Linköpings Binh Dinh Klubb Årsmöte Kallelse till ÅRSMÖTE Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3"

Transkript

1 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse Resultat- och balansräkning Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget Dessa handlingar är under granskning av revisorerna. Revisorsrapporten är därför preliminär och kan komma att ändras. 1 (8)

2 Kallelse till ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 9/4 2015, kl Plats: Träningslokalen, Gammla Tanneforsv 52/54 Kallade: Alla medlemmar Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Beslut om mötet har utlysts på rätt sätt 3 Fastställande av dagordning 4 Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet 5 Val av justeringsmän för årsmötet 6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9 Motioner som i stadgeenlig tid (2 veckor före mötet) inkommit till styrelsen. 10 Fastställande av medlemsavgifter 11 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret 12 Val av a) föreningens ordförande b) övriga ledamöter i styrelsen c) suppleanter i styrelsen d) två revisorer e) två ledamöter i valberedningen 13 Föreningen tecknas av kassör och ordförande, separat i löpande förvaltningsärenden och tillsammans när det gäller ingång av nya avtal, som exv hyresavtal. 14 Övriga frågor 15 Mötet avslutas 2 (8)

3 Verksamhetsberättelse 2014 Under första halvan av året hyrde klubben fortfarande in sig i gymnastiksalar, men från Augusti kunde vi hyra in oss i våra nuvarande lokal. Ett första städnings- och renoveringsarbete genomfördes där vi målade väggar, maskinskurade golven fria från färg, oljor och smuts, lade ett golv ovanpå de inre rummen för att ordna förvaring. Nu i egna lokaler har vi åter kunnat sätta samman en uppvisningsgrupp som tränat flitigt och bl.a. deltagit med upvisningar vid en kulturafton i Gisslaved. För att få ordning på våra toaletter och omklädningsrum förhandlades en hel del med hyresvärden, men eftersom de inte verkade kunna lösa detta i rimlig tid valde vi att mot en nästan 20% hyresrabatt under två år renovera själva. Renoveringen startades under jullovet och är inte riktigt klar ännu. Trots detta flyttande och renoverande har vi har dock genomfört följande: Lejondans för att inviga det nya året på Ming Palace November: Deltog med flera upvisningsnummer i en Kulturnatt i Gislaved - tema Asien. En riktig julavslutning med gradering och uppvisning Under det gångna året har klubben haft ett sakta ökande medlemsantal. Diagrammet visar antal tränande medlemmar under de tre senaste terminerna. Tyvärr verkar barngruppen krympa något utan att vi fått upp några av barnen till vuxengruppen. En bidragande anledning är att vi inte marknadsfört föreningen under det gågna året då vi inte har ansett oss ha möjlighet att ta emot så många fler HT13 VT14 HT14 Barn Unga&Vuxna 3 (8)

4 Resultat- och balansräkning 2014 Intäkter Medlemsavgifter Avgår återbetalning Bidrag (Kommunal+LOK) Show/Sportis/drop in Dräkter 5750 Övrig aktivitet (t.ex. Nattvandring) Övrigt Summa Intäkter Kostnader Lokal Hyra El/avfall Omkostnader Sv Taekwondo förbundet Telefon Försäkring Kontor Bidrag utveckling Material Övrigt Repr / reseersättning Reklam/annons Div tävl,show Återbet. Hyresskuld SA Summa utgifter Resultat: Saldo plusgiro (ut): Utgående skulder: Lager mattor (Sara W): 3200 Selstore (Peter L): Hyra (SA): Dräkter (Suphu): (8)

5 Noter Intäkter: Show: Gislaved, Lejondans Dräkter: Denna intäkt skall motsvarar en skuld till den som köpt in dräkter. Redovisas under kostnader (om den ersatts under året) och utgående skulder (för det som kvarstår att ersätta). Inkomster Övrigt: Graderingsavgifter (1900) samt försäkringsersättning för fönsterskada (17341) Noter Kostanader: Hyra: Avser träningslokal (69665) samt förråd (23976). Detta inkluderar reglering av hyresskuld om för förrådshyra under Inbetald hyra under 2014: 4x11000= Egenlig hyra efter rabatt: 9000 kr/mån har vi en kredit som redan är inbetalad för december på 2000 kr. I januarihyra betalades kr vilket betyder att februarihyran ska inbetalas med =7000 kr Noter Skulder: Förrådshyra Selstor Förra årets skuld reglerad under Kostnader Hyra. Renovering av lokal påbörjades 2014, medlemmar har haft utgifter även före årsskitet men samtliga kostnader kommer att redovisas i sin helhet i 2015 års redovisning. 5 (8)

6 Revisorernas berättelse Till årsmötet i Linköpings Binh Dinh Klubb, org nr Rapport om årsredovisningen Vi har granskat årsredovisningen för Linkpings Binh Dinh Klubb. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andraförfattningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Föreningens namn för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 6 (8)

7 Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalanden Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Linköping Revisorns namn Revisorns namn 7 (8)

8 Verksamhetsplan Föreningens verksamhet för 2015 innefattar följande: Att avsluta iordningställandet egna lokaler Fortsätta med öppet hus vid terminsstarterna. Sommaravslutning med uppvisning och knytkalas. Alla barn, ungdomar, vuxna och Hälso-Kung Fuare med familj är välkomna. Att delta i Sportis Camp och prova-på träning i kommunens regi. Kontakt behöver dock tas med kommunen och vi måste hitta tränare som kan medverka. Ansvarig? Att delta i uppvisningsaktiviteter, minst en per termin. Att medverka i Linköpings Stadfest Alla elever kommer att lära sig grundläggande kunskaper för god hälsa. Budget 2015 Intäkter Not Medlemsavgifter unga/termin + 25 vux/termin Bidrag Kommunalt+LOK verksamhetsbidrag Lokalbidrag Högst 80:-/bidragsmedlem helår (~32) Övriga intäkter Upvisningar, graderingsavgifter Summa Intäkter Kostnader Hyra (heltid) Avgår: hyesintäkt /mån från HälsoKunfu El Omkostnader Reparationer, självrisk Renovering lokal Sv Taekwondo förbundet Försäkring Telefon Eniro Försäkring Östgötabrand, företagsförsäkring Utbildn, resor, uppvisn o dyl Reglering skulder: Övrigt förbrukningsmtrl Diplom, plåster, plankor, städmtrl Summa utgifter Balans: Justerad balans: 50 Utan renovering och skuldreglering Budgeten för 2015 med 2014 års budget som jämförelse. Vi har förhandlat fram en hyresrabatt om 2000:-/månad i 48 månader mot att vi renoverar omkädningsrummen själva. Kvarvarande skuler samt hela budgeterade renoveringskostnaden är reglerad. Om vi räknar bort dessa två poster som är av engånskaraktär så är budgeten i balans. 8 (8)

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer