Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden"

Transkript

1 Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11 Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden

2 Bilder: Tobias Berntsson, Kenneth Molin, Lena Lundqvist (sid 40), Lena Martinsson, m fl.

3 Innehållsförteckning Gatukontorets organisation... 4 Året som gått förvaltningschefens ord... 5 Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar... 6 Ekonomi och volymer... 6 Måluppfyllelse och viktiga händelser:... 9 Verksamhetsområde Gator och trafik... 9 Verksamhetsområde Park och natur Verksamhetsområde Hållbart resande Verksamhetsområde Vatten och avlopp Verksamhetsområde Återvinning och avfall Intern kontroll Stadens gemensamma områden Nämnden som arbetsgivare Personal Jämställdhet och mångfald Miljö Säkerhet Internationella samarbetet Kommunikation Service Bilagor Resultaträkning, drift-och investeringsredovisning samt verksamhetsmått Uppföljning av investeringsbudget 2012 samt övriga investeringsanslag

4 Gatukontorets organisation Gatudirektör Infrastruktur och Utveckling Stab Stadsmiljö Vatten och Avlopp Återvinning och Avfall 4

5 Året som gått förvaltningschefens förord 2012 har varit ett händelserikt år. Ett flertal större projekt har påbörjats, åtgärder i västsvenska paketet tar form, knutpunkten har byggts om och mycket mer. Detta märks också på investeringsvolymen som har mer än fördubblas på några få år. Den budgeterade volymen 2012 var över 150 mkr. På grund av att detaljplaner inte fanns eller blev överklagade nyttjades inte 30 mkr ytterligare. Cirka 50 mkr nyttjades inte på grund av förändrade förutsättningar, bristande underlag och till viss del resursbrist. Under året har ny chef för verksamheten rekryterats och 2013 kommer ytterligare ingenjörer att rekryteras. Vi startade också året med en större förändring av den egna organisationen för att öka kvalitén till våra medborgare, kunder och trafikanter. De viktigaste delarna i organisationsförändringen är att en avdelning har fått ansvar för att förvalta det allmänna rummet medan avdelningarna. VA samt Återvinning och avfall blivit mer renodlade affärsverksamheter. Med detta har vi fått en tydligare organisation och bättre helhetssyn på drift och underhåll. Resultatmässigt har vi hållit budgeten. Detta trots att vi har haft en hel del utvecklings- och förändringsarbete under det gångna året. VA-verksamheten har planenligt gjort ett mindre överskott som täcker tidigare års förlust. Återvinning och avfall har använt en del av tidigare överskott till ökad service och utveckling av verksamheten för att bättre kunna leva upp till målen långsiktigt. Bland annat pågår försök med fastighetsnära insamling. De större utmaningar som vi kan se framöver är: Nytt insamlingssystem för avfall och förpackningar från småhus Beläggningsunderhåll för våra vägar och gator Förbättring av vårt VA-ledningsnät och säkrare dricksvattenförsörjning Utveckling av det allmänna rummet i Mölndals centrum Rekrytering av nyckelfunktioner Med erfarenheter och det arbete som genomförts under 2012 har jag gott hopp om att vi ska klara det, men det kommer att krävas såväl fortsatt effektivisering som att beslut tas och medel avsätts i tillräcklig omfattning. Göran Werner Gatudirektör 5

6 Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar Grundläggande värden Ett grundvärde för förvaltningen är hållbar stad. Förvaltningen är stadens största miljöförvaltning. Inom alla verksamheter har steg tagits i rätt riktning. Omvärldsperspektiv och förutsättningar Kraven och förväntningarna från såväl myndigheter och medborgare ökar varje år. Till detta kommer att Mölndal ligger i en expansiv region. Behoven av gator, parker, VA, återvinning och avfall samt bra miljövänliga transporter är därför stort. Stora satsningar sker regionalt som gör att det kan vara svårt att hitta rätt kompetens och entreprenader till rätt pris. Det är också så att befolkningen är allt mer miljöintresserad och ett paradigmskifte kan skönjas där allt fler tänker på att transporterna skall vara enkla och mer miljöriktiga. Detta kommer att ställa krav på nytänkande när det gäller utbud, service och drift. Strategier och satsningar En strategi är att bli en tydligare samordnad förvaltning. Stort arbete har lagts på att utveckla förvaltningens ledningsgrupp och ledare för mer samsyn och ökad effektivitet. Organisationen har ändrats så att den bättre stödjer detta. I detta ingår bland annat att en avdelning har ansvaret för hela det allmänna rummet. Detta ska ge medborgarna en finare miljö. Ekonomi och volymer Gatunämndens verksamhetsområden uppvisar ett plus mot budget med 2,3 mnkr. Årets resultat på den skattefinansierade delen utmärktes av att stadsmiljö inte utnyttjade 0,5 mnkr av sitt kommunbidrag. Den gynnsamma vintern har bidragit till detta. Även kollektivtrafiken visade ett plus på 0,3 mnkr. På den taxefinansierade delen visar VA ett överskott på 2,8 mnkr. 1,0 mnkr täcker motsvarande underskott från 2011 och resterande 1,8 mnkr kvarstår som en skuld till VA-kollektivet. Återvinning och avfall genererade ett underskott i det kommunala uppdraget på 4,5 mnkr. Detta täcks med eget kapital som uppgår till 15,2 mnkr. Affärsverksamheten visar ett överskott på 3,8 mnkr och efter avkastningskravet på 3,3 mnkr återstår ett överskott på 0,5 mnkr. Intäktsutveckling Nämndens totala intäkter ökade med 12,2 mnkr jämfört med föregående år. Intäkter i form av avgifter ökade med 6,4 mnkr. Bidragsintäkterna minskade med 0,7 mnkr. Övriga intäkter ökade med 6,5 mnkr. Framför allt berodde det på ökade uppdrag om 1,7 mnkr och ökade ersättningar för skadegörelse om 2,1 mnkr. Kostnadsutveckling Kostnaderna minskade med sammanlagt 13,5 mnkr jämfört med föregående år. Minskningen av övriga kostnader på 30,3 mnkr beror till största delen på att ansvar och finansiering av kollektivtrafiken övergick till Västra Götalandsregionen från 1 januari Jämfört med i fjol ökade personalkostnaderna med 8,0 mnkr, där löner står för 7,1 mnkr och konferensavgifter för 0,9 mnkr av ökningen. Ställt i relation till 2011 ökade kapitalkostnaderna med 4,9 mnkr. Kostnaderna för material ökade med 3,7 mnkr och kostnaderna för lokaler minskade med 0,2 mnkr. 6

7 Vintern har varit normal. Investeringar Nämndens nettoinvesteringar uppgick till totalt 76,7 mnkr, vilket innebar att en avvikelse från budget uppstod på 81,7 mnkr. Exploateringsprojekt VA stod för 30 mnkr av avvikelsen och VA i övrigt 29,0 mnkr, gator och trafik 6,8 mnkr, vattendrag 9,7 mnkr, återvinning och avfall 6,1 mnkr. Många och stora projekt startade inte 2012 utan kommer att sättas igång och färdigställas under Gator och trafik redovisar ett underskott på 0,1 mnkr. Detta stämmer med prognosen för året samt att vintern har varit normal. Vid ett snöfall med alla resurser ute är kostnaden ca 0,25 mnkr per utryckning. Parkverksamheten redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. Överskottet beror bl a på oförutsedda inkomster genom justering av övertiden mellan åren. Budgeten för kollektivtrafiken var 24,9 mnkr. Totalt sett blev utfallet 24, 6 mnkr. Den 1 januari 2012 övergick ansvaret och finansiering för kollektivtrafiken till Västra Götalandsregionen. Kommunen har dock fortsatt budget för linjetrafik, för vissa tillköp, löner, utredningar etc. Budgeten för linjetrafik var 3,8 mnkr och utfallet blev 3,9 mnkr. Differensen berodde på kostnader i december för tillköp av servicelinjerna 728 och 729 i december, som inte var budgeterade. Budgeten för färdtjänst var 20,5 mnkr och utfallet blev 20,9 mnkr. Jämfört med 2011 har kostnaderna för färdtjänst alltså minskat med 1,9 mnkr. Minskningen beror dels på nya transportavtal med lägre kostnader, dels på minskat färdtjänstresande med ca 5%. Att budgeten 7

8 ändå överskreds med 0,4 mnkr beror på att kostnaderna för transportavtalen inte minskade lika mycket som budgeterat. Budgeten för mobilitet var 0,6 mnkr. De löpande kostnaderna för mobilitetsåtgärder blev något lägre än budgeterat. Dessutom kom eftersläpande bidrag från fleråriga EU-projekt och övriga bidragsberättigade projekt in i större utsträckning än budgeterat. Det innebar att resultatet för mobilitet blev ett överskott på 0,7 mnkr. Det bidrog till att det totala resultatet för budgetområdet kollektivtrafik slutade med ett överskott på 0,3 mnkr. Verksamhetsområdet Vatten och avlopp har för 2012 ett överskott på 2,8 mnkr. Överskottet kommer att täcka det underskott på 1 mnkr som fanns kvar från Det återstående beloppet kvarstår som en skuld till VA-kollektivet och kommer att ingå i budgeten för 2013 med insatser främst inom ledningsnätet. De gällande reglerna för vatten och avlopps ekonomi är att den ska balanseras över tre år. Resultatet för Återvinning och avfall år 2012 blev 3,8 mnkr. Det kommunala uppdraget genererade ett nollresultat efter att ha nyttjat 4,5 mnkr av det totala egna ansamlade kapitalet om ca 16 mnkr, som ligger som skuld till taxekollektivet. Det egna kapitalet har under 2012 nyttjats till att erbjuda en bättre service, genom pågående försök med fastighetsnära insamling av 12 fraktioner hos 650 villahushushåll, varav 3 mnkr står för inköp av material i form av bl a flerfackskärl och ca 1,2 mnkr står för hyra av 4-facksbil, informations- och personalkostnader. Detta fastighetsnära insamlingssystem för brännbart avfall, matavfall, förpackningar och returpapper, elektronik, småbatterier etc. ligger i linje med prioriterade mål om ökad kundnöjdhet och ökad materialåtervinning av avfall från hushåll. Resterande 0,3 mnkr är kostnader kopplade till utökade öppettider på återvinningscentralerna samt ökade informationsinsatser med miljöupplysare etc. Under 2012 har den miljöstyrande renhållningstaxan gett fortsatt effekt genom att fler samfälligheter, bostadsrättsföreningar och liknande har övergått från abonnemang blandat till full sortering via anläggande av miljöhus. Budgeten för Återvinning och avfalls affärsverksamhet inkluderade ett avkastningskrav på 3,3 mnkr och utfallet blev ytterligare positivt med 0,5 mnkr. Minskade intäkter är att vänta på Kikås avfallsanläggning i takt med att sluttäckningen av deponin fortskrider och att kapaciteten för mottagande av jordmassor därmed minskar. Under 2012 noterades en minskning med ca 5 mnkr i intäkter på Kikås avfallsanläggning jämfört med föregående år, i linje med prognos. Samtidigt ökar konkurrensen om mottagning av bygg- och rivningsavfall genom att fler aktörer och avfallsanläggningar etableras på marknaden, vilket också förväntas påverka intäkterna negativt framgent. Under 2012 reglerades därför priserna på de viktigaste avfallskategorierna för att bättre stämma överens med marknaden och för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Under året sluttäcktes ytterligare m 2 av Kikåsdeponins totala yta om m 2, mot en kostnad av 11,6 mnkr. Därmed har totalt ca m 2 av den avslutade deponin hittills sluttäckts och återställts. Den totala kostnaden för återställningen enligt 2012 års prisnivå bedöms till ca 167 mnkr, varav ca 68 mnkr är kvar att upparbeta. 8

9 Måluppfyllelse och viktiga händelser Verksamhetsområdet Gator och trafik Gatunämnden är uppdelad i fem verksamhetsområden. Det övergripande målet för Gator och trafik är att vägarna för kommunens samtliga trafikanter ska vara tillfredsställande och med en trafikmiljö som är så säker att ingen skadas eller omkommer. Även miljökrav och kostnadseffektivitet tas hänsyn till när standarden för vägarna sätts. Beläggningsarbete. Måluppfyllelse 2012 Uppföljning av mål fastställt av fullmäktige Standarden på gator och vägar ska förbättras. Kvalitetsindikator Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 SCB:s Medborgarundersökning, frågan Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun? Mölndal 5,6 >5,6 5,8 GR 5,41-1) Snitt elva GR-kommuner som gjort undersökningen

10 Kostnadsindikator Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Årskostnad per m 2 kommunal körbaneyta, kr Mölndal 40,3 <45,1 43,7 Kommentar. För att upprätthålla nuvarande nivå behöver ökade resurser tillföras. Bra underhållsplaner finns Uppföljning av mål fastställda av gatunämnden Antalet olyckor med svårt skadade har på det kommunala vägnätet minskat från 9 stycken 2011 till 5 stycken 2012 (enligt STRADA). En dödsolycka inträffade 2012 vilket det också gjorde Statistiken för år 2012 kan fortfarande ändra sig och är inte officiell förrän senare under våren. I augusti 2013 kommer gatukontorets rapport om trafikolyckor redovisa mer ingående statistik. Hastighetsplanen har upphandlats och kommer att färdigställas under APV- utbildning för all personal har genomförts, utbildning för ny personal och säsongsanställda kommer att genomföras. Trafiksäkerhetsrådet har hittat sin arbetsform och håller regelbundna möten. Arbetet med nytt trafiksäkerhetsprogram fortsätter under Hastighetsplanen är en viktig del i ett nytt trafiksäkerhetsprogram. När den har genomförts kan arbetet med nytt trafiksäkerhetsprogram fortsätta. Arbetet med att hastighetssäkra övergångsställen pågår. Några har åtgärdats (se ovan). Mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder gjorda under 2012 Två 30-områden har gjorts på Soltorpsgatan och Ranunkelgatan där chikaner byggts och rekommenderad hastighetsskylt 30 km/h placerats. En ny gång- och cykelväg har byggts utanför Valås förskola för att separera de oskyddade trafikanterna mot transporter och fordonstrafik till förskolan. En avsmalning har gjorts på Annestorpsvägen vid gångpassagen i anslutning till korsningen med Valåsvägen. På Fagaredsvägen har en gångpassage hastighetssäkrats med ett platågupp. Hastighetsåtgärder; Farthinder i form av svampar har byggts på Tempelgatan och har påbörjats på Labackavägen och Östra Lindomevägen. Kommer att slutföras under Hastighetsöversyn; Konsult upphandlades i december och översynen av östra Mölndal beräknas att vara färdig under våren

11 Viktiga händelser Den nya avdelningen Stadsmiljö har inneburit att all offentlig städning i staden har kunnat samordnas. Ett nytt broprogram har tagits fram, som visar att det behövs ca 5,0 mnkr/år för att behålla standarden på broarna. Broarnas totala värde är ca 1 miljard kronor. Flöjelbergsbron har fått ny isolering, beläggning, broräcken m m under året. Klottersanering har varit prioriterat under året. Gångtunneln vid Lindome station har fått en uppfräschning genom att klottret sanerats och ersatts med konstmålning och bättre belysning. Gatubelysning står för en stor del av avdelningens kostnad. Energikostnaden ligger runt 4,5 mnkr och arbete med att byta ut kvicksilverarmaturen m.m. pågår. Även gamla trästolpar byts ut. Dessa är även en säkerhetsrisk i trafiken. I Mölndal Kvarnby har samtliga armaturer bytts ut både för att sänka energikostnaden och ge miljön ett ansiktslyft. Under året har m 2 (väglängd 4000 m) gata fått ny asfaltbeläggning. Detta är 1,75% av kommunens vägnät. Gång- och cykelnätet har fått 2029 m 2 (längd 717 m) ny beläggning. Framåtblick Våra signaler och belysningar har ett stort behov av reinvestering och modernisering. Slitaget på gatorna är stort. Beläggningsbehovet är betydligt större än resurserna. Det är också ökade krav på drift och underhåll av gång- och cykelvägar. Staden har ett 70-tal större och mindre broar. Broarna är oerhört viktiga för infrastrukturen. Det totala värdet bedöms till ca mnkr. Enligt brounderhållsplanen ligger det årliga löpande underhållsbehovet på ca 5 mnkr. Tillkommande områden innebär också att driftskostnaderna för allmänplatsmarken ökar. En samordnad organisation för drift och underhåll av allmän plats leder till att vi får en bättre helhetssyn och en trevligare, mer välskött stad. 11

12 Mölndals stad Verksamhetsområde Park och natur Verksamhetens övergripande mål är att se till att utemiljöerna i Mölndal är gröna, vackra, rena och trygga. Alla invånare ska ha tillgång till en tilltalande och användbar utemiljö, där hänsyn tagits till den biologiska mångfalden och till stadens kulturhistoria. Mölndals bro. Måluppfyllelse 2012 Uppföljning av mål fastställda av gatunämnden Rusta upp motions- och ridspår i Bunketorp efter skador från skogsavverkning. Fortsätta att fokusera på skötseln av bäckar och åar. Samarbeta med Mölndals museum kring årets blomsterprogram med tema åldrandet. Anlägga en ny hundrastplats. Anpassa ytterligare en lekplats för funktionshindrade samt upprusta de två övriga lekplatserna. Påbörja upprustning av 2011 års inventering gällande parkpärlor och problemytor. Sätta upp informationstavlor på bad- och lekplatser. Inventera stadens träd vad gäller säkerhet. 12

13 Viktiga händelser Städkampanjen PelleKan genomfördes 2012 för elfte året i rad. PelleKan har besökt drygt barn och pratat om nedskräpning. Kampanjen avslutades den 5 juni som vanligt med en stor familjefest i stadshusparken. Ungefär personer kom och upplevde kvällen med kända artister som Arvingarna och Ulric Munther. Festen har också blivit en miljögala där många aktörer vill vara med. Årets blomsterarrangemang har varit åldrandet som även varit temat för Mölndals museums utställning. I samarbete med museet togs tre olika färgkombinationer upp. Med tanke på att det har regnat så mycket, har stort fokus lagts på skötsel av vattendragen. Vasslåtter är en viktig del för att få ett bra vattenflöde. Den genomfördes i Kålleredsbäcken och Stora ån. Slåtter har även utförts i Sagsjön och Fagaredssjön. Stadens hundar har uppmärksammats. Många har önskemål om inhägnade rastgårdar. Under året har en ny rastgård byggts i Krokslätt och några äldre har dränerats. Säkerheten på våra lekplatser är prioriterad. En protokollförd besiktning utförs varje vår. Lekredskap byts ut och lekplatser förbättras. Exempel på detta är lekplatserna Södermalm, Solängen, Rävekärr och Sjöstigen. Alla lekplatser har nu en skylt om säkerhet. I Änggårdsbergen har arbetet med upprustning av stigar m m fortsatt. Detta har utförts tillsammans med Botaniska trädgården. Medel fås från en donation som är riktad för detta ändamål. Tillsammans med Mölndals Centrum bolag och Stadsbyggnadskontoret har mycket arbete gjorts i Mölndals centrum. Arrangemang, utsmyckning m m har präglat året. Särskilt jularrangemanget blev mycket uppskattat. Xx Framåtblick Trycket på bra ridspår är stort. Arbete med förnyelse och upprustning fortsätter. Planering för upprustning av stadshusparken pågår. Kanske kan det bli en stadspark? Nya bostadsområden i östra Mölndal gör att trycket på båtplatser är stort i Stensjön och i Rådasjön. En inventering av båtar i området kommer att ske under våren

14 Verksamhetsområde Hållbart resande Verksamhetens övergripande mål är att arbeta för ett hållbart resande. Detta ska åstadkommas genom att skapa en väl fungerande infrastruktur för kollektivtrafiken för att möjliggöra ett konkurrenskraftigt trafikutbud, samt genom god infrastruktur och service för gående och cyklister. Men det krävs även att gatukontoret arbetar aktivt för att påverka medborgarnas färdmedelsval genom kampanjer, kommunikation och rådgivning så kallad Mobility Management. Spårvagnslinje 2 förlängs till Mölndals centrum. Måluppfyllelse 2012 Uppföljning av mål fastställda av gatunämnden Resandet med kollektivtrafiken ska öka med 3%. Det har visat sig att det är mycket svårt att följa upp resandet med kollektivtrafiken. Sedan Västtrafik i slutet av 2011 införde så kallad öppen visering (resenärer med månadskort behöver inte kliva på i framdörren och visera sitt kort) på alla stadsbussar i Göteborg, har resenärer successivt minskat sitt stämplande av korten. Samma beteende har spridits även till resenärer på linjer mellan Mölndal och Göteborg. Det är egentligen inte tillåtet, men förarna har en omöjlig uppgift att uppmana resenärer att stämpla eftersom de inte ser skillnad på bussar inom Göteborg och de som går till Mölndal. På Göteborgsbussarna görs regelbundna mätningar av stämplandet och statistiken justeras därefter. Men detta görs inte på Mölndalslinjer, vilket får till följd att resandestatistiken inte går att lita på vad gäller busslinjer i Mölndal. På spårvagnarna justeras statistiken successivt för ändrat stämplingsbeteende. Men tillkomsten av linje 2 till Mölndal 2011 gör att jämförelser mellan 2011 och 2012 är omöjliga att göra, eftersom statistiken baseras på hela linjens sträckning och en stor del av den ligger utanför Mölndal. 14

15 forts Uppföljning av mål fastställda av gatunämnden Tre hållplatser med fler än 100 påstigande ska anpassas för funktionshindrade. Astra Zeneca, Dalgångsgatan och Eklanda torg anpassades. Dessutom anpassades en hållplats med färre än 100 resande, Tallkottegatan, inom ramen för Västsvenska paketet. Ett ärende om riksfärdtjänst ska ta högst två veckor att handlägga och ett om färdtjänst högst fyra veckor. Målet har uppnåtts. Antalet resor med cykel ska öka med 6,5% på utvalda mätpunkter. Sedan mitten av 2011 finns fasta räknare på de tre största cykelstråken, genom Eklanda, i Toltorpsdalen och på Göteborgsvägen. Jämförbara siffror för hela året kan tas fram först till nästa år, då vi har två fulla år räknat. Perioden juni december finns siffror för både 2011 och 2012 och då kan man se en ökning på 9% under Utöver de fasta räkningarna görs även räkningar en vecka per år på nio platser. Här syns en mycket kraftig ökning på 30% jämfört med Såväl de fasta räknarna som de veckovisa styrs dock till relativt stor del av antalet cyklister på Göteborgsvägen som är det största cykelstråket. Eftersom Göteborgsvägen var under ombyggnad från 2010 fram till oktober 2011 har cyklandet där sannolikt varit lägre än normalt. Den stora ökningen under 2012 kan därmed inte anses säkerställd. Antalet resor som färdtjänstberättigade gör på flexlinjen ska vara minst Detta antal uppgick till ca resor. Statistiken från november och december, då ett relativt stort antal LSS-resor började föras över från färdtjänst till flex, tyder dock på att målet kan nås under Deltagandet i cykelkampanjerna På egna ben, Nationell utmaning och Cykelutmaningen ska öka jämfört med Cykelutmaningen: 100 deltagare På egna ben: +92 elever (2012: 324, 2011: 232) Andelen cyklister som tycker Mölndal är en bra cykelstad ska öka från 47% (2010) till 52%. I den medborgarundersökning om cykling som genomfördes hösten 2012 har andelen nöjda eller mycket nöjda med Mölndal som cykelstad sjunkit från 47% till 39%. En viss del av det negativa resultatet kan eventuellt förklaras med att förväntningarna har ökat i samband med projektet Nordiska cykelstäder som fick mycket uppmärksamhet medialt, och att man sedan inte upplever att det hänt tillräckligt mycket positiva förändringar. 15

16 Viktiga händelser Ny huvudman för kollektivtrafiken Den 1 januari 2012 genomfördes en skatteväxling och ansvaret för kollektivtrafiken togs över av Västra Götalandsregionen fullt ut. Samrådsformer mellan kommuner och regionen har under året etablerats i form av delregionala och regionala kollektivtrafikråd för politikerna, samt samverkansformer mellan Västtrafik och kommunen på tjänstemannanivå. I Mölndal har en ny politisk grupp bildats med ansvar för kollektivtrafikfrågor, Referensgrupp Kollektivtrafikråd (REKO), med representanter från KS presidium och gatunämndens arbetsutskott. VP-åtgärder Genomförandet av beviljade projekt inom Västsvenska paketet påbörjades under året. Ombyggnad av hållplatsen Tallkottegatan till busstopp gjordes klar. Syftet är att, tillsammans med redan genomförda framkomlighetsbegränsande åtgärder längs Gunnebogatan och Rådavägen, minska den smittrafik man förväntar sig ska komma genom östra Mölndal på grund av trängselskatten. Ny hållplats vid Kikås för den nya expressbusslinjen Lila Express blev klar till tidtabellskiftet i december. Ny bussgata mellan Nedanvägsgatan och Gamla Kungsbackavägen, med signalprioritet för busstrafik ut mot Gamla Kungsbackavägen påbörjades och färdigställdes i mars Västtrafik har byggt ut pendelparkeringen vid Lindome station med 50 nya bilplatser. Cykelparkeringen vid Knutpunkt Mölndalsbro har utökats med ca 160 platser och vid Lindome station med ca 60 platser. I Kållered har cykelparkeringarna byggts om med bättre väderskydd och möjlighet att låsa fast cykeln i parkeringspollare. Övriga infrastrukturåtgärder för kollektivtrafiken På Knutpunkt Mölndalsbro förbättrades bullerskydden på övre plan, både inne på terminalens norra sida mot E6 samt längs gång- och cykelvägen på södra sidan av Mölndalsbro. På nedre plan flyttades spårvagnens stopplägen söderut för att skapa kortare gångväg från knutpunktens övre plan och från Brogatan. Flytten möjliggjorde även en ny passage över spåren på mitten av spårvagnsläget. Gångavstånden för byten mellan buss och spårvagn har därmed kortats ned avsevärt. Hållplatserna Astra Zeneca, Dalgångsgatan och Eklanda torg har handikappanpassats under året. Linjeomläggningen 9 december Inför trängselskattens införande genomförde Västtrafik stora förändringar i kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. Ett nytt expressbussnät och nya stombusslinjer sattes på plats. Mölndal fick en ny stombusslinje 25 genom Toltorpsdalen och vidare till Balltorp, via Mölndal centrum och Astra Zeneca, samt en ny Lila Expresslinje mellan Mölndal och Mölnlycke. Förändringarna påverkade stora delar av Mölndals övriga linjenät i och med att trafiken på flera mindre linjer lades över på den nya stombussen och expressbussen, samt på övriga huvudlinjer. Det har kommit in synpunkter på delar av förändringarna, bland annat på att resmöjligheterna mellan Balltorp och Kållered köpstad försämrats. Västtrafik har med sig synpunkterna och det kan bli aktuellt med vissa förändringar framöver. Västtrafik beslutade att lägga ner servicelinjerna i östra Mölndal samt linje 752 till Gunnebo slott, vilket resulterade i stort missnöje framför allt bland äldre i östra Mölndal. Mölndals stad beslutade därför att köpa till trafik på servicelinjerna och att justera linjesträckningen så att en av linjerna även går till Gunnebo slott. 16

17 Cykel En gång- och cykelväg har byggts på Gunnebogatan från järnvägsporten vid Lackarebäck till Enerbacksgatan. Den sista delen upp till befintlig cykelväg vid Brobergsgatan byggs Fastigheterna längs gång- och cykelvägen vid Eklanda torg, med entréer direkt ut mot gång- och cykelvägen, har upplevt situationen otrygg och osäker. Cykelvägen har därför breddats och delats upp i en bana för cyklister och en för gående närmast fastigheterna. Längs hela Lantbruksgatan har cykelfält målats. Belysning av gång- och cykelvägar i Svejserdalen har påbörjats under året och färdigställs En medborgarundersökning om cykling genomfördes hösten 2013, och kommer ligga till grund för cykelbokslut 2012 som tas fram under vintern Flexlinjen och färdtjänst Flexlinjen i Mölndal centrum har nu trafikerats i två år. Resandet har successivt ökat och 2012 gjordes ca resor jämfört med knappt under En stor ökning i resandet har skett från november 2012, i samband med att resor till en LSS-verksamhet flyttades över från färdtjänst till Flexlinjen. När denna förändring får genomslag under hela 2013 förväntas resandet öka ytterligare. Resandet med färdtjänst minskade med 5%, från resor 2012 till resor Antalet tillstånd ligger på drygt och är i det närmaste oförändrat från Det är alltså inte färre antal färdtjänstberättigade men man reser mindre med färdtjänsten. Åtminstone delar av minskningen bör därmed kunna förklaras med ökat resande på flexlinjen. Kommunikation, kampanjer och rådgivning Gatukontoret har under 2012 lagt mycket fokus på att informera om hållbart resande under konceptet Nya Vägvanor, inför trängselskattens införande. I samband med Europeiska trafikantveckan utmanades alla att ställa bilen och ta sig till jobbet på annat sätt minst en dag. 413 personer deltog. De som deltog minskade sina bilresor med 60%, vilket motsvarar en minskning med 1,6 ton koldioxid under veckan. En uppskattad cykeldag anordnades i Mölndals centrum och vid flera tillfällen har vi informerat om Nya vägvanor och Västsvenska paketet i Mölndal, Kållered och Lindome. Mölndals stad drog under hösten igång satsningen Ny adress Nya Vägvanor som går ut på att informera nyinflyttade om olika sätt att ta sig till jobbet utan bil. Det genomförs i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund GR och elva andra kommuner i Västsverige. Projektet Välkomstpaket (klimatinvesteringsprogram) avslutades under våren men kommer att fortsätta i ungefär samma form. Det vänder sig till nya företag i Mölndal med information och råd om hållbart resande till ledningen och de anställda. Framåtblick Fortsatt genomförande av åtgärder i Västsvenska paketet 2013 fortsätter genomförandet av Västsvenska paketet med framkomlighetsåtgärder i Fässbergsmotet, ny cykelbana längs hela Boråsvägen samt sista delen av Rådavägen. Busskörfält och bussprioritering vid Gamla Kungsbackavägen kommer att göras klara. Projekteringen av busskörfält på Kvarnbygatan ska påbörjas. 17

18 Cykel Fortsatt utbyggnad av cykelvägar längs Gunnebogatan, Boråsvägen, Rådavägen och Flöjelbergsgatan är planerat under Kommunikation, kampanjer och rådgivning Inom Västsvenska paketet kommer Mölndal tillsammans med kranskommunerna; GR och Västtrafik fortsätta arbetet med Nya vägvanor. I början av året kommer närmre hushåll i regionen, varav i Mölndal, få råd om hållbart resande per telefon. Arbetet för att öka cyklingen till arbetet och skolor kommer att stärkas inom EU-projektet Nordiska cykelstäder 2. 18

19 Mölndals stad Verksamhetsområde Vatten och avlopp Det övergripande målet är att förse hushåll och verksamheter med dricksvatten av god kvalitet i den mängd de behöver. Ett annat mål är att ta emot och leda bort avloppsvatten (dag- och spillvatten) på ett sådant sätt att ingen besväras av det. Vi arbetar mycket med att hålla nere utläckaget från dricksvattennätet. Måluppfyllelse 2012 Uppföljning av mål fastställda av gatunämnden Inläckaget av ovidkommande vatten till Ågatans pumpstation ska minska så att avloppsflödet blir maximalt 3,9 miljoner m3. Det ppmätta årsflödet som pumpats från Ågatans pumpstation blev m³ under Syftet med målet är dels att minska mängden som pumpas och därigenom energiförbrukningen, dels att minska riskerna för att bräddning av orenat avloppsvatten går ut från anläggningen då ledningsnätets kapacitet inte räcker till. För att hitta stora inläckage på avloppsvattenledningarna görs för närvarande inventeringar inom det ledningsnät som slutar i Ågatans pumpstation. I Toltorpsdalen har utredning av tillskottsvatten gjort med modellering av ledningsnätet och ledningar har filmats för att studera ledningarnas kvalitet. För dåliga ledningar väntar en omläggning till nya rör 19

20 eller en så kallad relining (nytt skikt som läggs på insidan av röret). Tidigare år har inventeringar inom Solängsområdet visat att det finns behov av ledningsförnyelse, vilket nu utförts på Kakellösagatan, Österängsgatan och Idunagatan. Arbeten har därutöver även skett på bland annat Kämpegatan där separering av spill- och dagvatten samt borttagning av en brädd har utförts. I etapp 2 av Norra Källåsvägen-Frälseängsvägen har motsvarande arbeten gjorts, liksom i Eduard Boyes gata, Häradsgatan och Djäknegatan. Vidare har fastigheter identifierats där regnvatten från tak med mera leds in i spillvattenledningarna. Där felkopplingar skett, uppmanas fastighetsägare att åtgärda felet. Detta har under året blivit aktuellt för ett 30-tal fastigheter i framförallt Solängenområdet. Inom arbetet med att förbättra övervakningen av avloppspumpstationernas funktion och uppföljningsmöjligheter vid flöden som överskrider pumpkapaciteten, har stationerna vid Annestorp, Sagered samt Alvered renoverats med nya elskåp och förbättrad kommunikation. En ny pumpstation för Ågatan planeras eftersom den nuvarande är i behov av förnyelse vad gäller såväl byggnadskonstruktion som installationer. Inför projekteringen ser gatukontoret över hur avloppsledningsnätet ska drivas framöver och vilka flöden som kommer att passera denna station. Man tittar även på hur systemet ska säkras mot överbelastning. Under förra året inträffade inga större översvämningar till följd av underkapacitet i ledningsnätet. Däremot spolade gatukontoret nästan 80 sträckor på spillvatten- och dagvattennätet inklusive serviser för att lösa upp stopp eller minska risken för stopp som kan leda till olägenheter. Den sålda mängden vatten ska uppgå till minst 80% av producerad mängd såldes m 3 vatten. I vattenverket producerades m 3 och dessutom köptes m 3 in från Göteborg. Ett mål är att minska läckaget av dricksvatten i hela anläggningen utöver det vatten som åtgår i behandingsprocessen vid vattenverket. För 2012 uppnåddes målet om 80%. Under året har sammanlagt 71 läckor inträffat på ledningsnätet inklusive serviser. Det är ett sjunkande antal sedan några år tillbaka. Vid tidigare års kyliga vintrar har flera stora läckor uppstått på dåliga ledningar som nu åtgärdats. I juni inträffade ett brott på en större ledning i Pixbo. Efter ett intensivt arbete kunde en ny ledning anläggas genom rörtryckning, trots besvärliga markförhållanden. Under året har 34 abonnenter anslutits till det kommunala nätet så att antalet anslutna nu är stycken. Mer än 1500 meter vattenledning har lagts ny eller för att förnya ledningsnätet. På Storgatan och Tempelgatan har en ny vattenledning anlagts inför byggandet av en ny cirkulationsplats på Storgatan. En ny vattenledning har anlagts för att försörja Eklandaområdet med vatten från Mölndals distributionsnät. En vattenledning i Eduard Boyes gata har bytts ut så att det nu finns en ny vattenledning hela vägen till det nya exploateringsområdet Kvarnbyvallen. Några andra områden där arbeten utförts är Kämpegatan, Eduard Boyes gata, N Källåsvägen, Häradsgatan, Djäknegatan och i Helenevik. 20

2015-01-30 Tn 5324/2014. Årsberättelse 2014. Tekniska nämnden Örebro kommun. Beslutad i Tekniska nämnden 2015-02-12

2015-01-30 Tn 5324/2014. Årsberättelse 2014. Tekniska nämnden Örebro kommun. Beslutad i Tekniska nämnden 2015-02-12 2015-01-30 Tn 5324/ Årsberättelse Örebro kommun Beslutad i 2015-02-12 Årsberättelse Innehållsförteckning 1 Beslutssatser...3 Förvaltningschefens bedömning och analys...4 1.1 Förvaltningschefens analys

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013

VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013 VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013 Västtrafik under en dag (i genomsnitt) Cirka 390 000 personer reser med Västtrafik Cirka 940 000 resor i den vanliga kollektivtrafiken Cirka 7 000 resor med anropsstyrd

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

isning 2013 Årsredov

isning 2013 Årsredov Årsredovisning 2013 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 I detta avsnitt beskrivs årsredovisningens struktur. Här ger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande sin syn på året som gått. Du hittar

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från ÅRSREDOVISNING 2012 osby årsredovisning 2012 Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från byggherren Ulf

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Års redovisning 2013 Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Grafisk form (baserad på Alingsås kommuns grafiska profil) och original: Adekvat Form AB, Tollered Bilder där inget annat anges: Alingsås

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Teknisk nämnd

Verksamhetsberättelse 2012. Teknisk nämnd Verksamhetsberättelse 2012 Teknisk nämnd Uppdrag Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende vatten- och avloppsförsörjning, väghållning och trafikfrågor, renhållningsverksamhet, parker och naturområden,

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Bokslut 2014 - Årsredovisning 2014

Bokslut 2014 - Årsredovisning 2014 1 KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Barbro Rinander Michael Ekström Towa Widh Datum 2015-02-06 Diarienummer GSN-2015-0031 Bokslut 2014 - Årsredovisning 2014 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer