Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar:"

Transkript

1 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid kl Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning ande Steve Sjögren (S) ordförande Folke Fagerlund (KD) Birgitta Axelsson Edström (V) Jan Petersson (S) Emma Frost (S) Lena Bromberg (S) Mats Griph (S) Rebekka Holm (MP) Magnus Isaksson (M) Marika Danielsson (C) Birgitta Nordlöw (FP) Ersättare Stefan Quist (S) Balder Sörensen (MP) Mathilda Karlsson (V) Rolf Wahlberg (M) Yvonne Bernsby (M) Sekreterare Agneta Järkelid Justerat Steve Sjögren Jan Petersson ordförande Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar:

2 Omsorgsnämnden Information om bemanningsservice Enhetscheferna Anette Högsell och Sabine Dervå informerar om bemanningsservice. Enhetens uppdrag är att: lösa all vikarietillsättning upp till två månader för akut och planerad frånvaro samt otillsatta vikariat via central rekrytering samordna och kvalitetssäkra gemensamma vikarieresurser på ett kostnadseffektivt sätt verkställa så kallade X-turer som medarbetare erhållit hos bemanningsservice i samband med projekten önskad sysselsättningsgrad och rörlig tid samordna arbetssökande för att kunna bistå enheter vid rekrytering av vikarier. Personalen är indelad i team som motsvarar verksamhetens teamindelning. Mot varje team arbetar en ansvarig bemanningsassistent vars uppdrag är att utifrån gällande lagar och avtal, riktlinjer och policys i samråd med arbetsplatsen på bästa sätt verkställa behovet av vikarie. Enhetscheferna redovisar vidare processen från beställning till tillsatt vikarie. Aktuell statistik visar att 97 % av vikariaten har tillsatts. 44 Budgetuppföljning efter mars (dnr AO 2011/ ) Handling * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 11 april Budgetprognosen efter tre månader visar att driftbudgeten totalt kan lämna ett underskott om 5 miljoner kronor om inga åtgärder vidtages. Omsorgsnämnden har tidigare beslutat att minska antalet korttidsplatser. Förvaltningens bedömning just nu är att dessa åtgärder tillsammans med en förändrad resursfördelningsmodell inom särskilt boende och fortsatt fokus på ekonomifrågorna ska räcka för att ha en ekonomi i balans vid årsskiftet. Omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för mars månad och överlämnar rapporten till kommunledningskontoret. 45 Ansökan om prestationsersättning för införande av lokala värdighetsgarantier 2011 (dnr AO 2011/ ) Handling * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 12 april Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

3 Omsorgsnämnden Prestationsersättningen syftar till att stimulera kommunerna att utforma lokala värdighetsgarantier. Vid första ansökningstillfället erhåller samtliga sökande kommuner kronor för att förbereda införande av lokala värdighetsgarantier. Vid det andra ansökningstillfället kan kommunerna ansöka om ett fast bidrag som är fördelat efter befolkningen 75 år och äldre. Totalt belopp för Kalmar kommun är kronor. Södermöre kommundelsnämnd kommer att ingå i arbetet. Omsorgsnämnden ansöker om prestationsersättning för införande av lokala värdighetsgarantier. 46 Förändringar av verksamheten vid Smedby Gård (dnr AO 2011/ ) Handling * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 7 april Med utgångspunkt från omsorgsnämndens uppdrag den 24 februari 2011, 18, att analysera verksamhet utifrån kostnadseffektivitet och kvalitet för att med detta underlag fördela resurser optimalt inom den befintliga budgeten har analys gjorts av SÄBO-verksamheten vid Smedby Gård. Smedby Gård är ett litet boende med åtta platser för äldre. Svårigheten för mindre boendeenheter är att nå kostnadseffektivitet och därmed blir också kvaliteten påverkad. Det är svårt att få ihop fungerande schema för personalen och detta påverkar i sin tur kontinuiteten för omsorgstagarna. I dagsläget finns två tomma platser. En avveckling av Smedby Gård skulle innebära: - att enhetschefsresurser kan frigöras och omfördelas - att en nattpatrull kan avvecklas och resurser omfördelas - att antalet kökspersonal kan reduceras - att alla särskilda boenden i Kalmar kommun har likvärdig kvalitet. Nuläget med två tomma platser är ett bra tillfälle att informera och förbereda omsorgstagare, anhöriga och personal på att förändringar av verksamheten ska ske. Under våren 2011 införs inflyttningsstopp på Smedby Gård. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att under hösten 2011 ytterligare utreda verksamheten vid Smedby Gård med inriktning mot avveckling.

4 Omsorgsnämnden Åtgärdsplan för tillgänglighet inom omsorgsförvaltningen (dnr AO 2011/ ) Handling * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 12 april Rapporten Kommunernas Kvalitet i Korthet presenterades den 21 januari Där fanns både positiva och negativa resultat. Svarstider på e-post samt bemötande och tillgänglighet per telefon fick dåliga betyg. Med anledning av utfallet har omsorgsförvaltningen tagit fram en åtgärdsplan för att, med dess hjälp, förbättra situationen. I planen framhålls rutiner för hur e-post ska hanteras och rutiner telefoni för bästa service. Båda rutinerna finns i verksamhetshandboken. Vidare betonas kommunens kvalitetslöften. Frågorna ska hanteras i samband med medarbetarsamtalen. Omsorgsnämnden fastställer åtgärdsplan för tillgänglighet inom omsorgsförvaltningen. 48 Information om ADL-trappan Verksamhetschef Christina Erlandsson informerar om utvärdering av hemteamens arbete med hemrehabilitering. En mätning visar att antalet timmar i hemtjänsten har minskat med 18 %. Mätningen visar också att 14 personer har blivit oberoende i samtliga 10 aktiviteter som ingår i den så kallade ADLtrappan. ADL = aktiviteter i dagligt liv. Enhetschef Johanna Skarsgård redovisar ADL-trappan. 49 Förlängd projekttid för önskad sysselsättningsgrad (dnr AO 2011/ ) Handling * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 januari Yrkande Proposition Vid föregående sammanträde redovisade projektledaren Jill Hedlund en delrapport från projektet önskad sysselsättningsgrad. Rapporten visade ett gott utfall på de mätbara värdena men också några punkter som behöver bevakas framöver. Vid dagens sammanträde föreslås en utökning med ett tam och att projekttiden ska förlängas till årsskiftet. Magnus Isaksson (M) föreslår att en total ekonomisk konsekvensanalys ska göras innan önskad sysselsättningsgrad införs permanent. Folke Fagerlund (KD), Marika Danielsson (C) och Birgitta Nordlöw (FP) instämmer i tilläggsförslaget. Ordföranden frågar om omsorgsnämnden bifaller eller avslår förslag om att förlänga projekttiden. Han finner att nämnden bifaller förslaget.

5 Omsorgsnämnden Därefter frågar ordföranden om nämnden bifaller eller avslår Magnus Isakssons tilläggsförslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget. Omsorgsnämnden förlänger projekttiden för önskad sysselsättningsgrad till och med den 31 december En total ekonomisk konsekvensanalys ska göras innan önskad sysselsättningsgrad permanentas. 50 Information om fortsatt planering vid Smedängen Omsorgsnämnden uppdrog i februari 2011 till omsorgsförvaltningen att tillsammans med serviceförvaltningen starta detaljplaneringen för om- och tillbyggnad av Smedängen. Nämnden förutsatte därvid att servicenämnden skulle beakta kostnaden i sin investeringsbudget Verksamhetschef Lars Axelsson informerar från möte med serviceförvaltningen. Kostnaden kommer att tas upp i deras investeringsbudget för Nu vidtar detaljplaneringen. 51 Lägesrapport avseende renovering av köken Vid sammanträdet i december 2010 beslutade omsorgsnämnden bland annat att uppdra åt serviceförvaltningen att omgående tillsammans med omsorgsförvaltningen starta planeringen av ombyggnation av förvaltningens produktionskök. Verksamhetschef Lars Axelsson informerar från möte med serviceförvaltningen. Vid mötet överlämnade omsorgsförvaltningen den kostutredning som gjordes redan 2006, men som sedan inte fullföljts på grund av andra utredningar om kostverksamhet i kommunen. Nya kostnadsberäkningar ska göras. En ombyggnad av köket vid Oxhagshemmet innebär att köket måste stängas under ett års tid. 52 Förvaltningschefen informerar Information lämnas i följande frågor. - En utvärdering av delningen av omsorgsförvaltningen årsskiftet 2010 visar behov inom ekonomi- och IT-sidan. Förvaltningen söker därför efter en ekonom med systemförvaltning. Tjänsten finansieras genom intern omfördelning. - Personalsekreterare Eva Andersson informerar från personalarbetet vid Hembygden med anledning av nämndens beslut att minska antalet korttidsplatser. Tio anställda är berörda. Två av dessa är för närvarande föräldralediga. Övriga åtta har erbjudits och accepterat annan placering. Individuella samtal har förts och arbetet har löpt mycket bra.

6 Omsorgsnämnden Studiebesök planeras vid olika enheter under våren. Så snart schemat är klart kommer detta att skickas ut till nämnden. - Förvaltningen har regelbundna möten med Parkgårdens ägare för uppdatering av den aktuella situationen. - Hjälpmedelsverksamheten i länet. Ärendet har återremitterats av fullmäktige. Kommunernas PA-chefer har idag överläggningar för att diskutera bemanningsfrågor. - Lyrans spelningar vid våra äldreboenden i samband med 1 maj är inställda i år. Detta beror på missförstånd mellan förvaltningen och företrädare för Lyran. Detta har nu klarats ut. Eventuellt kommer det att bli någon spelning senare under året. 53 Boendesamordnarens rapport Boendesituationen är för närvarande ansträngd både vad det gäller permanent boende och korttidsplatser. För dagen är alla korttidsplatser använda. De som nu har behov av korttid får stanna kvar i hemmet med hemtjänstinsatser eller stanna kvar på sjukhuset med betalningsansvar. Antalet boenden som blivit lediga under februari är 11 för äldre, 6 för personer med demenssjukdomar och 1 servicelägenhet. 54 Anmälningsärenden För kännedom anmäls följande ärenden. Svar på skrivelse med synpunkter på beräkning av omsorgsavgiften (dnr AO 2011/ ). Socialstyrelsens beslut den 21 februari 2011 angående tillsyn enligt socialtjänstlagen av vidtagna åtgärder i ärende rörande våldutsatta kvinnor (dnr AO 2009/ ). Kungörelse från kommunstyrelsen Utställning av fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum, Kalmar kommun samt tillhörande miljöbedömning. Kungörelse från kommunstyrelsen Utställning av fördjupad översiktsplan för Norrliden Strand i Kalmar kommun samt tillhörande miljöbedömning. Utdrag ur protokoll, 56, från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2011 angående val av ersättare i omsorgsnämnden.

7 Omsorgsnämnden Delegationsärenden Sammanställning av myndighetshandläggarnas delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen under tiden 19 mars-15 april Övriga ärenden Folke Fagerlund (KD) ställer frågor rörande enhetschefernas budgetansvar. Frågan tas upp vid nästa presidieträff. Förvaltningen kommer dessutom att redovisa enhetschefens uppgifter vid kommande sammanträde. På fråga från Rolf Wahlberg (M) svarar ordföranden att frågan om LOV inte är färdigberedd. Majoriteten har en ambition att införa en så kallad kalmarmodell. På fråga från Rolf Wahlberg (M) informerar avdelningschef Thomas Johansson om definitionerna för trygghetsboende respektive seniorboende. Trygghetsboende vänder sig till personer 75 år och äldre, medan seniorboende avser personer 55 år och äldre. Ingen av dessa kategorier av boenden är biståndsbedömda och drivs inte heller av kommunen.

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-26 Tid kl 13.00-16.15 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning 37-54 ande Steve Sjögren (S) ordförande Gunnel Akinder (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Omsorgsnämnden Tid Onsdagen den 21 maj 2014 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 Gruppmöten Majoriteten: måndag 19 maj kl.17:30, omsorgsförvaltningen

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17:00-19:00 Plats Björkhaga samlingssal Påryd Omfattning 23-41 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken 2008-10-07, kl 13.00-17.25 Beslutande Bertil Johnsson (s) ordförande Christer Jonsson (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Leif Urup (s) Milla Dietrichsson (s) Mariann

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter 1(19) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset, Bjuv 13.00-15.00 Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag 2013-10-23 75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 Handlingar Tjänsteskrivelse och förfrågningsunderlag 14 oktober 2013. Bakgrund Valfrihet

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-01-21 Tid 2014-01-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Information om brukarundersökningen

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer