Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds"

Transkript

1 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013

2 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande av föredragningslista för mötet 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande för mötet 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare samt val av två rösträknare 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2013 Distriktets revisorers berättelse för samma tid 8. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 9. Val av ordförande i distriktet, för en tid av ett år. Fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst 6 och högst 12 stycken jämte 3 5 suppleanter 10. Val av övriga ledamöter och suppleanter 11. Anmälan av ungdomsrepresentant (under 26 år) vald av distriktets ungdomssektions årsmöte att ingå som ordinarie ledamot i styrelsen för en tid på ett år, jämte personlig suppleant för samma tid 12. Val av en revisor och personliga suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år 13. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen 14. Beslut om val av ombud och suppleanter till förbundsstämman 15. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-distriktets årsmöte (VSIF) 16. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i stadgarnas paragraf 13 samt av distriktsstyrelsens förslag 17. Beslut om årsavgift 18. Verksamhetsplaner för 2014 enligt 16:7 19. Mötets avslutande 2

3 Verksamhetsberättelse 2013 för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund I styrelsen för Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund har under året ingått följande ledamöter och suppleanter: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Nina Anyai ordförande Lisbeth Ledner, tävling Maya johansson sekreterare Sandra Frisell, utbildning Christina Christensson tävling Eva Gustafsson, kassör Leila Tanttari tävling Michaela Görloff utbildning Robert Fritz utbildning P O Gustavsson besöksverksamhet Astrid Pleijel ungdom Evelina Wikström personlig suppleant till Astrid Pleijel Styrelsemöten Distriktsstyrelsen har under året haft 7 st. protokollförda styrelsemöten. Anställda Kerstin Gunnesson och Ingela Lindgren har varit anställda under Medlemsstatistik 57 st. anslutna klubbar/föreningar per den Totalt medlemmar vilket är en ökning med 200 medlemmar sedan föregående år. Göteborgs- & Bohusläns Ridsportförbund har varit representerat på nedan angivna konferenser, i arbetsgrupper, styrelser och träffar under verksamhetsåret 2013: Vår ordförande är nu ledamot i Ridskola och Anläggning, RAS, samt också ledamot i Ridskolan Strömsholms styrelse, RSAB, samt också sammankallande i arbetsgruppen som arbetar för hur en framtida kvalitetsmärkning och besöksverksamhet skall se ut i våra föreningar och distrikt. Idrott & föreningsförvaltningens träffar under året med Ioff:s Carola Helltén och Linus Kron och ny chef Pia Zätterström har representerats av Nina Anyai och Kerstin Gunnesson 3

4 Tävlingskonferens, Arlanda januari, representanter Christina Christensson och Kerstin Gunnesson Besöksgruppskonferens, januari, representant Nina Anyai Grenledarträff, Såstaholm 9-10 februari, Representanter Christina Christensson och Kerstin Gunnesson Förbundsstämma, maj, SvRf Uppsala, representanter: Nina Anyai och Maya Johansson Ordförande/Konsulentkonferens september, Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Tävlingskonferens, Stockholm 1-13 oktober, representanter Christina Christensson och Kerstin Gunnesson Säkerhetskonferens november representant Nina Anyai Tjänstemannakonferens/Idrottslyftet/Sisu Idrottsmodulen april representant: Kerstin Gunnesson Möten under året med Strategigruppen för Göteborgsidrottens Anläggnings- och Värdegrund för barn och ungdomar Representanter: Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Tävlingsmöte Kvantum Arena, Stora Höga, foto Kerstin Gunnesson 4

5 Träff med representanter från de största sporterna i Gbg kommun, på bilden från vänster fotbollen, ishockey, innebandy, tennis och ridsporten, övriga sporter som är med i gruppen och inte finns med på bild är gymnastik, konståkning, handboll, funktionsnedsatta och friidrott Foto: Kerstin Gunnesson Vi har under flera år och så även under 2013 varit representerade i en grupp tillsammans med de 10 största idrotterna i Gbg-området såsom fotboll, handboll, innebandy, gymnastik, tennis, konståkning, ishockey, friidrott, funktionshindrade och ridsporten. Vi har bl.a. arbetat fram ett värdegrundsdokument för barn och ungdomar samt också arbetat fram ett dokument som rör anläggningsfrågorna i respektive sporter, denna skrivelse kommer vi att under 2014 presentera för Idrott & föreningsförvaltningen och dess nämnd. Även representanter från Idrott och föreningsförvaltningen, Göteborgs kommun, samt Västsvenska Idrottsförbundet har varit med. Ridsportens behov i Göteborgs Kommun fram till år 2018, utan inbördes ordning Bakgrund I augusti 2002 gav Idrotts- och föreningsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna, för och att utarbeta ett förslag till utvecklingsplan i Göteborgs Stad. Efter en bred samverkan med Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund och dess föreningar samt med berörda förvaltningar, myndigheter och andra organisationer i Göteborg utarbetades ett förslag till utvecklingsplan för ridsporten och dess anläggningar. 5

6 Utvecklingsplanens syfte var att ge inriktning och vägledning för hur kommunen och ridsporten i Göteborg tillsammans skall arbeta för att kommunens ekonomiska stöd och insatser skall få bäst nytta och för att ridsportens anläggningar, ridvägar och verksamhet skall utvecklas godkändes förslaget till utvecklingsplanen av Idrotts och föreningsnämnden, och att den skulle ingå som underlag i Idrotts- och föreningsnämndens fortsatta budget- och verksamhetsplanering. I utvecklingsplanen namngavs 10 prioriterade anläggningar: Askims Fältrittklubb, Billdals Ridklubb, Långeberga Ridklubb, Årekärrs Ridklubb, Göteborgs Fältrittklubb, Storås Ridklubb, Alleby Ridklubb, Clarebergs Ridklubb och Göteborgs Handikappridklubb. Dessa ridklubbar fick benämningen prioriterade ridanläggningar. Dessa ridanläggningar har/ hade ungdomsverksamhet i form av ridskola. (Observera att idag är inte Årekärrs Ridklubb med bland de prioanläggningarna, då den idag drivs i helt privat regi.) Utöver dessa ridskolor, är området norr om galoppbanan i Säve, betecknat som ett samlat ridområde med förutsättningar att utvecklas som ett evenemangsområde med bl.a. tävlingsarena utomhus för hoppning och dressyr. Vidare ger området förutsättningar för utveckling av galopp och gymkhana i ponnysporten, övriga grenar såsom körning och fältritt samt westernridning och ridverksamhet med islandshästar. Slutsatsen är alltså att kommunens framtida insatser för att utveckla ridsporten bör riktas främst till de prioriterade ridskolorna och ridområdet norr om galoppbanan i Säve. I utvecklingsplanen beskrevs investeringsbehovet till ovan prioriterade ridklubbar och område till ca 100 miljoner kronor, utav dessa ingick anläggande av ridvägar för 20 miljoner. Observera att det är 2004 års penningvärde. Kostnaden beräknades utifrån att de genomfördes som föreningsprojekt. Och bedömningen var att om det skulle vara möjligt för föreningarna att genomföra projekt i denna storleksordning utan att behöva höja redan höga avgifter, (i förhållande till flertalet andra idrotter), var och är att kommunens investeringsbidrag svarar för en större andel av kostnaderna än vad som normalt skedde då och sker idag. Detta innebär att ramarna för investeringsbidrag behöver utökas under de kommande åren, alternativt att omprioriteringar behöver göras i förhållande till andra verksamhetsområden. Glädjande, utifrån utvecklingsplanens förslag, satsade Göteborgs Kommun under , 40 miljoner, varav 20 milj. på upprustning och utbyggnad av ridklubbarnas anläggningar samt 20 milj. på att bygga och anlägga nya ridvägar. I rapporten, som utarbetades och var klar i februari 2010 och beskrevs vad som blev gjort för de 40 miljonerna samt hur man bör gå vidare för att nå målen med planen. Rapporten var ett resultat av samarbetet mellan Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och Natur samt Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund. Nuläge Som nämnts så var investeringsbehovet i pengar 2004, ca.100 miljoner, och det gjordes en satsning på 40 miljoner, varav 20 gick till anläggningar och 20 till ridvägar. Viktigt att nämna är att kommunen även har bidragit med att ställa upp med kommunal borgen i ett flertal fall till investeringar som klubbarna har gjort, vilket har gjort ett flertal projekt möjliga, men det är viktigt att poängtera att detta bidrar till väsentligt ökade kostnader för klubbarna och ställer stora krav på verksamheten och bidrar till att det är mycket svårt att hålla nere avgifterna för barn och ungdomar i verksamheten. Behovet är fortfarande mycket stort när det gäller att utveckla och förbättra våra ridanläggningar, och tyvärr har vi inte märkt av någon förändring i bidragsgivningen när det 6

7 gäller våra investeringar i tillbyggnad eller nybyggnation, utan det är fortfarande så att vi får ta mycket stort eget ekonomiskt ansvar för de investeringar som krävs för att till fredställa dels myndighetskrav och för att vi ska kunna utveckla våra ridskolor till attraktiva och avgiftsvänliga idrottsanläggningar för våra barn och ungdomar. Och eftersom i princip varje förening/klubb ansvara för sin anläggning gällande byggnader, drift och underhåll till nästan 100 % själva, det finns undantag där kommunen äger helheten och hyr ut till klubben. Men även där har man ett stort egenansvar. På grund av detta så är anläggningsbehovet beskrivet på ett annorlunda sätt än för idrotter som bedriver sin idrott i av kommunen byggda anläggningar i mycket stor utsträckning. Dessutom så bedriver vi en sport där vår utrustning, hästen, inte går att med sig på samma sätt som t.ex. handboll eller fotboll, till en gemensam anläggning som många andra idrotter, men vi vet att det finns även andra idrotter som har svårigheter med detta. Så det som förbundet beskriver är kort och gott det behov som de prioriterade ridanläggningarna fortfarande anser att de behöver för att kunna utveckla och behålla sina medlemmar, och som förbundet stödjer till 100 % utan någon inbördes prioriterad ordning. Det är däremot av stor vikt att prioritera investeringar där det ställs myndighetskrav utifrån lagstiftning, för både djur och människor. Följande föreningar har mycket utförligt beskrivit behoven av investeringar fram till 2018, och de finns att tillgå hos distriktsförbundets kansli och naturligtvis hos respektive förening, här i detta dokument skriver vi vilka föreningar, och vad som investeringsbehovet innebär i stora drag, samt ungefärlig investeringskostnad. Alleby Ridklubb: Renovering och upprustning av befintliga byggnader. Askim Ridklubb: Upprustning av hagar/ridvägar, omklädningsrum med dusch, traktor. Billdals Ridklubb: Renovering/ombyggnad av klubbhus, inredning av tredje våning samt omklädningsrum. Bulycke Ryttarförening: Nya stallar, omklädningsrum, upprustning av personalutrymmen Clarebergs Ridklubb: Göteborgs Fältrittklubb: Långeberga Ridklubb: Storås Ridklubb: Manege, upprustning hästhagarna. Renovering av ridhus, foderkammare och stallar, anlägga nya hagar, byta fönster, skrittmaskin, byta till energisnål belysning, lekplats, renovera och asfaltera utomhusmiljön. Hela anläggningen har ett stort behov av upprustning. Stall, stort renoveringsbehov eller nytt, större/nytt ridhus, större paddock. Våra föreningars investeringsbehov är mellan 2-3 miljoner upp till 8-9 miljoner per förening beroende på omfattningen. Varje förening sköter sin egen talan inför den eller de förvaltningar som kan vara inblandade i respektive projekt, och förbundet ställer alltid upp om så önskas när det gäller stöd eller rådgivning. Förbundet anser att samtliga projekt bör behandlas av kommunen med stor respekt och med ambitionen att medverka till att behoven blir tillfredställda inom rimlig framtid, allt enligt intentionerna med Utvecklingsplanen för Ridsporten i Göteborgs Kommun. För att hålla en någorlunda jämnt takt i detta arbete bör stödet i form av rent bidrag öka väsentligt till våra föreningar när det gäller investeringar i byggnader och mark, och att man beslutar att årligen avsätta ett antal miljoner till ridsporten i den investeringsbudget som Idrott och föreningsförvaltningen lägger inför framtiden, för att trygga anläggningsutvecklingen för Ridsporten i Göteborgs Kommun enligt de planer och förslag som finns i utvecklingsplanen. 7

8 Intervju med Emma Emanuelsson på VW Rider Tour, foto Kerstin Gunnesson Det är också glädjande att distriktet har haft ett mycket aktivt DUS. De ungdomar som har verkat under året är, Michaela Görloff, Helena Näslund, Astrid Pleijel, Sofia Arvidsson, och Evelina Wikström som alla har arbetat mycket målmedvetet. De har fått stöd och möjligheter genom att vi har bidragit med både ekonomiska och personliga resurser. Vi kan se fram emot ytterligare ett år där barn och ungdomar i vårt distrikt får ta del av roliga och utvecklande aktiviteter. Vårt årsmöte 2013 hölls på Kvantum Arena i Stora Höga som behandlade 2012 års verksamhet, där skulle en representant från Svenska Ridsportförbundet, Helena Carlsson, ledamot i SvRf:s styrelse samt ordförande i CUS, Centrala Ungdomsstyrelsen varit med men tyvärr kom sjukdom emellan så Nina Anyai lämnade informationen från Svenska Ridsportförbundet. Vi är medvetna om att vi inte når upp till allt vi vill och önskar, men ambitionen finns, och med våra medlemsklubbar och föreningar som konstruktiva pådrivare och medhjälpare så kan och kommer vi att få ett distrikt som motsvarar det som våra medlemmar och förtroendevalda i klubbar/föreningar så gärna vill ha. Distriktet har vid ett tillfälle under året gett ut en distriktsbilaga i Häst & Ryttare. 8

9 Några av deltagarna på vår träff Kommundialogen nov-13 Foto Kerstin Gunnesson Vår monter på VW Riders Tour, april-13 9

10 Deltagare vid vår Säkerhetskonferens 24 oktober 2013 Foto: Kerstin Gunnesson Idrottslyftet Regeringen har beslutat att ge idrottsrörelsen fortsatt förtroende att genomföra och utveckla Idrottslyftet. Numer ingår Idrottslyftets 500 miljoner ingår i det fasta idrottsstödet. Mycket har hänt under Idrottslyftet fem år. Det kanske viktigaste är att många föreningar har börjat tänka i banor av vision och utveckling. De har börjat diskutera vad de vill med sin verksamhet och hur de ska utforma den för att nå dit. Det är en process som måste vara ständigt pågående. Det är glädjande att Idrottslyftet inte tagit slut utan Riksdagen har beslutat att integrera det i statens ordinarie idrottsstöd. Ridsporten har under 2013 fått 10,3 miljoner i Idrottslyftsstöd, det har från föreningshåll skickats in 781 ansökningar och 591 projekt har beviljats från 309 föreningar. I vårt distrikt har 32 klubbar beviljats medel och det har utbetalats totalt till föreningarna en summa av kr, att jämföras med att det i Skåne utbetalades ca kr och i Västergötland ca kr i Idrottslyftsmedel. Inriktning på projekten är främst Träningsstöd, Hästkunskap, Ungdomsledarkurser, och Pröva på/nyrekrytering med flera, Integration, Grönt kort, Föreläsningar, Intern ledarutbildning. Göteborg och Bohusläns distrikt fick : - till verksamhetsutvecklingsmedel under

11 Engagerade Dus ledare under temat Trygg i Stallet på US Proffs dagen Distriktets Ungdomssektion På årsmötet 2013 valdes följande ungdomar till att arbeta i DUS: Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Michaela Görloff, Kållereds Ryttarförening Sofia Arvidsson, Tjörns ridklubb Astrid Pleijel, Storås ridklubb Helena Näslund, Långeberga ridklubb Evelina Wikström, Långeberga ridklubb Samtliga valda till en mandatperiod om 1 år. Under året har vi haft 7 protokollförda möten. Vi startade året med vår US-weekend som hölls på Gits gård utanför Falkenberg den 9-10 mars. Helgen genomfördes även detta år i samarbete med Hallands DUS. Under helgen fick barn och ungdomar från båda distrikten lära sig det mesta om hur man arbetar i en Ungdomssektion, dela med sig av egna erfarenheter och självklart leka många roliga lekar. Under söndagen fick man lyssna på Linn Olsson som höll en inspirerande föreläsning och efter detta höll vi vårt årsmöte som var välbesökt. Från vårt distrikt deltog 21 barn och ungdomar, från 6 olika föreningar. Under våren anordnade vi hejaklackstävling under andra och tredje omgången i Bohuscupen hoppning ponny. Lysekils Ryttarförening vann hejarklackstävlingen och priset var ett kilo härligt godis. I finalomgången var det Lysekil som kammade hem den åtråvärda pokalen med gravyren Årets bästa hejaklack. 11

12 Den 12 maj var der dags för kunskapstävlingen Vi i stallet som hölls på Tjörns ridklubb. Ämnet var Sitt upp. Långeberga ridklubb kammade hem första priset och Tjörns ridklubb kom på en hedrande andra plats och vann även hejaklackspriset. Under hösten, närmare bestämt den 28 oktober anordnade vi en US-proffs dag på Kvibergs vandrarhem med temat Trygg i stallet. Nomineringarna till Årets ungdomssektion och Årets ungdomsledare strömmade in under hösten och det var väldigt svårt att välja vinnarna då det görs ett fantastiskt jobb ute på distriktets föreningar. Årets ungdomssektion i vårt distrikt blev Råda ridklubbs ungdomssektion och Årets ungdomsledare blev My Helin från Billdals ridklubb, superstort grattis till er! Den 8 december deltog vi på årets Ungdomsledarkurs och presenterade DUS och vårt arbete för de blivande ungdomsledarna. I övrigt har vi under året arbetat med att ta fram en DUS folder med lättillgänglig information om våra aktiviteter samt kontaktuppgifter. Vi har även arbetat med vårt faddersystem och försökt upprätta bättre kontakt med ungdomssektionerna ute i distriktet. Vi har under året skickat ut två nyhetsbrev, ett under våren och ett under hösten, som har gått med som bilaga i medlemstidningen Häst och ryttare. Vi i DUS vill tacka alla ungdomssektioner i distriktet, distriktsstyrelsen, SISU och Hallands DUS för ett gott samarbete under 2013 och hoppas på ett minst lika härligt 2014! Ungdomsledarkursens deltagare på besök hos Handikappförbundet, nov-2013 Foto: Kerstin Gunnesson 12

13 Idrottslyftsträff på Clarebergs Rk 3 september 2013 Foto: Kerstin Gunnesson Besöksverksamheten Ansvariga: PO Gustafsson, och Nina Anyai. På grund av att det nya materialet gällande kvalitetsmärkning och besöksverksamhet som skall tas i bruk 2014 avvaktade vi dessa nya riktlinjer och det beslutades att vår besöksgrupp där PO Gustafsson och Nina Anyai ingår först skulle börja åka ut under 2014 till våra föreningar och då i första hand till ridskolorna och därefter övrig verksamhet och detta under en treårsperiod och då skall alla föreningar ha fått ett besök. Besöksgruppen har varit behjälplig hela året för rådgivning per telefon. 13

14 Utbildning/Aktiviteter Under året genomfördes följande träffar, utbildningar och kurser: Kick Off Instruktörer Mental coachning Ungdomsledarutbildning steg III Resa till Flyinge Rep.kurs för hoppdomare och överdomare Instruktörsfortbildning Clinic, E Lundholm Domarutbildning dressyr Arrangörs o lagledarmöte Ridlärardag, SvRf Ungdomskonferens Fortbildning sitsträning Programridning Möte med ridklubbarna inför Förbundsstämman Vi i stallet Ridledarkurs, Uddetorp Värdefullt Idrottslyftet informationsmöte Fortbildning, sitsträning uppföljning instruktörer Fortbildning, Sylve Söderstrand o Lotta Björe Säkerhetskonferens Equipe möte Tävlingsmöte, Stormöte Fortbildning för B & C tränare, dressyr Domarutbildning dressyr Ungdomsledarutbildningen steg I och II januari januari januari februari februari februari februari mars mars mars mars april april april maj juni/juli september september september oktober oktober oktober oktober november november november- december Cirkelledarutbildningar i samverkan med Sisu Idrottsutbildarna hela året 14

15 Fortbildning för Elisabeth Lundholm 11 februari på Göteborgs Frk Foto: Kerstin Gunnesson Elisabeth Lundholm höll en uppskattad fortbildning för Instruktörer i vårt distrikt, det var, totalt 30 stycken, teori på förmiddagen och efter en uppskattad lunch var det praktik i ridhuset. För domarutbildningen i dressyr har Britt Hammar varit ansvarig. Fortbildning för domare och överdomare har varit ett samarrangemang med Hallands Ridsportförbund, och Bengt Sånesson var föreläsare. Under året har SISU:s personal ansvarat för lärgruppsledarutbildning på klubbar inom distriktet. I samverkan med Sisu Idrottsutbildarna har också klubbar inom distriktet medverkat i Idrotten Vill aktiviteter och där tagit fram värdegrund, vision, målsättning och handlingsplan för sin förening. Ungdomsledarkursen hölls som vanligt under tre helger med Jessica Widenmark och Jenny Lerge som ansvariga var för sig och 32 ungdomar har blivit nyutexaminerade som ungdomsledare. Fortbildning för Instruktörer med kursledare Karina Möller har hållits vid 2 tillfällen en på Storås Rk och en på hösten på Kongahälla Rs med temat Sitsen, en uppskattad utbildning/fortbildning. 15

16 Utbildningssektionen har också under året haft ett antal träffar med Sisu och deras konsulenter och planerat för kommande projekt i distriktet Ansvariga för utbildning under året har varit från styrelsen Sandra Frisell, Michaela Görloff, Robert Fritz och från kansliet Kerstin Gunnesson. På bilden är det intresserade elever från Kitas Gymnasium i Göteborg som efterfrågat ett besök av Göteborg & Bohusläns Ridsportförbunds distrikt och Kerstin Gunnesson, konsulent från distriktet, informerade eleverna om vad Svenska Ridsportförbundet och de 19 distriktsförbunden verkar och står för. Många stora och små frågor avhandlades och eleverna fick en hel del nyttig information med sig i bagaget. Foto: Linn Widmark 16

17 Glad Alleby representant, Gunilla Adolfsson fick ta emot 1.a pris av Christina Christensson Alleby Rk var resultatmässigt bäst på distriktets lagtävlingar under året. Foto Kerstin Gunnesson 17

18 Engagerade B och C tränare på fortbildning för Elisabeth Lundholm under teoripasset, nov-12 Foto Kerstin Gunnesson Tävling Ansvariga från styrelsen har varit Christina Christensson, och övriga i tävlingskommittén har från våra medlemsklubbar varit Lisbeth Wessberg Ledner, Bulycke Rf, Annica Jonsson, Valsängs Rf, Kajsa Andreasson, Hällingsjö Rf, Sara Karlsson, Torslanda Rk, Leila Tanttari Kungälvs Hästsportklubb och från kansliet har Kerstin Gunnesson och Ingela Lindgren deltagit. TS har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten. Tävlingssektionen har under året funnits tillhands för våra föreningar både via mejl och via telefon, de har också arbetat för distriktets lagtävlingar, regler, sponsring mm. Ett arrangörs- och lagledarmöte hölls inför vårens cuper den 12 mars med ett 30 tal intresserade representanter från våra klubbar. Det årliga tävlingsmötet på hösten hölls den 17 november i Kvantum Arenas lokaler i Stora Höga, med ca 16 klubbar representerade och drygt 36 intresserade medlemmar. 18

19 Inventeringsgruppen i dressyr har bl.a. haft Programridning för Anki Tifelt, deltagarna filmades och ett par veckor senare gicks ritterna igenom då tillsammans med domaren, ett uppskattat inslag. Vi ser med tillförsikt fram emot 2014 då vi har många engagerade klubbar och medlemmar som vi tror kommer att vilja hjälpa till med distriktets tävlingsverksamhet i någon form. Glädjande så har vi totalt 1428 ryttare som löst licens i vårt distrikt, 74 st. fler än under Antalet tävlingsdagar i vårt distrikt slutade på 145 st. fördelat på 25 ponny dressyr, 31 häst dressyr, 34 ponny hopp och 32 st. hopptävlingar för häst. Dessutom skall tilläggas ett antal Gymkhana, Körning och Fälttävlans- och Working Equitationstävlingar samt 109 klubbtävlingar inkl. Pay and Jump. Totalt utfärdades licenser i hela Sverige, fler än under 2012 Totalt häst och ponnylicenser är lösta under Antal starter totalt i landet under 2013 var , 758 fler än under 2012, då är hoppning, dressyr, fälttävlan, körning, distansritt och funktionshindrade inräknade Ryttarranking i vårt distrikt i de grenar som finns registrerade i tdb: Hoppning: Dressyr: Fälttävlan: Distans: Körning: Funktionshindrade: Kajsa Karlsson, Junior och YR, Billdals Rk Josefin Hansén Billberg, Senior, Västkustens Hrf Frida henningsson, Junior och YR, Spekeröds Rk Daniela Nilsson, Senior, Kungälvs Hästsportklubb Annie Mattsson, Junior och YR, Spekeröds Rk Karolina Stenfeldt, Senior, Tanums Rk Ann Christine Sander, Senior, Torslanda Rk Marcus Clasén, Junior, Ghcc Ida Lindström, YR, Ghcc Karin Mårlind, Senior, Ghcc Ann Helen Svensson, Kungälvs Hspk Antal tävlingstillfällen i distriktet under 2013 var drygt 254st. varav 109 klubbtävlingar inklusive Pay & Jump Under 2013 anordnade distriktet lagtävlingar såsom Bohuscupen, allsvenskan div. I div. II och distriktsmästerskap. Distriktet hade 112 startande lag under 2013 en ökning från föregående år med 3 stycken, en jämförelse med 2010 visar att distriktet då hade 139 anmälda lag Distriktet har också lagt ut Mountain Horse Cup, Sveland Cup. På Torslanda Rk hölls DM i dressyr och hoppningens DM gick av stapeln på Åby Travbana med Mölndals Ridklubb som arrangör 19

20 Gymkhana 2013 Grenledare: Younes Ahlbom 2013 arrangerades Bohuscupen och Vårcupen som är 2 separata klasser som fördelas på tre olika tävlingstillfällen. Bohuscupen är för ryttare under 18 år och Vårcupen för överåriga ryttare. Våra tre olika SM (lag, par och individuellt) arrangerades. I lag SM finns det bara en klass men i par och individuellt så korar vi även juniormästare. Landslaget genomförde tävlingar i Norge och i Sverige innan resan till EM på Irland. Sverige vann, tog sig till A-final vilket var ett stort steg framåt. Väl i A-finalen kom Sverige tyvärr sist men det var en nyttig erfarenhet för alla inblandade. VM hölls i Nya Zeeland Sverige hade tyvärr inte råd att skicka ett lag. I år hölls individuella VM i Danmark. Tolv svenska ryttare tog chansen att tävla där. Här är vinnarna för 2013 Lag tävlingar och Cuper Bohuscupen Vårcupen SM Par tävlingar SM Senior SM Junior Individuella tävlingar SM Senior SM Junior Vinnare GFRK Alingsås RS Alleby RK Vinnare Julia Call (Hålta IK) & Josefin Ericson (Alleby RK) Belinda Bensby (Alleby RK) & Linnea Udén (Alleby RK) Vinnare Julia Call (Hålta IK) Isabelle Knutsson (Alleby RK) Gymkhana prisutdelning 20

21 Robert Fritz med SM vinnaren junioren Isabelle Knutsson DISTRIKTSMÄSTARE 2013 DM Dressyr Ponny Torslanda RK 22 september 2013 Ponny Kat. B Guld Cornelia Johansson Jessika Billdals Rk Ponny Kat. C Guld Frida Henningsson Echnaton Spekeröds Rk Silver Alice Lundqvist Kulltorps Flavour Torslanda Rk Brons Lovisa Wessblad Casentino Arden Årekärrs Rk Ponny Kat. D Guld Angelina Svedbo Stella Z Torslanda Rk Silver Cajsa Bergh Andersson Dumle Torslanda Rk Brons Sofia K Säterskog Horshaga Pompom Torslanda Rk DM Dressyr Häst Torslanda Rk 21 september 2013 Junior Guld Frida Heningsson Labero Spekeröds Rk Silver Fanny Ringström Petronella L Torslanda Rk Brons Johanna Oskarsson Chegina Göteborgs Frk Young Rider Guld Linnea Löfgren Chantino Helenedals Rk Silver Sofia Backman Gineborgs Magnum Göteborgs Frk Brons Fanny Ringström Petronella L Torslanda RK Seniorer Guld Pernilla Andersson McKillian Torslanda RK Silver Lotta Centergran Spader Ess F Torslanda Rk Brons Frida Johannisson Roncalli Göteborgs Frk 21

22 DM Medaljörer Seniorer Hoppning 2013, Elin Badski Johansson Guld, Rebecca Jonsson Silver och Josefin H Billberg brons. Foto: Annica Jonsson Lag SM Dressyr, 3 ryttare ut distriktets dressyrgrupp, Therese Nilsson, Maria Höglind Björk, Sylvia Håkansson och tränare Anki Tifelt 22

23 DM Hoppning Ponny Mölndals Rk 22 september 2013 Ponny Kat. B Guld Anna Åström Whoppy Stenungsunds Hrf Silver Fanny Kkulllmyr Give Us a Buzz Mölndals Rk Ponny Kat. C Guld Julia Lundgren Niels Sotenäs Frk Silver Axelina P Häggström Cleopatra Mölndals Rk Ponny Kat. D Guld Michelle Hoffback Poetic Kelly RC 108 Torslanda RK Silver Matilda S-Hägg Birchgrove Diamond Göteborgs Frk Brons Axelina P Häggström Shu B Dee Mölndals Rk Victoria Wallenstam Glad SM från vårt distrikt, Billdals Rk vinnare i Young Rider hoppning, GRATTIS! DM Hoppning Häst Askims Fältrittklubb 16 september 2012 Junior Guld Anna Skårberg Aladdin Billdals Rk Silver Olivia Jansson Classic Way 3 Stenungsunds Hrf Brons Alexandra Revell Wadelheid Billdals Rk 23

24 Young Rider Guld Jens Magnusson Cardo de Ley Stenungsunds Hrf Silver Isabelle karlsson RS Silke Uddevalla Rf Brons Linnea Konnberg Nico Celeste Billdals Rk Senior Guld Elin Badski Johansson Oh La La F Västkustens Hrf Silver Rebecca Jonsson Carillo Valsängs Rf Brons Josefin H Billberg Urban Hero T Västkustens Hrf Resultat div. I Ponny dressyr: Resultat div. I Ponny Hopp: 1: a Göteborgs Frk 1: a Billdals Rk 2: a Torslanda Rk lag 1 2: a Mölndals Rk lag 1 3: a Årekärrs Rk/Alleby 3: a Mölndals Rk lag 2 4: a Bohusläns Hspk Resultat div. I Häst dressyr: 1:a Helenedals Rk 2:a Torslanda Rk 3:a Kungälvs Hspk Bohuscupen Ponny dressyr: Bohuscupen Häst dressyr 1: a Alleby Rk 1: a Askims Frk 2: a Kongahälla Rs 2: a Bulycke Rf 3: a Orust Rk 3: a Orust Rk Bohuscupen Ponny hopp Bohuscupen Häst Hopp 1: a Hällingsjö Rf 1: a Bulycke Rf 2: a Billdals RK lag 2 2: a Kållereds Rf 3: a Årekärrs Rk 3: a Billdals Rk 4: a Valsängs Rf 5: a Tanums Rk 24

25 Bohuscupen Gymkhana 1: a Göteborgs Frk 2: a Alleby lag 1 3: a Frillesås R & KK Div. II Ponny dressyr Div. II Häst dressyr 1: a Alleby Rk Inställd på grund av för få starter i sista omgången 2: a Kongahälla Rs 3: a Årekärrs Rk Div. II Ponny hopp Div. II Häst hopp 1: a Billdals Rk Inställd på grund av för få startande lag 2: a Uddevalla Rf 3: a Sotenäs Frk DM vinnare Young Rider dressyr 2013 Linnea Löfgren guld, Sofia backman, silver och Fanny Ringström brons. Avtal har skrivits med Agria Djurförsäkring och Hööks Hästsport om sponsring av priser till vår Bohuscup för ponny och häst i både hoppning och dressyr under Avtalet undertecknades vid en trevlig ceremoni under Scandinaviumtävlingarna

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2012 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 21 mars, 2013 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Organisation Inom Hallands Ridsportförbund finns följande sektoner och kommittéer: Ungdomssektionen (DUS) Utbildning Tävlingssektionen

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2012 Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion 2012 har varit ett händelserikt år med några nyförvärv i DUS styrelse, många aktiviteter och inspirerande träffar/utbyten. Nedan följer

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset.

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset. Verksamhetsberättelse 2014 - första priset. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2014 Annat exempel är Hästkampen som genomfördes i samarbete med Kvinnerstaskolan med kesbergs Hästsportförenings

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet PROGRAM Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Distriktets ordförande Gudrun Orava Presentation av Svenska Ridsportförbundet Ulf Brömster (SvRF) 18:35 En perfekt match? Samspel mellan häst och människa.

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika klubbar i Värmland: Ordförande: Elin Fridlund Vice ordförande: Lisa Värnefors

Läs mer

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Tidsplan 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Vilka är vi i kommittén? Kontaktperson Klubb Roll Agneta Kindholm Hålta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 1 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte 1 Kallelse Härmed kallas du till årsmöte för Täby galopps ponnyklubb i klubbrummet på Stall Lilla Rörby Söndagen den 14 februari 2016, kl 13.00 Dagordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING Punkt Ärende Hänvisning mm. 10.00 Välkomstanförande Medaljörerna hedras Stämmans öppnande Svenska Ridsportförbundets ordförande Anders Mellberg Öppningsanförande

Läs mer

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland.

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. 3:e november i Vara Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. Distriktshöstmöte med val till våra sektioner mm Tävlingstermin våren 2016, planering

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Ämne: Mötesordförande: Ordförande: Ridhus Chef: Årsmöte Borås Fältrittklubb Pia Kilbo Nanette Espinasse Sara Eriksson Datum: 2016-02-28 Plats: Borås Fältrittklubb,

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Styrelsen 5 Verksamhetsplan 2014 med avstämning 6 Nedslag i verksamheten 8

Läs mer

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014 Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 8 1. Klubben Alleby Ridklubb är en ideell förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Klubben är belägen i Torslanda, Göteborgs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2016

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2016 Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2016 Sida 1 av 9 1. Klubben Alleby Ridklubb är en ideell förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Klubben är belägen i Torslanda, Göteborgs

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

VERK SAM HETS BERÄT TELSE

VERK SAM HETS BERÄT TELSE VERK SAM HETS BERÄT TELSE 1 2012 ÖREBRO LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 verksamheten Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet 1 STADGAR 2 STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND (VRF) Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet.

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. PROTOKOLL Årsmöte 2012 Tid: 1 Mars 2012 Plats: Vindelngallerian, Vindeln 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. SvRF representerades

Läs mer

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010 Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset.

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Närvarande: 25 deltagare. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Robin Gustavsson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2017 Södermanlands ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och

Läs mer

Ponnyallsvenskan 2010

Ponnyallsvenskan 2010 Regler Ponnyallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien i

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län Gemensamma Deltagare i DM måste tävla för klubb som är ansluten till Stockholms bestämmelser Läns Ridsportförbund StRF. DM och -DM arrangeras

Läs mer

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11 Regelverk 2011 Senast ändrad 2011-02-11 Idrottens Hus Box 384 831 25 ÖSTERSUND 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Då är det nytt år och med det lite nya

Läs mer

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål 1 Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen

Läs mer

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Tid: Måndagen den 21 mars 2011, kl. 17.30 Plats: Närvarande: Frånvarande: KRK Maria Andersson, ledamot Lars Boberg, ledamot Karin Johansson, ledamot

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström sid 1 (9) Plats och tid kl. 14 45-15 35 Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 19 mars 2016 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Emma Olsson-Björs,

Läs mer

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Allmän information Medlemsantal Kvinnor Män 0-6 år 7 3 7-12 år 60 7 13-20 år 95 6 21-40 år 67 13 40 > 50 26 279 55 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Övriga

Läs mer

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat.

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat. Protokoll PROTOKOLL Årsstämman 2013 Tid: 17 Mars 2013 Plats: Ansia konferens, Lycksele 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2014

Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland och Västmanland för året 2014 Södermanlands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck

Läs mer

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag efter att ha haft diskussioner om kompetens, geografisk spridning etc. hos de ledamöter

Läs mer

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare.

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Strategi 2024 WE Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Grupp1 : Anna N, Ulrika P, Gabriella P, Malin B, Åsa T, Ingela H Delmål för 2016/2017

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

Protokoll fört vid TS-möte den 23 april 2015 på Susedalens K&RK

Protokoll fört vid TS-möte den 23 april 2015 på Susedalens K&RK Protokoll fört vid TS-möte den 23 april 2015 på Susedalens K&RK Närvarande: Sverker Magnuson, Eva Karlberg, Hanna Johansson, Yvonne Johansson, Fia Hanssen, Tomas Boman Ej närvarande: Kerstin Collin, Anna

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Protokoll Distanskommittén

Protokoll Distanskommittén Protokoll Distanskommittén Möte på Scandic Örebro 2013-06-16 Deltagare: Marianne Eriksson, Gitz Johansson, Frida Söderström. Från 2013-81 till och med 2013-83 medverkade Ulf Steisjö. 2013-72 Mötet öppnas

Läs mer

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 1 Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 Tid: 2015-03-19 kl. 15.00 Plats: Tommarps Bygdegård Kallade: Samtliga klubbar i distriktet Närvarande: HBK, KLL, KÄR, KÄV, LBO, RON, RVK, SIM, TBG,

Läs mer

Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Verksamhets- och förvaltningsberättelse 1 2011 Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2 Styrelsen Styrelsearbetet har letts av ordförande Hans Jansson och styrelseledamöterna Gun Ehnvik, Per Willén, Lina Östlund-Lagerström, Annica Kårelius,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2015

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2015 Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2015 Sida 1 av 9 1. Klubben Alleby Ridklubb är en ideell förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Klubben är belägen i Torslanda, Göteborgs

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Kick-Off För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Dagens upplägg Tävlingar 2016 och 2017 Vad krävs för att få tävla? SoRK:s funktionärer T-SEK Verksamhetsplan/Värdegrund TDB och Equipe och tävlingsplatsen

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Ridsportallsvenskan 2010

Ridsportallsvenskan 2010 Regler Ridsportallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Div I Hoppning

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Årsmöte Norra Bohusläns Sportryttarförening

Årsmöte Norra Bohusläns Sportryttarförening Årsmöte Norra Bohusläns Sportryttarförening Tid och plats 3/2-2017, Kl:19.00 på Husebo Gård Närvarande Mai-Britt Johannessen Petra Palm Monica Karlsson Josefin Samuelsson Jon Kleppe Celine Kleppe Nadine

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Besöksgruppens funktion Besöksgruppen fungerar som en rådgivande, inspekterande och kontrollerande resurs till distriktets anslutna

Läs mer

Protokoll fört vid Partille Ridklubbs årsmöte Söndagen den 23 februari kl.17:00 i klubblokalen, Åstebo

Protokoll fört vid Partille Ridklubbs årsmöte Söndagen den 23 februari kl.17:00 i klubblokalen, Åstebo Protokoll fört vid Partille Ridklubbs årsmöte 2014. Söndagen den 23 februari kl.17:00 i klubblokalen, Åstebo Årsmötet öppnas Partille Ridklubbs ordförande Björn Aronsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

5 Paragrafen kan kompletteras enligt önskemål.

5 Paragrafen kan kompletteras enligt önskemål. KOMMENTARER TILL TYPSTADGAR FÖR FÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Allmänt Typstadgarna är i sig inga egna stadgar utan kan användas som underlag för upprättande av föreningens egna stadgar.

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2016 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014.

Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014. Karlshamns Hundungdom Årsmöteshandlingar 2015 1 Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen Christer Nilsson Catja Knutsson Moa Gustafsson Julia

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer