Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013"

Transkript

1 Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen

2 Beskrivning av verksamheten Höstterminen 2013 Höstterminen startade lite senare än vanligt i nya lokaler, i delar av Bachmanska skolans hus A, B och C på Martin Koch gymnasiet, samt att den administrativa delen finns i Martin Kochs huvudbyggnad. Komvux Antal elever: Elever vid Hedemora Lärcentrum Höstterminen -14 Antal elever Män Kvinnor SÄRVUX SFI Samhällsinformation Grundflex (Sv, Ma, En) Gymnasieflex (Sv, Ma, En) Dataflex Vux elever på Martin Kochs yrkesprogram Lärlingsutbildning Yrkesförare Gods Yrkesförare Person Vård- och omsorg i Avesta Köp övriga utbildningar Hermods Summa Verksamheten har under hösten 2013 minskat något i jämförelse med våren 2013, då fanns totalt 478 elever i jämförelse med 450 som varit aktiva studerande under hösten Det är en minskning med ca. 6 %. Andelen män som studerat har varit 37 % en nivå som är normal, men lägre än under hösten 12 då det var 45 % män som studerade. Några av elever finns registrerade inom fler olika verksamheter eftersom eleven ofta läser fler kurser under en termin, sfi-elever läser vidare på grundflexen, de som läser gymnasieflexen läser ofta också distanskurser på Hermods. Yrkesvux En del av verksamheten finasiseras med statsbidrag enligt förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det gäller främst yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar, för Yrkesförare Gods- och Persontransporter finns ett särskilt statsbidrag för yrkesvux, vilket gör att det är ett antal riksrekryterande platser. Det innebär att en del av platserna går till sökande från andra kommuner, för godstransporter fanns åtta platser och för persontransporter fanns det sju platser med riksintag. Under hösten avslutades en utbildningsomgång och vid uppföljning under våren hade fyra av de åtta som gått yrkesföre gods fått arbete i mer eller mindre omfattning, av de sju som gått persontransporter, hade sex fått arbete. Utbildningen upphandlad och genomförs av en extern anordnare, Yrkestrafikskolan Dalarna. 2

3 Under 2013 fick Hedemora i första tilldelningen 11,5 platser för yrkesvux, Hedemora fick även en extra tilldelning med 11,7 platser, varje plats är värd kr. För detta har man genomfört utbildning för 66 elever som läst olika yrkesinriktade kurser/utbildningar. De flesta eleverna var i åldern år, 22 stycken. 14 elever var mellan år, 11 elever mellan år, 10 elever mellan år, 7 elever mellan år samt 2 elever mellan år. 44 elever var kvinnor, 22 män, 44 elever var inrikes födda, 6 elever var födda utanför Sverige men inom Europa och 16 elever utanför Europa. Hedemora har fått riktade statsbidrag från följande utbildningsområden: Vård- och omsorg, Fordon och transport, Industriteknik, Handel och administration, Hantverk, Orienteringskurs i yrkessvenska samt från några teoretiska kurser. Elevernas huvudsakliga finansiering har kommit från Centrala studiemedelsnämnden, CSN. Fyra elever har haft aktivitetsersättning eller föräldraledigt. Elevernas huvudsakliga sysselsättning före yrkesvux var Arbetslösa (26 elever), studerade (23 elever), timanställd (13 elever), egen företagare (3 elever) och heltidsanställd (1 elev). 32 av 66 elever avslutade sina studier inom yrkesvux under elever fortsatte studera Av de 32 elever som slutade har 8 fått heltidsanställning, 11 personer studerar vidare, 5 personer har timanställning, 5 personer är arbetslösa, 2 personer uppger att de arbetar i egna företaget och en person har flyttat från kommunen (uppgift saknas). Sysselsättningen efter yrkesvux är relaterad till yrkesområdet för 19 personer. För 12 personer är sysselsättningen inte/delvis relaterad (slutbetyg eller yrkesexamen kan vara målet). Vi saknar uppgift kring 1 person. Under 2014 har vi blivit tilldelade 18 yrkesvuxplatser. 4 elever läser inom yrkesförarutbildningen och 26 elever läser vård- och omsorgsutbildning. Yrkesutbildningar i samverkan med Martin Koch gymnasiet På några av Martin Kochs yrkesprogram finns det vux-elever, på Industriprogrammet- med inriktning på svets har det funnits sex elever, två elever har funnits på Fordonsprogrammet med inriktning på fordonsmekanik och en har läst på Hantverksprogrammets träinriktning. Lärlingsutbildningar Det finns även ett samarbete med Restaurangprogrammet genom lärlingsutbildning inom restaurang och konditori. Inom lärlingsutbildning fanns det under hösten elva elever på restaurang, två inom konditori, varav fem elever restauranglärlingar och två konditorilärlingar avslutade sina utbildningar. För dessa elever har utbildningen inneburit att de fått ett arbete helt eller delvis efter utbildningen. Under hösten startades en ny omgång med lärlingar inom restaurang med sex nya elever, två slutade utbildningen efter en kort tid på grund av privata orsaker. En målerilärling avslutade sin utbildning, vid uppföljning efter några månader visade sig att det var svårt att få ett arbete efter utbildningen, vilket även bekräftas av branschen eftersom det ej råder brist på målare för tillfället. En elev har gått elev har gått lärlingsutbildning inom handeln och slutförde den under hösten. För att genomföra lärlingsutbildning krävs det avtal med arbetsplatsen, praktikplatser godkända av bransch och godkännande från Dalarnas lärlingsråd. Det krävs också en nära uppföljning mellan arbetsplats och betygssättande lärare. Som hjälp i detta har Hedemora Lärcentrum en ansvarig person som ser till att allt fungerar. För att ha utbildade lärare som betygsättare har viss lärarkompetens kunnat nyttjas på Martin Kochs yrkesprogram. I andra fall har diskussion funnits med branschen inom respektive utbildningsområde. 3

4 Vård- och omsorgsutbildning Vård- och omsorgsutbildningen köps in från Karlfeltgymnasiet i Avesta, där även vux i Avesta har elever. Det finns ett stort sammarbete mellan Avesta och Hedemora kommun för utbildning på både gymnasial- och vuxenutbildningsnivå samt med arbetsgivare i Avesta och Hedemora kommun samt landstinget. Genom detta samarbete har man VO-college kvalitetsstämpel och utgår ifrån dessa kvalitetskrav i samarbetet. Det innebär att man genomför ett gediget kvalitetsarbete för att få utbildningar att passa arbetsgivarens behov av kompetens. Distansutbildning För att ha en bredd på utbudet och en flexibilitet har Hedemora tillsammans med Avesta avtal med Hermods. Hermods har en mängd olika distanskurser som genomförs helt på distans, samt att det även finns möjlighet att åka till Avesta för att få handledning. Samhällsorientering Hedemora Lärcentrum ansvarar för att ge samhällsorientering för nyanlända enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Under hösten fanns 20 deltagare, 11 kvinnor och 9 män. Informationen genomfördes med tolkar i fyra olika språkgrupper med olika gästföreläsare från polisen, kvinnojouren, arbetsförmedlingen, Hedemora Näringslivsbolag, ALMI, tandläkaremottagning, vårdcentralen, Hedemora bostäder, socialtjänsten, konsumentrådgivare, civilförsvarsförbundet med flera. Uppdragsutbildning Under hösten genomfördes en datautbildning på grundläggande nivå för personal inom Vårdoch omsorgsförvaltningen. IT-utveckling I den nya läroplanen för vuxenutbildningen finns det under stycket Utveckling av vuxenutbildningen denna text: Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. (SKOLFS 2012:101) Detta har varit ett av de fokusområden som vuxenutbildningen i Hedemora har utvecklat under För att utveckla detta har personalen fått kompetensutveckling, men även den teknisk kapacitet har utvecklats och utökats till projektorer i klassrummet varav det finns två interaktiva projektorer, en hos särvux och en hos SFI. Under hösten fick SFI projektpengar från Skolverket för att utveckla SFI, projektets namn var Digitalt smörgåsbord och syftade till att höja kvaliteten och utveckla SFI till ett mer flexibelt sätt att studera på. De mjukvaror som utvecklats och nyttjats är främst sociala medier, molntjänster och öppna digitala lärresurser. De flesta pedagogerna har slutfört Skolverkets PIM-utbildning (praktisk it- och mediekompetens), samt slutfört en kurs i NGL (nästa generations lärande) genom Dalakompetens som innebär ett ökat kunnande av digitala hjälpmedel i undervisningen. Personal Funktion Arbetsområde Ped. Högskoleexamen Saknar ped högskoleexamen Rektor 1 SYV 1 Lärare Flex grund, gymn. 3 2 Lärare SFI 4 1 Lärare Särvux 2 4

5 Särskild utbildning för vuxna - SÄRVUX Kunskaper särvux Antalet elever på särvux har ökat med sju stycken mot föregående läsår. Elevantalet under höstterminen 2013 har varit 26. Några elever läser på mer än en nivå, därav stämmer inte antalet elever i tabellen med det totala antalet elever. Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Antal studerande Grundläggande nivå motsvarande träningsskolan inom 10 grundsärskolan Grundläggande nivå motsvarande grundsärskolan 9 Gymnasialnivå 7 Elever integrerade i den kommunala vuxenutbildningen 2 Totalt antal elever under höstterminen Under höstterminen 2013 erbjöds samtliga kurser inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå såsom individ och samhälle, natur och miljö, språk och kommunikation motsvarande träningsskolan, samt biologi, engelska, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andra språk och teknik motsvarande grundsärskolan. Lärlingsutbildning och kurser på gymnasialnivå har erbjudits vid efterfrågan. Elever har antagits till kurserna språk och kommunikation, engelska (grundläggande och gymnasial nivå), matematik(grundläggande och gymnasial nivå), svenska(grundläggande och gymnasial nivå), arbetsmiljö och säkerhet samt kommunikation och samspel. Sökanden har även funnits till kurserna individ och samhälle samt hem- och konsumentkunskap, men dessa kurser har inte varit möjliga att genomföra under hösterminen 2013 pga lokalbrist. Sökanden har även funnits till flertalet kurser på gymnasial nivå, dessa har inte heller varit möjliga att genomföra pga resursbrister. Inga elever har erhållit betyg under höstterminen Majoriteten av eleverna har dock utvecklats i sitt lärande inom respektive kurs. På grund av de få undervisningstimmarna i relation till elevernas inlärningstakt, har det därigenom inte varit möjligt för någon elev under hösterminen 2013 att uppnå kunskapsmålen för att erhålla betyg i kurserna. Elevernas utveckling har inte varit mätbar med betyg. Särskild utbildning för vuxna är i stort behov av bedömningsmatriser som passar målgruppen. Åtgärder Utarbeta bedömningsmatriser anpassade till elevgruppen i samarbete med nätverket Lärvuxpedagogerna i Dalarna. Öka tillgängligheten i de nya lokalerna, samt i undervisningen för personer med olika funktionsnedsättningar. Inleda samverkan med LSS-enheten inom vård och omsorgsförvaltningen, för att på bästa sätt nå ut till och arbeta för målgruppen. 5

6 Elevernas ansvar och inflytande Eleverna kan ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Flickor och pojkar, kvinnor och män har lika stort inflytande över sin utbildning. Detta område har ej utvärderats tidigare därför finns inget tidigare arbete att jämföra med och det har ej genomförts enkäter för eleverna, arbetet utvärderas genom samtal med elever, anhöriga och assistenter. Personalen har kontinuerliga samtal med eleverna för att de ska känna ett personligt ansvar för sin arbetsmiljö. De arbetar även efter att de ska ha inflytande över sin utbildning med individuella studieplaner där mål med utbildningen tydliggörs. Personalens känsla är att eleverna tar ansvar för sina studier och arbetsmiljön, samt att de har inflytande över sin utbildning. Det finns bara en känsla i att vi gör ett bra arbete och att eleverna tar ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, även för att eleverna har ett stort inflytande över sin utbildning. Åtgärd Utveckla elevrådsarbetet, med kontinuerliga elevrådsmöten för särvux. Se till att det finns lokaler som är anpassade för målgruppen och för deras behov, så att de kan känna att det är en trygg och säker arbetsmiljö för dem. Utveckla enkäter som kan fungera för målgruppen och för att kunna mäta resultatet Pedagogiskt ledarskap Det finns en förskole-/skolkultur där det finns delaktighet, inflytande och ansvar i det gemensamma professionella uppdraget. Det är tydligt vem som har vilken roll och vilket ansvar som är kopplat till rollen. Utvärdering och analys av verksamheten är synligt i kvalitetsarbetet. Detta område har ej utvärderats tidigare därför finns inget tidigare arbete att jämför med. Det har heller inte genomförts enkäter i dessa frågor för denna målgrupp. Eftersom det ej gjorts enkäter är det svårt att se ett riktigt resultat, vi kan bara gå på känsla som det ser ut nu. Känslan är at det finns deltaktighet, ansvar och inflytande för eleverna. Eftersom vi ej genomfört enkäter blir det svårt att analysera resultatet, det finns även svårigheter att från denna elevgrupp göra enkäter som de kan svara på utifrån deras olika funktionsnedsättningar. Åtgärd Utveckla enkäter för att mäta elevernas upplevelser av det pedagogiska ledarskapet. Utveckla elevrådsarbetet med kontinuerliga elevrådsmöten för särvux. 6

7 Utbildning i svenska för invandrare - SFI Kunskaper SFI Alla elever ska lämna utbildningen med godkända betyg i alla ämnen. Meritvärdet ska höjas för både flickor och pojkar, kvinnor och män. Meritvärdet ska inte skilja mellan könen. Läroplansmål Den individuella studieplanen har utvecklats och ändrats mer efter de riktlinjer som finns. Där framgår tydligt mål med studierna och tidigare erfarenheter. Under hösten arbetade arbetsgruppen med projektet Digitalt smörgåsbord för SFI med hjälp av statsbidrag från Skolverket. De elever som haft arbete har i D-kursen haft möjlighet till distansstudier. Elever i andra kurser som har haft arbete har med hjälp av hemläxor kombinerat studier med arbete. Arbetet med att hitta ett system där undervisningstiden mäts i timmar för de som avslutar sfi har fortsatt. Betyg nya kurskoder höstterminen -13 Kurs Antal elever Kvinnor Män Antal betyg F E D C B A SFI A SFI B SFI C SFI D Summa: Betyg gamla kurskoder Höstterminen -13 Kurs Antal elever Kvinnor Män Antal betyg IG G VG MVG SFI A SFI B 0 SFI C SFI D 0 Summa: Elever som fått betyg F beror på olika anledningar. Den första anledningen är att eleven har flyttat och inte hunnit avsluta kursen. Den andra anledningen är att eleven har hög frånvaro eller att eleven ej gör tillfredställande framsteg under kurstiden. De elever som går enligt de gamla betygskriterierna är elever som har låg/ingen skolbakgrund och fortfarande läser på kurs A. I det ena fallet misstänker vi en funktionsnedsättning och i det andra fallet rör det sig om en väldigt dålig, låg självkänsla som hämmar elevens utveckling. Kurserna påbörjades innan juli 2012 när de nya kursplanerna började gälla. En del elever som studerar kurs D kommer från studieväg 2 och har svårare att slutföra D- kursen. De har en längre inlärningstid pga. deras tidigare studiebakgrund. 7

8 Åtgärd Fortsätta med att utveckla tidsmätningen i sfi för att kunna se hur många timmar eleverna studerat när betyg sätts. Konkretisera läroplanerna och förtydliga målen för eleverna Bli bättre på att dokumentera eleverna innan skolstart genom inskrivningssamtal och att de flesta eleverna ska få möjlighet till en start i en sluss in grupp. Elevernas ansvar och inflytande Eleverna kan ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Flickor och pojkar, kvinnor och män har lika stort inflytande över sin utbildning. Innan eleven påbörjar sina studier kallar vi till ett inskrivningssamtal för att göra en enklare kartläggning. et är att två lärare deltar vid de samtalen. Under samtalet kommer vi gemensamt fram till vilken kurs som eleven ska börja i. Vi påbörjar en individuell studieplan. Vi har försökt att hitta individuella lösningar för elevernas studier, enligt deras önskningar. Detta gäller i första hand de elever som har ett jobb vid sidan av studierna. Då har eleverna fått möjlighet att studera SFI på distans, heltid eller deltid. Under hösten hade vi ett projekt, digitalt smörgåsbord som skulle bidra till att hitta fler flexibla lösningar för eleverna för att underlätta lärandet. Lärarna kompetensutvecklade sig själva och använde det i undervisningen. Eleverna har varit med och jobbat med digitala verktyg under projekttiden. Lärarna möter eleverna på lika villkor och gör ingen skillnad mellan kvinnor och män. Det har varit svårt för eleverna att klara av sina distansstudier. Några elever brister i sin studieteknik. De har inte ork att klara av både jobb och studier, det blir för mycket att kombinera ihop. Eleverna har svårigheter att studera på egen hand, de behöver vara på plats. Eleverna uttrycker att de har för små utrymmen att vara i, de saknar ett fikarum där de kan äta lunch innan de ibland ska iväg på nästa aktivitet som de deltar i. De uttrycker också att vi måste göra saker tillsammans för att lära känna varandra. För att respektera varandra. Det har varit slitningar under hösten mellan och inom olika elevgrupper. Eleverna har varit nöjda med att få jobba med ipads och med olika appar som främjar läs- och skrivutvecklingen, främst hos nybörjarna. Pedagogens arbetsinsats ökar och det ger inte den önskade effekt vi förväntade oss. Det är för svårt för eleverna att studera på egen hand. Det finns elever som trots stort engagemang från läraren, har svårt att ta ansvar för sina egna studier. Det finns fler olika anledningar till att de har svårt för det egna ansvaret. Det kan bero på deras sociala situation och psykosociala problem. De kan ha traumatiserande händelser med sig i bagaget och det utgör ett hinder i deras studier. 8

9 Trånga utrymmen leder till att eleverna inte får något eget utrymme. Det är inte optimalt att fika och ha lektion i samma rum. Dels vill man som elev inte störa om en lektion pågår och sedan vill man som lärare kunna ha sina lektioner utan att någon står utanför dörren och vill in. Det skapar en stress hos både elever och lärare. Ipadsen har varit ett bra verktyg där eleverna lättare kan komma till ett eget lärande. De blir inte lika beroende av läraren utan kan jobba självständigt. Det har varit uppskattat. Åtgärd Vi måste bli bättre att förklara för eleven vad det innebär att studera på distans eller hitta ett annat upplägg med mer detaljerad studiehandledning eller en kombination som innebär att eleven finns på plats i skolan x antal dagar. Vi ska ha enskilda samtal med eleven under studietiden för att stämma av var eleven befinner sig i sina studier. Vi behöver använda oss av tolk (gäller främst studieväg 1och 2) för att det ska bli ett tvåvägssamtal. Att få igång ett fungerade klassråd och elevråd med diskussioner kring elevernas studier och arbetsmiljö. Vi ska lägga raster och lektioner samtidigt i alla grupper. Äska mer pengar för ytterligare inköp av ipads och bärbara datorer som vi kan ha i klassrummen men även för utlåning. 9

10 Pedagogiskt ledarskap Det finns en skolkultur där det finns delaktighet, inflytande och ansvar i det gemensamma professionella uppdraget. Det är tydligt vem som har vilken roll och vilket ansvar som är kopplat till rollen. Utvärdering och analys av verksamheten är synligt i kvalitetsarbetet. Under hösten upplevde vi att flytten för SFI, med det som det innebar tog mycket energi samt att vi deltog i ett projekt. Vi har koncentrerat oss på undervisningen- SFI har ökat i omfång och tre nya lärare är anställda, varav två under hösten. Det har inneburit att mycket av tiden har gått till att lära sig ett helt nytt jobb samt stödja de nya i jobbet. Sedan har vi haft en sjukskrivning under en längre tid. Ingen enkät genomfördes under hösten så vi har inga enskilda åsikter att ta med i kvalitetsredovisningen. Det saknas mer anonyma åsikter eftersom inga enkäter har genomförts. Det har varit en verksamhet som har präglats av växtvärk, därför har inte rollerna och ansvarsfördelningen varit tydlig. Specialläraren har varit inte haft någon egen lokal att bedriva enskild undervisning i. Sedan har specialläraren varit klasslärare i och med en sjukskrivning. Därför har inte jobbet med att få till specialundervisning kommit igång förrän nu på våren. Verksamheten har försökt att ha delaktighet, inflytande och ansvar för det gemensamma uppdraget men det har funnits en otydlighet beträffande rollfördelningen. Vem har vilket ansvar? Ansvaret för undervisningen har vi lärare men en del övrigt har inte varit klart. Åtgärd Under vårterminen jobbar vi med att få fram en enkät tillsammans med särvux som våra elever kan svara på. Vi behöver ha olika enkäter för olika delar av Lärcentrum. Enkäterna ska ligga till grund för det fortsatta jobbet. Vi behöver även fånga upp tankarna som vi tagit del av tillsammans med Värdeskaparna som inleddes i januari För att kvalitetsredovisningen ska kunna visa vad vi är bra på behöver vi fortsätta arbetet med att tänka hur vi kan mäta kunskaper som inte alltid syns i ett betyg. Det behövs göras en tydlig rollfördelning mellan lärare-lärare, elev-lärare, rektor-lärare, admlärare. 10

11 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning flexen Elevernas ansvar och inflytande Eleverna kan ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Flickor och pojkar, kvinnor och män har lika stort inflytande över sin utbildning. Detta område har ej utvärderats tidigare därför finns inget tidigare arbete att jämföra med och det har ej genomförts enkäter för eleverna, arbetet utvärderas genom samtal med elever både enskilt och i grupp. Personalen har kontinuerliga samtal med eleverna för att de ska känna ett personligt ansvar för sin arbetsmiljö. Det har genomförts elevrådsmöten där eleverna har fått varit med och planerat och fattat beslut över sin arbetsmiljö, bland annat har det inretts ett pentry med hjälp av elevernas idéer. De arbetar även efter att de ska ha inflytande över sin utbildning med individuella studieplaner där mål med utbildningen tydliggörs, den individuella studieplanen följs upp kontinuerligt i samtal med SYV och lärare. Personalens känsla är att eleverna tar ansvar för sina studier och arbetsmiljön, samt att de har inflytande över sin utbildning. Eleverna känner ett ansvar för pentryt då de varit med och som de varit delaktiga i planera och inreda. Det finns en känsla i att vi gör ett bra arbete och att eleverna tar ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, även för att eleverna har ett stort inflytande över sin utbildning. Genom elevrådsrepresentanter och elevrådsmöten blir eleverna delaktiga i vissa frågor som gäller för deras arbetsmiljö och sin utbildning. Det är svårt att använda enkäter för denna elevgrupp, då de läser under olika tider under terminen och att de läser flera kurser. När diskussion om enkäter har lyfts på elevrådsmöten har eleverna avvisat denna metod för att mäta olika resultat, det som kan vara godtagbart är ev. en kursutvärdering i samband med kursavslut. Eleverna vill hellre ha öppna diskussioner, elevrådsmöten och förslagslåda. Åtgärd Utveckla elevrådsarbetet, med kontinuerliga elevrådsmöten för elever vid flexen. Se till att det finns lokaler som är anpassade för målgruppen och för deras behov, så att de kan känna att det är en trygg och säker arbetsmiljö för dem. Utveckla kursutvärderingsenkäter som kan fungera för att kunna mäta vissa resultat. Pedagogiskt ledarskap Det finns en skolkultur där det finns delaktighet, inflytande och ansvar i det gemensamma professionella uppdraget. Det är tydligt vem som har vilken roll och vilket ansvar som är kopplat till rollen. Utvärdering och analys av verksamheten är synligt i kvalitetsarbetet. Detta område har ej utvärderats tidigare därför finns inget tidigare arbete att jämfört med. Det har heller inte genomförts enkäter i dessa frågor för denna målgrupp. Det finns dock en 11

12 kontinuerlig diskussion med eleverna i grupperna och genom elevrådsrepresentanter vid elevrådsmöten. Eftersom det ej gjorts enkäter är det svårt att se ett riktigt resultat, vi kan bara gå på känsla som det ser ut nu. Känslan är at det finns deltaktighet, ansvar och inflytande för eleverna. Eftersom vi ej genomfört enkäter blir det svårt att analysera resultatet, men känslan är att det är ett gott pedagogiskt ledarskap. Åtgärd Utveckla kursutvärderingsenkäter för att mäta elevernas upplevelser av det pedagogiska ledarskapet. Utveckla elevrådsarbetet med kontinuerliga elevrådsmöten. Kunskaper ht 13 Alla elever ska lämna utbildningen med godkända betyg i alla ämnen. Meritvärdet ska höjas för både flickor och pojkar, kvinnor och män. Meritvärdet ska inte skilja mellan könen. Läroplansmål Elevantalet under hösten 2013 var lägre än föregående termin på grund av att verksamheten flyttade till andra lokaler och kursstarten senarelades. De befintliga rutinerna kring elever, uppföljning och betyg fortsätter att följas. Dock har dessa rutiner blivit svårare att följa eftersom det fysiska avståndet mellan verksamhet och administration ökat efter flytten. Personalen fortsätter att arbeta med att följa upp elever som halkat efter i sin studieplan. Proceduren vid oanmäld frånvaro har förkortats avsevärt genom tydligare rutiner. Vid kursens början får eleven sätta ett betygsmål som sedan följs upp under kursens gång. Om delresultaten inte motsvarar elevens mål kan det tas upp för diskussion med eleven i ett tidigt skede. För att kunna se orsakerna till de många studieavbrotten har lärarna börjat utreda och dokumentera dessa. Detta för att sedan kunna analysera och vidta åtgärder. Höstens satsning på att få igenom fler andraspråkselever i matematik på grundskolenivå har fallit väl ut. Alla dessa elever kommer under våren att få ett slutbetyg i minst matematik på grundskolenivå. Pedagogerna har slutfört kursen i NGL (nästa generations lärande) genom Dalakompetens. Detta har gjort att användningen av digitala hjälpmedel har ökat i både undervisning och övrig administration. 12

13 Kurs Tot A B C D E F Av Tom* Engelska 2 grund Engelska Engelska Engelska Engelska grund (1050) Information & Kommunikation Matematik 1A Matematik 1B Matematik 2A Matematik 2B Matematik 3C 1 1 Matematik grund Svenska Svenska Svenska grund Svenska som andra språk Svenska som andra språk Svenska som andra språk Svenska som andra språk grund *Elever som fortsätter under nästa termin Den statisk som finns för kurser stämmer inte helt med verkligheten, de system som statistiken hämtas ifrån felar. Det finns bland annat inte fördelningen betygsmässigt mellan män och kvinnor, men observationer i klassrummet visar att skillnaden mellan män och kvinnor beror mer på individen än könet. Det är fler kvinnor än män som studerar på både grundläggande och gymnasial nivå. Statistiken visar att det fortfarande finns ett stort antal avbrott i de olika kurserna. Det finns också många olika anledningar till att det registreras avbrott i kurser. Avbrottsmarkeringar kan bero på att kurser ej startats, de studerande tackar nej till platsen före kursstart, på grund av ändrade planer och mål med studierna, jobb eller personliga skäl eller att de ej läst färdigt kursen före terminsslut. Studieavbrott kan också bero på att eleven ej blir beviljad studiemedel från CSN, att Arbetsförmedlingen inte tillåter studier i individens handlingsplan eller att man ej får försörjningsstöd under studietiden. Statistiken skulle bli mer rättvisande om vi kunde särskilja de olika orsakerna till avbrott. Det finns värden för eleverna som är svåra att mäta med bara betyg och som har stor personlig betydelse för individen och som skulle behöva framhållas vid utvärderingar. Vi kan tydligt märka att en stor del av de elever som börjar kurs 2 i svenska och matematik har stora svårigheter att klara av kurserna. Det förefaller vara problem med ofärska kunskaper och för stora skillnader i kunskapsmål mellan de gamla och de nya kursplanerna. När det gäller diskrepansen mellan behov och kursplaner vad avser datakunskaper är situationen lika som föregående period. Efter VUX2012 finns det ej längre någon gymnasial datakurs mot grundläggande datakunskaper, trots att det finns ett stort behov av detta inom vuxenutbildningen, då många vuxna saknar dessa kunskaper. Information och kommunikation 13

14 används men har en annan bredd och innehåll än bara datakunskaper. Därför används orienteringskurser i stor utsträckning för att kunna ge de elever med små tidigare datakunskaper en grund. Dessa kurser ger inte betyg, eleven får endast ett kursintyg efter genomgången kurs. Åtgärd Skapa rutiner för bättre metoder för att kunna följa upp statisk, elevers betyg och avbrott, genom att lärarna får ta ett större ansvar med att följa upp elevers studiegång och avslut av kurser. Vid studieavbrott ska läraren utreda och dokumentera orsaken till detta, avbrottsorsakerna dokumenteras och rapporteras vidare till SYV som sammanställer och utvärderar. Avsätta tid vid studiedagarna och planera mer för att fördjupa och förbättra kvalitetsarbetet, genom kontinuerliga möten mellan lärare och rektor. Vid dessa möten ska det föras protokoll som sedan kan ligga till grund för kommande kvalitetsarbeteoch redovisningar. Eleverna ska göras mer delaktiga i utvecklingen av kvalitetsarbetet genom elevrådsmöten, förslagslåda och diskussioner. Utvärdering av kurserna ska förbättras och utvecklas och ska leda till stöd för att pedagogerna ska kunna tillmötesgå elevernas behov för att nå kursmålen. Kurserna inom data ska fortsätta utvecklas och eleverna ska i sina studier och i kontakt med lärare kunna använda olika läromedel, såväl tryckta som nätbaserade och ska vara anpassade efter elevernas förkunskaper. Förbättra möjligheten att beskriva utveckling som ej är mätbar med betyg. 14

15 Uppföljning av studieplaner Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Vi ska också förmedla kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. gruppen är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Ett av vuxenutbildningens mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering. Utbildning som planeras genom en studieplan, måste därför anpassas utifrån elevens behov och förutsättningar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för den planerade utbildningen. Skollagen lyfter fram att det ska finnas en individuell studieplan som ska justeras kontinuerligt vid behov. et är att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och att eleven kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. Samtliga studieförändringar elever gjort på grundläggande- och gymnasial nivå under året 2013 har dokumenterats. Detta för att kunna utveckla de pedagogiska insatserna och se hur vi tillsammans med eleven arbetar med upplägg av studieplaner och uppföljning av dem. Med hjälp av de sammanställda resultaten kan vi dra slutssatser kring hur vi kan arbeta med planering och uppföljning, för att minska studieförändringar som inte gynnar eleven. Förändringar VT 2013 HT 2013 Antal Varav förändring av studietakt Varav nedläggning av kurs/kurser Varav gemensam uppföljning syv/pedagog/rektor/elev Orsaker till förändringar (om det uppgetts) VT 2013 HT 2013 Svår kurs/ont om tid Ändrade mål inför framtiden CSN-relaterade förändringar 9 3 Beslut från Arbetsförmedlingen 6 0 Hälsa 5 12 A-kassa (ekonomiskt skäl) 3 5 Flytt från kommunen 3 5 Arbete

16 Elevens individuella studieplan ska vara ett levande dokument. Vuxnas förutsättningar och mål förändras, då självkännedom och förmåga till studieplanering utvecklas under studietiden. En vuxen elev har samtidigt ansvar utanför studier, som kan påverka möjligheten till att följa den planerade studietakten. Att välja inför framtiden är en process. I bland förändras målen under studietiden och nya krav på förkunskaper inför arbete och vidare studier kan uppkomma. Att studera på vuxenutbildningen kräver mycket tid och ett stort engagemang. Studieförutsättningen kan påverkas av krav utifrån, t ex om studierna finansieras genom CSN. Kravet för att få ta del av bidragsdel samt eventuell lånedel, är att studieresultat visas i form av godkända betyg på kurser. Planering utifrån elevers olika förutsättningar kan vara svår att ta hänsyn till, i dessa fall. Under våren 2013 gjordes många förändringar på grund av att kursen/kurserna var svåra samt att den planerade studietiden inte räckte till. Inför hösten 2013 har information förtydligats kring kursers centrala innehåll och kunskapskrav. Vid studie- och yrkesvägledning har samtal skett mer kontinuerligt kring hur man kan lägga upp tiden på ett effektivt sätt, för att nå målen i de kurser som finns i den individuella studieplanen. Under hösten 2013 har fler avbrutit studier på grund av arbete, vilket de flesta elever har som mål med utbildningen. Vi ser att det har skett betydligt fler ändringar beroende på att målet med utbildningen har förändrats. Samhället och arbetsmarknaden är föränderlig. et visar att det är till gagn för elever att vi kan vara flexibla och erbjuda utbud som krävs och efterfrågas. Ansvaret att följa studieplanen ligger hos eleven. Inför hösten 2013 utarbetade vi tydliga rutiner kring hur pedagog/syv/rektor ska arbeta för att snabbt fånga upp elever som inte följer studieplanen. et visar att det kan vara en av orsakerna till att betydligt färre gjorde en studieförändring beroende på att kursen var för svår eller att det blev för ont om tid för att läsa klart kursen inom planerad tid. Åtgärd Personalen vid Hedemora Lärcentrum kommer att fortsätta följa upp studieförändringar genom dokumentation och vara lyhörda, så att vi kan fortsätta erbjuda bra utbildning och vägledning, där resultat analyseras så att utveckling och förbättringar kan ske. 16

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av förberedelse för fortsatta studier eller egen försörjning efter gymnasiesärskoleutbildning Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattning...

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning

Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning År 2010 1 Innehållsförteckning Sidan: Sid. 2 Innehållsförteckning Sid. 3 Verksamhet Sid. 3 Vision Sid. 3 Sammanfattning Sid. 3 Verksamhetens kvalitetsarbete Sid.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Elevrådsstyrelsen 2014 Elever och lärare ur 9B vid lekarna Datum: 2014-06-02 Rektor: Utvecklingsledare: Resultatenhetschef: Erica Erixon Björn Lidén Karin Vestman

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer