Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds"

Transkript

1 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2012

2 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 21 mars, 2013 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande av föredragningslista för mötet 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande för mötet 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare samt val av två rösträknare 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2012 Distriktets revisorers berättelse för samma tid 8. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 9. Val av ordförande i distriktet, för en tid av ett år. Fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst 6 och högst 12 stycken jämte 3 5 suppleanter 10. Val av övriga ledamöter och suppleanter 11. Anmälan av ungdomsrepresentant (under 26 år) vald av distriktets ungdomssektions årsmöte att ingå som ordinarie ledamot i styrelsen för en tid på ett år, jämte personlig suppleant för samma tid 12. Val av en revisor och personliga suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år 13. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen 14. Beslut om val av ombud och suppleanter till förbundsstämman 15. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-distriktets årsmöte (VSIF) 16. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i stadgarnas paragraf 13 samt av distriktsstyrelsens förslag 17. Beslut om årsavgift 18. Verksamhetsplaner för 2013 enligt 16:7 19. Mötets avslutande 2

3 Verksamhetsberättelse 2012 för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund I styrelsen för Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund har under året ingått följande ledamöter och suppleanter: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Nina Anyai ordförande P-O Gustafsson v. ordf/besök Eva Gustafsson kassör Lisbeth Ledner, tävling Maya Johansson, sekr. Christina Christensson tävling Leila Tanttari tävling Louise Carlander tävling Michaela Görloff utbildning Sandra Frisell utbildning Therese Nilsson besöksverksamhet Sofia Lignell ungdom Nelly Gustavsson Personlig suppleant till Sofia Lignell Styrelsemöten Distriktsstyrelsen har under året haft 6 st. protokollförda styrelsemöten. Anställda Kerstin Gunnesson och Ingela Lindgren har varit anställda under Medlemsstatistik 57 st. anslutna klubbar/föreningar per den Totalt medlemmar vilket är en minskning med 52 medlemmar sedan föregående år. Göteborgs- & Bohusläns Ridsportförbund har varit representerat på nedan angivna konferenser, i arbetsgrupper, styrelser och träffar under verksamhetsåret 2012: Vår ordförande är ledamot i Ridskola och utbildningssektionens styrelse, RUS, samt också ledamot i Ridskolan Strömsholms styrelse, RSAB, samt också sammankallande i arbetsgruppen som arbetar för hur en framtida kvalitetsmärkning och besöksverksamhet skall se ut i våra föreningar och distrikt. 3

4 Idrott & föreningsförvaltningens träffar under året med Ioff:s Carola Helltén och Linus Kron Representanter: Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Tjänstemannakonferens, Idrottslyftet februari, Kerstin Gunnesson Ridsportforum den oktober 2012 Representanter: Nina Anyai, Christina Christensson, Maya Johansson, Michaela Görloff och Kerstin Gunnesson Tävlingskonferens, 6-7 oktober SvRf Stockholm Representanter: Christina Christensson och Kerstin Gunnesson Ryttargalan 28 november 2012, Stadshuset Stockholm Representanter: Nina Anyai Tävlingsmöte Kvantum Arena, Stora Höga Foto Kerstin Gunnesson Tjänstemannakonferens, september, Ridsportens Hus Strömsholm Representant: Kerstin Gunnesson Ordförande/Konsulentkonferens i samband med Ryttargalan 7-8 januari-12 Representanter: Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Grenledarträff, Såstaholm 4-5 februari-12 Representanter: Martina Wikström och Kerstin Gunnesson Tjänstemannakonferens/Idrottslyftet/Sisu Idrottsmodulen februari-12 4

5 Representant: Kerstin Gunnesson Konferens Göteborgsidrottens värdegrund för barn och ungdomar Representanter: Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Distriktet påbörjade ett projektarbete under 2010 Regionalt Lärprojekt där vi har utvecklat en modell om hur klubbarna skall kunna samarbeta med kommunerna för att förbättra och ge förutsättningar för en stabil och gynnsam utveckling av sin verksamhet. Vi har under arbetets gång tagit hänsyn till de olika förutsättningar som finns i våra kommuner inom distriktet. Under 2010 bjöd vi in politiker i vårt distrikt till ett antal träffar, tyvärr utan särskild framgång, på grund av detta gjorde vi en större satsning i år. Vi bjöd in politiker och tjänstemän till ett seminarium där temat var Ridsporten i din kommun är värdefull, detta gjordes under Scandinaviumtävlingarna Dagen innebar föreläsning, föreställning, morgondagens ryttare, lunch samt en rundvandring bakom kulisserna. Sex av våra 14 kommuner var närvarande och vi fick en riktigt värdefull förmiddag tillsammans. De inbjudna fick bra information med sig tillbaka och det fördes mycket bra diskussioner. De representerade kommunerna var Mölndals kommun Ingvar Paulsson ordf. kultur o fritid samt Per Almberg, tjänsteman, Lysekils kommun Marita Fermell Lagrell politiker samt enhetschef Torgny Jansson, Stenungsunds kommun Astrid Rudbäck, politiker, Härryda kommun Eva Lotta Liljenzin, politiker, Tanums kommun Paul Karlsson politiker samt Kungälvs kommun Håkan Olsson politiker ordförande i kommunstyrelsen. Representanter: Nina Anyai, Sofia Lignell och Kerstin Gunnesson. Under verksamhetsåret har vi fortsatt vår samverkan med våra närmaste distrikt, Västergötland och Halland. Samarbetet leder till ett ökat utbud av aktiviteter för våra medlemsklubbar/föreningar, och vi ser även att våra konsulenter får bättre förutsättningar i sitt arbete. Under början av hösten närmare bestämt den 5 september 2012 bjöds det in till Öppet forum om ridsportens framtid. Mattias Gårdlund, från förbundsstyrelsen och A-C Bengtsson, chef på Svenska Ridsportförbundets kansli för avdelningen Ridklubb Ridskola var representanter vid mötet från Svenska Ridsportförbundets styrelse. Förbundet bjöd in sig genom distriktet för att presentera Organisationsprojektet tankar och förslag mer i detalj. Vad vill vi? Var ska Svenska Ridsportförbundet vara 2020? Detta var några frågeställningar. Organisationsprojektet har arbetat med en styrgrupp och tre arbetsgrupper och delprojektledare samt en projektledning. Arbetsgrupperna har arbetat med Struktur och Samverkan, Föreningsservice samt Finansiering. Uppropet till medlemmarna att ta del av organisationsutredningen var bl.a. denna mening: Det är ditt Ridsportförbund var en del av det. Enligt Mattias hade västkustborna verkligen flyttat fram i framsätet. De tänker inte sitta i baksätet och vänta på vad som händer. De vill vara med och styra ridsportens framtid sa Mattias Gårdlund. 5

6 Träff med representanter från de största sporterna i Gbg kommun, på bilden från vänster fotbollen, ishockey, innebandy, tennis och ridsporten, övriga sporter som är med i gruppen och ej är med på bild är gymnastik, konståkning, handboll, funktionsnedsatta och fri idrott Foto: Kerstin Gunnesson Vi har under året varit representerade i en grupp tillsammans med de 10 största idrotterna i Gbg-området såsom fotboll, handboll, innebandy, gymnastik, tennis, konståkning, ishockey, friidrott, funktionshindrade och ridsporten. Vi har bl.a. arbetat fram ett värdegrundsdokument för barn och ungdomar och som vi under 2013 kommer att lägga fram för våra föreningar. Vi ser också på hur anläggningsfrågorna ser ut i respektive sport Även representanter från Idrott och förening, Göteborgs kommun, samt Västsvenska Idrottsförbundet har varit med. Distriktet arrangerade tillsammans med SvRf en inspirationskväll med temat: Tillsammans stärker vi Ridsporten! Onsdagen den 30 maj samlades ett 40 tal medlemmar på Stenungsbaden. Inspirationskvällen var ett första steg i en större satsning mot det viktiga målet: Fler och nöjdare medlemmar. Johans Fyrberg och Mia Thun var uppskattade föreläsare 6

7 Engagerade deltagare under Inspirationskvällen i maj månad-12, foto Kerstin Gunnesson Det är också glädjande att distriktet har haft ett aktivt DUS. De ungdomar som har verkat under året är, Sofia Lignell, Michaela Görloff, Nelly Gustavsson, Astrid Pleijel, Sofia Arvidsson, Annie Karlsson och Emilia Sandklef och som alla har arbetat mycket målmedvetet. De har fått stöd och möjligheter genom att vi har bidragit med både ekonomiska och personliga resurser. Vi kan se fram emot ytterligare ett år där barn och ungdomar i vårt distrikt får ta del av roliga och utvecklande aktiviteter. Vårt årsmöte 2012 hölls på Kvantum Arena i Stora Höga som behandlade 2011 års verksamhet, där representerades Svenska Ridsportförbundet av Helena Carlsson, ledamot i SvRf:s styrelse samt ordförande i CUS, Centrala Ungdomsstyrelsen och Ann-Christine Bengtsson, verksamhetschef för avdelningen ridklubb/ridskola och de belyste bl.a. den kommande organisationsutredningen. Vi är medvetna om att vi inte når upp till allt vi vill och önskar, men ambitionen finns, och med våra medlemsklubbar och föreningar som konstruktiva pådrivare och medhjälpare så kan och kommer vi att få ett distrikt som motsvarar det som våra medlemmar och förtroendevalda i klubbar/föreningar så gärna vill ha. Distriktet har vid ett tillfälle under året gett ut en distriktsbilaga i Häst & Ryttare. 7

8 Jubileumstårtan Foto Kerstin Gunnesson Tårtmingel" vid distriktets årsmöte 29 mars 2012, foto Kerstin Gunnesson 8

9 Dus årsmöte 29 mars 2012 Idrottslyftet Regeringen beslutade att ge idrottsrörelsen fortsatt förtroende att genomföra och utveckla Idrottslyftet. I budgetpropositionen fastställdes att Idrottslyftets 500 miljoner numera ingår i det fasta idrottsstödet. Mycket har hänt under Idrottslyftet fem år. Det kanske viktigaste är att många föreningar har börjat tänka i banor av vision och utveckling. De har börjat diskutera vad de vill med sin verksamhet och hur de ska utforma den för att nå dit. Det är en process som måste vara ständigt pågående. Det är glädjande att Idrottslyftet inte tagit slut i och med de fyra år Idrottslyftet varit igång utan Riksdagen har beslutat att integrera det i statens ordinarie idrottsstöd. I vårt distrikt har 26 klubbar sökt medel för kr under 2012 och av dessa har det beviljats medel och utbetalats en summa av Inriktning på projekten är främst Utbildning/ledarutveckling, Ryttarutveckling, Ungdomsledarkurser, Hästkunskap för alla, Träningsverksamhet och Pröva på/nyrekrytering med flera. Göteborg och Bohusläns distrikt fick : - till verksamhetsutvecklingsmedel under

10 Distriktets Ungdomssektion På årsmötet 2012 valdes följande ungdomar till att arbeta i DUS: Ordförande: Sofia Lignell, Askims Fältrittklubb (omval) Sekreterare: Sofia Arvidsson, Tjörns Ridklubb (suppleant, nyval) Kassör: Astrid Pleijel, Storås Ridklubb (nyval) Ledamot: Annie Karlsson, Storås Ridklubb (nyval) Ledamot: Emilia Sandklef, Råda Ridklubb (nyval) Ledamot: Michaela Görloff, Kållereds Ryttarförening (nyval) Ledamot: Nelly Gustavsson, Tanum Ridklubb (omval) Samtliga valda till en mandatperiod på ett år. DUS har haft 4 protokollförda möten under verksamhetsåret 2012 Beskrivning av genomförda aktiviteter: Kick off 4 mars 2012 Planering av 2012 tillsammans med DUS Halland, Michaela, Sofia L och Emilia representerade Göteborg och Bohusläns Dus. US-konferens april 2012 En helg där föreningarnas ungdomar samlades och den. genomfördes med medel från Idrottslyftet. Aktiviteten genomfördes i samarbete med DUS Halland. US-konferens hölls på Gits Gård i Falkenberg. Från Göteborg och Bohusläns deltog 17 ungdomar från 7 olika föreningar. Vi i Stallet 13 maj 2012, tävlingen hölls på Clarebergs Ridklubb i ämnet krya kusar, US på klubben ordnade lunch till deltagarna. Deltog gjorde 11 ungdomar från två olika föreningar. 10

11 Resultat: 1. Clarebergs Ridklubb, 2. Tjörns Ridklubb, 3. Tjörns Ridklubb. Vinnare av bästa hejarklack: Tjörns Ridklubb Horse Inspired Camp (HIC) augusti 2012 En helg full med aktiviteter som fokuserar på ungdomars utveckling som idrottsutövare och lagspelare. Föreningarnas ungdomar bjuds in att delta. Aktivitet genomförd tillsammans med DUS Halland. Pga. för få anmälningar kortades HIC:en till en endagsaktivitet den 19 augusti. Jubileumsmiddag 19 augusti 2012 DUS arrangerar jubileumsmiddag för att fira SvRf 100-års jubileum, med medel från Idrottslyftet. Detta avslutade HIC:en. Utöver HIC-deltagarna deltog fyra personer på jubileumsmiddagen, detta var en kostnadsfri aktivitet. Öppet forum 5 september 2012 Michaela, Sofia L och Nelly representerade DUS på öppet forum. DUS-konferens september 2012 Sofia och Sofia representerade DUS på DUS-konferens arrangerad av CUS. Ett planeringsmöte hölls tillsammans med Hallands Dus den 14 oktober för att planera års aktiviteter. Ridsportforum oktober 2012 Michaela Görloff representerar DUS på SvRf Ridsportforum. ULK-besök 8 december 2012 Astrid presenterar DUS arbete för ULK-deltagarna. Förutom detta har DUS upprättat ett system med fadder-klubbar för att underlätta kommunikationen med föreningarna, sammanställt ett nyhetsbrev varje kvartal och arbetat för att få en lättförståelig struktur på ungdomsfliken på hemsidan. Vinnare av DUS hejarklackstävling under Bohuscupen, hoppning ponny: Norr: Lysekils Ryttarförening Söder: Alleby Ridklubb (utsågs under omgång 2) DUS finns representerade i distriktets styrelse genom Sofia Lignell och Nelly Gustavsson (suppleant) och Sofia har deltagit på distriktsstyrelsens möten Årets Ungdomsledare och Årets Ungdomssektion 2012 Årets Ungdomsledare blev Michaela Görloff, Kållereds Ryttarförening Årets Ungdomssektion blev Tjörns Ridklubb 11

12 Ungdomsledarkurs steg III, 2013, Foto: Kerstin Gunnesson Besöksverksamheten Ansvariga: Therese Nilsson, PO Gustafsson, Sofia Lignell och Nina Anyai. Det kommer att under 2013 bli nytt förfarande vad gäller besöksprotokoll och kvalitetsmärkning. Det har under 2012 legat ute en remiss om besöksverksamheten och distrikten har fram till 31 januari 2013 att svara på denna. Ann-Margrethe Andersson, SvRf, har tagit vid efter Ulf Wilken och besökt klubbar i vårt distrikt med anledning av arbetet med att kartlägga de föreningar som bedriver ridskola, detta för att få en bild av hur det ser ut idag på ridskolorna ur ett anläggningsperspektiv. Besöksgruppen har under 2012 haft kontakt med de nya föreningar som anslutits. Västkustens Hoppryttarförening har blivit ansluten under året och Gbg Horse & Carriage Club har återanslutits, och Hovgårdens Rf har också blivit anslutna under året, välkomna! Besöksgruppen har också gjort besök hos Hovgårdens Ryttarförening. Kärra Rf har lagt ner sin verksamhet och är då inte medlemmar längre. Besöksgruppen har dessutom varit behjälplig hela året för rådgivning per telefon. Utbildning/Aktiviteter Under året genomfördes följande träffar, utbildningar och kurser: Clinic Jan Brink januari TDB kurs Anna Nyströms SvRf januari 12

13 Nya regler för att köra med hästsläp, info Ungdomsledarutbildning steg III Pressansvariga, kurs Rep.kurs för hoppdomare och överdomare Equipeutbildning, Jörlanda Informationsmöte politiker/tjänstemän Ridsportens ledstjärnor/sisu utb.modulen Domarutbildning dressyr Arrangörs o lagledarmöte Fortbildning banbyggare Inspirationsdag, ridsportens ledstjärnor Fortbildning domare/överdomare dressyr Programridning Ungdomskonferens Tillsammans stärker vi ridsporten Vi i stallet Repetitionskurs B & C tränare Hic, Horse Inspired Camp Equipe kurs Ridledarkurs, Uddetorp Handikappledarkurs Föreläsning Välj Smart, valberedning Öppet forum, Organisationsprojektet Fortbildning instruktörer, sitsträning Fortbildning för Maria Gretzer Sadelutprovning Tävlingsmöte Första Hjälpen Domarutbildning dressyr IDA Mässan Ungdomsledarutbildningen steg I och II januari januari februari februari februari februari februari-12/mars-12 mars mars mars mars mars/april april april maj maj maj augusti augusti juni/juli september september september september oktober oktober november november november november november- december Cirkelledarutbildningar i samverkan med Sisu Idrottsutbildarna hela året 13

14 Fortbildning för B o C tränare för Traudi Björling 29 maj-12 på Göteborgs Frk Foto: Kerstin Gunnesson Traudi Björling höll en uppskattad fortbildning för B och C tränarna, det var tränare från både Skåne, Halland och vårt distrikt, totalt 13 stycken, teori på förmiddagen och efter en uppskattad lunch var det praktik i ridhuset. För domarutbildningen i dressyr har Britt Hammar varit ansvarig. Fortbildning för domare och överdomare har varit ett samarrangemang med Hallands Ridsportförbund, och Bengt Sånesson var föreläsare. Under året har SISU:s personal ansvarat för cirkelledarutbildningar på klubbar inom distriktet. I samverkan med Sisu Idrottsutbildarna har också klubbar inom distriktet medverkat i ledarförsörjningaktiviteter och där tagit fram värdegrund, vision, målsättning och handlingsplan för sin förening. Ungdomsledarkursen hölls som vanligt under tre helger med Jessica Widenmark och Jenny Lerge som ansvariga var för sig och 28-talet ungdomar har blivit nyutexaminerade som ungdomsledare. Fortbildning för Instruktörer med kursledare Karina Möller hölls på Clarebergs Rk med temat Sitsen, en uppskattad utbildning/fortbildning som återkommer våren Utbildningssektionen har också under året haft ett antal träffar med Sisu och deras konsulenter och planerat för kommande projekt i distriktet Ansvariga för utbildning under året har varit från styrelsen Sandra Frisell, Michaela Görloff och från kansliet Kerstin Gunnesson. 14

15 Intresserade deltagare på fortbildningen för banbyggare mars-12 foto Kerstin Gunnesson Glada Ridledarkursdeltagare

16 Deltagare på Equipe kurs augusti-12, foto Kerstin Gunnesson Tävling Ansvariga från styrelsen har varit Christina Christensson, och övriga i tävlingskommittén har från våra medlemsklubbar varit Lisbeth Wessberg Ledner, Bulycke Rf, Annica Jonsson, Valsängs Rf, Sandra Henningsson, Spekeröds Rk, Kajsa Andreasson, Hällingsjö Rf, Sara Karlsson, Torslanda Rk, Leila Tanttari Kungälvs Hästsportklubb och från kansliet har Kerstin Gunnesson och Ingela Lindgren deltagit. TS har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten. Tävlingssektionen har under året funnits tillhands för våra föreningar både via mejl och via telefon, de har också arbetat för distriktets lagtävlingar, regler, sponsring mm. Ett arrangörs- och lagledarmöte hölls inför vårens cuper den 7 mars med 13 intresserade klubbar och deras representanter. Det årliga tävlingsmötet på hösten hölls den 15 november i Kvantum Arenas lokaler i Stora Höga, med ca 15 klubbar representerade och 30 talet intresserade medlemmar. 16

17 Vi inventerade ytterligare ryttare under 2012 både på ponny och häst. Kriterierna för häst var att ryttaren skulle vara 16 år eller äldre och tävla lägst MsvB med lägst 62 % och för ponny var kriterierna att ryttare upp till 16 år kunde söka och tävla LA med lägst 62 %. Även unghästar var välkomna och då rids de i respektive årgångklasser. Sex ekipage på ponny anmälde intresse och 4 hästekipage, totalt har vi nu en grupp på 24 ekipage. Inventeringsgruppen i dressyr har bl.a. haft Programridning för Anki Tifelt, deltagarna filmades och ett par veckor senare gicks ritterna igenom då tillsammans med domaren, ett uppskattat inslag. Bo Jenå besökte gruppen i slutet av oktober och föreläste om bl.a. planering uppladdning och genomförande av ett mästerskap. Vi ser med tillförsikt fram emot 2013 då vi har många engagerade klubbar och medlemmar som vi tror kommer att vilja hjälpa till med distriktets tävlingsverksamhet i någon form. Totalt har ryttare löst licens i vårt distrikt, 136 st. färre än under Antalet tävlingsdagar i vårt distrikt slutade på 149 fördelat på 27 ponny dressyr, 44 häst dressyr, 38 ponny hopp och 40 st. hopptävlingar för häst. Dessutom skall tilläggas ett antal Gymkhana och Working Equitations tävlingar Totalt utfärdades licenser i hela Sverige, en minskning från 2011 med 52 st. Vårt distrikt är det 8:e största av 19 distrikt vad gäller betalda ryttarlicenser under 2012, störst är Skåne med 3799 licenser, de hade 211 färre betalda licenser än Ryttarranking i vårt distrikt i de grenar som finns registrerade i tdb Hoppning: Dressyr: Fälttävlan: Distans: Körning: Funktionshindrade: Kajsa Karlsson, Billdals Rk Daniela Nilsson, Kungälvs Hästsportklubb Karolina Stenfeldt, Sotenäs Fältrittklubb Anna Lena Lindberg, Göteborgs Hästsportklubb Thomas Sjöberg, Lysekils Ryttarförening Maria Larsson, Spekeröds Ridklubb Antal tävlingsdagar (tävlingstillfällen) i distriktet under 2012 var totalt 258 stycken, varav 90 klubbtävlingar inklusive. Pay & Jump. Under 2012 anordnade distriktet lagtävlingar såsom Bohuscupen, allsvenskan div. I div. II och distriktsmästerskap. Distriktet hade 109 anmälda lag under 2012 en minskning från föregående år med 19 stycken, en jämförelse med 2010 visar att distriktet då hade 139 anmälda lag Div. I ponny hopp där har de anmälda lagen halverats från 2010 till Häst dressyr, både Div. I och Bohuscupen har däremot ökat något. Distriktet har också lagt ut Mountain Horse Cup, Sveland Cup. På Torslanda Rk hölls DM i dressyr och hoppningens DM gick av stapeln hos Mölndals Ridklubb för ponny och på Askims Fältrittklubb för häst. 17

18 Gymkhana 2012 Grenledare: Younes Ahlbom 2012 arrangerades Bohuscupen och Vårcupen som är 2 tävlingar som fördelas på tre olika tävlingstillfällen. Bohuscupen är för ryttare under 18 år och Vårcupen för överåriga ryttare. Våra tre olika SM (lag, par och individuellt) arrangerades. I lag SM finns det bara en klass men i par och individuellt så korar vi även juniormästare. Landslaget genomförde tävlingar i Norge och i Sverige innan resan till VM i Wales. Sverige vann B-finalen och gjorde en bra tävling. Inför 2013 så har vi även valt en ny landslagstränare. Han heter Steven Chorley och är ifrån Skottland. Här är vinnarna för 2012 Lag tävlingar och Cuper Bohuscupen Vårcupen SM Par tävlingar SM Senior SM Junior Individuella tävlingar SM Senior SM Junior Vinnare Alleby RK Alingsås RS Alingsås RS Vinnare Sofia Bengtsson (Hålta IK) & Sofe Fransson (Hålta IK) Felicia Ardbring ( Alleby RK) & Olivia Pyk (Alleby RK) Vinnare Sandra Persson (Alingsås RS) Celine Hagman (Hålta IK) Celine Hagman på Gisela 18

19 DISTRIKTSMÄSTARE 2012 DM Dressyr Ponny Torslanda RK 22 september 2012 Kat. B Guld Lisa Willenhag Stenbroåsens Hank Torslanda Rk Silver Louise Johansson Kulltorps Flora Munkedals Rk Kat. C Guld Frida henningsson Echnaton Spekeröds Rk Silver Frida Nyvelius Nors Solo Spekeröds Rk Brons Sophie Högsta Tomacs Nogger Torslanda Rk Kat. D Guld Ebba Willengag Carducci Arden Torslanda Rk Silver Cajsa Bergh Dumle Partille Rk Brons Sofia K Säterskog Horshaga Pompom Torslanda Rk DM Dressyr Häst Torslanda Rk 23 september 2012 Junior Guld Frida Heningsson Labero Spekeröds Rk Silver Elin Antonsson Ryder Cup Stenungsunds Hrf Brons Sigrid Clementz Golden Franz F Stora Höga Rk Seniorer Guld Alexandra Börjesson Antalaya SC Årekärrs Rk Silver Pernilla Andersson Mckillian Torslanda Rk Brons Frida Johannisson Roncalli Göteborgs Frk DM Medaljörer Ponny dressyr 19

20 DM medaljörer Seniorer Dressyr DM Hoppning Ponny Mölndals Rk 15 september 2012 Kat. B Guld Ellen Wijkmar Whoppy Uddevalla Rf Silver Lisa Magnusson Sörgårdens Cindy Billdals Rk Brons Axelina Pettersson H Harry Potter Mölndals Rk Kat. C Guld Axelina Pettersson H Emerald Pride Mölndals Rk Silver Linnéa Bidefors Aircraft Valsängs Rf Brons Julia Lundgren Niels Sotenäs Frk Kat. D Guld Jenny Jansson Frosty Rebel Stenungsunds Hrf Silver Antonia Pettersson H Little Irish Lad Mölndals Rk Brons Emma Johansson Hembys Midas Billdals Rk 20

21 Foto från DM hoppning ponny DM Hoppning Häst Askims Fältrittklubb 16 september 2012 Junior Guld Julia Rydbäck Ushi Billdals Rk Silver Linnéa Konnberg Nicos Céleste Billdals Rk Brons Josefin Tuvestad Calitano Göteborgs Frk Senior Guld Frida Badski J Calvin Klein Munkedals Rk Silver Erica johansson Iris Valsängs Rf Brons Ida Ek Starlight Simon Uddevalla Rf Resultat div. I Ponny dressyr: Resultat div. I Ponny Hopp 1: a Spekeröds Rk 1: a Sotenäs Frk 2: a Torslanda Rk 2: a Billdals Rk lag 1 3: a Årekärrs Rk 3: a Uddevalla Rf 21

22 Resultat div. I Häst dressyr: 1:a Helenedals Rk 2:a Torslanda Rk 3:a Billdals Rk Bohuscupen Ponny dressyr: Bohuscupen Häst dressyr 1: a Spekeröds Rk 1: a Spekeröds Rk 2: a Alleby Rk 2: a Göteborgs Frk 3: a Stora Höga Rk 3: a Bulycke Rk lag 1 Bohuscupen Ponny hopp Bohuscupen Häst Hopp 1: a Tanums Rk 1: a Alleby Rk 2: a Hällingsjö Rf 2: a Bulycke Rf 3: a Kungälvs Hsk 3: a Munkedals Rk Bohuscupen Gymkhana 1: a Alleby Rk 2: a Frillesås Rid o Körklubb 3: a Hålta Ik Div. II Ponny dressyr Div. II Häst dressyr 1: a Torslanda Rk 1: a Stora Höga Rk 2: a Alleby Rk 2: a Kongahälla Rs 3: a Kongahälla Rs 3: a Bulycke Rf Div. II Ponny hopp Div. II Häst hopp 1: a Uddevalla Rf Inställd på grund av för få startande lag 2: a Tanums Rk lag 1 3: a Kungälvs Hspk 22

23 Avtal har skrivits med Agria och Hööks Hästsport om sponsring av priser till vår Bohuscup för ponny och häst i både hoppning och dressyr under Avtalet undertecknades vid en trevlig ceremoni under Scandinaviumtävlingarna Agria säljchef Annica Aronsson, ordf. Nina Anyai och Lisbeth W Ledner ledamot i distriktets Tävlingssektionen Foto Kerstin Gunnesson Glada kurshållare, Equipe kurs 9 februari 2012, Annica Jonsson och Kajsa Andreasson 23

24 Fotbildning för domare/överdomare för Bengt Sånesson februari 2012 Foto Kerstin Gunnesson Glad ungdomsstyrelse 2012, foto Kerstin Gunnesson 24

25 Distriktsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän vill tacka personal, arrangörer, klubbar och föreningar för det goda arbetet under Göteborg i mars 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Styrelsen, ordförande och ordinarie ledamöter. Nina Anyai.. Eva Gustavsson. Sandra Frisell.. Michaela Görloff. Therese Nilsson.. Christina Christensson. Leila Tanttari... Louise Carlander 25

26 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Förvaltningsberättelse

27 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund BALANSRÄKNING Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Balanserade medel Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

28 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personal kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och resultatposter Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

29 REVISIONSBERÄTTELSE för Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund Organisationsnummer Undertecknad, utsedd att granska Göteborg & Bohusläns Ridsportförbunds räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2012, avger efter fullgjort uppdrag följande berättelse. Räkenskaperna har siffergranskats av undertecknad Helene Holzt-Carlsson. Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till upprättat resultat och balansräkning med en omsättning på kronor Då revisionen ej givit anledning till anmärkning tillstyrker jag att resultat- och balansräkningen fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Göteborg Helene Holzt-Carlsson Göteborg & Bohusläns Ridsportförbunds revisor 29

30 Verksamhetsplan för 2013 Samverkan med Västergötland och Hallandsdistrikten. Arbetet kommer att fortsätta med ytterligare aktiviteter och möten under Målsättningen för 2013 är att vårt distrikt skall bjuda in både Hallands och Västergötlands distrikt till möte för är att förbättra och utveckla det vi redan gör tillsammans, samt att vara en ännu bättre samverkanspart till våra föreningar och klubbar. Samarbetet ger även de konsulenter och kanslister som arbetar i respektive distrikt större möjligheter till att förstärka sina nätverk. Medlemsmöten/styrelsemöten ute i distriktet. Vi vill fortsätta att involvera våra medlemmar mer i vårt arbete, det finns en kunskap och kompetens ute bland våra medlemmar i distriktet som är mycket värdefull för oss och det som vi ska representera. Och om intresset finns så kommer vi i större utsträckning än tidigare bjuda in till deltagande i vårt arbete. Förhoppningsvis finns det även ett intresse från våra medlemsorganisationer att veta mer om vad vi gör och varför, och kanske även varför vi inte gör vissa saker. Vi skall förlägga minst två styrelsemöten ute på våra medlemsföreningar i distrikten under 2013 Tillsammans stärker vi ridsporten Fortsätta att bl.a. arbeta med projekten Tillsammans stärker vi ridsporten och Ridklubben är en resurs i din kommun. Detta är ett projekt inom ramen för Svenska Ridsportförbundets medlemssatsning, bl.a. är syftet och målet att öka kommunpolitikers engagemang för ridsporten genom information och kunskap om dess betydelse för individer och samhälle. Målgruppen är kommunens politiker och beslutsfattare. Ungdomssektion Vi i DUS vill fortsätta att utveckla vårt arbete och vår struktur på verksamheten för att hela tiden bli bättre. Under det kommande verksamhetsåret vill vi få ännu bättre kontakt med ungdomarna ute på klubbarna och i större utsträckning hjälpa dem med sitt arbete. Vi vill fortsättningsvis genomföra teoritävlingen Vi i Stallet och hålla kurser i föreningsteknik för nyinvalda i ungdomssektionernas styrelse. För att uppnå detta vill vi utöka antalet aktiva ungdomar i DUS. För att kunna göra ett bra och välorganiserat arbete vill vi också att styrelsemedlemmarna skall få möjlighet att fortsätta delta på utbildningar och konferenser. 30

31 Hemsidan Hemsidan är en utav våra viktigaste kommunikationskanaler ut till våra medlemmar. Vi arbetar ständigt med att förbättra densamma och vår ambition är att den ska ge den service och information som våra medlemmar kan kräva genom sitt medlemskap i vårt distrikt. Vi ska under året sträva efter att ytterligare förbättra hemsidan och hålla medlemmarna uppdaterade och samtidigt upprätta tydliga instruktioner och vilka deadline som gäller för ev. publikation och tillkännagivande av olika slag. Besöksverksamheten och säkerhetsarbetet Under år 2013 kommer ett nytt regelverk att tas i bruk för anslutning och kvalitetsmärkning av föreningar och klubbar, nya protokoll och nytt material kommer. Utbildning Samarbetet med Hallands- och Västergötlands distrikt fortsätter, och även samarbetet med Sisu Idrottsutbildarna detta kommer att leda till fler utbildningar. Följande kurser/utbildningar planeras under 2013: Fortbildning för Domare/Överdomare Dressyrdomarutbildning Equipeutbildning Grönt kortkurser för handledare Frukostmöten/olika tema FULK Förberedande Ungdomsledarutbildning. ULK I III. Tävlingsledare och tävlingsfunktionärskurs Instruktörsfortbildningar Ridledarutbildning Tdb kurs Clinic s Styrelseträffar Ungdoms kurser Mental träning Programridning Tävling Tävlingssektionen utvecklar och entusiasmerar tävlingsaktiviteten i distriktet samt har en övergripande syn på tävlingsarrangemang och deltagande ur alla aspekter. 31

32 Ansvarar för lagtävlingarna Bohuscupen, hoppning häst och ponny, dressyr häst och ponny samt gymkhana. Division I, hoppning ponny, dressyr häst och ponny. Division II hoppning häst och ponny, dressyr häst och ponny. Ansvarar för Distriktsmästerskap för hoppning och dressyr inom distriktet. Tillsammans med granndistrikt genomföra DM för fälttävlan. Vidareutveckla och förstärka tävlingskommittén. Under året ha regelbundna protokollförda möten. Vidareutveckla visionen för tävlingsverksamheten i distriktet. Utveckla och fortsätta med satsningen bredd mot topp. - fortsätta med den pågående aktiviteten dressyr häst - fortsätta med dressyr ponny - förbereda för att uppstarta hoppningen Tävlingsmöten för att lägga tävlingstermin. Träffar för att diskutera ex. TR, regeltolkningar, ny information, propositionernas utförande och godkännande och medlemmarnas önskemål på distriktet/kansliet/styrelsen Hjälpa till att skapa förutsättning för klubbarna att arrangera tävlingar. Genom t.ex. utbildningar. Fortsätta med sponsringsarbetet. Avtackning av ledamöter, Klaras Nilsson, Ann-Sofie Udéhn och Eva Sellergren i samband med årsmötet den 29 mars-12 foto: Kerstin Gunnesson 32

33 Verksamhetsvision Vi vill: Utveckla våra klubbar i distriktet genom att utbilda, informera, erbjuda kurser och inbjuda till intressanta föredrag i aktuella ämnen. Och genom detta bidra till ökad kompetens och en positiv utveckling i våra klubbar/föreningar. Stödja våra klubbar/föreningar/enskilda medlemmar. Där behov finns ska vi med den kunskap vi själva besitter vara ett stöd där medlemmen finner ett behov, samt att rekommendera extern kunskap där vår egen inte räcker till. Utbilda och fortbilda ideella funktionärer samt yrkesverksamma genom att erbjuda kurser för funktionärer i de ämnen och verksamheter som efterfrågas. När det gäller yrkesverksamma anordna fortbildning för alla kategorier, samt att påverka beslutsfattare att lägga ut yrkesutbildning på regional nivå i större utsträckning än vad som görs idag. Företräda våra klubbar och föreningar gentemot myndigheter, kommuner och enskilda. Tävling En tävlingssektion som representerar samtliga discipliner Verkar för att tävlingarna anordnade inom distriktet skall präglas av säkerhet och sportsmanna mässighet både gentemot varandra och gentemot hästarna. Tävlingsverksamheten skall präglas av spets och bredd. Inom ramen för vårt uppdrag utveckla metoder, ge stöd och support till medlemsklubbarna. En tävlingssektion som representerar samtliga discipliner. Arbeta för att tävlingsarrangörer känner sig säkra i sin roll. Utbilda och informera om säkerhet. Förbättra ekonomin och därigenom erbjuda bättre service till de tävlingsaktiva och tävlingsarrangörer. Öka intresset för att arrangera tävlingar bland distriktets klubbar. Distriktets tävlingssektion skall verka för ekipagens utveckling inom respektive gren genom en stegvis höjning av svårighetsgraden mellan de olika serierna. 33

34 Det skall vara roligt och kännas tryggt att tävla. Ridskoleverksamhet/Anläggning Utveckla och anpassa Besöksverksamheten efter de riktlinjer som vi får från vårt svenska förbund och myndigheter samt vara lyhörda för vad våra klubbar/föreningar har för uppfattning och synpunkter på denna verksamhet. Barn/Ungdomsaktiviteter Distriktet ska genom en aktiv ungdomssektion eller genom enskilda unga aktiva ledamöter erbjuda vår stora grupp av ungdomar ute i vårt distrikt, roliga aktiviteter, stöd i frågor som berör i synnerhet ungdomar, utbildning anpassad till barn och ungdomar. Avgifter ska i görligaste mån vara väldigt låga eller ingen avgift alls när det gäller samtliga aktiviteter för barn och ungdomar. Verksamhet för ryttare/kuskar med funktionshinder Vi ska verka för att sätta personen i fokus och inte handikappet. I den mån det är möjligt verka för att våra klubbar bör arbeta med att integrera personer med funktionshinder i ordinarie verksamhet, och där det är möjligt öka tillgängligheten för alla. Vara behjälplig med information och rådgivning till både klubbar och enskilda kring ridning/körning och funktionshinder, samt verka för att vi inom en snar framtid har en handikappansvarig i vårt distrikt. Besöksverksamheten och säkerhetsarbete Att verka för att besöka samtliga klubbar i distriktet för att därefter upprätthålla ett gott samarbete och god relation. Ordna informationsträffar gällande säkerhet och besöksverksamhetens, och hela distriktets, verksamhet Verka för att fler klubbar arbetar för att få Svenska Ridsportsförbundets skyltar, för godkänd anläggning och ridskola. Verka för att samtliga klubbar utser en kontaktperson för säkerhets- och anläggningsfrågor. Utveckla det rena säkerhetsarbetet i våra klubbar/föreningar, se till att viktiga nya rön och forskningsrapporter samt övrigt säkerhetsmaterial, som vi erhåller från vårt centrala förbund kommer våra medlemsklubbar/föreningar tillhanda. 34

35 Utbildningsverksamhet Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds medlemmar ska beredas möjlighet att utveckla och stärka sina föreningar för att kunna möta framtidens krav och behov genom att erbjudas utbildningar inom målgrupperna styrelse, yrkesverksamma alla kategorier, ungdom och tävling. Arbetsdokumenten Mål in i 2000-talet samt Ridsporten vill skall ligga till grund för planering och genomförande av utbildningarna. Målsättning Under kommande år skall Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund verka för: I enlighet med Svenska Ridsportförbundets fyra inriktningsmål, Ett förbund vi arbetar tillsammans, Nöjdare medlemmar, Öka antalet medlemmar och fler sportsliga framgångar Att utbilda och stötta föreningarna i utvecklingsfrågor samt ge möjlighet till kunskap i förenings- och ekonomiska frågor. Att skapa ett forum för att föra fram frågorna samt möjlighet till kunskap, utbyte och erfarenheter. Att ge nyvalda styrelseledamöter/förtroendevalda en bra start i sitt uppdrag genom att ge möjlighet till information/utbildning. Att prioritera arbetet med utbildning och engagemang av ungdomar/unga ledare. Att driva arbetet med att stärka och utveckla våra ledare, så väl unga som gamla i sina roller och uppdrag inom ridsporten i distriktet. Att utbilda, stödja och engagera tävlingsfunktionärer för utveckling av tävlingsverksamheten i distriktet. Förutsättningar Detta ska göras möjligt genom att: Förstärka samarbetet med SISU för planläggning av utbildning. Förstärka vårt arbete med våra samarbetspartners. Förstärka samverkan med närliggande distrikt. Anlita kompetenta föreläsare. Utveckla hemsidan. 35

36 Utveckla kommunikation styrelse-kansli-sektioner-medlemmar. Politiker och tjänstemän vid vår träff den 23 februari 2012 Foto: Kerstin Gunnesson Våra inbjudna politiker och tjänstemän fick en rundvandring bakom kulisserna under Scandinaviumtävlingarna 2012, här vid framridningsbanan Foto: Kerstin Gunnesson 36

37 Göteborg & Bohusläns distrikt medverkade då SvRf hade en monter på IDA Mässan nov-12, här på bilden Mia Thun från SvRf Foto: Kerstin Gunnesson Engagerade deltagare under Öppet forum den 5 september -12 Foto Kerstin Gunnesson 37

38 Anteckningar

39

40 40

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna Hallands Ridsportsförbund Verksamhetsberättelse 2012 1 Hallands Ridsportförbund Styrelsen Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Inför verksamhetsåret 2012 har styrelsen formulerat följande mål

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Jens Fredricsson Strömsholms Ridsportförening Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund Av de 19 distrikten som

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 STYRELSEN FÖR SMÅLANDS RIDSPORTFÖRBUND AVGER HÄRMED FÖLJANDE REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 ORGANISATION Distriktsstyrelsen har under året utgjorts av: Kerstin Hultquist,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Ordförandens årskrönika 2014 Full rulle var orden! Massor med utbildningar, möten och träffar, närmare bestämt 2-3 stycken varenda vecka! Många tävlingar, i genomsnitt 9 per

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter:

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter: Södermanlands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter: Ordförande Eva Enetjärn Sekreterare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Invigningen av Flyinges Active Stable innebar bla att Skånes Ridsportförbund var på plats och fick den stora äran att klippa bandet. Ordförandens årskrönika 2013 2013 var det

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2013 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2013... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2013... 5 III. EKONOMI OCH

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2012 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2012... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2012... 5 III. EKONOMI

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer