Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s"

Transkript

1 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014

2 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande av föredragningslista för mötet 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande för mötet 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare samt val av två rösträknare 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2014 Distriktets revisorers berättelse för samma tid 8. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 9. Val av ordförande i distriktet, för en tid av ett år. Fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst 6 och högst 12 stycken jämte 3 5 suppleanter 10. Val av övriga ledamöter och suppleanter 11. Anmälan av ungdomsrepresentant (under 26 år) vald av distriktets ungdomssektions årsmöte att ingå som ordinarie ledamot i styrelsen för en tid på ett år, jämte personlig suppleant för samma tid 12. Val av en revisor och personliga suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år 13. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen 14. Beslut om val av ombud och suppleanter till förbundsstämman 15. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-distriktets årsmöte (VSIF) 16. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i stadgarnas paragraf 13 samt av distriktsstyrelsens förslag 17. Beslut om årsavgift 18. Verksamhetsplaner för 2015 enligt 16:7 19. Mötets avslutande 2

3 Verksamhetsberättelse 2014 för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund I styrelsen för Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund har under året ingått följande ledamöter och suppleanter: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Nina Anyai ordförande Lisbeth Ledner, tävling Maya Johansson sekreterare, v.ordf Camilla Hulling, utbildning Christina Christensson tävling Eva Gustafsson, kassör Sofia Bengtsson utbildning Karin Sellergren, utbildning Michaela Görloff Robert Fritz P O Gustavsson utbildning utbildning besöksverksamhet Astrid Pleijel ungdom Evelina Wikström personlig suppleant till Astrid Pleijel Styrelsemöten Distriktsstyrelsen har under året haft 5 st. protokollförda styrelsemöten. Anställda Kerstin Gunnesson och Ingela Lindgren har varit anställda under 2014, dock har Ingela sagt upp sin tjänst och tillfälligt efterträtts av Annica Jonsson. Medlemsstatistik 57 st. anslutna klubbar/föreningar per den Totalt medlemmar vilket är en minskning med 604 medlemmar sedan föregående år. Det skall dock noteras att 14 föreningar ännu inte vid årsberättelsens tryckning redovisat sitt medlemsantal per 31/12-14 utan medlemmar är medtagna från

4 Göteborgs- & Bohusläns Ridsportförbund har varit representerat på nedan angivna konferenser, i arbetsgrupper, styrelser och träffar under verksamhetsåret 2014: Idrott & föreningsförvaltningens träffar under året med chefen för förvaltningen, Pia Zätterström, har representerats av Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Grenledarträff, Stockholm, februari, Representanter Christina Christensson och Kerstin Gunnesson Idrottslyftsträff, Göteborg, i samband med GHS februari, Kerstin Gunnesson Ordförandekonferens, april, Strömsholm, Nina Anyai Tjänstemannakonferens, Visby, maj, Kerstin Gunnesson FU Konferens, Malmö, september Camilla Hulling Ordförande/Konsulentkonferens september, Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Tävlingskonferens, september, Stockholm, Annica Jonsson, Christina Christensson DUS/CUS Konferens september, Scandic Crown, Göteborg, Michaela Görloff Ridsportforum, Bålsta oktober, representanter, Nina Anyai, Camilla Hulling, Christina Christensson, Maya johansson och Kerstin Gunnesson Besökskonferens november representant Nina Anyai Möten under året med Strategigruppen för Göteborgsidrottens Anläggnings- och Värdegrund för barn och ungdomar Representanter: Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Inspirerande deltagare vid träffen Vår Ridklubb 15 september 2014 Foto: Kerstin Gunnesson 4

5 Träffar med representanter från de största sporterna i Gbg kommun, på bilden från vänster fotbollen, ishockey, innebandy, tennis och ridsporten, övriga sporter som är med i gruppen och inte finns med på bild är gymnastik, konståkning, handboll, funktionsnedsatta, friidrott, simning samt budo & kampsport Foto: Kerstin Gunnesson Vi har under flera år och så även under 2014 varit representerade i en grupp tillsammans med de 10 största idrotterna i Gbg-området såsom fotboll, handboll, innebandy, gymnastik, tennis, konståkning, ishockey, friidrott, funktionshindrade, simning, budo & kampsport samt ridsporten. Vi har bl.a. arbetat fram ett värdegrundsdokument för barn och ungdomar samt också arbetat fram ett dokument som rör anläggningsfrågorna i respektive sporter, denna skrivelse har vi att lämnat till Idrott & föreningsförvaltningen och dess nämnd. Även representanter från Idrott och föreningsförvaltningen, Göteborgs kommun, samt Västsvenska Idrottsförbundet har varit med. Det är också glädjande att distriktet har haft ett mycket aktivt DUS. De ungdomar som har verkat under året är, Michaela Görloff, Helena Näslund, Astrid Pleijel, Sofia Arvidsson, och Evelina Wikström som alla har arbetat mycket målmedvetet. De har fått stöd och möjligheter genom att vi har bidragit med både ekonomiska och personliga resurser. Vi kan se fram emot ytterligare ett år där barn och ungdomar i vårt distrikt får ta del av roliga och utvecklande aktiviteter. Vårt årsmöte 2014 hölls på Stora Höga Arena i Stora Höga som behandlade 2013 års verksamhet, representant från Svenska Ridsportförbundet var Robert Fritz. 5

6 Robert är, förutom ledamot i distriktsstyrelsen, även ordförande i Utbildningssektionen i Svenska Ridsportförbundet. Vi är medvetna om att vi inte når upp till allt vi vill och önskar, men ambitionen finns, och med våra medlemsklubbar och föreningar som konstruktiva pådrivare och medhjälpare så kan och kommer vi att få ett distrikt som motsvarar det som våra medlemmar och förtroendevalda i klubbar/föreningar så gärna vill ha. Distriktet har vid ett tillfälle under året gett ut en distriktsbilaga i Häst & Ryttare. Robert Fritz lämnade information till deltagarna från Svenska Ridsportförbundet på Årsmötet 2014, foto: Kerstin Gunnesson 6

7 Marita Mattson gav oss en inblick om tävling för funktionshindrade på höstens tävlingsmöte Foto Kerstin Gunnesson Säkerhetsträff den 27 oktober med bl.a. Åsa Krabbe som föreläsare Foto: Kerstin Gunnesson 7

8 8 Intresserade deltagare, Hur blir jag en bättre ryttare 2014, Foto: Kerstin Gunnesson

9 Idrottslyftet Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Idrottslyftets syfte är att stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. Mycket har hänt under Idrottslyftets sex år. Det kanske viktigaste är att många föreningar har börjat tänka i banor av vision och utveckling. De har börjat diskutera vad de vill med sin verksamhet och hur de ska utforma den för att nå dit. Det är en process som måste vara ständigt pågående. Det är glädjande att Idrottslyftet inte tagit slut utan Riksdagen har beslutat att integrera det i statens ordinarie idrottsstöd. Svenska Ridsportförbundet har under 2014 fått 10,6 miljoner i Idrottslyftets föreningsstöd. Totalt godkändes 642 projekt, 51 projekt fler än under förra året, från 309 föreningar. I vårt distrikt har 17 föreningar beviljats medel från Idrottslyftets föreningsstöd, och det har utbetalats totalt till föreningarna en summa av kr. Inriktning på projekten är främst Träningsstöd, Hästkunskap, Ungdomsledarkurser, och Pröva på/nyrekrytering med flera, Integration, Grönt kort, Föreläsningar och Intern ledarutbildning. Göteborg och Bohusläns distrikt fick : - till verksamhetsutvecklingsmedel under MER FÖR FLER Mer ridsport för fler var mottot för Idrottslyftet

10 Engagerade Ulk deltagare, Foto: Kerstin Gunnesson Distriktets Ungdomssektion På årsmötet 2014 valdes följande ungdomar till att arbeta i DUS: Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Michaela Görloff, Kållereds Ryttarförening Sofia Arvidsson, Tjörns ridklubb Astrid Pleijel, Storås ridklubb Helena Näslund, Långeberga ridklubb Evelina Wikström, Långeberga ridklubb Samtliga valda till en mandatperiod om 1 år. Under året har vi haft 7 träffar. Vi startade året med vår US-weekend som hölls på Gits gård utanför Falkenberg den 8-9 mars. Helgen genomfördes även detta år i samarbete med Hallands DUS. Under helgen fick 10

11 barn och ungdomar från båda distrikten lära sig det mesta om hur man arbetar i en Ungdomssektion, dela med sig av egna erfarenheter och självklart leka många roliga lekar. Under söndagen fick man lyssna på Helena Carlsson som höll en inspirerande föreläsning och efter detta höll vi vårt årsmöte som var välbesökt. Från vårt distrikt deltog 17 barn och ungdomar, från 6 olika föreningar. Under våren anordnade vi hejaklackstävling under andra och tredje omgången i Bohuscupen hoppning ponny. Årekärrs Ridklubb vann hejarklackstävlingen och priset var ett kilo härligt godis. Tjörns Ridklubb vann årets Vi i stallet, Grattis!! Nomineringarna till Årets ungdomssektion och Årets ungdomsledare strömmade in under hösten och det var väldigt svårt att välja vinnarna då det görs ett fantastiskt jobb ute på distriktets föreningar. Tjörn Ridklubb nominerades i vårt distrikt till Årets Ungdomssektion och till Årets ungdomsledare nominerades Anna Holmgren från Askims Fältrittklubb. Anna Holmgren blev utsedd till Årets Ungdomsledare från Centrala Ungdomssektionen med andra ord hela Sveriges Ungdomsledare, fantastiskt roligt! Grattis! Den 22 november deltog vi på årets Ungdomsledarkurs och presenterade DUS och vårt arbete för de blivande ungdomsledarna. Vi i DUS vill tacka alla ungdomssektioner i distriktet, distriktsstyrelsen, SISU och Hallands & Västergötlands DUS för ett gott samarbete under 2014 och hoppas på ett minst lika härligt 2015! Intresserade deltagare vid arrangörs- och lagledarmötet våren 2014 Foto: Kerstin Gunnesson 11

12 Utdelning av nya medlemsskylten till Gfrk, 26 maj 2014 Foto: Kerstin Gunnesson På bilden Agneta Edberg, Christina Börjesson, Nina Anyai och PO Gustavsson Besöksverksamheten Ansvariga: PO Gustafsson, och Nina Anyai. Riktlinjerna för den nya kvalitetsmärkningen och besöksverksamheten har under 2014 tagits i bruk, distriktet har besökt ett flertal föreningar och lämnat ut den nya medlemsskylten, under en treårsperiod skall alla föreningar fått ett besök. Besöksgruppen har varit behjälplig hela året för rådgivning per telefon. Vår ordförande är ledamot i Ridskola och Anläggning, RAS, hon är också ledamot i Ridskolan Strömsholms styrelse, RSAB. 12

13 Utbildning/Aktiviteter Under året genomfördes följande träffar, utbildningar och kurser: Kick Off Instruktörer Resa till Flyinge Ungdomsledarutbildning steg III Domarutbildning dressyr Arrangörs o lagledarmöte Grön kortfortbildning, A Pihl Ungdoms Weekend Fortbildning, Robert Fritz Equipe kurs Equipe kurs Säker & Trygg förening Vi i stallet Clinic, Eamon Hickey Ridledarkurs, Uddetorp Vår Ridklubb Inspirationsträff med Ilyf info Ungdomsledarutbildning steg 1 Equipe kurs Fortbildning för Instruktörer, Lotta Björe Säkerhetskonferens Grön kortutbildning Ungdomsledarkurs steg 2 Rep.kurs B & C tränare, K Heimdahl Tävlingsmöte, Stormöte Hur blir jag en bättre ryttare, säkerhet Sätt framtiden på dagordningen Domarutbildning dressyr Ungdomsledarutbildningen steg 3 januari januari januari mars mars mars mars mars mars april april maj maj juni/juli september september september september oktober oktober oktober oktober oktober oktober november november november november Cirkelledarutbildningar i samverkan med Sisu Idrottsutbildarna hela året 13

14 Fortbildning för Lotta Björe 21 oktober på Göteborgs Frk Foto: Kerstin Gunnesson Lotta Björe höll en uppskattad fortbildning för Instruktörer i vårt distrikt, det var, drygt 30 stycken deltagare, praktik på förmiddagen och efter en uppskattad lunch var det teori. För domarutbildningen i dressyr har Britt Hammar varit ansvarig. Eamon Hickey hade en uppskattad clinic i maj månad Under året har SISU:s personal ansvarat för lärgruppsledarutbildning på klubbar inom distriktet. I samverkan med Sisu Idrottsutbildarna har också klubbar inom distriktet medverkat i Idrotten Vill aktiviteter och där tagit fram värdegrund, vision, målsättning och handlingsplan för sin förening. Ungdomsledarkursen hölls som vanligt under tre helger med Jessica Widenmark och Jenny Lerge och Michaela Görloff som ansvariga var för sig och 30 ungdomar har blivit nyutexaminerade som ungdomsledare. Utbildningssektionen har också under året haft ett antal träffar med Sisu och deras konsulenter och planerat för kommande projekt i distriktet Ansvariga för utbildning under året har varit från styrelsen Sofia Bengtsson, Camilla Hulling, Michaela Görloff, Karin Sellergren, Robert Fritz och från kansliet Kerstin Gunnesson. 14

15 Hungriga deltagare runt lunchbuffen på Stenungsbaden som serverades under träffen Sätt framtiden på dagordningen Deltagare vid Säkerhetsträffen 13 november 2014, Foto: Kerstin Gunnesson 15

16 Glad Alleby representant, Gunilla Adolfsson fick ta emot 1.a pris av Christina Christensson Alleby Rk var resultatmässigt bäst på distriktets lagtävlingar under 2013 o fick priset på vårens tävlingsmöte 2014, priset var en valfri lagavgift för sin förening till någon av 2014 års lagtävlingar Foto: Kerstin Gunnesson 16

17 Vinnande lag från Torslanda Rk Div. 1 ponny dressyr Tävling Ansvarig från styrelsen har varit Christina Christensson, och övriga i tävlingskommittén har från våra medlemsklubbar varit Lisbeth Wessberg Ledner, Bulycke Rf, Annica Jonsson, Valsängs Rf, Kajsa Andreasson, Hällingsjö Rf, Sara Karlsson, Torslanda Rk, Gunilla Adolfsson Alleby Ridklubb, Lotta Wiik grenledare i Fälttävlan och från kansliet har Kerstin Gunnesson varit delaktig och under slutet av året har även Annica Jonsson arbetat i distriktet som konsult då Ingela Lindgren avslutat sin tjänst. TS har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten. Tävlingssektionen har under året funnits tillhands för våra föreningar både via mejl och via telefon, de har också arbetat för distriktets lagtävlingar, regler, sponsring mm. Ett arrangörs- och lagledarmöte hölls inför vårens cuper den 20 mars med 28 intresserade representanter från våra klubbar. Det årliga tävlingsmötet på hösten hölls den 23 oktober i Stora Höga Arenas lokaler i Stora Höga, med ca 9 klubbar representerade och drygt 21 intresserade medlemmar. Vi ser med tillförsikt fram emot 2015 då vi har många engagerade klubbar och medlemmar som vi tror kommer att vilja hjälpa till med distriktets tävlingsverksamhet i någon form. Vi har totalt 1405 ryttare som löst licens i vårt distrikt, 23 st. färre än under Antalet tävlingsdagar i vårt distrikt slutade på 152 st. fördelat på 27 ponny dressyr, 41 häst dressyr, 40 ponny hopp och 44 st. hopptävlingar för häst. Flera tävlingar har ponny och häst samma dag. Dessutom skall tilläggas ett antal Gymkhana, Körning och Fälttävlans- och Working Equitationstävlingar samt 107 klubbtävlingar inkl. Pay and Jump. Antalet starter totalt i Sverige under 2014 och då i grenarna dressyr, hoppning, fälttävlan, distans, körning o funktionshinder har varit Räknat från inbjudningstävling till Internationella starter Flest starter har det varit på lokala tävlingar i hoppning med och i dressyr och antalet tävlingsstarter ökar i hela landet medan antalet tävlingar minskar något. 17

18 Så stora är grenarna i hela landet/ vårt distrikt: Hela landet Gbg & Bohuslän häst/ponny i vårt distrikt tot. Antalet deltagare i båda grenarna Hoppning 74.5% Hoppning 73.56% ponny 46,66% häst 53,34% Dressyr 23 % Dressyr 26,44% Fälttävlan 2 % Övriga 0,5 % Totalt utfärdades ca licenser i hela Sverige, drygt 5000 fler än under 2013 Totalt Ryttarranking i vårt distrikt i de grenar som finns registrerade i TDB: Hoppning: Dressyr: Fälttävlan: Michelle Hoffback, Billdals RK, Junior Victoria Wallenstam, Billdals RK, Young Rider Alexandra Eriksson, Västkustens HRF, Senior Sofie Högsta, Torslanda RK, Junior och YR Anki Tifelt, Göteborgs FRK Senior Karolina Stenfeldt, Sotenäs FRK, Senior Körning: Marcus Clasén, Göteborgs HCC Junior och YR Johanna Carlberg Göteborgs HCC Senior Under 2014 anordnade distriktet lagtävlingar såsom Bohuscupen, Allsvenskan div. I div. II och distriktsmästerskap. Distriktet hade 94 startande lag under 2014 en minskning från föregående år med 18 stycken. Distriktet har också lagt ut Mountain Horse Cup, där distriktsfinalen gick hos Bulycke Rf På Torslanda Rk hölls DM i dressyr ponny och häst samt hoppningens DM för häst gick av stapeln hos Bulycke Rf 18

19 Gymkhana 2014 Grenledare: Younes Ahlbom 2014 arrangerades Bohuscupen och Vårcupen som är 2 separata klasser som fördelas på tre olika tävlingstillfällen. Bohuscupen är för ryttare under 18 år och Vårcupen för överåriga ryttare. Våra tre olika SM (lag, par och individuellt) arrangerades. I lag SM finns det bara en klass men i par och individuellt så korar vi även juniormästare. Landslaget genomförde tävlingar i Norge och i Sverige innan resan till EM i Belgien. Sveriges lag tog sig till A-final igen vilket är väldigt positivt för vår sport att vi fortsätter att vara bland de bättre lagen i världen. Väl i A-finalen kom Sverige på en 6:e plats vilket är en bra placering för Sverige. VM hölls i Frankrike lite senare på sommaren. Även här tog sig Sverige till A- final. Det var första gången som Sverige tog sig till en A-final på 2000-talet. Laget slutade på en 7:e plats vilket var ytterligare ett steg framåt. Helst med tanke på hur mycket sporten har vuxit i andra delar av världen. På hemmaplan så skall det nämnas att Caroline Claeson vann alla SM i år (individuellt, par och lag). Vill också nämna att vi har två nya starka klubbar på gång och faktum är att antalet ryttare har ökat de senaste åren. Så även om vi är en lite sport så går den framåt även om det inte går så fort var ett riktigt bra år för vår sport. Fler juniorer och bra framgångar för landslaget. Här är vinnarna för 2014 Lag tävlingar och Cuper Bohuscupen Vårcupen SM Vinnare Alleby RK Alingsås RS Alleby RK Par tävlingar SM Senior SM Junior Vinnare Caroline Claeson & Josefin Ericson (Alleby RK) Felicia Österberg (Särö) & Emma Dellborg (Särö) Vinnare SM Senior SM Junior Caroline Claeson (Alleby RK) Ebba Ardbring (Alleby RK) 19

20 DISTRIKTSMÄSTARE 2014 DM Dressyr Ponny Torslanda RK 21 september 2014 Ponny Kat. B Guld Emma Kåberg Annies Rainman Göteborgs Frk Silver Ellen Sörensson Lilla Grå Sotenäs Frk Brons Tindra Nilsson Ider Helenedals Rk Ponny Kat. C Guld Frida Nyvelius Nors Solo Torslanda Rk Silver Sophie Högsta Tomacs Nogger Torslanda Rk Brons Lova Sundqvist Rip s Joyride Spekeröds Rk Ponny Kat. D Guld Sofia Küher Säterskog Horshaga Pompom Torslanda Rk Silver Cajsa Bergh Andersson Dumle Torslanda Rk Brons Lovisa Wessblad Cartier RP 164 Årekärrs Rk DM 1:a, 2.a och 3:e pristagare vid dressyr DM kat B ponny

21 DM Dressyr Häst Torslanda Rk 20 september 2014 Junior Guld Michelle Petursson Sir Henry Torslanda Rk Silver Fanny Ringström Petronella L Torslanda Rk Brons Alice Arvidsson Delphi Spekeröds Rk DM vinnare Juniorer dressyr 2014 Young Rider Guld Michelle Petursson Sir Henry Torslanda Rk Silver Lisa Relfson Savannah CT Långeberga Rk Brons Alice Arvidsson Delphi Spekeröds Rk 21

22 Seniorer Guld Martina Wikström Santiago Torslanda Rk Silver Lotta Centergran Spader Ess Torslanda Rk Brons Carina Mattson Flammentanz Torslanda Rk DM vinnarna i dressyr 2014, Seniorer DM Fälttävlan Hermanstorp 31 augusti 2014 Seniorer Guld Ceilia Gravenfors Simply Red Göteborgs Hsk Silver Elin Granath Cortini Göteborgs Hsk Brons Lina Lindberg Gentauer Göteborgs Hsk Ungdomsryttare Guld My Helin Killmastalla Serpant Billdals Rk Ponnyryttare under 14 år Guld Elvira Rosenberg Henri Mick Askims Frk 22

23 DM Hoppning för ponny 2014 uteblev på grund av arrangörsbrist. DM Hoppning Häst, Bulycke Ryttarförening oktober 2014 Junior Guld Linnéa Bidefors Albany Valsängs Rf Silver Antonia Pettersson- Quick Flick Mölndals Rk Häggström Brons Josefina Larsson Ferrari LBF Stenungsunds Hrf Young Rider Guld Josefin Aidermo Coroma Västkustens Hrf Silver Erica Johansson Iris Valsängs Rf Brons Evelina Gustafsson Quite April Landvetter Rs Senior Guld Robin Ayree Quack Pack Göteborgs Hsk Silver Annika Hedhman Theo Bohusläns Hsk Brons Anette Flögstad Payback Västkustens Hrf Resultat div. I Ponny dressyr: Resultat div. I Ponny Hopp: 1: a Torslanda Rk 1: a Billdals Rk 2: a Hermanstorps K & Rk 2: a Uddevalla Rf lag 2 3: a Himledalens Rk 3: a Bohusläns Hsk Resultat div. I Häst dressyr: 1:a Valsängs Rf 2:a Torslanda Rk 3:a Göteborgs Frk 23

24 Bohuscupen Ponny dressyr: Bohuscupen Häst dressyr 1: a Årekärrs Rk lag 1 1: a Gunnesby Rf 2: a Valsängs Rf lag 1 2: a Bulycke Rf lag 1 3: a Tanums Rk 3: a Lysekils Rf Bohuscupen Ponny hopp Bohuscupen Häst Hopp 1: a Billdals Rk lag 2 1: a Alleby lag 1 2: a Billdals RK lag 1 2: a Stenungsunds Hrf 3: a Tanums Rk 3: a Sotenäs Frk 4: a Stenungsunds Hrf lag 3 Bohuscupen Gymkhana 1: a Alleby Rk 2:a Särö Rf 3: a Hålta Ik Div. II Ponny dressyr 1:a Spekeröds Rk 2:a Alleby Rk 3:a Årekärrs Rk Div. II Häst dressyr 1:a Bulycke Rf 2:a Spekeröds Rk 3:a Stora Höga Rk Div. II Ponny hopp Div. II Häst hopp 1: a Billdals Rk 1:a Alleby Rk 2: a Munkedals Rk 2:a Sotenäs Frk 3: a Tanums Rk 3:a Bulycke Rf lag 1 24

25 SM vinnare ponny hopp, 2014 Michelle Hoffback, Grattis! Avtal har skrivits med Hööks Hästsport om sponsring av priser till vår Bohuscup för ponny och häst i både hoppning och dressyr under Agria sponsrar DM med täcken till segrarna under 2014 Representanter från Agria, Hööks och distriktet Foto: Kerstin Gunnesson 25

26 Välbesökt tävlingsmöte, hösten 2014, foto: Kerstin Gunnesson Inspirerande föreläsare Vår Ridklubb Camilla Ländin, medlemsutveckling och Maria Thun, SvRf Foto: Kerstin Gunnesson 26

27 Årsmötesdeltagare 2014, foto Kerstin Gunnesson Distriktsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän vill tacka personal, arrangörer, klubbar och föreningar för det goda arbetet under Göteborg i mars 2015 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Styrelsen, ordförande och ordinarie ledamöter. Nina Anyai.. Maya Johansson. Robert Fritz.. Michaela Görloff. P-O Gustafsson.. Christina Christensson. Sofia Bengtsson 27

28 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Organisationsnummer Förvaltningsberättelse

29 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund BALANSRÄKNING Tillgångar Varulager Kundfordringar Interimsfordran Kassa och Bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Balanserade medel Årets resultat Summa eget kapital Leverantörsskulder Upplupna kostnader Summa eget kapital och skulder

30 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Bidrag och projekt Övriga intäkter Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelsens kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets Resultat

31 REVISIONSBERÄTTELSE Till förbundsstämman i Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund. Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i Sverige. Denna standard kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 31

32 som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 29 mars 2015 Berne Okdahl Auktoriserad revisor 32

33 Verksamhetsplan för 2015 Samverkan i den nya regionsindelningen Arbetet kommer att fortsätta med ytterligare aktiviteter och möten under Målsättningen för 2015 är att vårt distrikt skall börja och utveckla samarbetet i den nya regionsindelningen med Västergötland, Värmland och Örebro. Halland kommer vi också att samarbeta med till viss del som vi gjort tidigare, samt också vara en ännu bättre samverkanspart till våra föreningar och klubbar. Samarbetet ger även de konsulenter och kanslister som arbetar i respektive distrikt större möjligheter till att förstärka sina nätverk. Medlemsmöten/styrelsemöten ute i distriktet Vi vill fortsätta att involvera våra medlemmar mer i vårt arbete, det finns en kunskap och kompetens ute bland våra medlemmar i distriktet som är mycket värdefull för oss och det som vi ska representera. Och om intresset finns så kommer vi i större utsträckning än tidigare bjuda in till deltagande i vårt arbete. Förhoppningsvis finns det även ett intresse från våra medlemsorganisationer att veta mer om vad vi gör och varför, och kanske även varför vi inte gör vissa saker. Vi skall förlägga minst två styrelsemöten ute på våra medlemsföreningar i distrikten under 2015 Tillsammans stärker vi ridsporten Bland annat kan vi stärka ridsporten med arbetsmaterialet Vår Ridklubb det är ett material som hjälper ridklubben att komma igång med eller ta nya tag i det viktiga strategiska arbetet. Den lyfter Svenska Ridsportförbundets rika utbud och hjälper till att skapa en struktur i föreningen så det blir enklare att fördela arbetet. Vår ridklubb är fylld med tips och idéer för att det ideella arbetet ska bli lättare och fler ska kunna engagera sig. Vår Ridklubb är ett material som föreningen använder i sin egen takt och efter egna behov. Varje kapitel är fristående, vilket gör det möjligt att arbeta med dem i den ordning som önskas. Vi hoppas att pärmen kan visa att det är kul att jobba med föreningsutveckling och att det är viktigt. Att det finns en häftig kraft i den rörelse som skapas när många gör saker tillsammans, och vi vill skapa utbildningar utifrån Vår Ridklubb 33

34 Ungdomssektionen DUS uppgift är att stötta de som är unga och aktiva i ungdomssektionerna i vårt distrikt. DUS verkar också för att skapa goda kontakter och ordnar träffar och aktiviteter för de ungdomar som är aktiva i föreningarnas US. Under 2015 kommer vi anordna följande aktiviteter för distriktets ungdomar: Våren Bussresa till Skånes Ungdomsdag på Flyinge, 25 januari Årsmöte den 29 mars på Stenungsbaden Hejaklackstävling på vårens lagtävlingar Distriktsfinalen av Vi i stallet under maj månad US Proffs Hösten 2015 US-weekend Utse årets US och årets ungdomsledare i vårt distrikt Presentera DUS under Ungdomsledarkursen. Inspirationsträff Vi hoppas kunna förbättra kommunikationen med ungdomssektionerna ute i distriktet genom att fortsätta arbeta med vårt fadderklubbssystem där varje styrelsemedlem är ansvarig för kontakten med ett antal fadderklubbar. Vi ska också försöka delta mer frekvent på distriktsstyrelsens möten samt representera distriktet under Centrala ungdomssektionens aktiviteter. Hemsidan Hemsidan är en utav våra viktigaste kommunikationskanaler ut till våra medlemmar. Vi arbetar ständigt med att förbättra densamma och vår ambition är att den ska ge den service och information som våra medlemmar kan kräva genom sitt medlemskap i vårt distrikt. Vi ska under året sträva efter att ytterligare förbättra hemsidan och hålla medlemmarna uppdaterade och samtidigt upprätta tydliga instruktioner och vilka deadline som gäller för ev. publikation och tillkännagivande av olika slag. Besöksverksamheten/egentillsyn samt kvalitetsmärkning av föreningar med ridskoleverksamhet Ett nytt system för besöksverksamhet och kvalitetsmärkning infördes Två nya skyltar har tagits fram, liksom två checklistor som stöd för föreningarnas kvalitetsarbete. Svenska Ridsportförbundet har sedan lång tid säkrat kvalitén på medlemsföreningarnas ridskolor genom distriktens besöksverksamhet. Såväl hästhållning som anläggning och verksamheten synas i sömmarna. En övergång till det nya systemet görs inom en treårsperiod, till och med Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får en medlemsskylt. Sedan kommer samtliga ridskolor med den gamla skyltmärkningen att besökas och erhålla uppdaterad märkning/kvalitetsmärkning när kvalitetskraven uppfyllts. Verksamheten, som främst sker via distriktens besöksgrupper, har gett oss en god standard på stall och hästhållning. 34

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Invigningen av Flyinges Active Stable innebar bla att Skånes Ridsportförbund var på plats och fick den stora äran att klippa bandet. Ordförandens årskrönika 2013 2013 var det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

IDSPORTÅRET I SIFFROR

IDSPORTÅRET I SIFFROR 014 IDSPORTÅRET I SIFFROR 1 Verksamhetsberättelsen för 2014 består av två delar. Ridsporten i ord och bild samt Ridsporten i siffror som inkluderar årsredovisning och koncernredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 2 Verksamheten i helhet 3 Ridskolan 7 Tävlingskommittén Lokala och regionala tävlingar samt Pay & Ride

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens 2010 ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens Ungdomssatsning 2010 Under 2010 har nio organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kr som reserverats ungdomsprojekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer