Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden"

Transkript

1 Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11 Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden

2 Bilder: Tobias Berntsson, Kenneth Molin, Lena Lundqvist (sid 40), Lena Martinsson, m fl.

3 Innehållsförteckning Gatukontorets organisation... 4 Året som gått förvaltningschefens ord... 5 Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar... 6 Ekonomi och volymer... 6 Måluppfyllelse och viktiga händelser:... 9 Verksamhetsområde Gator och trafik... 9 Verksamhetsområde Park och natur Verksamhetsområde Hållbart resande Verksamhetsområde Vatten och avlopp Verksamhetsområde Återvinning och avfall Intern kontroll Stadens gemensamma områden Nämnden som arbetsgivare Personal Jämställdhet och mångfald Miljö Säkerhet Internationella samarbetet Kommunikation Service Bilagor Resultaträkning, drift-och investeringsredovisning samt verksamhetsmått Uppföljning av investeringsbudget 2012 samt övriga investeringsanslag

4 Gatukontorets organisation Gatudirektör Infrastruktur och Utveckling Stab Stadsmiljö Vatten och Avlopp Återvinning och Avfall 4

5 Året som gått förvaltningschefens förord 2012 har varit ett händelserikt år. Ett flertal större projekt har påbörjats, åtgärder i västsvenska paketet tar form, knutpunkten har byggts om och mycket mer. Detta märks också på investeringsvolymen som har mer än fördubblas på några få år. Den budgeterade volymen 2012 var över 150 mkr. På grund av att detaljplaner inte fanns eller blev överklagade nyttjades inte 30 mkr ytterligare. Cirka 50 mkr nyttjades inte på grund av förändrade förutsättningar, bristande underlag och till viss del resursbrist. Under året har ny chef för verksamheten rekryterats och 2013 kommer ytterligare ingenjörer att rekryteras. Vi startade också året med en större förändring av den egna organisationen för att öka kvalitén till våra medborgare, kunder och trafikanter. De viktigaste delarna i organisationsförändringen är att en avdelning har fått ansvar för att förvalta det allmänna rummet medan avdelningarna. VA samt Återvinning och avfall blivit mer renodlade affärsverksamheter. Med detta har vi fått en tydligare organisation och bättre helhetssyn på drift och underhåll. Resultatmässigt har vi hållit budgeten. Detta trots att vi har haft en hel del utvecklings- och förändringsarbete under det gångna året. VA-verksamheten har planenligt gjort ett mindre överskott som täcker tidigare års förlust. Återvinning och avfall har använt en del av tidigare överskott till ökad service och utveckling av verksamheten för att bättre kunna leva upp till målen långsiktigt. Bland annat pågår försök med fastighetsnära insamling. De större utmaningar som vi kan se framöver är: Nytt insamlingssystem för avfall och förpackningar från småhus Beläggningsunderhåll för våra vägar och gator Förbättring av vårt VA-ledningsnät och säkrare dricksvattenförsörjning Utveckling av det allmänna rummet i Mölndals centrum Rekrytering av nyckelfunktioner Med erfarenheter och det arbete som genomförts under 2012 har jag gott hopp om att vi ska klara det, men det kommer att krävas såväl fortsatt effektivisering som att beslut tas och medel avsätts i tillräcklig omfattning. Göran Werner Gatudirektör 5

6 Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar Grundläggande värden Ett grundvärde för förvaltningen är hållbar stad. Förvaltningen är stadens största miljöförvaltning. Inom alla verksamheter har steg tagits i rätt riktning. Omvärldsperspektiv och förutsättningar Kraven och förväntningarna från såväl myndigheter och medborgare ökar varje år. Till detta kommer att Mölndal ligger i en expansiv region. Behoven av gator, parker, VA, återvinning och avfall samt bra miljövänliga transporter är därför stort. Stora satsningar sker regionalt som gör att det kan vara svårt att hitta rätt kompetens och entreprenader till rätt pris. Det är också så att befolkningen är allt mer miljöintresserad och ett paradigmskifte kan skönjas där allt fler tänker på att transporterna skall vara enkla och mer miljöriktiga. Detta kommer att ställa krav på nytänkande när det gäller utbud, service och drift. Strategier och satsningar En strategi är att bli en tydligare samordnad förvaltning. Stort arbete har lagts på att utveckla förvaltningens ledningsgrupp och ledare för mer samsyn och ökad effektivitet. Organisationen har ändrats så att den bättre stödjer detta. I detta ingår bland annat att en avdelning har ansvaret för hela det allmänna rummet. Detta ska ge medborgarna en finare miljö. Ekonomi och volymer Gatunämndens verksamhetsområden uppvisar ett plus mot budget med 2,3 mnkr. Årets resultat på den skattefinansierade delen utmärktes av att stadsmiljö inte utnyttjade 0,5 mnkr av sitt kommunbidrag. Den gynnsamma vintern har bidragit till detta. Även kollektivtrafiken visade ett plus på 0,3 mnkr. På den taxefinansierade delen visar VA ett överskott på 2,8 mnkr. 1,0 mnkr täcker motsvarande underskott från 2011 och resterande 1,8 mnkr kvarstår som en skuld till VA-kollektivet. Återvinning och avfall genererade ett underskott i det kommunala uppdraget på 4,5 mnkr. Detta täcks med eget kapital som uppgår till 15,2 mnkr. Affärsverksamheten visar ett överskott på 3,8 mnkr och efter avkastningskravet på 3,3 mnkr återstår ett överskott på 0,5 mnkr. Intäktsutveckling Nämndens totala intäkter ökade med 12,2 mnkr jämfört med föregående år. Intäkter i form av avgifter ökade med 6,4 mnkr. Bidragsintäkterna minskade med 0,7 mnkr. Övriga intäkter ökade med 6,5 mnkr. Framför allt berodde det på ökade uppdrag om 1,7 mnkr och ökade ersättningar för skadegörelse om 2,1 mnkr. Kostnadsutveckling Kostnaderna minskade med sammanlagt 13,5 mnkr jämfört med föregående år. Minskningen av övriga kostnader på 30,3 mnkr beror till största delen på att ansvar och finansiering av kollektivtrafiken övergick till Västra Götalandsregionen från 1 januari Jämfört med i fjol ökade personalkostnaderna med 8,0 mnkr, där löner står för 7,1 mnkr och konferensavgifter för 0,9 mnkr av ökningen. Ställt i relation till 2011 ökade kapitalkostnaderna med 4,9 mnkr. Kostnaderna för material ökade med 3,7 mnkr och kostnaderna för lokaler minskade med 0,2 mnkr. 6

7 Vintern har varit normal. Investeringar Nämndens nettoinvesteringar uppgick till totalt 76,7 mnkr, vilket innebar att en avvikelse från budget uppstod på 81,7 mnkr. Exploateringsprojekt VA stod för 30 mnkr av avvikelsen och VA i övrigt 29,0 mnkr, gator och trafik 6,8 mnkr, vattendrag 9,7 mnkr, återvinning och avfall 6,1 mnkr. Många och stora projekt startade inte 2012 utan kommer att sättas igång och färdigställas under Gator och trafik redovisar ett underskott på 0,1 mnkr. Detta stämmer med prognosen för året samt att vintern har varit normal. Vid ett snöfall med alla resurser ute är kostnaden ca 0,25 mnkr per utryckning. Parkverksamheten redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. Överskottet beror bl a på oförutsedda inkomster genom justering av övertiden mellan åren. Budgeten för kollektivtrafiken var 24,9 mnkr. Totalt sett blev utfallet 24, 6 mnkr. Den 1 januari 2012 övergick ansvaret och finansiering för kollektivtrafiken till Västra Götalandsregionen. Kommunen har dock fortsatt budget för linjetrafik, för vissa tillköp, löner, utredningar etc. Budgeten för linjetrafik var 3,8 mnkr och utfallet blev 3,9 mnkr. Differensen berodde på kostnader i december för tillköp av servicelinjerna 728 och 729 i december, som inte var budgeterade. Budgeten för färdtjänst var 20,5 mnkr och utfallet blev 20,9 mnkr. Jämfört med 2011 har kostnaderna för färdtjänst alltså minskat med 1,9 mnkr. Minskningen beror dels på nya transportavtal med lägre kostnader, dels på minskat färdtjänstresande med ca 5%. Att budgeten 7

8 ändå överskreds med 0,4 mnkr beror på att kostnaderna för transportavtalen inte minskade lika mycket som budgeterat. Budgeten för mobilitet var 0,6 mnkr. De löpande kostnaderna för mobilitetsåtgärder blev något lägre än budgeterat. Dessutom kom eftersläpande bidrag från fleråriga EU-projekt och övriga bidragsberättigade projekt in i större utsträckning än budgeterat. Det innebar att resultatet för mobilitet blev ett överskott på 0,7 mnkr. Det bidrog till att det totala resultatet för budgetområdet kollektivtrafik slutade med ett överskott på 0,3 mnkr. Verksamhetsområdet Vatten och avlopp har för 2012 ett överskott på 2,8 mnkr. Överskottet kommer att täcka det underskott på 1 mnkr som fanns kvar från Det återstående beloppet kvarstår som en skuld till VA-kollektivet och kommer att ingå i budgeten för 2013 med insatser främst inom ledningsnätet. De gällande reglerna för vatten och avlopps ekonomi är att den ska balanseras över tre år. Resultatet för Återvinning och avfall år 2012 blev 3,8 mnkr. Det kommunala uppdraget genererade ett nollresultat efter att ha nyttjat 4,5 mnkr av det totala egna ansamlade kapitalet om ca 16 mnkr, som ligger som skuld till taxekollektivet. Det egna kapitalet har under 2012 nyttjats till att erbjuda en bättre service, genom pågående försök med fastighetsnära insamling av 12 fraktioner hos 650 villahushushåll, varav 3 mnkr står för inköp av material i form av bl a flerfackskärl och ca 1,2 mnkr står för hyra av 4-facksbil, informations- och personalkostnader. Detta fastighetsnära insamlingssystem för brännbart avfall, matavfall, förpackningar och returpapper, elektronik, småbatterier etc. ligger i linje med prioriterade mål om ökad kundnöjdhet och ökad materialåtervinning av avfall från hushåll. Resterande 0,3 mnkr är kostnader kopplade till utökade öppettider på återvinningscentralerna samt ökade informationsinsatser med miljöupplysare etc. Under 2012 har den miljöstyrande renhållningstaxan gett fortsatt effekt genom att fler samfälligheter, bostadsrättsföreningar och liknande har övergått från abonnemang blandat till full sortering via anläggande av miljöhus. Budgeten för Återvinning och avfalls affärsverksamhet inkluderade ett avkastningskrav på 3,3 mnkr och utfallet blev ytterligare positivt med 0,5 mnkr. Minskade intäkter är att vänta på Kikås avfallsanläggning i takt med att sluttäckningen av deponin fortskrider och att kapaciteten för mottagande av jordmassor därmed minskar. Under 2012 noterades en minskning med ca 5 mnkr i intäkter på Kikås avfallsanläggning jämfört med föregående år, i linje med prognos. Samtidigt ökar konkurrensen om mottagning av bygg- och rivningsavfall genom att fler aktörer och avfallsanläggningar etableras på marknaden, vilket också förväntas påverka intäkterna negativt framgent. Under 2012 reglerades därför priserna på de viktigaste avfallskategorierna för att bättre stämma överens med marknaden och för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Under året sluttäcktes ytterligare m 2 av Kikåsdeponins totala yta om m 2, mot en kostnad av 11,6 mnkr. Därmed har totalt ca m 2 av den avslutade deponin hittills sluttäckts och återställts. Den totala kostnaden för återställningen enligt 2012 års prisnivå bedöms till ca 167 mnkr, varav ca 68 mnkr är kvar att upparbeta. 8

9 Måluppfyllelse och viktiga händelser Verksamhetsområdet Gator och trafik Gatunämnden är uppdelad i fem verksamhetsområden. Det övergripande målet för Gator och trafik är att vägarna för kommunens samtliga trafikanter ska vara tillfredsställande och med en trafikmiljö som är så säker att ingen skadas eller omkommer. Även miljökrav och kostnadseffektivitet tas hänsyn till när standarden för vägarna sätts. Beläggningsarbete. Måluppfyllelse 2012 Uppföljning av mål fastställt av fullmäktige Standarden på gator och vägar ska förbättras. Kvalitetsindikator Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 SCB:s Medborgarundersökning, frågan Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun? Mölndal 5,6 >5,6 5,8 GR 5,41-1) Snitt elva GR-kommuner som gjort undersökningen

10 Kostnadsindikator Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Årskostnad per m 2 kommunal körbaneyta, kr Mölndal 40,3 <45,1 43,7 Kommentar. För att upprätthålla nuvarande nivå behöver ökade resurser tillföras. Bra underhållsplaner finns Uppföljning av mål fastställda av gatunämnden Antalet olyckor med svårt skadade har på det kommunala vägnätet minskat från 9 stycken 2011 till 5 stycken 2012 (enligt STRADA). En dödsolycka inträffade 2012 vilket det också gjorde Statistiken för år 2012 kan fortfarande ändra sig och är inte officiell förrän senare under våren. I augusti 2013 kommer gatukontorets rapport om trafikolyckor redovisa mer ingående statistik. Hastighetsplanen har upphandlats och kommer att färdigställas under APV- utbildning för all personal har genomförts, utbildning för ny personal och säsongsanställda kommer att genomföras. Trafiksäkerhetsrådet har hittat sin arbetsform och håller regelbundna möten. Arbetet med nytt trafiksäkerhetsprogram fortsätter under Hastighetsplanen är en viktig del i ett nytt trafiksäkerhetsprogram. När den har genomförts kan arbetet med nytt trafiksäkerhetsprogram fortsätta. Arbetet med att hastighetssäkra övergångsställen pågår. Några har åtgärdats (se ovan). Mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder gjorda under 2012 Två 30-områden har gjorts på Soltorpsgatan och Ranunkelgatan där chikaner byggts och rekommenderad hastighetsskylt 30 km/h placerats. En ny gång- och cykelväg har byggts utanför Valås förskola för att separera de oskyddade trafikanterna mot transporter och fordonstrafik till förskolan. En avsmalning har gjorts på Annestorpsvägen vid gångpassagen i anslutning till korsningen med Valåsvägen. På Fagaredsvägen har en gångpassage hastighetssäkrats med ett platågupp. Hastighetsåtgärder; Farthinder i form av svampar har byggts på Tempelgatan och har påbörjats på Labackavägen och Östra Lindomevägen. Kommer att slutföras under Hastighetsöversyn; Konsult upphandlades i december och översynen av östra Mölndal beräknas att vara färdig under våren

11 Viktiga händelser Den nya avdelningen Stadsmiljö har inneburit att all offentlig städning i staden har kunnat samordnas. Ett nytt broprogram har tagits fram, som visar att det behövs ca 5,0 mnkr/år för att behålla standarden på broarna. Broarnas totala värde är ca 1 miljard kronor. Flöjelbergsbron har fått ny isolering, beläggning, broräcken m m under året. Klottersanering har varit prioriterat under året. Gångtunneln vid Lindome station har fått en uppfräschning genom att klottret sanerats och ersatts med konstmålning och bättre belysning. Gatubelysning står för en stor del av avdelningens kostnad. Energikostnaden ligger runt 4,5 mnkr och arbete med att byta ut kvicksilverarmaturen m.m. pågår. Även gamla trästolpar byts ut. Dessa är även en säkerhetsrisk i trafiken. I Mölndal Kvarnby har samtliga armaturer bytts ut både för att sänka energikostnaden och ge miljön ett ansiktslyft. Under året har m 2 (väglängd 4000 m) gata fått ny asfaltbeläggning. Detta är 1,75% av kommunens vägnät. Gång- och cykelnätet har fått 2029 m 2 (längd 717 m) ny beläggning. Framåtblick Våra signaler och belysningar har ett stort behov av reinvestering och modernisering. Slitaget på gatorna är stort. Beläggningsbehovet är betydligt större än resurserna. Det är också ökade krav på drift och underhåll av gång- och cykelvägar. Staden har ett 70-tal större och mindre broar. Broarna är oerhört viktiga för infrastrukturen. Det totala värdet bedöms till ca mnkr. Enligt brounderhållsplanen ligger det årliga löpande underhållsbehovet på ca 5 mnkr. Tillkommande områden innebär också att driftskostnaderna för allmänplatsmarken ökar. En samordnad organisation för drift och underhåll av allmän plats leder till att vi får en bättre helhetssyn och en trevligare, mer välskött stad. 11

12 Mölndals stad Verksamhetsområde Park och natur Verksamhetens övergripande mål är att se till att utemiljöerna i Mölndal är gröna, vackra, rena och trygga. Alla invånare ska ha tillgång till en tilltalande och användbar utemiljö, där hänsyn tagits till den biologiska mångfalden och till stadens kulturhistoria. Mölndals bro. Måluppfyllelse 2012 Uppföljning av mål fastställda av gatunämnden Rusta upp motions- och ridspår i Bunketorp efter skador från skogsavverkning. Fortsätta att fokusera på skötseln av bäckar och åar. Samarbeta med Mölndals museum kring årets blomsterprogram med tema åldrandet. Anlägga en ny hundrastplats. Anpassa ytterligare en lekplats för funktionshindrade samt upprusta de två övriga lekplatserna. Påbörja upprustning av 2011 års inventering gällande parkpärlor och problemytor. Sätta upp informationstavlor på bad- och lekplatser. Inventera stadens träd vad gäller säkerhet. 12

13 Viktiga händelser Städkampanjen PelleKan genomfördes 2012 för elfte året i rad. PelleKan har besökt drygt barn och pratat om nedskräpning. Kampanjen avslutades den 5 juni som vanligt med en stor familjefest i stadshusparken. Ungefär personer kom och upplevde kvällen med kända artister som Arvingarna och Ulric Munther. Festen har också blivit en miljögala där många aktörer vill vara med. Årets blomsterarrangemang har varit åldrandet som även varit temat för Mölndals museums utställning. I samarbete med museet togs tre olika färgkombinationer upp. Med tanke på att det har regnat så mycket, har stort fokus lagts på skötsel av vattendragen. Vasslåtter är en viktig del för att få ett bra vattenflöde. Den genomfördes i Kålleredsbäcken och Stora ån. Slåtter har även utförts i Sagsjön och Fagaredssjön. Stadens hundar har uppmärksammats. Många har önskemål om inhägnade rastgårdar. Under året har en ny rastgård byggts i Krokslätt och några äldre har dränerats. Säkerheten på våra lekplatser är prioriterad. En protokollförd besiktning utförs varje vår. Lekredskap byts ut och lekplatser förbättras. Exempel på detta är lekplatserna Södermalm, Solängen, Rävekärr och Sjöstigen. Alla lekplatser har nu en skylt om säkerhet. I Änggårdsbergen har arbetet med upprustning av stigar m m fortsatt. Detta har utförts tillsammans med Botaniska trädgården. Medel fås från en donation som är riktad för detta ändamål. Tillsammans med Mölndals Centrum bolag och Stadsbyggnadskontoret har mycket arbete gjorts i Mölndals centrum. Arrangemang, utsmyckning m m har präglat året. Särskilt jularrangemanget blev mycket uppskattat. Xx Framåtblick Trycket på bra ridspår är stort. Arbete med förnyelse och upprustning fortsätter. Planering för upprustning av stadshusparken pågår. Kanske kan det bli en stadspark? Nya bostadsområden i östra Mölndal gör att trycket på båtplatser är stort i Stensjön och i Rådasjön. En inventering av båtar i området kommer att ske under våren

14 Verksamhetsområde Hållbart resande Verksamhetens övergripande mål är att arbeta för ett hållbart resande. Detta ska åstadkommas genom att skapa en väl fungerande infrastruktur för kollektivtrafiken för att möjliggöra ett konkurrenskraftigt trafikutbud, samt genom god infrastruktur och service för gående och cyklister. Men det krävs även att gatukontoret arbetar aktivt för att påverka medborgarnas färdmedelsval genom kampanjer, kommunikation och rådgivning så kallad Mobility Management. Spårvagnslinje 2 förlängs till Mölndals centrum. Måluppfyllelse 2012 Uppföljning av mål fastställda av gatunämnden Resandet med kollektivtrafiken ska öka med 3%. Det har visat sig att det är mycket svårt att följa upp resandet med kollektivtrafiken. Sedan Västtrafik i slutet av 2011 införde så kallad öppen visering (resenärer med månadskort behöver inte kliva på i framdörren och visera sitt kort) på alla stadsbussar i Göteborg, har resenärer successivt minskat sitt stämplande av korten. Samma beteende har spridits även till resenärer på linjer mellan Mölndal och Göteborg. Det är egentligen inte tillåtet, men förarna har en omöjlig uppgift att uppmana resenärer att stämpla eftersom de inte ser skillnad på bussar inom Göteborg och de som går till Mölndal. På Göteborgsbussarna görs regelbundna mätningar av stämplandet och statistiken justeras därefter. Men detta görs inte på Mölndalslinjer, vilket får till följd att resandestatistiken inte går att lita på vad gäller busslinjer i Mölndal. På spårvagnarna justeras statistiken successivt för ändrat stämplingsbeteende. Men tillkomsten av linje 2 till Mölndal 2011 gör att jämförelser mellan 2011 och 2012 är omöjliga att göra, eftersom statistiken baseras på hela linjens sträckning och en stor del av den ligger utanför Mölndal. 14

15 forts Uppföljning av mål fastställda av gatunämnden Tre hållplatser med fler än 100 påstigande ska anpassas för funktionshindrade. Astra Zeneca, Dalgångsgatan och Eklanda torg anpassades. Dessutom anpassades en hållplats med färre än 100 resande, Tallkottegatan, inom ramen för Västsvenska paketet. Ett ärende om riksfärdtjänst ska ta högst två veckor att handlägga och ett om färdtjänst högst fyra veckor. Målet har uppnåtts. Antalet resor med cykel ska öka med 6,5% på utvalda mätpunkter. Sedan mitten av 2011 finns fasta räknare på de tre största cykelstråken, genom Eklanda, i Toltorpsdalen och på Göteborgsvägen. Jämförbara siffror för hela året kan tas fram först till nästa år, då vi har två fulla år räknat. Perioden juni december finns siffror för både 2011 och 2012 och då kan man se en ökning på 9% under Utöver de fasta räkningarna görs även räkningar en vecka per år på nio platser. Här syns en mycket kraftig ökning på 30% jämfört med Såväl de fasta räknarna som de veckovisa styrs dock till relativt stor del av antalet cyklister på Göteborgsvägen som är det största cykelstråket. Eftersom Göteborgsvägen var under ombyggnad från 2010 fram till oktober 2011 har cyklandet där sannolikt varit lägre än normalt. Den stora ökningen under 2012 kan därmed inte anses säkerställd. Antalet resor som färdtjänstberättigade gör på flexlinjen ska vara minst Detta antal uppgick till ca resor. Statistiken från november och december, då ett relativt stort antal LSS-resor började föras över från färdtjänst till flex, tyder dock på att målet kan nås under Deltagandet i cykelkampanjerna På egna ben, Nationell utmaning och Cykelutmaningen ska öka jämfört med Cykelutmaningen: 100 deltagare På egna ben: +92 elever (2012: 324, 2011: 232) Andelen cyklister som tycker Mölndal är en bra cykelstad ska öka från 47% (2010) till 52%. I den medborgarundersökning om cykling som genomfördes hösten 2012 har andelen nöjda eller mycket nöjda med Mölndal som cykelstad sjunkit från 47% till 39%. En viss del av det negativa resultatet kan eventuellt förklaras med att förväntningarna har ökat i samband med projektet Nordiska cykelstäder som fick mycket uppmärksamhet medialt, och att man sedan inte upplever att det hänt tillräckligt mycket positiva förändringar. 15

16 Viktiga händelser Ny huvudman för kollektivtrafiken Den 1 januari 2012 genomfördes en skatteväxling och ansvaret för kollektivtrafiken togs över av Västra Götalandsregionen fullt ut. Samrådsformer mellan kommuner och regionen har under året etablerats i form av delregionala och regionala kollektivtrafikråd för politikerna, samt samverkansformer mellan Västtrafik och kommunen på tjänstemannanivå. I Mölndal har en ny politisk grupp bildats med ansvar för kollektivtrafikfrågor, Referensgrupp Kollektivtrafikråd (REKO), med representanter från KS presidium och gatunämndens arbetsutskott. VP-åtgärder Genomförandet av beviljade projekt inom Västsvenska paketet påbörjades under året. Ombyggnad av hållplatsen Tallkottegatan till busstopp gjordes klar. Syftet är att, tillsammans med redan genomförda framkomlighetsbegränsande åtgärder längs Gunnebogatan och Rådavägen, minska den smittrafik man förväntar sig ska komma genom östra Mölndal på grund av trängselskatten. Ny hållplats vid Kikås för den nya expressbusslinjen Lila Express blev klar till tidtabellskiftet i december. Ny bussgata mellan Nedanvägsgatan och Gamla Kungsbackavägen, med signalprioritet för busstrafik ut mot Gamla Kungsbackavägen påbörjades och färdigställdes i mars Västtrafik har byggt ut pendelparkeringen vid Lindome station med 50 nya bilplatser. Cykelparkeringen vid Knutpunkt Mölndalsbro har utökats med ca 160 platser och vid Lindome station med ca 60 platser. I Kållered har cykelparkeringarna byggts om med bättre väderskydd och möjlighet att låsa fast cykeln i parkeringspollare. Övriga infrastrukturåtgärder för kollektivtrafiken På Knutpunkt Mölndalsbro förbättrades bullerskydden på övre plan, både inne på terminalens norra sida mot E6 samt längs gång- och cykelvägen på södra sidan av Mölndalsbro. På nedre plan flyttades spårvagnens stopplägen söderut för att skapa kortare gångväg från knutpunktens övre plan och från Brogatan. Flytten möjliggjorde även en ny passage över spåren på mitten av spårvagnsläget. Gångavstånden för byten mellan buss och spårvagn har därmed kortats ned avsevärt. Hållplatserna Astra Zeneca, Dalgångsgatan och Eklanda torg har handikappanpassats under året. Linjeomläggningen 9 december Inför trängselskattens införande genomförde Västtrafik stora förändringar i kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. Ett nytt expressbussnät och nya stombusslinjer sattes på plats. Mölndal fick en ny stombusslinje 25 genom Toltorpsdalen och vidare till Balltorp, via Mölndal centrum och Astra Zeneca, samt en ny Lila Expresslinje mellan Mölndal och Mölnlycke. Förändringarna påverkade stora delar av Mölndals övriga linjenät i och med att trafiken på flera mindre linjer lades över på den nya stombussen och expressbussen, samt på övriga huvudlinjer. Det har kommit in synpunkter på delar av förändringarna, bland annat på att resmöjligheterna mellan Balltorp och Kållered köpstad försämrats. Västtrafik har med sig synpunkterna och det kan bli aktuellt med vissa förändringar framöver. Västtrafik beslutade att lägga ner servicelinjerna i östra Mölndal samt linje 752 till Gunnebo slott, vilket resulterade i stort missnöje framför allt bland äldre i östra Mölndal. Mölndals stad beslutade därför att köpa till trafik på servicelinjerna och att justera linjesträckningen så att en av linjerna även går till Gunnebo slott. 16

17 Cykel En gång- och cykelväg har byggts på Gunnebogatan från järnvägsporten vid Lackarebäck till Enerbacksgatan. Den sista delen upp till befintlig cykelväg vid Brobergsgatan byggs Fastigheterna längs gång- och cykelvägen vid Eklanda torg, med entréer direkt ut mot gång- och cykelvägen, har upplevt situationen otrygg och osäker. Cykelvägen har därför breddats och delats upp i en bana för cyklister och en för gående närmast fastigheterna. Längs hela Lantbruksgatan har cykelfält målats. Belysning av gång- och cykelvägar i Svejserdalen har påbörjats under året och färdigställs En medborgarundersökning om cykling genomfördes hösten 2013, och kommer ligga till grund för cykelbokslut 2012 som tas fram under vintern Flexlinjen och färdtjänst Flexlinjen i Mölndal centrum har nu trafikerats i två år. Resandet har successivt ökat och 2012 gjordes ca resor jämfört med knappt under En stor ökning i resandet har skett från november 2012, i samband med att resor till en LSS-verksamhet flyttades över från färdtjänst till Flexlinjen. När denna förändring får genomslag under hela 2013 förväntas resandet öka ytterligare. Resandet med färdtjänst minskade med 5%, från resor 2012 till resor Antalet tillstånd ligger på drygt och är i det närmaste oförändrat från Det är alltså inte färre antal färdtjänstberättigade men man reser mindre med färdtjänsten. Åtminstone delar av minskningen bör därmed kunna förklaras med ökat resande på flexlinjen. Kommunikation, kampanjer och rådgivning Gatukontoret har under 2012 lagt mycket fokus på att informera om hållbart resande under konceptet Nya Vägvanor, inför trängselskattens införande. I samband med Europeiska trafikantveckan utmanades alla att ställa bilen och ta sig till jobbet på annat sätt minst en dag. 413 personer deltog. De som deltog minskade sina bilresor med 60%, vilket motsvarar en minskning med 1,6 ton koldioxid under veckan. En uppskattad cykeldag anordnades i Mölndals centrum och vid flera tillfällen har vi informerat om Nya vägvanor och Västsvenska paketet i Mölndal, Kållered och Lindome. Mölndals stad drog under hösten igång satsningen Ny adress Nya Vägvanor som går ut på att informera nyinflyttade om olika sätt att ta sig till jobbet utan bil. Det genomförs i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund GR och elva andra kommuner i Västsverige. Projektet Välkomstpaket (klimatinvesteringsprogram) avslutades under våren men kommer att fortsätta i ungefär samma form. Det vänder sig till nya företag i Mölndal med information och råd om hållbart resande till ledningen och de anställda. Framåtblick Fortsatt genomförande av åtgärder i Västsvenska paketet 2013 fortsätter genomförandet av Västsvenska paketet med framkomlighetsåtgärder i Fässbergsmotet, ny cykelbana längs hela Boråsvägen samt sista delen av Rådavägen. Busskörfält och bussprioritering vid Gamla Kungsbackavägen kommer att göras klara. Projekteringen av busskörfält på Kvarnbygatan ska påbörjas. 17

18 Cykel Fortsatt utbyggnad av cykelvägar längs Gunnebogatan, Boråsvägen, Rådavägen och Flöjelbergsgatan är planerat under Kommunikation, kampanjer och rådgivning Inom Västsvenska paketet kommer Mölndal tillsammans med kranskommunerna; GR och Västtrafik fortsätta arbetet med Nya vägvanor. I början av året kommer närmre hushåll i regionen, varav i Mölndal, få råd om hållbart resande per telefon. Arbetet för att öka cyklingen till arbetet och skolor kommer att stärkas inom EU-projektet Nordiska cykelstäder 2. 18

19 Mölndals stad Verksamhetsområde Vatten och avlopp Det övergripande målet är att förse hushåll och verksamheter med dricksvatten av god kvalitet i den mängd de behöver. Ett annat mål är att ta emot och leda bort avloppsvatten (dag- och spillvatten) på ett sådant sätt att ingen besväras av det. Vi arbetar mycket med att hålla nere utläckaget från dricksvattennätet. Måluppfyllelse 2012 Uppföljning av mål fastställda av gatunämnden Inläckaget av ovidkommande vatten till Ågatans pumpstation ska minska så att avloppsflödet blir maximalt 3,9 miljoner m3. Det ppmätta årsflödet som pumpats från Ågatans pumpstation blev m³ under Syftet med målet är dels att minska mängden som pumpas och därigenom energiförbrukningen, dels att minska riskerna för att bräddning av orenat avloppsvatten går ut från anläggningen då ledningsnätets kapacitet inte räcker till. För att hitta stora inläckage på avloppsvattenledningarna görs för närvarande inventeringar inom det ledningsnät som slutar i Ågatans pumpstation. I Toltorpsdalen har utredning av tillskottsvatten gjort med modellering av ledningsnätet och ledningar har filmats för att studera ledningarnas kvalitet. För dåliga ledningar väntar en omläggning till nya rör 19

20 eller en så kallad relining (nytt skikt som läggs på insidan av röret). Tidigare år har inventeringar inom Solängsområdet visat att det finns behov av ledningsförnyelse, vilket nu utförts på Kakellösagatan, Österängsgatan och Idunagatan. Arbeten har därutöver även skett på bland annat Kämpegatan där separering av spill- och dagvatten samt borttagning av en brädd har utförts. I etapp 2 av Norra Källåsvägen-Frälseängsvägen har motsvarande arbeten gjorts, liksom i Eduard Boyes gata, Häradsgatan och Djäknegatan. Vidare har fastigheter identifierats där regnvatten från tak med mera leds in i spillvattenledningarna. Där felkopplingar skett, uppmanas fastighetsägare att åtgärda felet. Detta har under året blivit aktuellt för ett 30-tal fastigheter i framförallt Solängenområdet. Inom arbetet med att förbättra övervakningen av avloppspumpstationernas funktion och uppföljningsmöjligheter vid flöden som överskrider pumpkapaciteten, har stationerna vid Annestorp, Sagered samt Alvered renoverats med nya elskåp och förbättrad kommunikation. En ny pumpstation för Ågatan planeras eftersom den nuvarande är i behov av förnyelse vad gäller såväl byggnadskonstruktion som installationer. Inför projekteringen ser gatukontoret över hur avloppsledningsnätet ska drivas framöver och vilka flöden som kommer att passera denna station. Man tittar även på hur systemet ska säkras mot överbelastning. Under förra året inträffade inga större översvämningar till följd av underkapacitet i ledningsnätet. Däremot spolade gatukontoret nästan 80 sträckor på spillvatten- och dagvattennätet inklusive serviser för att lösa upp stopp eller minska risken för stopp som kan leda till olägenheter. Den sålda mängden vatten ska uppgå till minst 80% av producerad mängd såldes m 3 vatten. I vattenverket producerades m 3 och dessutom köptes m 3 in från Göteborg. Ett mål är att minska läckaget av dricksvatten i hela anläggningen utöver det vatten som åtgår i behandingsprocessen vid vattenverket. För 2012 uppnåddes målet om 80%. Under året har sammanlagt 71 läckor inträffat på ledningsnätet inklusive serviser. Det är ett sjunkande antal sedan några år tillbaka. Vid tidigare års kyliga vintrar har flera stora läckor uppstått på dåliga ledningar som nu åtgärdats. I juni inträffade ett brott på en större ledning i Pixbo. Efter ett intensivt arbete kunde en ny ledning anläggas genom rörtryckning, trots besvärliga markförhållanden. Under året har 34 abonnenter anslutits till det kommunala nätet så att antalet anslutna nu är stycken. Mer än 1500 meter vattenledning har lagts ny eller för att förnya ledningsnätet. På Storgatan och Tempelgatan har en ny vattenledning anlagts inför byggandet av en ny cirkulationsplats på Storgatan. En ny vattenledning har anlagts för att försörja Eklandaområdet med vatten från Mölndals distributionsnät. En vattenledning i Eduard Boyes gata har bytts ut så att det nu finns en ny vattenledning hela vägen till det nya exploateringsområdet Kvarnbyvallen. Några andra områden där arbeten utförts är Kämpegatan, Eduard Boyes gata, N Källåsvägen, Häradsgatan, Djäknegatan och i Helenevik. 20

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Måluppfyllelse verksamhet...

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla.

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Lördagsflexlinjen Mölndal Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Så fungerar flexlinjen För att åka med flexlinjen måste man ringa och boka sin resa. Bussen stannar bara

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad 1(7) Tekniska nämnden Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad Ärendet ska på tekniska nämndens uppdrag genomföra upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall och därmed

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer