Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro"

Transkript

1 Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1007

2 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande Copyright Danfoss A/S. Svenska språket används för bruksanvisning i original. Övriga språk är en översättning av bruksanvisning i original. (Direktiv 2006/42/EG)

3 Innehållsförteckning 1 Om dokument och dekaler Inledning Symboler i dokument Symboler på dekaler Viktig information/säkerhetsföreskrifter Köldmedium Elanslutning Driftsättning Värmepumpsdata, mått och anslutningar DHP-H, DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-C DHP-L, DHP-L Opti DHP-L Opti Pro DHP-A, DHP-A Opti DHP-AL, DHP-AL Opti Utedel DHP-A, DHP-A Opti, DHP-AL, DHP-AL Opti Transport, uppackning och uppställning Transport av värmepump Uppackning värmepump Uppställning värmepump Uppställning utedel Rörinstallation Säkerhetsventiler Inkoppling värmebärare Inkoppling köldbärare Ljudinformation Elinstallation Elkomponenter Säkringsstorlek Anslut spänningsmatningen Placera och anslut utegivare Anslut utedel, DHP-A, DHP-AL Anslut temperaturgivare varmvatten, DHP-L Ändra språk i reglerdator Val av systemlösning och inkoppling av extern tillsats Ändra antal tillsatssteg Menyinformation INFORMATION meny Undermeny DRIFT Undermeny VÄRMEKURVA Undermeny VÄRMEKURVA Undermeny TEMPERATUR Undermeny DRIFTTID Undermeny AVFROSTNING Undermeny SPRÅK SERVICE meny Undermeny VARMVATTEN Undermeny VÄRMEPUMP Undermeny TILLSATS Undermeny MANUELL TEST Undermeny INSTALLATION Undermeny AVFROSTNING Undermeny OPTIMUM Undermeny HGW Driftsättning Fyll varmvattenberedaren och värmesystemet Avlufta värmesystemet Fyll köldbärarsystemet Avlufta köldbärarkrets Avlufta utedel Uppstart Igångkörning Intrimmning av värmesystemet Kundinformation VMBMA1007 1

4

5 1 Om dokument och dekaler 1.1 Inledning Följande dokument finns till denna produkt: Installationsanvisning som innehåller information för att installera och driftsätta en värmepumpsanläggning. Bifogas värmepumpen vid leverans. Serviceanvisning som innehåller information om värmepumpens funktion, tillbehör, felsökning och tekniska data. Anvisningen innehåller också tips och råd som bör beaktas inför en värmepumpsinstallation. Därför rekommenderas att anvisningen läses innan installationen. Seviceanvisningen finns tillgänglig för nedladdning enligt nedan. Elanvisning som innehåller elscheman för värmepumpen avsedda för felsökning och service. Elanvisningen finns tillgänglig för nedladdning enligt nedan. Skötselanvisning som ska överlämnas och gås igenom tillsammans med slutkunden. Bifogas värmepumpen vid leverans. Landsspecifika anvisningar och blanketter förekommer där så krävs. Bifogas värmepumpen vid leverans. Klisterdekal med översättningstext. Ska placeras på tillverkningsskylten i samband med installation. Bifogas värmepumpen vid leverans. Serviceanvisning och Elanvisning finns tillgängliga för nedladdning här: 1.2 Symboler i dokument Anvisningen innehåller olika varningssymboler som tillsammans med text uppmärksammar läsaren på att det finns risker med åtgärder som ska utföras. Symbolerna visas till vänster om texten och det finns tre symboler som används vid olika grader av faror: FARA! Uppmärksammar på en omedelbar fara som leder till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Varning! Risk för personskador!uppmärksammar på en möjlig fara som kan leda till livsfarliga eller allvarliga skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Försiktighet! Risk för skada på anläggningen.informerar om en möjlig fara som kan leda till sakskador om inte nödvändiga åtgärder vidtas. En fjärde symbol används för att ge praktisk information eller tips om hur ett momentet bör utföras. Observera! Information om underlättande av hanteringen av anläggningen eller en möjlig driftteknisk nackdel. 1.3 Symboler på dekaler Följande symboler kan förekomma på dekaler på värmepumpens olika delar. Vilka symboler som används beror på värmepumpens modell. Installationsanvisning VMBMA1007 3

6 !! Varning, fara! Läs bifogad dokumentation. Läs bifogad dokumentation. Varning, farlig elektrisk spänning! Varning, heta ytor! Varning, rörliga delar! Varning, klämrisk! Elektriska komponenter Komponent, ordinarie Komponent, tillbehör 3 Utedel 353 Droppskål 50 Utegivare 362 Shuntventil 54 Varmvattengivare 406 Rumsgivare 55 Givare varmvatten topp 408 EVU 71 Flödesvakt 417 Avfrostningsgivare 4 Installationsanvisning VMBMA1007

7 Röranslutningar Tappvatten Värmesystem Köldbärare Avfrostningstank Expansionskärl med säkerhetsventil, köldbärare Avluftning Säkerhetsventil för temperatur och tryck Utedel Varmvattenberedare Installationsanvisning VMBMA1007 5

8 2 Viktig information/säkerhetsföreskrifter Varning! Risk för personskador! Se till att barn inte leker med produkten. Varning! Eftersom varmvattentemperaturen i DHP-H Opti Pro och DHP-L Opti Pro blir mycket hög krävs att en blandningsventil installeras mellan kallvatten och varmvattenledningarna som säkerställer en lägre temperatur på tappvarmvattnet.alternativt måste max varmvattentemperatur sänkas i meny Service. Varning! Danfoss SP (1-fas) värmepumpar har en fabriksmonterad säkerhetsventil för temperatur och tryck, (10 bar C), i enlighet med kraven i Storbritannien. Denna ventil är placerad i vattentanken och får inte användas för annat ändamål än anslutning av utloppsrör. Observera också att det för värmepump DHP-H Opti Pro SP och DHP-L Opti Pro SP därför är absolut nödvändigt att hetvattentemperaturen ändras från fabriksinställningen 95 C till 85 C. Försiktighet! Värmepumpen skall installeras av behöriga installatörer och installationen skall följa gällande lokala regler och förordningar samt denna installationsanvisning. Försiktighet! Den här produkten är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar kunskap eller erfarenhet, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur produkten ska användas av en säkerhetsansvarig person. Försiktighet! Värmepumpen skall placeras frostfritt! Försiktighet! Värmepumpen skall placeras i ett utrymme med golvbrunn. Försiktighet! Värmepumpen skall placeras på ett stabilt underlag. Underlaget måste klara värmepumpens totalvikt med fylld varmvattenberedare (se Tekniska data). Försiktighet! För att undvika läckage, se till att inga spänningar uppstår i anslutningsrören! Försiktighet! Det är viktigt att värmesystemet är avluftat efter installation. Försiktighet! Avluftningsventiler monteras där så erfordras. 6 Installationsanvisning VMBMA1007

9 Försiktighet! Varmvattenberedare skall förses med godkänd säkerhetsventil. Försiktighet! Vid värmesystem med slutet expansionskärl skall även detta system förses med godkänd tryckmätare och säkerhetsventil. Försiktighet! Kall- och varmvattenledning samt spilledning från säkerhetsventiler skall utföras i värmebeständigt och korrosionssäkert material t.ex. koppar. Säkerhetsventilernas spilledningar skall stå i oavstängningsbar förbindelse med avlopp och mynna synligt över detta i frostfri miljö. Försiktighet! Förbindelseledningen mellan expansionskärlet och säkerhetsventilen skall gå i oavbruten stigning. Med oavbruten stigning menas att ledningen inte får vinklas ner under en tänkt horisontallinje i någon punkt. Observera! Om det finns risk för infiltration av grundvatten vid väggenomföring för köldbärarledningar, måste vattentäta genomföringar användas. Observera! Förutom gällande lokala regler och förordningar bör installationen ske på ett sätt som förebygger att vibrationer från värmepumpen fortplantar sig till huset och skapar oönskade ljud. 2.1 Köldmedium Försiktighet! Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av person med kyltekniskt certifikat. Även om värmepumpens kylsystem (köldmediekretsen) är fyllt med ett klorfritt och miljögodkänt köldmedium som inte påverkar ozonlagret, får ingrepp endast utföras av för detta behörig person Eldfara Köldmediet är ej eldfarligt eller explosivt under normala förhållanden Giftighet Under normal användning och under normala förhållanden har köldmediet låg giftighet. Även om giftigheten är låg hos köldmediet finns det risk för skador (även livsfara) vid onormala situationer eller vid avsiktligt missbruk. Varning! Risk för personskador! Utrymmen där tunga ångor kan samlas och tränga undan luften, skall förses med god ventilation. Köldmedieångorna är tyngre än luft och i slutna utrymmen eller i del av utrymme, som är beläget lägre än t.ex. dörren, kan stor koncentration uppstå vid läckage och risk för kvävning på grund av syrebrist kan bli följden. Varning! Risk för personskador! Köldmediet bildar tillsammans med öppen låga en giftig och irriterande gas. Gasen kan spåras på lukten redan vid koncentrationer under dess tillåtna gränsvärde. Utrymmen evakueras till dess att noggrann vädring har utförts. Installationsanvisning VMBMA1007 7

10 2.1.3 Ingrepp i köldmediekretsen Försiktighet! Vid reparation av köldmediekretsen får köldmedium från värmepumpen ej släppas ut det måste tas om hand på lämpligt sätt. Avtappning och påfyllning får endast ske med nytt köldmedium (typ av köldmedium och indikerad fyllnadsmängd se tillverkningsskylt) via serviceventiler. Försiktighet! Vid fyllning med annat köldmedium än det av Danfoss specificerade köldmedium kommer alla garantier från Danfoss A/S att upphöra, om detta nya köldmedium ej skriftligt meddelats som godkänt ersättningsköldmedium tillsammans med övriga åtgärder Skrotning Försiktighet! När värmepumpen skall skrotas ska köldmediet omhändertagas för destruktion. Lokala regler och förordningar om omhändertagande av köldmediet skall följas. 2.2 Elanslutning Försiktighet! Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Försiktighet! Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en arbetsbrytare (allpolig strömställare) med minst 3 mm kontaktöppning. (Max belastning för externt anslutna enheter är 2A). FARA! Farlig elektrisk spänning! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Samtliga spänningsmatningar måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad från fabrik, elinstallationen omfattar därför i huvudsak anslutning av spänningsmatning. 2.3 Driftsättning Försiktighet! Anläggningen får endast tas i drift om värmesystemet och köldbärarsystemet är fyllda och avluftade. I annat fall kan cirkulationspumparna skadas. Försiktighet! Om anläggningen endast skall drivas med hjälp av tillsatsvärmen vid installationen, måste värmesystemet vara fyllt och se till att köldbärarpumpen och kompressorn ej kan starta. Detta gör man genom att ställa in driftläge Tillsats. 8 Installationsanvisning VMBMA1007

11 3 Värmepumpsdata, mått och anslutningar 3.1 DHP-H, DHP-H Opti Teckenförklaring 1 Köldbärare in, 28 Cu 1845 (±10) Köldbärare ut, 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Anslutning för avluftningsventil, 22 Cu 6 Varmvattenledning, 22 mm 7 Kallvattenledning, 22 mm Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel ± Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida Figur 1. Mått och anslutningar 3.2 DHP-H Opti Pro Teckenförklaring 1 Köldbärare in, 28 Cu 1845 (±10) Köldbärare ut, 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Anslutning för avluftningsventil, 22 Cu 6 Varmvattenledning, 22 mm 7 Kallvattenledning, 22 mm ± Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel 9 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (gäller enbart på vissa modeller) Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida. Figur 2. Mått och anslutningar Installationsanvisning VMBMA1007 9

12 3.3 DHP-C Teckenförklaring 1 Köldbärare in, 28 Cu 1845 (±10) Köldbärare ut, 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu 4 Returledning värmesystem, 22 Cu 5 Anslutning för avluftningsventil, 22 Cu 6 Varmvattenledning, 22 mm 7 Kallvattenledning, 22 mm Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel ±10 Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida Figur 3. Mått och anslutningar 3.4 DHP-L, DHP-L Opti Teckenförklaring 1538 (±10) Köldbärare in, 28 Cu 2 Köldbärare ut, 28 Cu 3 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel ± Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida Installationsanvisning VMBMA1007

13 3.5 DHP-L Opti Pro Teckenförklaring 1538 (±10) ± Returledning varmvattenberedare, 22 (flexslang) 2 Köldbärare in, 28 Cu 3 Köldbärare ut, 28 Cu 4 Framledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Returledning värmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 6 Framledning varmvattenberedare, 22 Cu 7 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel Köldbärarledningarna (2), (3) och returledning varmvattenberedare (1) kan anslutas på höger eller vänster sida. Figur 4. Mått och anslutningar 3.6 DHP-A, DHP-A Opti Teckenförklaring 1 Köldbärare in, 28 Cu 1845 (±10) Köldbärare ut, 28 Cu 3 Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel 4 Framledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 5 Returledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw Anslutning för avluftningsventil, 22 Cu Varmvattenledning, 22 mm 8 Kallvattenledning, 22 mm ± Expansionsuttag köldbärarkrets, R25 inv. 10 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida. Figur 5. Mått och anslutningar Installationsanvisning VMBMA

14 3.7 DHP-AL, DHP-AL Opti Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på värmepumpens vänstra eller högra sida (±10) ±10 40± Figur 6. Mått och anslutningar värmepump och varmvattenberedare Teckenförklaring Värmepump 1 Köldbärare in, 28 Cu 5 Framledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 2 Köldbärare ut vid normal drift, 28 Cu 6 Returledning värmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 3 Köldbärare ut vid avfrostning till vvb pos 8, 28 Cu 7 Genomföring el- och givarkabel 4 Returledning från varmvattenberedare, pos 9, 28 Cu Teckenförklaring Varmvattenberedare 8 Anslutning för köldbärare ut vid avfrostning från pos 3 13 Kallvattenledning, 22 mm 9 Varmvattenberedare, returledning till pos 4 14 Framledning till varmvattenberedarslinga 10 Luftningsventil, vid rostfri varmvattenberedare 15 Köldbärare, expansionsuttag vid högt placerad utedel 11 Köldbärare ut vid avfrostning, 28 Cu 16 Genomföring givarkabel 12 Varmvattenledning, 22 mm 17 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) 12 Installationsanvisning VMBMA1007

15 3.8 Utedel DHP-A, DHP-A Opti, DHP-AL, DHP-AL Opti Figur 7. Utedel, mått och anslutningar Teckenförklaring 1 Köldbärare in, 28 Cu 2 Köldbärare ut, 28 Cu Installationsanvisning VMBMA

16 4 Transport, uppackning och uppställning 4.1 Transport av värmepump Försiktighet! Vid transport eller lyft av den kompletta värmepumpen måste alltid frontplåten vara monterad eftersom den låser den övriga plåtkonstruktionen. Försiktighet! Värmepumpen ska alltid transporteras och förvaras stående i ett torr utrymme. Säkra värmepumpen så att den inte kan välta under transporten. Vid transport inomhus till installationsplatsen så kan det vara nödvändigt att lägga värmepumpen på rygg. Tiden som värmepumpen transporteras liggande bör vara så kort som möjligt. Efter att värmepumpen rests upp igen så bör den stå upprätt minst en timme innan den tas i drift. 4.2 Uppackning värmepump Leveranskontroll 1. Kontrollera att ingen skada har uppstått vid transporten. Värmepumpen är förpackad i kraftwellpapp. 2. Ta bort emballaget och kontrollera att leveransen innehåller följande bipackade komponenter. Artikelnummer 4-10 kw kw Säkerhetsventil 9 bar 1/2" 086U Säkerhetsventil 1,5 bar 1/2" 086U Utegivare 086U Expansions och avluftningskärl 086U Gummimanschett hål mm 086U Flex. slang R20 L= U Flex. slang R25 L= U Påfyllnadskoppel DN25 086U Påfyllnadskoppel DN32 086U Smutsfilter med avstäng DN20 086U Smutsfilter med avstäng DN25 086U Manualhållare 086U Uppställning värmepump Rekommenderad placering Försiktighet! För att undvika kondensproblem för köldbärarledningarna så rekommenderas en så kort köldbärarledning som möjligt inomhus. Värmepumpen skall placeras på ett stabilt golv, helst ett betonggolv. Vid placering på trägolv skall golvet förstärkas så att det håller för värmepumpens tyngd inklusive en fylld varmvattenberedare, se tekniska data för respektive värmepump. En lösning är att placera en tjock plåt, minst 6 mm, under värmepumpen. Plåten ska sträcka sig över flera reglar och sprider därmed ut värmepumpens tyngd över en större yta. Om värmepumpen däremot ska installeras i ett nybyggt hus har man vanligen tagit hänsyn till detta vid byggnationen och förstärkt regelverket där värmepumpen ska placeras. Kontrollera alltid att detta är gjort vid installationer i nybyggda hus. 14 Installationsanvisning VMBMA1007

17 Man bör undvika att placera värmepumpen i ett hörn eftersom omgivande väggar då kan förstärka ljudet från värmepumpen. Det är också viktigt att justera värmepumpen med hjälp av de ställbara fötterna så att den står vågrätt på underlaget Utrymmesbehov Försiktighet! Värmepumpen får ej byggas in eftersom temperaturen inuti skåpet blir för hög. För att underlätta installationen och senare kontroll- och underhållsarbeten skall ett fritt utrymme finnas runt värmepumpen i enlighet med följande bild: 300 mm 300 mm 300 mm mm 600 mm Uppställning Observera! Värmepumpen har justerbara fötter som kan justeras för att kompensera för ojämnheter i underlaget. Om underlaget har större ojämnheter än vad som kan kompenseras för med fötterna, måste installatören vidta åtgärder för detta. Observera! Det rekommenderas att kondensavlopp monteras från droppskålens avloppsrör genom att lägga värmepumpen ner. Avloppsröret mynnar ut genom ett hål i bottenplåten och har en Ø 10 mm slanganslutning. Observera! Om värmepumpen har lagts ned rekommenderas att den står upprätt i minst en timme innan den tas i bruk. Installationsanvisning VMBMA

18 4.3.4 Demontera frontplåten Försiktighet! Var rädd om displayens kablar när frontplåten lyfts bort! Vid installation av värmepumpen måste frontplåten demonteras Figur 8. Demontering av frontplåten 1. Håll emot frontplåten och vrid låsringen 90 moturs för att lossa frontplåten. 2. Luta frontplåten utåt. 3. Lyft frontplåten uppåt för att lossa den från värmepumpen. 4.4 Uppställning utedel Observera! Gäller för DHP-A Rekommenderad placering Vid placering av utedel, tänk på följande: Försiktighet! Vid avfrostning av utedelen så kommer smältvattnet att droppa rakt ner under enheten. Området runt utedelen måste därför vara korrekt dränerat för att kunna ta emot det vatten som avges (ca 2 liter per avfrostning). Försiktighet! Tänk på att utedelens justerbara fötter skall placeras på ett fast underlag som tex. träslipers, trädgårdsplattor eller gjutet fundament. Observera! Utedelen behöver inte vara placerad i något speciellt väderstreck. Observera! I utedelen uppstår ljud då fläkten är i drift, ta hänsyn till detta vid utplacering för att få så lite ljudstörningar för det egna hemmet samt för eventuella grannar. 16 Installationsanvisning VMBMA1007

19 4.4.2 Utrymmesbehov 300 mm 300 mm 300 mm 1500 mm Figur 9. Nödvändigt serviceutrymme för utedel Uppackning Utedelen är förpackad och levereras i en låda. 1. Börja med att packa upp enheten ur lådan. 2. Kontrollera att leveransen är komplett, den skall innehålla själva utedelen, frontkåpa, täckplåt samt ett omonterat benstativ inklusive erfoderliga skruvar, muttrar och brickor Montering Montera benstativ Sätt samman benstativet 1. Skruva fast de två horisontella stagen (2) i de två gavlarna (1) enligt figuren nedan. Använd 10 st M6X10 skruvar. De bockade kanterna på de horisontella stagen skall vara vända inåt. 2 1 Teckenförklaring 1 Gavlar 2 Stag 3 Fötter 1 3 Figur 10. Montera benstativ 2. Skruva fast de justerbara fötterna (3) i hålen under gavlarna Förbered utedelen Medan utedelen är kvar på träpallen så kan man förbereda den för att ställas på benstativet. Gör följande: Installationsanvisning VMBMA

20 1. På utedelens undre kant finns tre M6x20 skruvar. Gänga ur dem så att 2-3 mm återstår av gängan. Använd en torx TX25 mejsel, eller motsvarande. Försiktighet! Lyft ej i utedelens sidoplåtar när den ska lyftas eller resas. 2. Res upp utedelen. 3. Ta bort sidoplåtarna. De sitter på plats med hjälp av klämfästen så de lossas genom att dra dem utåt. 4. Ta bort alla fyra fastskruvade lyftöglor. Använd en 13 mm blocknyckel, eller motsvarande Montera utedel på benstativ 1. Lyft utedelen på plats på benstativet. 2. Skruva fast utedelen på benstativet. Använd 4 st M6x20 skruvar. Det kan vara nödvändigt att trycka och dra lite i benstativet för att få skruvhålen att passa. Försiktighet! Vid påfyllning av köldbärarsystemet så måste utedelen avluftas med hjälp av avluftningsskruvarna på anslutningsrören innanför sidoplåtarna. Vår rekommendation är att återkomma till fortsättningen av denna instruktion efter att påfyllning av köldbärarsystemet har utförts. 3. Sätt tillbaks sidoplåtarna Montera avfrostningsgivare Figur 11. Haka fast avfrostningsgivarens fäste 1. Skjut in fästet i hålet på baksidan av utedelen tills plåten hakar fast i kanten. 2. Ta fram avfrostningsgivaren som ligger i den elektriska kopplingsboxen. Trä ut givaren genom lämplig genomföring. 3. Dra avfrostningsgivarens kabel genom kabelgenomföringen fram till fästet. 4. Fäst avfrostningsgivaren längst ner på fästet med tex buntband Montera frontplåt 1. Haka fast frontplåtens nederkant på minst en av de tre skruvarna i utedelens underkant. 2. Fäst frontplåtens överkant tillfälligt i det mittersta hålet. Använd 1 st M6x15 torx TX Passa in alla tre skruvarna i nederkanten. 4. Skruva in de tre skruvarna i nederkanten helt. Använd torx TX25 mejsel, eller motsvarande. 18 Installationsanvisning VMBMA1007

21 5. Fäst frontplåtens överkant med de 2 st återstående M6x15 torx TX25, se figur nedan. Figur 12. Fäst täcklocket Montera täcklock 1. Kroka fast täcklocket i framkanten på frontkåpan. Figur Kroka fast täcklocket Fäst täcklocket med en skruv i varje sida. Använd 2 st krysspårskruvar. Om inte täcklocket passar mot sidotäckplåtarna kan det behöva borras nya 3 mm hål: Markera för de nya hålen Lyft av täcklocket Borra hålen Sätt dit och skruva fast täcklocket Figur 14. Skruva fast täcklocket Installationsanvisning VMBMA

22 Montera täckplåt 1. Haka fast täckplåten på benstativet. Figur 15. Haka fast täckplåten på benstativet. 20 Installationsanvisning VMBMA1007

23 5 Rörinstallation Varning! Eftersom varmvattentemperaturen i DHP-H Opti Pro och DHP-L Opti Pro blir mycket hög krävs att en blandningsventil installeras mellan kallvatten och varmvattenledningarna som säkerställer en lägre temperatur på tappvarmvattnet.alternativt måste max varmvattentemperatur sänkas i meny Service. Varning! Danfoss SP (1-fas) värmepumpar har en fabriksmonterad säkerhetsventil för temperatur och tryck, (10 bar C), i enlighet med kraven i Storbritannien. Denna ventil är placerad i vattentanken och får inte användas för annat ändamål än anslutning av utloppsrör. Observera också att det för värmepump DHP-H Opti Pro SP och DHP-L Opti Pro SP därför är absolut nödvändigt att hetvattentemperaturen ändras från fabriksinställningen 95 C till 85 C. Försiktighet! Rörinstallationen skall utföras enligt gällande lokala regler och förordningar. Varmvattenberedare skall förses med godkänd säkerhetsventil. Försiktighet! För att undvika läckage, se till att inga spänningar uppstår i anslutningsrören! Försiktighet! Det är viktigt att värmesystemet är avluftat efter installation. Avluftningsventiler monteras där så erfordras. Observera! Se till att rörinstallationen utförs i enlighet med mått- och anslutningsskisserna. Observera! I menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS konfigureras värmepumpen för önskad systemlösning. 5.1 Säkerhetsventiler Försiktighet! Vid radiatorsystem med slutet expansionskärl skall även detta system förses med godkänd tryckmätare och säkerhetsventil, till minst DN 20, 1.5 bars öppningstryck, eller enligt landsspecifika krav. Försiktighet! Kall- och varmvattenledning samt spilledning från säkerhetsventiler skall utföras i värmebeständigt och korrosionssäkert material t.ex. koppar. Säkerhetsventilernas spilledningar skall stå i oavstängningsbar förbindelse med avlopp och mynna synligt över detta i frostfri miljö. Försiktighet! Förbindelseledningen mellan expansionskärlet och säkerhetsventilen skall gå i oavbruten stigning. Med oavbruten stigning menas att ledningen inte får vinklas ner under en tänkt horisontallinje i någon punkt. Installationsanvisning VMBMA

24 5.2 Inkoppling värmebärare Systemlösning 1 I systemlösning 1 producerar värmepumpen både värme och varmvatten med kompressorn och den inbyggda eltillsatsen. Produktion av värme och varmvatten kan inte ske samtidigt eftersom växelventilen för värme/varmvatten är placerad efter eltillsatsen. Den inbyggda eltillsatsen utför toppvärmeladdning (antilegionellafunktion) i de driftlägen som tillåter tillsats. För systemlösning 1 väljs i menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS fabriksinställningen: EXTERN TILLSATS = 0 (Av) VXV VARMVATTEN = INT Exempel systemlösning 1 Systemlösning för DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-C, DHP-A, DHP-A Opti. Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Figur 16. Exempel systemlösning 1 22 Installationsanvisning VMBMA1007

25 Exempel systemlösning 1 Systemlösning för DHP-L, DHP-L Opti Figur 17. Exempel systemlösning 1 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 18 Varmvattenberedare 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Installationsanvisning VMBMA

26 Exempel systemlösning 1 Systemlösning för DHP-L Opti Pro. Figur 18. Exempel systemlösning 1 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 18 Varmvattenberedare 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Exempel systemlösning 1 Systemlösning för DHP-AL, DHP-AL Opti. Figur 19. Exempel systemlösning 1 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 17 Varmvattenberedare (DHP-AL) 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) 24 Installationsanvisning VMBMA1007

27 5.2.2 Systemlösning 2 I systemlösning 2 kan värmepumpen producera både värme och varmvatten och en extern tillsats (oljepanna, elpanna, fjärrvärme eller liknande) stödjer värmeproduktionen men inte varmvattenproduktionen. Växelventilen för värme/varmvatten är placerad före den externa tillsatsen vilket möjliggör samtidig produktion av värme och varmvatten. Den inbyggda eltillsatsen kan användas för värme- och varmvattenproduktion samt antilegionella. Med värdena på integralerna A2 och A3 väljs om extern tillsats ska stegas in före eller efter den inbyggda eltillsatsen. Värmepumpens reglerdator styr även en tillsatsshunt placerad efter den externa tillsatsen. För systemlösning 2 väljs i menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS; EXTERN TILLSATS = PÅ VXV VARMVATTEN = INT Exempel systemlösning 2 Systemlösning för DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-C, DHP-A, DHP-A Opti. Figur 20. Exempel systemlösning 2 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Installationsanvisning VMBMA

28 Exempel systemlösning 2 Systemlösning för DHP-L, DHP-L Opti. Figur 21. Exempel systemlösning 2 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 18 Varmvattenberedare 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) 26 Installationsanvisning VMBMA1007

29 Exempel systemlösning 2 Systemlösning 2 för DHP-L Opti Pro. Figur 22. Exempel systemlösning 2 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 18 Varmvattenberedare 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Installationsanvisning VMBMA

30 Exempel systemlösning 2 Systemlösning för DHP-AL, DHP-AL Opti. Figur 23. Exempel systemlösning 2 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 17 Varmvattenberedare (DHP-AL) 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Systemlösning 3 I systemlösning 3 kan värmepumpen producera både värme och varmvatten och en extern tillsats (oljepanna, elpanna, fjärrvärme eller liknande) stödjer både värme- och varmvattenproduktion samt kan stödja antilegionella. Växelventilen för värme/varmvatten är placerad efter den externa tillsatsen vilket förhindrar samtidig produktion av värme och varmvatten. Den inbyggda eltillsatsen kan användas för värme- och varmvattenproduktion samt antilegionella. Med parametern TOPPV.EXT bestäms om extern eller intern tillsats gör antilegionella. Med värdena på integralerna A2 och A3 väljs om extern tillsats ska stegas in före eller efter den inbyggda eltillsatsen. Värmepumpens reglerdator styr även en tillsatsshunt placerad efter den externa tillsatsen. För systemlösning 3 väljs i menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS; EXTERN TILLSATS = PÅ VXV VARMVATTEN = EXT 28 Installationsanvisning VMBMA1007

31 Exempel systemlösning 3 Systemlösning för DHP-H, DHP-H Opti, DHP-C, DHP-A, DHP-A Opti. Figur 24. Exempel systemlösning 3 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 77 Växelventil 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Installationsanvisning VMBMA

32 Exempel systemlösning 3 Systemlösning för DHP-L, DHP-L Opti. Figur 25. Exempel systemlösning 3 Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 18 Varmvattenberedare 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 77 Växelventil 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) 30 Installationsanvisning VMBMA1007

33 Exempel systemlösning 3 Systemlösning för DHP-AL, DHP-AL Opti. Teckenförklaring 1 Värmepump 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 17 Varmvattenberedare (DHP-AL) 36 Cirkulationspump 51 Framledningsgivare, utflyttad från värmepump 72 Tillsatsshunt 77 Växelventil 80 Avstängningsventil 83 Backventil Figur 26. Exempel systemlösning 3 85 Avluftningsventil 86 Säkerhetsventil expansion värmesystem 87 Säkerhetsventil kallvatten 9 bar 89 Vakuumventil 91 Smutssil 96 Flexslang 113 Expansion värmesystem 117 Extern tillsats 126 Säkerhetsventil för temperatur och tryck (endast på vissa modeller) Anslut kall- och varmvattenledningar 1. Anslut kallvatten- och varmvattenledningar med alla nödvändiga komponenter enligt inkopplingsschemat för det aktuella systemet Anslut värmesystemets fram- och returledning För information om hur flexslangar bör monteras, se Flexslangar. 1. Anslut framledningen med en flexslangsanslutning och alla nödvändiga komponenter. 2. Anslut returledningen med en flexslangsanslutning och alla nödvändiga komponenter inklusive smutsfilter. 3. Isolera fram- och returledningarna. 4. Anslut avluftningsventil till uttaget (22 mm Cu) på toppen av värmepumpen. Installationsanvisning VMBMA

34 5.3 Inkoppling köldbärare Inkoppling köldbärare DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-L, DHP-L Opti, DHP-L Opti Pro Figur 27. Generellt inkopplingsschema kölbärarledningar Teckenförklaring 1 Köldbärare in 2 Köldbärare ut 3 Avstängningsventil (ingår i påfyllnadskoppel) 4 Smutsventil 5 Säkerhetsventil (1,5 bar) 6 Avluftnings- och expansionskärl 7 Avstängningsventil Inkoppling köldbärare DHP-C Figur 28. Generellt inkopplingsschema kölbärarledningar Teckenförklaring 1 Köldbärare in 2 Köldbärare ut 3 Avstängningsventil (ingår i påfyllnadskoppel) 4 Smutssil 5 Säkerhetsventil (1,5 bar) 6 Avluftnings- och expansionskärl 7 Avstängningsventil Inkoppling köldbärare DHP-A, DHP-A Opti Om utedelen monteras högre än värmepumpen måste ett tryckkärl med säkerhetsventil anslutas till uttaget för avluftning. Om utedelen monteras i samma nivå eller lägre än värmepumpen kan det medföljande plastkärlet användas. Översta delen av utedelen får i såfall inte överstiga vätskenivån i kärlet Figur 29. Generellt inkopplingsschema, köldbärarledningar Teckenförklaring 1 Köldbärare in 2 Köldbärare ut 3 Avstängningsventil (ingår i påfyllnadskoppel) 4 Smutssil 5 Säkerhetsventil (1,5 bar) 6 Avluftnings- och expansionskärl 7 Avstängningsventil 8 Tryckkärl 32 Installationsanvisning VMBMA1007

35 Inkoppling köldbärare Utedel DHP-A, DHP-A Opti Teckenförklaring 1 Köldbärare ut 2 Köldbärare in 3 Flexslangar Generellt inkopplingsschema, kölbärar- Figur 30. ledningar Inkoppling köldbärare DHP-AL, DHP-AL Opti Om utedelen monteras högre än värmepumpen måste ett tryckkärl med säkerhetsventil anslutas till uttaget för avluftning. Om utedelen monteras i samma nivå eller lägre än värmepumpen kan det medföljande plastkärlet användas. Översta delen av utedelen får i såfall inte överstiga vätskenivån i kärlet Figur 31. Generellt inkopplingsschema, köldbärarledningar Teckenförklaring 1 Köldbärare in 2 Köldbärare ut 3 Avstängningsventil (ingår i påfyllnadskoppel) 4 Smutssil (ingår i påfyllnadskoppel) 5 Säkerhetsventil (1,5 bar) 6 Avluftnings- och expansionskärl 7 Avstängningsventil 8 Tryckkärl 9 Utedel 10 Flexslangar 11 Luftningsventil 12 Utflyttad framledningsgivare, köldbärare Håltagning köldbärarledningar Försiktighet! Se till att placera hålen för insatsrören så att det finns plats för övriga installationer. Installationsanvisning VMBMA

36 Försiktighet! Köldbärarledningarna ska ha separata väggenomföringar. Om väggenomföringarna är under högsta grundvattennivån måste vattentäta genomföringar användas. Sträckan för köldbärarledningarna skall isoleras hela vägen från värmepumpen, genom väggar och på utsidan av huset ända fram till kollektorn för att undvika att kondens uppstår samt förhindra värmeförluster. Om köldbärarledningarna skall förläggas ovan mark, ta upp hål i väggarna för köldbärarledningarna. Om köldbärarledningarna skall förläggas under mark se instruktion nedan. Teckenförklaring Insatsrör 2 Köldbärarledning 3 Murbruk 4 Tätningsmassa Figur 32. Håltagning 1. Ta upp hål i väggen för köldbärarledningarnas insatsrör (1). Följ mått- och anslutningsskisserna. Om det finns risk för infiltration av grundvatten, måste särskilda vattentäta genomföringar tillämpas. 2. Placera insatsrören (1) i hålen och låt dem luta nedåt, lutningen skall vara minst 1 cm per 30 cm. Skär av dem snett inåt (enligt bilden) så att inte regnvatten kan tränga in i rören. 3. För köldbärarledningarna (2) genom insatsrören in i uppställningsrummet. 4. Laga väggen runt rören med murbruk (3). 5. Se till att köldbärarledningarna (2) är centrerade i insatsrören (1) så att värmeisoleringen fördelas jämnt på alla sidor. 6. Täta insatsrören (1) med lämplig tätningsmassa (skumplast) (4) Montera köldbärarledningar 1. Bestäm på vilken sida köldbärarledningarna skall anslutas. 2. Led ut ledningen för köldbärare-in genom motsvarande hål (med gummimanschett) i värmepumpens sida. 3. Montera alla nödvändiga komponenter på ledningen. Tänk på att montera påfyllnadskopplet med smutsfiltrets lock uppåt. 4. Led ut lednigen för köldbärare-ut genom motsvarande hål (med gummimanschett) i värmepumpens sida. Försiktighet! När anslutningen av köldbärarledningarna görs till höger för DHP-A måste köldbärarens utledning dras över köldbärarpumpen, under kompressorns sugledning och under kondensorns flexslang, se figur nedan. 34 Installationsanvisning VMBMA1007

37 Figur 33. Ködbärarens framledning 1. Montera ut-ledningen med alla nödvändiga komponenter. 2. Montera expansionskärl med säkerhetsventil. 3. Förse båda köldbärarledningarna med diffusionstät värmeisolering hela vägen från värmepumpen till väggenomföringen. Köldbärarledningarna som går utanför huset fram till kollektorn kan grävas ner i marken men dessa måste isoleras väl. Försiktighet! Gäller DHP-A:Tänk på att vid tjällossning kan utedelen röra på sig, använd flexslangar för anslutning i slutändan på rören från värmepumpen och rören på utedelen Anslutning till utedel Anslutningen för köldbärarkretsen från värmepumpen till utedelen kan göras med hjälp av rör eller slang. Beroende på vilken anslutning som väljs och vilken diameter anslutningen har, finns det en maximal längd som anslutningen får vara. De maximala längderna i tabellen nedan är baserade på etylenglykol (som är blandad till ett frysskydd till -32±1 C) vid 0 C. Tabell 1. Maximal slinglängd mellan värmepump och utedel DHP-A, DHP-AL Pytg Beräknad maximal slinglängd mellan VP och utedel, i meter Storlek kpa Cu22 Øi = 20,0 Cu28 Øi = 25,6 PEM DN 25 Øi = 21,0 PEM DN 32 Øi = 28, (2 x 17) 133 (2 x 66,5) 48 (2 x 24) 173 (2 x 86,5) (2 x 10,5) 98 (2 x 49) 30 (2 x 15) 150 (2 x 75) * (2 x 5,5) 47 (2 x 23,5) 13 * (2 x 6,5) 78 (2 x 39) * (2 x 2,5) 26 (2 x 13) 8 * (2 x 4) 44 (2 x 22) *) Ej rekommenderat eftersom möjlig korrosion och ljudproblematik kan uppstå på grund av hög vätskehastighet. 5.4 Ljudinformation Flexslangar Försiktighet! Presshylsorna får aldrig användas som mothåll vid åtdragning av kopplingar. Samtliga rör bör förläggas på ett sådant sätt att vibrationer inte kan fortplanta sig från värmepumpen via rörsystemet och ut i byggnaden, detta gäller även för expansionsledningen. För att undvika fortplantning av vibrationer Installationsanvisning VMBMA

38 rekommenderas att flexibla slangar används för samtliga röranslutningar. Flexibla slangar finns att köpa som tillbehör. Figurerna nedan visar hur lämpliga och olämpliga installationer med sådana slangar kan se ut. För att undvika ljud orsakat av rörens upphängning bör ett gummiklätt rörklämma användas för att förebygga fortplantning av vibrationer. Montaget bör dock inte vara för stumt och rörklämman får därför inte sitta för tätt. Figur 34. Montera flexslangarna vridningsfritt. Vid gängad anslutning ska mothållsnyckel användas Figur 35. Anpassa slanglängden vid böjar så att utböjning och sträckning undviks. Figur 36. Anpassa slanglängden så att utböjningar och sträckningar undviks och att föskjuta ändarna så att slangen monteras helt rakt Figur 37. Använd fasta rörböjar för att undvika otillåtna böjpåkänningar intill anslutningarna 36 Installationsanvisning VMBMA1007

39 6 Elinstallation FARA! Elektrisk spänning! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. Samtliga spänningsmatningar måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Värmepumpen är internt kopplad vid fabrik, elinstallationen omfattar därför i huvudsak anslutning av spänningsmatningen. Försiktighet! Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Försiktighet! Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en arbetsbrytare (allpolig strömställare) med minst 3 mm kontaktöppning. (Max belastning för externt anslutna enheter är 2A). 6.1 Elkomponenter Figur 38. Komponenternas placering på elpanelen Teckenförklaring 1 Kopplingsplint (gäller expansionskort) 2 Kopplingsplint (gäller DHP-A) 3 Avfrostningskort (gäller DHP-A) 4 Kopplingsplint 5 Plats för Danfoss Online 6 Varningsdekal 7 Plats för expansionskort 8 Motorskydd till kompressor 9 Automatsäkringar 10 Återställning av överhettningsskydd 11 Reglerdator 12 Mjukstartskort Installationsanvisning VMBMA

40 6.2 Säkringsstorlek DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-L, DHP-L Opti, DHP-L Opti Pro 4 kw 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 16 kw 400V, 3-N A 16 8 /10 1 /10 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / /20 2 / /20 2 / V, 1-N A 20 1 /25 2 / /32 2 / /32 2 / /40 2 / /40 2 / DHP-C 6 kw 8 kw 10 kw 4 H 5 H 7 H 400V, 3-N A 10 1 /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 /20 3 DHP-A, DHP-A Opti, DHP-AL, DHP-AL Opti 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 400V, 3-N A 10 1 /16 2 /20 3 /20 4 / 16 1 /16 2 /20 3 /20 4 / 16 1 /16 2 /20 3 /20 4 / 16 1 /20 2 /25 3 /25 4 / 25 5 /25 6 / /25 6 / /30 6 / /30 6 / V, 1-N A 25 1 /32 2 / /32 2 / /40 2 / /40 2 / Värmepump med 3 kw elpatron (1-N 1,5 kw) 2. Värmepump med 6 kw elpatron (1-N 3 kw) 3. Värmepump med 9 kw elpatron (1-N 4,5 kw) 4. Värmepump med 12 kw elpatron och avstängd kompressor 5. Värmepump med 15 kw elpatron och avstängd kompressor 6. Värmepump med 12 kw elpatron 7. Värmepump med 15 kw elpatron 8. Säkring fas L1 (storlek 4 har enfas kompressor) 6.3 Anslut spänningsmatningen FARA! Elektrisk spänning! Matningskabeln får endast anslutas till härför avsedd kopplingsplint. Inga andra kopplingsplintar får användas! 1. Dra matningskabeln genom öppningen i värmepumpens topplåt fram till inkopplingsplintarna. 2. Anslut matningskabeln enligt nedan. 38 Installationsanvisning VMBMA1007

41 6.3.1 Anslutning 400 V, 3-N Arbetsbrytare Kopplingsplint värmepump Inkommande kabel N3 3L1 PE5 1L1 1L2 1L3 2L1 2L2 2L3 PE1 Figur 39. Anslutning 400V 3N Anslutning 230 V, 1-N Arbetsbrytare Kopplingsplint värmepump Inkommande 230V värmepump L1 N2 PE1 Inkommande 230V elpatron L1, 2L1, N3 PE4 2L1 2L2 Figur 40. Anslutning 230V 1N Anslutning 230 V, 3 P Se landsspecifika elanvisningar. Installationsanvisning VMBMA

42 2/3 x H H 6.4 Placera och anslut utegivare Rekommenderad placering Olämplig placering Utegivaren placeras på husets nord- eller nordvästsida. När det gäller högre hus, bör givaren placeras mellan andra och tredje våningen. Platsen där den monteras skall inte vara vindskyddad men inte heller utsatt för direkt drag. Utegivaren bör ej placeras på reflekterande plåtvägg. Givaren skall placeras minst 1 m från sådana öppningar i husväggen där varmluft kan strömma ut. Om givarkabeln ansluts via ett rör måste röret tätas så att givaren ej påverkas av ev utkommande luft. Utegivaren ansluts med en tvåledarkabel. För ledningsarea 0,75 mm2 gäller maximal 50 m ledningslängd. Vid längre avstånd används 1,5 mm2 ledningsarea, dock maximalt 120 m. Anslut därefter givaren till värmepumpens styrsystem Figur 41. Anslutning utegivare 6.5 Anslut utedel, DHP-A, DHP-AL Försiktighet! Matningskabeln får endast anslutas till härför avsedd kopplingsplint. Inga andra kopplingsplintar får användas! 1. Dra matningskabeln genom öppning i värmepumpens topplåt fram till inkopplingsplintarna. 40 Installationsanvisning VMBMA1007

43 2. Anslut matningskabeln till kopplingsplinten. Utedel Värmepump Teckenförklaring N/ PE 220/N Nolla 2 Fläkt hög hastighet 3 Fläkt låg hastighet 4 Motorskydd fläkt 5 Avfrostningsgivare 6 Tillbehör 7 Värme droppskål N/ N/ Värmekabel 9 Tillbehör Figur 42. Anslutning utedel 6.6 Anslut temperaturgivare varmvatten, DHP-L Givare för varmvatten och varmvatten topp från extern varmvattenberedare ansluts på följande sätt till DHP-L, DHP-L Opti, DHP-L Opti Pro. Teckenförklaring 1 2 Figur Anslutning temperaturgivare varmvatten 1. Givare varmvatten 2. Givare varmvatten topp 6.7 Ändra språk i reglerdator Om nödvändigt, ändra språket som reglerdatorn använder i menysystemet 1. Se till att huvudströmbrytaren är tillslagen. 2. Öppna INFORMATION menyn. 3. Ändra språk i reglerdatorns meny INFORMATION ->SPRÅK -> SVENSKA, välj språk med + eller Val av systemlösning och inkoppling av extern tillsats Observera! I menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS konfigureras värmepumpen för önskad systemlösning. Se även avsnitten Rörinstallation och Menyinformation Systemlösning 1 Värmepumpen är vid leverans konfigurerad för systemlösning 1. Installationsanvisning VMBMA

44 6.8.2 Systemlösning 2 Observera! Externa komponenter ska vid behov avsäkras med tillbehöret 086U9685 SÄKRING TILL EXTERN KOMPONENT enligt i tillbehöret bifogad installationsanvisning. I tabellerna nedan anges vilka komponenter som avses. För systemlösning 2 väljs i menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS följande: EXTERN TILLSATS = PÅ VXV VARMVATTEN = INT För DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-C ska den elektriska inkopplingen för systemlösning 2 utföras enligt följande tabell: Tabell 2. Elektrisk inkopping Komponent Inkoppling Intern tillsats I/O-kort, utgång för 6 kw (ordinarie anslutning) Extern tillsats I/O-kort, utgång för 3 kw, ansluts och avsäkras med 086U9685 Tillsatsshunt Plint 215/216 Intern växelventil I/O-kort, 214 (ordinarie anslutning) För DHP-L, DHP-L Opti, DHP-L Opti Pro ska den elektriska inkopplingen för systemlösning 2 utföras enligt följande tabell: Tabell 3. Elektrisk inkoppling Komponent Inkoppling Intern tillsats I/O-kort, utgång för 6 kw (ordinarie anslutning) Extern tillsats Plint 210, ansluts och avsäkras med 086U9685 Tillsatsshunt Plint 215/216 Intern växelventil I/O-kort, 214 (ordinarie anslutning) För DHP-A, DHP-A Opti, DHP-AL, DHP-AL Opti ska den elektriska inkopplingen för systemlösning 2 utföras enligt följande tabell: Tabell 4. Elektrisk inkoppling Komponent Inkoppling Intern tillsats I/O-kort, utgång för 3 kw och 6 kw samt Avfrostningskort, utgång för 6 kw (ordinarie anslutningar) Extern tillsats Avfrostningskort; 283, ansluts och avsäkras med 086U9685 Tillsatsshunt Plint 215/216 Intern växelventil I/O-kort, 214 (ordinarie anslutning) Systemlösning 3 Observera! Externa komponenter ska vid behov avsäkras med tillbehöret 086U9685 SÄKRING TILL EXTERN KOMPONENT enligt i tillbehöret bifogad installationsanvisning. I tabellerna nedan anges vilka komponenter som avses. För systemlösning 3 väljs i menyn SERVICE\TILLSATS\EXTERN TILLSATS följande: 42 Installationsanvisning VMBMA1007

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss.

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV Skötselanvisning Atec 086L0127 Rev. 1 SV Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. 2010 Thermia Värme AB. Svenska språket används

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231362 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 29. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1107-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231364 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-4 2013-02-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-3 2012-01-17 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Utluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS SE 0923-2 031163 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING A B C D E F G Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

161 501 76-4 2012-10 16. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för Installatören

161 501 76-4 2012-10 16. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för Installatören 161 501 76-4 2012-10 16 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för Installatören Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för Installatören 161 501 76-4 2012-10 16 Innehållsförteckning

Läs mer

CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 109 I 111 Uteluftsvärmepump

CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 109 I 111 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning Modell 105 I 107 I 109 I 111 Uteluftsvärmepump 161 501 65/1 2010-02-03 Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Trygghetspaketet 4 Viktigt! 5

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer