FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling Objektnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling 2010-02-02. Objektnummer 83358400"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun Förslagshandling Objektnummer

2 Hur kan jag/vi delta i projektet? Om du har frågor som rör de planerade åtgärderna på väg 315 bör du i första hand vända dig till Vägverkets projektledare. Vi är tacksamma för all väsentlig information som boende och andra intressenter kan bidra med i ett tidigt skede, så skicka gärna brev eller e-post till Vägverkets projektledare. Märk gärna brevet med, objektnr Det finns tillfälle att lämna yttranden och synpunkter på förstudiens innehåll under den formella samrådstiden. Håll utkik på Vägverkets hemsida där handlingarna kommer att finnas tillgängliga och där det kommer att stå vilka tider som gäller. Annonsering kommer även att ske. Adress: Vägverket Region Mitt Box Härnösand Vägverkets projektledare: Karin Georgsson, tel e-post: Teknisk konsult: Sweco Infrastructure AB Björn Gordonsson tel e-post: Vägverket Region Mitt Box 186, Härnösand Besöksadress: Nattviksgatan 8 Telefon: Texttelefon: Fax:

3 Sammanfattning Väg 315 är en viktig transportled mellan inlandet och kusten. Vägen har stor betydelse för både turist- och skogsnäring. Flera av skidorterna i södra Jämtland och Härjedalen expanderar och en väl fungerande infrastruktur behövs för att klara det ökade trafikflödet. Längs väg 315 finns flera sträckor med låg standard och bristande trafiksäkerhet. Förstudien är det första steget i vägplaneringsprocessen. Den ska klargöra vilka förutsättningarna på platsen är, vilka behov som finns, samt formulera projektmålen. Förstudieområdet består till största delen av skogsmark. Bebyggelsen är sparsam och spridd, förutom i byarna Böle och Röjan, där bebyggelsen är tätare. I Böle finns även huvuddelen av den öppna marken i området. Av de miljövärden som identifierats längs sträckan bedöms vattendraget Röjan, vägkanter med artrik flora samt fornlämningar vara de mest betydelsefulla. Projektets mål är att förbättra bärighet, framkomlighet och säkerhet på väg 315 och vid korsningarna med väg 316 och E45. Utöver detta har miljömål utformats som ska säkerställa att målet kan nås utan betydande skador på miljön. Olika åtgärder har analyserats enligt fyrstegsprincipen och ett ombyggnadsförslag (steg 3 ) kombinerat med en nybyggnad på cirka 1,5 km (steg 4) bedöms uppfylla målen. Åtgärdsförslaget innebär att vägen byggs om och förstärks i befintlig sträckning samt leds i en förbifart förbi byn Böle. Detta är en förslagshandling som kommer att gå ut på samråd till berörda myndigheter, näringsliv, organisationer och allmänhet där alla är välkomna att lämna synpunkter. Efter samrådstiden kommer väghållningsmyndigheten att ta ställning till projektets fortsatta utveckling och en besluthandling tas fram. I beslutshandlingen kommer även en redogörelse av de synpunkter som framkommit under samrådstiden att ingå. Medverkande Beställare: Vägverket Region Mitt Box Härnösand Projektledare Vägverket: Karin Georgsson Konsult: Sweco Infrastructure AB Box Östersund Uppdragsledare: Björn Gordonsson Förstudie: Håkan Lindroth/Malin Bernhardsson/Frida Larsson 1

4 Innehåll 1 Bakgrund Problem och syfte Aktualitet Tidigare utredningar och beslut Övergripande mål Vägplaneringsprocessen 4 2 Förutsättningar Geografisk avgränsning Markanvändning och övrig infrastruktur Trafik och trafikanter Miljö 6 3 Funktionsanalys Tillgänglighet Transportkvalitet Regional utveckling Trafiksäkerhet Miljö Jämställdhet 11 4 Projektmål Trafik Miljö 11 5 Åtgärder Analys av åtgärder Föreslagna åtgärder 12 6 Riskhantering 13 7 Måluppfyllelse och effekter Transportkvalitet Regional utveckling Trafiksäkerhet Miljö 14 8 Samråd 14 9 Ställningstagande Fortsatt arbete Källor 15 2

5 1 Bakgrund 1.1 Problem och syfte Väg 315 i gränstrakten mellan Jämtlands och Västernorrlands län utgör en viktig transportled mellan inlandet och kusten och har stor betydelse för turist- och skogsnäring. Längs väg 315 finns flera sträckor med låg standard och brister vad gäller vägbredd, linjeföring och bärighet. Vid korsningarna med väg 316 i Utanbergsvallarna och E45 i Rätan samt genom byarna Röjan och Böle, är det problem med trafiksäkerhet och framkomlighet. Väg 315 är en viktig länk i vägnätet som binder samman inlandet med kusten. Syftet med denna förstudie är att beskriva förutsättningar för och behovet av upprustning av väg 315 mellan Utanbergsvallarna och Rätan. Förstudien ska utgöra en plattform inför det fortsatta arbetet genom att: Klarlägga viktiga förutsättningar i området avseende trafik, miljö och markanvändning Identifiera brister i befintligt transportsystem Ge exempel på åtgärder som kan medverka till att uppfylla de transportpolitiska målen Ta fram projektmål och utreda om, och i så fall hur, projektet ska drivas vidare 1. 2 Aktualitet Inom ramen för pågående satsningar på befintligt vägnät har bärighetsgruppen i Jämtlands län prioriterat en bärighetsupprustning av väg 315. Projektet avses ha byggstart sommaren Under förstudiearbetets gång har utredningen kommit att utvidgas till att omfatta även korsningarna med väg 316 respektive E45, samt en förbifart förbi byn Böle. Blir dessa åtgärder aktuella kommer finanisering delvis att ske med medel från Länsstyrelsen. 1.3 Tidigare utredningar och beslut Bärighetsundersökningar på väg 315 genomfördes år 2000 för att fastställa dess standard. Standarden på det allmänna vägnätet anges med bärighetsklasserna (BK) 1-3. BK1 är bäst och gäller för mer än 90 procent av Sveriges allmänna vägnät. Undersökningarna visade att väg 315 håller lägre standard, BK2 på gränsen till BK3 över hela sträckan. Skador i beläggningen finns på ungefär hälften av sträckan. Under 2009 gjordes geoteknisk utredning, tjälinventering, truminventering och översiktlig florainventering längs vägen. Förutom dessa undersökningar finns inga tidigare beslut som berör vägen. 3

6 1.4 Övergripande mål Transportpolitiska mål Enligt ett beslut fattat av riksdagen 1998 är det övergripande målet för transportpolitiken att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Målet förtydligas i sex delmål, se nedan. Tillgängligt transportsystem Hög transportkvalitet Positiv regional utveckling Säker trafik God miljö Jämställt transportsystem Miljökvalitetsmål Riksdagen har beslutat om 16 stycken nationella miljökvalitetsmål som ska vara mål för det nationella miljövårdsarbetet. Miljömålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö som är hållbar på lång sikt. Jämtlands län har brutit ner de nationella miljökvalitetsmålen till regionala mål. Följande mål är särskilt viktiga att beakta i detta vägprojekt. Dessa mål är högt prioriterade av länsstyrelsen. Levande sjöar och vattendrag: Naturvärden i Röjans vattendrag ska skyddas från negativ påverkan. Ett rikt växt och djurliv: Naturvärden i omgivande mark, t.ex. artrik flora, ska skyddas från negativ påverkan. 1.5 Vägplaneringsprocessen Förstudien är det första formella steget i vägplaneringsprocessen. När Vägverket beslutat hur man ska gå vidare studeras detta mer ingående i de efterföljande skedena. Vägverket kan också, beroende på resultaten från förstudiearbetet, välja att inte driva projektet vidare. Nedan visas en schematisk bild av vägplaneringsprocessens olika steg. En schematisk bild av vägplaneringsprocessens olika steg. 4

7 Fyrstegsprincipen Fyrstegsprincipen utvecklades som en modell att arbeta utifrån för att hushålla med investeringsmedel, men har efter hand utvecklats till en allmän planeringsprincip för hushållning av resurser och minskning av vägtransportsystemets negativa effekter. De fyra stegen innebär att åtgärder ska analyseras i en bestämd ordning. 1. Transportefterfrågan och val av transportsätt Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information med bäring på såväl transportsystemet som samhället i övrigt för att minska transportefterfrågan eller föra över transporter till andra färdmedel. 2. Effektivare utnyttjande av befintligt vägnät Omfattar insatser inom styrning, reglering, påverkan och information riktade till vägtransportsystemets olika komponenter för att använda befintligt vägnät effektivare, säkrare och miljövänligare. 3. Vägförbättringsåtgärder Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintligt sträckning till exempel trafiksäkerhetsåtgärder eller bärighetsåtgärder. 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder Omfattar om- och nybyggnadsåtgärder som ofta tar ny mark i anspråk, till exempel nya vägsträckningar. 2 Förutsättningar 2.1 Geografisk avgränsning Förstudieområdet omfattar väg 315 samt dess närmsta omgivningar mellan korsningen med väg 316 vid Utanbergsvallarna och korsningen med E45 vid Rätan. Förstudieområdets utbredning. 2.2 Markanvändning och övrig infrastruktur Inom förstudieområdet består marken till största delen av skogsmark. Öppen jordbruksmark förekommer endast vid Böle. Bebyggelsen är koncentrerad till byarna Röjan och Böle. Området tillhör Bergs kommun och omfattas av den kommuntäckande översiktsplanen. Huvudsakliga sysselsättningar bland kommunens befolkning är inom vård och omsorg, tillverkning och utvinning samt handel och kommunikation. Inlandsbanan korsar väg 315 vid Röjan. Banan trafikeras av både gods och persontrafik. Belysning samt luftburen teleledning finns genom byarna Röjan och Böle. 5

8 2.4 Trafik och trafikanter Väg 315 mellan Utanbergsvallarna och Rätans har enligt 2005 års mätningar en trafikmängd på cirka 340 fordon per dygn (årsdygnstrafik) av vilka 30 är tunga fordon. Osäkerheten i denna siffra är stor (+/-38%). Det innebär att trafikmängden varierar väldigt mycket mellan dygn, månader och framför allt årstid. Korsningarna har betydligt högre trafikmängder, omkring 1460 fordon varav 230 lastbilar på E45 respektive cirka 960 fordon varav 100 lastbilar på väg 316. Mätår för dessa värden är 2006 och osäkerheten omkring 20%. Skyltad hastighet för väg 315 är 50 km/h på sträckorna genom Böle och Röjan och i övrigt mestadels 70 km/h. Enligt uppgifter från boende är ofta fordonens hastighet genom byarna betydligt högre än den tillåtna. Förekomsten av gående och cyklister längs väg 315 är okänd men bedöms vara låg. I och kring byarna Röjan och Rätan är det däremot sannolikt vanligt att människor går och cyklar längs vägen. Viktiga målpunkter för persontransporter i området är Klövsjö, Vemdalen och Hede. För skogsbrukets virkestransporter är Östavall där det finns en omlastningscentral samt industrierna vid kusten viktiga målpunkter. Vägen trafikeras av skolskjutsar mellan Klövsjö och Rätan. Ingen reguljärtrafik med bussar går längs vägen. I Utanbergsvallarna och Rätan finns hållplatser som trafikeras av länstrafikens stomlinjer längs väg 316 och E45. Fem olyckor med lindriga skador har rapporterats under perioden till Tre av dem har skett i korsningen med E45, en i järnvägskorsningen i Röjan samt en singelolycka i Röjan (osäker position). Avåkningar är vanliga vintertid men syns inte i statistiken då de oftast inte anmäls. 2.5 Miljö Landskap Väg 315 går på skrå upp mot höjderna väster om Rätan. Förstudieområdet är beläget ca m över havet. På sträckan väster om Rätan innebär detta kraftiga stigningar som ger stora lutningar både i tvär- och längsled. Vid Böle går vägen längs en sluttning parallellt med höjdkurvorna vilket erbjuder vida utblickar åt nordväst. I övrigt går vägen till största delen genom skogsmark. Några mindre bäckar samt Röjan som är en större å passeras. Naturmiljö Röjan är utpekat som riksintressant på grund av sina naturvärden samt de geologiska formationer som finns i området. Ån är dessutom utpekad som särskilt värdefull avseende fiske och värdefull avseende naturvärden. I samtliga avseenden är det den storväxta, långvandrande öringen som utgör grunden för utpekande. Reproduktion sker på hela sträckan inkluderat vissa biflöden (t.ex. Svinkan) upp till Fallmoren, nordost om Vemdalsskalet. De geologiska formationerna är skapade vid inlandsisens avsmältning och består bland annat av vidsträckta sandurområden (floddeltan på land) samt talrika och stora skvalrännor, det vill säga en typ av diken där smältvatten blandat med grus har rusat fram. Röjans naturreservat ligger norr om vägen vid Röjan. Reservatet bildades 1982 på grund av förekomsterna av brunkulla, Jämtlands landskapsblomma. Utter, Skogsrör och Mosippa är några andra arter som också finns rapporterade från naturreservatet. Hela vägsträckan är utpekad för sina artrika vägkanter. Vid Böle nämns höga landskapsbildsvärden och tämligen örtrik flora. I övrigt består växtligheten mest av lågvuxen ängsflora och torrmarksflora. Fältskiktet är på vissa håll svagt, men vid våtmarkerna mer örtrikt. Floran domineras av fjällvedel, käringtand, liten blåklocka, ormrot, prästkrage, kattfot, mjölon och lokalt skogsnäva (flera färgformer). På delar av sträckan förekommer tät buskvegetation. En nyckelbiotop finns längs Röjan öster om Jörn-Jonsbodarna. 6

9 Bild från den digitala terrängkartan Lantmäteriverket Karta naturvärden Längs sträckan finns fyra mindre vattendrag som inte har sjöar uppströms korsningen med vägen. Ytterligare finns tre vattendrag som har sjöar alternativt våtmarker uppströms vägkorsningen; Vallbäcken (1 på kartan ovan) som korsar vägen på två platser samt Gravbäcken (2) och Västbäcken (3). Kulturmiljö Västra delen av förstudieområdet ingår i Oviksfjällens fäbodsomsområde är ett riksintresse för kulturmiljö. Området sträcker sig från Utanbergsvallarna och ca 3,5 km österut och är utpekat för det höga antalet fäbodmiljöer i skogs- och myrlandskapet. Området fungerade förr som utmarker till bönderna runt Storsjön. Mellan byarna och fäbodvallarna fanns ett väl utvecklat stig- och vägnät som än idag är synligt på sina ställen. Ett stort antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar finns inom förstudieområdet, men två objekt finns inom det avstånd från vägen som kan komma att beröras av ombyggnaden. Det ena objektet är ett fångstgropssystem på en dryg kilometers längd som korsar vägen vid Röjan. Det andra är en uppgift om fynd av slagg öster om Böle. Systemet av fångstgropar skyddas av kulturminneslagen vilket kräver en tillståndsansökan hos länsstyrelsen för att få utföra markarbeten som kan påverka fornlämningen. En pilgrimsled, Kårböleleden, korsar vägen ca 1,5 km öst om Utanbergsvallarna. Denna pilgrimsled startar i Kårböle och går sen över mot Ytterhogdal, Överhogdal, Klaxåsen och Klövsjö och ansluter sen till Jämt-Norgeleden via Åsarna och Berg. Pilgrimer, bönder, handelsresande och andra har använt leden i alla tider. En av de mest kända pilgrimer som sägs ha nyttjat leden är den heliga Birgitta. Friluftsliv och rekreation En del av cykelleden Mittnordenleden går längs vägen. Leden går mellan Hegra fästning i Tröndelag till Jakobsstad i Finland. Delen på väg 315 är en avstickare. Vid Utanbergsvallarna ligger Klövsjö golfbana med driving range, klubbhus och krog öster om väg 316 och 18-håls bana väster om väg 316. Strax väster om korsningen med E45 i Rätan korsar en markerad skoterled väg 315. Här finns också en liten skidbacke med släplift samt i anslutning till den ett elljusspår. Från väg 315 nås bär- svamp- och jaktmarker samt fiskevatten. Röjan ingår här i Klövsjös och Rätans fiskevårdsområden. 7

10 Bild från den digitala terrängkartan Lantmäteriverket Karta kulturvärden Boendemiljö Ett antal bostadshus ligger längs vägen från Utanbergsvallarna till Rätan. Cirka fem bostadshus finns utanför byarna och dryga 30 bostadshus i byarna Böle och Röjan. Inga av husen har idag bullernivåer som överstiger riktvärden enligt vägverkets bullerdatabas. Den låga årsmedeldygntrafiken på väg 315 och i korsningarna ger att halten luftföroreningar med god marginal ligger under de tröskelvärden som Vägverket använder sig av för att bestämma om beräkningar krävs (nomogram i VV publ. 2001:128). Naturresurser Hela sträckan ingår i Tåssåsens sameby och hela området kring vägsträckan nyttjas som vinterbete. Området söder om byn Röjan och längs ån Röjan ca 4 km västerut är ett uppsamlingsområde för renarna. Uppsamlingsområdet är utpekat som riksintresse liksom en flyttled i nord-sydlig riktning väster om Rätan. Två vattentäkter finns belägna vid vägen; Böle 1:22 och Rätansbyn 5:37. Båda har utpekade vattenskyddsområden. En ny stor avloppsanläggning planeras för turistsatsningar i Storhogna och den kommer att placeras vid Eggen (ca 1,5 km sydväst om Röjan). Byggnadstekniska förutsättningar Enligt SGU:s geologiska kartor består jordarten på delen från Utanbergsvallarna till väg 515 strax väster om Böle, av isälvsavlagringar av grus. Närmast Utanbergsvallarna består jorden av finsand. Finsanden lämpar sig bäst under bärande lager i en vägkonstruktion och som släntfyllnadsmaterial medan gruset går bra att använda till bankuppfyllnad. På delen mellan väg 515 och Rätan domineras jorden till största delen av blockfattig till normalblockig siltig morän. Ett fåtal torvmossar passeras. På något ställe förekommer troligen torv under delar av den befintliga vägen. Morän med stort siltinnehåll är känsligt för vattenöverskott och måttligt till mycket tjälfarlig. Materialet kan användas i botten på höga bankuppfyllnader och som släntutfyllnad men det är inte lämpligt att använda för nära vägens yta på grund av att jordens tjälfarlighet. Branta 8

11 Bild från den digitala terrängkartan Lantmäteriverket Karta naturresurser och markanvändning slänter i denna jordart kan behöva erosionskydd eller avskärande diken ovanför schaktslänter för att bli stabila. Sten och blockförekomst i den siltiga moränen gör att tjälskyddsåtgärder kan behövas på vissa sträckor. Inventering av tjälskador i befintlig väg rekommenderas för att kunna bestämma sträckor och områden där tjälskyddsåtgärder kan behövas. Torvområden som passeras kan behöva geotekniska förstärkningsåtgärder tex. genom massutskiftning (lös torv schaktas bort och återfylls med grov jord av grus och sand eller med sprängsten). Berg i dagen förekommer på något enstaka ställe främst på höjderna väster om Rätan. SGU:s bergartskartor visar att området domineras av yngre granit. Ett par stråk av äldre diabas passeras på de första kilometrarna närmast Rätan. Dessa bergarter har oftast bra egenskaper ur vägbyggnadssynpunkt och går troligen att använda högt upp i vägkonstruktionen. Marken domineras av isälvsavlagringar på den västra delen av vägen. 9

12 3 Funktionsanalys av nuvarande transportsystem I detta kapitel görs en övergripande funktions- och problemanalys utifrån de transportpolitiska målen. Funktionsanalysen ligger till grund för de projektmål som beskrivs i kapitel Tillgänglighet Med tillgänglighet avses den lätthet med vilken utbud och aktiviteter i samhället kan nås av såväl enskilda personer som näringslivet. Tillgängligheten påverkas av såväl transportsystemet som samhällsstrukturen i övrigt, t.ex. lokalisering av boende, arbetsplatser och service. Avstånden mellan byarna Böle och Rätan och de viktigaste arbetsplatserna i området är relativt stora, vilket gör att vägstandarden blir viktig för bygdens attraktivitet som bostadsort. Väg 315 är av stor betydelse för tillgängligheten även till orterna Klövsjö, Vemdalen och Hede. Det är ont om möjligheter till alternativa transporsätt till biltrafik (buss, cykel, gång) inom det aktuella området. 3.2 Transportkvalitet Vägtransportsystemets utformning och funktion ska medge en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet. Bristande transportkvalitet är negativt för skogsnäringen som är en av de viktigaste näringarna i regionen och beroende av en fungerande infrastruktur för sina virkestransporter. För väg 315 ligger bristen främst i den dåliga bärigheten, men även låg hastighet och skaderisk är aspekter som påverkar transportkvaliteten negativt. Turistnäringen i södra Jämtland och Härjedalen är omfattande med många skidorter vilka är beroende av väl fungerande transporter samt möjligheter för besökarna att ta sig till och från besöksmålen. 3.3 Regional utveckling Transportsystemets utformning och funktion ska bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås samt motverka nackdelar av långa transportavstånd. Väg 315 är en viktig länk i transportsystemet i regionen. Fungerande vägtransporter är en avgörande förutsättning för en utveckling av turismnäringen, ett livskraftigt skogsbruk och för människors möjlighet att bo och arbeta i området. I regionen finns pågående projekt med anknytning till turism och infrastruktur som medfinaniseras av europeiska regionala utvecklingsfonden. 3.4 Trafiksäkerhet Enligt Nollvisionen ska ingen på sikt dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av detta. Trafiksäkerheten är i nuläget framför allt ett problem i korsningarna med E45 och väg 316. I korsningen med E45 är det dålig sikt för trafikanterna, särskilt för lastbilar som kommer från väg 315. Samtidigt är den branta lutningen mot korsningen besvärande. Vid korsningen i Utanbergsvallarna hindras trafiken på väg 316 av vänstersvängande trafik in på väg 315. Detta ger ett onödigt stopp för den tunga trafiken i den branta terrängen. Även högersvängande fordon kan vara ett problem på grund av linjeföringen innan korsningen. Olycksstatistiken visar inget stort problem längs väg 315 men bör kombineras med en bedömning av sikt, linjeföring och sidoområden för att bedöma trafiksäkerheten på sträckan. Ett flertal faktorer längs väg 315 bidrar till en sämre trafiksäkerhet. Det finns till exempel ett antal 10

13 skarpa kurvor där sikten är mycket begränsad, varav en i början av en brant stigning i Böle by där förare genar och tar fart. På några ställen finns bergblock och stolpar för belysning nära vägkanten vilket innebär en risk för allvarliga skador vid avkörningar. För oskyddade trafikanter är säkerheten låg längs hela vägsträckan i och med fordonens relativt höga hastighet och avsaknaden av vägren och gångbana. 3.5 Miljö Med god miljö avses att vägtransportsystemet ska anpassas till krav på en god livsmiljö för alla. Detta innebär att natur och miljö skyddas för skador och att god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas. Den begränsade trafiken på vägen gör att trafikrelaterade miljöproblem som buller och förorening av luft- och vatten generellt sett bedöms vara små. Området i anslutning till vägen har bitvis höga natur- och kulturmiljövärden och vägen smälter in på ett bra sätt i landskapet. 3.6 Ett jämställt vägtransportsystem Med ett jämställt vägtransportsystem avses att vägtransportsystemet ska vara utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning, och deras värderingar ska tillmätas samma vikt. Inga studier av jämställdheten längs sträckan idag är gjorda och därför är det svårt att göra några specifika analyser för målet om jämställdhet. 4 Projektmål 4.1 Trafik Målet med projektet är att höja standarden, trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 315 och vid dess korsningar med E45 och väg 316. Konkret formuleras detta som: Väg 315 ska tåla BK1-transporter året runt minst 20 år efter att vägen har åtgärdats. Tillåten hastighet ska kunna höjas till 90 km/h mellan Utanbergsvallarna och Böle Antalet olyckor och tillbud i korsningen med E45 ska minska. Framkomligheten i korsningen med väg 316 ska förbättras. 4.2 Miljö Miljömålen syftar till att minimera påverkan på miljön i samband med projektet. Med de höga naturvärden som finns i och kring Röjan är det viktigt att vägen inte påverkar vattendragen och floran negativt. Vägen och vägens sidoområde skall utformas med utgångspunkt i omgivande landskaps natur- och kulturvärden. Naturmiljön inom förstudieområdet, skall inom rimlig tid ha återfått samma höga kvaliteter efter vägåtgärdens färdigställande som den hade innan åtgärden. 11

14 5 Åtgärder 5.1 Analys av åtgärder Olika tänkbara åtgärder har analyserats enligt fyrstegsprincipens rangordning för att komma fram till vilken åtgärd som på bästa sätt uppfyller målen med projektet. Åtgärder enligt steg ett och två i fyrstegsprincipen bedöms inte vara tillämpliga i detta projekt eftersom projektmålet i sig kräver en förstärkning av vägen. En ombyggnad är därför oundviklig. Steg 3. Vägförbättringsåtgärder. De problem som identifierats på vägen har i huvudsak att göra med vägens standard och bärighet samt utformningen av korsningarna. För att komma till rätta med problemen krävs åtgärder enligt steg tre, begränsade ombyggnadsåtgärder. Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. En åtgärd som analyseras är en ombyggnad i befintlig sträckning men i nysträckning förbi byn Böle. Denna åtgärd skulle skulle falla in under det fjärde steget i fyrstegsprincipen. Ü Nysträckning Sännatorpet Vallbäcken Gravbäcken 458 möh Hembygdsgård BÖLE 400 möh Tänkbar nysträckning förbi Böle. 5.2 Föreslagna åtgärder De åtgärder som föreslås faller in under steg tre och fyra i fyrstegsprincipen och innebär ombyggnad med förstärkningsåtgärder i befintlig sträckning och nybyggnad av en förbifart vid Böle. Åtgärderna som föreslås är bland annat en dubbelsidig breddning till 7,5 meter krönbredd på hela sträckan utom genom byarna där befintlig bredd behålls. Ett antal kurvor rätas och några mindre justeringar av vägens höjdprofil utförs. Eftersom avvattingen är av avgörande betydelse för vägens bärighet måste avvattningen av vägkroppen säkerställas genom att diken åtgärdas och skadade eller dåligt fungerande trummor byts ut. Vid Vallbäckens östra korsning med vägen föreslås en rörbro (lågbyggd multipeltrumma) som anpassas för vandrande fisk. Korsningarna med väg 316 och E45 kan åtgärdas med mindre ombyggnader, i Utanbergsvallarna exemelvis med vänstersvängfält och en breddning för högersvängande. För korsningen i Rätan är tänkbara åtgärder vänstersvängfält från båda hållen på E45 samt siktschakter. Förbifarten vid Böle innebär nybyggnad av cirka 1,5 km väg samt nya korsningar för infarterna till Böle. Den nya vägsträckningen föreslås ligga i gränsen mellan skog och öppen mark väster om bebyggelsen i byn. 12

15 6 Riskhantering Vid tal om risker menas vanligtvis sannolikheten för oönskade händelser, till exempel trafikolyckor eller bränder, samt omfattningen av deras negativa konsekvenser. Platser och/eller företeelser som medför större sannolikhet för olyckshändelser brukar benämnas för riskobjekt. Platser eller företeelser som är särskilt känsliga för påverkan från oönskade händelser eller som har stora värden som kan skadas brukar kallas skyddsobjekt. I det aktuella området bedöms den allmänna risknivån som relativt låg. Naturvärdena föranleder dock en rigorös riskhantering gällande byggande i och vid vatten samt i känsliga naturmiljöer. Detta kommer att behandlas i arbetsplanen och den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen. Inför byggskedet är samråd med Tossåsens sameby viktigt för att minimera störningar på renskötseln. Likaså kommer arbetsmiljörisker att behandlas i arbetsplan och bygghandling. I samband med att vägen får en bättre standard är det möjligt att hastigheterna kommer att öka bland trafikanterna på vägen. Detta bör ses som en risk då det kan medföra fler trafikolyckor, framför allt vintertid vid halt väglag. 7 Måluppfyllelse och effekter Effekterna av föreslagna åtgärder jämförs med ett nollalternativ. Nollalternativet innebär att inga åtgärder förutom normala drift och underhållsåtgärder utförs. Effekterna beskrivs utifrån de mål som definierats för projektet och de övergripande mål som kan härledas till dem: hög transportkvalitet, regional utveckling, säker trafik och god miljö. De tänkbara åtgärder som presenteras ovan bedöms medföra de förbättringar som uppfyller projektets syfte och mål. 7.1 Transportkvalitet De föreslagna åtgärderna innebär att nuvarande transportkvalitet kan bibehållas eller förbättras i området och regionen. Den förbättrade bärigheten kombinerat med höjd hastighet ger effektivare transporter och större komfort för trafikanterna. 7.2 Regional utveckling Föreslagna åtgärder innebär att väg 315 i framtiden kan fylla samma funktion i transportsytemet som idag, vilket är nödvändigt för en positiv regional utveckling. En möjlig effekt av en förbättring av vägens standard kan bli en större trafikmängd. Det kan vara en utvecklingsmöjlighet för byarna längs vägen, då efterfrågan på service kan komma att öka. En nysträckning förbi Böle medför att befintlig väg genom Böle övergår till enskild väghållare eller blir en kommunal gata. En förutsättning för en positiv regional utveckling är att vägen genom Böle även i framtiden driftas och underhålls tillfredsställande för byborna. 7.3 Trafiksäkerhet De föreslagna åtgärderna ger en generell höjning av säkerheten i korsningarna med väg 316 och E45 samt längs vägen. En eventuell ökning av trafikmängden skulle dock kunna innebära att säkerheten för oskyddade trafikanter blir sämre. En förbifart vid Böle bedöms medföra goda effekter på trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter då genomfartstrafiken leds förbi byn istället för genom den. Samtidigt innebär det att två nya korsningar skapas för att ansluta den blivande enskilda vägen/lokalgatan genom Böle till väg 315. Därmed skapas två nya möjliga konfliktpunkter. 13

16 7.4 Miljö Den breddning som föreslås kommer att medföra endast mindre intrång på omgivande marker. Vid kurvrätningarna krävs ett något större markområde och omgrävning av någon bäck kan bli aktuell. Då natur- och kulturvärdena i vägens närområde är relativt höga måste stor hänsyn tas i byggskedet för att de uppsatta miljömålen ska uppfyllas. Då vägen får högre standard och blir mer trafiksäker är det möjligt att trafikmängden kommer att öka. Detta kan medföra en något sämre miljö avseende buller och barriärverkan för boende längs vägen. Nysträckningen vid Böle innebär att skogs- och odlingsmark tas i anspråk för vägområdet. Området bör inventeras i den fortsatta vägplaneringen för att bedöma hur natur- och kulturmiljön påverkas. Relativt omfattande schakt och fyllning krävs för att ta upp nivåskillnaden i terrängen. Den nya vägdragningen kan bli en barriär för åtkomst till skogskiften och befintliga stigar och skoterspår. Vägens barriärverkan inne i byn blir betydligt mindre med en förbifart. 8 Samråd Informationsmöten har hållits i maj 2009 i Böle och i januari 2010 i Svenstavik. Samråd genomförs i enlighet med Miljöbalkens 6 kap. 4, Väglagen 14 samt VVFS 2007:223. En samrådsversion av denna förstudie kommer att sändas ut till berörda myndigheter, företag och organisationer i februari Privatpersoner informeras genom kungörelse i lokaltidningarna. Under samrådstiden har myndigheter, organisationer samt allmänheten möjlighet att inkomma med synpunkter och upplysningar som kan påverka det fortsatta arbetet. Inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse. 9 Ställningstagande De yttranden som kommer in under samrådstiden sammanfattas i en samrådsredogörelse. Tillsammans med förstudien utgör den en förslagshandling, vilken ligger till grund för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. När länsstyrelsen fattat sitt beslut tar Vägverket ställning till om projektet ska drivas vidare. Vägverkets ställningstagande dokumenteras i en beslutshandling och därmed är förstudien färdig. 10 Fortsatt arbete Om förstudien bedöms vara ett tillräckligt beslutsunderlag för val av åtgärder behöver ingen vägutredning upprättas utan nästa steg i processen blir att upprätta en arbetsplan och bygghandling för projektet. Detta förutsätter dock att Vägverkets ställningstagande blir att fortsätta driva projektet. Prövningar som kan tänkas bli aktuella i arbetet med projektet är anmälan för vattenverksamhet, strandskyddsdispens samt tillståndsansökan enligt kulturminneslagen. Arbetsplan och bygghandling förankras enligt väglagen. Miljökonsekvensbeskrivningen förankras enligt miljöbalken. 14

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga Remisshandling Förstudie Trafikplats Romberga Februari 2008 Titel: Förstudie trafikplats Romberga Objektnummer: VMN 86 11 723 Utgivningsdatum: Februari 2008 Utgivare: Vägverket Region Mälardalen Distributör:

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

VÄGPLANERING. Väghållare. Vägnätets omfattning. Transportpolitiken. Statlig vägplanering. Planering underhåll

VÄGPLANERING. Väghållare. Vägnätets omfattning. Transportpolitiken. Statlig vägplanering. Planering underhåll VÄGPLANERING Väghållare Vägnätets omfattning Transportpolitiken Statlig vägplanering Planering underhåll VÄGHÅLLNING Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg (VL 4 ) Staten är väghållare för

Läs mer

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Objekt nr: VMN 10567 Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Samrådshandling 2002-09-25 Förstudie väg 55, delen mellan Örsundsbro - Kvarnbolund

Läs mer

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN Förstudie E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun Samrådshandling Oktober 2008 VMN 8611765 Titel: Trafikplats Marieberg Norra Objektnummer: VMN 8611765 Utgivningsdatum: September 2008 Utgivare:

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna!

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna! Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen Välkomna! 2 2013-05-21 Förstudie Varför en förstudie? Samhälle 3 2013-05-21 Vad är en Förstudie? Nuläge Analys Förslag på åtgärder 4 2013-05-21 5 2013-05-21

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Förstärkning av väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan. Bergs kommun, Jämtlands län Objektnummer:

SAMRÅDSUNDERLAG Förstärkning av väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan. Bergs kommun, Jämtlands län Objektnummer: SAMRÅDSUNDERLAG Förstärkning av väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun, Jämtlands län 2014 03 05 Objektnummer: 83358400 1 Titel: Samrådsunderlag, Förstärkning av väg 315 Objektnummer: 83358400

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation Genom Simtuna Den mötesfria landsvägen slutar i samband med korsningen med väg 254. Därefter sänks den högsta tillåtna hastigheten till 70 km/h, och fortsätter så genom Simtuna och förbi kyrkan. Framkomligheten

Läs mer

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte 2014-08-27 Dagordning Presentation Inledning Presentation av projektet Miljöfrågor i projektet Fortsatt arbete Marklösenfrågor Övriga frågor

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-06-04 Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se

Läs mer

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar Samråd Väg E22/118, Trafikplats Hammar Fyrstegsprincipen 1 Tänk om 2 Optimera 3 Bygg om 4 Bygg nytt Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Åtgärder som effektiviserar nyttjandet

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

E10 Avvakko Lappeasuando

E10 Avvakko Lappeasuando SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10 Avvakko Lappeasuando Gällivare kommun, Norrbottens län Vägplan 2016-08-29 Projektnummer: 880950 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 LULEÅ E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/ Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/8 18.00 Vilka är vi? Trafikverket Sven-Olof Bergqvist, Projektledare Therese Svedberg, Markförhandlare Konsult: WSP Samhällsbyggnad Karin Ingemansson,

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö.

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Vägbelysning: En vägbelysning finns på en sträcka av ca 3 km mellan Västanäng

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09. Objektnummer 86 11603

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09. Objektnummer 86 11603 FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09 Objektnummer 86 11603 Beställare Vägverket Region Mälardalen Box 1140 Besöksadress: Tullgatan 8 631 80 Eskilstuna Tfn: 0771-119

Läs mer

Vägplanering. Infrastruktur. Infrastrukturen fysiska nät. Vägtransportsystemet. Transporter. Trafik på väg och gator

Vägplanering. Infrastruktur. Infrastrukturen fysiska nät. Vägtransportsystemet. Transporter. Trafik på väg och gator Infrastruktur Vägplanering Ett lands tekniska system för förflyttning av personer, information, gods och energi. 2012-05-28 2 Infrastrukturen fysiska nät Vägtransportsystemet Vägar Järnvägar Farleder Luftleder

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223.

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223. 1.Förstudie 1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och 19-21 miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, 18-21 VVFS 2007:223. Förstudie krävs alltid vid byggande av väg samt

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg Välkommen till samrådsmöte Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg 2014-09-09 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Redogörelse för vägplanens prövning 4 Presentation av det upprättade

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe

Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe 2014-06-24 Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe Datum: 2014-06-17 Tid: kl. 17.30 Plats: Medevibrunn Närvarande från projektorganisationen: Jonas Danielsson Projektledare Trafikverket Eric Gustavsson

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Objektet väl dokumenterat i Vägverkets vägutredning, ingen karta bifogas.

Objektet väl dokumenterat i Vägverkets vägutredning, ingen karta bifogas. Objektet väl dokumenterat i Vägverkets vägutredning, ingen karta bifogas. Väg 506 Timmerleden förbi Piteå C, str. Industrigatan- Hallgrens väg. 1. Brister i trafiksäkerhet och framkomlighet för samtliga

Läs mer

Förstudie Samrådshandling

Förstudie Samrådshandling Förstudie Samrådshandling Väg 805, Randijaur Seitevarekorsningen Jokkmokks kommun, Norrbottens län Objekt nr 8212078 Förord Förstudien berör väg 805, sträckan Randijaur (start vid väg 806 mot Nautijaur)

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott SAMRÅDSUNDERLAG Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott Västerås kommun, Västmanlands län 2013-03-15 Objekt: 106949 Följande tjänstemän och konsulter har deltagit i arbetet med denna samrådsunderlag:

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 370 Nölviken Malå kommun, Västerbottens län Vägplan 2016-03-03 Projektnummer: 137580,TRV 2015/101450 1 Trafikverket Postadress: 972 42, Luleå, Besöksadress: Sundsbacken 2-4, 972

Läs mer

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2009-02-05 Datum: 2009-02-06 1(8) 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation. Åt väster

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Samrådsunderlag för utökning av utredningsområde Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Östhammar, Uppsala län Samrådsunderlag 2011-11-21 Projektnummer: 880007 Dokumenttitel: Vägutredning väg 288 delen

Läs mer

Förutsättningar. Trafik. Väg och trafik. ÅDT* 1997 (Varav tung trafik) väg 1194: 4,0 m 370 (~10) väg 1195 Karö: 4,0/5,5 m 1170 (~30)

Förutsättningar. Trafik. Väg och trafik. ÅDT* 1997 (Varav tung trafik) väg 1194: 4,0 m 370 (~10) väg 1195 Karö: 4,0/5,5 m 1170 (~30) Förutsättningar Trafik Väg och trafik Skyltad hastighet på de berörda vägarna är 70 km/tim. Trafiken beräknas öka med cirka 1 % per år fram till år 2020. Bro över Karösundet Bron är byggd 1966 och har

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

7.5 Rekreation och friluftsliv

7.5 Rekreation och friluftsliv Figur 7.4. Utsikt över Indalsälven från Kävstabron. 7.5 Rekreation och friluftsliv Indalsälvens dalgång, se figur 7.4, är klassad som riksintresse för friluftslivet. Detta område berör hela den norra halvan

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

Väg 120, delen Delary Älmhult

Väg 120, delen Delary Älmhult GESTALTNINGSPROGRAM TILL VÄGPLAN Väg 120, delen Delary Älmhult Älmhults kommun, Kronobergs län Vägplan 2013-11-20 Objekt 87734293 Objektdata Vägnamn: Väg 120 Objektnamn: Delen Delary Brokhult Objektnr:

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg

Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg SAMRÅDSMÖTE Syfte? För Trafikverket är det att tidigt informera vad som händer och berätta om bl.a. processen och möjligheter

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan Ny väg 268 E4 Grana Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan 1 Syfte Ny väg alternativt ombyggnad av befintlig väg 268 mellan E4 och Grana Trafikverket utreder sedan några år hur man kan förbättra

Läs mer

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp Badhus Ishockeybana Vallby 619 Vinbäcken Lötgården Larsbo Forsta Industriområde Borgby 621 Karlslund Forstorpet Vänsta Industriområde Järnvägsstation Kolbäck Ind.omr. Industriområde Fotb.pl. Skeppshöjden

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Planering Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010-123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

2. Projektmål. 4) Projektet hjälper till att minska barriäreffekten för lokala resor Delmål: 4.1) Vägkorridoren splittrar inte den lokala bebyggelsen.

2. Projektmål. 4) Projektet hjälper till att minska barriäreffekten för lokala resor Delmål: 4.1) Vägkorridoren splittrar inte den lokala bebyggelsen. 2. Projektmål Det övergripande målet för Trafikverket är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Ombyggnaden

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer