Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55"

Transkript

1 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid kl Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning ande Steve Sjögren (S) ordförande Gunnel Akinder (S) Jan Petersson (S) Ginn Berggren Eklund (V) Kerstin Edvinsson (M) Rolf Wahlberg (M) Birgitta Nordlöw (FP) Ruth Pahlm (KD) Therese Wernersson (M) Mark Hammar (MP) Zymer Kuqaj (S) Ersättare Övriga närvarande Ann-Marie Engström (S) Kerstin Gustafsson (V) Lars-Åke Nordin Ingrid Jirsell Simlund 37, Cecilia Frid Christina Erlandsson Thomas Johansson Ingvar Frizell Monica Antonsson Pia Olsson Britt-Marie Håkansson 37 Lena Ekström 41 Eva Andersson 41 Marie Simonsson 41 Eva Nilsson 41 Sekreterare Agneta Järkelid Justerat Steve Sjögren Jan Petersson Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2009 intygar:

2 Omsorgsnämnden Presentation av ett ärendes gång LSS barn Myndighetshandläggare Britt-Marie Håkansson presenterar ett ärendes gång från ansökan till beslut när det gäller insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för barn. Ett ärende kan aktualiseras från vårdnadshavare, anhörig, BUP Söder, barnhabiliteringen, barnkliniken, socialförvaltningen, skolan, personligt ombud, assistansbolag, andra privata aktörer samt från andra kommuner. Ansökan kan göras av vårdnadshavare när barnet är i åldern 0-15 år, Båda vårdnadshavarna ska vara eniga om ansökan. Mellan 15 och 18 års ålder kan den enskilde söka själv om han har förmågan att själv ta ställning (gäller ej boende). Efter 18 års ålder är det personen själv som söker eller god man, förvaltare. De insatser som kan sökas är: råd och stöd (landstinget ansvarar för denna insats), personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar. 38 Budgetuppföljning 2009 (dnr AO 2009/7 042) Handling * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 17 mars En budgetuppföljning efter två månader kan endast beskriva tendenser. En prioritering har dock gjorts utifrån effektiviseringskravet på två plus en procents besparingskrav. Uppdraget att effektivisera motsvarande två procent är genomfört. Den tillkommande procenten återstår. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till ytterligare effektiviseringar om 4,3 miljoner kronor.

3 Omsorgsnämnden Hyresavtal avseende Vasallparken (dnr AO 2009/ ) Handling * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 16 mars Det nya äldreboendet Vasallparken är inflyttningsklart den 1 maj Omsorgsnämnden har tidigare beslutat att teckna hyreskontrakt på 15 år till ett kvadratmeterpris på kronor exklusive effekter av s k Ludvikamoms. Skattemyndigheten har godkänt ansökan från Kalmarhem AB att klassa fastigheten som vårdlokal i sin helhet. Detta innebär att Kalmarhem kan lyfta all ingående moms på byggkostnaderna medan omsorgsförvaltningen inte kan lyfta någon moms. Mot bakgrund av detta har Kalmarhem räknat om kvadratmeterpriset till kronor, vilket innebär en månadshyra om kronor för omsorgstagarna. Nettoeffekten innebär inte några avvikelser från tidigare beräknad kalkyl, utan finansieringen kan ske inom ram och alla kostnader är budgeterade. Däremot önskar nu Kalmarhem AB att omsorgsnämnden ska teckna avtal för 20 år. Överläggning Mot bakgrund av att nämnden tidigare fattat ett principiellt beslut om en maxgräns om 15 år för hyreskontrakt föreslår ordföranden att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att teckna hyresavtal med Kalmarhem AB på 20 år till ett kvadratmeterpris på kronor avseende nytt äldreboende Vasallparken från och med den 1 maj Yttrande över Bo bra hela livet (dnr AO 2009/32 014) Handling * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 25 mars Kalmar kommun är remissinstans för äldredelegationens betänkande Bo bra hela livet. Mark- och planeringsenheten har fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande i samråd med omsorgsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning och samhällsbyggnadskontoret. Ett förslag till yttrande har översänts från mark- och planeringsenheten. Omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden ska ställa sig bakom förslaget med undantag för termen korttidsvård som ersättning för korttidsboende. Som alternativ föreslås exempelvis korttidsvistelse. Förvaltningen anser vidare att minimikraven för trygghetsboende inte

4 Omsorgsnämnden uppfyller de förväntningar som man kan ha på den typen av boendeform. Överläggning Proposition Reservation Under överläggningen framför Kerstin Edvinsson (M) att Alliansens företrädare anser att begreppet korttidsvård ska godkännas. I övrigt ställer de sig bakom omsorgsförvaltningens synpunkter. Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden bifaller förvaltningens förslag i sin helhet eller Alliansens förslag. Han finner att förvaltningens förslag bifalles. Omsorgsnämnden ställer sig bakom omsorgsförvaltningens synpunkter inför upprättande av slutligt förslag till yttrande. Alliansens företrädare, Kerstin Edvinsson (M), Rolf Wahlberg (M), Therese Wernersson (M), Birgitta Nordlöw (FP) och Ruth Pahlm (KD), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 41 Lägesrapport avseende önskad sysselsättningsgrad Personalsekreterarna Lena Ekström och Eva Andersson samt projektledare Marie Simonsson informerar om projektet önskad sysselsättningsgrad. Projektet startade 2006 och är en politiskt prioriterad fråga. Under åren sedan starten har projektet stött på flera svårigheter. Det har bland annat varit svårt att omsätta önskemålen i praktiken. En av orsakerna till detta är att all personal inte behövde ha rörlig tid. Nu inleds steg 2 i projektet. Här deltar Skogsbacka, Smedås, LSS 4, Jungmansgården, Stensberg, Norrlidens hemtjänst och Möregården. Steg 2 genomförs i tre etapper: 1) skapa ekonomisk medvetenhet, 2) införa teknik och 3) börja arbeta. Ekonomisk medvetenhet skapas genom utbildning i bemanningsekonomi. Här får varje arbetsplats ta del av sina siffror var gäller antal tillsvidareanställda, visstidsanställda, timanställda, åldersfördelning, antal heltider och deltider, män och kvinnor.. IT-handläggare Eva Nilsson informerar om verktyget Time-Care. Här kan man lägga in alla beslut om insatser och utifrån detta skapas scheman. Time-Care håller också reda på arbetstiden vilket underlättar kontrollen på årsarbetstiden. Time-Pool kan användas för bokningar. Dessa program är integrerbara med kommunens ekonomi- och lönesystem. Det bokningsprogram som används för närvarande är inte integrerbart på samma sätt. Ordföranden understryker vikten av att de

5 Omsorgsnämnden verktyg/program som vi använder ska vara integrerbara med övriga system.. 42 Redovisning av rehabiliteringsärenden Personalsekreterare Jill Hedlund informerar om rehabkedjan vid sjukskrivningar. Dag 0-90 ska arbetsförmågan undersökas i nuvarande arbete. Dag 91 undersöks arbetsförmågan på förvaltningen. Därefter övervägs omplacering till annat arbete på förvaltningen eller till annat arbete i kommunen. Om omplacering inte är möjlig sägs personen upp. För närvarande är 83 rehabärenden aktuella i omsorgsförvaltningen. 37 personer har tidsbegränsad sjukersättning och 11 har permanent sjukersättning. Två personer har avslutats och två har fått indragen sjukpenning. En person har sjuklön. 43 Allmän lägesrapport Vad är på gång? Aktuella frågor för förvaltningen är: Lars-Åke Nordin slutar sin anställning som omsorgschef vid midsommar och övergår till motsvarande tjänst i Kristianstads kommun. Handlingsplan utformas för de närmaste tre och sex månaderna efter Lars-Åke Nordin slutat i avvaktan på att ny förvaltningschef tillträder. Analys av ekonomi 2009 har påbörjats ytterligare besparing på 1 %. Utredningsuppdraget tjänstemannagruppen har lämnat alla svar. Nu återstår det politiska ställningstagandet. Kalmarhem AB har bjudit in till Vasallparken den 1 april. Implementering av värdegrunden. Eventuellt äldreboende på Varvsholmen. Hemrehabilitering påbörjad i Lindsdal och norra delarna av Kalmar. Hjälpmedelsförrådet visas i samband med nästa sammanträde. Lönesamtalen är klara. 44 Chefsutveckling

6 Omsorgsnämnden Verksamhetschef LSS Cecilia Frid informerar om de chefs- och ledarskapsutbildningar som ges intern och externt. I utbildningen finns fem steg. Steg fyra (UL utvecklande ledarskap) och fem (Utveckling Grupp och Ledare) har tagits fram av försvarsmakten. I princip har alla enhetschefer gått UL. Detta steg grundas på ett bedömningsformulär som var och en får lämna till medarbetare och personal. Utifrån svaren formas en personlig utvecklingsplan. Utbildningen syftar till att chefen/ledaren ska vara ett föredöme, visa personlig omtanke, kunna ge inspiration och motivation. Inom verksamhetsområde LSS och SoL arbetar man aktivt med att följa upp utbildningen på hemmaplan. Det har också varit ett prioriterat område i medarbetarsamtalen för cheferna. Funktionschefen Ingvar Frizell informerar om riktade utbildningar till enhetschefer som PA-funktionen svarar för, t ex. hur man ska arbeta med den nya rehabiliteringsprocessen. När det kommer nya regelsystem utbildas alla som berörs. Rekrytering, disciplinära åtgärder är andra områden för utbildning liksom nyheter inom arbetsrätten. 45 Jämförelser brukarundersökningar Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstads kommuner har jämfört sig med varandra på ett mer eller mindre systematiskt sätt sedan början av 70-talet. Jämförelser har gjorts dels på kommunnivå, dels på verksamhetsnivå. Inom äldre- och handikappomsorgen har jämförelserna under senare år tagit sig allt mer fasta former. Det tydligaste exemplet är Kvalitetsbarometern inom särskilt boende och hemtjänst som sedan 1999 publiceras vart tredje år. Kvalitetsjämförelser görs också av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och socialstyrelsen. Planeringssekreterare Thomas Johansson redovisar en sammanställning av de olika jämförelserna. Brukarnas svar visar på två tydliga förbättringsområden: personkontinuitet samt social samvaro och aktiviteter inklusive inflytande och flexibilitet.

7 Omsorgsnämnden Verksamhetens svar visar bland annat på behov av förbättringar när det gäller personkontinuitet och delaktighet. Personalens kompetens och information ges bättre värden. I syfte att möta förbättringsbehoven har följande åtgärder vidtagits. Utökad kontaktmannatid vilket skapar en viss flexibilitet Satsning på hemrehab Teamorienterad bemanningspersonal Utvecklat kontaktmannaskap genomförandeplan och social dokumentation Timanställningar har minskats med 25 %. 46 Tjänst som utredningssekreterare En tjänst som utredningssekreterare året ut har annonserats externt. Tjänsten ska främst arbeta med att undersöka förutsättningarna för att införa valfrihetssystem enligt LOV (Lag om valfrihetssystem). Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren. Lagen kan tillämpas på äldre- och handikappomsorg och hälso- och sjukvårdstjänster. Efter sedvanligt urvalsförfarande har Caroline Hansén anställts på tjänsten. 47 Boendesamordnarens rapport och omsättning i särskilt boende Det är för närvarande svårt att verkställa beslut om särskilda boenden för äldre. Just nu väntar personer både från korttidsplats och från ordinärt boende på permanent boende för äldre. Korttidsplatserna är ansträngda. Det är också svårt att tillgodose växelboende för närvarande. Det kan komma att bli svårt att undvika sanktionsavgifter. Antal boenden som blivit lediga i februari var 7 för äldre, 12 med demensinriktning och 4 servicelägenheter. 48 Statistik avseende hemsjukvården

8 Omsorgsnämnden Antalet hemsjukvårdspatienter var i februari 827. Akuta hembesök uppgick till 60. Den siffran är tämligen konstant varför verksamhetschefen Christina Erlandsson föreslår att redovisningen av dessa siffror ska göras två gånger per år i fortsättningen, en på våren och en på hösten. Mer information om hemsjukvården kommer att lämnas vid nämndens sammanträde i april då studiebesök ska göras vid hjälpmedelsförrådet. 49 Statistik avseende sjukfrånvaro och frisknärvaro Tillgänglig statistik visar en fortsatt minskning av långtidsfrånvaron. Korttidsfrånvaron är däremot konstant. 50 Anmälningsärenden För kännedom anmäls följande ärenden. Yttrande över Länsstyrelsens rapport rörande Kalmar kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. (Dnr AO 2009/25 014) Socialstyrelsens skrivelse angående statsbidrag till kommunerna för att förbereda sociala insatser i samband med ny vårdreform. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 2 februari 2009, 3, ang Nationell IT-strategi för vård och omsorg. Utdrag ur kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 10 februari 2009, 22, ang utredning om ändrad ansvarsfördelning mellan omsorgsnämnden och socialnämnden. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 23 februari 2009, 19, ang interpellation: Fritt val i omsorgen. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 23 februari 2009, 23, ang avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Protokoll från LSS-rådets sammanträde den 10 februari 2009.

9 Omsorgsnämnden Förvaltningschefens delegationsbeslut den 2 mars 2009 om ändringar i attestantförteckningen (dnr AO 2008/ ) Sammanställning av myndighetshandläggarnas beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade under tiden 25 februari 24 mars Rapport från konferens Gunnel Akinder (S) rapporterar från konferens i Linköping den 24 mars 2007 angående den nya lagen om valfrihet (LOV). Hon träffade då förvaltningens nya utredningssekreterare Caroline Hansén som officiellt börjar den 1 april Caroline ska arbeta med att undersöka förutsättningarna för att införa LOV i Kalmar. 52 Frågor från omsorgstagare Kerstin Edvinsson (M) har fått frågor från en omsorgstagare. Första frågan gäller om det finns en specialiserad grupp som kan tillkallas vid behov av lyft. Svaret är att det är ordinarie personal som sköter detta. Nästa fråga gäller vad omsorgstagaren kan göra när han märker att det finns personal som bara sitter av tiden. Svaret är att prata med berörd enhetschef. 53 Önskemål om sjuksköterska Ruth Pahlm (KD) aktualiserar behov av sjuksköterska med kompetens i demensfrågor inom verksamhetsområde LSS. Verksamhetschef Christina Erlandsson meddelar att en heltidstjänst som sjuksköterska ska utannonseras just för detta ändamål. Annonsen kommer inom kort. Initialt svarar verksamhetsområde LSS för kostnaden därefter övergår det till HSL-enheten.

10 Omsorgsnämnden Rapport från Norrlidshemmet och hemtjänsten i Norrliden Ordföranden rapporterar från besök tillsammans med kommunalrådet Birgitta Elfström (S) på Norrlidshemmet med anledning av oro bland personalen sedan beslutet om flyttning till Vasallparken. Vid samma tillfälle besöktes hemtjänstgruppen Norrliden.

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer