Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds"

Transkript

1 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013

2 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande av föredragningslista för mötet 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande för mötet 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare samt val av två rösträknare 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2013 Distriktets revisorers berättelse för samma tid 8. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 9. Val av ordförande i distriktet, för en tid av ett år. Fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst 6 och högst 12 stycken jämte 3 5 suppleanter 10. Val av övriga ledamöter och suppleanter 11. Anmälan av ungdomsrepresentant (under 26 år) vald av distriktets ungdomssektions årsmöte att ingå som ordinarie ledamot i styrelsen för en tid på ett år, jämte personlig suppleant för samma tid 12. Val av en revisor och personliga suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år 13. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen 14. Beslut om val av ombud och suppleanter till förbundsstämman 15. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-distriktets årsmöte (VSIF) 16. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i stadgarnas paragraf 13 samt av distriktsstyrelsens förslag 17. Beslut om årsavgift 18. Verksamhetsplaner för 2014 enligt 16:7 19. Mötets avslutande 2

3 Verksamhetsberättelse 2013 för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund I styrelsen för Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund har under året ingått följande ledamöter och suppleanter: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Nina Anyai ordförande Lisbeth Ledner, tävling Maya johansson sekreterare Sandra Frisell, utbildning Christina Christensson tävling Eva Gustafsson, kassör Leila Tanttari tävling Michaela Görloff utbildning Robert Fritz utbildning P O Gustavsson besöksverksamhet Astrid Pleijel ungdom Evelina Wikström personlig suppleant till Astrid Pleijel Styrelsemöten Distriktsstyrelsen har under året haft 7 st. protokollförda styrelsemöten. Anställda Kerstin Gunnesson och Ingela Lindgren har varit anställda under Medlemsstatistik 57 st. anslutna klubbar/föreningar per den Totalt medlemmar vilket är en ökning med 200 medlemmar sedan föregående år. Göteborgs- & Bohusläns Ridsportförbund har varit representerat på nedan angivna konferenser, i arbetsgrupper, styrelser och träffar under verksamhetsåret 2013: Vår ordförande är nu ledamot i Ridskola och Anläggning, RAS, samt också ledamot i Ridskolan Strömsholms styrelse, RSAB, samt också sammankallande i arbetsgruppen som arbetar för hur en framtida kvalitetsmärkning och besöksverksamhet skall se ut i våra föreningar och distrikt. Idrott & föreningsförvaltningens träffar under året med Ioff:s Carola Helltén och Linus Kron och ny chef Pia Zätterström har representerats av Nina Anyai och Kerstin Gunnesson 3

4 Tävlingskonferens, Arlanda januari, representanter Christina Christensson och Kerstin Gunnesson Besöksgruppskonferens, januari, representant Nina Anyai Grenledarträff, Såstaholm 9-10 februari, Representanter Christina Christensson och Kerstin Gunnesson Förbundsstämma, maj, SvRf Uppsala, representanter: Nina Anyai och Maya Johansson Ordförande/Konsulentkonferens september, Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Tävlingskonferens, Stockholm 1-13 oktober, representanter Christina Christensson och Kerstin Gunnesson Säkerhetskonferens november representant Nina Anyai Tjänstemannakonferens/Idrottslyftet/Sisu Idrottsmodulen april representant: Kerstin Gunnesson Möten under året med Strategigruppen för Göteborgsidrottens Anläggnings- och Värdegrund för barn och ungdomar Representanter: Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Tävlingsmöte Kvantum Arena, Stora Höga, foto Kerstin Gunnesson 4

5 Träff med representanter från de största sporterna i Gbg kommun, på bilden från vänster fotbollen, ishockey, innebandy, tennis och ridsporten, övriga sporter som är med i gruppen och inte finns med på bild är gymnastik, konståkning, handboll, funktionsnedsatta och friidrott Foto: Kerstin Gunnesson Vi har under flera år och så även under 2013 varit representerade i en grupp tillsammans med de 10 största idrotterna i Gbg-området såsom fotboll, handboll, innebandy, gymnastik, tennis, konståkning, ishockey, friidrott, funktionshindrade och ridsporten. Vi har bl.a. arbetat fram ett värdegrundsdokument för barn och ungdomar samt också arbetat fram ett dokument som rör anläggningsfrågorna i respektive sporter, denna skrivelse kommer vi att under 2014 presentera för Idrott & föreningsförvaltningen och dess nämnd. Även representanter från Idrott och föreningsförvaltningen, Göteborgs kommun, samt Västsvenska Idrottsförbundet har varit med. Ridsportens behov i Göteborgs Kommun fram till år 2018, utan inbördes ordning Bakgrund I augusti 2002 gav Idrotts- och föreningsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna, för och att utarbeta ett förslag till utvecklingsplan i Göteborgs Stad. Efter en bred samverkan med Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund och dess föreningar samt med berörda förvaltningar, myndigheter och andra organisationer i Göteborg utarbetades ett förslag till utvecklingsplan för ridsporten och dess anläggningar. 5

6 Utvecklingsplanens syfte var att ge inriktning och vägledning för hur kommunen och ridsporten i Göteborg tillsammans skall arbeta för att kommunens ekonomiska stöd och insatser skall få bäst nytta och för att ridsportens anläggningar, ridvägar och verksamhet skall utvecklas godkändes förslaget till utvecklingsplanen av Idrotts och föreningsnämnden, och att den skulle ingå som underlag i Idrotts- och föreningsnämndens fortsatta budget- och verksamhetsplanering. I utvecklingsplanen namngavs 10 prioriterade anläggningar: Askims Fältrittklubb, Billdals Ridklubb, Långeberga Ridklubb, Årekärrs Ridklubb, Göteborgs Fältrittklubb, Storås Ridklubb, Alleby Ridklubb, Clarebergs Ridklubb och Göteborgs Handikappridklubb. Dessa ridklubbar fick benämningen prioriterade ridanläggningar. Dessa ridanläggningar har/ hade ungdomsverksamhet i form av ridskola. (Observera att idag är inte Årekärrs Ridklubb med bland de prioanläggningarna, då den idag drivs i helt privat regi.) Utöver dessa ridskolor, är området norr om galoppbanan i Säve, betecknat som ett samlat ridområde med förutsättningar att utvecklas som ett evenemangsområde med bl.a. tävlingsarena utomhus för hoppning och dressyr. Vidare ger området förutsättningar för utveckling av galopp och gymkhana i ponnysporten, övriga grenar såsom körning och fältritt samt westernridning och ridverksamhet med islandshästar. Slutsatsen är alltså att kommunens framtida insatser för att utveckla ridsporten bör riktas främst till de prioriterade ridskolorna och ridområdet norr om galoppbanan i Säve. I utvecklingsplanen beskrevs investeringsbehovet till ovan prioriterade ridklubbar och område till ca 100 miljoner kronor, utav dessa ingick anläggande av ridvägar för 20 miljoner. Observera att det är 2004 års penningvärde. Kostnaden beräknades utifrån att de genomfördes som föreningsprojekt. Och bedömningen var att om det skulle vara möjligt för föreningarna att genomföra projekt i denna storleksordning utan att behöva höja redan höga avgifter, (i förhållande till flertalet andra idrotter), var och är att kommunens investeringsbidrag svarar för en större andel av kostnaderna än vad som normalt skedde då och sker idag. Detta innebär att ramarna för investeringsbidrag behöver utökas under de kommande åren, alternativt att omprioriteringar behöver göras i förhållande till andra verksamhetsområden. Glädjande, utifrån utvecklingsplanens förslag, satsade Göteborgs Kommun under , 40 miljoner, varav 20 milj. på upprustning och utbyggnad av ridklubbarnas anläggningar samt 20 milj. på att bygga och anlägga nya ridvägar. I rapporten, som utarbetades och var klar i februari 2010 och beskrevs vad som blev gjort för de 40 miljonerna samt hur man bör gå vidare för att nå målen med planen. Rapporten var ett resultat av samarbetet mellan Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och Natur samt Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund. Nuläge Som nämnts så var investeringsbehovet i pengar 2004, ca.100 miljoner, och det gjordes en satsning på 40 miljoner, varav 20 gick till anläggningar och 20 till ridvägar. Viktigt att nämna är att kommunen även har bidragit med att ställa upp med kommunal borgen i ett flertal fall till investeringar som klubbarna har gjort, vilket har gjort ett flertal projekt möjliga, men det är viktigt att poängtera att detta bidrar till väsentligt ökade kostnader för klubbarna och ställer stora krav på verksamheten och bidrar till att det är mycket svårt att hålla nere avgifterna för barn och ungdomar i verksamheten. Behovet är fortfarande mycket stort när det gäller att utveckla och förbättra våra ridanläggningar, och tyvärr har vi inte märkt av någon förändring i bidragsgivningen när det 6

7 gäller våra investeringar i tillbyggnad eller nybyggnation, utan det är fortfarande så att vi får ta mycket stort eget ekonomiskt ansvar för de investeringar som krävs för att till fredställa dels myndighetskrav och för att vi ska kunna utveckla våra ridskolor till attraktiva och avgiftsvänliga idrottsanläggningar för våra barn och ungdomar. Och eftersom i princip varje förening/klubb ansvara för sin anläggning gällande byggnader, drift och underhåll till nästan 100 % själva, det finns undantag där kommunen äger helheten och hyr ut till klubben. Men även där har man ett stort egenansvar. På grund av detta så är anläggningsbehovet beskrivet på ett annorlunda sätt än för idrotter som bedriver sin idrott i av kommunen byggda anläggningar i mycket stor utsträckning. Dessutom så bedriver vi en sport där vår utrustning, hästen, inte går att med sig på samma sätt som t.ex. handboll eller fotboll, till en gemensam anläggning som många andra idrotter, men vi vet att det finns även andra idrotter som har svårigheter med detta. Så det som förbundet beskriver är kort och gott det behov som de prioriterade ridanläggningarna fortfarande anser att de behöver för att kunna utveckla och behålla sina medlemmar, och som förbundet stödjer till 100 % utan någon inbördes prioriterad ordning. Det är däremot av stor vikt att prioritera investeringar där det ställs myndighetskrav utifrån lagstiftning, för både djur och människor. Följande föreningar har mycket utförligt beskrivit behoven av investeringar fram till 2018, och de finns att tillgå hos distriktsförbundets kansli och naturligtvis hos respektive förening, här i detta dokument skriver vi vilka föreningar, och vad som investeringsbehovet innebär i stora drag, samt ungefärlig investeringskostnad. Alleby Ridklubb: Renovering och upprustning av befintliga byggnader. Askim Ridklubb: Upprustning av hagar/ridvägar, omklädningsrum med dusch, traktor. Billdals Ridklubb: Renovering/ombyggnad av klubbhus, inredning av tredje våning samt omklädningsrum. Bulycke Ryttarförening: Nya stallar, omklädningsrum, upprustning av personalutrymmen Clarebergs Ridklubb: Göteborgs Fältrittklubb: Långeberga Ridklubb: Storås Ridklubb: Manege, upprustning hästhagarna. Renovering av ridhus, foderkammare och stallar, anlägga nya hagar, byta fönster, skrittmaskin, byta till energisnål belysning, lekplats, renovera och asfaltera utomhusmiljön. Hela anläggningen har ett stort behov av upprustning. Stall, stort renoveringsbehov eller nytt, större/nytt ridhus, större paddock. Våra föreningars investeringsbehov är mellan 2-3 miljoner upp till 8-9 miljoner per förening beroende på omfattningen. Varje förening sköter sin egen talan inför den eller de förvaltningar som kan vara inblandade i respektive projekt, och förbundet ställer alltid upp om så önskas när det gäller stöd eller rådgivning. Förbundet anser att samtliga projekt bör behandlas av kommunen med stor respekt och med ambitionen att medverka till att behoven blir tillfredställda inom rimlig framtid, allt enligt intentionerna med Utvecklingsplanen för Ridsporten i Göteborgs Kommun. För att hålla en någorlunda jämnt takt i detta arbete bör stödet i form av rent bidrag öka väsentligt till våra föreningar när det gäller investeringar i byggnader och mark, och att man beslutar att årligen avsätta ett antal miljoner till ridsporten i den investeringsbudget som Idrott och föreningsförvaltningen lägger inför framtiden, för att trygga anläggningsutvecklingen för Ridsporten i Göteborgs Kommun enligt de planer och förslag som finns i utvecklingsplanen. 7

8 Intervju med Emma Emanuelsson på VW Rider Tour, foto Kerstin Gunnesson Det är också glädjande att distriktet har haft ett mycket aktivt DUS. De ungdomar som har verkat under året är, Michaela Görloff, Helena Näslund, Astrid Pleijel, Sofia Arvidsson, och Evelina Wikström som alla har arbetat mycket målmedvetet. De har fått stöd och möjligheter genom att vi har bidragit med både ekonomiska och personliga resurser. Vi kan se fram emot ytterligare ett år där barn och ungdomar i vårt distrikt får ta del av roliga och utvecklande aktiviteter. Vårt årsmöte 2013 hölls på Kvantum Arena i Stora Höga som behandlade 2012 års verksamhet, där skulle en representant från Svenska Ridsportförbundet, Helena Carlsson, ledamot i SvRf:s styrelse samt ordförande i CUS, Centrala Ungdomsstyrelsen varit med men tyvärr kom sjukdom emellan så Nina Anyai lämnade informationen från Svenska Ridsportförbundet. Vi är medvetna om att vi inte når upp till allt vi vill och önskar, men ambitionen finns, och med våra medlemsklubbar och föreningar som konstruktiva pådrivare och medhjälpare så kan och kommer vi att få ett distrikt som motsvarar det som våra medlemmar och förtroendevalda i klubbar/föreningar så gärna vill ha. Distriktet har vid ett tillfälle under året gett ut en distriktsbilaga i Häst & Ryttare. 8

9 Några av deltagarna på vår träff Kommundialogen nov-13 Foto Kerstin Gunnesson Vår monter på VW Riders Tour, april-13 9

10 Deltagare vid vår Säkerhetskonferens 24 oktober 2013 Foto: Kerstin Gunnesson Idrottslyftet Regeringen har beslutat att ge idrottsrörelsen fortsatt förtroende att genomföra och utveckla Idrottslyftet. Numer ingår Idrottslyftets 500 miljoner ingår i det fasta idrottsstödet. Mycket har hänt under Idrottslyftet fem år. Det kanske viktigaste är att många föreningar har börjat tänka i banor av vision och utveckling. De har börjat diskutera vad de vill med sin verksamhet och hur de ska utforma den för att nå dit. Det är en process som måste vara ständigt pågående. Det är glädjande att Idrottslyftet inte tagit slut utan Riksdagen har beslutat att integrera det i statens ordinarie idrottsstöd. Ridsporten har under 2013 fått 10,3 miljoner i Idrottslyftsstöd, det har från föreningshåll skickats in 781 ansökningar och 591 projekt har beviljats från 309 föreningar. I vårt distrikt har 32 klubbar beviljats medel och det har utbetalats totalt till föreningarna en summa av kr, att jämföras med att det i Skåne utbetalades ca kr och i Västergötland ca kr i Idrottslyftsmedel. Inriktning på projekten är främst Träningsstöd, Hästkunskap, Ungdomsledarkurser, och Pröva på/nyrekrytering med flera, Integration, Grönt kort, Föreläsningar, Intern ledarutbildning. Göteborg och Bohusläns distrikt fick : - till verksamhetsutvecklingsmedel under

11 Engagerade Dus ledare under temat Trygg i Stallet på US Proffs dagen Distriktets Ungdomssektion På årsmötet 2013 valdes följande ungdomar till att arbeta i DUS: Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Michaela Görloff, Kållereds Ryttarförening Sofia Arvidsson, Tjörns ridklubb Astrid Pleijel, Storås ridklubb Helena Näslund, Långeberga ridklubb Evelina Wikström, Långeberga ridklubb Samtliga valda till en mandatperiod om 1 år. Under året har vi haft 7 protokollförda möten. Vi startade året med vår US-weekend som hölls på Gits gård utanför Falkenberg den 9-10 mars. Helgen genomfördes även detta år i samarbete med Hallands DUS. Under helgen fick barn och ungdomar från båda distrikten lära sig det mesta om hur man arbetar i en Ungdomssektion, dela med sig av egna erfarenheter och självklart leka många roliga lekar. Under söndagen fick man lyssna på Linn Olsson som höll en inspirerande föreläsning och efter detta höll vi vårt årsmöte som var välbesökt. Från vårt distrikt deltog 21 barn och ungdomar, från 6 olika föreningar. Under våren anordnade vi hejaklackstävling under andra och tredje omgången i Bohuscupen hoppning ponny. Lysekils Ryttarförening vann hejarklackstävlingen och priset var ett kilo härligt godis. I finalomgången var det Lysekil som kammade hem den åtråvärda pokalen med gravyren Årets bästa hejaklack. 11

12 Den 12 maj var der dags för kunskapstävlingen Vi i stallet som hölls på Tjörns ridklubb. Ämnet var Sitt upp. Långeberga ridklubb kammade hem första priset och Tjörns ridklubb kom på en hedrande andra plats och vann även hejaklackspriset. Under hösten, närmare bestämt den 28 oktober anordnade vi en US-proffs dag på Kvibergs vandrarhem med temat Trygg i stallet. Nomineringarna till Årets ungdomssektion och Årets ungdomsledare strömmade in under hösten och det var väldigt svårt att välja vinnarna då det görs ett fantastiskt jobb ute på distriktets föreningar. Årets ungdomssektion i vårt distrikt blev Råda ridklubbs ungdomssektion och Årets ungdomsledare blev My Helin från Billdals ridklubb, superstort grattis till er! Den 8 december deltog vi på årets Ungdomsledarkurs och presenterade DUS och vårt arbete för de blivande ungdomsledarna. I övrigt har vi under året arbetat med att ta fram en DUS folder med lättillgänglig information om våra aktiviteter samt kontaktuppgifter. Vi har även arbetat med vårt faddersystem och försökt upprätta bättre kontakt med ungdomssektionerna ute i distriktet. Vi har under året skickat ut två nyhetsbrev, ett under våren och ett under hösten, som har gått med som bilaga i medlemstidningen Häst och ryttare. Vi i DUS vill tacka alla ungdomssektioner i distriktet, distriktsstyrelsen, SISU och Hallands DUS för ett gott samarbete under 2013 och hoppas på ett minst lika härligt 2014! Ungdomsledarkursens deltagare på besök hos Handikappförbundet, nov-2013 Foto: Kerstin Gunnesson 12

13 Idrottslyftsträff på Clarebergs Rk 3 september 2013 Foto: Kerstin Gunnesson Besöksverksamheten Ansvariga: PO Gustafsson, och Nina Anyai. På grund av att det nya materialet gällande kvalitetsmärkning och besöksverksamhet som skall tas i bruk 2014 avvaktade vi dessa nya riktlinjer och det beslutades att vår besöksgrupp där PO Gustafsson och Nina Anyai ingår först skulle börja åka ut under 2014 till våra föreningar och då i första hand till ridskolorna och därefter övrig verksamhet och detta under en treårsperiod och då skall alla föreningar ha fått ett besök. Besöksgruppen har varit behjälplig hela året för rådgivning per telefon. 13

14 Utbildning/Aktiviteter Under året genomfördes följande träffar, utbildningar och kurser: Kick Off Instruktörer Mental coachning Ungdomsledarutbildning steg III Resa till Flyinge Rep.kurs för hoppdomare och överdomare Instruktörsfortbildning Clinic, E Lundholm Domarutbildning dressyr Arrangörs o lagledarmöte Ridlärardag, SvRf Ungdomskonferens Fortbildning sitsträning Programridning Möte med ridklubbarna inför Förbundsstämman Vi i stallet Ridledarkurs, Uddetorp Värdefullt Idrottslyftet informationsmöte Fortbildning, sitsträning uppföljning instruktörer Fortbildning, Sylve Söderstrand o Lotta Björe Säkerhetskonferens Equipe möte Tävlingsmöte, Stormöte Fortbildning för B & C tränare, dressyr Domarutbildning dressyr Ungdomsledarutbildningen steg I och II januari januari januari februari februari februari februari mars mars mars mars april april april maj juni/juli september september september oktober oktober oktober oktober november november november- december Cirkelledarutbildningar i samverkan med Sisu Idrottsutbildarna hela året 14

15 Fortbildning för Elisabeth Lundholm 11 februari på Göteborgs Frk Foto: Kerstin Gunnesson Elisabeth Lundholm höll en uppskattad fortbildning för Instruktörer i vårt distrikt, det var, totalt 30 stycken, teori på förmiddagen och efter en uppskattad lunch var det praktik i ridhuset. För domarutbildningen i dressyr har Britt Hammar varit ansvarig. Fortbildning för domare och överdomare har varit ett samarrangemang med Hallands Ridsportförbund, och Bengt Sånesson var föreläsare. Under året har SISU:s personal ansvarat för lärgruppsledarutbildning på klubbar inom distriktet. I samverkan med Sisu Idrottsutbildarna har också klubbar inom distriktet medverkat i Idrotten Vill aktiviteter och där tagit fram värdegrund, vision, målsättning och handlingsplan för sin förening. Ungdomsledarkursen hölls som vanligt under tre helger med Jessica Widenmark och Jenny Lerge som ansvariga var för sig och 32 ungdomar har blivit nyutexaminerade som ungdomsledare. Fortbildning för Instruktörer med kursledare Karina Möller har hållits vid 2 tillfällen en på Storås Rk och en på hösten på Kongahälla Rs med temat Sitsen, en uppskattad utbildning/fortbildning. 15

16 Utbildningssektionen har också under året haft ett antal träffar med Sisu och deras konsulenter och planerat för kommande projekt i distriktet Ansvariga för utbildning under året har varit från styrelsen Sandra Frisell, Michaela Görloff, Robert Fritz och från kansliet Kerstin Gunnesson. På bilden är det intresserade elever från Kitas Gymnasium i Göteborg som efterfrågat ett besök av Göteborg & Bohusläns Ridsportförbunds distrikt och Kerstin Gunnesson, konsulent från distriktet, informerade eleverna om vad Svenska Ridsportförbundet och de 19 distriktsförbunden verkar och står för. Många stora och små frågor avhandlades och eleverna fick en hel del nyttig information med sig i bagaget. Foto: Linn Widmark 16

17 Glad Alleby representant, Gunilla Adolfsson fick ta emot 1.a pris av Christina Christensson Alleby Rk var resultatmässigt bäst på distriktets lagtävlingar under året. Foto Kerstin Gunnesson 17

18 Engagerade B och C tränare på fortbildning för Elisabeth Lundholm under teoripasset, nov-12 Foto Kerstin Gunnesson Tävling Ansvariga från styrelsen har varit Christina Christensson, och övriga i tävlingskommittén har från våra medlemsklubbar varit Lisbeth Wessberg Ledner, Bulycke Rf, Annica Jonsson, Valsängs Rf, Kajsa Andreasson, Hällingsjö Rf, Sara Karlsson, Torslanda Rk, Leila Tanttari Kungälvs Hästsportklubb och från kansliet har Kerstin Gunnesson och Ingela Lindgren deltagit. TS har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten. Tävlingssektionen har under året funnits tillhands för våra föreningar både via mejl och via telefon, de har också arbetat för distriktets lagtävlingar, regler, sponsring mm. Ett arrangörs- och lagledarmöte hölls inför vårens cuper den 12 mars med ett 30 tal intresserade representanter från våra klubbar. Det årliga tävlingsmötet på hösten hölls den 17 november i Kvantum Arenas lokaler i Stora Höga, med ca 16 klubbar representerade och drygt 36 intresserade medlemmar. 18

19 Inventeringsgruppen i dressyr har bl.a. haft Programridning för Anki Tifelt, deltagarna filmades och ett par veckor senare gicks ritterna igenom då tillsammans med domaren, ett uppskattat inslag. Vi ser med tillförsikt fram emot 2014 då vi har många engagerade klubbar och medlemmar som vi tror kommer att vilja hjälpa till med distriktets tävlingsverksamhet i någon form. Glädjande så har vi totalt 1428 ryttare som löst licens i vårt distrikt, 74 st. fler än under Antalet tävlingsdagar i vårt distrikt slutade på 145 st. fördelat på 25 ponny dressyr, 31 häst dressyr, 34 ponny hopp och 32 st. hopptävlingar för häst. Dessutom skall tilläggas ett antal Gymkhana, Körning och Fälttävlans- och Working Equitationstävlingar samt 109 klubbtävlingar inkl. Pay and Jump. Totalt utfärdades licenser i hela Sverige, fler än under 2012 Totalt häst och ponnylicenser är lösta under Antal starter totalt i landet under 2013 var , 758 fler än under 2012, då är hoppning, dressyr, fälttävlan, körning, distansritt och funktionshindrade inräknade Ryttarranking i vårt distrikt i de grenar som finns registrerade i tdb: Hoppning: Dressyr: Fälttävlan: Distans: Körning: Funktionshindrade: Kajsa Karlsson, Junior och YR, Billdals Rk Josefin Hansén Billberg, Senior, Västkustens Hrf Frida henningsson, Junior och YR, Spekeröds Rk Daniela Nilsson, Senior, Kungälvs Hästsportklubb Annie Mattsson, Junior och YR, Spekeröds Rk Karolina Stenfeldt, Senior, Tanums Rk Ann Christine Sander, Senior, Torslanda Rk Marcus Clasén, Junior, Ghcc Ida Lindström, YR, Ghcc Karin Mårlind, Senior, Ghcc Ann Helen Svensson, Kungälvs Hspk Antal tävlingstillfällen i distriktet under 2013 var drygt 254st. varav 109 klubbtävlingar inklusive Pay & Jump Under 2013 anordnade distriktet lagtävlingar såsom Bohuscupen, allsvenskan div. I div. II och distriktsmästerskap. Distriktet hade 112 startande lag under 2013 en ökning från föregående år med 3 stycken, en jämförelse med 2010 visar att distriktet då hade 139 anmälda lag Distriktet har också lagt ut Mountain Horse Cup, Sveland Cup. På Torslanda Rk hölls DM i dressyr och hoppningens DM gick av stapeln på Åby Travbana med Mölndals Ridklubb som arrangör 19

20 Gymkhana 2013 Grenledare: Younes Ahlbom 2013 arrangerades Bohuscupen och Vårcupen som är 2 separata klasser som fördelas på tre olika tävlingstillfällen. Bohuscupen är för ryttare under 18 år och Vårcupen för överåriga ryttare. Våra tre olika SM (lag, par och individuellt) arrangerades. I lag SM finns det bara en klass men i par och individuellt så korar vi även juniormästare. Landslaget genomförde tävlingar i Norge och i Sverige innan resan till EM på Irland. Sverige vann, tog sig till A-final vilket var ett stort steg framåt. Väl i A-finalen kom Sverige tyvärr sist men det var en nyttig erfarenhet för alla inblandade. VM hölls i Nya Zeeland Sverige hade tyvärr inte råd att skicka ett lag. I år hölls individuella VM i Danmark. Tolv svenska ryttare tog chansen att tävla där. Här är vinnarna för 2013 Lag tävlingar och Cuper Bohuscupen Vårcupen SM Par tävlingar SM Senior SM Junior Individuella tävlingar SM Senior SM Junior Vinnare GFRK Alingsås RS Alleby RK Vinnare Julia Call (Hålta IK) & Josefin Ericson (Alleby RK) Belinda Bensby (Alleby RK) & Linnea Udén (Alleby RK) Vinnare Julia Call (Hålta IK) Isabelle Knutsson (Alleby RK) Gymkhana prisutdelning 20

21 Robert Fritz med SM vinnaren junioren Isabelle Knutsson DISTRIKTSMÄSTARE 2013 DM Dressyr Ponny Torslanda RK 22 september 2013 Ponny Kat. B Guld Cornelia Johansson Jessika Billdals Rk Ponny Kat. C Guld Frida Henningsson Echnaton Spekeröds Rk Silver Alice Lundqvist Kulltorps Flavour Torslanda Rk Brons Lovisa Wessblad Casentino Arden Årekärrs Rk Ponny Kat. D Guld Angelina Svedbo Stella Z Torslanda Rk Silver Cajsa Bergh Andersson Dumle Torslanda Rk Brons Sofia K Säterskog Horshaga Pompom Torslanda Rk DM Dressyr Häst Torslanda Rk 21 september 2013 Junior Guld Frida Heningsson Labero Spekeröds Rk Silver Fanny Ringström Petronella L Torslanda Rk Brons Johanna Oskarsson Chegina Göteborgs Frk Young Rider Guld Linnea Löfgren Chantino Helenedals Rk Silver Sofia Backman Gineborgs Magnum Göteborgs Frk Brons Fanny Ringström Petronella L Torslanda RK Seniorer Guld Pernilla Andersson McKillian Torslanda RK Silver Lotta Centergran Spader Ess F Torslanda Rk Brons Frida Johannisson Roncalli Göteborgs Frk 21

22 DM Medaljörer Seniorer Hoppning 2013, Elin Badski Johansson Guld, Rebecca Jonsson Silver och Josefin H Billberg brons. Foto: Annica Jonsson Lag SM Dressyr, 3 ryttare ut distriktets dressyrgrupp, Therese Nilsson, Maria Höglind Björk, Sylvia Håkansson och tränare Anki Tifelt 22

23 DM Hoppning Ponny Mölndals Rk 22 september 2013 Ponny Kat. B Guld Anna Åström Whoppy Stenungsunds Hrf Silver Fanny Kkulllmyr Give Us a Buzz Mölndals Rk Ponny Kat. C Guld Julia Lundgren Niels Sotenäs Frk Silver Axelina P Häggström Cleopatra Mölndals Rk Ponny Kat. D Guld Michelle Hoffback Poetic Kelly RC 108 Torslanda RK Silver Matilda S-Hägg Birchgrove Diamond Göteborgs Frk Brons Axelina P Häggström Shu B Dee Mölndals Rk Victoria Wallenstam Glad SM från vårt distrikt, Billdals Rk vinnare i Young Rider hoppning, GRATTIS! DM Hoppning Häst Askims Fältrittklubb 16 september 2012 Junior Guld Anna Skårberg Aladdin Billdals Rk Silver Olivia Jansson Classic Way 3 Stenungsunds Hrf Brons Alexandra Revell Wadelheid Billdals Rk 23

24 Young Rider Guld Jens Magnusson Cardo de Ley Stenungsunds Hrf Silver Isabelle karlsson RS Silke Uddevalla Rf Brons Linnea Konnberg Nico Celeste Billdals Rk Senior Guld Elin Badski Johansson Oh La La F Västkustens Hrf Silver Rebecca Jonsson Carillo Valsängs Rf Brons Josefin H Billberg Urban Hero T Västkustens Hrf Resultat div. I Ponny dressyr: Resultat div. I Ponny Hopp: 1: a Göteborgs Frk 1: a Billdals Rk 2: a Torslanda Rk lag 1 2: a Mölndals Rk lag 1 3: a Årekärrs Rk/Alleby 3: a Mölndals Rk lag 2 4: a Bohusläns Hspk Resultat div. I Häst dressyr: 1:a Helenedals Rk 2:a Torslanda Rk 3:a Kungälvs Hspk Bohuscupen Ponny dressyr: Bohuscupen Häst dressyr 1: a Alleby Rk 1: a Askims Frk 2: a Kongahälla Rs 2: a Bulycke Rf 3: a Orust Rk 3: a Orust Rk Bohuscupen Ponny hopp Bohuscupen Häst Hopp 1: a Hällingsjö Rf 1: a Bulycke Rf 2: a Billdals RK lag 2 2: a Kållereds Rf 3: a Årekärrs Rk 3: a Billdals Rk 4: a Valsängs Rf 5: a Tanums Rk 24

25 Bohuscupen Gymkhana 1: a Göteborgs Frk 2: a Alleby lag 1 3: a Frillesås R & KK Div. II Ponny dressyr Div. II Häst dressyr 1: a Alleby Rk Inställd på grund av för få starter i sista omgången 2: a Kongahälla Rs 3: a Årekärrs Rk Div. II Ponny hopp Div. II Häst hopp 1: a Billdals Rk Inställd på grund av för få startande lag 2: a Uddevalla Rf 3: a Sotenäs Frk DM vinnare Young Rider dressyr 2013 Linnea Löfgren guld, Sofia backman, silver och Fanny Ringström brons. Avtal har skrivits med Agria Djurförsäkring och Hööks Hästsport om sponsring av priser till vår Bohuscup för ponny och häst i både hoppning och dressyr under Avtalet undertecknades vid en trevlig ceremoni under Scandinaviumtävlingarna

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Invigningen av Flyinges Active Stable innebar bla att Skånes Ridsportförbund var på plats och fick den stora äran att klippa bandet. Ordförandens årskrönika 2013 2013 var det

Läs mer

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 2 Verksamheten i helhet 3 Ridskolan 7 Tävlingskommittén Lokala och regionala tävlingar samt Pay & Ride

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer