Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro"

Transkript

1 Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1007

2 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande Copyright Danfoss A/S. Svenska språket används för bruksanvisning i original. Övriga språk är en översättning av bruksanvisning i original. (Direktiv 2006/42/EG)

3 Innehållsförteckning 1 Om dokument och dekaler Inledning Symboler i dokument Symboler på dekaler Viktig information/säkerhetsföreskrifter Köldmedium Elanslutning Driftsättning Värmepumpsdata, mått och anslutningar DHP-H, DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-C DHP-L, DHP-L Opti DHP-L Opti Pro DHP-A, DHP-A Opti DHP-AL, DHP-AL Opti Utedel DHP-A, DHP-A Opti, DHP-AL, DHP-AL Opti Transport, uppackning och uppställning Transport av värmepump Uppackning värmepump Uppställning värmepump Uppställning utedel Rörinstallation Säkerhetsventiler Inkoppling värmebärare Inkoppling köldbärare Ljudinformation Elinstallation Elkomponenter Säkringsstorlek Anslut spänningsmatningen Placera och anslut utegivare Anslut utedel, DHP-A, DHP-AL Anslut temperaturgivare varmvatten, DHP-L Ändra språk i reglerdator Val av systemlösning och inkoppling av extern tillsats Ändra antal tillsatssteg Menyinformation INFORMATION meny Undermeny DRIFT Undermeny VÄRMEKURVA Undermeny VÄRMEKURVA Undermeny TEMPERATUR Undermeny DRIFTTID Undermeny AVFROSTNING Undermeny SPRÅK SERVICE meny Undermeny VARMVATTEN Undermeny VÄRMEPUMP Undermeny TILLSATS Undermeny MANUELL TEST Undermeny INSTALLATION Undermeny AVFROSTNING Undermeny OPTIMUM Undermeny HGW Driftsättning Fyll varmvattenberedaren och värmesystemet Avlufta värmesystemet Fyll köldbärarsystemet Avlufta köldbärarkrets Avlufta utedel Uppstart Igångkörning Intrimmning av värmesystemet Kundinformation VMBMA1007 1

4

5 1 Om dokument och dekaler 1.1 Inledning Följande dokument finns till denna produkt: Installationsanvisning som innehåller information för att installera och driftsätta en värmepumpsanläggning. Bifogas värmepumpen vid leverans. Serviceanvisning som innehåller information om värmepumpens funktion, tillbehör, felsökning och tekniska data. Anvisningen innehåller också tips och råd som bör beaktas inför en värmepumpsinstallation. Därför rekommenderas att anvisningen läses innan installationen. Seviceanvisningen finns tillgänglig för nedladdning enligt nedan. Elanvisning som innehåller elscheman för värmepumpen avsedda för felsökning och service. Elanvisningen finns tillgänglig för nedladdning enligt nedan. Skötselanvisning som ska överlämnas och gås igenom tillsammans med slutkunden. Bifogas värmepumpen vid leverans. Landsspecifika anvisningar och blanketter förekommer där så krävs. Bifogas värmepumpen vid leverans. Klisterdekal med översättningstext. Ska placeras på tillverkningsskylten i samband med installation. Bifogas värmepumpen vid leverans. Serviceanvisning och Elanvisning finns tillgängliga för nedladdning här: 1.2 Symboler i dokument Anvisningen innehåller olika varningssymboler som tillsammans med text uppmärksammar läsaren på att det finns risker med åtgärder som ska utföras. Symbolerna visas till vänster om texten och det finns tre symboler som används vid olika grader av faror: FARA! Uppmärksammar på en omedelbar fara som leder till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Varning! Risk för personskador!uppmärksammar på en möjlig fara som kan leda till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Försiktighet! Risk för skada på anläggningen.informerar om en möjlig fara som kan leda till sakskador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. En fjärde symbol används för att ge praktisk information eller tips om hur ett momentet bör utföras. Observera! Information om underlättande av hanteringen av anläggningen eller en möjlig driftteknisk nackdel. 1.3 Symboler på dekaler Följande symboler kan förekomma på dekaler på värmepumpens olika delar. Vilka symboler som används beror på värmepumpens modell. Installationsanvisning VMBMA1007 3

6 !! Varning, fara! Läs bifogad dokumentation. Läs bifogad dokumentation. Varning, farlig elektrisk spänning! Varning, heta ytor! Varning, rörliga delar! Varning, klämrisk! Elektriska komponenter Komponent, ordinarie Komponent, tillbehör 3 Utedel 353 Droppskål 50 Utegivare 362 Shuntventil 54 Varmvattengivare 406 Rumsgivare 55 Givare varmvatten topp 408 EVU 71 Flödesvakt 417 Avfrostningsgivare 4 Installationsanvisning VMBMA1007

7 Röranslutningar Tappvatten Värmesystem Köldbärare Avfrostningstank Expansionskärl med säkerhetsventil, köldbärare Avluftning Säkerhetsventil för temperatur och tryck Utedel Varmvattenberedare Installationsanvisning VMBMA1007 5

8 2 Viktig information/säkerhetsföreskrifter Varning! Risk för personskador! Se till att barn inte leker med produkten. Varning! Eftersom varmvattentemperaturen i DHP-H Opti Pro och DHP-L Opti Pro blir mycket hög krävs att en blandningsventil installeras mellan kallvatten och varmvattenledningarna som säkerställer en lägre temperatur på tappvarmvattnet.alternativt måste max varmvattentemperatur sänkas i meny Service. Varning! Danfoss SP (1-fas) värmepumpar har en fabriksmonterad säkerhetsventil för temperatur och tryck, (10 bar C), i enlighet med kraven i Storbritannien. Denna ventil är placerad i vattentanken och får inte användas för annat ändamål än anslutning av utloppsrör. Observera också att det för värmepump DHP-H Opti Pro SP och DHP-L Opti Pro SP därför är absolut nödvändigt att hetvattentemperaturen ändras från fabriksinställningen 95 C till 85 C. Försiktighet! Värmepumpen skall installeras av behöriga installatörer och installationen skall följa gällande lokala regler och förordningar samt denna installationsanvisning. Försiktighet! Den här produkten är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar kunskap eller erfarenhet, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur produkten ska användas av en säkerhetsansvarig person. Försiktighet! Värmepumpen skall placeras frostfritt! Försiktighet! Värmepumpen skall placeras i ett utrymme med golvbrunn. Försiktighet! Värmepumpen skall placeras på ett stabilt underlag. Underlaget måste klara värmepumpens totalvikt med fylld varmvattenberedare (se Tekniska data). Försiktighet! För att undvika läckage, se till att inga spänningar uppstår i anslutningsrören! Försiktighet! Det är viktigt att värmesystemet är avluftat efter installation. Försiktighet! Avluftningsventiler monteras där så erfordras. 6 Installationsanvisning VMBMA1007

9 Försiktighet! Varmvattenberedare skall förses med godkänd säkerhetsventil. Försiktighet! Vid värmesystem med slutet expansionskärl skall även detta system förses med godkänd tryckmätare och säkerhetsventil. Försiktighet! Kall- och varmvattenledning samt spilledning från säkerhetsventiler skall utföras i värmebeständigt och korrosionssäkert material t.ex. koppar. Säkerhetsventilernas spilledningar skall stå i oavstängningsbar förbindelse med avlopp och mynna synligt över detta i frostfri miljö. Försiktighet! Förbindelseledningen mellan expansionskärlet och säkerhetsventilen skall gå i oavbruten stigning. Med oavbruten stigning menas att ledningen inte får vinklas ner under en tänkt horisontallinje i någon punkt. Observera! Om det finns risk för infiltration av grundvatten vid väggenomföring för köldbärarledningar, måste vattentäta genomföringar användas. Observera! Förutom gällande lokala regler och förordningar bör installationen ske på ett sätt som förebygger att vibrationer från värmepumpen fortplantar sig till huset och skapar oönskade ljud. 2.1 Köldmedium Försiktighet! Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av person med kyltekniskt certifikat. Även om värmepumpens kylsystem (köldmediekretsen) är fyllt med ett klorfritt och miljögodkänt köldmedium som inte påverkar ozonlagret, får ingrepp endast utföras av för detta behörig person Eldfara Köldmediet är ej eldfarligt eller explosivt under normala förhållanden Giftighet Under normal användning och under normala förhållanden har köldmediet låg giftighet. Även om giftigheten är låg hos köldmediet finns det risk för skador (även livsfara) vid onormala situationer eller vid avsiktligt missbruk. Varning! Risk för personskador! Utrymmen där tunga ångor kan samlas och tränga undan luften, skall förses med god ventilation. Köldmedieångorna är tyngre än luft och i slutna utrymmen eller i del av utrymme, som är beläget lägre än t.ex. dörren, kan stor koncentration uppstå vid läckage och risk för kvävning på grund av syrebrist kan bli följden. Varning! Risk för personskador! Köldmediet bildar tillsammans med öppen låga en giftig och irriterande gas. Gasen kan spåras på lukten redan vid koncentrationer under dess tillåtna gränsvärde. Utrymmen evakueras till dess att noggrann vädring har utförts. Installationsanvisning VMBMA1007 7

10 2.1.3 Ingrepp i köldmediekretsen Försiktighet! Vid reparation av köldmediekretsen får köldmedium från värmepumpen ej släppas ut det måste tas om hand på lämpligt sätt. Avtappning och påfyllning får endast ske med nytt köldmedium (typ av köldmedium och indikerad fyllnadsmängd se tillverkningsskylt) via serviceventiler. Försiktighet! Vid fyllning med annat köldmedium än det av Danfoss specificerade köldmedium kommer alla garantier från Danfoss A/S att upphöra, om detta nya köldmedium ej skriftligt meddelats som godkänt ersättningsköldmedium tillsammans med övriga åtgärder Skrotning Försiktighet! När värmepumpen skall skrotas ska köldmediet omhändertagas för destruktion. Lokala regler och förordningar om omhändertagande av köldmediet skall följas. 2.2 Elanslutning Försiktighet! Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Försiktighet! Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en arbetsbrytare (allpolig strömställare) med minst 3 mm kontaktöppning. (Max belastning för externt anslutna enheter är 2A). FARA! Farlig elektrisk spänning! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Samtliga spänningsmatningar måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad från fabrik, elinstallationen omfattar därför i huvudsak anslutning av spänningsmatning. 2.3 Driftsättning Försiktighet! Anläggningen får endast tas i drift om värmesystemet och köldbärarsystemet är fyllda och avluftade. I annat fall kan cirkulationspumparna skadas. Försiktighet! Om anläggningen endast skall drivas med hjälp av tillsatsvärmen vid installationen, måste värmesystemet vara fyllt och se till att köldbärarpumpen och kompressorn ej kan starta. Detta gör man genom att ställa in driftläge Tillsats. 8 Installationsanvisning VMBMA1007

11 3 Värmepumpsdata, mått och anslutningar 3.1 DHP-H, DHP-H Opti Teckenförklaring 1 Köldbärare in, 28 Cu 1845 (±10) Köldbärare ut, 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Anslutning för avluftningsventil, 22 Cu 6 Varmvattenledning, 22 mm 7 Kallvattenledning, 22 mm Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel ± Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida Figur 1. Mått och anslutningar 3.2 DHP-H Opti Pro Teckenförklaring 1 Köldbärare in, 28 Cu 1845 (±10) Köldbärare ut, 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Anslutning för avluftningsventil, 22 Cu 6 Varmvattenledning, 22 mm 7 Kallvattenledning, 22 mm ± Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel 9 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (gäller enbart på vissa modeller) Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida. Figur 2. Mått och anslutningar Installationsanvisning VMBMA1007 9

12 3.3 DHP-C Teckenförklaring 1 Köldbärare in, 28 Cu 1845 (±10) Köldbärare ut, 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu 4 Returledning värmesystem, 22 Cu 5 Anslutning för avluftningsventil, 22 Cu 6 Varmvattenledning, 22 mm 7 Kallvattenledning, 22 mm Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel ±10 Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida Figur 3. Mått och anslutningar 3.4 DHP-L, DHP-L Opti Teckenförklaring 1538 (±10) Köldbärare in, 28 Cu 2 Köldbärare ut, 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel ± Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida Installationsanvisning VMBMA1007

13 3.5 DHP-L Opti Pro Teckenförklaring 1538 (±10) ± Returledning varmvattenberedare, 22 (flexslang) 2 Köldbärare in, 28 Cu 3 Köldbärare ut, 28 Cu 4 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 6 Framledning varmvattenberedare, 22 Cu 7 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel Köldbärarledningarna (2), (3) och returledning varmvattenberedare (1) kan anslutas på höger eller vänster sida. Figur 4. Mått och anslutningar 3.6 DHP-A, DHP-A Opti Teckenförklaring 1 Köldbärare in, 28 Cu 1845 (±10) Köldbärare ut, 28 Cu 3 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel 4 Framledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 5 Returledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw Anslutning för avluftningsventil, 22 Cu Varmvattenledning, 22 mm 8 Kallvattenledning, 22 mm ± Expansionsuttag köldbärarkrets, R25 inv. 10 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida. Figur 5. Mått och anslutningar Installationsanvisning VMBMA

14 3.7 DHP-AL, DHP-AL Opti Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida (±10) ±10 40± Figur 6. Mått och anslutningar värmepump och varmvattenberedare Teckenförklaring Värmepump 1 Köldbärare in, 28 Cu 5 Framledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 2 Köldbärare ut vid normal drift, 28 Cu 6 Returledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 3 Köldbärare ut vid avfrostning till vvb pos 8, 28 Cu 7 Genomföring el- och givarkabel 4 Returledning från varmvattenberedare, pos 9, 28 Cu Teckenförklaring Varmvattenberedare 8 Anslutning för köldbärare ut vid avfrostning från pos 3 13 Kallvattenledning, 22 mm 9 Varmvattenberedare, returledning till pos 4 14 Framledning till varmvattenberedarslinga 10 Luftningsventil, vid rostfri varmvattenberedare 15 Köldbärare, expansionsuttag vid högt placerad utedel 11 Köldbärare ut vid avfrostning, 28 Cu 16 Genomföring givarkabel 12 Varmvattenledning, 22 mm 17 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) 12 Installationsanvisning VMBMA1007

15 3.8 Utedel DHP-A, DHP-A Opti, DHP-AL, DHP-AL Opti Figur 7. Utedel, mått och anslutningar Teckenförklaring 1 Köldbärare in, 28 Cu 2 Köldbärare ut, 28 Cu Installationsanvisning VMBMA

16 4 Transport, uppackning och uppställning 4.1 Transport av värmepump Försiktighet! Vid transport eller lyft av den kompletta värmepumpen måste alltid frontplåten vara monterad eftersom den låser den övriga plåtkonstruktionen. Försiktighet! Värmepumpen ska alltid transporteras och förvaras stående i ett torr utrymme. Säkra värmepumpen så att den inte kan välta under transporten. Vid transport inomhus till installationsplatsen så kan det vara nödvändigt att lägga värmepumpen på rygg. Tiden som värmepumpen transporteras liggande bör vara så kort som möjligt. Efter att värmepumpen rests upp igen så bör den stå upprätt minst en timme innan den tas i drift. 4.2 Uppackning värmepump Leveranskontroll 1. Kontrollera att ingen skada har uppstått vid transporten. Värmepumpen är förpackad i kraftwellpapp. 2. Ta bort emballaget och kontrollera att leveransen innehåller följande bipackade komponenter. Artikelnummer 4-10 kw kw Säkerhetsventil 9 bar 1/2" 086U Säkerhetsventil 1,5 bar 1/2" 086U Utegivare 086U Expansions och avluftningskärl 086U Gummimanschett hål mm 086U Flex. slang R20 L= U Flex. slang R25 L= U Påfyllnadskoppel DN25 086U Påfyllnadskoppel DN32 086U Smutsfilter med avstäng DN20 086U Smutsfilter med avstäng DN25 086U Manualhållare 086U Uppställning värmepump Rekommenderad placering Försiktighet! För att undvika kondensproblem för köldbärarledningarna så rekommenderas en så kort köldbärarledning som möjligt inomhus. Värmepumpen skall placeras på ett stabilt golv, helst ett betonggolv. Vid placering på trägolv skall golvet förstärkas så att det håller för värmepumpens tyngd inklusive en fylld varmvattenberedare, se tekniska data för respektive värmepump. En lösning är att placera en tjock plåt, minst 6 mm, under värmepumpen. Plåten ska sträcka sig över flera reglar och sprider därmed ut värmepumpens tyngd över en större yta. Om värmepumpen däremot ska installeras i ett nybyggt hus har man vanligen tagit hänsyn till detta vid byggnationen och förstärkt regelverket där värmepumpen ska placeras. Kontrollera alltid att detta är gjort vid installationer i nybyggda hus. 14 Installationsanvisning VMBMA1007

17 Man bör undvika att placera värmepumpen i ett hörn eftersom omgivande väggar då kan förstärka ljudet från värmepumpen. Det är också viktigt att justera värmepumpen med hjälp av de ställbara fötterna så att den står vågrätt på underlaget Utrymmesbehov Försiktighet! Värmepumpen får ej byggas in eftersom temperaturen inuti skåpet blir för hög. För att underlätta installationen och senare kontroll- och underhållsarbeten skall ett fritt utrymme finnas runt värmepumpen i enlighet med följande bild: 300 mm 300 mm 300 mm mm 600 mm Uppställning Observera! Värmepumpen har justerbara fötter som kan justeras för att kompensera för ojämnheter i underlaget. Om underlaget har större ojämnheter än vad som kan kompenseras för med fötterna, måste installatören vidta åtgärder för detta. Observera! Det rekommenderas att kondensavlopp monteras från droppskålens avloppsrör genom att lägga värmepumpen ner. Avloppsröret mynnar ut genom ett hål i bottenplåten och har en Ø 10 mm slanganslutning. Observera! Om värmepumpen har lagts ned rekommenderas att den står upprätt i minst en timme innan den tas i bruk. Installationsanvisning VMBMA

18 4.3.4 Demontera frontplåten Försiktighet! Var rädd om displayens kablar när frontplåten lyfts bort! Vid installation av värmepumpen måste frontplåten demonteras Figur 8. Demontering av frontplåten 1. Håll emot frontplåten och vrid låsringen 90 moturs för att lossa frontplåten. 2. Luta frontplåten utåt. 3. Lyft frontplåten uppåt för att lossa den från värmepumpen. 4.4 Uppställning utedel Observera! Gäller för DHP-A Rekommenderad placering Vid placering av utedel, tänk på följande: Försiktighet! Vid avfrostning av utedelen så kommer smältvattnet att droppa rakt ner under enheten. Området runt utedelen måste därför vara korrekt dränerat för att kunna ta emot det vatten som avges (ca 2 liter per avfrostning). Försiktighet! Tänk på att utedelens justerbara fötter skall placeras på ett fast underlag som tex. träslipers, trädgårdsplattor eller gjutet fundament. Observera! Utedelen behöver inte vara placerad i något speciellt väderstreck. Observera! I utedelen uppstår ljud då fläkten är i drift, ta hänsyn till detta vid utplacering för att få så lite ljudstörningar för det egna hemmet samt för eventuella grannar. 16 Installationsanvisning VMBMA1007

19 4.4.2 Utrymmesbehov 300 mm 300 mm 300 mm 1500 mm Figur 9. Nödvändigt serviceutrymme för utedel Uppackning Utedelen är förpackad och levereras i en låda. 1. Börja med att packa upp enheten ur lådan. 2. Kontrollera att leveransen är komplett, den skall innehålla själva utedelen, frontkåpa, täckplåt samt ett omonterat benstativ inklusive erfoderliga skruvar, muttrar och brickor Montering Montera benstativ Sätt samman benstativet 1. Skruva fast de två horisontella stagen (2) i de två gavlarna (1) enligt figuren nedan. Använd 10 st M6X10 skruvar. De bockade kanterna på de horisontella stagen skall vara vända inåt. 2 1 Teckenförklaring 1 Gavlar 2 Stag 3 Fötter 1 3 Figur 10. Montera benstativ 2. Skruva fast de justerbara fötterna (3) i hålen under gavlarna Förbered utedelen Medan utedelen är kvar på träpallen så kan man förbereda den för att ställas på benstativet. Gör följande: Installationsanvisning VMBMA

20 1. På utedelens undre kant finns tre M6x20 skruvar. Gänga ur dem så att 2-3 mm återstår av gängan. Använd en torx TX25 mejsel, eller motsvarande. Försiktighet! Lyft ej i utedelens sidoplåtar när den ska lyftas eller resas. 2. Res upp utedelen. 3. Ta bort sidoplåtarna. De sitter på plats med hjälp av klämfästen så de lossas genom att dra dem utåt. 4. Ta bort alla fyra fastskruvade lyftöglor. Använd en 13 mm blocknyckel, eller motsvarande Montera utedel på benstativ 1. Lyft utedelen på plats på benstativet. 2. Skruva fast utedelen på benstativet. Använd 4 st M6x20 skruvar. Det kan vara nödvändigt att trycka och dra lite i benstativet för att få skruvhålen att passa. Försiktighet! Vid påfyllning av köldbärarsystemet så måste utedelen avluftas med hjälp av avluftningsskruvarna på anslutningsrören innanför sidoplåtarna. Vår rekommendation är att återkomma till fortsättningen av denna instruktion efter att påfyllning av köldbärarsystemet har utförts. 3. Sätt tillbaks sidoplåtarna Montera avfrostningsgivare Figur 11. Haka fast avfrostningsgivarens fäste 1. Skjut in fästet i hålet på baksidan av utedelen tills plåten hakar fast i kanten. 2. Ta fram avfrostningsgivaren som ligger i den elektriska kopplingsboxen. Trä ut givaren genom lämplig genomföring. 3. Dra avfrostningsgivarens kabel genom kabelgenomföringen fram till fästet. 4. Fäst avfrostningsgivaren längst ner på fästet med tex buntband Montera frontplåt 1. Haka fast frontplåtens nederkant på minst en av de tre skruvarna i utedelens underkant. 2. Fäst frontplåtens överkant tillfälligt i det mittersta hålet. Använd 1 st M6x15 torx TX Passa in alla tre skruvarna i nederkanten. 4. Skruva in de tre skruvarna i nederkanten helt. Använd torx TX25 mejsel, eller motsvarande. 18 Installationsanvisning VMBMA1007

21 5. Fäst frontplåtens överkant med de 2 st återstående M6x15 torx TX25, se figur nedan. Figur 12. Fäst täcklocket Montera täcklock 1. Kroka fast täcklocket i framkanten på frontkåpan. Figur Kroka fast täcklocket Fäst täcklocket med en skruv i varje sida. Använd 2 st krysspårskruvar. Om inte täcklocket passar mot sidotäckplåtarna kan det behöva borras nya 3 mm hål: Markera för de nya hålen Lyft av täcklocket Borra hålen Sätt dit och skruva fast täcklocket Figur 14. Skruva fast täcklocket Installationsanvisning VMBMA

22 Montera täckplåt 1. Haka fast täckplåten på benstativet. Figur 15. Haka fast täckplåten på benstativet. 20 Installationsanvisning VMBMA1007

23 5 Rörinstallation Varning! Eftersom varmvattentemperaturen i DHP-H Opti Pro och DHP-L Opti Pro blir mycket hög krävs att en blandningsventil installeras mellan kallvatten och varmvattenledningarna som säkerställer en lägre temperatur på tappvarmvattnet.alternativt måste max varmvattentemperatur sänkas i meny Service. Varning! Danfoss SP (1-fas) värmepumpar har en fabriksmonterad säkerhetsventil för temperatur och tryck, (10 bar C), i enlighet med kraven i Storbritannien. Denna ventil är placerad i vattentanken och får inte användas för annat ändamål än anslutning av utloppsrör. Observera också att det för värmepump DHP-H Opti Pro SP och DHP-L Opti Pro SP därför är absolut nödvändigt att hetvattentemperaturen ändras från fabriksinställningen 95 C till 85 C. Försiktighet! Rörinstallationen skall utföras enligt gällande lokala regler och förordningar. Varmvattenberedare skall förses med godkänd säkerhetsventil. Försiktighet! För att undvika läckage, se till att inga spänningar uppstår i anslutningsrören! Försiktighet! Det är viktigt att värmesystemet är avluftat efter installation. Avluftningsventiler monteras där så erfordras. Observera! Se till att rörinstallationen utförs i enlighet med mått- och anslutningsskisserna. Observera! I menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS konfigureras värmepumpen för önskad systemlösning. 5.1 Säkerhetsventiler Försiktighet! Vid radiatorsystem med slutet expansionskärl skall även detta system förses med godkänd tryckmätare och säkerhetsventil, till minst DN 20, 1.5 bars öppningstryck, eller enligt landsspecifika krav. Försiktighet! Kall- och varmvattenledning samt spilledning från säkerhetsventiler skall utföras i värmebeständigt och korrosionssäkert material t.ex. koppar. Säkerhetsventilernas spilledningar skall stå i oavstängningsbar förbindelse med avlopp och mynna synligt över detta i frostfri miljö. Försiktighet! Förbindelseledningen mellan expansionskärlet och säkerhetsventilen skall gå i oavbruten stigning. Med oavbruten stigning menas att ledningen inte får vinklas ner under en tänkt horisontallinje i någon punkt. Installationsanvisning VMBMA

24 5.2 Inkoppling värmebärare Systemlösning 1 I systemlösning 1 producerar värmepumpen både värme och varmvatten med kompressorn och den inbyggda eltillsatsen. Produktion av värme och varmvatten kan inte ske samtidigt eftersom växelventilen för värme/varmvatten är placerad efter eltillsatsen. Den inbyggda eltillsatsen utför toppvärmeladdning (antilegionellafunktion) i de driftlägen som tillåter tillsats. För systemlösning 1 väljs i menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS fabriksinställningen: EXTERN TILLSATS = 0 (Av) VXV VARMVATTEN = INT Exempel systemlösning 1 Systemlösning för DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-C, DHP-A, DHP-A Opti. Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Figur 16. Exempel systemlösning 1 22 Installationsanvisning VMBMA1007

25 Exempel systemlösning 1 Systemlösning för DHP-L, DHP-L Opti Figur 17. Exempel systemlösning 1 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 18 Varmvattenberedare 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Installationsanvisning VMBMA

26 Exempel systemlösning 1 Systemlösning för DHP-L Opti Pro. Figur 18. Exempel systemlösning 1 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 18 Varmvattenberedare 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Exempel systemlösning 1 Systemlösning för DHP-AL, DHP-AL Opti. Figur 19. Exempel systemlösning 1 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 17 Varmvattenberedare (DHP-AL) 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) 24 Installationsanvisning VMBMA1007

27 5.2.2 Systemlösning 2 I systemlösning 2 kan värmepumpen producera både värme och varmvatten och en extern tillsats (oljepanna, elpanna, fjärrvärme eller liknande) stödjer värmeproduktionen men inte varmvattenproduktionen. Växelventilen för värme/varmvatten är placerad före den externa tillsatsen vilket möjliggör samtidig produktion av värme och varmvatten. Den inbyggda eltillsatsen kan användas för värme- och varmvattenproduktion samt antilegionella. Med värdena på integralerna A2 och A3 väljs om extern tillsats ska stegas in före eller efter den inbyggda eltillsatsen. Värmepumpens reglerdator styr även en tillsatsshunt placerad efter den externa tillsatsen. För systemlösning 2 väljs i menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS; EXTERN TILLSATS = PÅ VXV VARMVATTEN = INT Exempel systemlösning 2 Systemlösning för DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-C, DHP-A, DHP-A Opti. Figur 20. Exempel systemlösning 2 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Installationsanvisning VMBMA

28 Exempel systemlösning 2 Systemlösning för DHP-L, DHP-L Opti. Figur 21. Exempel systemlösning 2 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 18 Varmvattenberedare 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) 26 Installationsanvisning VMBMA1007

29 Exempel systemlösning 2 Systemlösning 2 för DHP-L Opti Pro. Figur 22. Exempel systemlösning 2 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 18 Varmvattenberedare 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Installationsanvisning VMBMA

30 Exempel systemlösning 2 Systemlösning för DHP-AL, DHP-AL Opti. Figur 23. Exempel systemlösning 2 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 17 Varmvattenberedare (DHP-AL) 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Systemlösning 3 I systemlösning 3 kan värmepumpen producera både värme och varmvatten och en extern tillsats (oljepanna, elpanna, fjärrvärme eller liknande) stödjer både värme- och varmvattenproduktion samt kan stödja antilegionella. Växelventilen för värme/varmvatten är placerad efter den externa tillsatsen vilket förhindrar samtidig produktion av värme och varmvatten. Den inbyggda eltillsatsen kan användas för värme- och varmvattenproduktion samt antilegionella. Med parametern TOPPV.EXT bestäms om extern eller intern tillsats gör antilegionella. Med värdena på integralerna A2 och A3 väljs om extern tillsats ska stegas in före eller efter den inbyggda eltillsatsen. Värmepumpens reglerdator styr även en tillsatsshunt placerad efter den externa tillsatsen. För systemlösning 3 väljs i menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS; EXTERN TILLSATS = PÅ VXV VARMVATTEN = EXT 28 Installationsanvisning VMBMA1007

31 Exempel systemlösning 3 Systemlösning för DHP-H, DHP-H Opti, DHP-C, DHP-A, DHP-A Opti. Figur 24. Exempel systemlösning 3 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 77 Växelventil 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Installationsanvisning VMBMA

32 Exempel systemlösning 3 Systemlösning för DHP-L, DHP-L Opti. Figur 25. Exempel systemlösning 3 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 18 Varmvattenberedare 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 77 Växelventil 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) 30 Installationsanvisning VMBMA1007

33 Exempel systemlösning 3 Systemlösning för DHP-AL, DHP-AL Opti. Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 17 Varmvattenberedare (DHP-AL) 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 77 Växelventil 80 Avstängningsventil 83 Backventil Figur 26. Exempel systemlösning 3 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Anslut kall- och varmvattenledningar 1. Anslut kallvatten- och varmvattenledningar med alla nödvändiga komponenter enligt inkopplingsschemat för det aktuella systemet Anslut värmesystemets fram- och returledning För information om hur flexslangar bör monteras, se Flexslangar. 1. Anslut framledningen med en flexslangsanslutning och alla nödvändiga komponenter. 2. Anslut returledningen med en flexslangsanslutning och alla nödvändiga komponenter inklusive smutsfilter. 3. Isolera fram- och returledningarna. 4. Anslut avluftningsventil till uttaget (22 mm Cu) på toppen av värmepumpen. Installationsanvisning VMBMA

34 5.3 Inkoppling köldbärare Inkoppling köldbärare DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-L, DHP-L Opti, DHP-L Opti Pro Figur 27. Generellt inkopplingsschema kölbärarledningar Teckenförklaring 1 Köldbärare in 2 Köldbärare ut 3 Avstängningsventil (ingår i påfyllnadskoppel) 4 Smutsventil 5 Säkerhetsventil (1,5 bar) 6 Avluftnings- och expansionskärl 7 Avstängningsventil Inkoppling köldbärare DHP-C Figur 28. Generellt inkopplingsschema kölbärarledningar Teckenförklaring 1 Köldbärare in 2 Köldbärare ut 3 Avstängningsventil (ingår i påfyllnadskoppel) 4 Smutssil 5 Säkerhetsventil (1,5 bar) 6 Avluftnings- och expansionskärl 7 Avstängningsventil Inkoppling köldbärare DHP-A, DHP-A Opti Om utedelen monteras högre än värmepumpen måste ett tryckkärl med säkerhetsventil anslutas till uttaget för avluftning. Om utedelen monteras i samma nivå eller lägre än värmepumpen kan det medföljande plastkärlet användas. Översta delen av utedelen får i såfall inte överstiga vätskenivån i kärlet Figur 29. Generellt inkopplingsschema, köldbärarledningar Teckenförklaring 1 Köldbärare in 2 Köldbärare ut 3 Avstängningsventil (ingår i påfyllnadskoppel) 4 Smutssil 5 Säkerhetsventil (1,5 bar) 6 Avluftnings- och expansionskärl 7 Avstängningsventil 8 Tryckkärl 32 Installationsanvisning VMBMA1007

35 Inkoppling köldbärare Utedel DHP-A, DHP-A Opti Teckenförklaring 1 Köldbärare ut 2 Köldbärare in 3 Flexslangar Generellt inkopplingsschema, kölbärar- Figur 30. ledningar Inkoppling köldbärare DHP-AL, DHP-AL Opti Om utedelen monteras högre än värmepumpen måste ett tryckkärl med säkerhetsventil anslutas till uttaget för avluftning. Om utedelen monteras i samma nivå eller lägre än värmepumpen kan det medföljande plastkärlet användas. Översta delen av utedelen får i såfall inte överstiga vätskenivån i kärlet Figur 31. Generellt inkopplingsschema, köldbärarledningar Teckenförklaring 1 Köldbärare in 2 Köldbärare ut 3 Avstängningsventil (ingår i påfyllnadskoppel) 4 Smutssil (ingår i påfyllnadskoppel) 5 Säkerhetsventil (1,5 bar) 6 Avluftnings- och expansionskärl 7 Avstängningsventil 8 Tryckkärl 9 Utedel 10 Flexslangar 11 Luftningsventil 12 Utflyttad framledningsgivare, köldbärare Håltagning köldbärarledningar Försiktighet! Se till att placera hålen för insatsrören så att det finns plats för övriga installationer. Installationsanvisning VMBMA

36 Försiktighet! Köldbärarledningarna ska ha separata väggenomföringar. Om väggenomföringarna är under högsta grundvattennivån måste vattentäta genomföringar användas. Sträckan för köldbärarledningarna skall isoleras hela vägen från värmepumpen, genom väggar och på utsidan av huset ända fram till kollektorn för att undvika att kondens uppstår samt förhindra värmeförluster. Om köldbärarledningarna skall förläggas ovan mark, ta upp hål i väggarna för köldbärarledningarna. Om köldbärarledningarna skall förläggas under mark se instruktion nedan. Teckenförklaring Insatsrör 2 Köldbärarledning 3 Murbruk 4 Tätningsmassa Figur 32. Håltagning 1. Ta upp hål i väggen för köldbärarledningarnas insatsrör (1). Följ mått- och anslutningsskisserna. Om det finns risk för infiltration av grundvatten, måste särskilda vattentäta genomföringar tillämpas. 2. Placera insatsrören (1) i hålen och låt dem luta nedåt, lutningen skall vara minst 1 cm per 30 cm. Skär av dem snett inåt (enligt bilden) så att inte regnvatten kan tränga in i rören. 3. För köldbärarledningarna (2) genom insatsrören in i uppställningsrummet. 4. Laga väggen runt rören med murbruk (3). 5. Se till att köldbärarledningarna (2) är centrerade i insatsrören (1) så att värmeisoleringen fördelas jämnt på alla sidor. 6. Täta insatsrören (1) med lämplig tätningsmassa (skumplast) (4) Montera köldbärarledningar 1. Bestäm på vilken sida köldbärarledningarna skall anslutas. 2. Led ut ledningen för köldbärare-in genom motsvarande hål (med gummimanschett) i värmepumpens sida. 3. Montera alla nödvändiga komponenter på ledningen. Tänk på att montera påfyllnadskopplet med smutsfiltrets lock uppåt. 4. Led ut lednigen för köldbärare-ut genom motsvarande hål (med gummimanschett) i värmepumpens sida. Försiktighet! När anslutningen av köldbärarledningarna görs till höger för DHP-A måste köldbärarens utledning dras över köldbärarpumpen, under kompressorns sugledning och under kondensorns flexslang, se figur nedan. 34 Installationsanvisning VMBMA1007

37 Figur 33. Ködbärarens framledning 1. Montera ut-ledningen med alla nödvändiga komponenter. 2. Montera expansionskärl med säkerhetsventil. 3. Förse båda köldbärarledningarna med diffusionstät värmeisolering hela vägen från värmepumpen till väggenomföringen. Köldbärarledningarna som går utanför huset fram till kollektorn kan grävas ner i marken men dessa måste isoleras väl. Försiktighet! Gäller DHP-A:Tänk på att vid tjällossning kan utedelen röra på sig, använd flexslangar för anslutning i slutändan på rören från värmepumpen och rören på utedelen Anslutning till utedel Anslutningen för köldbärarkretsen från värmepumpen till utedelen kan göras med hjälp av rör eller slang. Beroende på vilken anslutning som väljs och vilken diameter anslutningen har, finns det en maximal längd som anslutningen får vara. De maximala längderna i tabellen nedan är baserade på etylenglykol (som är blandad till ett frysskydd till -32±1 C) vid 0 C. Tabell 1. Maximal slinglängd mellan värmepump och utedel DHP-A, DHP-AL Pytg Beräknad maximal slinglängd mellan VP och utedel, i meter Storlek kpa Cu22 Øi = 20,0 Cu28 Øi = 25,6 PEM DN 25 Øi = 21,0 PEM DN 32 Øi = 28, (2 x 17) 133 (2 x 66,5) 48 (2 x 24) 173 (2 x 86,5) (2 x 10,5) 98 (2 x 49) 30 (2 x 15) 150 (2 x 75) * (2 x 5,5) 47 (2 x 23,5) 13 * (2 x 6,5) 78 (2 x 39) * (2 x 2,5) 26 (2 x 13) 8 * (2 x 4) 44 (2 x 22) *) Ej rekommenderat eftersom möjlig korrosion och ljudproblematik kan uppstå på grund av hög vätskehastighet. 5.4 Ljudinformation Flexslangar Försiktighet! Presshylsorna får aldrig användas som mothåll vid åtdragning av kopplingar. Samtliga rör bör förläggas på ett sådant sätt att vibrationer inte kan fortplanta sig från värmepumpen via rörsystemet och ut i byggnaden, detta gäller även för expansionsledningen. För att undvika fortplantning av vibrationer Installationsanvisning VMBMA

38 rekommenderas att flexibla slangar används för samtliga röranslutningar. Flexibla slangar finns att köpa som tillbehör. Figurerna nedan visar hur lämpliga och olämpliga installationer med sådana slangar kan se ut. För att undvika ljud orsakat av rörens upphängning bör ett gummiklätt rörklämma användas för att förebygga fortplantning av vibrationer. Montaget bör dock inte vara för stumt och rörklämman får därför inte sitta för tätt. Figur 34. Montera flexslangarna vridningsfritt. Vid gängad anslutning ska mothållsnyckel användas Figur 35. Anpassa slanglängden vid böjar så att utböjning och sträckning undviks. Figur 36. Anpassa slanglängden så att utböjningar och sträckningar undviks och att föskjuta ändarna så att slangen monteras helt rakt Figur 37. Använd fasta rörböjar för att undvika otillåtna böjpåkänningar intill anslutningarna 36 Installationsanvisning VMBMA1007

39 6 Elinstallation FARA! Elektrisk spänning! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Samtliga spänningsmatningar måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad vid fabrik, elinstallationen omfattar därför i huvudsak anslutning av spänningsmatningen. Försiktighet! Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Försiktighet! Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en arbetsbrytare (allpolig strömställare) med minst 3 mm kontaktöppning. (Max belastning för externt anslutna enheter är 2A). 6.1 Elkomponenter Figur 38. Komponenternas placering på elpanelen Teckenförklaring 1 Kopplingsplint (gäller expansionskort) 2 Kopplingsplint (gäller DHP-A) 3 Avfrostningskort (gäller DHP-A) 4 Kopplingsplint 5 Plats för Danfoss Online 6 Varningsdekal 7 Plats för expansionskort 8 Motorskydd till kompressor 9 Automatsäkringar 10 Återställning av överhettningsskydd 11 Reglerdator 12 Mjukstartskort Installationsanvisning VMBMA

40 6.2 Säkringsstorlek DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-L, DHP-L Opti, DHP-L Opti Pro 4 kw 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 16 kw 400V, 3-N A 16 8 /10 1 /10 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / /20 2 / /20 2 / V, 1-N A 20 1 /25 2 / /32 2 / /32 2 / /40 2 / /40 2 / DHP-C 6 kw 8 kw 10 kw 4 H 5 H 7 H 400V, 3-N A 10 1 /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 /20 3 DHP-A, DHP-A Opti, DHP-AL, DHP-AL Opti 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 400V, 3-N A 10 1 /16 2 /20 3 /20 4 / 16 1 /16 2 /20 3 /20 4 / 16 1 /16 2 /20 3 /20 4 / 16 1 /20 2 /25 3 /25 4 / 25 5 /25 6 / /25 6 / /30 6 / /30 6 / V, 1-N A 25 1 /32 2 / /32 2 / /40 2 / /40 2 / Värmepump med 3 kw elpatron (1-N 1,5 kw) 2. Värmepump med 6 kw elpatron (1-N 3 kw) 3. Värmepump med 9 kw elpatron (1-N 4,5 kw) 4. Värmepump med 12 kw elpatron och avstängd kompressor 5. Värmepump med 15 kw elpatron och avstängd kompressor 6. Värmepump med 12 kw elpatron 7. Värmepump med 15 kw elpatron 8. Säkring fas L1 (storlek 4 har enfas kompressor) 6.3 Anslut spänningsmatningen FARA! Elektrisk spänning! Matningskabeln får endast anslutas till härför avsedd kopplingsplint. Inga andra kopplingsplintar får användas! 1. Dra matningskabeln genom öppningen i värmepumpens topplåt fram till inkopplingsplintarna. 2. Anslut matningskabeln enligt nedan. 38 Installationsanvisning VMBMA1007

41 6.3.1 Anslutning 400 V, 3-N Arbetsbrytare Kopplingsplint värmepump Inkommande kabel N3 3L1 PE5 1L1 1L2 1L3 2L1 2L2 2L3 PE1 Figur 39. Anslutning 400V 3N Anslutning 230 V, 1-N Arbetsbrytare Kopplingsplint värmepump Inkommande 230V värmepump L1 N2 PE1 Inkommande 230V elpatron L1, 2L1, N3 PE4 2L1 2L2 Figur 40. Anslutning 230V 1N Anslutning 230 V, 3 P Se landsspecifika elanvisningar. Installationsanvisning VMBMA

42 2/3 x H H 6.4 Placera och anslut utegivare Rekommenderad placering Olämplig placering Utegivaren placeras på husets nord- eller nordvästsida. När det gäller högre hus, bör givaren placeras mellan andra och tredje våningen. Platsen där den monteras skall inte vara vindskyddad men inte heller utsatt för direkt drag. Utegivaren bör ej placeras på reflekterande plåtvägg. Givaren skall placeras minst 1 m från sådana öppningar i husväggen där varmluft kan strömma ut. Om givarkabeln ansluts via ett rör måste röret tätas så att givaren ej påverkas av ev utkommande luft. Utegivaren ansluts med en tvåledarkabel. För ledningsarea 0,75 mm2 gäller maximal 50 m ledningslängd. Vid längre avstånd används 1,5 mm2 ledningsarea, dock maximalt 120 m. Anslut därefter givaren till värmepumpens styrsystem Figur 41. Anslutning utegivare 6.5 Anslut utedel, DHP-A, DHP-AL Försiktighet! Matningskabeln får endast anslutas till härför avsedd kopplingsplint. Inga andra kopplingsplintar får användas! 1. Dra matningskabeln genom öppning i värmepumpens topplåt fram till inkopplingsplintarna. 40 Installationsanvisning VMBMA1007

43 2. Anslut matningskabeln till kopplingsplinten. Utedel Värmepump Teckenförklaring N/ PE 220/N Nolla 2 Fläkt hög hastighet 3 Fläkt låg hastighet 4 Motorskydd fläkt 5 Avfrostningsgivare 6 Tillbehör 7 Värme droppskål N/ N/ Värmekabel 9 Tillbehör Figur 42. Anslutning utedel 6.6 Anslut temperaturgivare varmvatten, DHP-L Givare för varmvatten och varmvatten topp från extern varmvattenberedare ansluts på följande sätt till DHP-L, DHP-L Opti, DHP-L Opti Pro. Teckenförklaring 1 2 Figur Anslutning temperaturgivare varmvatten 1. Givare varmvatten 2. Givare varmvatten topp 6.7 Ändra språk i reglerdator Om nödvändigt, ändra språket som reglerdatorn använder i menysystemet 1. Se till att huvudströmbrytaren är tillslagen. 2. Öppna INFORMATION menyn. 3. Ändra språk i reglerdatorns meny INFORMATION ->SPRÅK -> SVENSKA, välj språk med + eller Val av systemlösning och inkoppling av extern tillsats Observera! I menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS konfigureras värmepumpen för önskad systemlösning. Se även avsnitten Rörinstallation och Menyinformation Systemlösning 1 Värmepumpen är vid leverans konfigurerad för systemlösning 1. Installationsanvisning VMBMA

44 6.8.2 Systemlösning 2 Observera! Externa komponenter ska vid behov avsäkras med tillbehöret 086U9685 SÄKRING TILL EXTERN KOMPONENT enligt i tillbehöret bifogad installationsanvisning. I tabellerna nedan anges vilka komponenter som avses. För systemlösning 2 väljs i menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS följande: EXTERN TILLSATS = PÅ VXV VARMVATTEN = INT För DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-C ska den elektriska inkopplingen för systemlösning 2 utföras enligt följande tabell: Tabell 2. Elektrisk inkopping Komponent Inkoppling Intern tillsats I/O-kort, utgång för 6 kw (ordinarie anslutning) Extern tillsats I/O-kort, utgång för 3 kw, ansluts och avsäkras med 086U9685 Tillsatsshunt Plint 215/216 Intern växelventil I/O-kort, 214 (ordinarie anslutning) För DHP-L, DHP-L Opti, DHP-L Opti Pro ska den elektriska inkopplingen för systemlösning 2 utföras enligt följande tabell: Tabell 3. Elektrisk inkoppling Komponent Inkoppling Intern tillsats I/O-kort, utgång för 6 kw (ordinarie anslutning) Extern tillsats Plint 210, ansluts och avsäkras med 086U9685 Tillsatsshunt Plint 215/216 Intern växelventil I/O-kort, 214 (ordinarie anslutning) För DHP-A, DHP-A Opti, DHP-AL, DHP-AL Opti ska den elektriska inkopplingen för systemlösning 2 utföras enligt följande tabell: Tabell 4. Elektrisk inkoppling Komponent Inkoppling Intern tillsats I/O-kort, utgång för 3 kw och 6 kw samt Avfrostningskort, utgång för 6 kw (ordinarie anslutningar) Extern tillsats Avfrostningskort; 283, ansluts och avsäkras med 086U9685 Tillsatsshunt Plint 215/216 Intern växelventil I/O-kort, 214 (ordinarie anslutning) Systemlösning 3 Observera! Externa komponenter ska vid behov avsäkras med tillbehöret 086U9685 SÄKRING TILL EXTERN KOMPONENT enligt i tillbehöret bifogad installationsanvisning. I tabellerna nedan anges vilka komponenter som avses. För systemlösning 3 väljs i menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS följande: 42 Installationsanvisning VMBMA1007

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss.

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV Skötselanvisning Atec 086L0127 Rev. 1 SV Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. 2010 Thermia Värme AB. Svenska språket används

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257

Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257 Bonus Air Luft-attenvärmepump Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257 Innehåll Installation... 2 Uppackning... 2 Håltagning i vägg för köldbärarrör... 2 Håltagning

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual UNIVERSAL Art 402013 ASB-tank inkl Växelventil med värmekretspump Tex. Panasonic Luft/Vatten Art 402014 ASB-tank med värmekretspump Tex. Stiebel

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15

Läs mer

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 MasterQal 200/300

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem.

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassat

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner Innehåll sid Allmänt... 1 Funktionsbeskrivning... 1 Uppställning... 1 Observera... 1 Elkoppling... 2 Rörinstallation...

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Läs och förstå innebörden av manualen och säkerhetsmeddelandena innan installation, driftsättning och servicearbeten.

Läs och förstå innebörden av manualen och säkerhetsmeddelandena innan installation, driftsättning och servicearbeten. 1 IPX Allmänna säkerhetsföreskrifter Din och andras säkerhet är väldigt viktigt vid installation, användandet och vid service av trycksatta expansionskärl med fixerade och utbytbara membran. Många säkerhetsrelaterade

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2014/10) sv Innehållsförteckning 1 Säkerhetsanvisningar...2 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar...2 1.2 Avsedd användning...2 1.3 Säkerhet för elektriska hushållsapparater

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual UNIVERSAL Stainless Steel Edition Allt-Som-Behövs-tank för installation av värmepumpar Art 402013 (ASB-tank inkl Växelventil med värmekretspump,

Läs mer

ASB-Tanken. Utgåva 121108 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual

ASB-Tanken. Utgåva 121108 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual Utgåva 121108 Sid 1 (16) ASB-Tanken Funktions- och installationsmanual Art 402010 (ASB-tank med växelventil, värmekretspump inkl. hållare Panasonic Reglering) Art 402020 (ASB-tank med växelventil, värmekretspump

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Kundreferenser. Innehåll

Kundreferenser. Innehåll Kundreferenser Då och då får vi bilder från nöjda kunder tillskickade oss. Nedan följer ett urval av dessa samt några bilder som vi själva tagit i samband med lokala installationer. Samtliga installationer

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

Multifunktionstank Servicehandbok

Multifunktionstank Servicehandbok Multifunktionstank Servicehandbok V1.2 Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 08-522 168 50.

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer