Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013"

Transkript

1 Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen

2 Beskrivning av verksamheten Höstterminen 2013 Höstterminen startade lite senare än vanligt i nya lokaler, i delar av Bachmanska skolans hus A, B och C på Martin Koch gymnasiet, samt att den administrativa delen finns i Martin Kochs huvudbyggnad. Komvux Antal elever: Elever vid Hedemora Lärcentrum Höstterminen -14 Antal elever Män Kvinnor SÄRVUX SFI Samhällsinformation Grundflex (Sv, Ma, En) Gymnasieflex (Sv, Ma, En) Dataflex Vux elever på Martin Kochs yrkesprogram Lärlingsutbildning Yrkesförare Gods Yrkesförare Person Vård- och omsorg i Avesta Köp övriga utbildningar Hermods Summa Verksamheten har under hösten 2013 minskat något i jämförelse med våren 2013, då fanns totalt 478 elever i jämförelse med 450 som varit aktiva studerande under hösten Det är en minskning med ca. 6 %. Andelen män som studerat har varit 37 % en nivå som är normal, men lägre än under hösten 12 då det var 45 % män som studerade. Några av elever finns registrerade inom fler olika verksamheter eftersom eleven ofta läser fler kurser under en termin, sfi-elever läser vidare på grundflexen, de som läser gymnasieflexen läser ofta också distanskurser på Hermods. Yrkesvux En del av verksamheten finasiseras med statsbidrag enligt förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det gäller främst yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar, för Yrkesförare Gods- och Persontransporter finns ett särskilt statsbidrag för yrkesvux, vilket gör att det är ett antal riksrekryterande platser. Det innebär att en del av platserna går till sökande från andra kommuner, för godstransporter fanns åtta platser och för persontransporter fanns det sju platser med riksintag. Under hösten avslutades en utbildningsomgång och vid uppföljning under våren hade fyra av de åtta som gått yrkesföre gods fått arbete i mer eller mindre omfattning, av de sju som gått persontransporter, hade sex fått arbete. Utbildningen upphandlad och genomförs av en extern anordnare, Yrkestrafikskolan Dalarna. 2

3 Under 2013 fick Hedemora i första tilldelningen 11,5 platser för yrkesvux, Hedemora fick även en extra tilldelning med 11,7 platser, varje plats är värd kr. För detta har man genomfört utbildning för 66 elever som läst olika yrkesinriktade kurser/utbildningar. De flesta eleverna var i åldern år, 22 stycken. 14 elever var mellan år, 11 elever mellan år, 10 elever mellan år, 7 elever mellan år samt 2 elever mellan år. 44 elever var kvinnor, 22 män, 44 elever var inrikes födda, 6 elever var födda utanför Sverige men inom Europa och 16 elever utanför Europa. Hedemora har fått riktade statsbidrag från följande utbildningsområden: Vård- och omsorg, Fordon och transport, Industriteknik, Handel och administration, Hantverk, Orienteringskurs i yrkessvenska samt från några teoretiska kurser. Elevernas huvudsakliga finansiering har kommit från Centrala studiemedelsnämnden, CSN. Fyra elever har haft aktivitetsersättning eller föräldraledigt. Elevernas huvudsakliga sysselsättning före yrkesvux var Arbetslösa (26 elever), studerade (23 elever), timanställd (13 elever), egen företagare (3 elever) och heltidsanställd (1 elev). 32 av 66 elever avslutade sina studier inom yrkesvux under elever fortsatte studera Av de 32 elever som slutade har 8 fått heltidsanställning, 11 personer studerar vidare, 5 personer har timanställning, 5 personer är arbetslösa, 2 personer uppger att de arbetar i egna företaget och en person har flyttat från kommunen (uppgift saknas). Sysselsättningen efter yrkesvux är relaterad till yrkesområdet för 19 personer. För 12 personer är sysselsättningen inte/delvis relaterad (slutbetyg eller yrkesexamen kan vara målet). Vi saknar uppgift kring 1 person. Under 2014 har vi blivit tilldelade 18 yrkesvuxplatser. 4 elever läser inom yrkesförarutbildningen och 26 elever läser vård- och omsorgsutbildning. Yrkesutbildningar i samverkan med Martin Koch gymnasiet På några av Martin Kochs yrkesprogram finns det vux-elever, på Industriprogrammet- med inriktning på svets har det funnits sex elever, två elever har funnits på Fordonsprogrammet med inriktning på fordonsmekanik och en har läst på Hantverksprogrammets träinriktning. Lärlingsutbildningar Det finns även ett samarbete med Restaurangprogrammet genom lärlingsutbildning inom restaurang och konditori. Inom lärlingsutbildning fanns det under hösten elva elever på restaurang, två inom konditori, varav fem elever restauranglärlingar och två konditorilärlingar avslutade sina utbildningar. För dessa elever har utbildningen inneburit att de fått ett arbete helt eller delvis efter utbildningen. Under hösten startades en ny omgång med lärlingar inom restaurang med sex nya elever, två slutade utbildningen efter en kort tid på grund av privata orsaker. En målerilärling avslutade sin utbildning, vid uppföljning efter några månader visade sig att det var svårt att få ett arbete efter utbildningen, vilket även bekräftas av branschen eftersom det ej råder brist på målare för tillfället. En elev har gått elev har gått lärlingsutbildning inom handeln och slutförde den under hösten. För att genomföra lärlingsutbildning krävs det avtal med arbetsplatsen, praktikplatser godkända av bransch och godkännande från Dalarnas lärlingsråd. Det krävs också en nära uppföljning mellan arbetsplats och betygssättande lärare. Som hjälp i detta har Hedemora Lärcentrum en ansvarig person som ser till att allt fungerar. För att ha utbildade lärare som betygsättare har viss lärarkompetens kunnat nyttjas på Martin Kochs yrkesprogram. I andra fall har diskussion funnits med branschen inom respektive utbildningsområde. 3

4 Vård- och omsorgsutbildning Vård- och omsorgsutbildningen köps in från Karlfeltgymnasiet i Avesta, där även vux i Avesta har elever. Det finns ett stort sammarbete mellan Avesta och Hedemora kommun för utbildning på både gymnasial- och vuxenutbildningsnivå samt med arbetsgivare i Avesta och Hedemora kommun samt landstinget. Genom detta samarbete har man VO-college kvalitetsstämpel och utgår ifrån dessa kvalitetskrav i samarbetet. Det innebär att man genomför ett gediget kvalitetsarbete för att få utbildningar att passa arbetsgivarens behov av kompetens. Distansutbildning För att ha en bredd på utbudet och en flexibilitet har Hedemora tillsammans med Avesta avtal med Hermods. Hermods har en mängd olika distanskurser som genomförs helt på distans, samt att det även finns möjlighet att åka till Avesta för att få handledning. Samhällsorientering Hedemora Lärcentrum ansvarar för att ge samhällsorientering för nyanlända enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Under hösten fanns 20 deltagare, 11 kvinnor och 9 män. Informationen genomfördes med tolkar i fyra olika språkgrupper med olika gästföreläsare från polisen, kvinnojouren, arbetsförmedlingen, Hedemora Näringslivsbolag, ALMI, tandläkaremottagning, vårdcentralen, Hedemora bostäder, socialtjänsten, konsumentrådgivare, civilförsvarsförbundet med flera. Uppdragsutbildning Under hösten genomfördes en datautbildning på grundläggande nivå för personal inom Vårdoch omsorgsförvaltningen. IT-utveckling I den nya läroplanen för vuxenutbildningen finns det under stycket Utveckling av vuxenutbildningen denna text: Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. (SKOLFS 2012:101) Detta har varit ett av de fokusområden som vuxenutbildningen i Hedemora har utvecklat under För att utveckla detta har personalen fått kompetensutveckling, men även den teknisk kapacitet har utvecklats och utökats till projektorer i klassrummet varav det finns två interaktiva projektorer, en hos särvux och en hos SFI. Under hösten fick SFI projektpengar från Skolverket för att utveckla SFI, projektets namn var Digitalt smörgåsbord och syftade till att höja kvaliteten och utveckla SFI till ett mer flexibelt sätt att studera på. De mjukvaror som utvecklats och nyttjats är främst sociala medier, molntjänster och öppna digitala lärresurser. De flesta pedagogerna har slutfört Skolverkets PIM-utbildning (praktisk it- och mediekompetens), samt slutfört en kurs i NGL (nästa generations lärande) genom Dalakompetens som innebär ett ökat kunnande av digitala hjälpmedel i undervisningen. Personal Funktion Arbetsområde Ped. Högskoleexamen Saknar ped högskoleexamen Rektor 1 SYV 1 Lärare Flex grund, gymn. 3 2 Lärare SFI 4 1 Lärare Särvux 2 4

5 Särskild utbildning för vuxna - SÄRVUX Kunskaper särvux Antalet elever på särvux har ökat med sju stycken mot föregående läsår. Elevantalet under höstterminen 2013 har varit 26. Några elever läser på mer än en nivå, därav stämmer inte antalet elever i tabellen med det totala antalet elever. Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Antal studerande Grundläggande nivå motsvarande träningsskolan inom 10 grundsärskolan Grundläggande nivå motsvarande grundsärskolan 9 Gymnasialnivå 7 Elever integrerade i den kommunala vuxenutbildningen 2 Totalt antal elever under höstterminen Under höstterminen 2013 erbjöds samtliga kurser inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå såsom individ och samhälle, natur och miljö, språk och kommunikation motsvarande träningsskolan, samt biologi, engelska, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andra språk och teknik motsvarande grundsärskolan. Lärlingsutbildning och kurser på gymnasialnivå har erbjudits vid efterfrågan. Elever har antagits till kurserna språk och kommunikation, engelska (grundläggande och gymnasial nivå), matematik(grundläggande och gymnasial nivå), svenska(grundläggande och gymnasial nivå), arbetsmiljö och säkerhet samt kommunikation och samspel. Sökanden har även funnits till kurserna individ och samhälle samt hem- och konsumentkunskap, men dessa kurser har inte varit möjliga att genomföra under hösterminen 2013 pga lokalbrist. Sökanden har även funnits till flertalet kurser på gymnasial nivå, dessa har inte heller varit möjliga att genomföra pga resursbrister. Inga elever har erhållit betyg under höstterminen Majoriteten av eleverna har dock utvecklats i sitt lärande inom respektive kurs. På grund av de få undervisningstimmarna i relation till elevernas inlärningstakt, har det därigenom inte varit möjligt för någon elev under hösterminen 2013 att uppnå kunskapsmålen för att erhålla betyg i kurserna. Elevernas utveckling har inte varit mätbar med betyg. Särskild utbildning för vuxna är i stort behov av bedömningsmatriser som passar målgruppen. Åtgärder Utarbeta bedömningsmatriser anpassade till elevgruppen i samarbete med nätverket Lärvuxpedagogerna i Dalarna. Öka tillgängligheten i de nya lokalerna, samt i undervisningen för personer med olika funktionsnedsättningar. Inleda samverkan med LSS-enheten inom vård och omsorgsförvaltningen, för att på bästa sätt nå ut till och arbeta för målgruppen. 5

6 Elevernas ansvar och inflytande Eleverna kan ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Flickor och pojkar, kvinnor och män har lika stort inflytande över sin utbildning. Detta område har ej utvärderats tidigare därför finns inget tidigare arbete att jämföra med och det har ej genomförts enkäter för eleverna, arbetet utvärderas genom samtal med elever, anhöriga och assistenter. Personalen har kontinuerliga samtal med eleverna för att de ska känna ett personligt ansvar för sin arbetsmiljö. De arbetar även efter att de ska ha inflytande över sin utbildning med individuella studieplaner där mål med utbildningen tydliggörs. Personalens känsla är att eleverna tar ansvar för sina studier och arbetsmiljön, samt att de har inflytande över sin utbildning. Det finns bara en känsla i att vi gör ett bra arbete och att eleverna tar ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, även för att eleverna har ett stort inflytande över sin utbildning. Åtgärd Utveckla elevrådsarbetet, med kontinuerliga elevrådsmöten för särvux. Se till att det finns lokaler som är anpassade för målgruppen och för deras behov, så att de kan känna att det är en trygg och säker arbetsmiljö för dem. Utveckla enkäter som kan fungera för målgruppen och för att kunna mäta resultatet Pedagogiskt ledarskap Det finns en förskole-/skolkultur där det finns delaktighet, inflytande och ansvar i det gemensamma professionella uppdraget. Det är tydligt vem som har vilken roll och vilket ansvar som är kopplat till rollen. Utvärdering och analys av verksamheten är synligt i kvalitetsarbetet. Detta område har ej utvärderats tidigare därför finns inget tidigare arbete att jämför med. Det har heller inte genomförts enkäter i dessa frågor för denna målgrupp. Eftersom det ej gjorts enkäter är det svårt att se ett riktigt resultat, vi kan bara gå på känsla som det ser ut nu. Känslan är at det finns deltaktighet, ansvar och inflytande för eleverna. Eftersom vi ej genomfört enkäter blir det svårt att analysera resultatet, det finns även svårigheter att från denna elevgrupp göra enkäter som de kan svara på utifrån deras olika funktionsnedsättningar. Åtgärd Utveckla enkäter för att mäta elevernas upplevelser av det pedagogiska ledarskapet. Utveckla elevrådsarbetet med kontinuerliga elevrådsmöten för särvux. 6

7 Utbildning i svenska för invandrare - SFI Kunskaper SFI Alla elever ska lämna utbildningen med godkända betyg i alla ämnen. Meritvärdet ska höjas för både flickor och pojkar, kvinnor och män. Meritvärdet ska inte skilja mellan könen. Läroplansmål Den individuella studieplanen har utvecklats och ändrats mer efter de riktlinjer som finns. Där framgår tydligt mål med studierna och tidigare erfarenheter. Under hösten arbetade arbetsgruppen med projektet Digitalt smörgåsbord för SFI med hjälp av statsbidrag från Skolverket. De elever som haft arbete har i D-kursen haft möjlighet till distansstudier. Elever i andra kurser som har haft arbete har med hjälp av hemläxor kombinerat studier med arbete. Arbetet med att hitta ett system där undervisningstiden mäts i timmar för de som avslutar sfi har fortsatt. Betyg nya kurskoder höstterminen -13 Kurs Antal elever Kvinnor Män Antal betyg F E D C B A SFI A SFI B SFI C SFI D Summa: Betyg gamla kurskoder Höstterminen -13 Kurs Antal elever Kvinnor Män Antal betyg IG G VG MVG SFI A SFI B 0 SFI C SFI D 0 Summa: Elever som fått betyg F beror på olika anledningar. Den första anledningen är att eleven har flyttat och inte hunnit avsluta kursen. Den andra anledningen är att eleven har hög frånvaro eller att eleven ej gör tillfredställande framsteg under kurstiden. De elever som går enligt de gamla betygskriterierna är elever som har låg/ingen skolbakgrund och fortfarande läser på kurs A. I det ena fallet misstänker vi en funktionsnedsättning och i det andra fallet rör det sig om en väldigt dålig, låg självkänsla som hämmar elevens utveckling. Kurserna påbörjades innan juli 2012 när de nya kursplanerna började gälla. En del elever som studerar kurs D kommer från studieväg 2 och har svårare att slutföra D- kursen. De har en längre inlärningstid pga. deras tidigare studiebakgrund. 7

8 Åtgärd Fortsätta med att utveckla tidsmätningen i sfi för att kunna se hur många timmar eleverna studerat när betyg sätts. Konkretisera läroplanerna och förtydliga målen för eleverna Bli bättre på att dokumentera eleverna innan skolstart genom inskrivningssamtal och att de flesta eleverna ska få möjlighet till en start i en sluss in grupp. Elevernas ansvar och inflytande Eleverna kan ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Flickor och pojkar, kvinnor och män har lika stort inflytande över sin utbildning. Innan eleven påbörjar sina studier kallar vi till ett inskrivningssamtal för att göra en enklare kartläggning. et är att två lärare deltar vid de samtalen. Under samtalet kommer vi gemensamt fram till vilken kurs som eleven ska börja i. Vi påbörjar en individuell studieplan. Vi har försökt att hitta individuella lösningar för elevernas studier, enligt deras önskningar. Detta gäller i första hand de elever som har ett jobb vid sidan av studierna. Då har eleverna fått möjlighet att studera SFI på distans, heltid eller deltid. Under hösten hade vi ett projekt, digitalt smörgåsbord som skulle bidra till att hitta fler flexibla lösningar för eleverna för att underlätta lärandet. Lärarna kompetensutvecklade sig själva och använde det i undervisningen. Eleverna har varit med och jobbat med digitala verktyg under projekttiden. Lärarna möter eleverna på lika villkor och gör ingen skillnad mellan kvinnor och män. Det har varit svårt för eleverna att klara av sina distansstudier. Några elever brister i sin studieteknik. De har inte ork att klara av både jobb och studier, det blir för mycket att kombinera ihop. Eleverna har svårigheter att studera på egen hand, de behöver vara på plats. Eleverna uttrycker att de har för små utrymmen att vara i, de saknar ett fikarum där de kan äta lunch innan de ibland ska iväg på nästa aktivitet som de deltar i. De uttrycker också att vi måste göra saker tillsammans för att lära känna varandra. För att respektera varandra. Det har varit slitningar under hösten mellan och inom olika elevgrupper. Eleverna har varit nöjda med att få jobba med ipads och med olika appar som främjar läs- och skrivutvecklingen, främst hos nybörjarna. Pedagogens arbetsinsats ökar och det ger inte den önskade effekt vi förväntade oss. Det är för svårt för eleverna att studera på egen hand. Det finns elever som trots stort engagemang från läraren, har svårt att ta ansvar för sina egna studier. Det finns fler olika anledningar till att de har svårt för det egna ansvaret. Det kan bero på deras sociala situation och psykosociala problem. De kan ha traumatiserande händelser med sig i bagaget och det utgör ett hinder i deras studier. 8

9 Trånga utrymmen leder till att eleverna inte får något eget utrymme. Det är inte optimalt att fika och ha lektion i samma rum. Dels vill man som elev inte störa om en lektion pågår och sedan vill man som lärare kunna ha sina lektioner utan att någon står utanför dörren och vill in. Det skapar en stress hos både elever och lärare. Ipadsen har varit ett bra verktyg där eleverna lättare kan komma till ett eget lärande. De blir inte lika beroende av läraren utan kan jobba självständigt. Det har varit uppskattat. Åtgärd Vi måste bli bättre att förklara för eleven vad det innebär att studera på distans eller hitta ett annat upplägg med mer detaljerad studiehandledning eller en kombination som innebär att eleven finns på plats i skolan x antal dagar. Vi ska ha enskilda samtal med eleven under studietiden för att stämma av var eleven befinner sig i sina studier. Vi behöver använda oss av tolk (gäller främst studieväg 1och 2) för att det ska bli ett tvåvägssamtal. Att få igång ett fungerade klassråd och elevråd med diskussioner kring elevernas studier och arbetsmiljö. Vi ska lägga raster och lektioner samtidigt i alla grupper. Äska mer pengar för ytterligare inköp av ipads och bärbara datorer som vi kan ha i klassrummen men även för utlåning. 9

10 Pedagogiskt ledarskap Det finns en skolkultur där det finns delaktighet, inflytande och ansvar i det gemensamma professionella uppdraget. Det är tydligt vem som har vilken roll och vilket ansvar som är kopplat till rollen. Utvärdering och analys av verksamheten är synligt i kvalitetsarbetet. Under hösten upplevde vi att flytten för SFI, med det som det innebar tog mycket energi samt att vi deltog i ett projekt. Vi har koncentrerat oss på undervisningen- SFI har ökat i omfång och tre nya lärare är anställda, varav två under hösten. Det har inneburit att mycket av tiden har gått till att lära sig ett helt nytt jobb samt stödja de nya i jobbet. Sedan har vi haft en sjukskrivning under en längre tid. Ingen enkät genomfördes under hösten så vi har inga enskilda åsikter att ta med i kvalitetsredovisningen. Det saknas mer anonyma åsikter eftersom inga enkäter har genomförts. Det har varit en verksamhet som har präglats av växtvärk, därför har inte rollerna och ansvarsfördelningen varit tydlig. Specialläraren har varit inte haft någon egen lokal att bedriva enskild undervisning i. Sedan har specialläraren varit klasslärare i och med en sjukskrivning. Därför har inte jobbet med att få till specialundervisning kommit igång förrän nu på våren. Verksamheten har försökt att ha delaktighet, inflytande och ansvar för det gemensamma uppdraget men det har funnits en otydlighet beträffande rollfördelningen. Vem har vilket ansvar? Ansvaret för undervisningen har vi lärare men en del övrigt har inte varit klart. Åtgärd Under vårterminen jobbar vi med att få fram en enkät tillsammans med särvux som våra elever kan svara på. Vi behöver ha olika enkäter för olika delar av Lärcentrum. Enkäterna ska ligga till grund för det fortsatta jobbet. Vi behöver även fånga upp tankarna som vi tagit del av tillsammans med Värdeskaparna som inleddes i januari För att kvalitetsredovisningen ska kunna visa vad vi är bra på behöver vi fortsätta arbetet med att tänka hur vi kan mäta kunskaper som inte alltid syns i ett betyg. Det behövs göras en tydlig rollfördelning mellan lärare-lärare, elev-lärare, rektor-lärare, admlärare. 10

11 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning flexen Elevernas ansvar och inflytande Eleverna kan ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Flickor och pojkar, kvinnor och män har lika stort inflytande över sin utbildning. Detta område har ej utvärderats tidigare därför finns inget tidigare arbete att jämföra med och det har ej genomförts enkäter för eleverna, arbetet utvärderas genom samtal med elever både enskilt och i grupp. Personalen har kontinuerliga samtal med eleverna för att de ska känna ett personligt ansvar för sin arbetsmiljö. Det har genomförts elevrådsmöten där eleverna har fått varit med och planerat och fattat beslut över sin arbetsmiljö, bland annat har det inretts ett pentry med hjälp av elevernas idéer. De arbetar även efter att de ska ha inflytande över sin utbildning med individuella studieplaner där mål med utbildningen tydliggörs, den individuella studieplanen följs upp kontinuerligt i samtal med SYV och lärare. Personalens känsla är att eleverna tar ansvar för sina studier och arbetsmiljön, samt att de har inflytande över sin utbildning. Eleverna känner ett ansvar för pentryt då de varit med och som de varit delaktiga i planera och inreda. Det finns en känsla i att vi gör ett bra arbete och att eleverna tar ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, även för att eleverna har ett stort inflytande över sin utbildning. Genom elevrådsrepresentanter och elevrådsmöten blir eleverna delaktiga i vissa frågor som gäller för deras arbetsmiljö och sin utbildning. Det är svårt att använda enkäter för denna elevgrupp, då de läser under olika tider under terminen och att de läser flera kurser. När diskussion om enkäter har lyfts på elevrådsmöten har eleverna avvisat denna metod för att mäta olika resultat, det som kan vara godtagbart är ev. en kursutvärdering i samband med kursavslut. Eleverna vill hellre ha öppna diskussioner, elevrådsmöten och förslagslåda. Åtgärd Utveckla elevrådsarbetet, med kontinuerliga elevrådsmöten för elever vid flexen. Se till att det finns lokaler som är anpassade för målgruppen och för deras behov, så att de kan känna att det är en trygg och säker arbetsmiljö för dem. Utveckla kursutvärderingsenkäter som kan fungera för att kunna mäta vissa resultat. Pedagogiskt ledarskap Det finns en skolkultur där det finns delaktighet, inflytande och ansvar i det gemensamma professionella uppdraget. Det är tydligt vem som har vilken roll och vilket ansvar som är kopplat till rollen. Utvärdering och analys av verksamheten är synligt i kvalitetsarbetet. Detta område har ej utvärderats tidigare därför finns inget tidigare arbete att jämfört med. Det har heller inte genomförts enkäter i dessa frågor för denna målgrupp. Det finns dock en 11

12 kontinuerlig diskussion med eleverna i grupperna och genom elevrådsrepresentanter vid elevrådsmöten. Eftersom det ej gjorts enkäter är det svårt att se ett riktigt resultat, vi kan bara gå på känsla som det ser ut nu. Känslan är at det finns deltaktighet, ansvar och inflytande för eleverna. Eftersom vi ej genomfört enkäter blir det svårt att analysera resultatet, men känslan är att det är ett gott pedagogiskt ledarskap. Åtgärd Utveckla kursutvärderingsenkäter för att mäta elevernas upplevelser av det pedagogiska ledarskapet. Utveckla elevrådsarbetet med kontinuerliga elevrådsmöten. Kunskaper ht 13 Alla elever ska lämna utbildningen med godkända betyg i alla ämnen. Meritvärdet ska höjas för både flickor och pojkar, kvinnor och män. Meritvärdet ska inte skilja mellan könen. Läroplansmål Elevantalet under hösten 2013 var lägre än föregående termin på grund av att verksamheten flyttade till andra lokaler och kursstarten senarelades. De befintliga rutinerna kring elever, uppföljning och betyg fortsätter att följas. Dock har dessa rutiner blivit svårare att följa eftersom det fysiska avståndet mellan verksamhet och administration ökat efter flytten. Personalen fortsätter att arbeta med att följa upp elever som halkat efter i sin studieplan. Proceduren vid oanmäld frånvaro har förkortats avsevärt genom tydligare rutiner. Vid kursens början får eleven sätta ett betygsmål som sedan följs upp under kursens gång. Om delresultaten inte motsvarar elevens mål kan det tas upp för diskussion med eleven i ett tidigt skede. För att kunna se orsakerna till de många studieavbrotten har lärarna börjat utreda och dokumentera dessa. Detta för att sedan kunna analysera och vidta åtgärder. Höstens satsning på att få igenom fler andraspråkselever i matematik på grundskolenivå har fallit väl ut. Alla dessa elever kommer under våren att få ett slutbetyg i minst matematik på grundskolenivå. Pedagogerna har slutfört kursen i NGL (nästa generations lärande) genom Dalakompetens. Detta har gjort att användningen av digitala hjälpmedel har ökat i både undervisning och övrig administration. 12

13 Kurs Tot A B C D E F Av Tom* Engelska 2 grund Engelska Engelska Engelska Engelska grund (1050) Information & Kommunikation Matematik 1A Matematik 1B Matematik 2A Matematik 2B Matematik 3C 1 1 Matematik grund Svenska Svenska Svenska grund Svenska som andra språk Svenska som andra språk Svenska som andra språk Svenska som andra språk grund *Elever som fortsätter under nästa termin Den statisk som finns för kurser stämmer inte helt med verkligheten, de system som statistiken hämtas ifrån felar. Det finns bland annat inte fördelningen betygsmässigt mellan män och kvinnor, men observationer i klassrummet visar att skillnaden mellan män och kvinnor beror mer på individen än könet. Det är fler kvinnor än män som studerar på både grundläggande och gymnasial nivå. Statistiken visar att det fortfarande finns ett stort antal avbrott i de olika kurserna. Det finns också många olika anledningar till att det registreras avbrott i kurser. Avbrottsmarkeringar kan bero på att kurser ej startats, de studerande tackar nej till platsen före kursstart, på grund av ändrade planer och mål med studierna, jobb eller personliga skäl eller att de ej läst färdigt kursen före terminsslut. Studieavbrott kan också bero på att eleven ej blir beviljad studiemedel från CSN, att Arbetsförmedlingen inte tillåter studier i individens handlingsplan eller att man ej får försörjningsstöd under studietiden. Statistiken skulle bli mer rättvisande om vi kunde särskilja de olika orsakerna till avbrott. Det finns värden för eleverna som är svåra att mäta med bara betyg och som har stor personlig betydelse för individen och som skulle behöva framhållas vid utvärderingar. Vi kan tydligt märka att en stor del av de elever som börjar kurs 2 i svenska och matematik har stora svårigheter att klara av kurserna. Det förefaller vara problem med ofärska kunskaper och för stora skillnader i kunskapsmål mellan de gamla och de nya kursplanerna. När det gäller diskrepansen mellan behov och kursplaner vad avser datakunskaper är situationen lika som föregående period. Efter VUX2012 finns det ej längre någon gymnasial datakurs mot grundläggande datakunskaper, trots att det finns ett stort behov av detta inom vuxenutbildningen, då många vuxna saknar dessa kunskaper. Information och kommunikation 13

14 används men har en annan bredd och innehåll än bara datakunskaper. Därför används orienteringskurser i stor utsträckning för att kunna ge de elever med små tidigare datakunskaper en grund. Dessa kurser ger inte betyg, eleven får endast ett kursintyg efter genomgången kurs. Åtgärd Skapa rutiner för bättre metoder för att kunna följa upp statisk, elevers betyg och avbrott, genom att lärarna får ta ett större ansvar med att följa upp elevers studiegång och avslut av kurser. Vid studieavbrott ska läraren utreda och dokumentera orsaken till detta, avbrottsorsakerna dokumenteras och rapporteras vidare till SYV som sammanställer och utvärderar. Avsätta tid vid studiedagarna och planera mer för att fördjupa och förbättra kvalitetsarbetet, genom kontinuerliga möten mellan lärare och rektor. Vid dessa möten ska det föras protokoll som sedan kan ligga till grund för kommande kvalitetsarbeteoch redovisningar. Eleverna ska göras mer delaktiga i utvecklingen av kvalitetsarbetet genom elevrådsmöten, förslagslåda och diskussioner. Utvärdering av kurserna ska förbättras och utvecklas och ska leda till stöd för att pedagogerna ska kunna tillmötesgå elevernas behov för att nå kursmålen. Kurserna inom data ska fortsätta utvecklas och eleverna ska i sina studier och i kontakt med lärare kunna använda olika läromedel, såväl tryckta som nätbaserade och ska vara anpassade efter elevernas förkunskaper. Förbättra möjligheten att beskriva utveckling som ej är mätbar med betyg. 14

15 Uppföljning av studieplaner Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Vi ska också förmedla kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. gruppen är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Ett av vuxenutbildningens mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering. Utbildning som planeras genom en studieplan, måste därför anpassas utifrån elevens behov och förutsättningar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för den planerade utbildningen. Skollagen lyfter fram att det ska finnas en individuell studieplan som ska justeras kontinuerligt vid behov. et är att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och att eleven kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. Samtliga studieförändringar elever gjort på grundläggande- och gymnasial nivå under året 2013 har dokumenterats. Detta för att kunna utveckla de pedagogiska insatserna och se hur vi tillsammans med eleven arbetar med upplägg av studieplaner och uppföljning av dem. Med hjälp av de sammanställda resultaten kan vi dra slutssatser kring hur vi kan arbeta med planering och uppföljning, för att minska studieförändringar som inte gynnar eleven. Förändringar VT 2013 HT 2013 Antal Varav förändring av studietakt Varav nedläggning av kurs/kurser Varav gemensam uppföljning syv/pedagog/rektor/elev Orsaker till förändringar (om det uppgetts) VT 2013 HT 2013 Svår kurs/ont om tid Ändrade mål inför framtiden CSN-relaterade förändringar 9 3 Beslut från Arbetsförmedlingen 6 0 Hälsa 5 12 A-kassa (ekonomiskt skäl) 3 5 Flytt från kommunen 3 5 Arbete

16 Elevens individuella studieplan ska vara ett levande dokument. Vuxnas förutsättningar och mål förändras, då självkännedom och förmåga till studieplanering utvecklas under studietiden. En vuxen elev har samtidigt ansvar utanför studier, som kan påverka möjligheten till att följa den planerade studietakten. Att välja inför framtiden är en process. I bland förändras målen under studietiden och nya krav på förkunskaper inför arbete och vidare studier kan uppkomma. Att studera på vuxenutbildningen kräver mycket tid och ett stort engagemang. Studieförutsättningen kan påverkas av krav utifrån, t ex om studierna finansieras genom CSN. Kravet för att få ta del av bidragsdel samt eventuell lånedel, är att studieresultat visas i form av godkända betyg på kurser. Planering utifrån elevers olika förutsättningar kan vara svår att ta hänsyn till, i dessa fall. Under våren 2013 gjordes många förändringar på grund av att kursen/kurserna var svåra samt att den planerade studietiden inte räckte till. Inför hösten 2013 har information förtydligats kring kursers centrala innehåll och kunskapskrav. Vid studie- och yrkesvägledning har samtal skett mer kontinuerligt kring hur man kan lägga upp tiden på ett effektivt sätt, för att nå målen i de kurser som finns i den individuella studieplanen. Under hösten 2013 har fler avbrutit studier på grund av arbete, vilket de flesta elever har som mål med utbildningen. Vi ser att det har skett betydligt fler ändringar beroende på att målet med utbildningen har förändrats. Samhället och arbetsmarknaden är föränderlig. et visar att det är till gagn för elever att vi kan vara flexibla och erbjuda utbud som krävs och efterfrågas. Ansvaret att följa studieplanen ligger hos eleven. Inför hösten 2013 utarbetade vi tydliga rutiner kring hur pedagog/syv/rektor ska arbeta för att snabbt fånga upp elever som inte följer studieplanen. et visar att det kan vara en av orsakerna till att betydligt färre gjorde en studieförändring beroende på att kursen var för svår eller att det blev för ont om tid för att läsa klart kursen inom planerad tid. Åtgärd Personalen vid Hedemora Lärcentrum kommer att fortsätta följa upp studieförändringar genom dokumentation och vara lyhörda, så att vi kan fortsätta erbjuda bra utbildning och vägledning, där resultat analyseras så att utveckling och förbättringar kan ske. 16

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten.

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. 2009-02-27 KVALITETSREDOVISNING 2009 VUXENUTBILDNINGEN, VUX Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/skola/arbetslag:

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux juni 2012 Ansvarig rektor Namn Elisabeth Wikberg Datum 2012-06-19 Tjörn Möjligheternas ö Verksamhetens namn Särvux särskild utbildning för vuxna Viktigaste lagar,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 SÄTERS KOMMUN Uppföljning 2013-14 Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 Innehåll VERKSAMHETENS ORGANISATION... 2 VERKSAMHETENS FORMER... 2 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH INFLYTANDE...

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro Regional dialog vuxenutbildning Region Örebro 2016-11-18 Regionala dialoger Generellt ta del av utvecklingsfrågor inom vuxenutbildning, arbetet med nyanlända, arbetsmarknadssituationen i regionen m m Underlag

Läs mer

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Birgittaskolan SFI Ola Nilsson HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR VUXENUTBILDNINGENS KVALITETSARBETE Enligt skollagens 4 kap 3 ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn I Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

1 Måluppfyllelse och resultat

1 Måluppfyllelse och resultat 1 Måluppfyllelse och resultat 1.1 Kunskaper De studerande fullföljer sina studier (Andel elever som slutfört respektive avbrutit sina studier) Skolassistenten registrerar eleverna i Procapita, där såväl

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under läsåret 2011/2012. Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under kalenderåret 2012 Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 1 2. INLEDNING... 1 3. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNINGEN...

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015 Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

KURSUTBUD för vuxenutbildning

KURSUTBUD för vuxenutbildning KURSUTBUD för vuxenutbildning ALLMÄNT OM FUTURA UTBILDNING Hos oss på Futura Utbildning hittar du vuxenutbildning, Svenska för invandrare, gymnasiekurser och gymnasieprogram. Vuxenutbildngen på Futura

Läs mer

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen/an 2009-09-02 Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Komvux egen verksamhet Kommunen är skyldig att anordna grundläggande vux och SFI.

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2007:3316 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut 2012-09-25 Dnr 43-2011:1859 Linköpings kommun bildningsnamnden@linkoping.se Rektorerna för vuxenutbildning Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Linköpings kommun 2 (12)

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer