Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning"

Transkript

1 från Dell Servicebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL SERVICEAVTALET Avancerad nätverksövervakning: Avbrott eller prestandaproblem i nätverket kan ha betydande ekonomisk inverkan på den dagliga verksamheten. Att övervaka nätverksenheterna på rätt sätt är av avgörande betydelse för nätverkets hälsa och integritet. Avancerad nätverksövervakning ( tjänsten eller tjänsterna ) tillhandahåller resurser och verktyg från Dell för fjärransluten övervakning av nätverket. Tack vare detta kan dina begränsade IT-resurser fokuseras på IT-initiativ som är mer centrala för verksamheten. För att du ska kunna köpa den här tjänsten måste minst femtio (50) enheter omfattas. Dell övervakar proaktivt alla kundens avtalade nätverksenheter dygnet runt, alla dagar, året om via våra verktyg för fjärrhantering. Den här tjänsten identifierar automatiskt de felaktiga faktorer som orsakar avbrott i nätverksanslutningen och övervakar nätverkets tillstånd och prestanda. Ärenden/etiketter skapas och tilldelas kundens nätverksteam för åtgärd utifrån standardiserade och rekommenderade allvarlighetsgrader. Månadsvisa prestandarapporter används för att utvärdera nätverksdriften och identifiera eventuella problemområden och åtgärder som behöver vidtas. Dell fjärrövervakar nätverkets tillgänglighet och prestanda med avseende på de fysiska och logiska Layer 2- och Layer 3-nätverkselementen. Enheterna kan användas tillsammans med WAN-nätverk (Wide Area Network) som stöder inhemsk och internationell överföring via privat linje, MPLS, VPLS och Frame Relay, campus-lan-nätverk (Local Area Network) och datacenternätverk. Denna servicebeskrivning gäller för kunden ( du eller kunden ) och den Dell-enhet som anges på din faktura över köpet av denna service. Den här tjänsten regleras av det separata standardavtal med Dell som kunden undertecknat, och som uttryckligen tillåter försäljningen av denna tjänst, eller, om sådant avtal ej finns, Dells försäljningsvillkor för kommersiella kunder som finns på eller på för det land du bor i, eller, beroende på var kunden befinner sig, Dells standardkundavtal ( CMSA ), som kan hämtas på och som här införlivas som referens och kan fås från Dell på begäran. Parterna bekräftar att de har läst och godkänner att bindas av dessa onlinevillkor. Kunden godkänner att om tjänsterna förnyas, ändras, utökas eller används längre än den inledande avtalsperioden, träder villkoren i den vid tidpunkten gällande servicebeskrivningen i kraft. Servicebeskrivningen finns tillgänglig på Detta avtal börjar gälla det datum du gör din beställning av tjänsten och är giltigt under hela prenumerationsperioden. Prenumerationsperioden börjar gälla från inköpsdatumet och är i kraft under den period som anges i beställningsformuläret. Prenumerationskostnad eller pris, samt tillämplig prenumerationsperiod för respektive tjänst anges på kundens beställningsformulär eller annan överenskommen typ av faktura, beställningsbekräftelse eller inköpsbeställning (sammantaget benämnt

2 beställningsformulär ). Tjänster som köps enligt detta avtal får endast användas i kundens egen verksamhet och får inte säljas vidare. Genom att beställa dessa tjänster, använda tjänsterna eller tillhörande programvara eller genom att klicka på knappen/markera kryssrutan Jag godkänner på Dells webbplats i samband med köpet eller i ett Dellprogram förbinder du dig att följa denna servicebeskrivning och de avtal som införlivats häri som referens. Om du förbinder dig att följa denna servicebeskrivning på ett företags eller annan juridisk enhets vägnar garanterar du att du har behörighet att förpliktiga denna enhet att följa villkoren i denna servicebeskrivning. Med du eller kunden avses i så fall denna enhet. 2. TJÄNSTERNAS OMFATTNING Tjänsten för avancerad nätverksövervakning tillhandahålls dygnet runt, alla dagar, året om. Koordinationsoch implementeringsaktiviteter utförs under normal arbetstid med undantag av lokala, nationella och/eller riksomfattande helger. Aktiviteter som inte omfattas av den här tjänsten kan erbjudas via separata serviceavtal. Kontakta din säljrepresentant hos Dell om du vill ha mer information. Implementering: Implementeringen inleds när en beställning gällande ett visst antal nätverksenheter har behandlats, kunden har skrivit under denna servicebeskrivning och följande har godkänts av båda parter: Implementeringsfasen kommer att vara i cirka 45 arbetsdagar, beroende på hur många enheter kunden har och det överenskomna datumet, och kan endast inledas om kunden har signerat nedan. Dell Services kommer att tillhandahålla alla nödvändiga dokumentationsmallar, inklusive MACDformuläret (Move, Add, Change, Delete) för anslutningsinformation om nätverket som ska fyllas i av slutanvändaren eller kunden. Kunden ska returnera nödvändig dokumentation och eventuella andra informationsformulär enligt anvisningarna nedan i avsnittet Kundansvar specifikt för denna tjänst. Dell Services kommer att kontrollera att den tillhandahållna informationen är fullständig och sedan inleda implementeringen. När alla implementeringsdata har laddats upp till Dell Services och anslutningsbarheten har kontrollerats och testats kommer kunden att underrättas om att enheterna övervakas. Kundansvar specifikt för denna tjänst Kunden förbinder sig att utföra angivna åtaganden och bekräftar och instämmer i att Dells tjänster för avancerad nätverksövervakning har förmåga att utföra sina skyldigheter och att Dells ansvarighet är beroende av att kunden uppfyller följande: Kunden ska ge fjärråtkomst till sina nätverksenheter. Kunden ansvarar för att upprätthålla en tillräckligt hög nivå av maskinvarusupport och underhåll (inklusive av maskinvara från tredje part och programvaruavtal) för att förhindra att nätverkets prestanda försämras och för att upprätthålla kommunikationerna mellan kundens avtalade enheter och Dell Services. 2

3 Kunden ska tillhandahålla: o IP-adress för varje avtalad nätverksenhet o Maskinvaruinformation (typ, modell, serienummer) för varje avtalad nätverksenhet. o Fjärråtkomst till varje avtalad enhet (med enhetsregler definierade). o Fysisk placering för varje avtalad nätverksenhet. o Identifiera ytterligare specifikationer för kundägda enheter som ska övervakas enligt beskrivningen i MACD-formuläret. o Identifiera aktuellt underhållsavtal och dess leverantör för varje avtalad nätverksenhet. Kunden ska förse Dell Services med ett aktuellt dokument över nätverksdesignen. Kunden ska rapportera eventuella serviceproblem med avtalade nätverksenheter i god tid till helpdesken. Helpdesken är tillgänglig dygnet runt, alla dagar, året om. Kunden ska tillhandahålla relevant information som t.ex. en beskrivning av felet, tidpunkten när det inträffade och omfattningen av avbrottet. Kunden ska meddela Dell Services 14 arbetsdagar i förväg vid behov av ändringshantering. Kunden ska underrätta Dell Services om eventuella ändringar i nätverkets utformning, t.ex. förändringar i antalet enheter eller protokoll, som påverkar kundens nätverksdesigndokument Kunden ska fysiskt underhålla den övervakade utrustningen och platserna och underrätta Dell Services om planerade ändringar som rör enheter som övervakas med den här tjänsten. Kunden ska förse ett Dell-datacenter med den dedikerade anslutning mellan maskinvara och nätverk som krävs för att övervaka enheterna. De övervakade enheterna måste stödja protokollen TCP/UDP/SNMP och ICMP. Avancerad nätverksövervakning egenskaper: Tjänsten för avancerad nätverksövervakning identifierar nätverksfel automatiskt och genererar aviseringar när onormala förhållanden uppstår. När tjänsten är igång tillhandahålls följande tjänster: Övervakning av kundens avtalade nätverksenheter dygnet runt, alla dagar, året om. Bästa praxis följs vid incident- och problemhanteringen för att garantera att problemen åtgärdas fortast möjligt. Processerna är helt ITIL-baserade och -integrerade. Automatisk identifiering av nätverksfel och generering av aviseringar när vissa tröskelvärden överskrids. Ärenden/etiketter skapas och tilldelas kundens nätverksteam utifrån standardiserade och rekommenderade allvarlighetsgrader. När en enhet återigen fungerar korrekt avslutas ärendet/etiketten. Felhanteringsövervakning av kundens nätverksenheter dygnet runt, sju dagar i veckan. Ärenden som kräver teknisk support på nivå 2 eller 3 eskaleras till kundens tekniska team. MACD-process (Move Add Change Delete) för att upprätthålla nätverkets aktuella drifttillstånd, bland annat en förteckning över avtalade enheter. Kvartalsvisa serviceöversikter som levereras via fjärranslutning. 3

4 Alla händelser konsolideras till månadsvisa prestandarapporter som används för att utvärdera nätverksdriften och för att hjälpa ditt nätverksteam att identifiera eventuella problemområden och åtgärder som behöver vidtas. De månadsvisa prestandarapporterna är tillgängliga via webben. Webbåtkomst ges när implementeringen avslutats. Rapporterna ger aktuell information om enhetskonfigurationer, tillgänglighet och utnyttjandegrad. Exempel på tillgängliga rapporter. 1. Vy på enhetsnivå 2. Enheternas tillgänglighet 3. Vy på portnivå 4. Realtidsutnyttjande av portarna 5. Diagram över trafikvolym för portarna 6. Diagram över portfel 7. Diagram över det långsiktiga utnyttjande av portarna Hjälp från helpdesken Om du upptäcker något problem med nätverksövervakningen kan du kontakta helpdesken via ett avgiftsfritt telefonnummer. Vår helpdesk är tillgänglig dygnet runt, alla dagar, året om oavsett var du befinner dig. Helpdesk-personalen loggar ett ärende/en etikett som dirigeras till det tekniska supportcentret eller till kontoansvarig för lösning av problemet. All personal är engelskspråkig. Ytterligare villkor och bestämmelser för tjänsten Dells tjänst för avancerad nätverksövervakning kan inte uppnå det omöjliga och eliminera alla risker. Dell Services kan därför inte garantera att det inte kommer att ske några som helst intrång eller andra otillåtna aktiviteter i kundens nätverk. Dell Services åtar sig inte någon fysisk hantering av de enheter som berörs av tjänsten. Kunden ansvarar själv för att agera på alla fysiska händelser och eventuella meddelanden som rör de avtalade enheterna i denna tjänst. Dell kan inte hållas ansvarigt för verkningar som uppstår på grund av eller i samband med kundens åtgärder, underlåtenhet att agera eller fördröjda agerande som svar på sådana händelser och/eller meddelanden. Dell gör affärsmässigt rimliga insatser för att hjälpa kunden att återställa nätverket. Dell kan schemalägga normala underhållsavbrott med 24 timmars förvarning till kundens utsedda kontakter. Detta gäller inte nödunderhåll. Tjänster som inte ingår: Tjänsterna för avancerad nätverksövervakning omfattar inte något av följande: Nätverksenheter som inte stöder protokollen TCP/UDP/SNMP och ICMP. Servrar, arbetsstationer, skrivare, lagringsenheter och modemrack samt alla typer av enheter som inte nämns i servicebeskrivningen omfattas inte av tjänsten och kommer inte att övervakas. 4

5 Nätverkshantering ingår inte men kan tillhandahållas. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information. Utformning av nätverket ingår inte men kan tillhandahållas. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information. En dedikerad nätverksanslutning från kundens plats till ett auktoriserat Dell-datacenter ingår inte. Nätverksmaskinvara ingår inte men kan tillhandahållas. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information. Felsökning, på platsen eller fjärranslutet, av andra enheter än nätverksenheter. Maskinvaruservice, reparationer eller byte av reservdelar. Säljadministration, inklusive, men inte begränsat till, offerering eller besvarande av anbudsförfrågan. Andra tjänster än dem som uttryckligen beskrivs i avsnittet Tjänsternas omfattning ovan. Dell-utbildning och -certifiering som inte uttryckligen beskrivs i den här servicebeskrivningen. Tillhandahållandet av tjänsterna innefattar inte framtagning av någon unik immateriell egendom skapad uteslutande och specifikt för kunden. 3. PRODUKTER SOM STÖDS Tjänsterna för avancerad nätverksövervakning är tillgängliga för följande typer av enheter: Switchar (Layer 2 och Layer 3) Routrar (små, stora och för datacenter lämpliga enheter) Brandväggar Trådlösa styrenheter (flera åtkomstpunktkonfigurationer tillgängliga) Åtkomstpunkter (lightweight och heavyweight) 4. KÖPALTERNATIV Den minsta avtalslängden för tjänsterna för avancerad nätverksövervakning är ett år. Avtalet kan sedan förlängas till två eller tre år. Faktureringen kan ske månadsvis. Priset beror på vilken typ av enhet som ska övervakas, på avtalslängden och på valet av faktureringsperiod. Minst 50 enheter måste övervakas för att du ska kunna köpa den här tjänsten. 5. KUNDENS ANSVAR A. Behörighet att bevilja åtkomst Kunden garanterar att de har erhållit tillstånd för både kunden och Dell, och, om personuppgifter inhämtas via fjärrassistans, alla enligt lag nödvändiga godkännanden från relevanta datasubjekt, att få åtkomst till och använda tjänsten enligt beskrivningen ovan på alla avtalade nätverksenheter. Om kunden inte redan har detta tillstånd är det kundens ansvar att erhålla detta och betala för det innan kunden ber Dell att utföra dessa tjänster. 5

6 B. Kundens kontaktlista: Kunden ska upprätthålla och förse Dell med en lista över tre kvalificerade kontakter som ska ta emot tjänsten och ha direkt tillgång till teknisk kundansvarig eller ansvarig på Dell via telefon eller e-post. C. Säkerhetskopiering av data Kunden är skyldig att utföra fullständig säkerhetskopiering av alla befintliga data och program i alla drabbade datorer innan den här tjänsten levereras. DELL ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA ELLER PROGRAM eller för eventuell tid som systemen inte kan användas, som uppstår i samband med denna tjänst eller relaterad support eller någon handling eller utebliven handling, inklusive försumlighet, som utförts av Dell eller tredjepartsserviceleverantör. 6. ANNAN VIKTIG INFORMATION A. Ekonomiskt försvarbara gränser för tjänstens omfattning. Dell kan vägra att tillhandahålla tjänsten om man anser att det innebär en oacceptabel risk för Dell eller Dells serviceleverantör att utföra tjänsten, eller om man anser att åtgärden ligger utanför tjänstens ramar. Dell ansvarar inte för fel eller förseningar som beror på orsaker som Dell inte råder över. B. Uppsägning. Dell kan säga upp den här tjänsten när som helst under serviceperioden om något av följande skäl föreligger: Kunden har inte betalat det fullständiga priset för den här tjänsten i enlighet med fakturavillkoren Kunden vägrar att samarbeta med assisterande nätverkstekniker, helpdesk eller av Dell utsedd teknisk kundansvarig Kunden upprätthåller inte de femtio (50) avtalsenheter som är minimum, eller Kunden följer inte de villkor som anges i den här servicebeskrivningen. Om Dell säger upp denna tjänst kommer Dell att skicka en skriftlig uppsägning till den adress som är angiven på kundens faktura. Uppsägningen ska innehålla orsak och datum för ikraftträdande, vilket inte får vara mindre än tio (10) dagar från det datum som Dell skickar uppsägningen till kunden, om inte lagstiftningen kräver andra uppsägningsvillkor som inte kan modifieras i avtal. OM DELL SÄGER UPP TJÄNSTEN I ENLIGHET MED DEN HÄR PARAGRAFEN HAR KUNDEN INTE RÄTT TILL ÅTERBETALNING AV DE AVGIFTER SOM BETALATS ELLER SOM FÖRFALLIT TILL BETALNING TILL DELL. C. Begränsningar när det gäller geografi och lokala språk. Tjänsten levereras till de enheter som identifieras i MACD-dokumentationen som kunden förser Dell med. Var den av Dell utsedde tekniskt kundansvarige eller ansvarige placeras bestäms under implementeringsfasen utifrån kundens geografiska preferenser och personalresurser. Med undantag för skriftlig dokumentation tillhandahålls tjänsterna för avancerad nätverksövervakning på engelska när det gäller helpdesk och nätverksteknik. För teknisk kundansvarig eller ansvarig på Dell gäller lokalt språk och lokal kontorstid. Kunden kan välja den allmänna platsen, men de specifika platserna kan begränsas av personaltillgången. Extra avgifter tillkommer om kunden anger att flera tidszoner eller språk ska omfattas. Lokal kontorstid varierar beroende på land och region. En betydande variation i begränsningarna kan innebära att det krävs en anpassad offert. Servicealternativ, inklusive servicenivåer, öppettider för teknisk support och tidsramar för service på plats varierar 6

7 beroende på geografisk plats, och vissa alternativ kan kanske inte köpas för den plats där kunden befinner sig. D. Överföring av tjänsten Kunden får inte överföra tjänsten till tredje part. E. Överlåtelse. Dell kan överlåta dessa tjänster och/eller servicebeskrivningen till behöriga tredjepartsleverantörer. 7. PROGRAMVARA A. Medföljande licens. Programvaran är underställd det separata licensavtal som medföljer programvaran samt eventuella produktguider, användarhandböcker eller annan dokumentation som ingår i programpaketet eller presenteras för kunden i samband med installationen eller användningen av programvaran. Du godkänner att du blir bunden av ett sådant licensavtal. B. Programvarulicens från Dell. Om inga licensvillkor följer med programvaran som tillhandahållits eller tillgängliggjorts av Dell i anslutning till tjänsterna, och du följer villkoren i detta avtal, ger Dell dig härmed en personlig, icke-exklusiv licens att använda och få tillgång till programvaran under tjänstens giltighetsperiod, dock endast i den utsträckning som behövs för att du ska kunna använda tjänsterna i enlighet med beskrivningen i tillämpliga serviceavtal. I. Begränsningar Du får inte kopiera, modifiera, skapa härledda verk, kollektiva verk eller kompileringar av programvaran eller utföra reverse engineering, dekompilera eller på annat sätt försöka extrahera programvarans kod eller någon del av denna. Du får inte heller licensiera, sälja, tilldela, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller inteckna programvaran; du får inte använda programvaran i ett arrangemang för hanterade tjänster; och utöver vad den licensen medger får du ej överskrida antalet auktoriserade samtidiga användare, platser eller andra kriterier som anges i tillämpliga serviceavtal. Dessutom får du inte använda programvaran för att övervaka dess tillgänglighet, prestanda eller användbarhet, eller i andra utvärderings- eller konkurrenssyften. II. Du får heller inte (1) försöka använda eller få otillbörlig tillgång till Dells eller tredje parts nätverk eller utrustning; (2) tillåta andra individer eller enheter att använda eller kopiera programvaran eller tjänsterna; (3) försöka tränga in i, genomsöka eller testa sårbarheten hos programvara eller ett system, konto eller nätverk tillhörande Dell eller någon av Dells kunder eller leverantörer; (4) störa, eller på något sätt försöka störa tjänsten för användare, värd eller nätverk; (5) delta i bedrägeriverksamhet av någon art; (6) överföra ej begärda massutskick eller kommersiella meddelanden eller liknande meddelanden; (7) begränsa, hindra eller på annat sätt störa någon annan persons möjligheter oavsett avsikter, ändamål eller vetskap att använda eller nyttja programvaran (förutom då det gäller verktyg för säkerhets- och skyddsfunktioner); eller (8) begränsa, hindra, störa eller på annat sätt rubba eller orsaka en prestandaförsämring i något av de hjälpmedel Dell (eller Dells partner som tillhandahåller tjänsten) använder för att tillhandahålla tjänsten. III. Granskning. Du ger härmed Dell, eller en representant utsedd av Dell, rätt att utföra en granskning av din användning av programvaran under normal kontorstid. Du går även med på att samarbeta med Dell under en sådan granskning och går med på att förse Dell med alla uppgifter som är skäligen relaterade till användning av programvaran. Granskningen begränsas till verifiering av din efterlevnad av villkoren i det här avtalet. IV. Programvara med öppen källkod. En del av programvaran i denna produkt kan innehålla 7

8 eller bestå av programvara med öppen källkod, som du kan använda enligt villkoren i den specifika licens under vilken programvaran med den öppna källkoden distribueras. DENNA PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD DISTRIBUERAS MED FÖRHOPPNING ATT DEN ÄR ANVÄNDBAR, MEN DEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER NÅGON GARANTI AVSEENDE ÄGANDERÄTT ELLER MOT INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DELL, UPPHOVSRÄTTSÄGARNA ELLER BIDRAGSGIVARNA ANSVARA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA SKADOR, SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ALTERNATIVA VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER INTÄKTER, ELLER AFFÄRSAVBROTT) HUR DENNA ÄN UPPSTOD OCH OAVSETT ANSVARSTEORI (RÖRANDE KONTRAKT, STRÄNGT ANSVAR ELLER OTILLÅTNA HANDLINGAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD, ÄVEN OM DET MEDDELATS ATT DEN TYPEN AV PROBLEM ELLER SKADOR KAN UPPSTÅ. Om du vill ha mer information om någon av våra tjänster kan du kontakta den som ansvarar för ditt Dell-konto eller gå till dell.com/services Tillgängligheten varierar beroende på land. Kontakta din säljrepresentant om du som kund eller Dellkanalpartner vill veta mer Dell Inc. Med ensamrätt. Andra varumärken och varunamn kan förekomma i detta dokument för att hänvisa till antingen de organisationer som äger varumärkena och varunamnen eller deras produkter. Specifikationerna är korrekta vid publiceringen men beror på tillgänglighet och kan ändras utan föregående meddelande. Dell och Dells dotterbolag ansvarar inte för fel eller utelämnanden i fråga om typografi eller fotografier. Dells försäljningsvillkor gäller. Dessa kan fås på begäran eller läsas på 8

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL DITT TJÄNSTEAVTAL : Detta är ett servicepaket som syftar till att minska avbrottstiden och hjälpa till att optimera din IT miljö med hjälp av funktioner för

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON ANNAN

Läs mer

HP Hardware Support Onsite Service

HP Hardware Support Onsite Service HP Hardware Support Onsite Service HP Care Pack Services Teknisk information Översikt Med HP Hardware Support Onsite Service får du support av hög kvalitet för de hårdvaruprodukter som omfattas av avtalet,

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT DETTA ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ("AVTALET") UPPRÄTTAS MELLAN SYMANTEC INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG ("FÖRETAGET") OCH DEN JURIDISKA PERSON DU REPRESENTERAR NÄR

Läs mer

HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid

HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid HP Care Pack Services HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid ger IT-chefen tillgång till ett team av supportspecialister från HP som snabbt

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

A. Markera ett inköpsalternativ. B. Fastställa Kundens prisnivå. C. Definiera Kundens organisation (välj endast ett)

A. Markera ett inköpsalternativ. B. Fastställa Kundens prisnivå. C. Definiera Kundens organisation (välj endast ett) Open Value Avtal Myndighet Avtalets nummer Föregående avtalsnummer Detta Open Value Avtal ingås mellan Kunden och Microsoft från och med ikraftträdandedatumet. Kundinformation Kundens ID: Bolagets namn

Läs mer

Sverige: VILLKOR ( Villkor )

Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Uppdaterad: 1 April 2006 1. OMFATTNING & TILLÄMPNING 1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter (inklusive utan begränsning, hårdvara och/eller programvara)

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer