Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt Grundskolenämnden Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av programarbete och förslag till renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott för godkännande att utarbeta system- och bygghandlingar (förstudie) inför kommande produktionsärende. Sammanfattning Förvaltningen redovisar i detta ärende en långsiktigt hållbar om- och tillbyggnad som skapar en helhetslösning för Utsäljeskolans lokalbehov med en treparallellig organisation för cirka 570 elever i skolåren F-6, exklusive särskola. Efter 20 år av mer eller mindre tillfälliga lösningar och separata åtgärder föreslås nu ett genomgripande åtgärdsförslag vad gäller renovering, om- och tillbyggnad. Utsäljeskolans renoverings- och utbyggnadsbehov har beskrivits i nämndens lokalförsörjningsplaner och andra dokument sedan Utsäljeskolan byggdes 1977 som en "tvåparallellig" skola för cirka 350 elever i skolåren 1-6. Mindre tillbyggnader av skolan skedde både 1996 för fritidsgård i samband med en översvämning och vattenskada (kultur- och fritid har ett eget hyreskontrakt på 108 kvm) och 1998 då lokaler för särskolan byggdes till. En tillfällig paviljong med tre klassrum uppfördes 1999 och 2009 byggdes kök och matsal ut motsvarande kapaciteten för ett växande elevantal. Till höstterminen 2013 uppfördes en paviljong med fyra klassrum och grupprum med tillfälligt bygglov fram till Utsäljeskolan har idag 520 elever inklusive särskola. Under hela renoverings- och tillbyggnadsarbetet, som kommer att pågå i två etapper och cirka 21 månader, krävs etappvis evakuering i paviljonger som placeras på bollplanen bredvid skolan. Skolan bedöms kunna vara helt inflyttningsklar till höstterminen Utsäljeskolan har idag kvm LOA (verksamhets- och hyresgrundande POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) yta) vilken efter om- och tillbyggnad blir kvm LOA. Den totala preliminärt beräknade investeringskostnaden uppgår till totalt 120 mnkr varav 19 mnkr avser Huges fastighetsunderhåll och 101 mnkr är hyresgrundande. Nuvarande årshyra är 6 mnkr (1 135 kr/kvm) och beräknas efter om- och tillbyggnad till 12 mnkr (1 712 kr/kvm) i 2014 års hyresläge. Under hyrestiden debiteras hyra enligt gällande avtal men förvaltningen har kommit överens med Huge om en reducerad hyra/hyresrabatt under produktionstiden motsvarande den minskade driftskostnaden på 2,6 mnkr fördelat på två år. Om- och tillbyggnadsåtgärderna kräver evakuering i två etapper till paviljonger. För dessa är en preliminär årshyra beräknad till 4,6 mnkr. En delårshyreskostnad beräknas för 2015 till 2,7 mnkr vilken ökar till 2016 med ytterligare 1,9 mnkr. Efter genomförda åtgärder ska energikraven enligt Boverkets byggregler (BBR) klaras och ambitionen är att klara Miljöklassad byggnad nivå guld för nybyggnadsdelen. Energianvändningen och därmed kostnaderna över tid beräknas minska med nära 40 procent efter om- och tillbyggnad, från 252 kwh/kvm/år till 158 kwh/kvm/år. Den genomsnittliga förbrukningen för Huddinges skolor är idag 181 kwh/kvm. Beskrivning av ärendet Utsäljeskolans renoverings- och utbyggnadsbehov har beskrivits i lokalförsörjningsplaner och andra dokument sedan Utredningen har varit komplicerad och krävt ingående tekniska och verksamhetsmässiga överväganden. Olika förslag har diskuterats och utretts för att slutligen utmynna i nu föreliggande programhandling med preliminära ritningar, kostnadskalkyl och hyresoffert. Utredningen har bedrivits av förvaltningens lokalenhet tillsammans med skolans ledning och personal, huvudskyddsombud, projektledare från Huge, arkitekt och övriga anlitade tekniska konsulter/experter på energi- och installationsfrågor. Utsäljeskolan byggdes 1977 som en tvåparallellig skola för cirka 350 elever i skolåren 1-6. Mindre tillbyggnader av skolan skedde både 1996 för fritidsgård i samband med en översvämning och vattenskada (kultur- och fritid har ett eget hyreskontrakt på 108 kvm) och 1998 då lokaler för särskolan byggdes till. En tillfällig paviljong med tre klassrum uppfördes 1999 och 2009 byggdes kök och matsal ut motsvara kapaciteten för ett växande elevantal.

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) Till höstterminen 2013 uppfördes en paviljong med fyra klassrum och grupprum med tillfälligt bygglov fram till Orsaken var både skolans behov men framförallt hela kommundelens behov av fler elevplatser utifrån bristande kapacitet i den relativt ny- och ombyggda Segeltorpsskolan. Till historiken hör också att Juringe Gårdsskolan, som drivs av Pysslingen, endast tar emot ett begränsat antal Huddingeelever jämfört med sin totala kapacitet. Skolbyggnadens undervisningslokaler, exklusive de båda paviljongerna, är kapacitetsmässigt än idag att betrakta som en "tvåparallellig" skola för 350 elever. Det saknas också ändamålsenliga lokaler för NO, bild och bibliotek samt för skolbarnsomsorgen F-3. Utsäljeskolan har idag 520 elever. Senhösten 2013 genomfördes akuta och tillfälliga byggåtgärder i kapprumsentréerna till sex klassrum för att utöka ytorna i mycket trånga och konfliktskapande utrymmen. Äldre torkskåp ersattes med nya. Detta ärende beskriver en helhetslösning för Utsäljeskolan och ett skolbyggnadsförslag för en permanent treparallellig organisation och cirka 570 elever i skolåren F-6, exklusive särskola, där nuvarande paviljonger med sju klassrum är avvecklade. Skolans samtliga basrum/klassrum kommer efter omoch tillbyggnad att ha ventilationskapacitet för 30 elever. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen redovisar i detta ärende en långsiktigt hållbar om- och tillbyggnad som skapar en helhetslösning för Utsäljeskolans lokalbehov. Efter 20 år av mer eller mindre tillfälliga lösningar och separata åtgärder föreslås nu ett genomgripande åtgärdsförslag som för decennier framåt kommer till rätta med stora tekniska brister i skolan och med nödvändig verksamhetsanpassning och lokalutbyggnad. Omfattande nya installationsarbeten måste genomföras vad gäller ny ventilation och kanalisering i den befintliga skolbyggnaden. Skolan är som den sista i Huddinge delvis eluppvärmd vad gäller ventilation men övergår helt till fjärrvärme efter genomförande av alla åtgärder. Under hela renoverings- och tillbyggnadsarbetet, som kommer att pågå i två etapper och cirka 21 månader, krävs etappvis evakuering i paviljonger som placeras på bollplanen bredvid skolan. Skolan bedöms kunna vara helt inflyttningsklar till höstterminen Förslaget utgår ifrån genomförd kapacitetsstudie och innebär att skolan efter om- och tillbyggnad tillgodoser alla grundläggande krav på en "treparallellig" skola F-6 med integrerad skolbarnsomsorg i F-3 och särskola.

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) Stora fastighetsåtgärder, utöver ny ventilation, genomförs i form av att tätskikten i skolans tak byts ut och nya takfönster installeras i befintliga basrum vilket är nödvändigt för få in tillräckligt med dagsljusinsläpp. Fönster byts ut mot nya och hela skolans ytskikt renoveras efter behov. Akustiken ska förbättras väsentligt och med bland annat nya undertak och väggabsorbenter. Särskilda akustikåtgärder ska studeras i slöjd, musik och idrottssal. Förändring av skolans befintliga lokaler Nuvarande små kapprumsentréer till befintliga klassrum ersätts med nya större i form av en utbyggnad på nära 200 kvm som då medger groventréer för blöta skor och kläder, vilket helt saknas idag. Befintliga klassrum förses med takfönster som förbättrar dagsljusintaget och som kompenserar för ljus som skyms av nya tekniska installationer. Skolan får en tydligare och synligare huvudentré som vinklas ut och får ett glasat vindfång med ny entrédörr. Två klassrum längst ned i östra längan görs om till yta för fläktrum och en ny bildsal som även kan användas av fritids. Ett klassrum vid huvudentrén görs om till ny NO-sal och därmed undviks en mycket svårlöslig tillbyggnad av kapprum. Två mindre grupprum rivs och den nu helt otillräckliga och provisoriska biblioteksytan planeras om och får en lugn och ljus arbetshörna, en nästan tredubbling av hyllmeter för böcker och en trivsam läshörna. Det blir i praktiken ett helt nytt och attraktivt skol bibliotek. Personalutrymmen omdisponeras så att nuvarande passage genom konferensrum försvinner och större arbetsrum och kontorsrum kan skapas. Kuratorsrum, rum för specialundervisning och personalens vilrum flyttas till nybyggnadsdelen. För skolsköterskan skapas också ett vänt- och vilrum och det blir en närhet. Med denna förändring får kurator, skolsköterska och specialpedagoger en närhet till varandra. Särskolans lokaler Verksamheten ställer höga krav på tillgänglighetsmått för funktionshindrade, då flera elever är rullstolsburna och även använder s.k. walker för ståträning. Idag saknas bland annat en neutralt nåbar RWC vilket är en svårighet ur tillgänglighetssynpunkt. Utrustning och inredning behöver genomgående rustas upp och kompletteras då det finns normenliga och hygieniska brister. Med en viss omdisponering och åtgärdande av lokalbristerna skapas nya siktlinjer med ökad öppenhet och överskådlighet. Tillbyggnad Skolans västra byggnadskropp byggs om och får en tillbyggnad i två våningar

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) med tio nya klassrum. Två klassrum måste tas bort för att docka på och få till bra kommunikation mellan tillbyggnad och befintlig skolbyggnad. Placeringen av tillbyggnaden ger därmed god kommunikation med resten av skolan, får fullgoda och integrerade lokaler för fritids F-3 och stör inga funktioner i befintlig byggnad. Placeringen upptar också mindre värdefull skolgårdsyta. Rumsfunktioner Groventréer skapas i anslutning till kapprummen i entréplanet. Fem basrum på 60 kvm för fem klasser med tillhörande grupprum skapas på vardera våningsplan. Basrummen ansluter till fritidsytorna med pedagogiska kök, ateljéer, lekytor, ytor för större arbetsbord med mera. Lokalerna får också arbetsrum och kapprum för personal, samtalsrum och rum för särskild undervisning i mindre grupp. Tillbyggnaden får också nytt fläktrum och ytor för tekniska installationer. Ekonomi och energi Utsäljeskolan har idag kvm LOA (verksamhets- och hyresgrundande yta) vilken efter om- och tillbyggnad blir kvm LOA. Den totala preliminärt beräknade investeringskostnaden uppgår till totalt 120 mnkr varav 19 mnkr avser Huges fastighetsunderhåll och 101 mnkr är hyresgrundande.

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) Nuvarande årshyra är 6 mnkr (1 135 kr/kvm) och beräknas efter om- och tillbyggnad till 12 mnkr (1 712 kr/kvm) i 2014 års hyresläge. Under hyrestiden debiteras hyra enligt gällande avtal men förvaltningen har kommit överens med Huge om en reducerad hyra/hyresrabatt under produktionstiden motsvarande den minskade driftskostnaden på 2,6 mnkr fördelat på två år. Om- och tillbyggnadsåtgärderna kräver evakuering i två etapper till paviljonger. För dessa är en preliminär årshyra beräknad till 4,6 mnkr. En delårshyreskostnad beräknas för 2015 till 2,7 mnkr vilken ökar till 2016 med ytterligare 1,9 mnkr. Efter genomförda åtgärder ska energikraven enligt Boverkets byggregler (BBR) klaras och ambitionen är att klara Miljöklassad byggnad nivå guld för nybyggnadsdelen. Energianvändningen och därmed kostnaderna över tid beräknas minska med nära 40 procent efter om- och tillbyggnad, från 252 kwh/kvm/år till 158 kwh/kvm/år. Den genomsnittliga förbrukningen för Huddinges skolor är idag 181 kwh/kvm. Finansiering För 2015 och 2016 belastas den årliga budgetramen med hyreskostnader för evakueringspaviljonger som måste sättas upp under Utsäljeskolans renovering och ombyggnad. Som framgår av redovisningen i förvaltningens förslag i Mål och Budget 2015, täcker inte den årliga budgetramen på 8 mnkr de hyreskostnader som uppstår vid nödvändig evakuering under produktionstiden för kommande stora renoveringsprojekt. Förvaltningen föreslår därför ett system där medel motsvarande den delårseffekt som hyreskostnaderna för paviljonger medför under 2015 och 2016, reserveras i kommunplanerna för respektive år. Alternativ projektlösning Under utredningen av möjliga programlösningar för Utsäljeskolan har även ett alternativ översiktligt utretts som inneburit rivning av befintlig byggnad och en större påbyggnad i två plan. Ett sådant alternativ hade skapat andra möjligheter till en helt modern planlösning med större flexibilitet, men också inneburit ett väsentligt dyrare projekt och krävt mer komplicerade och riskfyllda byggnadsarbeten och en evakuering av hela skolan.

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) Nuvarande lösning bedöms som fullt acceptabel ur verksamhetssynpunkt, innebär en lägre projektkostnad som ändå åstadkommer viktiga tekniska förbättringar i alla avseenden samt att skolan kan evakueras i två etapper istället för en. Jukka Kuusisto Utbildningschef Hammarlund, Bengt Lokalplaneringschef Bilagor Huges Fastigheter AB:s preliminära hyresoffert med ritningar Beslutet delges Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott Samhällsbyggnadsnämnden Akten

8 ~huge HF l (2) Huddinge kommun Grundskolenämnden HUDDINGE Preliminär hyresoffert avseende om- och tillbyggnad i Utsäljeskolan Huge Fastigheter AB har efter beställning från barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett lokalprogram avseende om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan samt förslag på evakueringslokaler under produktionstiden. Utformning enligt programskisser daterade , upprättade av Origo Arkitekter AB. Utsäljeskolan, som fårdigställdes 1977, är kvm LOA idag och blir efter den föreslagna om- och tillbyggnaden ca kvm LOA. Förslaget innebär bland annat att man river två förskoleklassrum om 169 kvm LOA och istället bygger till en ny del i två plan om ca l 671 kvm LOA. Den nya tillbyggnaden kommer att ha tio basrum för specialundervisning samt komplementutrymmen med integrerat fritids samt arbetsrum för personal. Eleventreerna byggs ut med ytterligare ca 197 kvm för bättre funktion och i samband med detta utökas ytan i grupprummen. Hela takets tätskikt byts ut och nya takfönster installeras i befintliga basrum vilket är nödvändigt för ljusinsläpp i dessa utrymmen. Huvudingången byggs till med ett glasat vindrang vilket ger skolan en tydligare huvudentre. I särskolans lokaler omstruktureras de gemensamma ytorna och rwc byggs om för bättre tillgänglighet samtidigt som utrustning och inredning rustas upp och kompletteras. Vidare ska skolans ventilation bytas, vissa utrymmen omdisponeras, gamla fönster bytas ut och hela skolans ytskikt renoveras efter behov. För minskat buller och bättre akustik monteras nya innertak. Efter ombyggnaden kommer energikraven enligt Boverkets byggregler (BBR) att uppfyllas och för de tillbyggda delarna är målet att nå nivå Guld enligt Miljöbyggnad. Energianvändningen beräknas kunna minska 37% efter ombyggnaden, från 252 kwh/ kvm till158 kwh/ kvm. Somjämförelse kan nämnas att snittet i Huddinge kommuns skolor är 181 kwh/kvm och år. Produktionstiden är beräknad till 21 månader och arbetena kan, om alla erforderliga beslut fattas enligt den preliminära tidplanen, vara fårdigställda till HT2017. Den totala investeringskostnaden för de föreslagna åtgärderna uppgår till totalt ca 120 mkr varav l O l mkr är hyresgrundande och 19 mkr avser underhåll och belastar Hu ge Fastigheter. Investering inklusive kapitalkostnad under byggtid är l 04 mkr och beräknat på 30 år blir den tillkommande hyran ca 6 mkr/år i 2014 års hyresläge. Nuvarande hyra för lokalerna är 6 mkr/år (l 135 kr/kvm). Kommunens totala hyreskostnad efter ombyggnad blir12mkr/år (l 712 kr/kvm) exklusive moms i 2014 års hyresläge. Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

9 ~huge 2 (2) Under projektets gång kornmer löpande hyror enligt gällande hyresavtal att debiteras. En rabatt motsvarande den minskade driftkostnaden för den tid som ombyggnad pågår och verksamheten inte nyttjar lokalerna kommer att utgå med totalt 2,6 mkr fördelat på 2 år. Evakuering under produktionstiden sker till inhyrda paviljonger. Preliminära byggkostnader för dessa är beräknade till tkr. Investeringen är beräknad på 27 månader och hyran blir då för kommunen totalt 10, 3 mkr (4,6 mkr/år) inklusive inhyra for modulerna samt drift- och underhållskostnad. Risk finns dock for att de tillfälliga lokalerna inte kan stå färdiga redan i maj som verksamheten önskar. Det är knappt med tid for beställning av modulerna eftersom eventuellt beslut om produktion inte fattas i grundskalenämnden förrän i februari samrna år. Kostnaderna för den föreslagna ombyggnaden är preliminärt angivna. När den slutliga kostnaden är känd görs en slutredovisning enligt överenskommelse med Huddinge kommun. Den slutliga kostnaden rar avvika från den preliminära med högst + - l O % på ifrågavarande investering. Vidare forbehåller vi oss rätten att indexreglera kostnaderna i enlighet med SCB nya entreprenadindex for husbyggnad och anläggning. Kostnaderna är redovisade i prisläge februari I det fall projektet avbryts måste Huddinge kornmun genom grundskalenämnden svara för hittills upparbetade kostnader for projektering. Vi ser fram emot ert ställningstagande och emotser er beställning senast om ni önskar gå vidare med att ta fram underlag för en definitiv offert. l astigheter Ar-B----. Asa Hedenberg VD DftV Henrik Ömeblad Affärsområdeschef kommunal service Bilagor: l Hyresberäkning 2 Kostnadssammanställning 3 Programskisser

10 ~huge //abt Bilaga 1 HYRESBERÄKNING (preliminär vid uthyrning till kommunen) Projekt: Objekt: Om- och tillbyggnad Utsäljeskolan o Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: Investering enligt kostnadsberäkning Investering inkl kapitalkostnad under byggtid 1) Kalkylränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Totalt antal kvm: 3,02% 70% mån o o LOA LOA 1) 5-årig statsobligation SE GVB 5Y per Tillägg vid uthyrn till kommunen 1,52% 1,50% 2) Index sätts till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid l 2 Annuitetsfaktor 103,0% 35,4% 21,8% 11,7% 5,1%

11 - ~ ~ ~huge Bilaga 2 Projektnr: Projektbenämning: Om och tillbyggnad Utsäljeskolan Projektledare: Anders M e/in l Pre l kostnadsbedömning Kostnader Budget Prognos 1 Prognos 2 Prognos 4 Utfall Datum Upprättad/ifylld av Anders Melin Fastighetskostnader Byggherrekostnader Projekteringskostnader Produktionskostnader Tillkommande Summa exkl adm kostnader Administrativa kostnader 4% Summa exkl. marklösen Marklösen o - - Totalt o o o o o Reservationer och prisläge:!:~!j_~~-~~-~~~-~~ -~j_:_ ~)y~~! -~y-~15~-~ ~~~~-~~~?-~~~?-~~!- ~?-~~ -~-~~~-~ -~~~~!-~~!l_~l~?_s_t_~?-~~! Kostnadsläge: Februari 2014 Restvärde: Beräknas ej - - Anmärkningar, förklaring till avvikelser och förändringar: Huges underhåll: nya ytskikt på golv och väggar, fönsterbyte i 70-tals delen, nya ventaggr, nytt ytskikt på yttertak tot ca 18,6 mkr ~ Samtliga priser exkl moms

12 B.JL3 l (4) l J l l PRINCIPSEI<TION l :200 r =r-1 "' l "' l "'l "' l _l "' J "' l "' l "' l -I-- -"1 l!llllll ll IQASSAliH - -~ ~ r- RITID/KO:: t- " ;,,..,., RÅICTIMi "" '" l;; IIIIII Il ~ l ""' -~ K-~,_ Flfll/KI'I!I I<ORROO ~SSRUI ~Ur>;:' <K "' t.N>t TILLBYGGN/ID l BEFINTLIG BYGGNAD -1 l SI<ISS VOLYMMODELL TM.. ~ frn n f'f' f'f\\ UTSALJES I<OLAN \UJ~ U ~u PROGRAMSKISS o ARKITEKTER Åsa Machado, Mari Linderoth

13 j',;/l 3 2(14) o (:) o TILLBYGGNAD OCH OMBYGGNAD AV UTSÄLJESKOLAN: Skolons västro byggnodskropp byggs om- och på med en tvåvånings lillbyggnod. Ploceri ng av tillbyggnad: - ger god kommunikation med resten ov skolon. - slör inga funktioner i befintlig byggnad. - uppfor mindre vördafull skolgi'ordsyto. Nyo fläktrum integreras i befintlig byggnad och i den nya tillbyggnctden. Särskolem stannor i befintliga lokoler, med ombyggd venlilotion. Dekor av befinlig skolbyggnad kommer genomgå mindre ombyggnader. - kapprum/grupprum till befintl iga klassrum - Bildsal - NO sal - bibliotek - persono lutrymmen - skolsköterska/kurator - huvudentren - befintliga klassrum få r takfönster Generellt kommer befinlligct ytor alt ytskikts renoveras ~ --- :D - c~ / ---,\.o \ l l l..., SKAlA l :500 l 1 l l 50.'o o ~ l l o o 5 10 l l 25..,.ETER \. o o o...'/ / ( 1.. o / TM (Q)~ ~ CGCO ARK I T E KTER UTSÄLJESKO LAN PROGRAMS I< tss Åsa Machodo, Mari Linderot h

14 SÄRSKOLAN BIL 3 3('-1} Föridaringar = nya väggar existerande väggar rives G :merellt SAR-skolan En inarbetad och väl fungerande verksomhet på skolan sedan länge. SÄR-skolan ar en tillgång för hela skolan och undervisningen är delvis integrerad. Man önskar utöka verksamheten med ytterligare en GrundSÄR-grupp, 8-1 O elever. Verksamheten ställer höga krav per tillgänglighelsmått för funktionshindrade, då flera elever är rullstolsburner och även använder sk walker för stålräning. Idag saknas neutralt nåbar rwc, vilket är problematiskt ur tillgänglighcissynpunkt. Det finns däremot relativt rymliga wc i direkt anslutning till basrummen, vilka möjliggör viss individuell anpassning med utrustning mm. ::J 3 Lokalerna har förändrats över lid och planlösningen har blivit alltmer opraktisk. Vissa rum har problem med akustik och ventilation. Det finns idag två rwc med normenliga mått, en nås direkt från ett klassrum/hemkunskapsrum och en ligger in n anför personalens arbetsplatser. Utrustning och inredning behöver genomgående ruslos upp och kompletteras, exempelvis är höj och sänkbara tvättställ ur funktion, vissa på olämplig hö jd. Ett större hygienrum med plats för brits har även wc med stödhcrndtag, men placeringen är inte normenlig. Detta rum ligger i direkt anslutning till en köksuppstä Ilning, vilket dels ger dåliga rnanöverytor, dels ä r ohygieniskt. l och med föreslagen tillbyggnad blir det avsevärt mycket längre till skolgården från SÄR-skolans entre, och en förutsättning för fortsatt god integrering är att åstadkom ma en fungerande inre förbindelse med den inre skolgården. Den befintliga entren kvarstår i och med läget direkt vid angöring med bil. ~ Förslaget för SÄR-skolan innebär en viss omstrukturering av dc gemensamma ytorna. Nya siktlinjer och ökad öppenhel och överskådlighet kan uppnås med relativt smcr medel. Ö nskemålet om ytterligare ett klassrum kan tillmötesgås i och med att hygien rummel flyttas en liten bit in i ett fläktrum, som efter ombyggnaden inte bedöms be hövas. Då blir rummet neutralt åtkomligt och förskjutningen ger plats för ett kapprum och en normenlig rwc till de bägge GrundSÄR-klasserna. tasuuit'" U n' SKALA 1:200 l :~:rj l l t l t l t l l l l l l l l o l 2 METER s lo Det rymliga basrummet, som idog fungerar som frilids och hemkunskap, bör kunna användas som hemrum, under förutsättning att både frilids och hemkunskap även kan bedrivas i rummen innanför dörren till korridoren/entrehallen (uppehåll/otelje etc), med intilliggande basrum som komplement efter skoltid. På så säll ökor flexibi litelen och möjligheten öppnas för ytterligare en grupp. En ny rumsindelning kring personalens arbetsplatser ger neutral åtkomst till en be fintlig rwc med godkända mött samt en logisk och tydlig förbindelse med den nya tillbyggnadens entre ut till skolgården. ~ ~ CGO TIA UTSÄLJESKOLAN PROGRAMSI<ISS O ARK I TEKTER Åsa Machodo, Mari Linderoth

15 TILLBYGGNADSDELEN GENERELLT Hemvist för upp till 1 O klasser, öppna flexibla ytor som kon användas både för undervisning och frilidsverksomhel. Kommunikolion- och komplimenlsylor kon inredos eller behov med arbets/ rit- bord, myshörna, grupporbelen... med öppna sambond och genomlänklo siktlinjer. Stora lönslerylar och uppglasode rum för bro dagsljusspridning Vinklade väggar vägger en bättre akuslisk miljö. ENTRE/KAPPRUMSOMRÅDE - skozon med fukt/smulsabsorberande malla direkt innanför dörren. - varje våningsplan har sill kapprumsområde, för all minsko antalet elever per entre. - varje kloss hor sill kopprumsutrym me. KOMMUNIKATIONSYTOR: - kommunikation mellan våningsplanen och med befintliga skolon fungerar ulan oll slöro undervisningsområderno. - olika passager och korridormöjligheter sprider ut eleverna och ger känsla av rörelsefrihel RUMSFUNKTIONER: - bosrum för upp till 1 O klosser med tillhörande grupprum. -extra grupprum/somtalsrum för!.ex specialundervisning. -rum för specialundervisning i större grupp. ctl 3 4(4) - flexibla frilidsylar med pedagogiska kök och komplimcnlsylor för olika aklivileler; myshörna, arbetsbord, soffgrupper och lillg&ng till grupprum. -arbetsrum och kapprum för personal. - WC centrall placerat på båda våningsplan. -förrådsutrymmen. - nyll rum för kurafor i lugn korridor, nära skolsköterska. j l l l IAWIIIIYIOC... Stl OAliHIUIVISNHG,... froua' ~ i AAIUSRUt PUSO.'O.l IASVIJ'I'MC: n ' u.m nh " ' l'loji~itwfh "'""""".. PLAN 2, ENTREPLAN SKALA 1:200 IIHI~" I I I I I t l l l l l 1-t-1 l o l 2 s METER PLAf\13 TM O~~CGO UTSÄLJESI<OLAf\1 PROGRAMS I<ISS O ARKITEKTER Åsa Machado, Mari Linderolh

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan 2013-02-19 HF 2013-74 Sid l (2) Huddinge kommun F örskalenämnden 141 85 HUDDINGE Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-23 FSN-2014/483.253 1 (3) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Ombyggnad och

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 1 (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-27 KS-2014/1208.252 1 (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att

Läs mer

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-27 KS-2012/1276.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-09 FSN-2013/260.272 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Hyra av paviljong

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Om-och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande

Om-och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-24 GSN-2014/1485.252 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Grundskoenämnden Om-och tibyggnad av Stenmoskoans

Läs mer

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-27 GSN-2013/78.272 1 (10) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Ny grundskola för 720 elever och skolåren

Läs mer

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-12-03 Handläggare Johanna Slotteborn Telefon: 08-508 33 576 Till Utbildningsnämnden 2013-12-19 Genomförandebeslut om

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-13 FSN-2013/232.253 1 (3) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Försklenämnden Anpassning

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-02 Handläggare Josefin Ohlson Telefon: 08-508 33 874 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 Inhyrningsmedgivande

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Byleskolan - Ny skolbyggnad

Byleskolan - Ny skolbyggnad 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunfastigheter Maria Östholm Byleskolan - Ny skolbyggnad Sammanfattning Täby kyrkby och området Byle har en kraftig befolkningstillväxt bland annat till följd av omfattande

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI- OCH LOKALAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009--04-14 Handläggare: Leif G. Hellén Telefon: 508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2009-05-14 Genomförandeförslag

Läs mer

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-24 Handläggare: Gustav Widström Telefon: 08-508 33 575 Till Utbildningsnämnden 2011-04-14 Ersättning av paviljong;

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-14 KS-2013/228.259 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.hman@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende ombyggnad

Läs mer

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-05-09 Handläggare Leif G. Hellén Telefon: 08-508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2014-06-12 Genomförandeförslag om tillbyggnad

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-01-13 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2014-01-30

Läs mer

Tony Mufic Utbildningsdirektör

Tony Mufic Utbildningsdirektör Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-10-27 Handläggare Åsa Härkegård Telefon: 08-508 33 333 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 Inriktningsförslag

Läs mer

Verksamhetsanalys Västerhejde skola

Verksamhetsanalys Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Mats Hanell Telefon +46 (0)498 26 9803 E-post mats.hanell@gotland.se Diarienr BUN 2013/250 Datum 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked 2015-04-16 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/292-226 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad av Hägerstensåsens skolas storkök Hus C

Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad av Hägerstensåsens skolas storkök Hus C DNR: 987-2012 Stockholm, 2014-07-03 Vår referens: Mats Eklund Utbildningsförvaltningen Box 22049 104 22 STOCKHOLM Er referens: Tobias Arab SISAB:s proj. nr. 143001-9261 Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad

Läs mer

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 08.01.01/547/2015 Sida 1 (6) 2015-05-28 IDN 2015-06-16 Handläggare Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 27 639 Till Idrottsnämnden Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan

Läs mer

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-06-20 Handläggare Thomas Björk Telefon: 08-508 33 847 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-02 Handläggare Maria Holdo Telefon: 08-508 33 888 Till Utbildningsnämnden 2015-02-19 Genomförandeförslag

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag Prisexempel Ytskikt Målning Golv (rivning bef matta + nytt linoleum, sockling) Undertak (exkl. belysning) á pris 184kr/m2 1554kr/m2 440kr/m2+200kr rivning=640kr/m2 Fast inredning och rum Kapphyllor, ca

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-27 KS-2014/71.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Anne Gardelius Telefon +46 ()498 26 942 E-post anne.gardelius@gotland.se Diarienr BUN Datum 213-1-8 Lokalförsörjningsplan 215-219 Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-26 Ärende 7 Handläggare Stadshus AB: Andreas Jaeger Telefon: 08-508 29 369 SLK: Sverker Henriksson Telefon: 08-508 29 394

Läs mer

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Styrelsen 2014-04-24 Ärende 14 Dnr 2014 0361 Sid. 1 (6) 2014-03-26 Handläggare: Gunnar Kempe Telefon: 08 508 360 00 Till Styrelsen för Micasa Fastigheter Förslag till inriktningsbeslut

Läs mer

Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion

Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1174.253 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ny förskola i

Läs mer

Kallelse till Planerings- och personalutskottet

Kallelse till Planerings- och personalutskottet PLANERINGS- OCH PERSONALUTSKOTTET KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Planerings- och personalutskottet Tid Onsdag den 7 maj 2014, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Utlåtande 2015:81 RI+VIII (Dnr 112-937/2015) Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-18 GSN-2014/1425.112 1 (1) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Grundskolenämnden

Läs mer

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad.

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Ersätta befintlig tillfällig Paviljong Vitan med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 2013-11-14 AN-2013/569.182 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen

Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-05-22 ÄRENDE 7 Handläggare SLK: Katharina Gratschew Telefon: 08-508 29 311 Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Skola i Trönninge 2015-04-07

Skola i Trönninge 2015-04-07 Trönninge Skola utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Skolan skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö,

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Grund- och förskolor i Trelleborgs kommun

Grund- och förskolor i Trelleborgs kommun 1(8) Grund- och förskolor i Trelleborgs kommun Del 2, synpunkter på ombyggnadsförslag av Lillevångskolan och Vannhögsskolan med ny sporthall. Foto av utställd modell enl förslag från Chroma Arkitekter

Läs mer

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport.

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport. Sida 1 (6) 2017-01-04 Handläggare Fastighetskontoret Lena Johanson Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 269 28 lena.johanson@stockholm.se Handläggare Karin Bolin Stockholms stadsbibliotek Telefon: 08-508

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund 2014-01-30 AN-2013/638.259 1 (5) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund Förslag till

Läs mer

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (25) 2015-12-14 Kf Ks 372 HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 Västerviks kommun tecknade 2008

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Offert avseende ny förskola vid Smista 3:3

Offert avseende ny förskola vid Smista 3:3 2013-02-18 HF 2013-3 l (2) Huddinge kommun F örskolenämnden 141 85 HUDDINGE Offert avseende ny förskola vid Smista 3:3 Huge Fastigheter AB har, efter beställning från barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2014-2018 med inriktning för åren 2019-2023 för grundskolenämnden

Lokalförsörjningsplan 2014-2018 med inriktning för åren 2019-2023 för grundskolenämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-15 GSN-2013/475.250 1 (21) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Lokalförsörjningsplan 2014-2018 med inriktning

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

Svartlösavägen. Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård m 2 SMÖRBULTEN. En samlad skolgård.

Svartlösavägen. Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård m 2 SMÖRBULTEN. En samlad skolgård. S: a:) Entré till skolgården Svartlösavägen Busshållplats Paviljonger rives 0 kv Akvariet SD DD D Entréer från skolgården SMÖRBULTEN Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård

Läs mer

Boendelösningar nyanlända

Boendelösningar nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 SN-2016/928.709 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Boendelösningar

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-11-01 AN-2015/391.111 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan

Läs mer

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) 2014-02-08 UN-2013/341 Utbildningsnämnden Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1216 Landstingsstyrelsen) LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 43 Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad

Läs mer

Region Fastigheter tror inte att kalkylunderlaget Nyréns tagit fram håller utan kommer att bli dyrare. Evakueringskostnader var inte med i kalkylen.

Region Fastigheter tror inte att kalkylunderlaget Nyréns tagit fram håller utan kommer att bli dyrare. Evakueringskostnader var inte med i kalkylen. Hugh Connell From: Anna Lilljebjörn Sent: den 8 april 2013 15:04 To: Hugh Connell; Mattias Brattström Cc: Ingemar Carlstedt; Jessica Åhs Subject: Påbyggnad våningsplan CRC Attachments: Hyresberäkning.pdf

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata Per Cramér, dekanus Anders Grund, campuschef Catharina Tillman, kanslichef 2013-11-26 kompletterad 2014-05-28 1 / 5 Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23 Servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 4 (5) 2015-04-22-04-- 23 dibf 34 SOT.2015.0059 Igångsättningstillstånd Om- och tillbyggnad av Marieskolan för bibliotek, investeringsprojekt 91658 Ärendebeskrivning

Läs mer

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Hemvist F-6 Bakgrund Hemvisten är elevernas bas och trygga punkt i skolan. I hemvisten finns deras studierum av olika storlek, kapprum och toaletter. Hemvistens lärare har ofta sitt

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000 A högstadie 1706 kvm B expedition 233 kvm C mellanstadie 1176 kvm D mediatek 410 kvm E trä/metallslöjd 313 kvm F textilslöjd 109 kvm G hemkunskap 225 kvm H idrott inkl exp 2488 kvm I paviljong 276 kvm

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-19 GSN-2014/538.252 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Om- och tillbyggnad

Läs mer

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende Farsta Stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sid. 1/5 Kansliet 2006-03-07 /G Ferdman Tel: 508 18 161 E-post: gunnar.ferdman@farsta.stockholm.se Dnr 303-173/2006 SDN 2006-03-23 Till Farsta stadsdelsnämnd

Läs mer

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR MAKING ROOM FOR THE FUTURE Får alla plats hos er? Eller har ni många barn och alldeles för lite utrymme? Behöver ni en ny cafeteria, fler klassrum eller en hel skolbyggnad?

Läs mer

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 91-11-2.6:9 SID 1 (6) SDN 2012-06-14 2012-06-04 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Blackebergs vård-

Läs mer