Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda"

Transkript

1 Råsta Projektutveckling AB Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Trafikutredning Stockholm

2 Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Trafikutredning Datum Uppdragsnummer Jens Svensson Jens Svensson Anna Le Moine Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan Stockholm Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund och syfte Avgränsning Tidigare genomförda planer och utredningar Förutsättningar Gatunät Befintliga verksamheter Kollektivtrafik Taxi Planförslaget Planerad bebyggelse Gatunät Gångtrafik Cykeltrafik Kollektivtrafik Parkering och angöring Framtida planer Parkeringsbehov Parkeringsnorm Motiv till minskad bilparkeringsefterfrågan Faktorer som påverkar parkeringsbehovet Ytterligare åtgärder som påverkar parkeringsefterfrågan Samlad bedömning av parkeringsefterfrågan Trafikanalys Gångtrafik Cykeltrafik Kollektivtrafik Trafikflöden Angöring Taxi och buss Samlad bedömning och rekommendation av 20

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Den aktuella detaljplanen syftar till att länka samman Arenastaden med omgivningen samt säkerställa och utveckla tillgängligheten till Råstasjön. Planen innehåller huvudsakligen bostadsbebyggelse kompletterad med kommersiella lokaler samt förskolor och annan kommunal service. En första version av detaljplanen var ute på samråd under vintern 2012/2013. Yttrandena som framkom i samband med samrådet har föranlett en fortsatt bearbetning av planen och en viss inskränkning av bebyggelsens omfattning. För att bättre kunna beskriva trafikfrågorna beslutades också om att upprätta denna fördjupade trafikutredning. Syftet med trafikutredningen är att studera påverkan på Arenastadens trafiksystem av den tillkommande bebyggelsen inom detaljplaneområdet. Viktiga delar av utredningen är att studera hur detaljplanens syfte om att länka samman Arenastaden med omgivningen uppfylls samt att klargöra behovet av bilparkering. Mot bakgrund av den trafiksituation som uppstår i samband med evenemang på Friends arena studeras också hantering och uppställning av taxi. Utredningen ska utgöra underlag för den fortsatta detaljplaneprocessen. 1.2 Avgränsning Trafikutredningen fokuserar primärt på planområdet, som är beläget mellan Evenemangsgatan, Råsta strandväg och Råstasjön. Trafikfrågor har dock systemeffekter och bör därför inte studeras isolerat. Dessutom har detaljplanen, som ovan nämnts, ett uttalat syfte att länka samman Arenastaden med omgivningen. För att kunna uppfylla utredningens syfte studerar trafikutredningen även sambanden med övriga delar av Arenastaden samt med kringliggande stadsdelar. I samband med evenemang på Friends arena uppstår extrema trafiksituationer i första hand då publiken lämnar arenan för hemfärd. För att på ett smärtfritt sätt kunna omhänderta de trafikmängder som uppstår skulle krävas infrastruktur och ytor i en omfattning som inte är ekonomiskt realistisk eller förenlig med ambitionen att skapa en attraktiv stadsmiljö. Det bedöms därför inte vara rimligt att dimensionera lösningarna efter dessa situationer. Istället accepteras speciallösningar och kortvarig överbelastning i trafiken. I trafikutredningen tas därmed inte hänsyn till de extremsituationer som uppstår i samband med evenemang på Friends arena utan analyser av trafikrörelser och dimensionering av infrastruktur baseras på en normal, vardaglig trafiksituation. 2 av 20

5 1.3 Tidigare genomförda planer och utredningar Solna stads översiktsplan Solna stads översiktsplan från 2006 anger följande mål och inriktning för trafikfrågorna i kommunen: Vägnätet i Solna skall erbjuda god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet. Solna skall verka för att genomfartstrafiken koncentreras till det övergripande statliga vägnätet. Vägtrafikens negativa miljöeffekter skall minska. Solna skall verka för förbättrad kollektivtrafik. Gång- och cykelvägnätet skall förbättras. Antalet trafikolyckor skall fortlöpande minska. Solna stad skall verka för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet Fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde I oktober 2007 antogs en fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde, det som numera benämns Arenastaden. Planen ger en översiktlig beskrivning av bland annat stadsdelens tänkta bebyggelse- och trafikstruktur. Sedan den fördjupade översiktsplanen antogs har planerna för stadsdelen till viss del omarbetats. Bland annat har gatunätet delvis lagts om och delar av bebyggelsen har utökats. I samband med att den fördjupade översiktsplanen togs fram genomfördes även en trafikutredning för området 1. Utredningen togs fram under vintern och våren 2008 som underlag för som underlag för, och konsekvensbeskrivning av, detaljplanen för Kv Nationalarenan m fl. Delar av de prognoser och beräkningar för områdets framtida trafiksituation som presenteras i Arenastaden trafik utgör underlag för denna trafikutredning Fördjupad översiktsplan för Rissne-Hallonbergen-Ör Sundbybergs stad tog 2005 fram en fördjupad översiktsplan för stadsdelarna Rissne-Hallonbergen-Ör. I planen anges bland annat att bebyggelsen och gatunätet ska kompletteras för att öka kontakterna i och mellan de tre stadsdelarna. 1 Arenastaden trafik, version 0.92c. Sweco VBB AB ( ) 3 av 20

6 1.3.4 Angränsande detaljplaner Kv Uarda m m Planens syfte är att ändra användningen från industriändamål till kontor, bostäder och handel vid Dalvägen i Arenastaden. På platsen har bland annat Vattenfall uppfört sitt nya huvudkontor med cirka anställda. Planen vann laga kraft i oktober Kv Nationalarenan m fl I planen ingår en ny arena för fotboll och andra evenemang, dimensionerad för maximalt åskådare. Dessutom ingår handels- och upplevelsecentrumet Mall of Scandinavia med cirka kvadratmeter BTA handel och service, ett nytt hotell med cirka 400 rum samt cirka kvadratmeter BTA kontor och cirka kvadratmeter BTA bostäder (motsvarande lägenheter). I detaljplanen ingår också bland annat en ny vägbro över spårområdet samt en ny, nordlig anslutning till Solna stations pendeltågsplattform. Planen vann laga kraft i oktober Pyramiden m fl Ett pågående planarbete syftar till att utveckla befintlig bebyggelse och möjliggöra kompletteringar av bebyggelsen inom kvarteret Pyramiden och Farao i de sydöstra delarna av Arenastaden. Planen innehåller huvudsakligen kontorsbebyggelse, med inslag av kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Inom planen möjliggörs totalt knappt kvadratmeter BTA kontor och cirka BTA kvadratmeter handel och service. 4 av 20

7 2. Förutsättningar 2.1 Gatunät Det befintliga gatunätet består av Råsta strandväg, som löper i öst-västlig riktning genom planområdet och Evenemangsgatan i nord-sydlig riktning. Råsta strandväg förbinder Frösundaleden i öster med Sjövägen, och i förlängningen Enköpingsvägen, i väster. Via en bro förbinds Råsta strandväg med Kolonnvägen öster om spårområdet. Figur 1 Gatunät i Arenastaden, spårområdet markerat med grått och det aktuella planområdet med röd punktstreckad linje. 2.2 Befintliga verksamheter Direkt norr om planområdet ligger Hagalunds bangård med Hagalundsdepån. Bangården är Sveriges största rangerbangård för persontrafik och ägs av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen och Trafikverket. Öster om planområdet ligger de hittills utbyggda delarna av Arenastaden, med bland annat Friends arena och handelscentret Mall of Scandinavia, den senare är under uppförande. Utmed Evenemangsgatans östra sida uppförs cirka 700 lägenheter i fem höga punkthus. 2.3 Kollektivtrafik Tillgången till spårburen kollektivtrafik är god inom Arenastaden och i stadsdelens närhet. Från planområdet är avståndet till Solna stations pendeltågsstation cirka 700 meter. Pendeltåget trafikerar sträckan mellan Märsta och Södertälje hamn 5 av 20

8 med 6 avgångar per timme. Dessutom avgår pendeltåg mot Uppsala via Arlanda med 2 avgångar per timme och riktning. När Citybanan öppnas för trafik 2017 förstärks pendeltågstrafiken ytterligare då turtätheten höjs och tillgängligheten till Stockholms centrala delar ökar i och med den nya stationen vid Odenplan. Avståndet till den blå linjens tunnelbanestationer Näckrosen och Solna centrum är cirka 1,2 respektive 1,5 kilometer. Tunnelbanan erbjuder direktresor bland annat till de många arbetsplatserna i Kista och Stockholms innerstad öppnas Tvärbanans nya hållplats vid Solna station. Avståndet dit är cirka en kilometer. Med Tvärbanan erbjuds snabba, bytesfria resor i tvärled till bland annat Sundbyberg, Alvik och Liljeholmen. SL:s busslinje 502 trafikerar Arenastaden på sin väg mellan Solna centrum och Ulriksdals station. Linjen har hållplatser vid Pyramidvägen och Magasinsvägen med 30 minuters turtäthet. Även linje 505 mellan Solna centrum och Järvastaden trafikerar Arenastaden i halvtimmestrafik. Linjen löper genom planområdet på Råsta strandväg och Evenemangsgatan och viker sedan av söderut på Vintervägen mot Solna centrum. De båda busslinjernas tidtabeller är saxade, vilket innebär att busstrafiken i praktiken går med 15 minuters turtäthet genom Arenastaden. I samband med större evenemang på nationalarenan sätts dessutom förstärkningsbussar in, som kör i skytteltrafik till viktiga bytespunkter för kollektivtrafik. Diskussioner har förts kring möjligheterna att förbättra bussförbindelsen mellan Arenastaden och Hallonbergen genom att anlägga en ny bussgata mellan Sjövägen och gatunätet i stadsdelen Ör i Sundbyberg. Detta kräver dock ny detaljplan i Sundbyberg och det är oklart när planläggning kan ske. 2.4 Taxi En lärdom från de tidigare utbyggda delarna av Arenastaden är att utrymme för taxi måste tillgodoses, inte bara i samband med evenemang. De många kontorshusen gör att efterfrågan på taxi är hög även under dagtid. På grund av bristande samordning och otillräckligt avsatt utrymme för taxi är det stundtals hög belastning i befintliga taxifickor, vilket riskerar att påverka framkomligheten på gatunätet. 6 av 20

9 Figur 2 Taxisituationen utanför Vattenfalls huvudkontor på Evenemangsgatan En tillfällig taxiremote anläggs öster om Evenemangsgatans norra del. Taxiremoten ska främst hantera den komplicerade situation som uppstår i samband med evenemang på Friends arena, då risken är stor för konflikter mellan fotgängare och taxitrafik. Den tillfälliga taxiremoten ska på sikt ersättas av en permanent lösning för taxiuppställning. 3. Planförslaget 3.1 Planerad bebyggelse Den aktuella detaljplanen föreskriver huvudsakligen bostadsbebyggelse. Planen möjliggör uppförandet av cirka 700 bostäder i området. Utöver bostäderna kommer två förskolor och ett antal kommersiella lokaler även att kunna inrymmas i planområdet. Norr om Råsta strandväg planeras ett parkeringshus i fem våningar, med bussuppställning för SL:s evenemangsbussar i markplan. Övriga fyra våningar utgörs av parkering med en total kapacitet om cirka 500 fordon. 7 av 20

10 Figur 3 Illustrationsplan över detaljplaneområdet 3.2 Gatunät De primära gatorna inom planområdet utgörs av Råsta strandväg i öst-västlig riktning och Evenemangsgatan i nord-sydlig riktning. De båda gatorna ges ett körfält i vardera riktning och möts i en cirkulationsplats strax öster om det planerade parkeringshuset. Från de nämnda gatorna löper korta, vinkelräta tvärgator in i bostadskvarteren. För att förstärka rekreationsområdet kring Råstasjön avses Sjövägen stängas för allmän fordonstrafik på sträckan söder om Råsta strandväg. Avstängningen kan ske först när övrig infrastruktur i Arenastaden är fullt utbyggd cirka Norr om Råsta strandväg bibehålls Sjövägen med dagens utformning. Det planerade parkeringsgaraget norr om Råsta strandväg ges en infart från cirkulationsplatsen i Evenemangsgatans norra ände. Utfart sker i byggnadens västra ände, mot Råsta strandväg. Till följd av parkeringshusets läge måste den befintliga infarten till Trafikverkets bangård flyttas något västerut. Vid korsningen mellan Evenemangsgatan och Vintervägen anläggs ett torg i nivå med gatorna. 8 av 20

11 Gångtrafik Mellan bostadskvarteren och Råstasjön löper sedan tidigare en strandpromenad som främst används för rekreation. I den aktuella planen föreslås bostadsbebyggelsen knytas samman med strandpromenaden via ett system av stigar. En gångväg anläggs på sjösidan av kvarteren för att markera gränsen mellan offentligt och privat. Cykeltrafik En 2,8 meter bred, dubbelriktad cykelbana förläggs utmed Råsta strandvägs södra sida. Cykelbanan förbinds i väster till cykelstråket utmed Sjövägen och i öster till Evenemangsgatan och Vintervägen. För den nya bostadsbebyggelsen anordnas cirka två cykelparkeringsplatser per lägenhet. Platserna inordnas i bostadsfastigheterna och är därmed väderskyddade, men inte allmänt tillgängliga Kollektivtrafik Två hållplatslägen för bussar finns inom detaljplaneområdet. En busshållplats anläggs i västra delen av Råsta strandväg och en på Evenemangsgatan i höjd med Friends Arena. Hållplatserna kommer att trafikeras av busslinjerna 502 och 505. Parkering och angöring Utöver parkeringshuset på norra sidan av Råsta strandväg anläggs garage under bostadskvarter för boendeparkering. Besöksparkering anordnas som längsgående kantstensparkering utmed kvartersgatorna samt längs Råsta strandvägs södra sida. Minst 2 % av platserna ska dock vara reserverade för rörelsehindrade och placeras med ett maximalt avstånd om 25 meter till bostädernas entréer. Antalet parkeringsplatser inom planområdet motsvarar 0,8 platser per lägenhet, inklusive besöksparkering. Motivet bakom det valda parkeringstalet förklaras i nästkommande kapitel. På den östra delen av torgytan vid korsningen mellan Evenemangsgatan och Vintervägen anläggs uppställning för taxi. Utrymmet tillåter uppställning för ett tiotal taxibilar. Syftet med taxiuppställningen är att erbjuda plats för taxi som i en vardagssituation betjänar kontorshusen i Arenastaden. Vid evenemang behöver ytan frigöras för att kunna omhänderta alla besökare till arenan, vilket innebär att taxiuppställningen måste lösas på annan plats. Taxiangöring i anslutning till större kontor, exempelvis Vattenfall, kan dock behöva utökas för att tillgodose efterfrågan. 9 av 20

12 3.7 Framtida planer Vid sidan av bebyggelsen i de pågående och sedan tidigare antagna detaljplanerna finns även planer på ytterligare bebyggelse inom Arenastaden. Framförallt handlar det om bostadsbebyggelse längs Dalvägens västra sida, där cirka 450 bostäder bedöms kunna inrymmas. Planarbetet har ännu inte påbörjats, men trafikutredningen tar höjd för tillskottet av bostäder och den trafik de beräknas alstra på gatunätet. Inom 2013 års Stockholmsförhandling har en framtida utbyggnad av Stockholms tunnelbanesystem studerats. Det slutgiltiga förslaget till tunnelbaneutbyggnad innehåller bland annat en linje mellan Odenplan och Arenastaden, via Hagastaden. Stationsläget i Arenastaden är ännu inte studerat i detalj men förläggs sannolikt i anslutning till pendeltågsstationen för att möjliggöra attraktiva byten mellan kollektivtrafikslagen. Tunnelbanestationen i Arenastaden bedöms kunna öppnas för trafik cirka Tabell 1 Tunnelbana till Arenastaden enligt överenskommelsen i 2013 års Stockholmsförhandling 10 av 20

13 4. Parkeringsbehov I detta avsnitt analyseras det framtida behovet av parkering inom detaljplaneområdet och ett resonemang förs kring vilka faktorer som kan påverka efterfrågan på parkeringar. 4.1 Parkeringsnorm Solna stads parkeringsnorm antogs i september 2007 och anger riktvärden för behovet av parkeringsplatser för olika typer av markanvändning. Kommunen arbetar för närvarande med en revidering av parkeringsnormen som väntas färdigställas under Den gällande normen anger 1,1 parkeringsplats per lägenhet i flerbostadshus. För förskolor anges parkeringsbehovet till 1,5 bilplats per avdelning. Figur 4 Behovstal för olika typer av markanvändning 2 Parkeringsnormens behovstal är inte tvingande utan endast något att förhålla sig till vid planeringen av ny bebyggelse. Vid tillämpning av normen ska hänsyn tas till platsens specifika förutsättningar och hur dessa kan påverka behovet av parkeringsplatser. 2 Parkeringsnorm för Solna, stadsbyggnadsförvaltningen Solna stad (2007) 11 av 20

14 I likhet med många andra kommuner saknar Solna stad parkeringsnorm för cyklar, detta ska dock ingå i den nya parkeringspolicy som är under framtagande. 4.2 Motiv till minskad bilparkeringsefterfrågan Ekonomi Ett av flera skäl att anstränga sig för att minska efterfrågan på parkeringar vid ny- och ombyggnation är anläggningskostnaden, som uppskattas till mellan och kronor per garageplats. Totalkostnaden, inklusive markkostnad, avskrivning, ränta och driftskostnader, uppskattas till cirka kronor per månad i parkeringshus och i garage under jord 3. Kostnaden att hyra en parkeringsplats är ofta helt eller delvis subventionerad, vilket innebär att kostnaden slås ut på samtliga boende i fastigheten, även de som inte nyttjar parkeringsplatserna. Genom att hitta sätt att få bilägare att bära kostnaden för parkering minskar bilägandet och parkeringsefterfrågan. Utrymmesbehovet för bilparkering är ca 30 kvadratmeter per plats, inklusive ytor som krävs för att ta sig till och från platsen. Ett parkeringstal som överskrider efterfrågan innebär därmed slöseri med både pengar och med byggnadsvolymer som skulle kunna nyttjas för andra ändamål Miljö De miljömässiga skälen att minska parkeringsefterfrågan är flera. Ett stort utbud av parkeringsplatser och subventionerade kostnader uppmuntrar bilåkande och leder till ökad trafik, vilket innebär ökade utsläpp av miljöfarliga och klimatpåverkande ämnen. Omfattande trafik och stora parkeringsytor eller parkeringsanläggningar påverkar också stadsbilden negativt och medför ökat buller och en ogästvänlig närmiljö Framkomlighet Trafikbelastningen i Arenastaden blir stundtals hög, vilket kan härledas den omfattande handelstrafiken till och från Mall of Scandinavia och den höga exploateringen i stadsdelen. Parkeringsutbudet kan då användas som styrmedel för att hantera trafikbelastningen på gatunätet. Genom att begränsa antalet parkeringsplatser minskar trafikflödena på gatunätet, vilket frigör utrymme för godsleveranser och annan nyttotrafik. För få parkeringsplatser riskerar dock att leda till ökad söktrafik. 4.3 Faktorer som påverkar parkeringsbehovet Fysisk planering Erfarenheter visar att bebyggelsestruktur och stadsbild spelar stor roll för bilanvändandet. I täta, funktionsblandade stadsdelar erbjuds korta avstånd till service och med hög befolkningstäthet ges möjlighet att anordna attraktiv kollektivtrafik. Fysisk planering kan därför fungera som ett verktyg för att minska bilbehovet. 3 Malmö stads parkeringspolicy, Malmö stadsbyggnadskontor (2010) 12 av 20

15 I Arenastaden är ambitionen att skapa en fotgängarvänlig stadsdel och med en tydligare och mer stadsmässig gatu- och bebyggelsestruktur än idag. Den förändrade stadsbilden kommer att innebära förbättrade förutsättningar att röra sig till fots. Med tätare bebyggelse, spännande arkitektur och publika lokaler i gatunivå blir stadsdelen mer attraktiv för fotgängare. Parkeringsefterfrågan styrs också till stor del av vem som flyttar in i de nya lägenheterna, vilket kan vara svårt att påverka. Genom att bygga lägenheter av varierande storlek och med olika upplåtelseform kan den demografiska och socioekonomiska fördelningen bland boende balanseras, vilket minskar parkeringsefterfrågan Tillgänglighet till kollektivtrafik Tillgängligheten till kollektivtrafik är god och inom acceptabelt gångavstånd till pendeltåg, buss och inom en snar framtid även Tvärbana. Med de goda spårförbindelserna nås många av Stockholms viktigaste knutpunkter utan byten. För resor under rusningstid kommer kollektivtrafiken att erbjuda ett attraktivt alternativ då restiden sannolikt blir avsevärt kortare än med bil till stora delar av Stockholm Gång- och cykelnät Gångbanornas dimensioner är väl tilltagna och med genomtänkta gång- och cykelstråk erbjuds goda möjligheter att ta sig till och från arbetsplatser och bostäder till fots eller med cykel. Utbudet av cykelparkering i bostäderna bedöms vara tillräckligt. Idag brister dock utbudet av cykelparkering i anslutning till pendeltågsstationen. Detta riskerar att avskräcka trafikanter från att cykla till och från kollektivtrafiken. 4.4 Ytterligare åtgärder som påverkar parkeringsefterfrågan Samnyttjande Samnyttjande innebär att samma parkeringsplats kan nyttjas för flera olika ändamål vid olika tider på dygnet. Exempelvis kan boendeparkering och arbetsplatsparkering samnyttjas då behovet av att parkera bilen uppstår på olika tider av dygnet för de olika funktionerna. I praktiken är det dock ofta svårt att samnyttja garageplatser inom en bostadsfastighet där endast boende har parkeringsrätt. Boende vill av trygghetsskäl ogärna upplåta garageparkering inom bostadsfastigheten till allmänheten, vilket innebär att det är svårt att uppnå de blandade funktioner som krävs för att lyckas med samnyttjande. I det externa parkeringsgaraget norr om Råsta strandväg erbjuds dock bättre möjligheter för samnyttjande, då det kommer att vara allmänt tillgängligt. 13 av 20

16 4.4.2 Bilpool Med bilpool samnyttjas även fordonen, vilket innebär att behovet av parkeringsplatser minskar. Olika forskning pekar på att bilägandet minskar med mellan 5 och 14 bilar per poolbil, beroende på hur många brukare det finns per bil. Bilpoolskunder använder också bil betydligt mindre än bilägare, vilket inverkar positivt på trafikbelastningen på gatunätet. Hushåll som inte äger bil men har tillgång till en bilpool använder resursen bil åtminstone en fjärdedel mindre än de som äger bil, ofta är användningen ännu lägre. För att få maximal effekt av bilpolen är det viktigt att hitta en stor och bred kundbas. Förutsättningarna för att en bilpool ska bli lönsam är också att brukarunderlaget varierar över dygnet. Även här spelar funktionsblandning stor roll för att få tillräcklig beläggningsgrad krävs en blandad kundbas med både boende och företagskunder. Företag och organisationer utgör ofta basen intäktsmässigt och är de som behövs för att en pool skall kunna startas upp på en ny plats. Privatanvändarna kommer in i nästa fas, som ett komplement för att öka bilpoolens lönsamhet. Förutsättningarna för bilpool är goda men det kan var svårt att hitta lämpliga parkeringsplatser för poolbilar. För att ge incitament att använda poolbilen är det viktigt att bilarna är synliga och lättillgängliga, både för företagskunder och för de boende. Tillgängligheten till den privata bilen spelar också stor roll om en bilägare tvingas gå två kvarter till sin bil så minskar motståndet att göra detsamma för en poolbil. För bästa resultat bör bilpoolsbilarna stå uppställda på kantstensparkeringar. Detta kan anordnas antingen genom arrendeavtal eller via en tillfällig markupplåtelse. Arrende är endast tillåtet på icke planlagd mark eller på kvartersmark. Tillfälliga markupplåtelser är avsedda att vara just tillfälliga och inte permanenta. Det finns därmed vissa juridiska hinder för bilpoolsuppställning på kantstensparkering, men lyckade exempel finns bland annat i Hammarby sjöstad i Stockholm. 14 av 20

17 Figur 5 Lättillgängliga bilpoolsplatser utanför parkeringsgarage i Hammarby sjöstad Parkeringsköp Parkeringsköp innebär att byggherren ges rabatt på parkeringsnormen mot ett bidrag till finansieringen av externa parkeringsplatser i en gemensam anläggning närområdet. Därigenom kan byggkostnaden för bostäderna minska och parkeringen nyttjas mer effektivt. Villkoren för parkeringsköp kan även omfatta exempelvis upprättandet av bilpoolsplatser, utökad och förbättrad cykelparkering eller att fastighetsägaren bidrar till subventioner av månadskort med kollektivtrafiken. 4.5 Samlad bedömning av parkeringsefterfrågan Den samlade bedömningen är att förutsättningarna att frångå parkeringsnormen är goda. Totalt sett bedöms 0,8 platser per lägenhet vara lämpligt att eftersträva för planområdet som helhet. Delar av boendeparkeringen kan förläggas i parkeringshuset och besöksparkeringen på gatumark. 15 av 20

18 5. Trafikanalys 5.1 Gångtrafik De primära målpunkterna för fotgängare i området bedöms vara Solna station, Mall of Scandinavia och (vid evenemang) Friends arena. Tunnelbanestationerna Näckrosen och Solna centrum är också potentiella målpunkter för fotgängare liksom rekreationsområdet och strandpromenaden runt Råstasjön. Sjön och dess närområde är en välutnyttjad resurs redan idag och dess betydelse kommer sannolikt att stärkas efter tillskottet av nya boende. Tillgängligheten för fotgängare bedöms vara god inom detaljplaneområdet. Nivåskillnaderna är generellt små inom området och tas, där de finns, upp med tillgänglighetsanpassade ramper. Den tillkommande bebyggelsen ger ökad befolkning i Arenastaden, vilket bidrar till att gator och torg kan befolkas även under kvällar och helger. Det ökade stadslivet gör att stadsdelen upplevs tryggare, samtidigt som det ger kundunderlag till restauranger och kulturverksamheter. Uppdelningen i bostäder i väster och kontor/handel i öster riskerar dock innebära att de perifera delarna av stadsdelen har sämre förutsättningar att attrahera gatuliv och att tryggheten därmed försämras. 5.2 Cykeltrafik Cykeltrafiken bedöms ha målpunkter som i stort sett motsvarar de för gångtrafiken, frånsett strandpromenaden utmed Råstasjön. Cykeltrafikanter har dock bättre räckvidd än fotgängare och kan i större utsträckning tänkas färdas längre sträckor för att nå en målpunkt. Planförslaget innebär att förutsättningarna för cykeltrafik förbättras avsevärt jämfört med dagens situation. Anläggandet av cykelbanor utmed Råsta strandväg gör att ett öst-västligt cykelstråk kan etableras genom Arenastaden. För att knyta ihop stråket med kommunens övriga cykelnät är det dock viktigt att cykelbanor anläggs även utmed Vintervägen och Dalvägen. Även kopplingen till bron över spårområdet och Kolonnvägen behöver ses över för att kunna skapa ett sammanhängande och attraktivt cykelnät. Den nya entrén till pendeltågsstationen är en viktig målpunkt för många boende i detaljplaneområdet och i kringliggande stadsdelar. Utbudet av cykelparkering i anslutning till stationens norra entré bör därför ses över. Stockholms stads cykelparkeringsnorm anger, för kollektivtrafikknutpunkter, 5-10 platser per 100 påstigande resenärer under morgonrusningen hade Solna station 1600 påstigande under morgonrusningen 4 och om resenärerna antas fördela sig jämt på de båda uppgångarna bör platser anordnas vid varje entré. För att ta höjd för kraftigt ökat framtida resande till följd av exploateringarna i Arenastaden bör 4 Fakta om Sl och länet av 20

19 åtminstone 100 cykelparkeringsplatser anordnas vid den norra entrén. Detta kan dock inte regleras inte inom den aktuella detaljplanen. För att underlätta trafiksituationen i samband med evenemang på Friends arena kan besökare även uppmuntras att cykla till arenan. Cykelparkering ska, av utrymningsskäl, inte anordnas i direkt anslutning till arenan. Dock kan tillfälliga cykelparkeringar anordnas exempelvis på torgytan vid Vintervägen eller på fotbollsplanen strax söder därom. Potentialen att locka cyklister skiljer sig åt beroende på typ av evenemang och målgrupp för detta, men i samband med exempelvis fotbollsmatcher bör en satsning på cykel ge värdefull avlastning på vägnätet och i kollektivtrafiken. Vid likaledes nybyggda Tele 2 arena har 1000 cykelparkeringar anlagts och en sammanhängande cykelled från Södermalm till arenan kallad Arenaleden etablerats. Då Friends arena har cirka 60 % högre kapacitet än Tele 2 arena bör motsvarande antal cykelparkeringsplatser vara cirka Mot ett antagande om cirka 1,5 kvadratmeter per plats krävs i så fall cirka 2400 kvadratmeter cykelparkeringsyta, vilket motsvarar knappt en halv fotbollsplan. Solna stad leder en pågående utredning som ska klargöra behov av och lösningar för av cykelparkering i Arenastaden. 5.3 Kollektivtrafik Utbudet av kollektivtrafik i Arenastaden är, som tidigare beskrivits, mycket stort. Som komplement till den spårburna kollektivtrafiken leds två busslinjer genom planområdet via Evenemangsgatan och Råsta strandväg. Busslinjerna ger en praktisk turtäthet om 15 minuter och erbjuder ett attraktivt alternativ för resor inom Solna stad. Hållplatslägen finns inom planområdet, på Evenemangsgatan i anslutning till Friends arena. Vid större avstånd till hållplats ökar cykelns betydelse som transportmedel för anslutande resor. Såväl tunnelbana som pendeltåg och, inom en snar framtid, Tvärbanan ligger inom en kilometer från bebyggelsen. För att möjliggöra och uppmuntra cykelresor till hållplatserna är det viktigt att tillgodose parkeringsbehovet både vid hållplatslägena och i bostäderna. Det är också viktigt att erbjuda gena cykelbanor med hög framkomlighet mellan målpunkterna samt att säkerställa att de underhålls även vintertid. 5.4 Trafikflöden Trafikflödena på gatunätet studerades redan i samrådsskedet. Bedömningen var då att Råsta strandväg skulle trafikeras av cirka 8500 fordon och norra delen av Evenemangsgatan cirka 5600 fordon per dygn. I siffrorna antogs genomfartstrafik motsvarande dagens situation. Utifrån de framräknade trafikmängderna bedömdes framkomligheten vara god inom planområdet. Med anledning av att planförslaget förändrats har en ny beräkning av trafikflödena genomförts. Trafikalstringen har, till skillnad från i föregående skede, beräknats utifrån det totala framtida utbudet av parkeringsplatser i Arenastaden, med ett 17 av 20

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

DP Kv Pyramiden 3 och 4. Trafikutredning BILAGA TILL PLANGRANSKNING. Stockholm 2014-04-03

DP Kv Pyramiden 3 och 4. Trafikutredning BILAGA TILL PLANGRANSKNING. Stockholm 2014-04-03 DP Kv Pyramiden 3 och 4 Trafikutredning BILAGA TILL PLANGRANSKNING Stockholm 2014-04-03 Trafikutredning DP Kv Pyramiden 3 och 4 Datum 2014-04-03 Uppdragsnummer 61191251445000 Utgåva/Status Plansamråd Ramzi

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Haninge kommun. Parkeringsutredning Haningeterrassen. Stockholm 2012-12-21

Haninge kommun. Parkeringsutredning Haningeterrassen. Stockholm 2012-12-21 Haninge kommun Parkeringsutredning Haningeterrassen Stockholm 2012-12-21 SAMMANFATTNING Haningeterrassen är ett centralt område i Haninge som planeras för bostäder, verksamheter och handel. En stor del

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Januari - Mars 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Exploateringskontoret bjuder härmed in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse resp mark för kontor/hotell eller liknande

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena April Juni 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

ARENASTADEN TRAFIK. Råsta Projektutveckling AB. Trafikutredning till Detaljplan 1 - Utställningshandling

ARENASTADEN TRAFIK. Råsta Projektutveckling AB. Trafikutredning till Detaljplan 1 - Utställningshandling ARENASTADEN TRAFIK Trafikutredning till Detaljplan 1 - Utställningshandling Ver 0.92c Stockholm 2008-10-30 SWECO VBB AB Trafikplanering Sverker Hanson Uppdragsnummer 2125169 SWECO VBB TRANSPORT & ANLÄGGNING

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-02 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

ARENASTADEN. Framtidens mötesplats för framtidens företag. Sida 17

ARENASTADEN. Framtidens mötesplats för framtidens företag. Sida 17 ARENASTADEN Framtidens mötesplats för framtidens företag Sida 17 5 pusselbitar skapar framtidens stadsdel 1 2 Friends Arena 50 000 åskådare vid fotbollsmatcher, 65 000 vid konserter Hemmaplan för landslaget

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 1.00 STOCKHOLM 2014-02-13

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 1.00 STOCKHOLM 2014-02-13 UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 1.00 STOCKHOLM S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8 6956010

Läs mer

TRAFIKUTREDNING Stenungsunds Montessoriskola/förskola

TRAFIKUTREDNING Stenungsunds Montessoriskola/förskola TRAFIKUTREDNING Stenungsunds Montessoriskola/förskola Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Sweco Infrastructure AB Org.nr 556507-0868

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer