Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning"

Transkript

1 från Dell Servicebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL SERVICEAVTALET Avancerad nätverksövervakning: Avbrott eller prestandaproblem i nätverket kan ha betydande ekonomisk inverkan på den dagliga verksamheten. Att övervaka nätverksenheterna på rätt sätt är av avgörande betydelse för nätverkets hälsa och integritet. Avancerad nätverksövervakning ( tjänsten eller tjänsterna ) tillhandahåller resurser och verktyg från Dell för fjärransluten övervakning av nätverket. Tack vare detta kan dina begränsade IT-resurser fokuseras på IT-initiativ som är mer centrala för verksamheten. För att du ska kunna köpa den här tjänsten måste minst femtio (50) enheter omfattas. Dell övervakar proaktivt alla kundens avtalade nätverksenheter dygnet runt, alla dagar, året om via våra verktyg för fjärrhantering. Den här tjänsten identifierar automatiskt de felaktiga faktorer som orsakar avbrott i nätverksanslutningen och övervakar nätverkets tillstånd och prestanda. Ärenden/etiketter skapas och tilldelas kundens nätverksteam för åtgärd utifrån standardiserade och rekommenderade allvarlighetsgrader. Månadsvisa prestandarapporter används för att utvärdera nätverksdriften och identifiera eventuella problemområden och åtgärder som behöver vidtas. Dell fjärrövervakar nätverkets tillgänglighet och prestanda med avseende på de fysiska och logiska Layer 2- och Layer 3-nätverkselementen. Enheterna kan användas tillsammans med WAN-nätverk (Wide Area Network) som stöder inhemsk och internationell överföring via privat linje, MPLS, VPLS och Frame Relay, campus-lan-nätverk (Local Area Network) och datacenternätverk. Denna servicebeskrivning gäller för kunden ( du eller kunden ) och den Dell-enhet som anges på din faktura över köpet av denna service. Den här tjänsten regleras av det separata standardavtal med Dell som kunden undertecknat, och som uttryckligen tillåter försäljningen av denna tjänst, eller, om sådant avtal ej finns, Dells försäljningsvillkor för kommersiella kunder som finns på eller på för det land du bor i, eller, beroende på var kunden befinner sig, Dells standardkundavtal ( CMSA ), som kan hämtas på och som här införlivas som referens och kan fås från Dell på begäran. Parterna bekräftar att de har läst och godkänner att bindas av dessa onlinevillkor. Kunden godkänner att om tjänsterna förnyas, ändras, utökas eller används längre än den inledande avtalsperioden, träder villkoren i den vid tidpunkten gällande servicebeskrivningen i kraft. Servicebeskrivningen finns tillgänglig på Detta avtal börjar gälla det datum du gör din beställning av tjänsten och är giltigt under hela prenumerationsperioden. Prenumerationsperioden börjar gälla från inköpsdatumet och är i kraft under den period som anges i beställningsformuläret. Prenumerationskostnad eller pris, samt tillämplig prenumerationsperiod för respektive tjänst anges på kundens beställningsformulär eller annan överenskommen typ av faktura, beställningsbekräftelse eller inköpsbeställning (sammantaget benämnt

2 beställningsformulär ). Tjänster som köps enligt detta avtal får endast användas i kundens egen verksamhet och får inte säljas vidare. Genom att beställa dessa tjänster, använda tjänsterna eller tillhörande programvara eller genom att klicka på knappen/markera kryssrutan Jag godkänner på Dells webbplats i samband med köpet eller i ett Dellprogram förbinder du dig att följa denna servicebeskrivning och de avtal som införlivats häri som referens. Om du förbinder dig att följa denna servicebeskrivning på ett företags eller annan juridisk enhets vägnar garanterar du att du har behörighet att förpliktiga denna enhet att följa villkoren i denna servicebeskrivning. Med du eller kunden avses i så fall denna enhet. 2. TJÄNSTERNAS OMFATTNING Tjänsten för avancerad nätverksövervakning tillhandahålls dygnet runt, alla dagar, året om. Koordinationsoch implementeringsaktiviteter utförs under normal arbetstid med undantag av lokala, nationella och/eller riksomfattande helger. Aktiviteter som inte omfattas av den här tjänsten kan erbjudas via separata serviceavtal. Kontakta din säljrepresentant hos Dell om du vill ha mer information. Implementering: Implementeringen inleds när en beställning gällande ett visst antal nätverksenheter har behandlats, kunden har skrivit under denna servicebeskrivning och följande har godkänts av båda parter: Implementeringsfasen kommer att vara i cirka 45 arbetsdagar, beroende på hur många enheter kunden har och det överenskomna datumet, och kan endast inledas om kunden har signerat nedan. Dell Services kommer att tillhandahålla alla nödvändiga dokumentationsmallar, inklusive MACDformuläret (Move, Add, Change, Delete) för anslutningsinformation om nätverket som ska fyllas i av slutanvändaren eller kunden. Kunden ska returnera nödvändig dokumentation och eventuella andra informationsformulär enligt anvisningarna nedan i avsnittet Kundansvar specifikt för denna tjänst. Dell Services kommer att kontrollera att den tillhandahållna informationen är fullständig och sedan inleda implementeringen. När alla implementeringsdata har laddats upp till Dell Services och anslutningsbarheten har kontrollerats och testats kommer kunden att underrättas om att enheterna övervakas. Kundansvar specifikt för denna tjänst Kunden förbinder sig att utföra angivna åtaganden och bekräftar och instämmer i att Dells tjänster för avancerad nätverksövervakning har förmåga att utföra sina skyldigheter och att Dells ansvarighet är beroende av att kunden uppfyller följande: Kunden ska ge fjärråtkomst till sina nätverksenheter. Kunden ansvarar för att upprätthålla en tillräckligt hög nivå av maskinvarusupport och underhåll (inklusive av maskinvara från tredje part och programvaruavtal) för att förhindra att nätverkets prestanda försämras och för att upprätthålla kommunikationerna mellan kundens avtalade enheter och Dell Services. 2

3 Kunden ska tillhandahålla: o IP-adress för varje avtalad nätverksenhet o Maskinvaruinformation (typ, modell, serienummer) för varje avtalad nätverksenhet. o Fjärråtkomst till varje avtalad enhet (med enhetsregler definierade). o Fysisk placering för varje avtalad nätverksenhet. o Identifiera ytterligare specifikationer för kundägda enheter som ska övervakas enligt beskrivningen i MACD-formuläret. o Identifiera aktuellt underhållsavtal och dess leverantör för varje avtalad nätverksenhet. Kunden ska förse Dell Services med ett aktuellt dokument över nätverksdesignen. Kunden ska rapportera eventuella serviceproblem med avtalade nätverksenheter i god tid till helpdesken. Helpdesken är tillgänglig dygnet runt, alla dagar, året om. Kunden ska tillhandahålla relevant information som t.ex. en beskrivning av felet, tidpunkten när det inträffade och omfattningen av avbrottet. Kunden ska meddela Dell Services 14 arbetsdagar i förväg vid behov av ändringshantering. Kunden ska underrätta Dell Services om eventuella ändringar i nätverkets utformning, t.ex. förändringar i antalet enheter eller protokoll, som påverkar kundens nätverksdesigndokument Kunden ska fysiskt underhålla den övervakade utrustningen och platserna och underrätta Dell Services om planerade ändringar som rör enheter som övervakas med den här tjänsten. Kunden ska förse ett Dell-datacenter med den dedikerade anslutning mellan maskinvara och nätverk som krävs för att övervaka enheterna. De övervakade enheterna måste stödja protokollen TCP/UDP/SNMP och ICMP. Avancerad nätverksövervakning egenskaper: Tjänsten för avancerad nätverksövervakning identifierar nätverksfel automatiskt och genererar aviseringar när onormala förhållanden uppstår. När tjänsten är igång tillhandahålls följande tjänster: Övervakning av kundens avtalade nätverksenheter dygnet runt, alla dagar, året om. Bästa praxis följs vid incident- och problemhanteringen för att garantera att problemen åtgärdas fortast möjligt. Processerna är helt ITIL-baserade och -integrerade. Automatisk identifiering av nätverksfel och generering av aviseringar när vissa tröskelvärden överskrids. Ärenden/etiketter skapas och tilldelas kundens nätverksteam utifrån standardiserade och rekommenderade allvarlighetsgrader. När en enhet återigen fungerar korrekt avslutas ärendet/etiketten. Felhanteringsövervakning av kundens nätverksenheter dygnet runt, sju dagar i veckan. Ärenden som kräver teknisk support på nivå 2 eller 3 eskaleras till kundens tekniska team. MACD-process (Move Add Change Delete) för att upprätthålla nätverkets aktuella drifttillstånd, bland annat en förteckning över avtalade enheter. Kvartalsvisa serviceöversikter som levereras via fjärranslutning. 3

4 Alla händelser konsolideras till månadsvisa prestandarapporter som används för att utvärdera nätverksdriften och för att hjälpa ditt nätverksteam att identifiera eventuella problemområden och åtgärder som behöver vidtas. De månadsvisa prestandarapporterna är tillgängliga via webben. Webbåtkomst ges när implementeringen avslutats. Rapporterna ger aktuell information om enhetskonfigurationer, tillgänglighet och utnyttjandegrad. Exempel på tillgängliga rapporter. 1. Vy på enhetsnivå 2. Enheternas tillgänglighet 3. Vy på portnivå 4. Realtidsutnyttjande av portarna 5. Diagram över trafikvolym för portarna 6. Diagram över portfel 7. Diagram över det långsiktiga utnyttjande av portarna Hjälp från helpdesken Om du upptäcker något problem med nätverksövervakningen kan du kontakta helpdesken via ett avgiftsfritt telefonnummer. Vår helpdesk är tillgänglig dygnet runt, alla dagar, året om oavsett var du befinner dig. Helpdesk-personalen loggar ett ärende/en etikett som dirigeras till det tekniska supportcentret eller till kontoansvarig för lösning av problemet. All personal är engelskspråkig. Ytterligare villkor och bestämmelser för tjänsten Dells tjänst för avancerad nätverksövervakning kan inte uppnå det omöjliga och eliminera alla risker. Dell Services kan därför inte garantera att det inte kommer att ske några som helst intrång eller andra otillåtna aktiviteter i kundens nätverk. Dell Services åtar sig inte någon fysisk hantering av de enheter som berörs av tjänsten. Kunden ansvarar själv för att agera på alla fysiska händelser och eventuella meddelanden som rör de avtalade enheterna i denna tjänst. Dell kan inte hållas ansvarigt för verkningar som uppstår på grund av eller i samband med kundens åtgärder, underlåtenhet att agera eller fördröjda agerande som svar på sådana händelser och/eller meddelanden. Dell gör affärsmässigt rimliga insatser för att hjälpa kunden att återställa nätverket. Dell kan schemalägga normala underhållsavbrott med 24 timmars förvarning till kundens utsedda kontakter. Detta gäller inte nödunderhåll. Tjänster som inte ingår: Tjänsterna för avancerad nätverksövervakning omfattar inte något av följande: Nätverksenheter som inte stöder protokollen TCP/UDP/SNMP och ICMP. Servrar, arbetsstationer, skrivare, lagringsenheter och modemrack samt alla typer av enheter som inte nämns i servicebeskrivningen omfattas inte av tjänsten och kommer inte att övervakas. 4

5 Nätverkshantering ingår inte men kan tillhandahållas. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information. Utformning av nätverket ingår inte men kan tillhandahållas. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information. En dedikerad nätverksanslutning från kundens plats till ett auktoriserat Dell-datacenter ingår inte. Nätverksmaskinvara ingår inte men kan tillhandahållas. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information. Felsökning, på platsen eller fjärranslutet, av andra enheter än nätverksenheter. Maskinvaruservice, reparationer eller byte av reservdelar. Säljadministration, inklusive, men inte begränsat till, offerering eller besvarande av anbudsförfrågan. Andra tjänster än dem som uttryckligen beskrivs i avsnittet Tjänsternas omfattning ovan. Dell-utbildning och -certifiering som inte uttryckligen beskrivs i den här servicebeskrivningen. Tillhandahållandet av tjänsterna innefattar inte framtagning av någon unik immateriell egendom skapad uteslutande och specifikt för kunden. 3. PRODUKTER SOM STÖDS Tjänsterna för avancerad nätverksövervakning är tillgängliga för följande typer av enheter: Switchar (Layer 2 och Layer 3) Routrar (små, stora och för datacenter lämpliga enheter) Brandväggar Trådlösa styrenheter (flera åtkomstpunktkonfigurationer tillgängliga) Åtkomstpunkter (lightweight och heavyweight) 4. KÖPALTERNATIV Den minsta avtalslängden för tjänsterna för avancerad nätverksövervakning är ett år. Avtalet kan sedan förlängas till två eller tre år. Faktureringen kan ske månadsvis. Priset beror på vilken typ av enhet som ska övervakas, på avtalslängden och på valet av faktureringsperiod. Minst 50 enheter måste övervakas för att du ska kunna köpa den här tjänsten. 5. KUNDENS ANSVAR A. Behörighet att bevilja åtkomst Kunden garanterar att de har erhållit tillstånd för både kunden och Dell, och, om personuppgifter inhämtas via fjärrassistans, alla enligt lag nödvändiga godkännanden från relevanta datasubjekt, att få åtkomst till och använda tjänsten enligt beskrivningen ovan på alla avtalade nätverksenheter. Om kunden inte redan har detta tillstånd är det kundens ansvar att erhålla detta och betala för det innan kunden ber Dell att utföra dessa tjänster. 5

6 B. Kundens kontaktlista: Kunden ska upprätthålla och förse Dell med en lista över tre kvalificerade kontakter som ska ta emot tjänsten och ha direkt tillgång till teknisk kundansvarig eller ansvarig på Dell via telefon eller e-post. C. Säkerhetskopiering av data Kunden är skyldig att utföra fullständig säkerhetskopiering av alla befintliga data och program i alla drabbade datorer innan den här tjänsten levereras. DELL ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA ELLER PROGRAM eller för eventuell tid som systemen inte kan användas, som uppstår i samband med denna tjänst eller relaterad support eller någon handling eller utebliven handling, inklusive försumlighet, som utförts av Dell eller tredjepartsserviceleverantör. 6. ANNAN VIKTIG INFORMATION A. Ekonomiskt försvarbara gränser för tjänstens omfattning. Dell kan vägra att tillhandahålla tjänsten om man anser att det innebär en oacceptabel risk för Dell eller Dells serviceleverantör att utföra tjänsten, eller om man anser att åtgärden ligger utanför tjänstens ramar. Dell ansvarar inte för fel eller förseningar som beror på orsaker som Dell inte råder över. B. Uppsägning. Dell kan säga upp den här tjänsten när som helst under serviceperioden om något av följande skäl föreligger: Kunden har inte betalat det fullständiga priset för den här tjänsten i enlighet med fakturavillkoren Kunden vägrar att samarbeta med assisterande nätverkstekniker, helpdesk eller av Dell utsedd teknisk kundansvarig Kunden upprätthåller inte de femtio (50) avtalsenheter som är minimum, eller Kunden följer inte de villkor som anges i den här servicebeskrivningen. Om Dell säger upp denna tjänst kommer Dell att skicka en skriftlig uppsägning till den adress som är angiven på kundens faktura. Uppsägningen ska innehålla orsak och datum för ikraftträdande, vilket inte får vara mindre än tio (10) dagar från det datum som Dell skickar uppsägningen till kunden, om inte lagstiftningen kräver andra uppsägningsvillkor som inte kan modifieras i avtal. OM DELL SÄGER UPP TJÄNSTEN I ENLIGHET MED DEN HÄR PARAGRAFEN HAR KUNDEN INTE RÄTT TILL ÅTERBETALNING AV DE AVGIFTER SOM BETALATS ELLER SOM FÖRFALLIT TILL BETALNING TILL DELL. C. Begränsningar när det gäller geografi och lokala språk. Tjänsten levereras till de enheter som identifieras i MACD-dokumentationen som kunden förser Dell med. Var den av Dell utsedde tekniskt kundansvarige eller ansvarige placeras bestäms under implementeringsfasen utifrån kundens geografiska preferenser och personalresurser. Med undantag för skriftlig dokumentation tillhandahålls tjänsterna för avancerad nätverksövervakning på engelska när det gäller helpdesk och nätverksteknik. För teknisk kundansvarig eller ansvarig på Dell gäller lokalt språk och lokal kontorstid. Kunden kan välja den allmänna platsen, men de specifika platserna kan begränsas av personaltillgången. Extra avgifter tillkommer om kunden anger att flera tidszoner eller språk ska omfattas. Lokal kontorstid varierar beroende på land och region. En betydande variation i begränsningarna kan innebära att det krävs en anpassad offert. Servicealternativ, inklusive servicenivåer, öppettider för teknisk support och tidsramar för service på plats varierar 6

7 beroende på geografisk plats, och vissa alternativ kan kanske inte köpas för den plats där kunden befinner sig. D. Överföring av tjänsten Kunden får inte överföra tjänsten till tredje part. E. Överlåtelse. Dell kan överlåta dessa tjänster och/eller servicebeskrivningen till behöriga tredjepartsleverantörer. 7. PROGRAMVARA A. Medföljande licens. Programvaran är underställd det separata licensavtal som medföljer programvaran samt eventuella produktguider, användarhandböcker eller annan dokumentation som ingår i programpaketet eller presenteras för kunden i samband med installationen eller användningen av programvaran. Du godkänner att du blir bunden av ett sådant licensavtal. B. Programvarulicens från Dell. Om inga licensvillkor följer med programvaran som tillhandahållits eller tillgängliggjorts av Dell i anslutning till tjänsterna, och du följer villkoren i detta avtal, ger Dell dig härmed en personlig, icke-exklusiv licens att använda och få tillgång till programvaran under tjänstens giltighetsperiod, dock endast i den utsträckning som behövs för att du ska kunna använda tjänsterna i enlighet med beskrivningen i tillämpliga serviceavtal. I. Begränsningar Du får inte kopiera, modifiera, skapa härledda verk, kollektiva verk eller kompileringar av programvaran eller utföra reverse engineering, dekompilera eller på annat sätt försöka extrahera programvarans kod eller någon del av denna. Du får inte heller licensiera, sälja, tilldela, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller inteckna programvaran; du får inte använda programvaran i ett arrangemang för hanterade tjänster; och utöver vad den licensen medger får du ej överskrida antalet auktoriserade samtidiga användare, platser eller andra kriterier som anges i tillämpliga serviceavtal. Dessutom får du inte använda programvaran för att övervaka dess tillgänglighet, prestanda eller användbarhet, eller i andra utvärderings- eller konkurrenssyften. II. Du får heller inte (1) försöka använda eller få otillbörlig tillgång till Dells eller tredje parts nätverk eller utrustning; (2) tillåta andra individer eller enheter att använda eller kopiera programvaran eller tjänsterna; (3) försöka tränga in i, genomsöka eller testa sårbarheten hos programvara eller ett system, konto eller nätverk tillhörande Dell eller någon av Dells kunder eller leverantörer; (4) störa, eller på något sätt försöka störa tjänsten för användare, värd eller nätverk; (5) delta i bedrägeriverksamhet av någon art; (6) överföra ej begärda massutskick eller kommersiella meddelanden eller liknande meddelanden; (7) begränsa, hindra eller på annat sätt störa någon annan persons möjligheter oavsett avsikter, ändamål eller vetskap att använda eller nyttja programvaran (förutom då det gäller verktyg för säkerhets- och skyddsfunktioner); eller (8) begränsa, hindra, störa eller på annat sätt rubba eller orsaka en prestandaförsämring i något av de hjälpmedel Dell (eller Dells partner som tillhandahåller tjänsten) använder för att tillhandahålla tjänsten. III. Granskning. Du ger härmed Dell, eller en representant utsedd av Dell, rätt att utföra en granskning av din användning av programvaran under normal kontorstid. Du går även med på att samarbeta med Dell under en sådan granskning och går med på att förse Dell med alla uppgifter som är skäligen relaterade till användning av programvaran. Granskningen begränsas till verifiering av din efterlevnad av villkoren i det här avtalet. IV. Programvara med öppen källkod. En del av programvaran i denna produkt kan innehålla 7

8 eller bestå av programvara med öppen källkod, som du kan använda enligt villkoren i den specifika licens under vilken programvaran med den öppna källkoden distribueras. DENNA PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD DISTRIBUERAS MED FÖRHOPPNING ATT DEN ÄR ANVÄNDBAR, MEN DEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER NÅGON GARANTI AVSEENDE ÄGANDERÄTT ELLER MOT INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DELL, UPPHOVSRÄTTSÄGARNA ELLER BIDRAGSGIVARNA ANSVARA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA SKADOR, SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ALTERNATIVA VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER INTÄKTER, ELLER AFFÄRSAVBROTT) HUR DENNA ÄN UPPSTOD OCH OAVSETT ANSVARSTEORI (RÖRANDE KONTRAKT, STRÄNGT ANSVAR ELLER OTILLÅTNA HANDLINGAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD, ÄVEN OM DET MEDDELATS ATT DEN TYPEN AV PROBLEM ELLER SKADOR KAN UPPSTÅ. Om du vill ha mer information om någon av våra tjänster kan du kontakta den som ansvarar för ditt Dell-konto eller gå till dell.com/services Tillgängligheten varierar beroende på land. Kontakta din säljrepresentant om du som kund eller Dellkanalpartner vill veta mer Dell Inc. Med ensamrätt. Andra varumärken och varunamn kan förekomma i detta dokument för att hänvisa till antingen de organisationer som äger varumärkena och varunamnen eller deras produkter. Specifikationerna är korrekta vid publiceringen men beror på tillgänglighet och kan ändras utan föregående meddelande. Dell och Dells dotterbolag ansvarar inte för fel eller utelämnanden i fråga om typografi eller fotografier. Dells försäljningsvillkor gäller. Dessa kan fås på begäran eller läsas på 8

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna Tjänstebeskrivning Dell Compellent SAN Health Check Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som identifierats

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten tillhandahåller fjärrkonfigurering av en Dell

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur Översikt: tjänst Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur I den här tjänsten ingår Dells tjänster för fjärrövervakning av infrastrukturer (RIM-tjänsten, "tjänsten" eller "tjänsterna")

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

Med SAP menas det SAP-bolag som du ingått avtal om Tjänsten med.

Med SAP menas det SAP-bolag som du ingått avtal om Tjänsten med. Servicenivåprogram för Ariba Cloud Services Tjänstens tillgänglighetsgaranti Säkerhet Övrigt 1. Tjänstens tillgänglighetsgaranti a. Tillämpning. Tjänstens tillgänglighetsgaranti avser den tillämpliga Lösningen.

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Avtal om Tjänster undantaget underhåll

Avtal om Tjänster undantaget underhåll Detta avtal om Tjänster undantaget underhållstjänster ( Avtalet ) reglerar transaktioner då kunden beställer tjänster från IBM Svenska AB ( IBM ). 1. Definitioner Koncern avser en juridisk enhet (såsom

Läs mer

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island.

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island. PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster Tjänstebeskrivning Fjärrkonsulttjänst Introduktion till ditt tjänsteavtal Fjärrkonsulttjänst ("RCS") är fjärrkonsulttjänster som erbjuder fjärrassistans med vissa IT-infrastrukturuppgifter ("Tjänst" eller

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor

hp Technical Phone Support serviceavtal (avtalet) villkor hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor Tack för att du har köpt ett HP Technical Phone Support Service-serviceavtal. Servicebeskrivningar med mer detaljerad information kan erhållas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning IT Asset Recycling - EMEA Inledning Dell har nöjet kunna meddela tjänster för Inventarieförsäljning och Återvinning (Tjänster(na)) i enlighet med denna beskrivning av tjänsterna

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 Detta är slutanvändarlicensavtalet för Prometheans programvara ActivInspire Professional Edition ( programvaran

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk.

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk. Avtal för anslutning till Brf Bränneriets datornätverk 2014-06-18 rev.c ALLMÄNT Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK LAGTRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR 2 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DEFINITIONER 3 2 LICENS 3 3 LEVERANSVILLKOR 4 4 PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR 5 5 AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING 5 6 SEKRETESS, SÄKERHET

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

PrimeSupport Agreement

PrimeSupport Agreement PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida.

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Köp av produkter direkt av Dell regleras av ett av nedanstående försäljningsvillkor. Var särskilt noggrann med att läsa igenom och acceptera de rätta försäljningsvillkoren, då dessa

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

Beskrivning av tjänst: Dell ProManaged, tjänster för återvinning Vidareförsäljning av IT-tillgångar med intern databorttagning

Beskrivning av tjänst: Dell ProManaged, tjänster för återvinning Vidareförsäljning av IT-tillgångar med intern databorttagning Dell Tjänster Beskrivning av tjänst: Dell ProManaged, tjänster för återvinning Vidareförsäljning av IT-tillgångar med intern databorttagning Översikt av tjänst På Dell gläds vi åt att kunna tillhandahålla

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län 1(5) Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län har huvudansvaret för all offentlig och privat bedriven hälso- och sjukvård i Jönköpings län, vilket även

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter.

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter. COPYRIGHT Copyright 2004. Eli Lilly Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. Eli Lilly Sweden AB ( Lilly ) ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publicerats av Lilly på World Wide Web att användas

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer