Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda"

Transkript

1 Råsta Projektutveckling AB Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Trafikutredning Stockholm

2 Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Trafikutredning Datum Uppdragsnummer Jens Svensson Jens Svensson Anna Le Moine Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan Stockholm Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund och syfte Avgränsning Tidigare genomförda planer och utredningar Förutsättningar Gatunät Befintliga verksamheter Kollektivtrafik Taxi Planförslaget Planerad bebyggelse Gatunät Gångtrafik Cykeltrafik Kollektivtrafik Parkering och angöring Framtida planer Parkeringsbehov Parkeringsnorm Motiv till minskad bilparkeringsefterfrågan Faktorer som påverkar parkeringsbehovet Ytterligare åtgärder som påverkar parkeringsefterfrågan Samlad bedömning av parkeringsefterfrågan Trafikanalys Gångtrafik Cykeltrafik Kollektivtrafik Trafikflöden Angöring Taxi och buss Samlad bedömning och rekommendation av 20

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Den aktuella detaljplanen syftar till att länka samman Arenastaden med omgivningen samt säkerställa och utveckla tillgängligheten till Råstasjön. Planen innehåller huvudsakligen bostadsbebyggelse kompletterad med kommersiella lokaler samt förskolor och annan kommunal service. En första version av detaljplanen var ute på samråd under vintern 2012/2013. Yttrandena som framkom i samband med samrådet har föranlett en fortsatt bearbetning av planen och en viss inskränkning av bebyggelsens omfattning. För att bättre kunna beskriva trafikfrågorna beslutades också om att upprätta denna fördjupade trafikutredning. Syftet med trafikutredningen är att studera påverkan på Arenastadens trafiksystem av den tillkommande bebyggelsen inom detaljplaneområdet. Viktiga delar av utredningen är att studera hur detaljplanens syfte om att länka samman Arenastaden med omgivningen uppfylls samt att klargöra behovet av bilparkering. Mot bakgrund av den trafiksituation som uppstår i samband med evenemang på Friends arena studeras också hantering och uppställning av taxi. Utredningen ska utgöra underlag för den fortsatta detaljplaneprocessen. 1.2 Avgränsning Trafikutredningen fokuserar primärt på planområdet, som är beläget mellan Evenemangsgatan, Råsta strandväg och Råstasjön. Trafikfrågor har dock systemeffekter och bör därför inte studeras isolerat. Dessutom har detaljplanen, som ovan nämnts, ett uttalat syfte att länka samman Arenastaden med omgivningen. För att kunna uppfylla utredningens syfte studerar trafikutredningen även sambanden med övriga delar av Arenastaden samt med kringliggande stadsdelar. I samband med evenemang på Friends arena uppstår extrema trafiksituationer i första hand då publiken lämnar arenan för hemfärd. För att på ett smärtfritt sätt kunna omhänderta de trafikmängder som uppstår skulle krävas infrastruktur och ytor i en omfattning som inte är ekonomiskt realistisk eller förenlig med ambitionen att skapa en attraktiv stadsmiljö. Det bedöms därför inte vara rimligt att dimensionera lösningarna efter dessa situationer. Istället accepteras speciallösningar och kortvarig överbelastning i trafiken. I trafikutredningen tas därmed inte hänsyn till de extremsituationer som uppstår i samband med evenemang på Friends arena utan analyser av trafikrörelser och dimensionering av infrastruktur baseras på en normal, vardaglig trafiksituation. 2 av 20

5 1.3 Tidigare genomförda planer och utredningar Solna stads översiktsplan Solna stads översiktsplan från 2006 anger följande mål och inriktning för trafikfrågorna i kommunen: Vägnätet i Solna skall erbjuda god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet. Solna skall verka för att genomfartstrafiken koncentreras till det övergripande statliga vägnätet. Vägtrafikens negativa miljöeffekter skall minska. Solna skall verka för förbättrad kollektivtrafik. Gång- och cykelvägnätet skall förbättras. Antalet trafikolyckor skall fortlöpande minska. Solna stad skall verka för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet Fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde I oktober 2007 antogs en fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde, det som numera benämns Arenastaden. Planen ger en översiktlig beskrivning av bland annat stadsdelens tänkta bebyggelse- och trafikstruktur. Sedan den fördjupade översiktsplanen antogs har planerna för stadsdelen till viss del omarbetats. Bland annat har gatunätet delvis lagts om och delar av bebyggelsen har utökats. I samband med att den fördjupade översiktsplanen togs fram genomfördes även en trafikutredning för området 1. Utredningen togs fram under vintern och våren 2008 som underlag för som underlag för, och konsekvensbeskrivning av, detaljplanen för Kv Nationalarenan m fl. Delar av de prognoser och beräkningar för områdets framtida trafiksituation som presenteras i Arenastaden trafik utgör underlag för denna trafikutredning Fördjupad översiktsplan för Rissne-Hallonbergen-Ör Sundbybergs stad tog 2005 fram en fördjupad översiktsplan för stadsdelarna Rissne-Hallonbergen-Ör. I planen anges bland annat att bebyggelsen och gatunätet ska kompletteras för att öka kontakterna i och mellan de tre stadsdelarna. 1 Arenastaden trafik, version 0.92c. Sweco VBB AB ( ) 3 av 20

6 1.3.4 Angränsande detaljplaner Kv Uarda m m Planens syfte är att ändra användningen från industriändamål till kontor, bostäder och handel vid Dalvägen i Arenastaden. På platsen har bland annat Vattenfall uppfört sitt nya huvudkontor med cirka anställda. Planen vann laga kraft i oktober Kv Nationalarenan m fl I planen ingår en ny arena för fotboll och andra evenemang, dimensionerad för maximalt åskådare. Dessutom ingår handels- och upplevelsecentrumet Mall of Scandinavia med cirka kvadratmeter BTA handel och service, ett nytt hotell med cirka 400 rum samt cirka kvadratmeter BTA kontor och cirka kvadratmeter BTA bostäder (motsvarande lägenheter). I detaljplanen ingår också bland annat en ny vägbro över spårområdet samt en ny, nordlig anslutning till Solna stations pendeltågsplattform. Planen vann laga kraft i oktober Pyramiden m fl Ett pågående planarbete syftar till att utveckla befintlig bebyggelse och möjliggöra kompletteringar av bebyggelsen inom kvarteret Pyramiden och Farao i de sydöstra delarna av Arenastaden. Planen innehåller huvudsakligen kontorsbebyggelse, med inslag av kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Inom planen möjliggörs totalt knappt kvadratmeter BTA kontor och cirka BTA kvadratmeter handel och service. 4 av 20

7 2. Förutsättningar 2.1 Gatunät Det befintliga gatunätet består av Råsta strandväg, som löper i öst-västlig riktning genom planområdet och Evenemangsgatan i nord-sydlig riktning. Råsta strandväg förbinder Frösundaleden i öster med Sjövägen, och i förlängningen Enköpingsvägen, i väster. Via en bro förbinds Råsta strandväg med Kolonnvägen öster om spårområdet. Figur 1 Gatunät i Arenastaden, spårområdet markerat med grått och det aktuella planområdet med röd punktstreckad linje. 2.2 Befintliga verksamheter Direkt norr om planområdet ligger Hagalunds bangård med Hagalundsdepån. Bangården är Sveriges största rangerbangård för persontrafik och ägs av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen och Trafikverket. Öster om planområdet ligger de hittills utbyggda delarna av Arenastaden, med bland annat Friends arena och handelscentret Mall of Scandinavia, den senare är under uppförande. Utmed Evenemangsgatans östra sida uppförs cirka 700 lägenheter i fem höga punkthus. 2.3 Kollektivtrafik Tillgången till spårburen kollektivtrafik är god inom Arenastaden och i stadsdelens närhet. Från planområdet är avståndet till Solna stations pendeltågsstation cirka 700 meter. Pendeltåget trafikerar sträckan mellan Märsta och Södertälje hamn 5 av 20

8 med 6 avgångar per timme. Dessutom avgår pendeltåg mot Uppsala via Arlanda med 2 avgångar per timme och riktning. När Citybanan öppnas för trafik 2017 förstärks pendeltågstrafiken ytterligare då turtätheten höjs och tillgängligheten till Stockholms centrala delar ökar i och med den nya stationen vid Odenplan. Avståndet till den blå linjens tunnelbanestationer Näckrosen och Solna centrum är cirka 1,2 respektive 1,5 kilometer. Tunnelbanan erbjuder direktresor bland annat till de många arbetsplatserna i Kista och Stockholms innerstad öppnas Tvärbanans nya hållplats vid Solna station. Avståndet dit är cirka en kilometer. Med Tvärbanan erbjuds snabba, bytesfria resor i tvärled till bland annat Sundbyberg, Alvik och Liljeholmen. SL:s busslinje 502 trafikerar Arenastaden på sin väg mellan Solna centrum och Ulriksdals station. Linjen har hållplatser vid Pyramidvägen och Magasinsvägen med 30 minuters turtäthet. Även linje 505 mellan Solna centrum och Järvastaden trafikerar Arenastaden i halvtimmestrafik. Linjen löper genom planområdet på Råsta strandväg och Evenemangsgatan och viker sedan av söderut på Vintervägen mot Solna centrum. De båda busslinjernas tidtabeller är saxade, vilket innebär att busstrafiken i praktiken går med 15 minuters turtäthet genom Arenastaden. I samband med större evenemang på nationalarenan sätts dessutom förstärkningsbussar in, som kör i skytteltrafik till viktiga bytespunkter för kollektivtrafik. Diskussioner har förts kring möjligheterna att förbättra bussförbindelsen mellan Arenastaden och Hallonbergen genom att anlägga en ny bussgata mellan Sjövägen och gatunätet i stadsdelen Ör i Sundbyberg. Detta kräver dock ny detaljplan i Sundbyberg och det är oklart när planläggning kan ske. 2.4 Taxi En lärdom från de tidigare utbyggda delarna av Arenastaden är att utrymme för taxi måste tillgodoses, inte bara i samband med evenemang. De många kontorshusen gör att efterfrågan på taxi är hög även under dagtid. På grund av bristande samordning och otillräckligt avsatt utrymme för taxi är det stundtals hög belastning i befintliga taxifickor, vilket riskerar att påverka framkomligheten på gatunätet. 6 av 20

9 Figur 2 Taxisituationen utanför Vattenfalls huvudkontor på Evenemangsgatan En tillfällig taxiremote anläggs öster om Evenemangsgatans norra del. Taxiremoten ska främst hantera den komplicerade situation som uppstår i samband med evenemang på Friends arena, då risken är stor för konflikter mellan fotgängare och taxitrafik. Den tillfälliga taxiremoten ska på sikt ersättas av en permanent lösning för taxiuppställning. 3. Planförslaget 3.1 Planerad bebyggelse Den aktuella detaljplanen föreskriver huvudsakligen bostadsbebyggelse. Planen möjliggör uppförandet av cirka 700 bostäder i området. Utöver bostäderna kommer två förskolor och ett antal kommersiella lokaler även att kunna inrymmas i planområdet. Norr om Råsta strandväg planeras ett parkeringshus i fem våningar, med bussuppställning för SL:s evenemangsbussar i markplan. Övriga fyra våningar utgörs av parkering med en total kapacitet om cirka 500 fordon. 7 av 20

10 Figur 3 Illustrationsplan över detaljplaneområdet 3.2 Gatunät De primära gatorna inom planområdet utgörs av Råsta strandväg i öst-västlig riktning och Evenemangsgatan i nord-sydlig riktning. De båda gatorna ges ett körfält i vardera riktning och möts i en cirkulationsplats strax öster om det planerade parkeringshuset. Från de nämnda gatorna löper korta, vinkelräta tvärgator in i bostadskvarteren. För att förstärka rekreationsområdet kring Råstasjön avses Sjövägen stängas för allmän fordonstrafik på sträckan söder om Råsta strandväg. Avstängningen kan ske först när övrig infrastruktur i Arenastaden är fullt utbyggd cirka Norr om Råsta strandväg bibehålls Sjövägen med dagens utformning. Det planerade parkeringsgaraget norr om Råsta strandväg ges en infart från cirkulationsplatsen i Evenemangsgatans norra ände. Utfart sker i byggnadens västra ände, mot Råsta strandväg. Till följd av parkeringshusets läge måste den befintliga infarten till Trafikverkets bangård flyttas något västerut. Vid korsningen mellan Evenemangsgatan och Vintervägen anläggs ett torg i nivå med gatorna. 8 av 20

11 Gångtrafik Mellan bostadskvarteren och Råstasjön löper sedan tidigare en strandpromenad som främst används för rekreation. I den aktuella planen föreslås bostadsbebyggelsen knytas samman med strandpromenaden via ett system av stigar. En gångväg anläggs på sjösidan av kvarteren för att markera gränsen mellan offentligt och privat. Cykeltrafik En 2,8 meter bred, dubbelriktad cykelbana förläggs utmed Råsta strandvägs södra sida. Cykelbanan förbinds i väster till cykelstråket utmed Sjövägen och i öster till Evenemangsgatan och Vintervägen. För den nya bostadsbebyggelsen anordnas cirka två cykelparkeringsplatser per lägenhet. Platserna inordnas i bostadsfastigheterna och är därmed väderskyddade, men inte allmänt tillgängliga Kollektivtrafik Två hållplatslägen för bussar finns inom detaljplaneområdet. En busshållplats anläggs i västra delen av Råsta strandväg och en på Evenemangsgatan i höjd med Friends Arena. Hållplatserna kommer att trafikeras av busslinjerna 502 och 505. Parkering och angöring Utöver parkeringshuset på norra sidan av Råsta strandväg anläggs garage under bostadskvarter för boendeparkering. Besöksparkering anordnas som längsgående kantstensparkering utmed kvartersgatorna samt längs Råsta strandvägs södra sida. Minst 2 % av platserna ska dock vara reserverade för rörelsehindrade och placeras med ett maximalt avstånd om 25 meter till bostädernas entréer. Antalet parkeringsplatser inom planområdet motsvarar 0,8 platser per lägenhet, inklusive besöksparkering. Motivet bakom det valda parkeringstalet förklaras i nästkommande kapitel. På den östra delen av torgytan vid korsningen mellan Evenemangsgatan och Vintervägen anläggs uppställning för taxi. Utrymmet tillåter uppställning för ett tiotal taxibilar. Syftet med taxiuppställningen är att erbjuda plats för taxi som i en vardagssituation betjänar kontorshusen i Arenastaden. Vid evenemang behöver ytan frigöras för att kunna omhänderta alla besökare till arenan, vilket innebär att taxiuppställningen måste lösas på annan plats. Taxiangöring i anslutning till större kontor, exempelvis Vattenfall, kan dock behöva utökas för att tillgodose efterfrågan. 9 av 20

12 3.7 Framtida planer Vid sidan av bebyggelsen i de pågående och sedan tidigare antagna detaljplanerna finns även planer på ytterligare bebyggelse inom Arenastaden. Framförallt handlar det om bostadsbebyggelse längs Dalvägens västra sida, där cirka 450 bostäder bedöms kunna inrymmas. Planarbetet har ännu inte påbörjats, men trafikutredningen tar höjd för tillskottet av bostäder och den trafik de beräknas alstra på gatunätet. Inom 2013 års Stockholmsförhandling har en framtida utbyggnad av Stockholms tunnelbanesystem studerats. Det slutgiltiga förslaget till tunnelbaneutbyggnad innehåller bland annat en linje mellan Odenplan och Arenastaden, via Hagastaden. Stationsläget i Arenastaden är ännu inte studerat i detalj men förläggs sannolikt i anslutning till pendeltågsstationen för att möjliggöra attraktiva byten mellan kollektivtrafikslagen. Tunnelbanestationen i Arenastaden bedöms kunna öppnas för trafik cirka Tabell 1 Tunnelbana till Arenastaden enligt överenskommelsen i 2013 års Stockholmsförhandling 10 av 20

13 4. Parkeringsbehov I detta avsnitt analyseras det framtida behovet av parkering inom detaljplaneområdet och ett resonemang förs kring vilka faktorer som kan påverka efterfrågan på parkeringar. 4.1 Parkeringsnorm Solna stads parkeringsnorm antogs i september 2007 och anger riktvärden för behovet av parkeringsplatser för olika typer av markanvändning. Kommunen arbetar för närvarande med en revidering av parkeringsnormen som väntas färdigställas under Den gällande normen anger 1,1 parkeringsplats per lägenhet i flerbostadshus. För förskolor anges parkeringsbehovet till 1,5 bilplats per avdelning. Figur 4 Behovstal för olika typer av markanvändning 2 Parkeringsnormens behovstal är inte tvingande utan endast något att förhålla sig till vid planeringen av ny bebyggelse. Vid tillämpning av normen ska hänsyn tas till platsens specifika förutsättningar och hur dessa kan påverka behovet av parkeringsplatser. 2 Parkeringsnorm för Solna, stadsbyggnadsförvaltningen Solna stad (2007) 11 av 20

14 I likhet med många andra kommuner saknar Solna stad parkeringsnorm för cyklar, detta ska dock ingå i den nya parkeringspolicy som är under framtagande. 4.2 Motiv till minskad bilparkeringsefterfrågan Ekonomi Ett av flera skäl att anstränga sig för att minska efterfrågan på parkeringar vid ny- och ombyggnation är anläggningskostnaden, som uppskattas till mellan och kronor per garageplats. Totalkostnaden, inklusive markkostnad, avskrivning, ränta och driftskostnader, uppskattas till cirka kronor per månad i parkeringshus och i garage under jord 3. Kostnaden att hyra en parkeringsplats är ofta helt eller delvis subventionerad, vilket innebär att kostnaden slås ut på samtliga boende i fastigheten, även de som inte nyttjar parkeringsplatserna. Genom att hitta sätt att få bilägare att bära kostnaden för parkering minskar bilägandet och parkeringsefterfrågan. Utrymmesbehovet för bilparkering är ca 30 kvadratmeter per plats, inklusive ytor som krävs för att ta sig till och från platsen. Ett parkeringstal som överskrider efterfrågan innebär därmed slöseri med både pengar och med byggnadsvolymer som skulle kunna nyttjas för andra ändamål Miljö De miljömässiga skälen att minska parkeringsefterfrågan är flera. Ett stort utbud av parkeringsplatser och subventionerade kostnader uppmuntrar bilåkande och leder till ökad trafik, vilket innebär ökade utsläpp av miljöfarliga och klimatpåverkande ämnen. Omfattande trafik och stora parkeringsytor eller parkeringsanläggningar påverkar också stadsbilden negativt och medför ökat buller och en ogästvänlig närmiljö Framkomlighet Trafikbelastningen i Arenastaden blir stundtals hög, vilket kan härledas den omfattande handelstrafiken till och från Mall of Scandinavia och den höga exploateringen i stadsdelen. Parkeringsutbudet kan då användas som styrmedel för att hantera trafikbelastningen på gatunätet. Genom att begränsa antalet parkeringsplatser minskar trafikflödena på gatunätet, vilket frigör utrymme för godsleveranser och annan nyttotrafik. För få parkeringsplatser riskerar dock att leda till ökad söktrafik. 4.3 Faktorer som påverkar parkeringsbehovet Fysisk planering Erfarenheter visar att bebyggelsestruktur och stadsbild spelar stor roll för bilanvändandet. I täta, funktionsblandade stadsdelar erbjuds korta avstånd till service och med hög befolkningstäthet ges möjlighet att anordna attraktiv kollektivtrafik. Fysisk planering kan därför fungera som ett verktyg för att minska bilbehovet. 3 Malmö stads parkeringspolicy, Malmö stadsbyggnadskontor (2010) 12 av 20

15 I Arenastaden är ambitionen att skapa en fotgängarvänlig stadsdel och med en tydligare och mer stadsmässig gatu- och bebyggelsestruktur än idag. Den förändrade stadsbilden kommer att innebära förbättrade förutsättningar att röra sig till fots. Med tätare bebyggelse, spännande arkitektur och publika lokaler i gatunivå blir stadsdelen mer attraktiv för fotgängare. Parkeringsefterfrågan styrs också till stor del av vem som flyttar in i de nya lägenheterna, vilket kan vara svårt att påverka. Genom att bygga lägenheter av varierande storlek och med olika upplåtelseform kan den demografiska och socioekonomiska fördelningen bland boende balanseras, vilket minskar parkeringsefterfrågan Tillgänglighet till kollektivtrafik Tillgängligheten till kollektivtrafik är god och inom acceptabelt gångavstånd till pendeltåg, buss och inom en snar framtid även Tvärbana. Med de goda spårförbindelserna nås många av Stockholms viktigaste knutpunkter utan byten. För resor under rusningstid kommer kollektivtrafiken att erbjuda ett attraktivt alternativ då restiden sannolikt blir avsevärt kortare än med bil till stora delar av Stockholm Gång- och cykelnät Gångbanornas dimensioner är väl tilltagna och med genomtänkta gång- och cykelstråk erbjuds goda möjligheter att ta sig till och från arbetsplatser och bostäder till fots eller med cykel. Utbudet av cykelparkering i bostäderna bedöms vara tillräckligt. Idag brister dock utbudet av cykelparkering i anslutning till pendeltågsstationen. Detta riskerar att avskräcka trafikanter från att cykla till och från kollektivtrafiken. 4.4 Ytterligare åtgärder som påverkar parkeringsefterfrågan Samnyttjande Samnyttjande innebär att samma parkeringsplats kan nyttjas för flera olika ändamål vid olika tider på dygnet. Exempelvis kan boendeparkering och arbetsplatsparkering samnyttjas då behovet av att parkera bilen uppstår på olika tider av dygnet för de olika funktionerna. I praktiken är det dock ofta svårt att samnyttja garageplatser inom en bostadsfastighet där endast boende har parkeringsrätt. Boende vill av trygghetsskäl ogärna upplåta garageparkering inom bostadsfastigheten till allmänheten, vilket innebär att det är svårt att uppnå de blandade funktioner som krävs för att lyckas med samnyttjande. I det externa parkeringsgaraget norr om Råsta strandväg erbjuds dock bättre möjligheter för samnyttjande, då det kommer att vara allmänt tillgängligt. 13 av 20

16 4.4.2 Bilpool Med bilpool samnyttjas även fordonen, vilket innebär att behovet av parkeringsplatser minskar. Olika forskning pekar på att bilägandet minskar med mellan 5 och 14 bilar per poolbil, beroende på hur många brukare det finns per bil. Bilpoolskunder använder också bil betydligt mindre än bilägare, vilket inverkar positivt på trafikbelastningen på gatunätet. Hushåll som inte äger bil men har tillgång till en bilpool använder resursen bil åtminstone en fjärdedel mindre än de som äger bil, ofta är användningen ännu lägre. För att få maximal effekt av bilpolen är det viktigt att hitta en stor och bred kundbas. Förutsättningarna för att en bilpool ska bli lönsam är också att brukarunderlaget varierar över dygnet. Även här spelar funktionsblandning stor roll för att få tillräcklig beläggningsgrad krävs en blandad kundbas med både boende och företagskunder. Företag och organisationer utgör ofta basen intäktsmässigt och är de som behövs för att en pool skall kunna startas upp på en ny plats. Privatanvändarna kommer in i nästa fas, som ett komplement för att öka bilpoolens lönsamhet. Förutsättningarna för bilpool är goda men det kan var svårt att hitta lämpliga parkeringsplatser för poolbilar. För att ge incitament att använda poolbilen är det viktigt att bilarna är synliga och lättillgängliga, både för företagskunder och för de boende. Tillgängligheten till den privata bilen spelar också stor roll om en bilägare tvingas gå två kvarter till sin bil så minskar motståndet att göra detsamma för en poolbil. För bästa resultat bör bilpoolsbilarna stå uppställda på kantstensparkeringar. Detta kan anordnas antingen genom arrendeavtal eller via en tillfällig markupplåtelse. Arrende är endast tillåtet på icke planlagd mark eller på kvartersmark. Tillfälliga markupplåtelser är avsedda att vara just tillfälliga och inte permanenta. Det finns därmed vissa juridiska hinder för bilpoolsuppställning på kantstensparkering, men lyckade exempel finns bland annat i Hammarby sjöstad i Stockholm. 14 av 20

17 Figur 5 Lättillgängliga bilpoolsplatser utanför parkeringsgarage i Hammarby sjöstad Parkeringsköp Parkeringsköp innebär att byggherren ges rabatt på parkeringsnormen mot ett bidrag till finansieringen av externa parkeringsplatser i en gemensam anläggning närområdet. Därigenom kan byggkostnaden för bostäderna minska och parkeringen nyttjas mer effektivt. Villkoren för parkeringsköp kan även omfatta exempelvis upprättandet av bilpoolsplatser, utökad och förbättrad cykelparkering eller att fastighetsägaren bidrar till subventioner av månadskort med kollektivtrafiken. 4.5 Samlad bedömning av parkeringsefterfrågan Den samlade bedömningen är att förutsättningarna att frångå parkeringsnormen är goda. Totalt sett bedöms 0,8 platser per lägenhet vara lämpligt att eftersträva för planområdet som helhet. Delar av boendeparkeringen kan förläggas i parkeringshuset och besöksparkeringen på gatumark. 15 av 20

18 5. Trafikanalys 5.1 Gångtrafik De primära målpunkterna för fotgängare i området bedöms vara Solna station, Mall of Scandinavia och (vid evenemang) Friends arena. Tunnelbanestationerna Näckrosen och Solna centrum är också potentiella målpunkter för fotgängare liksom rekreationsområdet och strandpromenaden runt Råstasjön. Sjön och dess närområde är en välutnyttjad resurs redan idag och dess betydelse kommer sannolikt att stärkas efter tillskottet av nya boende. Tillgängligheten för fotgängare bedöms vara god inom detaljplaneområdet. Nivåskillnaderna är generellt små inom området och tas, där de finns, upp med tillgänglighetsanpassade ramper. Den tillkommande bebyggelsen ger ökad befolkning i Arenastaden, vilket bidrar till att gator och torg kan befolkas även under kvällar och helger. Det ökade stadslivet gör att stadsdelen upplevs tryggare, samtidigt som det ger kundunderlag till restauranger och kulturverksamheter. Uppdelningen i bostäder i väster och kontor/handel i öster riskerar dock innebära att de perifera delarna av stadsdelen har sämre förutsättningar att attrahera gatuliv och att tryggheten därmed försämras. 5.2 Cykeltrafik Cykeltrafiken bedöms ha målpunkter som i stort sett motsvarar de för gångtrafiken, frånsett strandpromenaden utmed Råstasjön. Cykeltrafikanter har dock bättre räckvidd än fotgängare och kan i större utsträckning tänkas färdas längre sträckor för att nå en målpunkt. Planförslaget innebär att förutsättningarna för cykeltrafik förbättras avsevärt jämfört med dagens situation. Anläggandet av cykelbanor utmed Råsta strandväg gör att ett öst-västligt cykelstråk kan etableras genom Arenastaden. För att knyta ihop stråket med kommunens övriga cykelnät är det dock viktigt att cykelbanor anläggs även utmed Vintervägen och Dalvägen. Även kopplingen till bron över spårområdet och Kolonnvägen behöver ses över för att kunna skapa ett sammanhängande och attraktivt cykelnät. Den nya entrén till pendeltågsstationen är en viktig målpunkt för många boende i detaljplaneområdet och i kringliggande stadsdelar. Utbudet av cykelparkering i anslutning till stationens norra entré bör därför ses över. Stockholms stads cykelparkeringsnorm anger, för kollektivtrafikknutpunkter, 5-10 platser per 100 påstigande resenärer under morgonrusningen hade Solna station 1600 påstigande under morgonrusningen 4 och om resenärerna antas fördela sig jämt på de båda uppgångarna bör platser anordnas vid varje entré. För att ta höjd för kraftigt ökat framtida resande till följd av exploateringarna i Arenastaden bör 4 Fakta om Sl och länet av 20

19 åtminstone 100 cykelparkeringsplatser anordnas vid den norra entrén. Detta kan dock inte regleras inte inom den aktuella detaljplanen. För att underlätta trafiksituationen i samband med evenemang på Friends arena kan besökare även uppmuntras att cykla till arenan. Cykelparkering ska, av utrymningsskäl, inte anordnas i direkt anslutning till arenan. Dock kan tillfälliga cykelparkeringar anordnas exempelvis på torgytan vid Vintervägen eller på fotbollsplanen strax söder därom. Potentialen att locka cyklister skiljer sig åt beroende på typ av evenemang och målgrupp för detta, men i samband med exempelvis fotbollsmatcher bör en satsning på cykel ge värdefull avlastning på vägnätet och i kollektivtrafiken. Vid likaledes nybyggda Tele 2 arena har 1000 cykelparkeringar anlagts och en sammanhängande cykelled från Södermalm till arenan kallad Arenaleden etablerats. Då Friends arena har cirka 60 % högre kapacitet än Tele 2 arena bör motsvarande antal cykelparkeringsplatser vara cirka Mot ett antagande om cirka 1,5 kvadratmeter per plats krävs i så fall cirka 2400 kvadratmeter cykelparkeringsyta, vilket motsvarar knappt en halv fotbollsplan. Solna stad leder en pågående utredning som ska klargöra behov av och lösningar för av cykelparkering i Arenastaden. 5.3 Kollektivtrafik Utbudet av kollektivtrafik i Arenastaden är, som tidigare beskrivits, mycket stort. Som komplement till den spårburna kollektivtrafiken leds två busslinjer genom planområdet via Evenemangsgatan och Råsta strandväg. Busslinjerna ger en praktisk turtäthet om 15 minuter och erbjuder ett attraktivt alternativ för resor inom Solna stad. Hållplatslägen finns inom planområdet, på Evenemangsgatan i anslutning till Friends arena. Vid större avstånd till hållplats ökar cykelns betydelse som transportmedel för anslutande resor. Såväl tunnelbana som pendeltåg och, inom en snar framtid, Tvärbanan ligger inom en kilometer från bebyggelsen. För att möjliggöra och uppmuntra cykelresor till hållplatserna är det viktigt att tillgodose parkeringsbehovet både vid hållplatslägena och i bostäderna. Det är också viktigt att erbjuda gena cykelbanor med hög framkomlighet mellan målpunkterna samt att säkerställa att de underhålls även vintertid. 5.4 Trafikflöden Trafikflödena på gatunätet studerades redan i samrådsskedet. Bedömningen var då att Råsta strandväg skulle trafikeras av cirka 8500 fordon och norra delen av Evenemangsgatan cirka 5600 fordon per dygn. I siffrorna antogs genomfartstrafik motsvarande dagens situation. Utifrån de framräknade trafikmängderna bedömdes framkomligheten vara god inom planområdet. Med anledning av att planförslaget förändrats har en ny beräkning av trafikflödena genomförts. Trafikalstringen har, till skillnad från i föregående skede, beräknats utifrån det totala framtida utbudet av parkeringsplatser i Arenastaden, med ett 17 av 20

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

DP Kv Pyramiden 3 och 4. Trafikutredning BILAGA TILL PLANGRANSKNING. Stockholm 2014-04-03

DP Kv Pyramiden 3 och 4. Trafikutredning BILAGA TILL PLANGRANSKNING. Stockholm 2014-04-03 DP Kv Pyramiden 3 och 4 Trafikutredning BILAGA TILL PLANGRANSKNING Stockholm 2014-04-03 Trafikutredning DP Kv Pyramiden 3 och 4 Datum 2014-04-03 Uppdragsnummer 61191251445000 Utgåva/Status Plansamråd Ramzi

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta 2016-05-31 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

PM Parkering. Karolinska Institutet Campus Solna. Rev

PM Parkering. Karolinska Institutet Campus Solna. Rev PM Parkering Karolinska Institutet Campus Solna Rev 2012-10-08 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Nuvarande parkeringssituation... 3 2.1 Parkeringsplatser inom Haga

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN

TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN TRAFIK-PM TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN RAPPORT 2016-01-18 Uppdrag 267022, Trafikutredning Norges hus Titel på rapport: Trafikutredning Norges hus, Hasseludden Status: Rapport Datum: 2016-01-18

Läs mer

DP Kv Farao, Pyramiden m fl. Trafikutredning BILAGA TILL PLANSAMRÅD. Stockholm

DP Kv Farao, Pyramiden m fl. Trafikutredning BILAGA TILL PLANSAMRÅD. Stockholm DP Kv Farao, Pyramiden m fl Trafikutredning BILAGA TILL PLANSAMRÅD Stockholm 2012-12-14 Trafikutredning Datum 2012-12-14 Uppdragsnummer 61191251445 Utgåva/Status Plansamråd Ramzi Laktena Jens Svensson

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

PM Trafik Kongahälla. Logotypen

PM Trafik Kongahälla. Logotypen Logotypen KUNG_LOGO_4FNEG_BÅRD.EPS/TIF PM Trafik Kongahälla KUNG_LOGO_4FPOS_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_CENTR.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_HÖGER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_CENTR.EPS/TIF

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Trafikutredning Signalen 3

Trafikutredning Signalen 3 Fabege AB UNDERLAG TILL PLANSAMRÅD Stockholm 2016-02-03 Datum 2016-02-03 Utgåva/Status UNDERLAG TILL PLANSAMRÅD Jens Svensson Jens Svensson Andreas Samuelsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS

Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 341 Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS 2016-310 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9 Bilaga 9 Sidan 1 av 7 PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid Sidan 2 av 7 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 2. Roslagsvägen idag 3 3. Område i förändring 4 4. Roslagsvägen i framtiden 5 4.1 Överdäckning

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Västra Valhallavägen Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Grontmij Maj 2014 stockholm.se/vastravalhallavagen Datum 2014 05 09 VÄSTRA VALHALLAVÄGEN. Programutredning för ny bebyggelse PM.

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Parkeringsutredning för västra Saltängen

Parkeringsutredning för västra Saltängen Parkeringsutredning för västra Saltängen 2009-08-18 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 NULÄGE... 3 2.1 Bebyggelse... 3 2.2 Trafik... 4 2.3 Parkering... 5 2.4 Kommentarer... 6 3 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR... 7 3.1

Läs mer

Information om bytespunkt Årstaberg

Information om bytespunkt Årstaberg 1(3) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se INFORMATIONSÄRENDE 2017-01-19 Trafiknämnden 2017-02-21, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Information om

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Trafik PM för Program för detaljplan Norra delen av Hagastaden

Trafik PM för Program för detaljplan Norra delen av Hagastaden Solna stad Trafik PM för Program för detaljplan Norra delen av Hagastaden Stockholm 2015-08-28 Trafik PM för Norra delen av Hagastaden Datum 2015-08-28 Uppdragsnummer 1320008221 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Kungsbacka kommun Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Göteborg 2015-03-10 Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Datum 2015-03-10 Uppdragsnummer 1320012119 Utgåva/Status Rebecka Gunnarsson

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden KOMMUIKAIOER Infart Sjövägen Enköpingsvägen Mot Arlanda ÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) Signalbron BERGSHAMRA Bergshamra Pendeltåg: 7 min från

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING HAGA 4:35

PARKERINGSUTREDNING HAGA 4:35 Bilaga 1: PM Parkering Detaljplan (SBN 2009:419) för nybyggnad av en aula och ett kontorhus inom Karolinska Institutet Campus Solna. Parkeringsutredning daterad 2008-03-01 PARKERINGSUTREDNING HAGA 4:35

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge 2015-02-19 Dnr KTF2015-0044 Samhälle och trafik Lena Hübsch Tfn 073-866 59 62 E-post lena.hubsch@ul.se Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4)

Läs mer

TRAFIK-PM DETALJPLAN FÖR KV PACKRUMMET ÅRSTABERG SAMRÅDSHANDLING 30 SEPTEMBER 2014

TRAFIK-PM DETALJPLAN FÖR KV PACKRUMMET ÅRSTABERG SAMRÅDSHANDLING 30 SEPTEMBER 2014 TRAFIK-PM DETALJPLAN FÖR KV PACKRUMMET ÅRSTABERG Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2014-10-04, Dnr 2013-02707 SAMRÅDSHANDLING 30 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 251394, Kv Packrummet

Läs mer