t r e n d r a p p o r t / m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "t r e n d r a p p o r t / m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g"

Transkript

1 t r e n d r a p p o r t / m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g branschfokus: 2012

2 2

3 Innehåll 1. förord Om undersökningen syfte, metod och mål Sammanfattning EXEMPEL PÅ skillnader mellan olika delbranscher Branschens generella utmaningar och affärskritiska processer Vad är affärskritiskt? Ytterligare utmaningar och affärskritiska krav på branschen Hur ser man på sitt nuvarande affärssystem Specifika och funktionella branschkrav på affärssystem Leverantörskrav i samband med upphandling Trender och framtiden för branschen

4 Trendrapport/marknadsundersökning för: Livsmedels- och dryckesindustrin 1. förord Vår framgång som leverantör av affärssystem bygger på att vi lär oss våra kunders verksamhet och förstår deras situation. Vi har låtit intervjua ett stort antal företrädare för livsmedels- och dryckesindustrin. Syftet var att få en mer strukturerad och samlad bild av vad som i nuläget upplevs som affärskritiskt och varför. Vi ville också få en bild av de viktigaste omvärldsfaktorerna och trenderna. Sammantaget ska informationen ge oss ännu bättre förutsättningar när det gäller att erbjuda affärssystemlösningar som speglar branschens behov. Vi kallar det Foodware Intelligence. De viktigaste frågorna som vi har fått svar på är: Vilka är branschens generella affärsutmaningar och vad är affärskritiskt i de olika processerna? Hur ser företagen på sina nuvarande affärssystem och vilka branschspecifika krav vill man kunna ställa på ett affärssystem? Vilka trender gäller/är på väg inom branschen och hur kommer de att påverka behovet av framtida system? Tanken är att ge en fördjupad beskrivning över branschens prioriteringar och utmaningar inom ramen för användande och val av affärssystem. 2. Om undersökningen syfte, metod och mål Metod och genomförande: Trend- och branschfokus istone har med hjälp av konsultföretaget PDC Sweden AB och intervjubolaget IMRI genomfört en marknadsundersökning hos ledande befattningar (CIO/IT-chef, CFO/ekonomichef, produktions- och logistikchefer) vilka representerar företag inom livsmedelsbranschen. Totalt genomfördes 82 telefonintervjuer. Svarsfrekvensen var 66%. Frågeupplägget bestod av en kombination av fasta och öppna frågor. Utöver detta har även ett antal kvalitativa intervjuer genomförts. Undersökningen följer ESOMARS riktlinjer för hantering av individdata och sekretess. Resultat redovisas i sin helhet (med bas alla). Urval och avgränsning Urvalet är framtaget från utvalda branschkoder (SNI-koder) med spridning på företag och befattningsinnehavare CFO/ekonomichef, CIO/IT-chef, logistik- och produktionschefer. Frågestruktur Undersökningen har inriktat sig på att ta reda på hur företag i livsmedelsbranschen ser på följande: a) Hur upplever företagen att deras befintliga affärssystem stödjer verksamheten? b) Typiska affärskritiska processer i branschen. c) Vilka krav ställer branschföreträdarna på funktioner och affärsstöd, och vilka krav ställer man på sina leverantörer? d) Trender och utveckling inom branschen samt synen på hur dessa kommer att påverka kraven på affärssystem. 4

5 3. Sammanfattning Bransch- och affärskritiska faktorer Företagen önskar systemstöd för bland annat nedanstående områden: Spårbarhet genom hela Supply Chain, från leverantör och egen produktion till kund. Prognoshantering, sälj- och verksamhetsplanering samt lönsamhetsoptimering av råvara. Produktionsstyrning för optimering av trånga sektorer och sekvensering för att minimera ställtiden. Lagerstyrningsprinciper som gör det möjligt att effektivt styra lagernivåer. Flexibla principer för produktkalkylering, varukostnad och lagervärdering. Pris- och rabattmodeller som kan hantera flera rabattnivåer samt tidsbestämda kampanj- och aktivitetsrabatter. Enkel hantering av produktinformation, sortimenten blir allt mer omfattande och produktlivscyklerna kortare. Användarvänliga gränssnitt där det är enkelt att navigera i systemet och lätt att få ut den rapportering som efterfrågas. Generella faktorer Ett affärssystem ska ha integrerade funktioner anpassade för verksamheten. Systemet måste vara användarvänligt så att användarna kan nyttja systemets funktioner enkelt och intuitivt. Leverantören av affärssystem måste vara erfaren och kunnig samt ha en god förståelse och kunskap om branschen. 5

6 EXEMPEL PÅ skillnader mellan olika delbranscher Samlingsnamnet livsmedelsbranschen inkluderar tillverkande och distribuerande företag inom bland annat livsmedelsindustri, slakterier, bagerier, mejerier, dryckesframställning, socker/ konfektyr med flera. Det som är gemensamt för de bolag vi intervjuat är att de framställer, producerar och säljer varor och produkter inom ovan nämnda branscher. Varje delbransch inom Livsmedelsindustri & dryckesframställning är unik och har sina specifika utmaningar. Exempel på detta är slakteri- och mejerinäringen. Slakterinäringen har bland annat en s.k. omvänd produktionsprocess där varan utgörs av djurkroppen som kommer i ett helt stycke och som sedan styckas upp i delar. Produktionsmaskinerna måste vara anpassade för att ta emot styckade delar från djurkropp som omöjligt kan vara identiska i form och storlek (kycklingben, filéer etc.). Mejerier med flera, har sina specifika krav på hållbarhet och bäst före-datum hos varje enhet i produktionen, där man dessutom ofta arbetar med sammanslagning av olika råvaror vid produktion av en ny vara. Det ska vara möjligt att spåra de olika råvarorna i den sammanslagna produkten hela vägen till distributör och handlare. 5. Branschens generella utmaningar och affärskritiska processer 5.1. Vad är affärskritiskt? Det som branschföreträdarna generellt lyfter fram som affärskritiskt är: Optimering av råvarornas utnyttjade För de flesta branscher inom livsmedelsindustrin är graden av råvaruutnyttjande avgörande för lönsamheten. Det kan handla om att välja vilka produkter som ska tillverkas, att ha kontroll på hållbarheten, ha ett högt utbyte i förädlingsprocessen samt att undvika överlager av kostsamma råvaror. Ökade krav på produktsäkerhet, certifierade produkter och spårbarhet För varje år ökar kraven på produktsäkerhet och i dagens växande konkurrens kan brister i produktsäkerheten vara förödande. En allt tydligare trend är att antalet olika certifieringar och märkningar ökar. Sammantaget innebär det att kraven på spårbarhet successivt blir allt högre. Bredare sortiment med kortare produktlivscykler De senaste åren har sortimenten exploderat och nya produktvarianter, innovationer och förpackningar lanseras kontinuerligt, ofta med kortare livstid än tidigare. Det ställer krav på styrning i hela försörjningskedjan för att undvika alltför höga varulager och möjliggöra en effektiv produktion. Krav på en rationell hantering av artikelinformation blir allt viktigare i takt med större sortiment. Ytterligare en tillkommande trend som påverkar sortimentsbredden är det ökade antalet egna märken. Nya kundstrukturer Från att ha varit ett fåtal svenska kedjor inom detaljhandeln har nya aktörer etablerat sig. Servicehandeln har också tagit steget in mot livsmedel. Förhandlingar sker centralt mot grossistledet, medan restaurang- och storhushåll har både central och lokal försäljning. Möjligheterna att effektivt kunna hantera pris- och rabattstrukturer mot alltmer komplexa kund- och artikelstrukturer blir allt viktigare. Även här tillkommer problematiken med egna varor till samma kund som köper varumärkesprodukterna. Affärsuppföljning Tempot i dagens affärsverksamhet har ökat och information är en extrem färskvara. Det räcker inte längre att ha tillgång till månadsrapporter för ekonomi och försäljning. För att fatta affärsriktiga beslut idag behövs dagsaktuell information om: Hur går kampanjerna? Vad har kunderna köpt? Vilka rabatter har de fått? Vilka produkter är lönsamma? Har vi produkter som riskerar att passera bäst-före-datum? 6

7 5.2. Ytterligare utmaningar och affärskritiska krav på branschen Vi på istone ser att våra kunder inom livsmedelsindustrin lever i en föränderlig omvärld där tempot och kraven på effektiva processer ständigt ökar. Så här kommenterar Janne Selldén några av de aktuella utmaningarna för livsmedelsbranschen: Det man kan se är att livsmedelsbranschen sakta närmar sig läkemedelsbranschens krav på spårbarhet, både ur ett produktsäkerhets- och certifieringsperspektiv. De företag som t.ex. valt att ha en BRC-certifiering har tydliga krav att snabbt kunna spåra alla leveranser tre år tillbaka i tiden. En process, som blir allt viktigare, är sälj- och verksamhetsplanering där man aktivt arbetar med efterfrågan och tillgång för att optimera lönsamheten, det handlar om att hitta en balans mellan att planera utifrån prognoser och parera mot de verkliga behoven. Historiskt sett har mycket av beslutsfattandet inom livsmedelsbranschen varit erfarenhetsbaserat, men i takt med bredare sortiment, kortare produktlivscykler, varierande råvarupriser och komplexare marknad är behovet av snabb och strukturerad information allt viktigare. Information är färskvara och passerar snabbt bäst före-datum. Janne Selldén är en av istones konsulter med djup erfarenhet från livsmedelsindustrin där han verkat de senaste tio åren. 7

8 6. Hur ser man på sitt nuvarande affärssystem Hur pass nöjd är man med sitt nuvarande affärssystem? Endast 20% av företagen är mycket nöjda med företagets nuvarande affärssystem. De som har ett äldre, icke komplett affärssystem är i regel mindre nöjda jämfört med de som har ett modernare helintegrerat affärssystem. Det är vanligt med önskemål om mer användarvänliga affärssystem, med bättre branschanpassning och funktionalitet. Det ska vara lättare att få ut anpassade rapporter etc. Ett komplett integrerat affärssystem som inkluderar alla affärsprocesser är något de flesta ser som mycket viktigt. I huvudsak är det samma faktorer som lyfts fram som upplevda fördelar med nuvarande affärssystem (om det finns något), och som upplevda nackdelar vid avsaknad av det. Många system är bra på indata medan få system hanterar utrapportering av data på ett flexibelt och användarvänligt sätt. En vanlig erfarenhet är att flertalet affärssystem är bra på och kan hantera indata men att det finns mycket att förbättra när det gäller utdata och rapporter. Många användare upplever att de inte får ut önskvärda och anpassade rapporter eller att det är för krångligt och krävs IT-konsulter för att möjliggöra detta. Andra viktiga kriterier har varit: Branschanpassat. Helintegrerat, eller möjligt att utveckla så att det omfattar hela verksamheten. Funktionellt och användarvänligt. Att leverantören har en god kunskap kring branschspecifika krav. Skäl att byta verksamhetssystem är (förutom organisationsförändringar) främst för att få ett komplett och integrerat system, anpassat efter verksamheten. 8

9 7. Specifika och funktionella branschkrav på affärssystem När vi viktar kraven på affärssystem som branschen ställer, ser vi inte oväntat ett tydligt samband med branschens affärskritiska processer. Det handlar om stöd för spårbarhet inom produktion, möjlighet till avancerade pris- och rabattmodeller samt optimering av råvaruutnyttjande. I övrigt efterfrågas funktioner för enkel rapportframtagning och användarvänligt gränssnitt. Några citat från intervjuerna: Arkitekturen; det ska vara byggt så att man kan bygga och förändra utan att det påverkar hela systemet. Flexibilitet, kunskap, integreringsmöjligheter är viktiga. Kunden ska själv kunna gå in och göra ändringar när behov uppstår. Viktigt att inlärningen går så snabbt som möjligt dvs att konsulterna är tillgängliga och kan hjälpa till. Systemen är ofta bra på inrapportering av data men brister ofta när det gäller anpassning och rapportering av data. FRÅGA: Hur viktiga är olika branschspecifika krav? Att affärssystemet har funktionalitet för affärskritiska branschkrav, tex spårbarhet i produktionen. Enkelt att ta fram anpassade rapporter avseende ekonomi och verksamhetsuppföljning. Användarvänligt gränssnitt (Windows-baserat, webb-baserat). Att affärssystemet kan hantera avancerade och komplexa pris- och rabattmodeller. Att affärssystemet ger möjlighet att optimera råvaruutnyttjandet och flaskhalsar i produktionen. Att affärssystemet kan hantera olika principer för produktkalkylering och lagervärdering. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Inte alls viktigt Vet ej / ej svar 9

10 8. Leverantörskrav i samband med upphandling En branschkunnig och erfaren systemleverantör, som dessutom är stark och långsiktig, är ett viktigt kriterium i samband med upphandling av affärssystem. Sammanfattningsvis ser vi att stort branschkunnande, lång erfarenhet och långsiktighet där man vet att både leverantör och system finns kvar på marknaden i många år är mycket viktigt. Pris och implementeringstid är viktigt i kombination med andra uppfyllda krav. FRÅGA: Bedömer du att ni på ert företag skulle vara beredda att förändra principerna för styrning, planering och uppföljning för att erhålla en bättre helhetslösning? Ja (70%) Nej (20%) Bas: samtliga (82 st) Vet ej / ej svar (10%) istones kommentar: Det finns många vägval när ett företag ser över sitt affärssystem och användningen av detta. Det handlar om att värdera förutsättningar, fördelar och risker så att man skapar en tydlig strategisk plan för företagets affärskritiska system. istones konsulter har en unik inblick i och kunskap om livsmedelsindustrin i Sverige och Norden. Tillsammans med våra kunder har vi analyserat behoven, implementerat affärssystem och utvecklat kundernas processer under många år. Vi har stor respekt för livsmedelsindustrins specifika krav och utmaningar, samtidigt som vi med vår erfarenhet ser att best practice från andra branscher kan användas och effektivisera många arbetsuppgifter och rutiner. FRÅGA: Vilka är de viktigaste kraven på en leverantör av affärssystem. Att leverantören är stark och långsiktig samt har hög kompetens och bra resurser. Branschkunnande och stor erfarenhet (generellt). Konkurrenskraftigt pris och ej för lång implementationstid. Att leverantören kan hjälpa till i analys- och förstudiefas. Att leverantören har branscherfarenhet och kan lämna referenser (referens-case). 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Inte alls viktigt Vet ej / ej svar 10

11 9. Trender och framtiden för branschen Företrädare för livsmedelsbranschen tycks vara överens om att framtida prissättning och marginaler på producerade varor kommer att påverkas av hård konkurrens, det globala råvaruutbudet samt utvecklingen av världsmarknadspriserna. Men branschen påverkas även av politiska och andra samhällsintressen som i sin tur kan förändra prissättning och marginal. Politiska krav och utmaningar, påverkas av omvärldens nyttosyn : Man kan ta 20 kronor för 1 liter vatten, men måste ta under 10 kronor för 1 liter mjölk. Vi ser en trend mot närproducerat och ekologiskt, att få fram ekologiska kött- och charkprodukter (utan förlust). Sammantaget märker vi att livsmedelsindustrin går mot en snabbare produktuveckling med nya smaker, produkter, förpackningar och volymer. Spårbarhet, miljökrav och andra märkningar Krav på spårbarhet och transparens genom hela produktionskedjan och vidare ut i distributörsledet kommer att bli ännu viktigare. Olika former av märkningar som exempelvis KRAV, närproducerat, rättvisemärkt mm förväntas tillta. Nya/förändrade strukturer Branschen ser redan idag nya och/eller förändrade strukturer mellan producent, grossist, leverantör och kund. Ett exempel är vertikal integration mellan leverantörer och kunder, och mellan producent och leverantör. Ständig effektivisering Ständig effektivisering och kortare time to market, ställer stora krav på snabb omställning och flexibilitet i affärssystemen. Utvecklingen går mot mer kundanpassade lösningar, krav på högre flexibilitet. 11

12 Livsmedel är vår hemmaplan Våra 400 affärskonsulter har, tillsammans med våra 30 specialister, arbetat med affärssystem inom livsmedelsbranschen i över 15 år. Vi har stor respekt för livsmedelsindustrins specifika krav och utmaningar. Genom att koppla ihop vår branscherfarenhet med vår djupa kunskap om affärssystem och dess tillämpning, hjälper vi våra kunder i branschen att öka styrning och kontroll av bland annat: Produktsäkerhet Leveranssäkerhet Produktlönsamhet Vi hanterar branschspecifika krav som råvaruoptimering, spårbarhet, flexibel produktkalkylering och enhetshantering allt i en komplett och integrerad affärssystemslösning. Genom våra drygt 20 kunder i livsmedelsbranschen har vi byggt upp en gedigen erfarenhetsbank som du kan dra nytta av. Kort sagt: Livsmedel är vår hemmaplan. Tel: +46 (0)

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag Bison är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora kunder inom handels-, grossist- och postorderverksamhet. Bison riktar sig främst till er som ser era affärsprocesser och systemstödet för

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Branschledande affärslösningar. fashion

Branschledande affärslösningar. fashion Branschledande affärslösningar fashion bransch konfektion arbetskläder skor sportartiklar hattar väskor accessoarer textilier artiklar i många, många varianter det är glädjen men också den unika utmaningen

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 Målsättning Ökad kundnöjdhet Effektivare samtal Ökad försäljning Målsättning Verksamhet Modeller och verktyg Processer, roller och organisation

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid.

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid. End to end Top to bottom o 16 550:- eller 500:- i manaden * o Tva kvalitetsmarken, ett kampanjpris. Komplett affarssystem i ny servermiljo. De små och medelstora företagens tillväxt är inte självklar.

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

tractechnology Företagspresentation October 30-2005 1

tractechnology Företagspresentation October 30-2005 1 tractechnology Företagspresentation October 30-2005 1 Om TracTechnology Grundat 2002 Omsättning 2MSEK (2004) 5 anställda (December 2005) Noterat på Aktietorget December 2005 Kontor i Stockholm (Wennergren

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Jag har en dröm 41 Jag har en idé 42 Jag har ett mål 45 Jag har en plan 46 Framgång genom att ifrågasätta 47 Avstå och tappa inte fokus!

Jag har en dröm 41 Jag har en idé 42 Jag har ett mål 45 Jag har en plan 46 Framgång genom att ifrågasätta 47 Avstå och tappa inte fokus! Innehåll Författarporträtt 10 Några inledande ord 12 Block 1 Omvänd trendspaning 15 1 En modevärld i förändring 17 1900 1909 Korsettens sorti 18 1910 1919 Krig och mode 19 1920 1929 Njutning 20 1930 1939

Läs mer

HARMONI SATT I SYSTEM

HARMONI SATT I SYSTEM HARMONI SATT I SYSTEM VÅR ENKLA FORMEL FÖR TRYGGA KUNDER 1+2=3+4 123 Du söker trygghet och harmoni, spänning kan du få på annat håll. Om man tänker på att ett byte av affärssystem är ett nästan lika stort

Läs mer

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens!

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! RELEX SCM-seminarium 2014 Michael Falck E-post: michael.falck@relexsolutions.com Telefon: +358 44 5520 860 Adress: Gjuterivägen 27, Helsingfors

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem Introduktion till Winbas Att byta affärssystem En hjälp på vägen, för dig som skall byta affärssysstem Att byta affärssystem är ingen lätt uppgift. Det är både dyrt och omständigt och du får inga direkta

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Introduktion till Winbas. studievägledning

Introduktion till Winbas. studievägledning Introduktion till Winbas studievägledning Innehållsförteckning 1 STUDIEVÄGLEDNING... 3 1.1 OLIKA KATEGORIER AV AFFÄRSSYSTEM... 3 2 VARFÖR WINBAS AFFÄRSSYSTEM?... 4 2.1 PUBLIKATIONER... 4 2.2 LOGISTIK I

Läs mer

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att: Checklista för små och medelstora företag: Vad krävs av mitt företag för att efterleva de europeiska principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel? Hur implementerar

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er För Soliditets högprioriterade kunder Det här kan vi erbjuda er 2 Du är högprioriterad och får därför högre service Att ditt företag valt Soliditet betyder mycket för oss, och det vill vi gärna visa. Du

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Whitepaper 13.5.2014 1 Hur organisera varustyrningen för bästa effekt? Författare: Johanna Småros, Tuomo Pesonen, Johan Haataja, Michael Falck Vi får ofta frågor om vilka resurser, vilken kompetens och

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Individuella förpackningslösningar

Individuella förpackningslösningar Individuella förpackningslösningar BK PAC ett kundnära företag Med kompetens, engagemang och pålitlighet levererar vi individuella förpackningslösningar med bästa totalekonomi vår företagspolicy. Kompetens

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne för detalj- och dagligvaruhandeln SoftOnes affärssystem är utvecklat

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Case: AB Karl Hedin - Bygghandel Projektledare: Robin Eriksson robin.eriksson@abkarlhedin.se Presentation 1. Kort företagsfakta 2. Bakgrund 3. Varför

Läs mer

Affärssystem i Sverige

Affärssystem i Sverige Affärssystem i Sverige En oberoende analys av den svenska marknaden för affärssystem Strategier, leverantörer och system, fakta och tal, bransch- och partneraspekter, verksamhetsprocesser, kostnadsaspekter,

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING

ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING ett system som kontrollerar Huvuduppgiften för ALEX är att beräkna och föreslå vad som skall levereras vid varje givet tillfälle. Förslagen

Läs mer

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Få branscher utvecklas i samma takt som detaljhandeln. Trender kommer och går, internationella aktörer etablerar

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering?

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Undersökning 2 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos?

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Undersökning 3 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey

Läs mer

Korrekt information om produkter är en förutsättning för e-handeln. NEA 2014-12-03 Annika Krafve GS1 Sweden

Korrekt information om produkter är en förutsättning för e-handeln. NEA 2014-12-03 Annika Krafve GS1 Sweden Korrekt information om produkter är en förutsättning för e-handeln NEA 2014-12-03 Annika Krafve GS1 Sweden Vi brinner för en gemensam standard Ett annat exempel Europa Storlek 37.5 Kina Storlek 38 UK Storlek

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln. Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln. Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort Produktkort bakgrund I projektet ville man utveckla leverantörernas

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne för hantverkare SoftOnes affärssystem är utvecklat särskilt för att

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer