Detaljplan för del av Bogesund 1:86 m fl Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Bogesund 1:86 m fl Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län"

Transkript

1 Detaljplan för del av Bogesund 1:86 m fl Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län Upprättad den 15 februari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLINGAR

2 ANTAGADEHANDLING Detaljplan för del av BOGESUND 1: 86 m fl, Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr: PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar: plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 planbeskrivning med illustrationer genomförandebeskrivning utlåtande samrådsredogörelse geoteknisk undersökning trafikbullerutredningen farlig godstransport PLANENS SYFTE Detaljplanen avser främst att reglera exploateringen av det område, som tidigare nyttjades av de numera nedlagda järnvägslinjerna genom Ulricehamn. Planarbetet stöder sig på ett av kommunstyrelsen antaget program för fortsatt planarbete för järnvägsområdet med strandpromenaden. För att skapa möjlighet för boende i området krävs en ändring av tidigare detaljplan avseende kv.smedjan. PLANDATA Läge Planområdet ligger norr om stadens centrum, på det gamla järnvägsområdet väster om Boråsvägen. I norr begränsas området av Ätran och i söder av Strandgatan. Areal Planområdet omfattar ca 7 ha. Markägoförhållanden Fastigheterna i kv Baldernäs, kv Smedjan, samt Bogesund 1:90 och 1:91 är i privat ägo. Övriga fastigheter är i kom-munal ägo.

3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Översiktsplan för Ulricehamns kommun, Växtplats Ulricehamn (ÖP 2001) antogs av kommunfullmäktige i februari I planen anges att fördjupningar av översiktsplanen skall upprättas bl a för Ulricehamns stad. Inom ramen för arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Ulricehamns tätort studerades alternativa lägen för en framtida station. Studien redovisades i form av översiktliga idéskisser. Kommunstyrelsen beslöt 28 maj bl a att den fortsatta planeringen för Ulricehamns tätort skall vara inriktad mot en lokalisering av en framtida station/resecentrum i anslutning till campingplatsen Prången. Gällande detaljplaner Inom området gäller detaljplaner antagna , , , och J = Industriområde Th = Småbåtshamn Jho = Industri, handel, hantverk HK = Handel, hantverk, kontor Es = Transformatorstation C = Centrum, samlingslokal. Riksintressen Sjön Åsunden är av riksintresse för naturvården. Planområdet ingår i riksintresseområde för kulturmiljövård Ätrans dalgång (KP 49). 3 Tomtindelningar Tomtindelning för kv Björnen 6 fastställdes , 1584K-2049, kv Smedjan fastställdes , 1584K-2254 och kv Ångsågen , 1584K I och med att denna plan vinner laga kraft upphävs tomtindelningarna för kv Björnen 6, kv Smedjan och kv Ångsågen. Strandskydd I gällande detaljplaner i området finns delvis strandskyddsområden redovisade. Utmed Åsunden utanför detaljplanelagt område gäller strandskydd (300 meter) enligt naturvårdslagen.

4 Program Kommunstyrelsen antog Program för detaljplan för Järnvägsområdet den 27 maj 1997, 98. Byggnadsnämnden fick samtidigt uppdrag att ta fram detaljplaner för områdena 3 och 4 (se nedan).i programmet slås bl a följande utgångspunkter fast (berör område 3 och 4): Staden skall på ett naturligt sätt föras samman med vattnet. Området i sin helhet skall övervägande ha karaktären av park- och rekreationsområde. Verksamheter ryms även inom planområdet, bostäder i begränsad omfattning. Bebyggelsen skall ha en måttfull skala. En publik anläggning skall inordnas i området, med plats för olika kulturutbud, exempelvis dansanläggning för åretruntbruk, museum, bibliotek, konferenslokaler och kafé. Strandgatan fungerar som genomfartsled, men skall utformas på stadens villkor. Strandgatans utformning skall ses över. Strandpromenaden fullföljs med ytterligare planteringar och genom att Strandgatan lyfts upp i ett grönt planterat stråk. Ett kretsloppsanpassat omhändertagande av avloppet skall eftersträvas. Husen byggs med miljövänliga återvinningsbara byggmaterial och orienteras så att maximal solenergi erhålls. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet skall säkerställas. 4 I delprogrammet för område 3 och 4 anges bl a: Bussterminalen bibehålles vid stationshuset. Genom kvarteret dras en gångförbindelse till Sturegatan och Grodparken. Utbyggnad av hotellet och tillskapande av trädgårdsterasser mot sjön skall möjliggöras. Sturebadet med omkringliggande park bibehålles som rekreationsområde fram till gräns enligt programskiss. En publik anläggning enligt huvudprogrammet skall redovisas inom området. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Mark och vegetation I Programmet för detaljplan för Järnvägsområdet redovisas en särskild naturinventering. I denna anges området lämpar sig väl för ekologisk hantering av dagvat-

5 5 ten. Vidare konstateras att området kring Sturebadet och strandområdet inrymmer naturvärden som bör tas tillvara i planeringen. Bangårdsområdet saknar idag naturvärden. Naturmiljö Sjön Åsunden är av riksintresse för naturvården. Skälen till detta sammanfattar länsstyrelsen på följande sätt. I området finns ett flertal biologiskt rika lövskogsmiljöer. Vattenmiljöerna i området är såväl limnologiskt som ornitologiskt värdefulla med bl a stor artrikedom. Området kring Sturebadet utgörs av parkmark med klippta gräsytor och lövträd av flera arter t ex klibbal, björk och sälg. Bangårdsområdet är platt och saknar naturvärden. Klena träd av arterna ask, alm, björk, al och asp finns dock inom området. Utmed sjön står en rad pilar och längs strandpromenaden står några alar och björkar. Befintliga träd inom planområdet bevakas genom att lovplikt införs i planbestämmelserna för att ta ned träd av dimensioner större än 15 cm diameter. Geotekniska förhållanden Två översiktliga geotekniska utredningar har utförts inom området, dels i samband med detaljplanearbetet för Sturebadet (antagen ), dels i anslutning till den 1992 utlysta arkitekttävlingen för Järnvägsområdet. Utredningarna utfördes av K-Konsult, Borås, resp. AB Jacobsson & Widmark, Borås, Ytterligare en geoteknisk utredning har gjorts av J & W Mark och Anläggning söder om planområdet som visar på samma förutsättningar. En mer noggrann geoteknisk utredning har även genomförts, J & W Mark och anläggning, För planerade bostadshus öster om Bangårdsgatan har en geoteknisk undersökning, A.D.Markkonsult, utförts Området längs sjöstranden är parklikt med i huvudsak öppna ytor men till viss del är det glest lövskogsbevuxet. Jorden består överst av fyllning och sand och därunder - närmast sjön - av lera men i övrigt i huvudsak av silt, som vilar på sand. På ca 10 m djup under markytan förekommer ett jordlager med inslag av gyttja. Grundvatten Eftersom undersökningsområdet ligger direkt i anslutning till sjön och jorden, åtminstone överst, i huvudsak består av relativt vattengenomsläppliga sediment, så kan man räkna med en tämligen stabil grundvattenyta inom området, som ligger ungefär i nivå med vattenytan i sjön. För byggnader som blir placerade i närheten av sjön och i nivå som ligger i närheten av högsta högvatten för Åsunden finns översvämningsrisk. Färdigt golv på dessa byggnader läggs med säker marginal över högsta vattennivå. Det krävs att konstruktioner för schakt, grunder och källarväggar utförs vattensäkra och med erforderlig motståndsförmåga mot vattentryck. Stabilitet Inom området finns under nu rådande förhållanden ingen risk för skred eller ras. Säkerheten mot markgenombrott i den nuvarande slänten mot sjön är tillfredsställande. Även vid en eventuell framtida uppfyllning med 1-2 m jord fram till stranden

6 beräknas stabiliteten vara tillfredsställande sannolikt även i kombination med en lätt byggnad grundlagd på lämpligt sätt. 6 För byggnader, uppfyllningar eller belastningsökningar skall stabilitets- och grundläggningsförhållandena utredas i varje enskilt fall. Sättningar Sättningsförhållandena är till största delen gynnsamma, men inom det relativt smala området längs stranden där lera förekommer är sättningsförhållandena mindre gynnsamma. Byggnader bör här kunna grundläggas med plattor på vanligt sätt, om stora, koncentrerade belastningar på undergrunden undviks. Grundläggning Inom den största delen av det här behandlade planområdet bör de flesta byggnader kunna grundläggas med plattor utan några egentliga förstärkningsåtgärder. Generellt gäller dock att detaljundersökningar måste utföras för de flesta byggnader inom området för att bestämma värden på de jordparametrar som används vid dimensionering (och optimering) av grundkonstruktionerna. Inom de strandnära delarna av området, d v s inom ca m avstånd från strandlinjen, är förhållandena mindre gynnsamma. Lätta byggnader kan möjligen även här grundläggas med plattor, åtminstone om större uppfyllningar kan undvikas i anslutning till byggnaderna och om smärre, jämna sättningar kan accepteras. I övrigt får man här räkna med att förstärkningar måste utföras. Gator kan prel anläggas inom området utan förstärkningsåtgärder. Eftersom grundförhållandena varierar inom området, så gäller generellt att grundläggning av byggnader, gator mm kan projekteras först efter geotekniska detaljundersökningar för resp objekt. Radon I en översiktlig radonundersökning för kommunen anges ett mindre lerområde som sträcker sig längs Åsundens strand och en mindre isälvslagring som huvudsakligen är uppbyggd av sand i den nordvästra delen av Ulricehamn. En markradonmätning på denna avlagring visade Bq/m3. Jordlagren inom Ulricehamn klassas som normalriskområde där lokal högradonmark kan förekomma. Hus byggda inom området bör utföras med en radonskyddande konstruktion. Flera markradonmätningar kan behöva göras för att med säkerhet klassa området. En markradonmätning har utförts för de planerade bostadshusen. Mätvärdena tyder på radonhalter inom normalriskintervallet. Det är nödvändigt med radonskyddat byggande. Fornlämningar Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader. En värdebeskrivning har upprättats över de kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader som ingår i området.

7 7 Vid Boråsvägen och söder om Ätran låg vid 1900-talets början ett tegelbruk omgivet av ett mindre antal bostäder i form av småhus. Området har därefter utvecklats till ett småindustriområde med ett visst inslag av bostäder. Denna utveckling har huvudsakligen skett under 1950-talet. Idag framstår området mer som ett omvandlingsområde som avvaktar en mer positiv utveckling. Götalandsbanan med station vid Prången samt utbyggnad av riksväg 40 till motorväg i ett nordligare läge kan bana väg för en utveckling av området som rymmer en blandning av bostäder, handel, kontor och hantverk Boråsvägen och bebyggelsen öster om vägen är det enda kvarvarande småindustriområdet i staden. Delar av kv Björnen, kv Tegelbruket och kv Smedjan utgör en miljö av kulturhistoriskt värde. Blandningen av småindustri, hantverk och bostäder skall bibehållas för att bevara områdets karaktär. Hela strandpromenaden är en kulturhistorisk värdefull miljö. Vid Sturebadet fanns tidigare ett kallbadhus. För närvarande finns planer på att återuppföra detta så lika det ursprungliga som möjligt Bebyggelse Från Falköpingsvägen ser man när man, passerat Marknadsplatsen, Åsunden, vändskivan och evenemangstorget. Vattenverket, nu föreslaget som byggnadsminne bildar en fin avgränsning mot norr. Ny tillfart till Jehovas Vittnens Samlingssal ordnas från Bangårdsgatan. JV har behov av ca 200 bilplatser i samband med deras möten, ca 50 tillfällen/år. Samlingssalen upprustas för närvarande. Fasaden mot väster bearbetas. Verksamheten på Smedjan 7, Weland Stål, är oförändrad. Om bostadsbebyggelse kommer väster om industridelen bör man se över denna verksamhet. FG Bygg påverkas direkt om ny bostadsbebyggelse skall kunna uppföras. Nuvarande produktionsdel är störande ur ljud- och luftsynpunkt (fläktar och ytbehandling). För närvarande pågår en generationsväxling i företaget. Glasmästeriet önskar bygga ut och vill förvärva mark åt väster. TP-huset är nyligen uppfört. Postens lokalisering har satt sig. På sikt skall postfordon även kunna ha tillfart söderifrån. I kv. Baldersnäs är byggnaden där Finstansteknik var inrymt tom och MBN har givit ett positivt förhandsbesked för hotell och vandrarhemsändamål. I planförslaget ges en markanvändning som ger möjlighet till detta samt för bostäder. För närvarande planeras bostäder i huset. Området väster om Bangårdsgatan avsätts för park och publikt ändamål. Någon ny bostadsbebyggelse är ej planerad vilket överensstämmer med planprogrammet.

8 8 Ytterligare parkering behövs för verksamheter både öster och väster om Bangårdsgatan. Bussparkeringar på Bangårdsgatan är en bra lösning. En blandning av bostäder och verksamheter längs Boråsvägen upplevs positivt. På grund av markens beskaffenhet kan restriktioner uppstå för tyngre bebyggelse. I planprogrammet finns en redovisad gräns för bostäder åt väster. Därför finns inga bostäder redovisade väster om Bangårdsgatan. Däremot finns i förslaget ett bevarande av den gröna magasinsbyggnaden. Den ska i framtiden kunna användas för aktiviteter och arrangemang på Sturebadet och Hamnen. I framtiden kan även turistbyrå och hörsal inhysas i byggnaden. I planförslaget får byggnaden, Sjömagasinet, även en utökad byggrätt för eventuell tillbyggnad samt utedäck. På prickmark kan parkeringsplatser anordnas. Dessa kan även nyttjas till besökande till badet. Detaljplan för Sturebadet mm från 1987 behöver ändras i den östra delen. Däremot gäller fortfarande förutsättningarna för den västra delen och vattenområdet. Parkeringsområde i planen övergår till parkmark. Ågatan avslutas i höjd med fiskestugan som på samma sätt som Sjömagasinet får en utökad byggrätt. Mellan fiskestugan och gamla vattenverket ändras Ågatan till att vara en gång- och cykelväg. I framtiden kan denna delen realiseras som en del av Bogesundsparken med vattenkanal och lekplatser. Idéskiss till höger visar ny tillfart till Jehovas samlingssal som ordnas från Bangårdsgatan mellan två planerade bostadshus om 5 våningar, exklusive indragen takvåning. Parallellt med infarten läggs en allmän gångväg som förbinder staden med parkområdet väster om Bangårdsgatan. Samlingssalens behov av ca 200 p-platser kan fördelas på flera platser. De 50 platser som är befintliga vid entrén kompletteras med 100 nya som är lokaliserade på Swebus tomt jämte FG Byggs produktionshall. Tillgängligheten sker parallellt med samlingssalen och det norra bostadshuset via en separat gångväg. Ytterligare 50 platser kan utnyttjas av redan befintliga parkeringsytor som finns i området, bl.a. pendelparkeringen som ej används fullt på helgerna. Verksamheten på Smedjan 7, Weland Stål, är oförändrad. Nuvarande industrihall i väster är f.n. tom och skall hyras ut. Befintligt bostadshus i söder föreslås fåe en ny bestämmelse Bostäder och Kontor.

9 9 FG Bygg påverkas direkt om ny bostadsbebyggelse skall kunna uppföras i närheten. Nuvarande produktionsdel är störande ur ljud- och luftsynpunkt (fläktar och ytbehandling). Åtgärder för att minska störningar skall utredas. I förslaget placeras 2 bostadshus söder om industrihallen. Detaljplanen ändras ej i bestämmelserna för Smedjan 6. Bangårdsgatan justeras i norr efter nuvarande förhållanden vid TP-huset. Tillgänglighet Planområdet är relativt plant vilket ger förutsättningar för god tillgänglighet i den yttre miljön. Byggnaderna skall vara tillgängliga för rullstolsbundna och andra med nedsatt rörelseförmåga. Tillgängligheten till och inom byggnaderna bevakas i prövningen av bygglov. Skyddsrum Området ligger inte inom skyddsrumsort. Översiktliga trafikstudier Översiktliga trafikstudier visar förutsättningar för järnvägsområdet i en framtid när riksväg 40 byggts ut till motorväg och när ny järnväg anslutits till staden - Götalandsbanan (2 kartor). Motorvägen Motorvägen Motorväg och järnväg utbyggd, variant A variant B Studierna redovisar förslag till trafiklösningar för området mellan motorvägen och stadens centrum. Kartorna visar förändringar av trafikströmmarna från centrum till Karlsnäs industriområde. Vidare förbättras tillgängligheten till Tegelbruks- och Bronäsområdena söder om befintlig Rv 40. Studierna visar att järnvägsområdets trafikstruktur i stort inte berörs.

10 10 Området mellan stadskärnan och ett framtida resecentrum vid Prången är ett viktigt utbyggnadsområde för staden. Området kan omvandlas från ett traditionellt industriområde till ett attraktivt och lättillgängligt område för mer personalintensiva verksamheter. Stadskärnan och resecentrat kommer att knytas samman av ett attraktivt aktivt stråk. Detta stråk kommer tillsammans med området kring resecentrat att innehålla verksamheter, hantverk, service, kulturanläggningar, offentliga lokaler och bostäder. Området har en anslutning till Strandgatan söder om den gamla lastkajen. Ytterligare en anslutning av området finns vid Bangårdsgatan norr om före detta bensinstationen,numera TP-huset. Trafik Trafiksituationen i området redovisas här bredvid på en illustration. Buller På Strandgatan framförs idag ca 4600 fordon per årsmedeldygn. För att säkra en godtagbar bullernivå inomhus införs en bestämmelse om att fasaden skall dämpa ljudnivån inomhus till högst 30 dba ekvivalentnivå och 45 dba maximalnivå. Godtagbar ljudnivå utomhus dagtid är 50 dba, kvällstid 45 dba och nattetid 40 dba. Farligt gods Farligt godstransporter utmed Lv 157, Strandgatan, är få och utgör liten risk. Parkering Parkeringsbehovet är stort i området. Vidare finns fortfarande ett stort behov kopplat till samlingslokalen i Smedjan 8. Pendelparkering kopplat till busstation finns i södra delen. I förslaget redovisas ett 200-tal platser med möjlig utökning på torg och inom kv Smedjan. Detta bedöms tillräckligt för framtida användning.

11 11 Teknisk försörjning Områdets uppvärmning av byggnaderna och varmvattenbehovet kan tillgodoses med fjärrvärme där det är tillgängligt eller till värmepumpar (för sjö- eller jordvärme) eller annan förnyelsebar energikälla. Såväl passiv som aktiv solenergi skall särskilt beaktas. Illustrationen visar fjärrvärmeledningars läge inom området. Dessa säkras genom u- område i planförslaget. Vidare visas två bostadshus placeringar med angöringsväg mellan sig fram till Samlingssalen. Parallellt med denna löper en gångväg mellan staden och en framtida Bogesundspark Spillvatten från området avleds med självfall till befintlig pumpstation norr om Ätran. Vatten erhålls genom anslutning till befintlig ledningar. Vattentäkt Vattentäkten har ett mycket högt värde då den försörjer Ulricehamns stad och alla samhällen i Ätradalen. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen kräver tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden enligt skyddsföreskrifter fastställd , kompletterade Beslutet är under omarbetning. Handel med drivmedel och större mängder kemikalier kan inte anses förenligt med detaljplanens syfte. KONSEKVENSBESKRIVNING Förslaget innebär att attraktiva bostäder kan byggas nära centrum och parkmiljö. På sikt kan Boråsvägen utvecklas till en vacker entré in mot stadens centrum med plats för både bilar, träd, gående och cyklister. Nuvarande bangårdsområde blir uppsnyggat öster om Bangårdsgatan idag ger detta område ett mycket trasigt intryck. Verksamheter av industrikaraktär måste omlokaliseras. Detaljplaneförslaget ändras ej i detta stycke utan bestämmelsen Handel,Hantverk och Kontor bibehålles i norra delen av Kv Smedjan.

12 Strandskyddet Förslag till att återinföra strandskyddet inom allmän platsmark. 12 Störningar Störningar från FG Bygg kan påverka ny bostadsbebyggelse. Fläktar på befintligt tak är vända från den planerade nya bostadsbebyggelsen. Med förhärskande vindriktning från sydväst behöver störningarna ej bli så omfattande. FG Byggs verksamhet är beroende av ett centralt läge eftersom den inbegriper såväl snickeridel som affärsdel.

13 13 Möbelsnickeriets utsläpp är av förhållandevis av ringa mängd och är idag tillåtna utan behov av rening. Närboende har uttalat sig om att snickeriet inte uppfattas som sanitär olägenhet. Om verksamheten expanderar bör den på sikt få en annan lokalisering. För närvarande undersöks möjligheterna för en sådan. Många människor kommer att vara i rörelse i samband med sammankomster i Rikets sal. Passage mellan entré och parkeringar bör därför utformas så att störningar minimeras i förhållande till bostadsbebyggelsen. Aktiviteterna sker dagtid och mestadels på helger. Några större konflikter mellan boende och besökare till samlingssalen bedöms ej uppstå. Gångtrafik mellan Marknadsplatsen och Bogesundsparken bedöms ej heller vara störande. En justering av Bangårdsgatans norra del ger bättre trafikförhållanden. Den nya parkeringsplatsen i norr underlättar för verksamheterna i norr samt besökare till Fiskestugan samt parkens norra del. Miljöpåverkan Till programmet för fortsatt detaljplanearbete gjordes en miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsområdet och strandpromenaden i Ulricehamn, november I den behandlades nuvarande detaljplaneområde. Det finns ingen risk för överskridande av gällande miljökvalitetsnormer (svaveldioxid, kvävedioxid och bly). Fast bränsleeldning i form av ved bör inte förekomma (exempelvis kvarvarande industri) i området. Rekommendationer som görs i undersökningarna om förorenad mark, SWECO , skall följas i tillämpliga delar, bl.a. en ny bedömning av föroreningssituationen utifrån markanvändning Bostäder. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vunnit laga kraft. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Jonas Yngström Stadsarkitekt Tillhör kommunfullmäktiges i Ulricehamn protokoll Anita Dahlengren Kommunfullm sekr

14

15 Detaljplan för del av BOGESUND 1: 86 m fl, Bangårdsgatan Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr: UTLÅTANDE Detaljplan för del av BOGESUND 1: 86 m fl, Bangårdsgatan i Ulricehamn har varit föremål för utställning, enligt 5 kap 20 PBL, under tiden 15 december januari Handlingar och underrättelse har sänts till kommunala och statliga myndigheter och organ. Berörda sakägare har erhållit underrättelse. Handlingarna har varit tillgängliga för påseende i Ulricehamn på stadshuset, biblioteket, samt på Miljö- och samhällsbyggnadskontoret på Höjdgatan. Under utställningstiden har 10 skrivelser inkommit, yttrandena sammanfattas och kommenteras nedan. STATLIGA VERK OCH MYNDIGHETER Länsstyrelsen Kommer inte att pröva planen om den antas. Ser gärna att höjden på husen lades några våningar lägre. Lantmäteriet Grundkartan redovisar inte ledningsrätter och servitut. Fastighetsförteckningen redovisar inte rättigheter inom området. Kommentar: Beaktas i samband med genomförande KOMMUNALA NÄMNDER, STYRELSER OCH BOLAG Miljö- och byggnämnden Nämnden tillstyrker inte bostäder vid den nordliga byggrätten för bostäder i kv Smedjan intill dess att snickeri och lackeringsverksamheten i kvarteret upphör. Verksamheten kan accepteras i en övergångsperiod under byggtiden. Uppgifter på trafikmängden på Bangårdsgatan saknas och för Boråsvägen är den bristfällig. Trafikbullerutredningen för staden finns ej redovisad. Texten om sjö- och jordvärme i planbeskrivningen förutsätts strykas vid ett antagande. Detta med tanke på närheten till vattentäkt. Kommentar: Snickeri- och lackeringsverksamheten planeras upphöra inom området. En lösning på detta är nära förestående. Trafikmängder och bullerutredning redovisas i beskrivningen. 1(5)

16 Text om sjö- och jordvärme stryks ur beskrivningen. Serviceförvaltningen Planbeskrivningen: kv Björnen7 och 8, samt kv tegelbtuket är i privat ägo. Ytterligare parkeringsplatser väster om och utmed Bangårdsgatan bör ej tillåtas. Ågatan bör avslutas i höjd med fiskestugans parkering. Parkeringsfråga och tillgänglighet till Sturebadet ej löst i planförslaget. På område som medger byggrätt bör inte parkering redovisas. Uppdrag att genomföra en parkeringsutredning i området tillstyrks. Genomförandebeskrivning: UEAB är inte huvudman för gator och allmänplatsmark. Servitutsavtal mellan UEAB och kommunen behövs inte ingås. Det får ske mellan respektive fastighetsägare och UEAB. Planbestämmelser: Permanent parkering inom parkmark tillstyrks inte av serviceförvaltningen. Plankarta: W-området bör utvidgas så bef bryggor hamnar inom området. Hela fiskestugans parkering bör hamna inom C1 eller LOKALGATA. Ågatan bör sträcka sig 10 m söder om fiskestugan. Bredd på Ågatan bör vara 7 m. Område för LOKALGATA för Bangårdsgatan bör anpassa efter befintligt område. PARKERING bör redovisas ofärgad på kartan. Utfartsförbud utmed GENOMFART (Strandgatan) bör behållas enl gällande plan. Nya utfarter mot HUVUDGATA (Boråsvägen) bör inte tillåtas. Grundkarta bör ses över och aktualiseras. Kommentar: Synpunkter på planbeskrivningen samt genomförandebeskrivning beaktas.planbestämmelsen avseende Park revideras. Parkering väster om Bangårdsgatan begränsas till befintliga parkeringar samt möjlighet till nya vid magasinsbyggnaden. C-området vid denna utökas västerut med kvartersmark innehållande mark som ej får bebyggas. Denna yta kan nyttjas till parkering och angöring för Sturebadet. Plankartan ses över med beaktande av serviceförvaltningens synpunkter. Grundkarta aktualiseras. Kulturförvaltningen Är positiva till planförslaget, men vill att byggrätten för magasinsbyggnaden i C- området väster om gc-vägen utökas söderut. Planområdet kan med fördel utökas ända fram till gropen efter vändskivan. Kommentar: Möjligheten att utvidga byggrätten vid gamla godsmagasinet prövas. En utökning av planområdet är ej aktuell, gällande plan har en planbestämmelse med torg. Torgytan får utnyttjas för utescen, evenemangsplats, planteringar och parkering samt till dessa funktioner hörande mindre byggnader. Ulricehamns Energi AB En huvudvattenledning ryms inte inom u-område U-område bör utökas något mellan HK- och B-område. Brandpost och högspänningskabel hamnar inom byggrätt för bostad. Befintlig gc-väg ligger utanför planens gc-vägområde. Gc-väg ej benämnd i parkområdet i nordväst. Infartsväg till vattentäkt, pumphus och transformator krävs. Tillgängligheten till badet begränsas i planförslaget. Texten till parkområde på plankartan justeras med att parkering tas bort. Inom J-området för kv Björnen finns en teknikbod för bredband som ej är redovisade i planen. 2(5)

17 Kommentar: Tillgänglighet till transformator mm görs möjlig genom ett utökat C-område vid magasinsbyggnaden. Övriga synpunkter beaktas. ÖVRIGA Telia Sonera Ingen erinran. FG Byggbutik i Ulricehamn AB Hänvisar till Bättre plats för arbete där riktvärdet mellan bostäder och industri av deras typ är 200m. De befarar framtida problem då deras verksamhet och föreslagna bostadsområde ligger närmare varandra än det rekommenderade riktvärdet. Kommentar: I gällande detaljplan från år 2000 ligger snickeriet inom ett område Handel, Hantverk och Kontor. Samma planbestämmelse används i detta planförslag. Någon industriell verksamhet inryms inte i planen. Snickeri- och lackeringsverksamheten bör därför upphöra och en sådan lösning är nära förestående. Jehovas vittnens sammankomsthall Tycker att förslaget ser bra ut. Saknar dock en förhandling om den ekonomiska delen avseende utökad tomtmark mm. Kommentar: En sådan förhandling sker i samband med genomförandet. Ett avtal avseende gemensamma åtaganden för exploatör och kommun ska tecknas före antagande. Christer Sigvardsson Föreslår att planen visas i 3D-modell. Att det södra huset aldrig byggs och att framtida husen inte blir högre än 4 våningar. Detaljplaneförslaget borde göras om radikalt och anpassas mer till omgivningen. Kommentar: Planförslaget har redovisats med illustrationer i planbeskrivningen. Ytterligare visualisering kan göras med perspektivbilder mm. Beskrivningen kompletteras. De bostäder som föreslås kan förhöja stadsbilden väsentligt och ges en utformning liknande de hyreshus som ligger sydost om planområdet ( Grusgropen ). MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Jonas Yngström Stadsarkitekt Tillhör kommunfullmäktiges i Ulricehamn protokoll Anita Dahlengren 3(5)

18 Kommunfullm sekr 4(5)

19 1(2) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av BOGESUND 1: 86 m fl, Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr: GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen syftar till att belysa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska frågor och åtgärder som krävs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen rättsverkan. ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Samråd: juni, juli 2005 Utställning: jan 2006 Antagande:april 2006 Genomförandetid Genomförandetiden är 15 år och gäller efter det att planens antagande vunnit laga kraft. Markägoförhållanden: Inom planområdet finns mark både i kommunal och privat ägo. Detaljplanen avses reglera dels att fastighetsägarna ska kunna bibehålla och utveckla befintlig verksamhet, dels ändra nuvarande användningssätt och dels tillskapas nya byggrätter. Ansvarsfördelning Ulricehamns energi AB är huvudman för gator och allmänplatsmark inom planområdet, samt för det allmänna vatten- och avloppsnätet, fjärrvärme och bredband. Huvudmannaskapet innebär att Ulricehamns energi AB formellt är ansvarig för framtida drift och underhåll av områdets allmänna platser. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Kvarteret Smedjan, som inrymmer Jehovas Vittnens samlingslokaler, FG-möbler m fl, föreslås utvidgas åt norr och väster. Nya verksamheter kan etableras inom det utvidgade kvarteret. Fastighetsreglering sker i takt med att kvarteret exploateras. Vad gäller kommunal mark avses den att överlåtas dels till ägaren av Smedjan 8, dels till ägarna av Bogesund 1:90 och 1:91. I planförslaget tillskapas byggrätt för flerbostadshus. Hökerum Bygg AB har anmält intresse för att exploatera nämnda byggrätter som bolaget benämner Åsunda Sjöstad. Erforderliga exploateringsavtal ska ha upprättats och undertecknats av berörda fastighetsägare/exploatör/er innan

20 detaljplanen förs fram för antagande och/eller ansökan om bygglov kan beviljas. I ovannämnda avtal regleras samtliga frågor som köpeskillingen för marken, kostnaden för erforderlig fastighetsbildning m m.. Ledningsägarnas rätt enligt nedan att bibehålla nedan nämnda ledningar m m säkras planmässigt genom att berörda ledningsnät m m läggs in i u-områden. Fastighetsrättsligt säkras ledningarnas kvarliggande genom servitutsavtal mellan kommunen och energibolaget alternativt genom ledningsrätt. Begär berörd fastighetsägare / exploatör att befintliga ledningar m m enligt ovan ska flyttas utförs detta av Ulricehamns Energi AB / TeliaSonera AB på berörd fastighetsägare / exploatörs bekostnad. 2(2) För att kunna genomföra de fastighetsregleringar som önskas krävs att äldre tomtindelning upphävs. Del av Björnen 6 ändras till Allmän platsmark. Kommunen har rätt/skyldighet att lösa marken. Telias ledningsrätt i söder ligger inom u-område. EKONOMISKA FRÅGOR Kommunens kostnader för administration, kartframställning, upprättande av planförslag etc tas upp i form av planavgift. Denna avgift erläggs i samband med ansökan om bygglov. Avtal om skötsel och underhåll av område tillgängligt för allmän gångtrafik på kvartersmark upprättas. Mycket av gator och allmän platsmark är idag redan genomfört vilket innebär lägre exploateringskostnader för kommunen. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Jonas Yngström Stadsarkitekt Tillhör kommunfullmäktiges i Ulricehamn protokoll Anita Dahlengren Kommunfullm sekr

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande ändring av detaljplan för del av Hultsfred 3:1 m.fl ANTAGANDEHANDLING Dnr MOB 2015-72 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG ANTAGANDEHANDLING 2002-08-12 Handläggare Birgitta Lööf Tel: 031-792 12 66 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-26 och lagakraftvunnen 2002-11-11 Diarienummer KS 294/2001-061 Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer