Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt Grundskolenämnden Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av programarbete och förslag till renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott för godkännande att utarbeta system- och bygghandlingar (förstudie) inför kommande produktionsärende. Sammanfattning Förvaltningen redovisar i detta ärende en långsiktigt hållbar om- och tillbyggnad som skapar en helhetslösning för Utsäljeskolans lokalbehov med en treparallellig organisation för cirka 570 elever i skolåren F-6, exklusive särskola. Efter 20 år av mer eller mindre tillfälliga lösningar och separata åtgärder föreslås nu ett genomgripande åtgärdsförslag vad gäller renovering, om- och tillbyggnad. Utsäljeskolans renoverings- och utbyggnadsbehov har beskrivits i nämndens lokalförsörjningsplaner och andra dokument sedan Utsäljeskolan byggdes 1977 som en "tvåparallellig" skola för cirka 350 elever i skolåren 1-6. Mindre tillbyggnader av skolan skedde både 1996 för fritidsgård i samband med en översvämning och vattenskada (kultur- och fritid har ett eget hyreskontrakt på 108 kvm) och 1998 då lokaler för särskolan byggdes till. En tillfällig paviljong med tre klassrum uppfördes 1999 och 2009 byggdes kök och matsal ut motsvarande kapaciteten för ett växande elevantal. Till höstterminen 2013 uppfördes en paviljong med fyra klassrum och grupprum med tillfälligt bygglov fram till Utsäljeskolan har idag 520 elever inklusive särskola. Under hela renoverings- och tillbyggnadsarbetet, som kommer att pågå i två etapper och cirka 21 månader, krävs etappvis evakuering i paviljonger som placeras på bollplanen bredvid skolan. Skolan bedöms kunna vara helt inflyttningsklar till höstterminen Utsäljeskolan har idag kvm LOA (verksamhets- och hyresgrundande POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) yta) vilken efter om- och tillbyggnad blir kvm LOA. Den totala preliminärt beräknade investeringskostnaden uppgår till totalt 120 mnkr varav 19 mnkr avser Huges fastighetsunderhåll och 101 mnkr är hyresgrundande. Nuvarande årshyra är 6 mnkr (1 135 kr/kvm) och beräknas efter om- och tillbyggnad till 12 mnkr (1 712 kr/kvm) i 2014 års hyresläge. Under hyrestiden debiteras hyra enligt gällande avtal men förvaltningen har kommit överens med Huge om en reducerad hyra/hyresrabatt under produktionstiden motsvarande den minskade driftskostnaden på 2,6 mnkr fördelat på två år. Om- och tillbyggnadsåtgärderna kräver evakuering i två etapper till paviljonger. För dessa är en preliminär årshyra beräknad till 4,6 mnkr. En delårshyreskostnad beräknas för 2015 till 2,7 mnkr vilken ökar till 2016 med ytterligare 1,9 mnkr. Efter genomförda åtgärder ska energikraven enligt Boverkets byggregler (BBR) klaras och ambitionen är att klara Miljöklassad byggnad nivå guld för nybyggnadsdelen. Energianvändningen och därmed kostnaderna över tid beräknas minska med nära 40 procent efter om- och tillbyggnad, från 252 kwh/kvm/år till 158 kwh/kvm/år. Den genomsnittliga förbrukningen för Huddinges skolor är idag 181 kwh/kvm. Beskrivning av ärendet Utsäljeskolans renoverings- och utbyggnadsbehov har beskrivits i lokalförsörjningsplaner och andra dokument sedan Utredningen har varit komplicerad och krävt ingående tekniska och verksamhetsmässiga överväganden. Olika förslag har diskuterats och utretts för att slutligen utmynna i nu föreliggande programhandling med preliminära ritningar, kostnadskalkyl och hyresoffert. Utredningen har bedrivits av förvaltningens lokalenhet tillsammans med skolans ledning och personal, huvudskyddsombud, projektledare från Huge, arkitekt och övriga anlitade tekniska konsulter/experter på energi- och installationsfrågor. Utsäljeskolan byggdes 1977 som en tvåparallellig skola för cirka 350 elever i skolåren 1-6. Mindre tillbyggnader av skolan skedde både 1996 för fritidsgård i samband med en översvämning och vattenskada (kultur- och fritid har ett eget hyreskontrakt på 108 kvm) och 1998 då lokaler för särskolan byggdes till. En tillfällig paviljong med tre klassrum uppfördes 1999 och 2009 byggdes kök och matsal ut motsvara kapaciteten för ett växande elevantal.

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) Till höstterminen 2013 uppfördes en paviljong med fyra klassrum och grupprum med tillfälligt bygglov fram till Orsaken var både skolans behov men framförallt hela kommundelens behov av fler elevplatser utifrån bristande kapacitet i den relativt ny- och ombyggda Segeltorpsskolan. Till historiken hör också att Juringe Gårdsskolan, som drivs av Pysslingen, endast tar emot ett begränsat antal Huddingeelever jämfört med sin totala kapacitet. Skolbyggnadens undervisningslokaler, exklusive de båda paviljongerna, är kapacitetsmässigt än idag att betrakta som en "tvåparallellig" skola för 350 elever. Det saknas också ändamålsenliga lokaler för NO, bild och bibliotek samt för skolbarnsomsorgen F-3. Utsäljeskolan har idag 520 elever. Senhösten 2013 genomfördes akuta och tillfälliga byggåtgärder i kapprumsentréerna till sex klassrum för att utöka ytorna i mycket trånga och konfliktskapande utrymmen. Äldre torkskåp ersattes med nya. Detta ärende beskriver en helhetslösning för Utsäljeskolan och ett skolbyggnadsförslag för en permanent treparallellig organisation och cirka 570 elever i skolåren F-6, exklusive särskola, där nuvarande paviljonger med sju klassrum är avvecklade. Skolans samtliga basrum/klassrum kommer efter omoch tillbyggnad att ha ventilationskapacitet för 30 elever. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen redovisar i detta ärende en långsiktigt hållbar om- och tillbyggnad som skapar en helhetslösning för Utsäljeskolans lokalbehov. Efter 20 år av mer eller mindre tillfälliga lösningar och separata åtgärder föreslås nu ett genomgripande åtgärdsförslag som för decennier framåt kommer till rätta med stora tekniska brister i skolan och med nödvändig verksamhetsanpassning och lokalutbyggnad. Omfattande nya installationsarbeten måste genomföras vad gäller ny ventilation och kanalisering i den befintliga skolbyggnaden. Skolan är som den sista i Huddinge delvis eluppvärmd vad gäller ventilation men övergår helt till fjärrvärme efter genomförande av alla åtgärder. Under hela renoverings- och tillbyggnadsarbetet, som kommer att pågå i två etapper och cirka 21 månader, krävs etappvis evakuering i paviljonger som placeras på bollplanen bredvid skolan. Skolan bedöms kunna vara helt inflyttningsklar till höstterminen Förslaget utgår ifrån genomförd kapacitetsstudie och innebär att skolan efter om- och tillbyggnad tillgodoser alla grundläggande krav på en "treparallellig" skola F-6 med integrerad skolbarnsomsorg i F-3 och särskola.

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) Stora fastighetsåtgärder, utöver ny ventilation, genomförs i form av att tätskikten i skolans tak byts ut och nya takfönster installeras i befintliga basrum vilket är nödvändigt för få in tillräckligt med dagsljusinsläpp. Fönster byts ut mot nya och hela skolans ytskikt renoveras efter behov. Akustiken ska förbättras väsentligt och med bland annat nya undertak och väggabsorbenter. Särskilda akustikåtgärder ska studeras i slöjd, musik och idrottssal. Förändring av skolans befintliga lokaler Nuvarande små kapprumsentréer till befintliga klassrum ersätts med nya större i form av en utbyggnad på nära 200 kvm som då medger groventréer för blöta skor och kläder, vilket helt saknas idag. Befintliga klassrum förses med takfönster som förbättrar dagsljusintaget och som kompenserar för ljus som skyms av nya tekniska installationer. Skolan får en tydligare och synligare huvudentré som vinklas ut och får ett glasat vindfång med ny entrédörr. Två klassrum längst ned i östra längan görs om till yta för fläktrum och en ny bildsal som även kan användas av fritids. Ett klassrum vid huvudentrén görs om till ny NO-sal och därmed undviks en mycket svårlöslig tillbyggnad av kapprum. Två mindre grupprum rivs och den nu helt otillräckliga och provisoriska biblioteksytan planeras om och får en lugn och ljus arbetshörna, en nästan tredubbling av hyllmeter för böcker och en trivsam läshörna. Det blir i praktiken ett helt nytt och attraktivt skol bibliotek. Personalutrymmen omdisponeras så att nuvarande passage genom konferensrum försvinner och större arbetsrum och kontorsrum kan skapas. Kuratorsrum, rum för specialundervisning och personalens vilrum flyttas till nybyggnadsdelen. För skolsköterskan skapas också ett vänt- och vilrum och det blir en närhet. Med denna förändring får kurator, skolsköterska och specialpedagoger en närhet till varandra. Särskolans lokaler Verksamheten ställer höga krav på tillgänglighetsmått för funktionshindrade, då flera elever är rullstolsburna och även använder s.k. walker för ståträning. Idag saknas bland annat en neutralt nåbar RWC vilket är en svårighet ur tillgänglighetssynpunkt. Utrustning och inredning behöver genomgående rustas upp och kompletteras då det finns normenliga och hygieniska brister. Med en viss omdisponering och åtgärdande av lokalbristerna skapas nya siktlinjer med ökad öppenhet och överskådlighet. Tillbyggnad Skolans västra byggnadskropp byggs om och får en tillbyggnad i två våningar

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) med tio nya klassrum. Två klassrum måste tas bort för att docka på och få till bra kommunikation mellan tillbyggnad och befintlig skolbyggnad. Placeringen av tillbyggnaden ger därmed god kommunikation med resten av skolan, får fullgoda och integrerade lokaler för fritids F-3 och stör inga funktioner i befintlig byggnad. Placeringen upptar också mindre värdefull skolgårdsyta. Rumsfunktioner Groventréer skapas i anslutning till kapprummen i entréplanet. Fem basrum på 60 kvm för fem klasser med tillhörande grupprum skapas på vardera våningsplan. Basrummen ansluter till fritidsytorna med pedagogiska kök, ateljéer, lekytor, ytor för större arbetsbord med mera. Lokalerna får också arbetsrum och kapprum för personal, samtalsrum och rum för särskild undervisning i mindre grupp. Tillbyggnaden får också nytt fläktrum och ytor för tekniska installationer. Ekonomi och energi Utsäljeskolan har idag kvm LOA (verksamhets- och hyresgrundande yta) vilken efter om- och tillbyggnad blir kvm LOA. Den totala preliminärt beräknade investeringskostnaden uppgår till totalt 120 mnkr varav 19 mnkr avser Huges fastighetsunderhåll och 101 mnkr är hyresgrundande.

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) Nuvarande årshyra är 6 mnkr (1 135 kr/kvm) och beräknas efter om- och tillbyggnad till 12 mnkr (1 712 kr/kvm) i 2014 års hyresläge. Under hyrestiden debiteras hyra enligt gällande avtal men förvaltningen har kommit överens med Huge om en reducerad hyra/hyresrabatt under produktionstiden motsvarande den minskade driftskostnaden på 2,6 mnkr fördelat på två år. Om- och tillbyggnadsåtgärderna kräver evakuering i två etapper till paviljonger. För dessa är en preliminär årshyra beräknad till 4,6 mnkr. En delårshyreskostnad beräknas för 2015 till 2,7 mnkr vilken ökar till 2016 med ytterligare 1,9 mnkr. Efter genomförda åtgärder ska energikraven enligt Boverkets byggregler (BBR) klaras och ambitionen är att klara Miljöklassad byggnad nivå guld för nybyggnadsdelen. Energianvändningen och därmed kostnaderna över tid beräknas minska med nära 40 procent efter om- och tillbyggnad, från 252 kwh/kvm/år till 158 kwh/kvm/år. Den genomsnittliga förbrukningen för Huddinges skolor är idag 181 kwh/kvm. Finansiering För 2015 och 2016 belastas den årliga budgetramen med hyreskostnader för evakueringspaviljonger som måste sättas upp under Utsäljeskolans renovering och ombyggnad. Som framgår av redovisningen i förvaltningens förslag i Mål och Budget 2015, täcker inte den årliga budgetramen på 8 mnkr de hyreskostnader som uppstår vid nödvändig evakuering under produktionstiden för kommande stora renoveringsprojekt. Förvaltningen föreslår därför ett system där medel motsvarande den delårseffekt som hyreskostnaderna för paviljonger medför under 2015 och 2016, reserveras i kommunplanerna för respektive år. Alternativ projektlösning Under utredningen av möjliga programlösningar för Utsäljeskolan har även ett alternativ översiktligt utretts som inneburit rivning av befintlig byggnad och en större påbyggnad i två plan. Ett sådant alternativ hade skapat andra möjligheter till en helt modern planlösning med större flexibilitet, men också inneburit ett väsentligt dyrare projekt och krävt mer komplicerade och riskfyllda byggnadsarbeten och en evakuering av hela skolan.

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) Nuvarande lösning bedöms som fullt acceptabel ur verksamhetssynpunkt, innebär en lägre projektkostnad som ändå åstadkommer viktiga tekniska förbättringar i alla avseenden samt att skolan kan evakueras i två etapper istället för en. Jukka Kuusisto Utbildningschef Hammarlund, Bengt Lokalplaneringschef Bilagor Huges Fastigheter AB:s preliminära hyresoffert med ritningar Beslutet delges Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott Samhällsbyggnadsnämnden Akten

8 ~huge HF l (2) Huddinge kommun Grundskolenämnden HUDDINGE Preliminär hyresoffert avseende om- och tillbyggnad i Utsäljeskolan Huge Fastigheter AB har efter beställning från barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett lokalprogram avseende om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan samt förslag på evakueringslokaler under produktionstiden. Utformning enligt programskisser daterade , upprättade av Origo Arkitekter AB. Utsäljeskolan, som fårdigställdes 1977, är kvm LOA idag och blir efter den föreslagna om- och tillbyggnaden ca kvm LOA. Förslaget innebär bland annat att man river två förskoleklassrum om 169 kvm LOA och istället bygger till en ny del i två plan om ca l 671 kvm LOA. Den nya tillbyggnaden kommer att ha tio basrum för specialundervisning samt komplementutrymmen med integrerat fritids samt arbetsrum för personal. Eleventreerna byggs ut med ytterligare ca 197 kvm för bättre funktion och i samband med detta utökas ytan i grupprummen. Hela takets tätskikt byts ut och nya takfönster installeras i befintliga basrum vilket är nödvändigt för ljusinsläpp i dessa utrymmen. Huvudingången byggs till med ett glasat vindrang vilket ger skolan en tydligare huvudentre. I särskolans lokaler omstruktureras de gemensamma ytorna och rwc byggs om för bättre tillgänglighet samtidigt som utrustning och inredning rustas upp och kompletteras. Vidare ska skolans ventilation bytas, vissa utrymmen omdisponeras, gamla fönster bytas ut och hela skolans ytskikt renoveras efter behov. För minskat buller och bättre akustik monteras nya innertak. Efter ombyggnaden kommer energikraven enligt Boverkets byggregler (BBR) att uppfyllas och för de tillbyggda delarna är målet att nå nivå Guld enligt Miljöbyggnad. Energianvändningen beräknas kunna minska 37% efter ombyggnaden, från 252 kwh/ kvm till158 kwh/ kvm. Somjämförelse kan nämnas att snittet i Huddinge kommuns skolor är 181 kwh/kvm och år. Produktionstiden är beräknad till 21 månader och arbetena kan, om alla erforderliga beslut fattas enligt den preliminära tidplanen, vara fårdigställda till HT2017. Den totala investeringskostnaden för de föreslagna åtgärderna uppgår till totalt ca 120 mkr varav l O l mkr är hyresgrundande och 19 mkr avser underhåll och belastar Hu ge Fastigheter. Investering inklusive kapitalkostnad under byggtid är l 04 mkr och beräknat på 30 år blir den tillkommande hyran ca 6 mkr/år i 2014 års hyresläge. Nuvarande hyra för lokalerna är 6 mkr/år (l 135 kr/kvm). Kommunens totala hyreskostnad efter ombyggnad blir12mkr/år (l 712 kr/kvm) exklusive moms i 2014 års hyresläge. Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

9 ~huge 2 (2) Under projektets gång kornmer löpande hyror enligt gällande hyresavtal att debiteras. En rabatt motsvarande den minskade driftkostnaden för den tid som ombyggnad pågår och verksamheten inte nyttjar lokalerna kommer att utgå med totalt 2,6 mkr fördelat på 2 år. Evakuering under produktionstiden sker till inhyrda paviljonger. Preliminära byggkostnader för dessa är beräknade till tkr. Investeringen är beräknad på 27 månader och hyran blir då för kommunen totalt 10, 3 mkr (4,6 mkr/år) inklusive inhyra for modulerna samt drift- och underhållskostnad. Risk finns dock for att de tillfälliga lokalerna inte kan stå färdiga redan i maj som verksamheten önskar. Det är knappt med tid for beställning av modulerna eftersom eventuellt beslut om produktion inte fattas i grundskalenämnden förrän i februari samrna år. Kostnaderna för den föreslagna ombyggnaden är preliminärt angivna. När den slutliga kostnaden är känd görs en slutredovisning enligt överenskommelse med Huddinge kommun. Den slutliga kostnaden rar avvika från den preliminära med högst + - l O % på ifrågavarande investering. Vidare forbehåller vi oss rätten att indexreglera kostnaderna i enlighet med SCB nya entreprenadindex for husbyggnad och anläggning. Kostnaderna är redovisade i prisläge februari I det fall projektet avbryts måste Huddinge kornmun genom grundskalenämnden svara för hittills upparbetade kostnader for projektering. Vi ser fram emot ert ställningstagande och emotser er beställning senast om ni önskar gå vidare med att ta fram underlag för en definitiv offert. l astigheter Ar-B----. Asa Hedenberg VD DftV Henrik Ömeblad Affärsområdeschef kommunal service Bilagor: l Hyresberäkning 2 Kostnadssammanställning 3 Programskisser

10 ~huge //abt Bilaga 1 HYRESBERÄKNING (preliminär vid uthyrning till kommunen) Projekt: Objekt: Om- och tillbyggnad Utsäljeskolan o Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: Investering enligt kostnadsberäkning Investering inkl kapitalkostnad under byggtid 1) Kalkylränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Totalt antal kvm: 3,02% 70% mån o o LOA LOA 1) 5-årig statsobligation SE GVB 5Y per Tillägg vid uthyrn till kommunen 1,52% 1,50% 2) Index sätts till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid l 2 Annuitetsfaktor 103,0% 35,4% 21,8% 11,7% 5,1%

11 - ~ ~ ~huge Bilaga 2 Projektnr: Projektbenämning: Om och tillbyggnad Utsäljeskolan Projektledare: Anders M e/in l Pre l kostnadsbedömning Kostnader Budget Prognos 1 Prognos 2 Prognos 4 Utfall Datum Upprättad/ifylld av Anders Melin Fastighetskostnader Byggherrekostnader Projekteringskostnader Produktionskostnader Tillkommande Summa exkl adm kostnader Administrativa kostnader 4% Summa exkl. marklösen Marklösen o - - Totalt o o o o o Reservationer och prisläge:!:~!j_~~-~~-~~~-~~ -~j_:_ ~)y~~! -~y-~15~-~ ~~~~-~~~?-~~~?-~~!- ~?-~~ -~-~~~-~ -~~~~!-~~!l_~l~?_s_t_~?-~~! Kostnadsläge: Februari 2014 Restvärde: Beräknas ej - - Anmärkningar, förklaring till avvikelser och förändringar: Huges underhåll: nya ytskikt på golv och väggar, fönsterbyte i 70-tals delen, nya ventaggr, nytt ytskikt på yttertak tot ca 18,6 mkr ~ Samtliga priser exkl moms

12 B.JL3 l (4) l J l l PRINCIPSEI<TION l :200 r =r-1 "' l "' l "'l "' l _l "' J "' l "' l "' l -I-- -"1 l!llllll ll IQASSAliH - -~ ~ r- RITID/KO:: t- " ;,,..,., RÅICTIMi "" '" l;; IIIIII Il ~ l ""' -~ K-~,_ Flfll/KI'I!I I<ORROO ~SSRUI ~Ur>;:' <K "' t.N>t TILLBYGGN/ID l BEFINTLIG BYGGNAD -1 l SI<ISS VOLYMMODELL TM.. ~ frn n f'f' f'f\\ UTSALJES I<OLAN \UJ~ U ~u PROGRAMSKISS o ARKITEKTER Åsa Machado, Mari Linderoth

13 j',;/l 3 2(14) o (:) o TILLBYGGNAD OCH OMBYGGNAD AV UTSÄLJESKOLAN: Skolons västro byggnodskropp byggs om- och på med en tvåvånings lillbyggnod. Ploceri ng av tillbyggnad: - ger god kommunikation med resten ov skolon. - slör inga funktioner i befintlig byggnad. - uppfor mindre vördafull skolgi'ordsyto. Nyo fläktrum integreras i befintlig byggnad och i den nya tillbyggnctden. Särskolem stannor i befintliga lokoler, med ombyggd venlilotion. Dekor av befinlig skolbyggnad kommer genomgå mindre ombyggnader. - kapprum/grupprum till befintl iga klassrum - Bildsal - NO sal - bibliotek - persono lutrymmen - skolsköterska/kurator - huvudentren - befintliga klassrum få r takfönster Generellt kommer befinlligct ytor alt ytskikts renoveras ~ --- :D - c~ / ---,\.o \ l l l..., SKAlA l :500 l 1 l l 50.'o o ~ l l o o 5 10 l l 25..,.ETER \. o o o...'/ / ( 1.. o / TM (Q)~ ~ CGCO ARK I T E KTER UTSÄLJESKO LAN PROGRAMS I< tss Åsa Machodo, Mari Linderot h

14 SÄRSKOLAN BIL 3 3('-1} Föridaringar = nya väggar existerande väggar rives G :merellt SAR-skolan En inarbetad och väl fungerande verksomhet på skolan sedan länge. SÄR-skolan ar en tillgång för hela skolan och undervisningen är delvis integrerad. Man önskar utöka verksamheten med ytterligare en GrundSÄR-grupp, 8-1 O elever. Verksamheten ställer höga krav per tillgänglighelsmått för funktionshindrade, då flera elever är rullstolsburner och även använder sk walker för stålräning. Idag saknas neutralt nåbar rwc, vilket är problematiskt ur tillgänglighcissynpunkt. Det finns däremot relativt rymliga wc i direkt anslutning till basrummen, vilka möjliggör viss individuell anpassning med utrustning mm. ::J 3 Lokalerna har förändrats över lid och planlösningen har blivit alltmer opraktisk. Vissa rum har problem med akustik och ventilation. Det finns idag två rwc med normenliga mått, en nås direkt från ett klassrum/hemkunskapsrum och en ligger in n anför personalens arbetsplatser. Utrustning och inredning behöver genomgående ruslos upp och kompletteras, exempelvis är höj och sänkbara tvättställ ur funktion, vissa på olämplig hö jd. Ett större hygienrum med plats för brits har även wc med stödhcrndtag, men placeringen är inte normenlig. Detta rum ligger i direkt anslutning till en köksuppstä Ilning, vilket dels ger dåliga rnanöverytor, dels ä r ohygieniskt. l och med föreslagen tillbyggnad blir det avsevärt mycket längre till skolgården från SÄR-skolans entre, och en förutsättning för fortsatt god integrering är att åstadkom ma en fungerande inre förbindelse med den inre skolgården. Den befintliga entren kvarstår i och med läget direkt vid angöring med bil. ~ Förslaget för SÄR-skolan innebär en viss omstrukturering av dc gemensamma ytorna. Nya siktlinjer och ökad öppenhel och överskådlighet kan uppnås med relativt smcr medel. Ö nskemålet om ytterligare ett klassrum kan tillmötesgås i och med att hygien rummel flyttas en liten bit in i ett fläktrum, som efter ombyggnaden inte bedöms be hövas. Då blir rummet neutralt åtkomligt och förskjutningen ger plats för ett kapprum och en normenlig rwc till de bägge GrundSÄR-klasserna. tasuuit'" U n' SKALA 1:200 l :~:rj l l t l t l t l l l l l l l l o l 2 METER s lo Det rymliga basrummet, som idog fungerar som frilids och hemkunskap, bör kunna användas som hemrum, under förutsättning att både frilids och hemkunskap även kan bedrivas i rummen innanför dörren till korridoren/entrehallen (uppehåll/otelje etc), med intilliggande basrum som komplement efter skoltid. På så säll ökor flexibi litelen och möjligheten öppnas för ytterligare en grupp. En ny rumsindelning kring personalens arbetsplatser ger neutral åtkomst till en be fintlig rwc med godkända mött samt en logisk och tydlig förbindelse med den nya tillbyggnadens entre ut till skolgården. ~ ~ CGO TIA UTSÄLJESKOLAN PROGRAMSI<ISS O ARK I TEKTER Åsa Machodo, Mari Linderoth

15 TILLBYGGNADSDELEN GENERELLT Hemvist för upp till 1 O klasser, öppna flexibla ytor som kon användas både för undervisning och frilidsverksomhel. Kommunikolion- och komplimenlsylor kon inredos eller behov med arbets/ rit- bord, myshörna, grupporbelen... med öppna sambond och genomlänklo siktlinjer. Stora lönslerylar och uppglasode rum för bro dagsljusspridning Vinklade väggar vägger en bättre akuslisk miljö. ENTRE/KAPPRUMSOMRÅDE - skozon med fukt/smulsabsorberande malla direkt innanför dörren. - varje våningsplan har sill kapprumsområde, för all minsko antalet elever per entre. - varje kloss hor sill kopprumsutrym me. KOMMUNIKATIONSYTOR: - kommunikation mellan våningsplanen och med befintliga skolon fungerar ulan oll slöro undervisningsområderno. - olika passager och korridormöjligheter sprider ut eleverna och ger känsla av rörelsefrihel RUMSFUNKTIONER: - bosrum för upp till 1 O klosser med tillhörande grupprum. -extra grupprum/somtalsrum för!.ex specialundervisning. -rum för specialundervisning i större grupp. ctl 3 4(4) - flexibla frilidsylar med pedagogiska kök och komplimcnlsylor för olika aklivileler; myshörna, arbetsbord, soffgrupper och lillg&ng till grupprum. -arbetsrum och kapprum för personal. - WC centrall placerat på båda våningsplan. -förrådsutrymmen. - nyll rum för kurafor i lugn korridor, nära skolsköterska. j l l l IAWIIIIYIOC... Stl OAliHIUIVISNHG,... froua' ~ i AAIUSRUt PUSO.'O.l IASVIJ'I'MC: n ' u.m nh " ' l'loji~itwfh "'""""".. PLAN 2, ENTREPLAN SKALA 1:200 IIHI~" I I I I I t l l l l l 1-t-1 l o l 2 s METER PLAf\13 TM O~~CGO UTSÄLJESI<OLAf\1 PROGRAMS I<ISS O ARKITEKTER Åsa Machado, Mari Linderolh

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Ny förskola i Vistaberg

Ny förskola i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 204 3 Paragraf Diarienummer KS-203/456.253 Ny förskola i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 19 mars 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop 2 Godkännande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta

Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-04 SN-2011/3644 1 (7) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Beställning av

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Inriktningsbeslut Västerorts framtida avloppsrening

Inriktningsbeslut Västerorts framtida avloppsrening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-26 KS-2013/1372.520 1 (7) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Inriktningsbeslut Västerorts

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Redovisning av projekt Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden bildningscentrum hur blev det?

Redovisning av projekt Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden bildningscentrum hur blev det? Älvstranden bildningscentrum hur blev det? Sida 1 av 32 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Historik... 4 Utredningar med konsekvensbeskrivningar... 5 Förberedelser... 9

Läs mer

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21.

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21. Ny Opera i Operan Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie Foto: Mats Bäcker Dnr 254-2783/13 2015-05-21 Innehåll Förord 3 Operans inledning 4 Sammanfattning 7 Introduktion till

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

protok.oll Lokalbehov utifrån en gemensamt lokaliserad förskoleklassoch grundskoleverksamhet

protok.oll Lokalbehov utifrån en gemensamt lokaliserad förskoleklassoch grundskoleverksamhet ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (27) KOMMUNSTYRE LSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT y ys~rg\1 protok.oll 2015-06-04 Bos 127 Dnr KS 159/2015 Lokalbehov utifrån en gemensamt lokaliserad

Läs mer

Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola.

Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola. Tjänsteskrivelse 1 (12) 2015-06-05 FHN 2014.0105 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola. Sammanfattning Folkhälsonämnden har beretts

Läs mer

Renovering av V-huset

Renovering av V-huset Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013. DNR SLU.ua.2013.2.9-2831

Lokalförsörjningsplan 2013. DNR SLU.ua.2013.2.9-2831 Lokalförsörjningsplan 2013 DNR SLU.ua.2013.2.9-2831 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Syfte och bakgrund... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Bakgrund... 3 3. Förutsättningar och inriktning för SLU:s lokalförsörjning...

Läs mer

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (1) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 2 april 2015, OBS! klockan 08:15 Plats Barn- och utbildningsförvaltningen, OBS! kontorshuset, Gymnasietorget 1,sammanträdesrum

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att besluta

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att besluta Stockholms läns landsting 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 LS 1411-1370 Handläggare: Jonas Annergård Ankom Stockholms

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Realismen av kostnadsbedömningar

Realismen av kostnadsbedömningar Examensarbete 10 p Realismen av kostnadsbedömningar The realism of cost estimations Utbildningsprogram: Byggteknik och ekonomi 120 p Författare: Stefan Windefalk och Ingrid Bolling Handledare: Håkan From

Läs mer

Fria strategier för skollokaler

Fria strategier för skollokaler Fria strategier för skollokaler Fallstudie med fem fristående skolföretags lokalförsörjning Syftet med denna skrift är att nyansera och fördjupa bilden av hur några utvalda friskolor prioriterar sina lokalresurser

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18.

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-26, Kl 19:00 Plats Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och

Läs mer