Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt Grundskolenämnden Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av programarbete och förslag till renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott för godkännande att utarbeta system- och bygghandlingar (förstudie) inför kommande produktionsärende. Sammanfattning Förvaltningen redovisar i detta ärende en långsiktigt hållbar om- och tillbyggnad som skapar en helhetslösning för Utsäljeskolans lokalbehov med en treparallellig organisation för cirka 570 elever i skolåren F-6, exklusive särskola. Efter 20 år av mer eller mindre tillfälliga lösningar och separata åtgärder föreslås nu ett genomgripande åtgärdsförslag vad gäller renovering, om- och tillbyggnad. Utsäljeskolans renoverings- och utbyggnadsbehov har beskrivits i nämndens lokalförsörjningsplaner och andra dokument sedan Utsäljeskolan byggdes 1977 som en "tvåparallellig" skola för cirka 350 elever i skolåren 1-6. Mindre tillbyggnader av skolan skedde både 1996 för fritidsgård i samband med en översvämning och vattenskada (kultur- och fritid har ett eget hyreskontrakt på 108 kvm) och 1998 då lokaler för särskolan byggdes till. En tillfällig paviljong med tre klassrum uppfördes 1999 och 2009 byggdes kök och matsal ut motsvarande kapaciteten för ett växande elevantal. Till höstterminen 2013 uppfördes en paviljong med fyra klassrum och grupprum med tillfälligt bygglov fram till Utsäljeskolan har idag 520 elever inklusive särskola. Under hela renoverings- och tillbyggnadsarbetet, som kommer att pågå i två etapper och cirka 21 månader, krävs etappvis evakuering i paviljonger som placeras på bollplanen bredvid skolan. Skolan bedöms kunna vara helt inflyttningsklar till höstterminen Utsäljeskolan har idag kvm LOA (verksamhets- och hyresgrundande POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) yta) vilken efter om- och tillbyggnad blir kvm LOA. Den totala preliminärt beräknade investeringskostnaden uppgår till totalt 120 mnkr varav 19 mnkr avser Huges fastighetsunderhåll och 101 mnkr är hyresgrundande. Nuvarande årshyra är 6 mnkr (1 135 kr/kvm) och beräknas efter om- och tillbyggnad till 12 mnkr (1 712 kr/kvm) i 2014 års hyresläge. Under hyrestiden debiteras hyra enligt gällande avtal men förvaltningen har kommit överens med Huge om en reducerad hyra/hyresrabatt under produktionstiden motsvarande den minskade driftskostnaden på 2,6 mnkr fördelat på två år. Om- och tillbyggnadsåtgärderna kräver evakuering i två etapper till paviljonger. För dessa är en preliminär årshyra beräknad till 4,6 mnkr. En delårshyreskostnad beräknas för 2015 till 2,7 mnkr vilken ökar till 2016 med ytterligare 1,9 mnkr. Efter genomförda åtgärder ska energikraven enligt Boverkets byggregler (BBR) klaras och ambitionen är att klara Miljöklassad byggnad nivå guld för nybyggnadsdelen. Energianvändningen och därmed kostnaderna över tid beräknas minska med nära 40 procent efter om- och tillbyggnad, från 252 kwh/kvm/år till 158 kwh/kvm/år. Den genomsnittliga förbrukningen för Huddinges skolor är idag 181 kwh/kvm. Beskrivning av ärendet Utsäljeskolans renoverings- och utbyggnadsbehov har beskrivits i lokalförsörjningsplaner och andra dokument sedan Utredningen har varit komplicerad och krävt ingående tekniska och verksamhetsmässiga överväganden. Olika förslag har diskuterats och utretts för att slutligen utmynna i nu föreliggande programhandling med preliminära ritningar, kostnadskalkyl och hyresoffert. Utredningen har bedrivits av förvaltningens lokalenhet tillsammans med skolans ledning och personal, huvudskyddsombud, projektledare från Huge, arkitekt och övriga anlitade tekniska konsulter/experter på energi- och installationsfrågor. Utsäljeskolan byggdes 1977 som en tvåparallellig skola för cirka 350 elever i skolåren 1-6. Mindre tillbyggnader av skolan skedde både 1996 för fritidsgård i samband med en översvämning och vattenskada (kultur- och fritid har ett eget hyreskontrakt på 108 kvm) och 1998 då lokaler för särskolan byggdes till. En tillfällig paviljong med tre klassrum uppfördes 1999 och 2009 byggdes kök och matsal ut motsvara kapaciteten för ett växande elevantal.

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) Till höstterminen 2013 uppfördes en paviljong med fyra klassrum och grupprum med tillfälligt bygglov fram till Orsaken var både skolans behov men framförallt hela kommundelens behov av fler elevplatser utifrån bristande kapacitet i den relativt ny- och ombyggda Segeltorpsskolan. Till historiken hör också att Juringe Gårdsskolan, som drivs av Pysslingen, endast tar emot ett begränsat antal Huddingeelever jämfört med sin totala kapacitet. Skolbyggnadens undervisningslokaler, exklusive de båda paviljongerna, är kapacitetsmässigt än idag att betrakta som en "tvåparallellig" skola för 350 elever. Det saknas också ändamålsenliga lokaler för NO, bild och bibliotek samt för skolbarnsomsorgen F-3. Utsäljeskolan har idag 520 elever. Senhösten 2013 genomfördes akuta och tillfälliga byggåtgärder i kapprumsentréerna till sex klassrum för att utöka ytorna i mycket trånga och konfliktskapande utrymmen. Äldre torkskåp ersattes med nya. Detta ärende beskriver en helhetslösning för Utsäljeskolan och ett skolbyggnadsförslag för en permanent treparallellig organisation och cirka 570 elever i skolåren F-6, exklusive särskola, där nuvarande paviljonger med sju klassrum är avvecklade. Skolans samtliga basrum/klassrum kommer efter omoch tillbyggnad att ha ventilationskapacitet för 30 elever. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen redovisar i detta ärende en långsiktigt hållbar om- och tillbyggnad som skapar en helhetslösning för Utsäljeskolans lokalbehov. Efter 20 år av mer eller mindre tillfälliga lösningar och separata åtgärder föreslås nu ett genomgripande åtgärdsförslag som för decennier framåt kommer till rätta med stora tekniska brister i skolan och med nödvändig verksamhetsanpassning och lokalutbyggnad. Omfattande nya installationsarbeten måste genomföras vad gäller ny ventilation och kanalisering i den befintliga skolbyggnaden. Skolan är som den sista i Huddinge delvis eluppvärmd vad gäller ventilation men övergår helt till fjärrvärme efter genomförande av alla åtgärder. Under hela renoverings- och tillbyggnadsarbetet, som kommer att pågå i två etapper och cirka 21 månader, krävs etappvis evakuering i paviljonger som placeras på bollplanen bredvid skolan. Skolan bedöms kunna vara helt inflyttningsklar till höstterminen Förslaget utgår ifrån genomförd kapacitetsstudie och innebär att skolan efter om- och tillbyggnad tillgodoser alla grundläggande krav på en "treparallellig" skola F-6 med integrerad skolbarnsomsorg i F-3 och särskola.

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) Stora fastighetsåtgärder, utöver ny ventilation, genomförs i form av att tätskikten i skolans tak byts ut och nya takfönster installeras i befintliga basrum vilket är nödvändigt för få in tillräckligt med dagsljusinsläpp. Fönster byts ut mot nya och hela skolans ytskikt renoveras efter behov. Akustiken ska förbättras väsentligt och med bland annat nya undertak och väggabsorbenter. Särskilda akustikåtgärder ska studeras i slöjd, musik och idrottssal. Förändring av skolans befintliga lokaler Nuvarande små kapprumsentréer till befintliga klassrum ersätts med nya större i form av en utbyggnad på nära 200 kvm som då medger groventréer för blöta skor och kläder, vilket helt saknas idag. Befintliga klassrum förses med takfönster som förbättrar dagsljusintaget och som kompenserar för ljus som skyms av nya tekniska installationer. Skolan får en tydligare och synligare huvudentré som vinklas ut och får ett glasat vindfång med ny entrédörr. Två klassrum längst ned i östra längan görs om till yta för fläktrum och en ny bildsal som även kan användas av fritids. Ett klassrum vid huvudentrén görs om till ny NO-sal och därmed undviks en mycket svårlöslig tillbyggnad av kapprum. Två mindre grupprum rivs och den nu helt otillräckliga och provisoriska biblioteksytan planeras om och får en lugn och ljus arbetshörna, en nästan tredubbling av hyllmeter för böcker och en trivsam läshörna. Det blir i praktiken ett helt nytt och attraktivt skol bibliotek. Personalutrymmen omdisponeras så att nuvarande passage genom konferensrum försvinner och större arbetsrum och kontorsrum kan skapas. Kuratorsrum, rum för specialundervisning och personalens vilrum flyttas till nybyggnadsdelen. För skolsköterskan skapas också ett vänt- och vilrum och det blir en närhet. Med denna förändring får kurator, skolsköterska och specialpedagoger en närhet till varandra. Särskolans lokaler Verksamheten ställer höga krav på tillgänglighetsmått för funktionshindrade, då flera elever är rullstolsburna och även använder s.k. walker för ståträning. Idag saknas bland annat en neutralt nåbar RWC vilket är en svårighet ur tillgänglighetssynpunkt. Utrustning och inredning behöver genomgående rustas upp och kompletteras då det finns normenliga och hygieniska brister. Med en viss omdisponering och åtgärdande av lokalbristerna skapas nya siktlinjer med ökad öppenhet och överskådlighet. Tillbyggnad Skolans västra byggnadskropp byggs om och får en tillbyggnad i två våningar

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) med tio nya klassrum. Två klassrum måste tas bort för att docka på och få till bra kommunikation mellan tillbyggnad och befintlig skolbyggnad. Placeringen av tillbyggnaden ger därmed god kommunikation med resten av skolan, får fullgoda och integrerade lokaler för fritids F-3 och stör inga funktioner i befintlig byggnad. Placeringen upptar också mindre värdefull skolgårdsyta. Rumsfunktioner Groventréer skapas i anslutning till kapprummen i entréplanet. Fem basrum på 60 kvm för fem klasser med tillhörande grupprum skapas på vardera våningsplan. Basrummen ansluter till fritidsytorna med pedagogiska kök, ateljéer, lekytor, ytor för större arbetsbord med mera. Lokalerna får också arbetsrum och kapprum för personal, samtalsrum och rum för särskild undervisning i mindre grupp. Tillbyggnaden får också nytt fläktrum och ytor för tekniska installationer. Ekonomi och energi Utsäljeskolan har idag kvm LOA (verksamhets- och hyresgrundande yta) vilken efter om- och tillbyggnad blir kvm LOA. Den totala preliminärt beräknade investeringskostnaden uppgår till totalt 120 mnkr varav 19 mnkr avser Huges fastighetsunderhåll och 101 mnkr är hyresgrundande.

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) Nuvarande årshyra är 6 mnkr (1 135 kr/kvm) och beräknas efter om- och tillbyggnad till 12 mnkr (1 712 kr/kvm) i 2014 års hyresläge. Under hyrestiden debiteras hyra enligt gällande avtal men förvaltningen har kommit överens med Huge om en reducerad hyra/hyresrabatt under produktionstiden motsvarande den minskade driftskostnaden på 2,6 mnkr fördelat på två år. Om- och tillbyggnadsåtgärderna kräver evakuering i två etapper till paviljonger. För dessa är en preliminär årshyra beräknad till 4,6 mnkr. En delårshyreskostnad beräknas för 2015 till 2,7 mnkr vilken ökar till 2016 med ytterligare 1,9 mnkr. Efter genomförda åtgärder ska energikraven enligt Boverkets byggregler (BBR) klaras och ambitionen är att klara Miljöklassad byggnad nivå guld för nybyggnadsdelen. Energianvändningen och därmed kostnaderna över tid beräknas minska med nära 40 procent efter om- och tillbyggnad, från 252 kwh/kvm/år till 158 kwh/kvm/år. Den genomsnittliga förbrukningen för Huddinges skolor är idag 181 kwh/kvm. Finansiering För 2015 och 2016 belastas den årliga budgetramen med hyreskostnader för evakueringspaviljonger som måste sättas upp under Utsäljeskolans renovering och ombyggnad. Som framgår av redovisningen i förvaltningens förslag i Mål och Budget 2015, täcker inte den årliga budgetramen på 8 mnkr de hyreskostnader som uppstår vid nödvändig evakuering under produktionstiden för kommande stora renoveringsprojekt. Förvaltningen föreslår därför ett system där medel motsvarande den delårseffekt som hyreskostnaderna för paviljonger medför under 2015 och 2016, reserveras i kommunplanerna för respektive år. Alternativ projektlösning Under utredningen av möjliga programlösningar för Utsäljeskolan har även ett alternativ översiktligt utretts som inneburit rivning av befintlig byggnad och en större påbyggnad i två plan. Ett sådant alternativ hade skapat andra möjligheter till en helt modern planlösning med större flexibilitet, men också inneburit ett väsentligt dyrare projekt och krävt mer komplicerade och riskfyllda byggnadsarbeten och en evakuering av hela skolan.

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (7) Nuvarande lösning bedöms som fullt acceptabel ur verksamhetssynpunkt, innebär en lägre projektkostnad som ändå åstadkommer viktiga tekniska förbättringar i alla avseenden samt att skolan kan evakueras i två etapper istället för en. Jukka Kuusisto Utbildningschef Hammarlund, Bengt Lokalplaneringschef Bilagor Huges Fastigheter AB:s preliminära hyresoffert med ritningar Beslutet delges Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott Samhällsbyggnadsnämnden Akten

8 ~huge HF l (2) Huddinge kommun Grundskolenämnden HUDDINGE Preliminär hyresoffert avseende om- och tillbyggnad i Utsäljeskolan Huge Fastigheter AB har efter beställning från barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett lokalprogram avseende om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan samt förslag på evakueringslokaler under produktionstiden. Utformning enligt programskisser daterade , upprättade av Origo Arkitekter AB. Utsäljeskolan, som fårdigställdes 1977, är kvm LOA idag och blir efter den föreslagna om- och tillbyggnaden ca kvm LOA. Förslaget innebär bland annat att man river två förskoleklassrum om 169 kvm LOA och istället bygger till en ny del i två plan om ca l 671 kvm LOA. Den nya tillbyggnaden kommer att ha tio basrum för specialundervisning samt komplementutrymmen med integrerat fritids samt arbetsrum för personal. Eleventreerna byggs ut med ytterligare ca 197 kvm för bättre funktion och i samband med detta utökas ytan i grupprummen. Hela takets tätskikt byts ut och nya takfönster installeras i befintliga basrum vilket är nödvändigt för ljusinsläpp i dessa utrymmen. Huvudingången byggs till med ett glasat vindrang vilket ger skolan en tydligare huvudentre. I särskolans lokaler omstruktureras de gemensamma ytorna och rwc byggs om för bättre tillgänglighet samtidigt som utrustning och inredning rustas upp och kompletteras. Vidare ska skolans ventilation bytas, vissa utrymmen omdisponeras, gamla fönster bytas ut och hela skolans ytskikt renoveras efter behov. För minskat buller och bättre akustik monteras nya innertak. Efter ombyggnaden kommer energikraven enligt Boverkets byggregler (BBR) att uppfyllas och för de tillbyggda delarna är målet att nå nivå Guld enligt Miljöbyggnad. Energianvändningen beräknas kunna minska 37% efter ombyggnaden, från 252 kwh/ kvm till158 kwh/ kvm. Somjämförelse kan nämnas att snittet i Huddinge kommuns skolor är 181 kwh/kvm och år. Produktionstiden är beräknad till 21 månader och arbetena kan, om alla erforderliga beslut fattas enligt den preliminära tidplanen, vara fårdigställda till HT2017. Den totala investeringskostnaden för de föreslagna åtgärderna uppgår till totalt ca 120 mkr varav l O l mkr är hyresgrundande och 19 mkr avser underhåll och belastar Hu ge Fastigheter. Investering inklusive kapitalkostnad under byggtid är l 04 mkr och beräknat på 30 år blir den tillkommande hyran ca 6 mkr/år i 2014 års hyresläge. Nuvarande hyra för lokalerna är 6 mkr/år (l 135 kr/kvm). Kommunens totala hyreskostnad efter ombyggnad blir12mkr/år (l 712 kr/kvm) exklusive moms i 2014 års hyresläge. Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

9 ~huge 2 (2) Under projektets gång kornmer löpande hyror enligt gällande hyresavtal att debiteras. En rabatt motsvarande den minskade driftkostnaden för den tid som ombyggnad pågår och verksamheten inte nyttjar lokalerna kommer att utgå med totalt 2,6 mkr fördelat på 2 år. Evakuering under produktionstiden sker till inhyrda paviljonger. Preliminära byggkostnader för dessa är beräknade till tkr. Investeringen är beräknad på 27 månader och hyran blir då för kommunen totalt 10, 3 mkr (4,6 mkr/år) inklusive inhyra for modulerna samt drift- och underhållskostnad. Risk finns dock for att de tillfälliga lokalerna inte kan stå färdiga redan i maj som verksamheten önskar. Det är knappt med tid for beställning av modulerna eftersom eventuellt beslut om produktion inte fattas i grundskalenämnden förrän i februari samrna år. Kostnaderna för den föreslagna ombyggnaden är preliminärt angivna. När den slutliga kostnaden är känd görs en slutredovisning enligt överenskommelse med Huddinge kommun. Den slutliga kostnaden rar avvika från den preliminära med högst + - l O % på ifrågavarande investering. Vidare forbehåller vi oss rätten att indexreglera kostnaderna i enlighet med SCB nya entreprenadindex for husbyggnad och anläggning. Kostnaderna är redovisade i prisläge februari I det fall projektet avbryts måste Huddinge kornmun genom grundskalenämnden svara för hittills upparbetade kostnader for projektering. Vi ser fram emot ert ställningstagande och emotser er beställning senast om ni önskar gå vidare med att ta fram underlag för en definitiv offert. l astigheter Ar-B----. Asa Hedenberg VD DftV Henrik Ömeblad Affärsområdeschef kommunal service Bilagor: l Hyresberäkning 2 Kostnadssammanställning 3 Programskisser

10 ~huge //abt Bilaga 1 HYRESBERÄKNING (preliminär vid uthyrning till kommunen) Projekt: Objekt: Om- och tillbyggnad Utsäljeskolan o Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: Investering enligt kostnadsberäkning Investering inkl kapitalkostnad under byggtid 1) Kalkylränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Totalt antal kvm: 3,02% 70% mån o o LOA LOA 1) 5-årig statsobligation SE GVB 5Y per Tillägg vid uthyrn till kommunen 1,52% 1,50% 2) Index sätts till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid l 2 Annuitetsfaktor 103,0% 35,4% 21,8% 11,7% 5,1%

11 - ~ ~ ~huge Bilaga 2 Projektnr: Projektbenämning: Om och tillbyggnad Utsäljeskolan Projektledare: Anders M e/in l Pre l kostnadsbedömning Kostnader Budget Prognos 1 Prognos 2 Prognos 4 Utfall Datum Upprättad/ifylld av Anders Melin Fastighetskostnader Byggherrekostnader Projekteringskostnader Produktionskostnader Tillkommande Summa exkl adm kostnader Administrativa kostnader 4% Summa exkl. marklösen Marklösen o - - Totalt o o o o o Reservationer och prisläge:!:~!j_~~-~~-~~~-~~ -~j_:_ ~)y~~! -~y-~15~-~ ~~~~-~~~?-~~~?-~~!- ~?-~~ -~-~~~-~ -~~~~!-~~!l_~l~?_s_t_~?-~~! Kostnadsläge: Februari 2014 Restvärde: Beräknas ej - - Anmärkningar, förklaring till avvikelser och förändringar: Huges underhåll: nya ytskikt på golv och väggar, fönsterbyte i 70-tals delen, nya ventaggr, nytt ytskikt på yttertak tot ca 18,6 mkr ~ Samtliga priser exkl moms

12 B.JL3 l (4) l J l l PRINCIPSEI<TION l :200 r =r-1 "' l "' l "'l "' l _l "' J "' l "' l "' l -I-- -"1 l!llllll ll IQASSAliH - -~ ~ r- RITID/KO:: t- " ;,,..,., RÅICTIMi "" '" l;; IIIIII Il ~ l ""' -~ K-~,_ Flfll/KI'I!I I<ORROO ~SSRUI ~Ur>;:' <K "' t.N>t TILLBYGGN/ID l BEFINTLIG BYGGNAD -1 l SI<ISS VOLYMMODELL TM.. ~ frn n f'f' f'f\\ UTSALJES I<OLAN \UJ~ U ~u PROGRAMSKISS o ARKITEKTER Åsa Machado, Mari Linderoth

13 j',;/l 3 2(14) o (:) o TILLBYGGNAD OCH OMBYGGNAD AV UTSÄLJESKOLAN: Skolons västro byggnodskropp byggs om- och på med en tvåvånings lillbyggnod. Ploceri ng av tillbyggnad: - ger god kommunikation med resten ov skolon. - slör inga funktioner i befintlig byggnad. - uppfor mindre vördafull skolgi'ordsyto. Nyo fläktrum integreras i befintlig byggnad och i den nya tillbyggnctden. Särskolem stannor i befintliga lokoler, med ombyggd venlilotion. Dekor av befinlig skolbyggnad kommer genomgå mindre ombyggnader. - kapprum/grupprum till befintl iga klassrum - Bildsal - NO sal - bibliotek - persono lutrymmen - skolsköterska/kurator - huvudentren - befintliga klassrum få r takfönster Generellt kommer befinlligct ytor alt ytskikts renoveras ~ --- :D - c~ / ---,\.o \ l l l..., SKAlA l :500 l 1 l l 50.'o o ~ l l o o 5 10 l l 25..,.ETER \. o o o...'/ / ( 1.. o / TM (Q)~ ~ CGCO ARK I T E KTER UTSÄLJESKO LAN PROGRAMS I< tss Åsa Machodo, Mari Linderot h

14 SÄRSKOLAN BIL 3 3('-1} Föridaringar = nya väggar existerande väggar rives G :merellt SAR-skolan En inarbetad och väl fungerande verksomhet på skolan sedan länge. SÄR-skolan ar en tillgång för hela skolan och undervisningen är delvis integrerad. Man önskar utöka verksamheten med ytterligare en GrundSÄR-grupp, 8-1 O elever. Verksamheten ställer höga krav per tillgänglighelsmått för funktionshindrade, då flera elever är rullstolsburner och även använder sk walker för stålräning. Idag saknas neutralt nåbar rwc, vilket är problematiskt ur tillgänglighcissynpunkt. Det finns däremot relativt rymliga wc i direkt anslutning till basrummen, vilka möjliggör viss individuell anpassning med utrustning mm. ::J 3 Lokalerna har förändrats över lid och planlösningen har blivit alltmer opraktisk. Vissa rum har problem med akustik och ventilation. Det finns idag två rwc med normenliga mått, en nås direkt från ett klassrum/hemkunskapsrum och en ligger in n anför personalens arbetsplatser. Utrustning och inredning behöver genomgående ruslos upp och kompletteras, exempelvis är höj och sänkbara tvättställ ur funktion, vissa på olämplig hö jd. Ett större hygienrum med plats för brits har även wc med stödhcrndtag, men placeringen är inte normenlig. Detta rum ligger i direkt anslutning till en köksuppstä Ilning, vilket dels ger dåliga rnanöverytor, dels ä r ohygieniskt. l och med föreslagen tillbyggnad blir det avsevärt mycket längre till skolgården från SÄR-skolans entre, och en förutsättning för fortsatt god integrering är att åstadkom ma en fungerande inre förbindelse med den inre skolgården. Den befintliga entren kvarstår i och med läget direkt vid angöring med bil. ~ Förslaget för SÄR-skolan innebär en viss omstrukturering av dc gemensamma ytorna. Nya siktlinjer och ökad öppenhel och överskådlighet kan uppnås med relativt smcr medel. Ö nskemålet om ytterligare ett klassrum kan tillmötesgås i och med att hygien rummel flyttas en liten bit in i ett fläktrum, som efter ombyggnaden inte bedöms be hövas. Då blir rummet neutralt åtkomligt och förskjutningen ger plats för ett kapprum och en normenlig rwc till de bägge GrundSÄR-klasserna. tasuuit'" U n' SKALA 1:200 l :~:rj l l t l t l t l l l l l l l l o l 2 METER s lo Det rymliga basrummet, som idog fungerar som frilids och hemkunskap, bör kunna användas som hemrum, under förutsättning att både frilids och hemkunskap även kan bedrivas i rummen innanför dörren till korridoren/entrehallen (uppehåll/otelje etc), med intilliggande basrum som komplement efter skoltid. På så säll ökor flexibi litelen och möjligheten öppnas för ytterligare en grupp. En ny rumsindelning kring personalens arbetsplatser ger neutral åtkomst till en be fintlig rwc med godkända mött samt en logisk och tydlig förbindelse med den nya tillbyggnadens entre ut till skolgården. ~ ~ CGO TIA UTSÄLJESKOLAN PROGRAMSI<ISS O ARK I TEKTER Åsa Machodo, Mari Linderoth

15 TILLBYGGNADSDELEN GENERELLT Hemvist för upp till 1 O klasser, öppna flexibla ytor som kon användas både för undervisning och frilidsverksomhel. Kommunikolion- och komplimenlsylor kon inredos eller behov med arbets/ rit- bord, myshörna, grupporbelen... med öppna sambond och genomlänklo siktlinjer. Stora lönslerylar och uppglasode rum för bro dagsljusspridning Vinklade väggar vägger en bättre akuslisk miljö. ENTRE/KAPPRUMSOMRÅDE - skozon med fukt/smulsabsorberande malla direkt innanför dörren. - varje våningsplan har sill kapprumsområde, för all minsko antalet elever per entre. - varje kloss hor sill kopprumsutrym me. KOMMUNIKATIONSYTOR: - kommunikation mellan våningsplanen och med befintliga skolon fungerar ulan oll slöro undervisningsområderno. - olika passager och korridormöjligheter sprider ut eleverna och ger känsla av rörelsefrihel RUMSFUNKTIONER: - bosrum för upp till 1 O klosser med tillhörande grupprum. -extra grupprum/somtalsrum för!.ex specialundervisning. -rum för specialundervisning i större grupp. ctl 3 4(4) - flexibla frilidsylar med pedagogiska kök och komplimcnlsylor för olika aklivileler; myshörna, arbetsbord, soffgrupper och lillg&ng till grupprum. -arbetsrum och kapprum för personal. - WC centrall placerat på båda våningsplan. -förrådsutrymmen. - nyll rum för kurafor i lugn korridor, nära skolsköterska. j l l l IAWIIIIYIOC... Stl OAliHIUIVISNHG,... froua' ~ i AAIUSRUt PUSO.'O.l IASVIJ'I'MC: n ' u.m nh " ' l'loji~itwfh "'""""".. PLAN 2, ENTREPLAN SKALA 1:200 IIHI~" I I I I I t l l l l l 1-t-1 l o l 2 s METER PLAf\13 TM O~~CGO UTSÄLJESI<OLAf\1 PROGRAMS I<ISS O ARKITEKTER Åsa Machado, Mari Linderolh

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-27 KS-2014/1208.252 1 (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-13 FSN-2013/232.253 1 (3) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Försklenämnden Anpassning

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Kallelse till Planerings- och personalutskottet

Kallelse till Planerings- och personalutskottet PLANERINGS- OCH PERSONALUTSKOTTET KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Planerings- och personalutskottet Tid Onsdag den 7 maj 2014, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-19 GSN-2014/538.252 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Om- och tillbyggnad

Läs mer

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000 A högstadie 1706 kvm B expedition 233 kvm C mellanstadie 1176 kvm D mediatek 410 kvm E trä/metallslöjd 313 kvm F textilslöjd 109 kvm G hemkunskap 225 kvm H idrott inkl exp 2488 kvm I paviljong 276 kvm

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA 2014-04-25 KS-2014/664.255 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ny rackethall i Skogås

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata Per Cramér, dekanus Anders Grund, campuschef Catharina Tillman, kanslichef 2013-11-26 kompletterad 2014-05-28 1 / 5 Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid

Läs mer

PROJEKTPLAN KEVINGESKOLAN FÖRSTUDIESKEDE. Fastighet: Jungfrun 2. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. (Underlag för program)

PROJEKTPLAN KEVINGESKOLAN FÖRSTUDIESKEDE. Fastighet: Jungfrun 2. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. (Underlag för program) 1(10) PROJEKTPLAN KEVINGESKOLAN Fastighet: Jungfrun 2 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden FÖRSTUDIESKEDE (Underlag för program) Beslutad Fastighetsnämnden Upprättad 2012-10-02 Fastighetsavdelningen Reviderad

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR MAKING ROOM FOR THE FUTURE Får alla plats hos er? Eller har ni många barn och alldeles för lite utrymme? Behöver ni en ny cafeteria, fler klassrum eller en hel skolbyggnad?

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Flemingsberg, Kästa 2:127-132, Kästa förskola/skola FS/S

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Beslut om renovering av hus A1

Beslut om renovering av hus A1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 108 Beslut om renovering av hus A1 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: Dnr PS 2012-0059

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken.

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken. 1 (7) Fastighet Anders Ridderstolpe, 070-780 50 70 Datum Dnr 2012-05-14 LS-LFN10-058 TJÄNSTEUTLÅTANDE LANDSTINGET SÖRMLAND LS-LFN10-058 Projekt 12099 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK UTREDNING AV MÖJLIG SKOLA I HELENELUNDS CENTRUM 2014-01-28 SYFTE: Utredningen syftar till att påvisa möjlig skola

Läs mer

F 2 7 F Ö R S K O L E B R O S C H Y R. Indus F27-modul är framtagen för att förbättra lärarnas och barnens vardag

F 2 7 F Ö R S K O L E B R O S C H Y R. Indus F27-modul är framtagen för att förbättra lärarnas och barnens vardag F 2 7 F Ö R S K O L E B R O S C H Y R Indus F27-modul är framtagen för att förbättra lärarnas och barnens vardag E G E N S K A P E R - F 2 7 Vi på Indus har byggt och förvaltat moduler i över 40 år. Tiotusentals

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vindsutbyggnad Brf Betel

Vindsutbyggnad Brf Betel Vindsutbyggnad Brf Betel Ett förslag utarbetat av Vindsgruppen 2009 Inledning och historik... 2 Förutsättningar för vindsutbyggnad... 3 Brandsäkerhet och utrymningsvägar... 3 Vindsutbyggnad... 3 Torkvindar

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 2010-03-11 Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 Undertecknad fick 2010-03-04 i uppdrag av barn- och ungdomsnämndens och fastighetsnämndens ordförande samt kommunchefen att, i samverkan med

Läs mer

BYGG & RENOVERINGAR. Elaine Janson Utredningssekreterare Barn- och Utbildningsförvaltningen Huddinge Kommun 2013-03-21

BYGG & RENOVERINGAR. Elaine Janson Utredningssekreterare Barn- och Utbildningsförvaltningen Huddinge Kommun 2013-03-21 ~ crdab'j BYGG & RENOVERINGAR 2013-03-21 Elaine Janson Utredningssekreterare Barn- och Utbildningsförvaltningen Huddinge Kommun Offert nr: 1233-12 Objekt: Renovering av dagis Brf Kullen. Vi tackar för

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

dr-n, ...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- ESLÖVS KOMMUN 2011-03-29 011e Börring 0413-62 382 Servicenämnden

dr-n, ...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- ESLÖVS KOMMUN 2011-03-29 011e Börring 0413-62 382 Servicenämnden ESLÖVS KOMMUN 011e Börring 0413-62 382 Sor, 2011. 0075 2011-03-29 Servicenämnden Onr dr-n,...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- 80068 VANDRARHEMMET I GÅRDSTANGA - BRANDSKYDDSATGÄRDER

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Lokaler vid Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö

Lokaler vid Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö Lokaler vid Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö Lokaler Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö Söder om Västra Varvsgatan 13, mitt emot Ica Maxi, kommer 6 st hus att uppföras i två etapper. I de tre av husen

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210)

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-12 KS-2015/271.184 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av plan- och

Läs mer

Ombyggnad av geriatrisk avdelning för närvård vid Lasarettet i Enköping

Ombyggnad av geriatrisk avdelning för närvård vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 74 Dnr PS 2013-0038 Ombyggnad av geriatrisk avdelning för närvård vid Lasarettet i Enköping Förslag

Läs mer

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund MISSIV 2012-03-09 LJ2012/322 Landstingets kansli Kansliavdelning Siw Kullberg Landstingsstyrelsen Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund Bakgrund Landstingets kansli, IT-centrum

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. Moduler för skolor

ROOM FOR GREAT DAYS. Moduler för skolor ROOM FOR GREAT DAYS Moduler för skolor lösningar För dagens och morgondagens skolor moderna material LJUS INTERIÖR När ni snabbt behöver mer plats för er verksamhet ta hjälp av experterna på flyttbara

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan SIGNERAD 2015-05-25 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-08 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av tilläggsavtal för Cellon

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET!

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! Behovsstyrd ventilation KLOSS SMART KLOSS heter vårt specialdesignade modulsystem för förskola och grundskola. Det är flexibelt och utbyggbart i ett eller två plan och kan

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Stockholm 2015-05-04 Efter redovisning vid informationsmöten den 12 mars 2015, öppet hus den 14 och

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

CRAMO FLYTTBARA SKOLLOKALER

CRAMO FLYTTBARA SKOLLOKALER CRAMO FLYTTBARA SKOLLOKALER SKA NI SKAFFA FLER BARN? Eller har ni kanske redan för många barn och alldeles för lite utrymme? Då har vi den perfekta lösningen. Med Cramos flyttbara lokaler får ni mer plats

Läs mer