Detaljplan för del av Bogesund 1:86 m fl Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Bogesund 1:86 m fl Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län"

Transkript

1 Detaljplan för del av Bogesund 1:86 m fl Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län Upprättad den 15 februari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLINGAR

2 ANTAGADEHANDLING Detaljplan för del av BOGESUND 1: 86 m fl, Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr: PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar: plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 planbeskrivning med illustrationer genomförandebeskrivning utlåtande samrådsredogörelse geoteknisk undersökning trafikbullerutredningen farlig godstransport PLANENS SYFTE Detaljplanen avser främst att reglera exploateringen av det område, som tidigare nyttjades av de numera nedlagda järnvägslinjerna genom Ulricehamn. Planarbetet stöder sig på ett av kommunstyrelsen antaget program för fortsatt planarbete för järnvägsområdet med strandpromenaden. För att skapa möjlighet för boende i området krävs en ändring av tidigare detaljplan avseende kv.smedjan. PLANDATA Läge Planområdet ligger norr om stadens centrum, på det gamla järnvägsområdet väster om Boråsvägen. I norr begränsas området av Ätran och i söder av Strandgatan. Areal Planområdet omfattar ca 7 ha. Markägoförhållanden Fastigheterna i kv Baldernäs, kv Smedjan, samt Bogesund 1:90 och 1:91 är i privat ägo. Övriga fastigheter är i kom-munal ägo.

3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Översiktsplan för Ulricehamns kommun, Växtplats Ulricehamn (ÖP 2001) antogs av kommunfullmäktige i februari I planen anges att fördjupningar av översiktsplanen skall upprättas bl a för Ulricehamns stad. Inom ramen för arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Ulricehamns tätort studerades alternativa lägen för en framtida station. Studien redovisades i form av översiktliga idéskisser. Kommunstyrelsen beslöt 28 maj bl a att den fortsatta planeringen för Ulricehamns tätort skall vara inriktad mot en lokalisering av en framtida station/resecentrum i anslutning till campingplatsen Prången. Gällande detaljplaner Inom området gäller detaljplaner antagna , , , och J = Industriområde Th = Småbåtshamn Jho = Industri, handel, hantverk HK = Handel, hantverk, kontor Es = Transformatorstation C = Centrum, samlingslokal. Riksintressen Sjön Åsunden är av riksintresse för naturvården. Planområdet ingår i riksintresseområde för kulturmiljövård Ätrans dalgång (KP 49). 3 Tomtindelningar Tomtindelning för kv Björnen 6 fastställdes , 1584K-2049, kv Smedjan fastställdes , 1584K-2254 och kv Ångsågen , 1584K I och med att denna plan vinner laga kraft upphävs tomtindelningarna för kv Björnen 6, kv Smedjan och kv Ångsågen. Strandskydd I gällande detaljplaner i området finns delvis strandskyddsområden redovisade. Utmed Åsunden utanför detaljplanelagt område gäller strandskydd (300 meter) enligt naturvårdslagen.

4 Program Kommunstyrelsen antog Program för detaljplan för Järnvägsområdet den 27 maj 1997, 98. Byggnadsnämnden fick samtidigt uppdrag att ta fram detaljplaner för områdena 3 och 4 (se nedan).i programmet slås bl a följande utgångspunkter fast (berör område 3 och 4): Staden skall på ett naturligt sätt föras samman med vattnet. Området i sin helhet skall övervägande ha karaktären av park- och rekreationsområde. Verksamheter ryms även inom planområdet, bostäder i begränsad omfattning. Bebyggelsen skall ha en måttfull skala. En publik anläggning skall inordnas i området, med plats för olika kulturutbud, exempelvis dansanläggning för åretruntbruk, museum, bibliotek, konferenslokaler och kafé. Strandgatan fungerar som genomfartsled, men skall utformas på stadens villkor. Strandgatans utformning skall ses över. Strandpromenaden fullföljs med ytterligare planteringar och genom att Strandgatan lyfts upp i ett grönt planterat stråk. Ett kretsloppsanpassat omhändertagande av avloppet skall eftersträvas. Husen byggs med miljövänliga återvinningsbara byggmaterial och orienteras så att maximal solenergi erhålls. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet skall säkerställas. 4 I delprogrammet för område 3 och 4 anges bl a: Bussterminalen bibehålles vid stationshuset. Genom kvarteret dras en gångförbindelse till Sturegatan och Grodparken. Utbyggnad av hotellet och tillskapande av trädgårdsterasser mot sjön skall möjliggöras. Sturebadet med omkringliggande park bibehålles som rekreationsområde fram till gräns enligt programskiss. En publik anläggning enligt huvudprogrammet skall redovisas inom området. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Mark och vegetation I Programmet för detaljplan för Järnvägsområdet redovisas en särskild naturinventering. I denna anges området lämpar sig väl för ekologisk hantering av dagvat-

5 5 ten. Vidare konstateras att området kring Sturebadet och strandområdet inrymmer naturvärden som bör tas tillvara i planeringen. Bangårdsområdet saknar idag naturvärden. Naturmiljö Sjön Åsunden är av riksintresse för naturvården. Skälen till detta sammanfattar länsstyrelsen på följande sätt. I området finns ett flertal biologiskt rika lövskogsmiljöer. Vattenmiljöerna i området är såväl limnologiskt som ornitologiskt värdefulla med bl a stor artrikedom. Området kring Sturebadet utgörs av parkmark med klippta gräsytor och lövträd av flera arter t ex klibbal, björk och sälg. Bangårdsområdet är platt och saknar naturvärden. Klena träd av arterna ask, alm, björk, al och asp finns dock inom området. Utmed sjön står en rad pilar och längs strandpromenaden står några alar och björkar. Befintliga träd inom planområdet bevakas genom att lovplikt införs i planbestämmelserna för att ta ned träd av dimensioner större än 15 cm diameter. Geotekniska förhållanden Två översiktliga geotekniska utredningar har utförts inom området, dels i samband med detaljplanearbetet för Sturebadet (antagen ), dels i anslutning till den 1992 utlysta arkitekttävlingen för Järnvägsområdet. Utredningarna utfördes av K-Konsult, Borås, resp. AB Jacobsson & Widmark, Borås, Ytterligare en geoteknisk utredning har gjorts av J & W Mark och Anläggning söder om planområdet som visar på samma förutsättningar. En mer noggrann geoteknisk utredning har även genomförts, J & W Mark och anläggning, För planerade bostadshus öster om Bangårdsgatan har en geoteknisk undersökning, A.D.Markkonsult, utförts Området längs sjöstranden är parklikt med i huvudsak öppna ytor men till viss del är det glest lövskogsbevuxet. Jorden består överst av fyllning och sand och därunder - närmast sjön - av lera men i övrigt i huvudsak av silt, som vilar på sand. På ca 10 m djup under markytan förekommer ett jordlager med inslag av gyttja. Grundvatten Eftersom undersökningsområdet ligger direkt i anslutning till sjön och jorden, åtminstone överst, i huvudsak består av relativt vattengenomsläppliga sediment, så kan man räkna med en tämligen stabil grundvattenyta inom området, som ligger ungefär i nivå med vattenytan i sjön. För byggnader som blir placerade i närheten av sjön och i nivå som ligger i närheten av högsta högvatten för Åsunden finns översvämningsrisk. Färdigt golv på dessa byggnader läggs med säker marginal över högsta vattennivå. Det krävs att konstruktioner för schakt, grunder och källarväggar utförs vattensäkra och med erforderlig motståndsförmåga mot vattentryck. Stabilitet Inom området finns under nu rådande förhållanden ingen risk för skred eller ras. Säkerheten mot markgenombrott i den nuvarande slänten mot sjön är tillfredsställande. Även vid en eventuell framtida uppfyllning med 1-2 m jord fram till stranden

6 beräknas stabiliteten vara tillfredsställande sannolikt även i kombination med en lätt byggnad grundlagd på lämpligt sätt. 6 För byggnader, uppfyllningar eller belastningsökningar skall stabilitets- och grundläggningsförhållandena utredas i varje enskilt fall. Sättningar Sättningsförhållandena är till största delen gynnsamma, men inom det relativt smala området längs stranden där lera förekommer är sättningsförhållandena mindre gynnsamma. Byggnader bör här kunna grundläggas med plattor på vanligt sätt, om stora, koncentrerade belastningar på undergrunden undviks. Grundläggning Inom den största delen av det här behandlade planområdet bör de flesta byggnader kunna grundläggas med plattor utan några egentliga förstärkningsåtgärder. Generellt gäller dock att detaljundersökningar måste utföras för de flesta byggnader inom området för att bestämma värden på de jordparametrar som används vid dimensionering (och optimering) av grundkonstruktionerna. Inom de strandnära delarna av området, d v s inom ca m avstånd från strandlinjen, är förhållandena mindre gynnsamma. Lätta byggnader kan möjligen även här grundläggas med plattor, åtminstone om större uppfyllningar kan undvikas i anslutning till byggnaderna och om smärre, jämna sättningar kan accepteras. I övrigt får man här räkna med att förstärkningar måste utföras. Gator kan prel anläggas inom området utan förstärkningsåtgärder. Eftersom grundförhållandena varierar inom området, så gäller generellt att grundläggning av byggnader, gator mm kan projekteras först efter geotekniska detaljundersökningar för resp objekt. Radon I en översiktlig radonundersökning för kommunen anges ett mindre lerområde som sträcker sig längs Åsundens strand och en mindre isälvslagring som huvudsakligen är uppbyggd av sand i den nordvästra delen av Ulricehamn. En markradonmätning på denna avlagring visade Bq/m3. Jordlagren inom Ulricehamn klassas som normalriskområde där lokal högradonmark kan förekomma. Hus byggda inom området bör utföras med en radonskyddande konstruktion. Flera markradonmätningar kan behöva göras för att med säkerhet klassa området. En markradonmätning har utförts för de planerade bostadshusen. Mätvärdena tyder på radonhalter inom normalriskintervallet. Det är nödvändigt med radonskyddat byggande. Fornlämningar Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader. En värdebeskrivning har upprättats över de kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader som ingår i området.

7 7 Vid Boråsvägen och söder om Ätran låg vid 1900-talets början ett tegelbruk omgivet av ett mindre antal bostäder i form av småhus. Området har därefter utvecklats till ett småindustriområde med ett visst inslag av bostäder. Denna utveckling har huvudsakligen skett under 1950-talet. Idag framstår området mer som ett omvandlingsområde som avvaktar en mer positiv utveckling. Götalandsbanan med station vid Prången samt utbyggnad av riksväg 40 till motorväg i ett nordligare läge kan bana väg för en utveckling av området som rymmer en blandning av bostäder, handel, kontor och hantverk Boråsvägen och bebyggelsen öster om vägen är det enda kvarvarande småindustriområdet i staden. Delar av kv Björnen, kv Tegelbruket och kv Smedjan utgör en miljö av kulturhistoriskt värde. Blandningen av småindustri, hantverk och bostäder skall bibehållas för att bevara områdets karaktär. Hela strandpromenaden är en kulturhistorisk värdefull miljö. Vid Sturebadet fanns tidigare ett kallbadhus. För närvarande finns planer på att återuppföra detta så lika det ursprungliga som möjligt Bebyggelse Från Falköpingsvägen ser man när man, passerat Marknadsplatsen, Åsunden, vändskivan och evenemangstorget. Vattenverket, nu föreslaget som byggnadsminne bildar en fin avgränsning mot norr. Ny tillfart till Jehovas Vittnens Samlingssal ordnas från Bangårdsgatan. JV har behov av ca 200 bilplatser i samband med deras möten, ca 50 tillfällen/år. Samlingssalen upprustas för närvarande. Fasaden mot väster bearbetas. Verksamheten på Smedjan 7, Weland Stål, är oförändrad. Om bostadsbebyggelse kommer väster om industridelen bör man se över denna verksamhet. FG Bygg påverkas direkt om ny bostadsbebyggelse skall kunna uppföras. Nuvarande produktionsdel är störande ur ljud- och luftsynpunkt (fläktar och ytbehandling). För närvarande pågår en generationsväxling i företaget. Glasmästeriet önskar bygga ut och vill förvärva mark åt väster. TP-huset är nyligen uppfört. Postens lokalisering har satt sig. På sikt skall postfordon även kunna ha tillfart söderifrån. I kv. Baldersnäs är byggnaden där Finstansteknik var inrymt tom och MBN har givit ett positivt förhandsbesked för hotell och vandrarhemsändamål. I planförslaget ges en markanvändning som ger möjlighet till detta samt för bostäder. För närvarande planeras bostäder i huset. Området väster om Bangårdsgatan avsätts för park och publikt ändamål. Någon ny bostadsbebyggelse är ej planerad vilket överensstämmer med planprogrammet.

8 8 Ytterligare parkering behövs för verksamheter både öster och väster om Bangårdsgatan. Bussparkeringar på Bangårdsgatan är en bra lösning. En blandning av bostäder och verksamheter längs Boråsvägen upplevs positivt. På grund av markens beskaffenhet kan restriktioner uppstå för tyngre bebyggelse. I planprogrammet finns en redovisad gräns för bostäder åt väster. Därför finns inga bostäder redovisade väster om Bangårdsgatan. Däremot finns i förslaget ett bevarande av den gröna magasinsbyggnaden. Den ska i framtiden kunna användas för aktiviteter och arrangemang på Sturebadet och Hamnen. I framtiden kan även turistbyrå och hörsal inhysas i byggnaden. I planförslaget får byggnaden, Sjömagasinet, även en utökad byggrätt för eventuell tillbyggnad samt utedäck. På prickmark kan parkeringsplatser anordnas. Dessa kan även nyttjas till besökande till badet. Detaljplan för Sturebadet mm från 1987 behöver ändras i den östra delen. Däremot gäller fortfarande förutsättningarna för den västra delen och vattenområdet. Parkeringsområde i planen övergår till parkmark. Ågatan avslutas i höjd med fiskestugan som på samma sätt som Sjömagasinet får en utökad byggrätt. Mellan fiskestugan och gamla vattenverket ändras Ågatan till att vara en gång- och cykelväg. I framtiden kan denna delen realiseras som en del av Bogesundsparken med vattenkanal och lekplatser. Idéskiss till höger visar ny tillfart till Jehovas samlingssal som ordnas från Bangårdsgatan mellan två planerade bostadshus om 5 våningar, exklusive indragen takvåning. Parallellt med infarten läggs en allmän gångväg som förbinder staden med parkområdet väster om Bangårdsgatan. Samlingssalens behov av ca 200 p-platser kan fördelas på flera platser. De 50 platser som är befintliga vid entrén kompletteras med 100 nya som är lokaliserade på Swebus tomt jämte FG Byggs produktionshall. Tillgängligheten sker parallellt med samlingssalen och det norra bostadshuset via en separat gångväg. Ytterligare 50 platser kan utnyttjas av redan befintliga parkeringsytor som finns i området, bl.a. pendelparkeringen som ej används fullt på helgerna. Verksamheten på Smedjan 7, Weland Stål, är oförändrad. Nuvarande industrihall i väster är f.n. tom och skall hyras ut. Befintligt bostadshus i söder föreslås fåe en ny bestämmelse Bostäder och Kontor.

9 9 FG Bygg påverkas direkt om ny bostadsbebyggelse skall kunna uppföras i närheten. Nuvarande produktionsdel är störande ur ljud- och luftsynpunkt (fläktar och ytbehandling). Åtgärder för att minska störningar skall utredas. I förslaget placeras 2 bostadshus söder om industrihallen. Detaljplanen ändras ej i bestämmelserna för Smedjan 6. Bangårdsgatan justeras i norr efter nuvarande förhållanden vid TP-huset. Tillgänglighet Planområdet är relativt plant vilket ger förutsättningar för god tillgänglighet i den yttre miljön. Byggnaderna skall vara tillgängliga för rullstolsbundna och andra med nedsatt rörelseförmåga. Tillgängligheten till och inom byggnaderna bevakas i prövningen av bygglov. Skyddsrum Området ligger inte inom skyddsrumsort. Översiktliga trafikstudier Översiktliga trafikstudier visar förutsättningar för järnvägsområdet i en framtid när riksväg 40 byggts ut till motorväg och när ny järnväg anslutits till staden - Götalandsbanan (2 kartor). Motorvägen Motorvägen Motorväg och järnväg utbyggd, variant A variant B Studierna redovisar förslag till trafiklösningar för området mellan motorvägen och stadens centrum. Kartorna visar förändringar av trafikströmmarna från centrum till Karlsnäs industriområde. Vidare förbättras tillgängligheten till Tegelbruks- och Bronäsområdena söder om befintlig Rv 40. Studierna visar att järnvägsområdets trafikstruktur i stort inte berörs.

10 10 Området mellan stadskärnan och ett framtida resecentrum vid Prången är ett viktigt utbyggnadsområde för staden. Området kan omvandlas från ett traditionellt industriområde till ett attraktivt och lättillgängligt område för mer personalintensiva verksamheter. Stadskärnan och resecentrat kommer att knytas samman av ett attraktivt aktivt stråk. Detta stråk kommer tillsammans med området kring resecentrat att innehålla verksamheter, hantverk, service, kulturanläggningar, offentliga lokaler och bostäder. Området har en anslutning till Strandgatan söder om den gamla lastkajen. Ytterligare en anslutning av området finns vid Bangårdsgatan norr om före detta bensinstationen,numera TP-huset. Trafik Trafiksituationen i området redovisas här bredvid på en illustration. Buller På Strandgatan framförs idag ca 4600 fordon per årsmedeldygn. För att säkra en godtagbar bullernivå inomhus införs en bestämmelse om att fasaden skall dämpa ljudnivån inomhus till högst 30 dba ekvivalentnivå och 45 dba maximalnivå. Godtagbar ljudnivå utomhus dagtid är 50 dba, kvällstid 45 dba och nattetid 40 dba. Farligt gods Farligt godstransporter utmed Lv 157, Strandgatan, är få och utgör liten risk. Parkering Parkeringsbehovet är stort i området. Vidare finns fortfarande ett stort behov kopplat till samlingslokalen i Smedjan 8. Pendelparkering kopplat till busstation finns i södra delen. I förslaget redovisas ett 200-tal platser med möjlig utökning på torg och inom kv Smedjan. Detta bedöms tillräckligt för framtida användning.

11 11 Teknisk försörjning Områdets uppvärmning av byggnaderna och varmvattenbehovet kan tillgodoses med fjärrvärme där det är tillgängligt eller till värmepumpar (för sjö- eller jordvärme) eller annan förnyelsebar energikälla. Såväl passiv som aktiv solenergi skall särskilt beaktas. Illustrationen visar fjärrvärmeledningars läge inom området. Dessa säkras genom u- område i planförslaget. Vidare visas två bostadshus placeringar med angöringsväg mellan sig fram till Samlingssalen. Parallellt med denna löper en gångväg mellan staden och en framtida Bogesundspark Spillvatten från området avleds med självfall till befintlig pumpstation norr om Ätran. Vatten erhålls genom anslutning till befintlig ledningar. Vattentäkt Vattentäkten har ett mycket högt värde då den försörjer Ulricehamns stad och alla samhällen i Ätradalen. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen kräver tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden enligt skyddsföreskrifter fastställd , kompletterade Beslutet är under omarbetning. Handel med drivmedel och större mängder kemikalier kan inte anses förenligt med detaljplanens syfte. KONSEKVENSBESKRIVNING Förslaget innebär att attraktiva bostäder kan byggas nära centrum och parkmiljö. På sikt kan Boråsvägen utvecklas till en vacker entré in mot stadens centrum med plats för både bilar, träd, gående och cyklister. Nuvarande bangårdsområde blir uppsnyggat öster om Bangårdsgatan idag ger detta område ett mycket trasigt intryck. Verksamheter av industrikaraktär måste omlokaliseras. Detaljplaneförslaget ändras ej i detta stycke utan bestämmelsen Handel,Hantverk och Kontor bibehålles i norra delen av Kv Smedjan.

12 Strandskyddet Förslag till att återinföra strandskyddet inom allmän platsmark. 12 Störningar Störningar från FG Bygg kan påverka ny bostadsbebyggelse. Fläktar på befintligt tak är vända från den planerade nya bostadsbebyggelsen. Med förhärskande vindriktning från sydväst behöver störningarna ej bli så omfattande. FG Byggs verksamhet är beroende av ett centralt läge eftersom den inbegriper såväl snickeridel som affärsdel.

13 13 Möbelsnickeriets utsläpp är av förhållandevis av ringa mängd och är idag tillåtna utan behov av rening. Närboende har uttalat sig om att snickeriet inte uppfattas som sanitär olägenhet. Om verksamheten expanderar bör den på sikt få en annan lokalisering. För närvarande undersöks möjligheterna för en sådan. Många människor kommer att vara i rörelse i samband med sammankomster i Rikets sal. Passage mellan entré och parkeringar bör därför utformas så att störningar minimeras i förhållande till bostadsbebyggelsen. Aktiviteterna sker dagtid och mestadels på helger. Några större konflikter mellan boende och besökare till samlingssalen bedöms ej uppstå. Gångtrafik mellan Marknadsplatsen och Bogesundsparken bedöms ej heller vara störande. En justering av Bangårdsgatans norra del ger bättre trafikförhållanden. Den nya parkeringsplatsen i norr underlättar för verksamheterna i norr samt besökare till Fiskestugan samt parkens norra del. Miljöpåverkan Till programmet för fortsatt detaljplanearbete gjordes en miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsområdet och strandpromenaden i Ulricehamn, november I den behandlades nuvarande detaljplaneområde. Det finns ingen risk för överskridande av gällande miljökvalitetsnormer (svaveldioxid, kvävedioxid och bly). Fast bränsleeldning i form av ved bör inte förekomma (exempelvis kvarvarande industri) i området. Rekommendationer som görs i undersökningarna om förorenad mark, SWECO , skall följas i tillämpliga delar, bl.a. en ny bedömning av föroreningssituationen utifrån markanvändning Bostäder. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vunnit laga kraft. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Jonas Yngström Stadsarkitekt Tillhör kommunfullmäktiges i Ulricehamn protokoll Anita Dahlengren Kommunfullm sekr

14

15 Detaljplan för del av BOGESUND 1: 86 m fl, Bangårdsgatan Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr: UTLÅTANDE Detaljplan för del av BOGESUND 1: 86 m fl, Bangårdsgatan i Ulricehamn har varit föremål för utställning, enligt 5 kap 20 PBL, under tiden 15 december januari Handlingar och underrättelse har sänts till kommunala och statliga myndigheter och organ. Berörda sakägare har erhållit underrättelse. Handlingarna har varit tillgängliga för påseende i Ulricehamn på stadshuset, biblioteket, samt på Miljö- och samhällsbyggnadskontoret på Höjdgatan. Under utställningstiden har 10 skrivelser inkommit, yttrandena sammanfattas och kommenteras nedan. STATLIGA VERK OCH MYNDIGHETER Länsstyrelsen Kommer inte att pröva planen om den antas. Ser gärna att höjden på husen lades några våningar lägre. Lantmäteriet Grundkartan redovisar inte ledningsrätter och servitut. Fastighetsförteckningen redovisar inte rättigheter inom området. Kommentar: Beaktas i samband med genomförande KOMMUNALA NÄMNDER, STYRELSER OCH BOLAG Miljö- och byggnämnden Nämnden tillstyrker inte bostäder vid den nordliga byggrätten för bostäder i kv Smedjan intill dess att snickeri och lackeringsverksamheten i kvarteret upphör. Verksamheten kan accepteras i en övergångsperiod under byggtiden. Uppgifter på trafikmängden på Bangårdsgatan saknas och för Boråsvägen är den bristfällig. Trafikbullerutredningen för staden finns ej redovisad. Texten om sjö- och jordvärme i planbeskrivningen förutsätts strykas vid ett antagande. Detta med tanke på närheten till vattentäkt. Kommentar: Snickeri- och lackeringsverksamheten planeras upphöra inom området. En lösning på detta är nära förestående. Trafikmängder och bullerutredning redovisas i beskrivningen. 1(5)

16 Text om sjö- och jordvärme stryks ur beskrivningen. Serviceförvaltningen Planbeskrivningen: kv Björnen7 och 8, samt kv tegelbtuket är i privat ägo. Ytterligare parkeringsplatser väster om och utmed Bangårdsgatan bör ej tillåtas. Ågatan bör avslutas i höjd med fiskestugans parkering. Parkeringsfråga och tillgänglighet till Sturebadet ej löst i planförslaget. På område som medger byggrätt bör inte parkering redovisas. Uppdrag att genomföra en parkeringsutredning i området tillstyrks. Genomförandebeskrivning: UEAB är inte huvudman för gator och allmänplatsmark. Servitutsavtal mellan UEAB och kommunen behövs inte ingås. Det får ske mellan respektive fastighetsägare och UEAB. Planbestämmelser: Permanent parkering inom parkmark tillstyrks inte av serviceförvaltningen. Plankarta: W-området bör utvidgas så bef bryggor hamnar inom området. Hela fiskestugans parkering bör hamna inom C1 eller LOKALGATA. Ågatan bör sträcka sig 10 m söder om fiskestugan. Bredd på Ågatan bör vara 7 m. Område för LOKALGATA för Bangårdsgatan bör anpassa efter befintligt område. PARKERING bör redovisas ofärgad på kartan. Utfartsförbud utmed GENOMFART (Strandgatan) bör behållas enl gällande plan. Nya utfarter mot HUVUDGATA (Boråsvägen) bör inte tillåtas. Grundkarta bör ses över och aktualiseras. Kommentar: Synpunkter på planbeskrivningen samt genomförandebeskrivning beaktas.planbestämmelsen avseende Park revideras. Parkering väster om Bangårdsgatan begränsas till befintliga parkeringar samt möjlighet till nya vid magasinsbyggnaden. C-området vid denna utökas västerut med kvartersmark innehållande mark som ej får bebyggas. Denna yta kan nyttjas till parkering och angöring för Sturebadet. Plankartan ses över med beaktande av serviceförvaltningens synpunkter. Grundkarta aktualiseras. Kulturförvaltningen Är positiva till planförslaget, men vill att byggrätten för magasinsbyggnaden i C- området väster om gc-vägen utökas söderut. Planområdet kan med fördel utökas ända fram till gropen efter vändskivan. Kommentar: Möjligheten att utvidga byggrätten vid gamla godsmagasinet prövas. En utökning av planområdet är ej aktuell, gällande plan har en planbestämmelse med torg. Torgytan får utnyttjas för utescen, evenemangsplats, planteringar och parkering samt till dessa funktioner hörande mindre byggnader. Ulricehamns Energi AB En huvudvattenledning ryms inte inom u-område U-område bör utökas något mellan HK- och B-område. Brandpost och högspänningskabel hamnar inom byggrätt för bostad. Befintlig gc-väg ligger utanför planens gc-vägområde. Gc-väg ej benämnd i parkområdet i nordväst. Infartsväg till vattentäkt, pumphus och transformator krävs. Tillgängligheten till badet begränsas i planförslaget. Texten till parkområde på plankartan justeras med att parkering tas bort. Inom J-området för kv Björnen finns en teknikbod för bredband som ej är redovisade i planen. 2(5)

17 Kommentar: Tillgänglighet till transformator mm görs möjlig genom ett utökat C-område vid magasinsbyggnaden. Övriga synpunkter beaktas. ÖVRIGA Telia Sonera Ingen erinran. FG Byggbutik i Ulricehamn AB Hänvisar till Bättre plats för arbete där riktvärdet mellan bostäder och industri av deras typ är 200m. De befarar framtida problem då deras verksamhet och föreslagna bostadsområde ligger närmare varandra än det rekommenderade riktvärdet. Kommentar: I gällande detaljplan från år 2000 ligger snickeriet inom ett område Handel, Hantverk och Kontor. Samma planbestämmelse används i detta planförslag. Någon industriell verksamhet inryms inte i planen. Snickeri- och lackeringsverksamheten bör därför upphöra och en sådan lösning är nära förestående. Jehovas vittnens sammankomsthall Tycker att förslaget ser bra ut. Saknar dock en förhandling om den ekonomiska delen avseende utökad tomtmark mm. Kommentar: En sådan förhandling sker i samband med genomförandet. Ett avtal avseende gemensamma åtaganden för exploatör och kommun ska tecknas före antagande. Christer Sigvardsson Föreslår att planen visas i 3D-modell. Att det södra huset aldrig byggs och att framtida husen inte blir högre än 4 våningar. Detaljplaneförslaget borde göras om radikalt och anpassas mer till omgivningen. Kommentar: Planförslaget har redovisats med illustrationer i planbeskrivningen. Ytterligare visualisering kan göras med perspektivbilder mm. Beskrivningen kompletteras. De bostäder som föreslås kan förhöja stadsbilden väsentligt och ges en utformning liknande de hyreshus som ligger sydost om planområdet ( Grusgropen ). MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Jonas Yngström Stadsarkitekt Tillhör kommunfullmäktiges i Ulricehamn protokoll Anita Dahlengren 3(5)

18 Kommunfullm sekr 4(5)

19 1(2) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av BOGESUND 1: 86 m fl, Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr: GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen syftar till att belysa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska frågor och åtgärder som krävs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen rättsverkan. ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Samråd: juni, juli 2005 Utställning: jan 2006 Antagande:april 2006 Genomförandetid Genomförandetiden är 15 år och gäller efter det att planens antagande vunnit laga kraft. Markägoförhållanden: Inom planområdet finns mark både i kommunal och privat ägo. Detaljplanen avses reglera dels att fastighetsägarna ska kunna bibehålla och utveckla befintlig verksamhet, dels ändra nuvarande användningssätt och dels tillskapas nya byggrätter. Ansvarsfördelning Ulricehamns energi AB är huvudman för gator och allmänplatsmark inom planområdet, samt för det allmänna vatten- och avloppsnätet, fjärrvärme och bredband. Huvudmannaskapet innebär att Ulricehamns energi AB formellt är ansvarig för framtida drift och underhåll av områdets allmänna platser. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Kvarteret Smedjan, som inrymmer Jehovas Vittnens samlingslokaler, FG-möbler m fl, föreslås utvidgas åt norr och väster. Nya verksamheter kan etableras inom det utvidgade kvarteret. Fastighetsreglering sker i takt med att kvarteret exploateras. Vad gäller kommunal mark avses den att överlåtas dels till ägaren av Smedjan 8, dels till ägarna av Bogesund 1:90 och 1:91. I planförslaget tillskapas byggrätt för flerbostadshus. Hökerum Bygg AB har anmält intresse för att exploatera nämnda byggrätter som bolaget benämner Åsunda Sjöstad. Erforderliga exploateringsavtal ska ha upprättats och undertecknats av berörda fastighetsägare/exploatör/er innan

20 detaljplanen förs fram för antagande och/eller ansökan om bygglov kan beviljas. I ovannämnda avtal regleras samtliga frågor som köpeskillingen för marken, kostnaden för erforderlig fastighetsbildning m m.. Ledningsägarnas rätt enligt nedan att bibehålla nedan nämnda ledningar m m säkras planmässigt genom att berörda ledningsnät m m läggs in i u-områden. Fastighetsrättsligt säkras ledningarnas kvarliggande genom servitutsavtal mellan kommunen och energibolaget alternativt genom ledningsrätt. Begär berörd fastighetsägare / exploatör att befintliga ledningar m m enligt ovan ska flyttas utförs detta av Ulricehamns Energi AB / TeliaSonera AB på berörd fastighetsägare / exploatörs bekostnad. 2(2) För att kunna genomföra de fastighetsregleringar som önskas krävs att äldre tomtindelning upphävs. Del av Björnen 6 ändras till Allmän platsmark. Kommunen har rätt/skyldighet att lösa marken. Telias ledningsrätt i söder ligger inom u-område. EKONOMISKA FRÅGOR Kommunens kostnader för administration, kartframställning, upprättande av planförslag etc tas upp i form av planavgift. Denna avgift erläggs i samband med ansökan om bygglov. Avtal om skötsel och underhåll av område tillgängligt för allmän gångtrafik på kvartersmark upprättas. Mycket av gator och allmän platsmark är idag redan genomfört vilket innebär lägre exploateringskostnader för kommunen. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Jonas Yngström Stadsarkitekt Tillhör kommunfullmäktiges i Ulricehamn protokoll Anita Dahlengren Kommunfullm sekr

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer