisning. FARA! Elektrisk ström! Matningskabeln får endast anslutas till härför avsedd kopplingsplint. Inga andra kopplingsplintar får användas! Elskåpslayout K2 F1 F0 F3 F4 1 E1 Teckenförklaring K1 Kontaktor kompressor K1 K2 Kontaktor brinepump F10 Överströmsrelä kompressor F10 F11 F1 Överströmsrelä brinepump Säkring brinepump F11 1 F0 Manöversäkring styr, överhettningsskydd och kompressor F3 Manöversäkring värmetillsats F4 Manöversäkring Olja och El X1 X1 Kopplingsplintar för inkommande matning och temperaturgivare samt kopplingsplintar för yttre komponenter 1 Plats för extra kort Figur 14. Elskåp 7.2 Anslutning pump hetgas 1. Anslut pump hetgas till avsedda kopplingsplintar. Spänningen är 230 VAC. Pumpen är avsedd att placeras utanför värmepumpens hölje och ska anslutas med flexslangar. Denna pump är i drift parallellt med kompressorn. Se separat manual elanvisning. 18 Installationsanvisning VMGFB207

21 7.3 Anslutning av givare för utomhustemperatur Utegivaren placeras på husets nord- eller nordvästsida väl skyddad från direkt solljus. Utegivaren bör ej placeras på reflekterande plåtvägg. Givaren skall placeras minst 1 m från sådana öppningar i husväggen där varmluft kan strömma ut. Om givarkabeln ansluts via ett rör måste röret tätas så att givaren ej påverkas av ev varm utströmmande inomhusluft. 1. Dra utegivarens anslutningskabel genom härför avsedd öppning i värmepumpens bakstycke fram till inkopplingsplinten. 2. Anslut givaren till avsedd kopplingsplint. Se separat manual för elanvisning. Försiktighet! Utegivaren är ansluten med skyddsklenspänning. Följ de särskilda monteringsanvisningarna för utegivare! 7.4 Anslutning av givare varmvatten Anslut givare varmvatten till avsedda kopplingsplintar. Givaren bör placeras en tredjedel upp från botten i den beredare som är varmast. Se separat manual för elanvisning. 7.5 Anslutning av givare för systemframledningstemperatur Systemframledningsgivaren ska alltid monteras på systemets framledning efter tillsatsvärme. Givare ska placeras så att värmevattnet har hunnit att blanda sig väl. Se separat manual för elanvisning. 7.6 Anslutning av växelventil för varmvatten Se separat manual för elanvisning och växelventil. 7.7 Anslutning av rumsgivare (tillbehör) Demontera värmepumpens frontplåt. 1. Dra rumsgivarens anslutningskabel genom härför avsedd öppning i bakstycke fram till inkopplingsplinten. 2. Anslut givaren till avsedd kopplingsplint. Se separat manual för elanvisning. 7.8 Anslutning av tryck- och flödesvakt (tillbehör) Se separata manualer för elanvisning och tryck- och flödesvakt. 7.9 Anslutning av start och stopp tillsatsvärme Start/stop av tillsatsvärme kopplas till avsedd kopplingsplint. Se separat manual för elanvisning Anslutning av styrsignal för tillsatsvärme Se separat manual för elanvisning Omvandlingstabell för givare Försiktighet! Vid resistansmätning av givarna måste först givarkablar kopplas loss från reglerutrustningen. Installationsanvisning VMGFB207 19

22 Tabell 4. Utegivare Tabell 5. övriga givare C ohm, Ω C kilo ohm, kω 0 66,3 5 52, , , , , , , , ,1 50 8,5 55 7,1 60 6,0 65 5,0 70 4,2 75 3,7 80 3,1 85 2, Kontrollmätning av givare vid felsökning 1. Koppla ur aktuell givare ur I/O-kort/kopplingsplint. 2. Mät upp resistansen för givaren och eventuell skarvkabel. 3. Mät sedan enbart givaren. Observera! För att säkerställa givarens värde ska aktuell temperatur kontrolleras mot uppmätt resistans. 20 Installationsanvisning VMGFB207

23 8 Provkörning Observera! Läs säkerhetsföreskrifterna! Försiktighet! Anläggningen får endast tas i drift om värmesystemet, varmvattenberedaren och köldbärarsystemet är fyllda och avluftade. I annat fall kan cirkulationspumparna skadas. Försiktighet! Eventuella larm som kan uppträda i samband med installationen ska felsökas. Försiktighet! Om anläggningen endast skall drivas med hjälp av en tillsatsvärme vid installationen, måste värmesystemet vara fyllt och man måste även se till att kompressorn ej kan starta. Detta gör man genom att ställa in driftläge Tillsats. 8.1 Checklista installation Innan den manuella provkörningen så måste följande punkter kontrolleras så att de är utförda: Rörinstallation Elinstallation Rörinstallation värmesystem Rörinkoppling enl. inkopplingsschema Flexslangar på fram- och returledning Utjämningskärl på framledning Rörisolering Smutssil på returledning Luftning av värmesystem Samtliga radiatorventiler fullt öppna Expansionskärl värmesystem (ingår ej i leveransen) Säkerhetsventil för expansionskärl (3 bar) (ingår ej i leveransen) Påfyllningskran värmesystem (ingår ej i leveransen) Täthetskontroll Om extern varmvattenberedare är installerad, kontrollera även: Växelventil Säkerhetsventil för kallvatten (9 bar) Elinstallation Arbetsbrytare Avsäkring Rotationsriktning kompressor Köldbärarpump Placering utegivare Reglerdatorinställningar Installationsanvisning VMGFB207 21

24 Om extern varmvattenberedare är installerad, kontrollera även: Växelventil Köldbärarsystem Expansions-/avluftningskärl på returledning Säkerhetsventil för expansionskärl (3 bar) Påfyllnadskoppel på returledning Isolering genom yttervägg Övrig köldbärarisolering Luftning köldbärare Täthetskontroll 8.2 Manuell test Provkör och kontrollera samtidigt komponenternas funktion Aktivera manuell test 1. Se till att huvudströmbrytaren är tillslagen. 2. Välj driftläge, i menyn INFORMATION -> DRIFT -> 3. Öppna SERVICE menyn genom att hålla < intryckt i fem sekunder. 4. Sätt värdet för MANUELL TEST till 2. Observera! Välj läge 2 för MANUELL TEST för att kunna navigera ur manuell test menyn under pågående provkörning Testa köldbärarpump 1. Starta köldbärarsystemets köldbärarpump genom att sätta värdet BRINEPUMP till Kontrollera att köldbärarpumpen går genom: att lyssna att lägga handen på pumpen att nivån i expansionskärlet är stabil. Om nivån inte är stabil så finns det luft kvar i systemet. lyssna även efter luft 3. Om inte pumpen startar automatiskt, utför manuell start. 4. Om det finns luft i köldbärarsystemet, avlufta systemet. 5. Stoppa köldbärarpumpen genom att sätta värdet till Testa cirkulationspump 1. Starta värmesystemets cirkulationspump genom att sätta värdet CIRK.PUMP till Kontrollera att cirkulationspumpen går genom följande åtgärder: Lyssna Lägg handen på pumpen Lyssna även efter luft 3. Om inte pumpen startar, semanuell start av cirkulationspumpar 4. Om det finns luft i värmesystemet, avlufta, selufta värmesystemet 5. Stoppa cirkulationspumpen genom att sätta värdet till Installationsanvisning VMGFB207

25 Manuell start av cirkulationspumpar Om någon av cirkulationspumparna inte startar kan den behöva hjälpas igång enligt följande: 1 Figur 15. Avluftningsskruvens placering Försiktighet! Vid avluftning av cirkulationspumparna kan vatten komma i kontakt med elektriska komponenter. Skydda därför elpanelen mot vatteninträngning. 1. Öppna och ta bort avluftningsskruven framtill på pumpen. Se till att ta hand om den mängd vatten som kommer när skruven tas bort. 2. Stick in en spårmejsel och skruva i pumpens rotationsriktning (medurs). 3. Sätt tillbaks avluftningsskruven med sin gummipackning Testa växelventil (om varmvatten finns i anläggningen) 1. Aktivera växelventilen genom att sätta värdet VXV VARMVATTEN till Kontrollera att armen på växelventilen byter läge. 3. Om inte armen byter läge, utför felsökning Testa kompressorn 1. Starta cirkulationspumpen genom att sätta värdet CIRK.PUMP till Starta värmepumpens kompressor genom att sätta värdet VÄRMEPUMP till 1. Samtidigt som värdet sätts till 1 för värmepump så startar även köldbärarpumpen. Varning! Risk för brännskada, tryckröret på kompressorn kan bli C varmt efter en stunds drift! Installationsanvisning VMGFB207 23

26 1 Teckenförklaring 1 Observera! Varmt! Figur 16. Tryckröret ska bli varmt vid drift 1. Kontrollera att: kompressorn går åt rätt håll genom att känna på tryckröret med handen innan kompressorn startas, röret är då kallt. Känn igen efter en kort stund att tryckröret blir riktigt varmt. det låter normalt och att inga oljud finns. 2. Om inte röret blir varmt, eller om det låter onormalt, utför felsökning. 3. Stoppa kompressorn genom att sätta värdet till Stoppa köldbärarpumpen genom att sätta värdet till Stoppa cirkulationspumpen genom att sätta värdet till Testa tillsatsstegen 1. Starta cirkulationspumpen genom att sätta värdet CIRK.PUMP till 1 TILLSATS 1 1. Starta det första tillsatssteget genom att sätta värdet TILLSATS 1 till Kontrollera att tillsatssteget fungerar genom att gå ur menyn MANUELL TEST och gå in i menyn INFORMATION -> TEMPERATUR -> FRAMLEDNING och kontrollera att temperaturen stiger. 3. Gå tillbaks till menyn manuell TEST och stoppa TILLSATS 1 genom att sätta värdet tillbaks till 0. TILLSATS 2, TILLSATS 3 1. Upprepa stegen i TILLSATS 1 för TILLSATS 2 och TILLSATS Stoppa cirkulationspumpen genom att sätta värdet till Testa avsäkringen 1. Starta cirkulationspumpen genom att sätta värdet CIRK.PUMP till 1 2. Starta kompressorn genom att sätta värdet VÄRMEPUMP till Starta samtidigt de tillsatssteg som finns tillgängliga för att kontrollera att avsäkringen klarar full drift. 4. Stoppa tillsatsstegen och kompressorn genom att sätta värdena till Stoppa cirkulationspumpen genom att sätta värdet till Avsluta provkörningen Sätt värdet för MANUELL TEST till Installationsanvisning VMGFB207

SKÖTSELANVISNING. Atella. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller

SKÖTSELANVISNING. Atella. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller SKÖTSELANVISNING Atella Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den gradangivelse

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S Eco

Installationsanvisning DHP-S Eco Installationsanvisning DHP-S Eco VMIFJ107 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1007 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska

Läs mer

Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370.

Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370. 086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga

Läs mer

Thermia värmepump Diplomat

Thermia värmepump Diplomat Thermia värmepump Diplomat Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Installationsanvisning 9680-53814001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information............ 4 2 Placering och upppackning.... 6

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Commissioning DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Commissioning DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Commissioning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMGFC307 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV Skötselanvisning Atec 086L0127 Rev. 1 SV Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. 2010 Thermia Värme AB. Svenska språket används

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Installationsanvisning DHP-AQ

Installationsanvisning DHP-AQ Installationsanvisning DHP-AQ VMGFD107 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Thermia Värmepump Eko Classic Installationsanvisning

Thermia Värmepump Eko Classic Installationsanvisning Thermia Värmepump Eko Classic Installationsanvisning Uppackning och placering... 2-4 Rörinstallation... 5-6 Givare / givarnas motståndsvärden... 7-8 Elinstallation, elschema m m... 9-15 Fyllning av köldbärarsystem...

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 9 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 9 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 9 SV Thermia

Läs mer

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Elpanna 6 och 9 kw Fördelar Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA Artikelnr elementeffekt

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4 Greenline HT Specialtryck för 3x230V Installatörsmanual Art. nr: 290581 Utgåva 1.4 Innehållsförteckning Innehåll Anslut värmepumpen till elsystemet 3x230V... 4 Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare...4

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Bruksanvisning www.heating.danfoss.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMBMA707 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss.

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Serviceanvisning DHP-AQ

Serviceanvisning DHP-AQ Serviceanvisning DHP-AQ VMGFJ107 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten till

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic

Thermia Värmepump Villa Classic Thermia Värmepump Villa Classic Skötselanvisning S-52368-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 2 Värmepumpens delar... 4 Instrument och reglage... 5 Reglerdatorns menyer...6-10 Inställningar

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen är för

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Bruksanvisning www.heating.danfoss.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09)

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09) 6 720 87 577-00.I 400V, 3N~ / 230V, N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW Användarhandledning 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 2. Symbolförklaring................................

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING Teknikmodul Innehållsförteckning Allmänt - viktigt!... 2 Tekniska data... 3 Montering av drivenhet Ariterm 8000... 4 Montering av ventilkombination... 5 Montering av pelletspanna...

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer