Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds"

Transkript

1 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013

2 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande av föredragningslista för mötet 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande för mötet 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare samt val av två rösträknare 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2013 Distriktets revisorers berättelse för samma tid 8. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 9. Val av ordförande i distriktet, för en tid av ett år. Fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst 6 och högst 12 stycken jämte 3 5 suppleanter 10. Val av övriga ledamöter och suppleanter 11. Anmälan av ungdomsrepresentant (under 26 år) vald av distriktets ungdomssektions årsmöte att ingå som ordinarie ledamot i styrelsen för en tid på ett år, jämte personlig suppleant för samma tid 12. Val av en revisor och personliga suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år 13. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen 14. Beslut om val av ombud och suppleanter till förbundsstämman 15. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-distriktets årsmöte (VSIF) 16. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i stadgarnas paragraf 13 samt av distriktsstyrelsens förslag 17. Beslut om årsavgift 18. Verksamhetsplaner för 2014 enligt 16:7 19. Mötets avslutande 2

3 Verksamhetsberättelse 2013 för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund I styrelsen för Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund har under året ingått följande ledamöter och suppleanter: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Nina Anyai ordförande Lisbeth Ledner, tävling Maya johansson sekreterare Sandra Frisell, utbildning Christina Christensson tävling Eva Gustafsson, kassör Leila Tanttari tävling Michaela Görloff utbildning Robert Fritz utbildning P O Gustavsson besöksverksamhet Astrid Pleijel ungdom Evelina Wikström personlig suppleant till Astrid Pleijel Styrelsemöten Distriktsstyrelsen har under året haft 7 st. protokollförda styrelsemöten. Anställda Kerstin Gunnesson och Ingela Lindgren har varit anställda under Medlemsstatistik 57 st. anslutna klubbar/föreningar per den Totalt medlemmar vilket är en ökning med 200 medlemmar sedan föregående år. Göteborgs- & Bohusläns Ridsportförbund har varit representerat på nedan angivna konferenser, i arbetsgrupper, styrelser och träffar under verksamhetsåret 2013: Vår ordförande är nu ledamot i Ridskola och Anläggning, RAS, samt också ledamot i Ridskolan Strömsholms styrelse, RSAB, samt också sammankallande i arbetsgruppen som arbetar för hur en framtida kvalitetsmärkning och besöksverksamhet skall se ut i våra föreningar och distrikt. Idrott & föreningsförvaltningens träffar under året med Ioff:s Carola Helltén och Linus Kron och ny chef Pia Zätterström har representerats av Nina Anyai och Kerstin Gunnesson 3

4 Tävlingskonferens, Arlanda januari, representanter Christina Christensson och Kerstin Gunnesson Besöksgruppskonferens, januari, representant Nina Anyai Grenledarträff, Såstaholm 9-10 februari, Representanter Christina Christensson och Kerstin Gunnesson Förbundsstämma, maj, SvRf Uppsala, representanter: Nina Anyai och Maya Johansson Ordförande/Konsulentkonferens september, Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Tävlingskonferens, Stockholm 1-13 oktober, representanter Christina Christensson och Kerstin Gunnesson Säkerhetskonferens november representant Nina Anyai Tjänstemannakonferens/Idrottslyftet/Sisu Idrottsmodulen april representant: Kerstin Gunnesson Möten under året med Strategigruppen för Göteborgsidrottens Anläggnings- och Värdegrund för barn och ungdomar Representanter: Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Tävlingsmöte Kvantum Arena, Stora Höga, foto Kerstin Gunnesson 4

5 Träff med representanter från de största sporterna i Gbg kommun, på bilden från vänster fotbollen, ishockey, innebandy, tennis och ridsporten, övriga sporter som är med i gruppen och inte finns med på bild är gymnastik, konståkning, handboll, funktionsnedsatta och friidrott Foto: Kerstin Gunnesson Vi har under flera år och så även under 2013 varit representerade i en grupp tillsammans med de 10 största idrotterna i Gbg-området såsom fotboll, handboll, innebandy, gymnastik, tennis, konståkning, ishockey, friidrott, funktionshindrade och ridsporten. Vi har bl.a. arbetat fram ett värdegrundsdokument för barn och ungdomar samt också arbetat fram ett dokument som rör anläggningsfrågorna i respektive sporter, denna skrivelse kommer vi att under 2014 presentera för Idrott & föreningsförvaltningen och dess nämnd. Även representanter från Idrott och föreningsförvaltningen, Göteborgs kommun, samt Västsvenska Idrottsförbundet har varit med. Ridsportens behov i Göteborgs Kommun fram till år 2018, utan inbördes ordning Bakgrund I augusti 2002 gav Idrotts- och föreningsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna, för och att utarbeta ett förslag till utvecklingsplan i Göteborgs Stad. Efter en bred samverkan med Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund och dess föreningar samt med berörda förvaltningar, myndigheter och andra organisationer i Göteborg utarbetades ett förslag till utvecklingsplan för ridsporten och dess anläggningar. 5

6 Utvecklingsplanens syfte var att ge inriktning och vägledning för hur kommunen och ridsporten i Göteborg tillsammans skall arbeta för att kommunens ekonomiska stöd och insatser skall få bäst nytta och för att ridsportens anläggningar, ridvägar och verksamhet skall utvecklas godkändes förslaget till utvecklingsplanen av Idrotts och föreningsnämnden, och att den skulle ingå som underlag i Idrotts- och föreningsnämndens fortsatta budget- och verksamhetsplanering. I utvecklingsplanen namngavs 10 prioriterade anläggningar: Askims Fältrittklubb, Billdals Ridklubb, Långeberga Ridklubb, Årekärrs Ridklubb, Göteborgs Fältrittklubb, Storås Ridklubb, Alleby Ridklubb, Clarebergs Ridklubb och Göteborgs Handikappridklubb. Dessa ridklubbar fick benämningen prioriterade ridanläggningar. Dessa ridanläggningar har/ hade ungdomsverksamhet i form av ridskola. (Observera att idag är inte Årekärrs Ridklubb med bland de prioanläggningarna, då den idag drivs i helt privat regi.) Utöver dessa ridskolor, är området norr om galoppbanan i Säve, betecknat som ett samlat ridområde med förutsättningar att utvecklas som ett evenemangsområde med bl.a. tävlingsarena utomhus för hoppning och dressyr. Vidare ger området förutsättningar för utveckling av galopp och gymkhana i ponnysporten, övriga grenar såsom körning och fältritt samt westernridning och ridverksamhet med islandshästar. Slutsatsen är alltså att kommunens framtida insatser för att utveckla ridsporten bör riktas främst till de prioriterade ridskolorna och ridområdet norr om galoppbanan i Säve. I utvecklingsplanen beskrevs investeringsbehovet till ovan prioriterade ridklubbar och område till ca 100 miljoner kronor, utav dessa ingick anläggande av ridvägar för 20 miljoner. Observera att det är 2004 års penningvärde. Kostnaden beräknades utifrån att de genomfördes som föreningsprojekt. Och bedömningen var att om det skulle vara möjligt för föreningarna att genomföra projekt i denna storleksordning utan att behöva höja redan höga avgifter, (i förhållande till flertalet andra idrotter), var och är att kommunens investeringsbidrag svarar för en större andel av kostnaderna än vad som normalt skedde då och sker idag. Detta innebär att ramarna för investeringsbidrag behöver utökas under de kommande åren, alternativt att omprioriteringar behöver göras i förhållande till andra verksamhetsområden. Glädjande, utifrån utvecklingsplanens förslag, satsade Göteborgs Kommun under , 40 miljoner, varav 20 milj. på upprustning och utbyggnad av ridklubbarnas anläggningar samt 20 milj. på att bygga och anlägga nya ridvägar. I rapporten, som utarbetades och var klar i februari 2010 och beskrevs vad som blev gjort för de 40 miljonerna samt hur man bör gå vidare för att nå målen med planen. Rapporten var ett resultat av samarbetet mellan Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och Natur samt Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund. Nuläge Som nämnts så var investeringsbehovet i pengar 2004, ca.100 miljoner, och det gjordes en satsning på 40 miljoner, varav 20 gick till anläggningar och 20 till ridvägar. Viktigt att nämna är att kommunen även har bidragit med att ställa upp med kommunal borgen i ett flertal fall till investeringar som klubbarna har gjort, vilket har gjort ett flertal projekt möjliga, men det är viktigt att poängtera att detta bidrar till väsentligt ökade kostnader för klubbarna och ställer stora krav på verksamheten och bidrar till att det är mycket svårt att hålla nere avgifterna för barn och ungdomar i verksamheten. Behovet är fortfarande mycket stort när det gäller att utveckla och förbättra våra ridanläggningar, och tyvärr har vi inte märkt av någon förändring i bidragsgivningen när det 6

7 gäller våra investeringar i tillbyggnad eller nybyggnation, utan det är fortfarande så att vi får ta mycket stort eget ekonomiskt ansvar för de investeringar som krävs för att till fredställa dels myndighetskrav och för att vi ska kunna utveckla våra ridskolor till attraktiva och avgiftsvänliga idrottsanläggningar för våra barn och ungdomar. Och eftersom i princip varje förening/klubb ansvara för sin anläggning gällande byggnader, drift och underhåll till nästan 100 % själva, det finns undantag där kommunen äger helheten och hyr ut till klubben. Men även där har man ett stort egenansvar. På grund av detta så är anläggningsbehovet beskrivet på ett annorlunda sätt än för idrotter som bedriver sin idrott i av kommunen byggda anläggningar i mycket stor utsträckning. Dessutom så bedriver vi en sport där vår utrustning, hästen, inte går att med sig på samma sätt som t.ex. handboll eller fotboll, till en gemensam anläggning som många andra idrotter, men vi vet att det finns även andra idrotter som har svårigheter med detta. Så det som förbundet beskriver är kort och gott det behov som de prioriterade ridanläggningarna fortfarande anser att de behöver för att kunna utveckla och behålla sina medlemmar, och som förbundet stödjer till 100 % utan någon inbördes prioriterad ordning. Det är däremot av stor vikt att prioritera investeringar där det ställs myndighetskrav utifrån lagstiftning, för både djur och människor. Följande föreningar har mycket utförligt beskrivit behoven av investeringar fram till 2018, och de finns att tillgå hos distriktsförbundets kansli och naturligtvis hos respektive förening, här i detta dokument skriver vi vilka föreningar, och vad som investeringsbehovet innebär i stora drag, samt ungefärlig investeringskostnad. Alleby Ridklubb: Renovering och upprustning av befintliga byggnader. Askim Ridklubb: Upprustning av hagar/ridvägar, omklädningsrum med dusch, traktor. Billdals Ridklubb: Renovering/ombyggnad av klubbhus, inredning av tredje våning samt omklädningsrum. Bulycke Ryttarförening: Nya stallar, omklädningsrum, upprustning av personalutrymmen Clarebergs Ridklubb: Göteborgs Fältrittklubb: Långeberga Ridklubb: Storås Ridklubb: Manege, upprustning hästhagarna. Renovering av ridhus, foderkammare och stallar, anlägga nya hagar, byta fönster, skrittmaskin, byta till energisnål belysning, lekplats, renovera och asfaltera utomhusmiljön. Hela anläggningen har ett stort behov av upprustning. Stall, stort renoveringsbehov eller nytt, större/nytt ridhus, större paddock. Våra föreningars investeringsbehov är mellan 2-3 miljoner upp till 8-9 miljoner per förening beroende på omfattningen. Varje förening sköter sin egen talan inför den eller de förvaltningar som kan vara inblandade i respektive projekt, och förbundet ställer alltid upp om så önskas när det gäller stöd eller rådgivning. Förbundet anser att samtliga projekt bör behandlas av kommunen med stor respekt och med ambitionen att medverka till att behoven blir tillfredställda inom rimlig framtid, allt enligt intentionerna med Utvecklingsplanen för Ridsporten i Göteborgs Kommun. För att hålla en någorlunda jämnt takt i detta arbete bör stödet i form av rent bidrag öka väsentligt till våra föreningar när det gäller investeringar i byggnader och mark, och att man beslutar att årligen avsätta ett antal miljoner till ridsporten i den investeringsbudget som Idrott och föreningsförvaltningen lägger inför framtiden, för att trygga anläggningsutvecklingen för Ridsporten i Göteborgs Kommun enligt de planer och förslag som finns i utvecklingsplanen. 7

8 Intervju med Emma Emanuelsson på VW Rider Tour, foto Kerstin Gunnesson Det är också glädjande att distriktet har haft ett mycket aktivt DUS. De ungdomar som har verkat under året är, Michaela Görloff, Helena Näslund, Astrid Pleijel, Sofia Arvidsson, och Evelina Wikström som alla har arbetat mycket målmedvetet. De har fått stöd och möjligheter genom att vi har bidragit med både ekonomiska och personliga resurser. Vi kan se fram emot ytterligare ett år där barn och ungdomar i vårt distrikt får ta del av roliga och utvecklande aktiviteter. Vårt årsmöte 2013 hölls på Kvantum Arena i Stora Höga som behandlade 2012 års verksamhet, där skulle en representant från Svenska Ridsportförbundet, Helena Carlsson, ledamot i SvRf:s styrelse samt ordförande i CUS, Centrala Ungdomsstyrelsen varit med men tyvärr kom sjukdom emellan så Nina Anyai lämnade informationen från Svenska Ridsportförbundet. Vi är medvetna om att vi inte når upp till allt vi vill och önskar, men ambitionen finns, och med våra medlemsklubbar och föreningar som konstruktiva pådrivare och medhjälpare så kan och kommer vi att få ett distrikt som motsvarar det som våra medlemmar och förtroendevalda i klubbar/föreningar så gärna vill ha. Distriktet har vid ett tillfälle under året gett ut en distriktsbilaga i Häst & Ryttare. 8

9 Några av deltagarna på vår träff Kommundialogen nov-13 Foto Kerstin Gunnesson Vår monter på VW Riders Tour, april-13 9

10 Deltagare vid vår Säkerhetskonferens 24 oktober 2013 Foto: Kerstin Gunnesson Idrottslyftet Regeringen har beslutat att ge idrottsrörelsen fortsatt förtroende att genomföra och utveckla Idrottslyftet. Numer ingår Idrottslyftets 500 miljoner ingår i det fasta idrottsstödet. Mycket har hänt under Idrottslyftet fem år. Det kanske viktigaste är att många föreningar har börjat tänka i banor av vision och utveckling. De har börjat diskutera vad de vill med sin verksamhet och hur de ska utforma den för att nå dit. Det är en process som måste vara ständigt pågående. Det är glädjande att Idrottslyftet inte tagit slut utan Riksdagen har beslutat att integrera det i statens ordinarie idrottsstöd. Ridsporten har under 2013 fått 10,3 miljoner i Idrottslyftsstöd, det har från föreningshåll skickats in 781 ansökningar och 591 projekt har beviljats från 309 föreningar. I vårt distrikt har 32 klubbar beviljats medel och det har utbetalats totalt till föreningarna en summa av kr, att jämföras med att det i Skåne utbetalades ca kr och i Västergötland ca kr i Idrottslyftsmedel. Inriktning på projekten är främst Träningsstöd, Hästkunskap, Ungdomsledarkurser, och Pröva på/nyrekrytering med flera, Integration, Grönt kort, Föreläsningar, Intern ledarutbildning. Göteborg och Bohusläns distrikt fick : - till verksamhetsutvecklingsmedel under

11 Engagerade Dus ledare under temat Trygg i Stallet på US Proffs dagen Distriktets Ungdomssektion På årsmötet 2013 valdes följande ungdomar till att arbeta i DUS: Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Michaela Görloff, Kållereds Ryttarförening Sofia Arvidsson, Tjörns ridklubb Astrid Pleijel, Storås ridklubb Helena Näslund, Långeberga ridklubb Evelina Wikström, Långeberga ridklubb Samtliga valda till en mandatperiod om 1 år. Under året har vi haft 7 protokollförda möten. Vi startade året med vår US-weekend som hölls på Gits gård utanför Falkenberg den 9-10 mars. Helgen genomfördes även detta år i samarbete med Hallands DUS. Under helgen fick barn och ungdomar från båda distrikten lära sig det mesta om hur man arbetar i en Ungdomssektion, dela med sig av egna erfarenheter och självklart leka många roliga lekar. Under söndagen fick man lyssna på Linn Olsson som höll en inspirerande föreläsning och efter detta höll vi vårt årsmöte som var välbesökt. Från vårt distrikt deltog 21 barn och ungdomar, från 6 olika föreningar. Under våren anordnade vi hejaklackstävling under andra och tredje omgången i Bohuscupen hoppning ponny. Lysekils Ryttarförening vann hejarklackstävlingen och priset var ett kilo härligt godis. I finalomgången var det Lysekil som kammade hem den åtråvärda pokalen med gravyren Årets bästa hejaklack. 11

12 Den 12 maj var der dags för kunskapstävlingen Vi i stallet som hölls på Tjörns ridklubb. Ämnet var Sitt upp. Långeberga ridklubb kammade hem första priset och Tjörns ridklubb kom på en hedrande andra plats och vann även hejaklackspriset. Under hösten, närmare bestämt den 28 oktober anordnade vi en US-proffs dag på Kvibergs vandrarhem med temat Trygg i stallet. Nomineringarna till Årets ungdomssektion och Årets ungdomsledare strömmade in under hösten och det var väldigt svårt att välja vinnarna då det görs ett fantastiskt jobb ute på distriktets föreningar. Årets ungdomssektion i vårt distrikt blev Råda ridklubbs ungdomssektion och Årets ungdomsledare blev My Helin från Billdals ridklubb, superstort grattis till er! Den 8 december deltog vi på årets Ungdomsledarkurs och presenterade DUS och vårt arbete för de blivande ungdomsledarna. I övrigt har vi under året arbetat med att ta fram en DUS folder med lättillgänglig information om våra aktiviteter samt kontaktuppgifter. Vi har även arbetat med vårt faddersystem och försökt upprätta bättre kontakt med ungdomssektionerna ute i distriktet. Vi har under året skickat ut två nyhetsbrev, ett under våren och ett under hösten, som har gått med som bilaga i medlemstidningen Häst och ryttare. Vi i DUS vill tacka alla ungdomssektioner i distriktet, distriktsstyrelsen, SISU och Hallands DUS för ett gott samarbete under 2013 och hoppas på ett minst lika härligt 2014! Ungdomsledarkursens deltagare på besök hos Handikappförbundet, nov-2013 Foto: Kerstin Gunnesson 12

13 Idrottslyftsträff på Clarebergs Rk 3 september 2013 Foto: Kerstin Gunnesson Besöksverksamheten Ansvariga: PO Gustafsson, och Nina Anyai. På grund av att det nya materialet gällande kvalitetsmärkning och besöksverksamhet som skall tas i bruk 2014 avvaktade vi dessa nya riktlinjer och det beslutades att vår besöksgrupp där PO Gustafsson och Nina Anyai ingår först skulle börja åka ut under 2014 till våra föreningar och då i första hand till ridskolorna och därefter övrig verksamhet och detta under en treårsperiod och då skall alla föreningar ha fått ett besök. Besöksgruppen har varit behjälplig hela året för rådgivning per telefon. 13

14 Utbildning/Aktiviteter Under året genomfördes följande träffar, utbildningar och kurser: Kick Off Instruktörer Mental coachning Ungdomsledarutbildning steg III Resa till Flyinge Rep.kurs för hoppdomare och överdomare Instruktörsfortbildning Clinic, E Lundholm Domarutbildning dressyr Arrangörs o lagledarmöte Ridlärardag, SvRf Ungdomskonferens Fortbildning sitsträning Programridning Möte med ridklubbarna inför Förbundsstämman Vi i stallet Ridledarkurs, Uddetorp Värdefullt Idrottslyftet informationsmöte Fortbildning, sitsträning uppföljning instruktörer Fortbildning, Sylve Söderstrand o Lotta Björe Säkerhetskonferens Equipe möte Tävlingsmöte, Stormöte Fortbildning för B & C tränare, dressyr Domarutbildning dressyr Ungdomsledarutbildningen steg I och II januari januari januari februari februari februari februari mars mars mars mars april april april maj juni/juli september september september oktober oktober oktober oktober november november november- december Cirkelledarutbildningar i samverkan med Sisu Idrottsutbildarna hela året 14

15 Fortbildning för Elisabeth Lundholm 11 februari på Göteborgs Frk Foto: Kerstin Gunnesson Elisabeth Lundholm höll en uppskattad fortbildning för Instruktörer i vårt distrikt, det var, totalt 30 stycken, teori på förmiddagen och efter en uppskattad lunch var det praktik i ridhuset. För domarutbildningen i dressyr har Britt Hammar varit ansvarig. Fortbildning för domare och överdomare har varit ett samarrangemang med Hallands Ridsportförbund, och Bengt Sånesson var föreläsare. Under året har SISU:s personal ansvarat för lärgruppsledarutbildning på klubbar inom distriktet. I samverkan med Sisu Idrottsutbildarna har också klubbar inom distriktet medverkat i Idrotten Vill aktiviteter och där tagit fram värdegrund, vision, målsättning och handlingsplan för sin förening. Ungdomsledarkursen hölls som vanligt under tre helger med Jessica Widenmark och Jenny Lerge som ansvariga var för sig och 32 ungdomar har blivit nyutexaminerade som ungdomsledare. Fortbildning för Instruktörer med kursledare Karina Möller har hållits vid 2 tillfällen en på Storås Rk och en på hösten på Kongahälla Rs med temat Sitsen, en uppskattad utbildning/fortbildning. 15

16 Utbildningssektionen har också under året haft ett antal träffar med Sisu och deras konsulenter och planerat för kommande projekt i distriktet Ansvariga för utbildning under året har varit från styrelsen Sandra Frisell, Michaela Görloff, Robert Fritz och från kansliet Kerstin Gunnesson. På bilden är det intresserade elever från Kitas Gymnasium i Göteborg som efterfrågat ett besök av Göteborg & Bohusläns Ridsportförbunds distrikt och Kerstin Gunnesson, konsulent från distriktet, informerade eleverna om vad Svenska Ridsportförbundet och de 19 distriktsförbunden verkar och står för. Många stora och små frågor avhandlades och eleverna fick en hel del nyttig information med sig i bagaget. Foto: Linn Widmark 16

17 Glad Alleby representant, Gunilla Adolfsson fick ta emot 1.a pris av Christina Christensson Alleby Rk var resultatmässigt bäst på distriktets lagtävlingar under året. Foto Kerstin Gunnesson 17

18 Engagerade B och C tränare på fortbildning för Elisabeth Lundholm under teoripasset, nov-12 Foto Kerstin Gunnesson Tävling Ansvariga från styrelsen har varit Christina Christensson, och övriga i tävlingskommittén har från våra medlemsklubbar varit Lisbeth Wessberg Ledner, Bulycke Rf, Annica Jonsson, Valsängs Rf, Kajsa Andreasson, Hällingsjö Rf, Sara Karlsson, Torslanda Rk, Leila Tanttari Kungälvs Hästsportklubb och från kansliet har Kerstin Gunnesson och Ingela Lindgren deltagit. TS har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten. Tävlingssektionen har under året funnits tillhands för våra föreningar både via mejl och via telefon, de har också arbetat för distriktets lagtävlingar, regler, sponsring mm. Ett arrangörs- och lagledarmöte hölls inför vårens cuper den 12 mars med ett 30 tal intresserade representanter från våra klubbar. Det årliga tävlingsmötet på hösten hölls den 17 november i Kvantum Arenas lokaler i Stora Höga, med ca 16 klubbar representerade och drygt 36 intresserade medlemmar. 18

19 Inventeringsgruppen i dressyr har bl.a. haft Programridning för Anki Tifelt, deltagarna filmades och ett par veckor senare gicks ritterna igenom då tillsammans med domaren, ett uppskattat inslag. Vi ser med tillförsikt fram emot 2014 då vi har många engagerade klubbar och medlemmar som vi tror kommer att vilja hjälpa till med distriktets tävlingsverksamhet i någon form. Glädjande så har vi totalt 1428 ryttare som löst licens i vårt distrikt, 74 st. fler än under Antalet tävlingsdagar i vårt distrikt slutade på 145 st. fördelat på 25 ponny dressyr, 31 häst dressyr, 34 ponny hopp och 32 st. hopptävlingar för häst. Dessutom skall tilläggas ett antal Gymkhana, Körning och Fälttävlans- och Working Equitationstävlingar samt 109 klubbtävlingar inkl. Pay and Jump. Totalt utfärdades licenser i hela Sverige, fler än under 2012 Totalt häst och ponnylicenser är lösta under Antal starter totalt i landet under 2013 var , 758 fler än under 2012, då är hoppning, dressyr, fälttävlan, körning, distansritt och funktionshindrade inräknade Ryttarranking i vårt distrikt i de grenar som finns registrerade i tdb: Hoppning: Dressyr: Fälttävlan: Distans: Körning: Funktionshindrade: Kajsa Karlsson, Junior och YR, Billdals Rk Josefin Hansén Billberg, Senior, Västkustens Hrf Frida henningsson, Junior och YR, Spekeröds Rk Daniela Nilsson, Senior, Kungälvs Hästsportklubb Annie Mattsson, Junior och YR, Spekeröds Rk Karolina Stenfeldt, Senior, Tanums Rk Ann Christine Sander, Senior, Torslanda Rk Marcus Clasén, Junior, Ghcc Ida Lindström, YR, Ghcc Karin Mårlind, Senior, Ghcc Ann Helen Svensson, Kungälvs Hspk Antal tävlingstillfällen i distriktet under 2013 var drygt 254st. varav 109 klubbtävlingar inklusive Pay & Jump Under 2013 anordnade distriktet lagtävlingar såsom Bohuscupen, allsvenskan div. I div. II och distriktsmästerskap. Distriktet hade 112 startande lag under 2013 en ökning från föregående år med 3 stycken, en jämförelse med 2010 visar att distriktet då hade 139 anmälda lag Distriktet har också lagt ut Mountain Horse Cup, Sveland Cup. På Torslanda Rk hölls DM i dressyr och hoppningens DM gick av stapeln på Åby Travbana med Mölndals Ridklubb som arrangör 19

20 Gymkhana 2013 Grenledare: Younes Ahlbom 2013 arrangerades Bohuscupen och Vårcupen som är 2 separata klasser som fördelas på tre olika tävlingstillfällen. Bohuscupen är för ryttare under 18 år och Vårcupen för överåriga ryttare. Våra tre olika SM (lag, par och individuellt) arrangerades. I lag SM finns det bara en klass men i par och individuellt så korar vi även juniormästare. Landslaget genomförde tävlingar i Norge och i Sverige innan resan till EM på Irland. Sverige vann, tog sig till A-final vilket var ett stort steg framåt. Väl i A-finalen kom Sverige tyvärr sist men det var en nyttig erfarenhet för alla inblandade. VM hölls i Nya Zeeland Sverige hade tyvärr inte råd att skicka ett lag. I år hölls individuella VM i Danmark. Tolv svenska ryttare tog chansen att tävla där. Här är vinnarna för 2013 Lag tävlingar och Cuper Bohuscupen Vårcupen SM Par tävlingar SM Senior SM Junior Individuella tävlingar SM Senior SM Junior Vinnare GFRK Alingsås RS Alleby RK Vinnare Julia Call (Hålta IK) & Josefin Ericson (Alleby RK) Belinda Bensby (Alleby RK) & Linnea Udén (Alleby RK) Vinnare Julia Call (Hålta IK) Isabelle Knutsson (Alleby RK) Gymkhana prisutdelning 20

21 Robert Fritz med SM vinnaren junioren Isabelle Knutsson DISTRIKTSMÄSTARE 2013 DM Dressyr Ponny Torslanda RK 22 september 2013 Ponny Kat. B Guld Cornelia Johansson Jessika Billdals Rk Ponny Kat. C Guld Frida Henningsson Echnaton Spekeröds Rk Silver Alice Lundqvist Kulltorps Flavour Torslanda Rk Brons Lovisa Wessblad Casentino Arden Årekärrs Rk Ponny Kat. D Guld Angelina Svedbo Stella Z Torslanda Rk Silver Cajsa Bergh Andersson Dumle Torslanda Rk Brons Sofia K Säterskog Horshaga Pompom Torslanda Rk DM Dressyr Häst Torslanda Rk 21 september 2013 Junior Guld Frida Heningsson Labero Spekeröds Rk Silver Fanny Ringström Petronella L Torslanda Rk Brons Johanna Oskarsson Chegina Göteborgs Frk Young Rider Guld Linnea Löfgren Chantino Helenedals Rk Silver Sofia Backman Gineborgs Magnum Göteborgs Frk Brons Fanny Ringström Petronella L Torslanda RK Seniorer Guld Pernilla Andersson McKillian Torslanda RK Silver Lotta Centergran Spader Ess F Torslanda Rk Brons Frida Johannisson Roncalli Göteborgs Frk 21

22 DM Medaljörer Seniorer Hoppning 2013, Elin Badski Johansson Guld, Rebecca Jonsson Silver och Josefin H Billberg brons. Foto: Annica Jonsson Lag SM Dressyr, 3 ryttare ut distriktets dressyrgrupp, Therese Nilsson, Maria Höglind Björk, Sylvia Håkansson och tränare Anki Tifelt 22

23 DM Hoppning Ponny Mölndals Rk 22 september 2013 Ponny Kat. B Guld Anna Åström Whoppy Stenungsunds Hrf Silver Fanny Kkulllmyr Give Us a Buzz Mölndals Rk Ponny Kat. C Guld Julia Lundgren Niels Sotenäs Frk Silver Axelina P Häggström Cleopatra Mölndals Rk Ponny Kat. D Guld Michelle Hoffback Poetic Kelly RC 108 Torslanda RK Silver Matilda S-Hägg Birchgrove Diamond Göteborgs Frk Brons Axelina P Häggström Shu B Dee Mölndals Rk Victoria Wallenstam Glad SM från vårt distrikt, Billdals Rk vinnare i Young Rider hoppning, GRATTIS! DM Hoppning Häst Askims Fältrittklubb 16 september 2012 Junior Guld Anna Skårberg Aladdin Billdals Rk Silver Olivia Jansson Classic Way 3 Stenungsunds Hrf Brons Alexandra Revell Wadelheid Billdals Rk 23

24 Young Rider Guld Jens Magnusson Cardo de Ley Stenungsunds Hrf Silver Isabelle karlsson RS Silke Uddevalla Rf Brons Linnea Konnberg Nico Celeste Billdals Rk Senior Guld Elin Badski Johansson Oh La La F Västkustens Hrf Silver Rebecca Jonsson Carillo Valsängs Rf Brons Josefin H Billberg Urban Hero T Västkustens Hrf Resultat div. I Ponny dressyr: Resultat div. I Ponny Hopp: 1: a Göteborgs Frk 1: a Billdals Rk 2: a Torslanda Rk lag 1 2: a Mölndals Rk lag 1 3: a Årekärrs Rk/Alleby 3: a Mölndals Rk lag 2 4: a Bohusläns Hspk Resultat div. I Häst dressyr: 1:a Helenedals Rk 2:a Torslanda Rk 3:a Kungälvs Hspk Bohuscupen Ponny dressyr: Bohuscupen Häst dressyr 1: a Alleby Rk 1: a Askims Frk 2: a Kongahälla Rs 2: a Bulycke Rf 3: a Orust Rk 3: a Orust Rk Bohuscupen Ponny hopp Bohuscupen Häst Hopp 1: a Hällingsjö Rf 1: a Bulycke Rf 2: a Billdals RK lag 2 2: a Kållereds Rf 3: a Årekärrs Rk 3: a Billdals Rk 4: a Valsängs Rf 5: a Tanums Rk 24

25 Bohuscupen Gymkhana 1: a Göteborgs Frk 2: a Alleby lag 1 3: a Frillesås R & KK Div. II Ponny dressyr Div. II Häst dressyr 1: a Alleby Rk Inställd på grund av för få starter i sista omgången 2: a Kongahälla Rs 3: a Årekärrs Rk Div. II Ponny hopp Div. II Häst hopp 1: a Billdals Rk Inställd på grund av för få startande lag 2: a Uddevalla Rf 3: a Sotenäs Frk DM vinnare Young Rider dressyr 2013 Linnea Löfgren guld, Sofia backman, silver och Fanny Ringström brons. Avtal har skrivits med Agria Djurförsäkring och Hööks Hästsport om sponsring av priser till vår Bohuscup för ponny och häst i både hoppning och dressyr under Avtalet undertecknades vid en trevlig ceremoni under Scandinaviumtävlingarna

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2012 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 21 mars, 2013 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Tidsplan 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Vilka är vi i kommittén? Kontaktperson Klubb Roll Agneta Kindholm Hålta

Läs mer

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010 Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Vi har bytt logga i år! Även distrikten har fått tre kronor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Styrelsen sid 2 Verksamhetsberättelser Tävling sid 4 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Protokoll Distanskommittén

Protokoll Distanskommittén Protokoll Distanskommittén Möte på Scandic Örebro 2013-06-16 Deltagare: Marianne Eriksson, Gitz Johansson, Frida Söderström. Från 2013-81 till och med 2013-83 medverkade Ulf Steisjö. 2013-72 Mötet öppnas

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

Torslanda Ridklubbs verksamhetsberättelse

Torslanda Ridklubbs verksamhetsberättelse 2013 Torslanda Ridklubbs verksamhetsberättelse Avseende verksamhetsåret 2013 Innehåll Torslanda Ridklubb...3 Medlemmar...3 Styrelsearbetet...3 Sammanfattning av genomförda beslut...3 Information...4 Utbildning...4

Läs mer

Protokolljusterare Margaretha Elfving utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Margaretha Elfving utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 8 mars 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Robert Andersson, Bodil Berntsson, Margaretha

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN 2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN RIDSKOLA TÄVLING ANNAN VERKSAMHET MOTIONÄRER TÄVLINGSRYTTARE AVSUTTNA MEDLEMMAR Ledare Förtroendevalda Tränare Uppfödare Funktionärer Familj RIDSKOLERYTTARE ANLÄGGNING

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Kunskapsdagar kring hästar och ridsport 14-16 november 2014 Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, hälsar dig

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

1. RIDSPORTEN I SVERIGE

1. RIDSPORTEN I SVERIGE 1. RIDSPORTEN I SVERIGE FEI, the Fédération Equestre Internationale, dvs det internationella ridsportförbundet Det är i föreningarna som den viktiga verksamheten skapas, styrs och genomförs. Det är där

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Karlstads ridklubb styrelsemöte

Karlstads ridklubb styrelsemöte Karlstads ridklubb styrelsemöte Tid: Måndagen den 20 april 2009, kl 18.30 Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb Närvarande: Frånvarande: Kjell Magnusson Per Holm Lena Persson Pia Ek Bosse Ericsson Gita

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport LEDAR- PASSET Jag är en del av svensk ridsport Mitt engagemang Vi vet att ridsporten utvecklar självständiga ledare. Lika väl vet vi att du som ideell ledare laas med mängder av andra mervärden som du

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer