Sammanträdesdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdag 2008-06-26"

Transkript

1 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid kl Plats Magistern Omfattning ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Jean Welander (mp) Gunnel Akinder (s) Jan Petersson (s) Mikael Palmqvist (s) Ginn Berggren Eklund (v) Kerstin Edvinsson (m) Rolf Wahlberg (m) Birgitta Nordlöw (fp) Ruth Pahlm (kd) Ersättare Övriga närvarande Zymer Kuqaj (s) Kerstin Gustafsson (v) Mark Hammar (mp) Marika Danielsson (c) Maria Roos (kd) Lars-Åke Nordin Monica Antonsson Pia Olsson Thomas Johansson Annika Lindquist Cecilia Frid Madelene Eriksson UllaBritt Söderström Birgitta Elfström 91 Kerstin Björklund 91 Inger Hilmansson 91

2 Omsorgsnämnden Sekreterare Agneta Järkelid Justerat Steve Sjögren Ginn Berggren Eklund Ordförande Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2008 intygar:

3 Omsorgsnämnden Distanssupport - Nosilia Representant från Distanssupport i Nybro informerar om Nosilia, ett internetbaserat verktyg som ska fungera som mötesplats för anhörigvårdare och brukare. Man ska också kunna kommunicera med omsorgspersonal och med andra personer som befinner sig i samma situation. Kostnad för kommunen blir kronor per månad. För den enskilde handlar det om dator, webbkamera och internetuppkoppling. Till hösten startar ett försök i Växjö kommun. Eventuellt ska också Linköpings kommun testa Nosilia. 92 Budgetuppföljning efter maj månad 2008 (dnr AO 2008/ ) Handling * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 16 juni Överläggning Budgetprognosen efter maj månad visar att driftbudgeten är i balans. Ruth Pahlm (kd) pekar särskilt på att den enskilt största besparingsposten inom LSS, boende vid Källstorp, har klarats av och framför ett tack till all inblandad personal för resultatet. Omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter maj månad. 93 Nytecknande av hyresavtal inom LSS (dnr AO 2008/ ) Handling * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 13 juni Tre nya fastighetsägare har tillkommit inom LSS. Högkullen AB har från OG Olsson, Nybro, förvärvat fastigheterna Gränden, Fyrklövern, Skogsdal, Källstorp och Solrosen. Hyresavtalen löper som tidigare. Ulf Eliasson har förvärvat Tågabo från Gilbert Magnusson. Ingen förändring avseende hyresavtalet för närvarande. Lars Wärnberg har förvärvat Målartorp, Solrum och Veteby från Gilbert Magnusson. För dessa objekt föreslås ett nytt hyresavtal tecknas för tiden 1 januari december Hyresavtalen är utformade som totalkostnadsavtal, dvs alla kostnader ingår såsom uppvärmning m m. Hyresnivåerna varierar mellan kr och kr per kvadratmeter.

4 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden godkänner nytecknande av redovisade hyresavtal avseende Målartorp, Solrum och Veteby enligt förslaget. 94 Revidering av riktlinjer när Kalmar kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans (dnr AO 2008/ ) Handling * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 16 juni Omsorgsnämnden godkände i maj 2005 Villkor och bilaga till avtal när Kalmar kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans samt Avtal. I samband med omsorgsförvaltningens översyn och utvecklingsarbete av verkställigheten kring personlig assistans har behov uppmärksammats om att revidera dessa villkor och avtal. Utöver vissa redaktionella ändringar har förtydliganden gjorts om vad som gäller vid personlig assistans och bilkörning samt ansvar och skötsel av husdjur. Omsorgsnämnden fastställer Villkor vid anordnande av personlig assistans enligt LSS eller LASS och bilaga till avtal samt Avtal om personlig assistans enligt LSS eller LASS. Därmed upphör tidigare riktlinje att gälla. 95 Ansökan om statsbidrag för anhörigstöd (dnr AO 2008/ ) Handling * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 18 juni Regeringen har beslutat att avsätta 89 miljoner kronor för 2008 för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. I år är målgruppen också anhöriga som vårdar personer med funktionsnedsättning eller långvarigt sjuka. I handlingplanen för Kalmar kommuns del föreslås att pågående verksamhet med närståendeombud ska förlängas för att bygga upp långsiktig planering och hållbar verksamhet. Detta vill förvaltningen göra genom att pröva IT-stöd, bedriva kompetensutveckling och hitta vägar för samverkan med landstinget. I utvecklingen av närståendestödet ingår också fortsatt samverkan med frivilligorganisationer och pensionärsorganisationer. Överläggning Ordföranden Steve Sjögren (s) föreslår att en utvärdering av närståendeombudets verksamhet ska presenteras för nämnden i september. 1:e vice ordföranden Ingegerd Petersson (c) föreslår att den mening i handlingsplanen som anger att Kalmar kommun ska ingå i projekt tillsammans med Växjö kommun och Distanssupport ska tas bort. Proposition Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden i tur och ordning om

5 Omsorgsnämnden nämnden bifaller framförda förslag från ordföranden resp 1:e vice ordföranden. Han finner att nämnden har bifallit förslagen. Omsorgsnämnden ansöker hos Länsstyrelsen om stimulansbidrag för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående i enlighet med reviderad handlingsplan. Utvärdering av närståendeombudets verksamhet ska presenteras vid omsorgsnämndens sammanträde i september. 96 Kommunfullmäktiges budget 2009 samt ekonomisk planering Kommunfullmäktiges handling Budget 2009 Ekonomisk planering har utsänts i de delar som rör omsorgsnämnden. Här framgår bland annat att omsorgsnämndens budget utökas med 19,6 miljoner kronor Förslag till budget för 2009 kommer att tas upp för principdiskussion vid omsorgsnämndens sammanträde i augusti och för beslut i september. 97 Boendeplanering inom verksamhetsområde SoL Omsorgsnämnden återremitterar planeringen för förtydligande av tidsplanen. 98 Förändringar i sjukförsäkringen Riksdagen har den 5 juni 2008 fattat beslut om förändringar i sjukförsäkringen. Syftet är att effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete. Från och med den 1 juli 2008 införs en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för Försäkringskassans prövning av arbetsförmåga. En ettårsgräns för sjukpenning och förlängd sjukpenning införs likaså.

6 Omsorgsnämnden Utredning av eventuell delning av omsorgsnämndens verksamheter - lägesrapport Förvaltningschefen Lars-Åke Nordin lämnar en lägesrapport från utredningen av en eventuell delning av verksamheterna. Arbetet har hittills bestått i redovisning av verksamheter, omfattning, insatser och de olika personkretsarna inom LSS. Socialförvaltningen har redovisat organisation och verksamhet. En beräkning har gjorts av hur många omsorgstagare enligt LSS som även har kontakt med socialförvaltningen. I direktiven anges att förutsättningarna för att överföra hela eller delar av verksamheten till socialförvaltningen ska utredas. Kommande möte kommer att koncentreras på att definiera vad delar av verksamheten innebär. 100 Allmän lägesrapport vad är på gång? Förvaltningschef Lars-Åke Nordin informerar om vad som för närvarande är på gång inom förvaltningen. Utredning om eventuell delning av förvaltningen Budget i balans Omsorgskontoret flyttar upp en våning till plan 4 i mitten av augusti Cecilia Frid har utsetts till verksamhetschef LSS Två boende på Källstorps gruppbostad har beviljats LASS Arbetet med fördjupad samverkan med landstinget har påbörjats Planering av om- och utbyggnadsprogram Revidering av måldokumentet har skjutits upp med anledning av utredningen av en eventuell delning Gemensamt kvalitetsledningssystem i kommunen diskuteras. AID-koder arbetsidentifikation ska införas för alla arbeten/tjänster i kommunen fr o m september Nya föreskrifter avseende Lex Sara

7 Omsorgsnämnden Anmälningsärenden För kännedom anmäls följande ärenden. Remissvar angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård (dnr AO 2008/60 014). Protokoll från sammanträden med Patientnämnden den 22 april, 22 maj och 4 juni Årsredovisning för Stiftelsen Birgitta-gården 2007 (dnr AO 2008/ ). Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2008, 41, angående interpellation om omsorgens bärhjälpsverksamhet. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2008, 43, angående interpellation: Ansöker omsorgsnämnden om det statliga investeringsstödet för äldreboenden? Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2008, 56, angående partimotion (c) om inrättande av dietisttjänst. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2008, 77, angående uppdragsbeskrivning för vård och stöd till personer med psykiskt funktionshinder. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2008, 81, angående ändringar i omsorgstaxan. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2008, 82, angående tillägg till tidigare beslut om avgift för hembesök av distriktssköterska m fl införande av kommunalt högkostnadsskydd. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2008, 83, angående motion från Jonas Lövgren (m) om införande av kommunalt högkostnadsskydd inom hemsjukvården. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2008, 116, angående utredning om ändrad ansvarsfördelning mellan omsorgsnämnden och socialnämnden. Regeringens beslut om delvis omprövning av tidigare beviljat stöd till kompetensutveckling. (dnr AO 2008/ ) Cirkulär 08:45 från Sveriges Kommuner och Landsting Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i kommuner, landsting och regioner.

8 Omsorgsnämnden Tf förvaltningschefen Lars Axelssons beslut om Ändringar i attestantförteckningen 2008 (dnr 2007/ ) Sammanställning av myndighetshandläggarnas delegationsbeslut om insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade under tiden 22 april 26 juni Boendesamordnarens rapport För närvarande råder balans på tillgången av platser inom såväl särskilt boende som korttidsboende. Alla beslut om särskilt boende och korttidsvistelse har kunnat verkställas under månaden. 103 Statistik avseende hemsjukvård I slutet av maj månad var antalet hemsjukvårdspatienter 826 att jämföra med 500 den 1 januari 2008 då hemsjukvården bytte huvudman från landstinget till kommunen. Under månaden har sjuksköterskorna gjort 61 hembesök, arbetsterapeuterna 143 och sjukgymnasterna Sjukfrånvaro och frisknärvaro Sjukfrånvaron fortsätter att ligga under tidigare nivå. Frisknärvaron ligger på samma nivå som genomsnittet i kommunen. 105 Social dokumentation Nya pärmar har tagits fram för den sociala dokumentationen för alla omsorgstagare. Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgsförvaltningen att presentera pärmen vid sammanträdet i augusti.

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-26 Tid kl 13.00-16.15 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning 37-54 ande Steve Sjögren (S) ordförande Gunnel Akinder (S)

Läs mer

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar:

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar: KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-04-20 Tid kl 13.00-15.40 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 43-56 ande Steve Sjögren (S) ordförande Folke Fagerlund (KD) Birgitta Axelsson

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11 Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 1-11 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 21.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Omsorgsnämnden Tid Onsdagen den 21 maj 2014 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 Gruppmöten Majoriteten: måndag 19 maj kl.17:30, omsorgsförvaltningen

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer