Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda"

Transkript

1 Råsta Projektutveckling AB Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Trafikutredning Stockholm

2 Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Trafikutredning Datum Uppdragsnummer Jens Svensson Jens Svensson Anna Le Moine Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan Stockholm Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund och syfte Avgränsning Tidigare genomförda planer och utredningar Förutsättningar Gatunät Befintliga verksamheter Kollektivtrafik Taxi Planförslaget Planerad bebyggelse Gatunät Gångtrafik Cykeltrafik Kollektivtrafik Parkering och angöring Framtida planer Parkeringsbehov Parkeringsnorm Motiv till minskad bilparkeringsefterfrågan Faktorer som påverkar parkeringsbehovet Ytterligare åtgärder som påverkar parkeringsefterfrågan Samlad bedömning av parkeringsefterfrågan Trafikanalys Gångtrafik Cykeltrafik Kollektivtrafik Trafikflöden Angöring Taxi och buss Samlad bedömning och rekommendation av 20

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Den aktuella detaljplanen syftar till att länka samman Arenastaden med omgivningen samt säkerställa och utveckla tillgängligheten till Råstasjön. Planen innehåller huvudsakligen bostadsbebyggelse kompletterad med kommersiella lokaler samt förskolor och annan kommunal service. En första version av detaljplanen var ute på samråd under vintern 2012/2013. Yttrandena som framkom i samband med samrådet har föranlett en fortsatt bearbetning av planen och en viss inskränkning av bebyggelsens omfattning. För att bättre kunna beskriva trafikfrågorna beslutades också om att upprätta denna fördjupade trafikutredning. Syftet med trafikutredningen är att studera påverkan på Arenastadens trafiksystem av den tillkommande bebyggelsen inom detaljplaneområdet. Viktiga delar av utredningen är att studera hur detaljplanens syfte om att länka samman Arenastaden med omgivningen uppfylls samt att klargöra behovet av bilparkering. Mot bakgrund av den trafiksituation som uppstår i samband med evenemang på Friends arena studeras också hantering och uppställning av taxi. Utredningen ska utgöra underlag för den fortsatta detaljplaneprocessen. 1.2 Avgränsning Trafikutredningen fokuserar primärt på planområdet, som är beläget mellan Evenemangsgatan, Råsta strandväg och Råstasjön. Trafikfrågor har dock systemeffekter och bör därför inte studeras isolerat. Dessutom har detaljplanen, som ovan nämnts, ett uttalat syfte att länka samman Arenastaden med omgivningen. För att kunna uppfylla utredningens syfte studerar trafikutredningen även sambanden med övriga delar av Arenastaden samt med kringliggande stadsdelar. I samband med evenemang på Friends arena uppstår extrema trafiksituationer i första hand då publiken lämnar arenan för hemfärd. För att på ett smärtfritt sätt kunna omhänderta de trafikmängder som uppstår skulle krävas infrastruktur och ytor i en omfattning som inte är ekonomiskt realistisk eller förenlig med ambitionen att skapa en attraktiv stadsmiljö. Det bedöms därför inte vara rimligt att dimensionera lösningarna efter dessa situationer. Istället accepteras speciallösningar och kortvarig överbelastning i trafiken. I trafikutredningen tas därmed inte hänsyn till de extremsituationer som uppstår i samband med evenemang på Friends arena utan analyser av trafikrörelser och dimensionering av infrastruktur baseras på en normal, vardaglig trafiksituation. 2 av 20

5 1.3 Tidigare genomförda planer och utredningar Solna stads översiktsplan Solna stads översiktsplan från 2006 anger följande mål och inriktning för trafikfrågorna i kommunen: Vägnätet i Solna skall erbjuda god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet. Solna skall verka för att genomfartstrafiken koncentreras till det övergripande statliga vägnätet. Vägtrafikens negativa miljöeffekter skall minska. Solna skall verka för förbättrad kollektivtrafik. Gång- och cykelvägnätet skall förbättras. Antalet trafikolyckor skall fortlöpande minska. Solna stad skall verka för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet Fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde I oktober 2007 antogs en fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde, det som numera benämns Arenastaden. Planen ger en översiktlig beskrivning av bland annat stadsdelens tänkta bebyggelse- och trafikstruktur. Sedan den fördjupade översiktsplanen antogs har planerna för stadsdelen till viss del omarbetats. Bland annat har gatunätet delvis lagts om och delar av bebyggelsen har utökats. I samband med att den fördjupade översiktsplanen togs fram genomfördes även en trafikutredning för området 1. Utredningen togs fram under vintern och våren 2008 som underlag för som underlag för, och konsekvensbeskrivning av, detaljplanen för Kv Nationalarenan m fl. Delar av de prognoser och beräkningar för områdets framtida trafiksituation som presenteras i Arenastaden trafik utgör underlag för denna trafikutredning Fördjupad översiktsplan för Rissne-Hallonbergen-Ör Sundbybergs stad tog 2005 fram en fördjupad översiktsplan för stadsdelarna Rissne-Hallonbergen-Ör. I planen anges bland annat att bebyggelsen och gatunätet ska kompletteras för att öka kontakterna i och mellan de tre stadsdelarna. 1 Arenastaden trafik, version 0.92c. Sweco VBB AB ( ) 3 av 20

6 1.3.4 Angränsande detaljplaner Kv Uarda m m Planens syfte är att ändra användningen från industriändamål till kontor, bostäder och handel vid Dalvägen i Arenastaden. På platsen har bland annat Vattenfall uppfört sitt nya huvudkontor med cirka anställda. Planen vann laga kraft i oktober Kv Nationalarenan m fl I planen ingår en ny arena för fotboll och andra evenemang, dimensionerad för maximalt åskådare. Dessutom ingår handels- och upplevelsecentrumet Mall of Scandinavia med cirka kvadratmeter BTA handel och service, ett nytt hotell med cirka 400 rum samt cirka kvadratmeter BTA kontor och cirka kvadratmeter BTA bostäder (motsvarande lägenheter). I detaljplanen ingår också bland annat en ny vägbro över spårområdet samt en ny, nordlig anslutning till Solna stations pendeltågsplattform. Planen vann laga kraft i oktober Pyramiden m fl Ett pågående planarbete syftar till att utveckla befintlig bebyggelse och möjliggöra kompletteringar av bebyggelsen inom kvarteret Pyramiden och Farao i de sydöstra delarna av Arenastaden. Planen innehåller huvudsakligen kontorsbebyggelse, med inslag av kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Inom planen möjliggörs totalt knappt kvadratmeter BTA kontor och cirka BTA kvadratmeter handel och service. 4 av 20

7 2. Förutsättningar 2.1 Gatunät Det befintliga gatunätet består av Råsta strandväg, som löper i öst-västlig riktning genom planområdet och Evenemangsgatan i nord-sydlig riktning. Råsta strandväg förbinder Frösundaleden i öster med Sjövägen, och i förlängningen Enköpingsvägen, i väster. Via en bro förbinds Råsta strandväg med Kolonnvägen öster om spårområdet. Figur 1 Gatunät i Arenastaden, spårområdet markerat med grått och det aktuella planområdet med röd punktstreckad linje. 2.2 Befintliga verksamheter Direkt norr om planområdet ligger Hagalunds bangård med Hagalundsdepån. Bangården är Sveriges största rangerbangård för persontrafik och ägs av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen och Trafikverket. Öster om planområdet ligger de hittills utbyggda delarna av Arenastaden, med bland annat Friends arena och handelscentret Mall of Scandinavia, den senare är under uppförande. Utmed Evenemangsgatans östra sida uppförs cirka 700 lägenheter i fem höga punkthus. 2.3 Kollektivtrafik Tillgången till spårburen kollektivtrafik är god inom Arenastaden och i stadsdelens närhet. Från planområdet är avståndet till Solna stations pendeltågsstation cirka 700 meter. Pendeltåget trafikerar sträckan mellan Märsta och Södertälje hamn 5 av 20

8 med 6 avgångar per timme. Dessutom avgår pendeltåg mot Uppsala via Arlanda med 2 avgångar per timme och riktning. När Citybanan öppnas för trafik 2017 förstärks pendeltågstrafiken ytterligare då turtätheten höjs och tillgängligheten till Stockholms centrala delar ökar i och med den nya stationen vid Odenplan. Avståndet till den blå linjens tunnelbanestationer Näckrosen och Solna centrum är cirka 1,2 respektive 1,5 kilometer. Tunnelbanan erbjuder direktresor bland annat till de många arbetsplatserna i Kista och Stockholms innerstad öppnas Tvärbanans nya hållplats vid Solna station. Avståndet dit är cirka en kilometer. Med Tvärbanan erbjuds snabba, bytesfria resor i tvärled till bland annat Sundbyberg, Alvik och Liljeholmen. SL:s busslinje 502 trafikerar Arenastaden på sin väg mellan Solna centrum och Ulriksdals station. Linjen har hållplatser vid Pyramidvägen och Magasinsvägen med 30 minuters turtäthet. Även linje 505 mellan Solna centrum och Järvastaden trafikerar Arenastaden i halvtimmestrafik. Linjen löper genom planområdet på Råsta strandväg och Evenemangsgatan och viker sedan av söderut på Vintervägen mot Solna centrum. De båda busslinjernas tidtabeller är saxade, vilket innebär att busstrafiken i praktiken går med 15 minuters turtäthet genom Arenastaden. I samband med större evenemang på nationalarenan sätts dessutom förstärkningsbussar in, som kör i skytteltrafik till viktiga bytespunkter för kollektivtrafik. Diskussioner har förts kring möjligheterna att förbättra bussförbindelsen mellan Arenastaden och Hallonbergen genom att anlägga en ny bussgata mellan Sjövägen och gatunätet i stadsdelen Ör i Sundbyberg. Detta kräver dock ny detaljplan i Sundbyberg och det är oklart när planläggning kan ske. 2.4 Taxi En lärdom från de tidigare utbyggda delarna av Arenastaden är att utrymme för taxi måste tillgodoses, inte bara i samband med evenemang. De många kontorshusen gör att efterfrågan på taxi är hög även under dagtid. På grund av bristande samordning och otillräckligt avsatt utrymme för taxi är det stundtals hög belastning i befintliga taxifickor, vilket riskerar att påverka framkomligheten på gatunätet. 6 av 20

9 Figur 2 Taxisituationen utanför Vattenfalls huvudkontor på Evenemangsgatan En tillfällig taxiremote anläggs öster om Evenemangsgatans norra del. Taxiremoten ska främst hantera den komplicerade situation som uppstår i samband med evenemang på Friends arena, då risken är stor för konflikter mellan fotgängare och taxitrafik. Den tillfälliga taxiremoten ska på sikt ersättas av en permanent lösning för taxiuppställning. 3. Planförslaget 3.1 Planerad bebyggelse Den aktuella detaljplanen föreskriver huvudsakligen bostadsbebyggelse. Planen möjliggör uppförandet av cirka 700 bostäder i området. Utöver bostäderna kommer två förskolor och ett antal kommersiella lokaler även att kunna inrymmas i planområdet. Norr om Råsta strandväg planeras ett parkeringshus i fem våningar, med bussuppställning för SL:s evenemangsbussar i markplan. Övriga fyra våningar utgörs av parkering med en total kapacitet om cirka 500 fordon. 7 av 20

10 Figur 3 Illustrationsplan över detaljplaneområdet 3.2 Gatunät De primära gatorna inom planområdet utgörs av Råsta strandväg i öst-västlig riktning och Evenemangsgatan i nord-sydlig riktning. De båda gatorna ges ett körfält i vardera riktning och möts i en cirkulationsplats strax öster om det planerade parkeringshuset. Från de nämnda gatorna löper korta, vinkelräta tvärgator in i bostadskvarteren. För att förstärka rekreationsområdet kring Råstasjön avses Sjövägen stängas för allmän fordonstrafik på sträckan söder om Råsta strandväg. Avstängningen kan ske först när övrig infrastruktur i Arenastaden är fullt utbyggd cirka Norr om Råsta strandväg bibehålls Sjövägen med dagens utformning. Det planerade parkeringsgaraget norr om Råsta strandväg ges en infart från cirkulationsplatsen i Evenemangsgatans norra ände. Utfart sker i byggnadens västra ände, mot Råsta strandväg. Till följd av parkeringshusets läge måste den befintliga infarten till Trafikverkets bangård flyttas något västerut. Vid korsningen mellan Evenemangsgatan och Vintervägen anläggs ett torg i nivå med gatorna. 8 av 20

11 Gångtrafik Mellan bostadskvarteren och Råstasjön löper sedan tidigare en strandpromenad som främst används för rekreation. I den aktuella planen föreslås bostadsbebyggelsen knytas samman med strandpromenaden via ett system av stigar. En gångväg anläggs på sjösidan av kvarteren för att markera gränsen mellan offentligt och privat. Cykeltrafik En 2,8 meter bred, dubbelriktad cykelbana förläggs utmed Råsta strandvägs södra sida. Cykelbanan förbinds i väster till cykelstråket utmed Sjövägen och i öster till Evenemangsgatan och Vintervägen. För den nya bostadsbebyggelsen anordnas cirka två cykelparkeringsplatser per lägenhet. Platserna inordnas i bostadsfastigheterna och är därmed väderskyddade, men inte allmänt tillgängliga Kollektivtrafik Två hållplatslägen för bussar finns inom detaljplaneområdet. En busshållplats anläggs i västra delen av Råsta strandväg och en på Evenemangsgatan i höjd med Friends Arena. Hållplatserna kommer att trafikeras av busslinjerna 502 och 505. Parkering och angöring Utöver parkeringshuset på norra sidan av Råsta strandväg anläggs garage under bostadskvarter för boendeparkering. Besöksparkering anordnas som längsgående kantstensparkering utmed kvartersgatorna samt längs Råsta strandvägs södra sida. Minst 2 % av platserna ska dock vara reserverade för rörelsehindrade och placeras med ett maximalt avstånd om 25 meter till bostädernas entréer. Antalet parkeringsplatser inom planområdet motsvarar 0,8 platser per lägenhet, inklusive besöksparkering. Motivet bakom det valda parkeringstalet förklaras i nästkommande kapitel. På den östra delen av torgytan vid korsningen mellan Evenemangsgatan och Vintervägen anläggs uppställning för taxi. Utrymmet tillåter uppställning för ett tiotal taxibilar. Syftet med taxiuppställningen är att erbjuda plats för taxi som i en vardagssituation betjänar kontorshusen i Arenastaden. Vid evenemang behöver ytan frigöras för att kunna omhänderta alla besökare till arenan, vilket innebär att taxiuppställningen måste lösas på annan plats. Taxiangöring i anslutning till större kontor, exempelvis Vattenfall, kan dock behöva utökas för att tillgodose efterfrågan. 9 av 20

12 3.7 Framtida planer Vid sidan av bebyggelsen i de pågående och sedan tidigare antagna detaljplanerna finns även planer på ytterligare bebyggelse inom Arenastaden. Framförallt handlar det om bostadsbebyggelse längs Dalvägens västra sida, där cirka 450 bostäder bedöms kunna inrymmas. Planarbetet har ännu inte påbörjats, men trafikutredningen tar höjd för tillskottet av bostäder och den trafik de beräknas alstra på gatunätet. Inom 2013 års Stockholmsförhandling har en framtida utbyggnad av Stockholms tunnelbanesystem studerats. Det slutgiltiga förslaget till tunnelbaneutbyggnad innehåller bland annat en linje mellan Odenplan och Arenastaden, via Hagastaden. Stationsläget i Arenastaden är ännu inte studerat i detalj men förläggs sannolikt i anslutning till pendeltågsstationen för att möjliggöra attraktiva byten mellan kollektivtrafikslagen. Tunnelbanestationen i Arenastaden bedöms kunna öppnas för trafik cirka Tabell 1 Tunnelbana till Arenastaden enligt överenskommelsen i 2013 års Stockholmsförhandling 10 av 20

13 4. Parkeringsbehov I detta avsnitt analyseras det framtida behovet av parkering inom detaljplaneområdet och ett resonemang förs kring vilka faktorer som kan påverka efterfrågan på parkeringar. 4.1 Parkeringsnorm Solna stads parkeringsnorm antogs i september 2007 och anger riktvärden för behovet av parkeringsplatser för olika typer av markanvändning. Kommunen arbetar för närvarande med en revidering av parkeringsnormen som väntas färdigställas under Den gällande normen anger 1,1 parkeringsplats per lägenhet i flerbostadshus. För förskolor anges parkeringsbehovet till 1,5 bilplats per avdelning. Figur 4 Behovstal för olika typer av markanvändning 2 Parkeringsnormens behovstal är inte tvingande utan endast något att förhålla sig till vid planeringen av ny bebyggelse. Vid tillämpning av normen ska hänsyn tas till platsens specifika förutsättningar och hur dessa kan påverka behovet av parkeringsplatser. 2 Parkeringsnorm för Solna, stadsbyggnadsförvaltningen Solna stad (2007) 11 av 20

14 I likhet med många andra kommuner saknar Solna stad parkeringsnorm för cyklar, detta ska dock ingå i den nya parkeringspolicy som är under framtagande. 4.2 Motiv till minskad bilparkeringsefterfrågan Ekonomi Ett av flera skäl att anstränga sig för att minska efterfrågan på parkeringar vid ny- och ombyggnation är anläggningskostnaden, som uppskattas till mellan och kronor per garageplats. Totalkostnaden, inklusive markkostnad, avskrivning, ränta och driftskostnader, uppskattas till cirka kronor per månad i parkeringshus och i garage under jord 3. Kostnaden att hyra en parkeringsplats är ofta helt eller delvis subventionerad, vilket innebär att kostnaden slås ut på samtliga boende i fastigheten, även de som inte nyttjar parkeringsplatserna. Genom att hitta sätt att få bilägare att bära kostnaden för parkering minskar bilägandet och parkeringsefterfrågan. Utrymmesbehovet för bilparkering är ca 30 kvadratmeter per plats, inklusive ytor som krävs för att ta sig till och från platsen. Ett parkeringstal som överskrider efterfrågan innebär därmed slöseri med både pengar och med byggnadsvolymer som skulle kunna nyttjas för andra ändamål Miljö De miljömässiga skälen att minska parkeringsefterfrågan är flera. Ett stort utbud av parkeringsplatser och subventionerade kostnader uppmuntrar bilåkande och leder till ökad trafik, vilket innebär ökade utsläpp av miljöfarliga och klimatpåverkande ämnen. Omfattande trafik och stora parkeringsytor eller parkeringsanläggningar påverkar också stadsbilden negativt och medför ökat buller och en ogästvänlig närmiljö Framkomlighet Trafikbelastningen i Arenastaden blir stundtals hög, vilket kan härledas den omfattande handelstrafiken till och från Mall of Scandinavia och den höga exploateringen i stadsdelen. Parkeringsutbudet kan då användas som styrmedel för att hantera trafikbelastningen på gatunätet. Genom att begränsa antalet parkeringsplatser minskar trafikflödena på gatunätet, vilket frigör utrymme för godsleveranser och annan nyttotrafik. För få parkeringsplatser riskerar dock att leda till ökad söktrafik. 4.3 Faktorer som påverkar parkeringsbehovet Fysisk planering Erfarenheter visar att bebyggelsestruktur och stadsbild spelar stor roll för bilanvändandet. I täta, funktionsblandade stadsdelar erbjuds korta avstånd till service och med hög befolkningstäthet ges möjlighet att anordna attraktiv kollektivtrafik. Fysisk planering kan därför fungera som ett verktyg för att minska bilbehovet. 3 Malmö stads parkeringspolicy, Malmö stadsbyggnadskontor (2010) 12 av 20

15 I Arenastaden är ambitionen att skapa en fotgängarvänlig stadsdel och med en tydligare och mer stadsmässig gatu- och bebyggelsestruktur än idag. Den förändrade stadsbilden kommer att innebära förbättrade förutsättningar att röra sig till fots. Med tätare bebyggelse, spännande arkitektur och publika lokaler i gatunivå blir stadsdelen mer attraktiv för fotgängare. Parkeringsefterfrågan styrs också till stor del av vem som flyttar in i de nya lägenheterna, vilket kan vara svårt att påverka. Genom att bygga lägenheter av varierande storlek och med olika upplåtelseform kan den demografiska och socioekonomiska fördelningen bland boende balanseras, vilket minskar parkeringsefterfrågan Tillgänglighet till kollektivtrafik Tillgängligheten till kollektivtrafik är god och inom acceptabelt gångavstånd till pendeltåg, buss och inom en snar framtid även Tvärbana. Med de goda spårförbindelserna nås många av Stockholms viktigaste knutpunkter utan byten. För resor under rusningstid kommer kollektivtrafiken att erbjuda ett attraktivt alternativ då restiden sannolikt blir avsevärt kortare än med bil till stora delar av Stockholm Gång- och cykelnät Gångbanornas dimensioner är väl tilltagna och med genomtänkta gång- och cykelstråk erbjuds goda möjligheter att ta sig till och från arbetsplatser och bostäder till fots eller med cykel. Utbudet av cykelparkering i bostäderna bedöms vara tillräckligt. Idag brister dock utbudet av cykelparkering i anslutning till pendeltågsstationen. Detta riskerar att avskräcka trafikanter från att cykla till och från kollektivtrafiken. 4.4 Ytterligare åtgärder som påverkar parkeringsefterfrågan Samnyttjande Samnyttjande innebär att samma parkeringsplats kan nyttjas för flera olika ändamål vid olika tider på dygnet. Exempelvis kan boendeparkering och arbetsplatsparkering samnyttjas då behovet av att parkera bilen uppstår på olika tider av dygnet för de olika funktionerna. I praktiken är det dock ofta svårt att samnyttja garageplatser inom en bostadsfastighet där endast boende har parkeringsrätt. Boende vill av trygghetsskäl ogärna upplåta garageparkering inom bostadsfastigheten till allmänheten, vilket innebär att det är svårt att uppnå de blandade funktioner som krävs för att lyckas med samnyttjande. I det externa parkeringsgaraget norr om Råsta strandväg erbjuds dock bättre möjligheter för samnyttjande, då det kommer att vara allmänt tillgängligt. 13 av 20

16 4.4.2 Bilpool Med bilpool samnyttjas även fordonen, vilket innebär att behovet av parkeringsplatser minskar. Olika forskning pekar på att bilägandet minskar med mellan 5 och 14 bilar per poolbil, beroende på hur många brukare det finns per bil. Bilpoolskunder använder också bil betydligt mindre än bilägare, vilket inverkar positivt på trafikbelastningen på gatunätet. Hushåll som inte äger bil men har tillgång till en bilpool använder resursen bil åtminstone en fjärdedel mindre än de som äger bil, ofta är användningen ännu lägre. För att få maximal effekt av bilpolen är det viktigt att hitta en stor och bred kundbas. Förutsättningarna för att en bilpool ska bli lönsam är också att brukarunderlaget varierar över dygnet. Även här spelar funktionsblandning stor roll för att få tillräcklig beläggningsgrad krävs en blandad kundbas med både boende och företagskunder. Företag och organisationer utgör ofta basen intäktsmässigt och är de som behövs för att en pool skall kunna startas upp på en ny plats. Privatanvändarna kommer in i nästa fas, som ett komplement för att öka bilpoolens lönsamhet. Förutsättningarna för bilpool är goda men det kan var svårt att hitta lämpliga parkeringsplatser för poolbilar. För att ge incitament att använda poolbilen är det viktigt att bilarna är synliga och lättillgängliga, både för företagskunder och för de boende. Tillgängligheten till den privata bilen spelar också stor roll om en bilägare tvingas gå två kvarter till sin bil så minskar motståndet att göra detsamma för en poolbil. För bästa resultat bör bilpoolsbilarna stå uppställda på kantstensparkeringar. Detta kan anordnas antingen genom arrendeavtal eller via en tillfällig markupplåtelse. Arrende är endast tillåtet på icke planlagd mark eller på kvartersmark. Tillfälliga markupplåtelser är avsedda att vara just tillfälliga och inte permanenta. Det finns därmed vissa juridiska hinder för bilpoolsuppställning på kantstensparkering, men lyckade exempel finns bland annat i Hammarby sjöstad i Stockholm. 14 av 20

17 Figur 5 Lättillgängliga bilpoolsplatser utanför parkeringsgarage i Hammarby sjöstad Parkeringsköp Parkeringsköp innebär att byggherren ges rabatt på parkeringsnormen mot ett bidrag till finansieringen av externa parkeringsplatser i en gemensam anläggning närområdet. Därigenom kan byggkostnaden för bostäderna minska och parkeringen nyttjas mer effektivt. Villkoren för parkeringsköp kan även omfatta exempelvis upprättandet av bilpoolsplatser, utökad och förbättrad cykelparkering eller att fastighetsägaren bidrar till subventioner av månadskort med kollektivtrafiken. 4.5 Samlad bedömning av parkeringsefterfrågan Den samlade bedömningen är att förutsättningarna att frångå parkeringsnormen är goda. Totalt sett bedöms 0,8 platser per lägenhet vara lämpligt att eftersträva för planområdet som helhet. Delar av boendeparkeringen kan förläggas i parkeringshuset och besöksparkeringen på gatumark. 15 av 20

18 5. Trafikanalys 5.1 Gångtrafik De primära målpunkterna för fotgängare i området bedöms vara Solna station, Mall of Scandinavia och (vid evenemang) Friends arena. Tunnelbanestationerna Näckrosen och Solna centrum är också potentiella målpunkter för fotgängare liksom rekreationsområdet och strandpromenaden runt Råstasjön. Sjön och dess närområde är en välutnyttjad resurs redan idag och dess betydelse kommer sannolikt att stärkas efter tillskottet av nya boende. Tillgängligheten för fotgängare bedöms vara god inom detaljplaneområdet. Nivåskillnaderna är generellt små inom området och tas, där de finns, upp med tillgänglighetsanpassade ramper. Den tillkommande bebyggelsen ger ökad befolkning i Arenastaden, vilket bidrar till att gator och torg kan befolkas även under kvällar och helger. Det ökade stadslivet gör att stadsdelen upplevs tryggare, samtidigt som det ger kundunderlag till restauranger och kulturverksamheter. Uppdelningen i bostäder i väster och kontor/handel i öster riskerar dock innebära att de perifera delarna av stadsdelen har sämre förutsättningar att attrahera gatuliv och att tryggheten därmed försämras. 5.2 Cykeltrafik Cykeltrafiken bedöms ha målpunkter som i stort sett motsvarar de för gångtrafiken, frånsett strandpromenaden utmed Råstasjön. Cykeltrafikanter har dock bättre räckvidd än fotgängare och kan i större utsträckning tänkas färdas längre sträckor för att nå en målpunkt. Planförslaget innebär att förutsättningarna för cykeltrafik förbättras avsevärt jämfört med dagens situation. Anläggandet av cykelbanor utmed Råsta strandväg gör att ett öst-västligt cykelstråk kan etableras genom Arenastaden. För att knyta ihop stråket med kommunens övriga cykelnät är det dock viktigt att cykelbanor anläggs även utmed Vintervägen och Dalvägen. Även kopplingen till bron över spårområdet och Kolonnvägen behöver ses över för att kunna skapa ett sammanhängande och attraktivt cykelnät. Den nya entrén till pendeltågsstationen är en viktig målpunkt för många boende i detaljplaneområdet och i kringliggande stadsdelar. Utbudet av cykelparkering i anslutning till stationens norra entré bör därför ses över. Stockholms stads cykelparkeringsnorm anger, för kollektivtrafikknutpunkter, 5-10 platser per 100 påstigande resenärer under morgonrusningen hade Solna station 1600 påstigande under morgonrusningen 4 och om resenärerna antas fördela sig jämt på de båda uppgångarna bör platser anordnas vid varje entré. För att ta höjd för kraftigt ökat framtida resande till följd av exploateringarna i Arenastaden bör 4 Fakta om Sl och länet av 20

19 åtminstone 100 cykelparkeringsplatser anordnas vid den norra entrén. Detta kan dock inte regleras inte inom den aktuella detaljplanen. För att underlätta trafiksituationen i samband med evenemang på Friends arena kan besökare även uppmuntras att cykla till arenan. Cykelparkering ska, av utrymningsskäl, inte anordnas i direkt anslutning till arenan. Dock kan tillfälliga cykelparkeringar anordnas exempelvis på torgytan vid Vintervägen eller på fotbollsplanen strax söder därom. Potentialen att locka cyklister skiljer sig åt beroende på typ av evenemang och målgrupp för detta, men i samband med exempelvis fotbollsmatcher bör en satsning på cykel ge värdefull avlastning på vägnätet och i kollektivtrafiken. Vid likaledes nybyggda Tele 2 arena har 1000 cykelparkeringar anlagts och en sammanhängande cykelled från Södermalm till arenan kallad Arenaleden etablerats. Då Friends arena har cirka 60 % högre kapacitet än Tele 2 arena bör motsvarande antal cykelparkeringsplatser vara cirka Mot ett antagande om cirka 1,5 kvadratmeter per plats krävs i så fall cirka 2400 kvadratmeter cykelparkeringsyta, vilket motsvarar knappt en halv fotbollsplan. Solna stad leder en pågående utredning som ska klargöra behov av och lösningar för av cykelparkering i Arenastaden. 5.3 Kollektivtrafik Utbudet av kollektivtrafik i Arenastaden är, som tidigare beskrivits, mycket stort. Som komplement till den spårburna kollektivtrafiken leds två busslinjer genom planområdet via Evenemangsgatan och Råsta strandväg. Busslinjerna ger en praktisk turtäthet om 15 minuter och erbjuder ett attraktivt alternativ för resor inom Solna stad. Hållplatslägen finns inom planområdet, på Evenemangsgatan i anslutning till Friends arena. Vid större avstånd till hållplats ökar cykelns betydelse som transportmedel för anslutande resor. Såväl tunnelbana som pendeltåg och, inom en snar framtid, Tvärbanan ligger inom en kilometer från bebyggelsen. För att möjliggöra och uppmuntra cykelresor till hållplatserna är det viktigt att tillgodose parkeringsbehovet både vid hållplatslägena och i bostäderna. Det är också viktigt att erbjuda gena cykelbanor med hög framkomlighet mellan målpunkterna samt att säkerställa att de underhålls även vintertid. 5.4 Trafikflöden Trafikflödena på gatunätet studerades redan i samrådsskedet. Bedömningen var då att Råsta strandväg skulle trafikeras av cirka 8500 fordon och norra delen av Evenemangsgatan cirka 5600 fordon per dygn. I siffrorna antogs genomfartstrafik motsvarande dagens situation. Utifrån de framräknade trafikmängderna bedömdes framkomligheten vara god inom planområdet. Med anledning av att planförslaget förändrats har en ny beräkning av trafikflödena genomförts. Trafikalstringen har, till skillnad från i föregående skede, beräknats utifrån det totala framtida utbudet av parkeringsplatser i Arenastaden, med ett 17 av 20

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

BROMMA PARKSTAD BROMMA PARKSTAD EN MODERN, MÄNSKLIG OCH MILJÖVÄNLIG STADSDEL

BROMMA PARKSTAD BROMMA PARKSTAD EN MODERN, MÄNSKLIG OCH MILJÖVÄNLIG STADSDEL BROMMA PARKSTAD EN MODERN, MÄNSKLIG OCH MILJÖVÄNLIG STADSDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAP 1. INLEDNING 3 En modern, mänsklig och miljövänlig stadsdel 3 KAP 2. BROMMA PARKSTAD 4 En grön stadsdel 4 Unik park-

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Handbok i bilsnål samhällsplanering Kortversion

Handbok i bilsnål samhällsplanering Kortversion Handbok i bilsnål samhällsplanering Kortversion Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1 Handbok i bilsnål samhällsplanering kortversion är framställd med stöd av den europeiska

Läs mer

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Gävle kommun 2014 www.gavle.se

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn T RA FI K A NALY S i n f ö r e x ploat erin g i S a l t v i k s o m r å de t Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn Centralorten,

Läs mer

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 2 Strukturanalys 2011-03-14 Texter av Elisabet Renlund Illustrationer av Martin Båth Fotomontage

Läs mer

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 CENTRUMPLANEN Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 Ny centrumplan...7 Organisation...9

Läs mer

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-10, 22 Framkomlighetsstrategi Parkeringsplan Mars 2013 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Sammanställning och jämförelse RAPPORT september 2014 Författare Pelle Envall, Jesper Skiöld, Merle Breyer och Elin Celik 1 (31) Innehållsförteckning Sammanfattning...4

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar

Läs mer