Inköpsprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inköpsprocessen 2007-12-04"

Transkript

1 Inköpsprocessen

2 Inköpsenhetens huvudprocesser Inköpsprocessen Strategiskt Inköp Taktiskt Inköp Operativt Inköp Varugruppstrategiprocessen pphandling och avrop på ramavtalsprocessen Lokalförsörjningsprocessen Avropsprocessen Varugruppstrategier Avtal Avrop Leverans Besparingar Inköpsenhetens processer för strategiskt-, taktiskt- och operationellt inköp! 2

3 Vad omfattar processen pphandling och avrop på ramavtal inom SV/FM pphandling över 8 basbelopp Tecknande av leveransavtal på befintliga ramavtal Leveransavrop av IT-produkter (som ej täcks av e-beställ) 3

4 Processägande inom Inköpsavdelningen Inköps olika områden - Inköpsnivåer uvudprocesser Nyckeldokument Strategiskt inköp Varugruppstrategiprocessen Varugruppsstrategier Dokumentägare: Varugruppsansvariga Taktiskt Inköp pphandlingsprocessen Diverse dokument Lokalförsörjningsprocessen Operativt Inköp Avropsprocessen (via ebeställ) 4

5 Processbeskrivning Symboler 1.10 änvisa till befintligt leverans-, avropsavtal Aktiviteter Aktivitet som höjer värdet på det som levererats som insats till processen. Aktiviteten bidrar till att uppfylla processens mål. : : : I: Roller och ansvar uvudansvarig (): Personen som är ytterst ansvarig, säger stopp/gå och har vetorätt. Varje aktivitet/beslut kan bara ha ett "". tförare (): Person(er) som utför en uppgift/aktivitet onsulteras (): Person som skall involveras före beslut fattas eller aktivitet genomförs. Två-vägs kommunikation. Informeras (I): Person som behöver bli informerad efter beslut eller genomförd aktivitet En-vägs kommunikation. Flaskhals Ett specifikt område i processen där arbetet går trögt, stoppas upp eller kostar mycket i tid i förhållande till resultatets värde. Avstämning Avstämningspunkt En punkt i processen som kan iakttas och mätas för att säkra progress i arbetet. 5

6 pphandlingsprocessen, övergripande pphandling- och avrop på ramavtalsprocessen (avser uphhandling > 8 basbelopp) LO 0. Behov 1. Behovsanalys 2. Förfrågan* 3.tvärdering 4. Avtal 5. Förvaltning uvudansvarig: und till Inköpsenheten uvudansvarig: Inköpsenheten uvudansvarig: Inköpsenheten uvudansvarig: Inköpsenheten uvudansvarig: Inköpsenheten uvudansvarig: Inköpsenheten tförare: und till Inköpsenheten Input: Verksamhetsstrategier (t ex ITstrategi) Personalorganisationer / MBL Behov - Volym - etc.v Output: Avrops- / pphandlingsbegäran tförare: Inköpsenheten tillsammans med kund Input: pphandlingseller avropsbegäran Output: ravspecifikation Tidsplan tförare: Inköpsenheten tillsammans med kund Input: ravspecifikation Tidplan Output: Inhämtade anbud alt avropssvar Sändlista Avropsförfrågan alt. Förfrågningsunderlag Annons Diarienummer tförare: Inköpsenheten tillsammans med kund Input: Inhämtade anbud alt avropssvar Sändlista Avropsförfrågan alt. Förfrågningsunderlag Annons Diarienummer Output: tvald leverantör Tilldelningsbeslut tförare: Inköpsenheten Input: Avtal / Ramavtal Avropssvar /Anbud Förfrågningsunderlag Tilldelningsbeslut Output: Tecknat avtal ommunicerat avtal till organisation Notis om avtal på inköpsportal tförare: Inköpsenheten Input: Tecknat avtal Output: Avslutat avtal alternativt förlängt avtal 6

7 pphandling och avrop från ramavtal Öppen-, Förenklad upphandling Steg 0: Behov e-beställ Avropsbegäran Avropsförfrågan D0: Avropsbegäran Verksamhetspåkallat behov om upphandling t ex via inköpssamordnare pphandling Inköpspåkallat behov om upphandling t ex via varugruppsteam 0.1 Sammanställa pphandlings begäran D1: pphandlingsbegäran 7

8 pphandling och avrop från ramavtal Öppen-, Förenklad upphandling Steg 1: Behovsanalys änvisa till e- Beställ, andra inköpssystem eller till relevant VGansvarig för hjälp 1.5 änvisa till gällande ramavtal eller hjälp till med avrop 1.6 änvisa till befintligt leverans-, avropsavtal Avropsprocessen Avropsprocessen Avropsprocessen Ja : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare Ja : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare Ja : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare Nej Nej Nej Finns produkt/ tjänster i ebeställ? an avrop göras direkt från ramavtal? Existerar Leverans-/ avropsavtal? D0: Avropsbegäran 1.1 Ta emot upphandlings- /avropsbegäran Avropa.nu Avtalsregister 1.2 Fastställa förutsättningar för avrop/ upphandling 1.3 tse handläggare Ja Finns avtal? Avst Registrera ärende 1.12 Sammanställa kravspecifikation : Strategisk ink. : Strategisk ink. : Beställare 1.14 Distribuera kravspecifikation på remiss (gäller endast upphandling inom FM) : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare : RD D2: ravspecifikation D1: pphandlingsbegäran : Inköps adm. : Inköps adm. : Inköps adm. : Inköps adm. 1.7 Beslut om start upphandling : Inköps chef : Inköps chef I: Strategisk inköpare 1.8 Förfrågan om ytterligare regioner (eller myndigheter) vill medverka i upphandlingen Nej 1.9 Sammanställning av upphandlings behov/-volym : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare 1.10 Fastställa upphandlingsform 1.13 Sammanställa tidplan : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare : Beställare D3: Tidplan : Inköps adm : Inköps chef : Varugruppsansvarig I: Beställare : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare : Regional inköps samordnare : Strategisk ink. : Strategisk ink. : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 8

9 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Öppen-, Förenklad upphandling Steg 1: Behovsanalys Behovsanalys Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller 1.1 Ta emot upphandlings- /avropsbegäran 1.2 Fastställa förutsättningar för avrop/upphandling Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Inköpsjurist Övriga 1.3 tse handläggare 1.4 änvisa till e-beställ, andra inköpssystem, eller till relevant VG-ansvarig för hjälp 1.5 änvisa till gällande ramavtal eller till hjälp med avrop 1.6 änvisa till befintligt leveransavropsavtal 1.7 Beslut om start upphandling 1.8 Förfrågan om ytterligare regioner (eller myndigheters) medverkan I upphandlingen 1.9 Sammasntällning av upphandlingsbehov/-volym 1.10 Fastställa upphandlingsform 1.11 Registrera upphandlingsärende 1.12 Sammanställa kravspecifikation tillsammans med kund I I 1.13 Sammanställa tidplan 1.14 Distribuera kravspecifikation på remiss (gäller FM) (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 9

10 pphandling och avrop från ramavtal Öppen-, Förenklad upphandling Steg 2: Förfrågan Avropsförfrågan Avst Skapa avropsförfrågan : Strategisk ink. : Strategisk ink. Diarienummer D5: Avropsförfrågan 2.2 Sammanställa behöriga leverantörer enligt ramavtal : Strategisk ink. : Strategisk ink. 2.3 Avstämning med beställare : Strategisk ink. : Strategisk ink. : Beställare 2.4 Distribuera avropsförfrågan och skapa sändlista : Strategisk ink. : Strategisk ink. D8: Sändlista D1: ravspecifikation D2: Tidsplan Typ av förfrågan? Avropsförfrågan pphandling 2.9 Distribuera eventuella förtydliganden : Ink adm 2.10 Mottaga frågor och distribuera svar : Strat ink pphandlingssystem 2.11 Mottaga anbud alt avropssvar : Ink adm Inhämtade anbud alt. avropssvar pphandling Avst. 2 D4: tvärderings -kriterier (/Modell) 2.5 Skapa förfrågningsunderlag : Strategisk ink : Strategisk ink : Beställare, Varugruppsteam Diarienummer D6: Förfrågnings -underlag 2.6 Skapa och publicera annons : Strategisk ink. : Strategisk ink. 2.7 Inköpschef undertecknar förfrågningsunderlag : Strategisk ink. : Inköps chef D7: Annons 2.8 Distribuera förfrågningsunde rlag och skapa sändlista : Strategisk ink : Inköps adm. D8: Sändlista nderlag från regionerna Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 10

11 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Öppen-, Förenklad upphandling Steg 2: Förfrågan Förfrågan Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Övriga 2.1 Skapa avropsförfrågan 2.2 Sammanställa behöriga leverantörer enligt ramavtal 2.3 Avstämning med beställare 2.4 Distribuera avropsförfrågan och skapa sändlista 2.5 Skapa förfrågningsunderlag 2.6 Skapa och publicera annons 2.7 Distribuera förfrågningsunderlag och skapa sändlista 2.8 Skapa sändlista 2.9 Distribuera eventuella förtydligande 2.10 Mottaga frågor och distribuera svar 2.11 Mottaga anbud alt. avropssvar (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 11

12 pphandling och avrop från ramavtal Öppen-, Förenklad upphandling Steg 3: tvärdering Avropsförfrågan D9: Öppningsprotokoll 3.8 Skapa utvärderings protokoll : Strat.ink : Strat.ink D11: tvärderings - protokoll Inhämtat Avropssvar 3.1 Skapa öppningsprotokoll : Strategisk inköpare : Strat.ink. 3.2 Distribuera avropssvar till arbetsgrupp : Strat.ink : Strat.ink 3.3 Avstämning med arbetsgrupp : Strat.ink : Strat.ink 3.4 ontroll att produkt/ tjänst finns på ramavtal : Strat.ink : Strat.ink 3.5 Eventuell Begäran om komplettering : Strat.ink : Strat.ink 3.6 Första kvalificering/ urval av leverantörer. : Strat ink 3.7 tvärdering av produkt/ tjänst prestanda : Strat.ink : xx Ja Nej rävs utvärderingsprotokoll 3.9 Val av leverantör : Strat.ink : Strat.ink : Beställare, tvald leverantör Inhämtade anbud pphandling 3.10 Skapa öppningsprotokoll : Strat ink 3.11 valificering /tvärdering av anbud : Strat ink : VG-team, Beställare, D9: Öppningsprotokoll 3.12 Begäran om eventuell komplettering : Strat ink 3.13 Avstämning med arbetsgrupp : Strat ink : Arbets grupp 3.14 Poängsättning av anbudsvar : Strat ink : Arbetsgrupp D4: tvärderingskriterier 3.15 Sammanställning av anbudssvar : Strat ink D10: Sammanställning av anbudssvar Innebär avtalet personalpåverkan Ja Nej 3.16 Information till fackförening enlig 38 : Strat ink : Fackliga företrädare I: Inköps chef 3.17 Fastställa tilldelningsbeslut : Strat ink, Ink chef : Beställare 3.18 tfärda tilldelningsbeslut : Strat ink D12: Tilldelningbeslut Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 12

13 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Öppen-, Förenklad upphandling Steg 3: tvärdering Behovsanalys 3.1 Skapa öppningsprotokoll 3.2 Distribuera avropssvar till arbetsgrupp 3.3 Avstämning med arbetsgrupp 3.4 ontroll att produkt/tjänst finns på ramavtal 3.5 Eventuell begäran om komplettering 3.6 Första kvalificering/urval av leverantörer 3.7 tvärdering av produkt/tjänsts prestanda 3.8 Skapa utvärderingsprotokoll Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare och ytterligare en person måste närvara vid anbudsöppningen (Aktiviteten tillämpas ej för konsultavrop) Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Beställare : Arbetsgrupp Varugruppansvarig/-team Regional inköpssamordnare Inköpsjurist Övriga : Nyttjare 3.9 Information till fackförening 3.10 Skapa öppningsprotokoll 3.11 valificering/tvärdering av anbud 3.12 Begäran om ev. komplettering 3.13 Avstämning med arbetsgrupp 3.14 Poängsättning av anbudssvar 3.15 Sammanställning av anbudssvar 3.16 Information till fackförening 3.17 Fastställa tilldelningsbeslut Gäller endast vid upphandling som har personalpåverkan : Arbetsgrupp : Arbetsgrupp : Fackliga företrädare 3.18 tfärda tilldelningsbeslut (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : : uvudansvarig för för aktiviteten : : tförare av av aktiviteten : : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om om (efter) beslut 13

14 pphandling och avrop från ramavtal Öppen-, Förenklad upphandling Steg 4: Avtal Avropsförfrågan D13: Beslutsprotokoll D14: Leveransavtal Avtal / Ramavtal Avst. 3 Avropssvar Avropsförfrågan 4.1 Villkors precisering : Strat ink : Inköps jurist pphandling 4.2 pprättande av beslutsprotokoll : Strat ink 4.3 Tecknande av leveransavtal, avropsavtal, avrop : Strat ink Ink chef I: Beställare 4.4 Återkoppling till icke utvalda leverantörer : Strat ink 4.10 Diarieläggning och arkivering : Strategisk inköpare : Inköps administratör 4.11 ommunicera avtal intern SV/FM Tecknat avtal (obs! Tre olika typer) ommunicerat avtal till organisation Avst. 3 D15: Avtal : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare : Beställare Anbud Tilldelningsbeslut Förfrågningsunderlag 4.5 Skapa avtalsutkast : Start ink : Strat ink 10 dagar överprövningstid enligt LO 4.6 Avstämning med arbetsgrupp : Strat ink : Arbetsgrupp, Nej VG-team Överprövning? Ja 4.7 Teckna avtal. : Strat ink., Inköps chef 4.9 Prövning av Länsrätten 4.8 Efterannonsering : Strat ink 4.12 Säkerställa produktblad i e- Beställ och information på inköpsportal : Strategisk inköpare : Inköps administratör Notis om avtal på inköpsportalen och i e-beställ : Strategisk ink. : Strategisk ink., Inköps jurist Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 14

15 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Öppen-, Förenklad upphandling Steg 4: Avtal Behovsanalys Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Övriga 4.1 Villkorsprecisering 4.2 pprättande av beslutsprotokoll 4.3 Tecknande av leveransavtal, avropsavtal, avtal 4.4 Återkoppling till icke utvalda leverantörer Avser endast vissa varugrupper (ifrågasatt av arbetsgruppen) (vad ingår?) I 4.5 Skapa avtalsutkast 4.6 Avstämning med arbetsgrupp : Arbetsgrupp 4.7 Teckna avtal I 4.8 Efterannonsering (4.9 Prövning av länsrätten) 4.10 Diarieläggning och arkivering 4.11 ommunicera avtal intern SV/FM 4.12 Säkerställa att produktblad i e-beställ och information på inköpsportal (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 15

16 pphandling och avrop från ramavtal Öppen-, Förenklad upphandling Steg 5: Förvaltning Förhandling (pris, omfattning, förlängning) 5.7 Avsluta samarbete / vite /skadestånd Avslutat avtal D16: Leveranskontrollsprotokoll (avser endast vissa varugrupper) D18: ppföljningsprotokoll Ja : Ink chef : Beställare, Ink chef, Ink samord. Ink jur. : Ink chef Avslutat avtal Tecknat avtal 5.1 ppstartsmöte med avtalad leverantör : Beställare, Leverantör, Beslutade uppföljningskriterier ppstart leverans 5.2 nderhålla rätt information i e-beställ : Strat ink, Ink Adm D17: Leveransgodkännande 5.3 Avstämning leveranskvalitet jfrt avtalad kvalitet : Beställare, Ink samordnare Ekonomisk uppföljning 5.4 Avstämning med avtalad leverantör : Strat ink : Beställare, Ink controller I: Ink chef Nej Förekommer avtalsavvikelser? 5.6 Avstämning inför avtalsperiodens slut : Strat ink, : Beställare, Ink. samordnare I: Ink samordnare Förlängning samarbete? Förlängt avtal Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 16

17 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Öppen-, Förenklad upphandling Steg 5: Förvaltning Behovsanalys Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Övriga 5.1 ppstartsmöte med avtalad leverantör : Leverantör 5.2 nderhålla rätt information I e-beställ 5.3 Avstämning leveranskvalitet jfrt avtalad kvalitet 5.4 Avstämning med avtalad leverantör I 5.5 Vid behov förhandling (pris, omfattning, förlängning) 5.6 Avstämning inför avtalsperiods slut I 5.7 Avsluta samarbete / Vite / Skadestånd etc.. (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 17

18 Beskrivning av möten i pphandlingsprocessen Möte: Fastställa tilldelningsbeslut Syftet med mötet Syftet med mötet är att besluta om vilken/vilka anbud som ska antas i en upphandling. Tilldelningsbeslutet ska undertecknas. Agenda 1. Genomgång och presentation av upphandlingen 2. Förslag till beslut 3. Beslut Input och leverabler Input till mötet: tvärderingskriterier (D3) ravspecifikation (D1) Inhämtade anbudssvar Sammanställning av anbudssvar (D10) Output (leverabler) från mötet ndertecknat beslut Deltagare och tidpunkt När I process-steg 3 och enligt fastställd tidsplan (snarast efter genomförd utvärdering) Deltagare Strategisk inköpare Inköpschef Beställare (i förekommande fall) 18

19 Beskrivning av möten i pphandlingsprocessen Möte: ppstartsmöte med leverantör Syftet med mötet - Överlämning från inköpsprocessen till den operativa processen. - Säkra leveranssyfte - ppstart Agenda Input och leverabler Deltagare och tidpunkt 1. Presentation av projektteam eller liknande. 2. Presentation av avtalet / avropsavtalet / leveransavtalet / avropet. 3. Detaljering av; - kontaktpersoner - leveransplan - leveranskontroller - arbetsfördelning - eskaleringsrutiner - in- och utfasning leverantör - avstämnings-/arbetsmöten, milstenar. 4. ebeställ. Input till mötet: Avtal/avropsavtal/leveransavtal/avrop. Output (leverabler) från mötet Detaljplan. När En vecka efter avtalstecknande ( normalfallet). Vem Ansvarig för avtal Inköpsenheten. Strategisk inköpare från relevant VG (om ej samma som ovan). Projektledare (SV/FM). Ev övrig projektmedlem (SV/FM). Beställare el beställarrepresentant (SV/FM). Ansvarig avtal leverantören. Projektledare leverantören. Ev övrig projektmedlem leverantören. 19

20 pphandling och avrop från ramavtal Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 0: Behov e-beställ Verksamhetspåkallat behov om upphandling t ex via inköpssamordnare pphandling Inköpspåkallat behov om upphandling t ex via varugruppsteam 0.1 Sammanställa pphandlings begäran D1: pphandlingsbegäran 20

21 pphandling och avrop från ramavtal Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 1: Behovsanalys Avropa.nu D0: Avropsbegäran Avtalsregister 1.1 Ta emot upphandlings- /avropsbegäran 1.2 Fastställa förutsättningar för avrop/ upphandling Avst Registrera upphandlingsärende 1.9 Sammanställa kravspecifikation tillsammans med kund : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare 1.11 Distribuera kravspecifikation på remiss (gäller främst FM) : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare D2: ravspecifikation D1: pphandlingsbegäran : Inköps administratör : Inköps administratör : Inköps administratör : Inköps administratör : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare 1.10 Sammanställa tidplan : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare D3: Tidplan 1.3 tse handläggare 1.4 Besluta om start upphanling 1.5 Förfrågan om ytterligare regioner (eller myndigheter) vill medverka i upphandlingen 1.6 Sammanställning av upphandlings behov/-volym 1.7 Fastställa upphandlingsform : Inköps administratör : Inköps chef : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 21

22 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 1: Behovsanalys Behovsanalys Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller 1.1 Ta emot upphandlings- /avropsbegäran 1.2 Fastställa förutsättningar för avrop/upphandling Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Inköpsjurist Övriga 1.3 tse handläggare 1.4 Beslut om start upphandling 1.5 Förfrågan om ytterligare regioner (eller myndigheters) medverkan I upphandlingen 1.6 Sammasntällning av upphandlingsbehov/-volym 1.7 Fastställa upphandlingsform 1.8 Registrera upphandlingsärende 1.9 Sammanställa kravspecifikation tillsammans med kund I I 1.10 Sammanställa tidplan 1.11 Distribuera kravspecifikation på remiss (gäller FM) (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 22

23 pphandling och avrop från ramavtal Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 2: Förfrågan Allego (eller likvärdigt upphandlingssystem) D7: Annons D8: Sändlista D4: tvärderings -kriterier (/Modell) 2.1 Skapa inbjudan till anbudsansökan D1: ravspecifikation Diarienummer 2.2 Skapa och publicera annons : Strat.ink. : Strat.ink. 2.4 Inköpschef undertecknar inbjudan till anbudsansökan :. :. 2.5 Distribuera inbjudan till anbudsansökan och skapa sändlista : Strat.ink. : Ink.adm. 2.6 Distribuera eventuella förtydliganden : Strat.ink. : Ink.adm. 2.7 Mottaga frågor och distribuera svar : Strat.ink. : Strat.ink. 2.8 Mottaga anbudsansökan : Strat.ink. : Ink.adm. D2: Tidsplan : Strategisk inköpare : Strat.ink. Inbjudan til anbudsansökan 2.3 Skapa förfrågnings underlag nderlag från regionerna : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare Avst. 2 Inhämtade anbud 2.9 Skapa öppningsprotokoll : Strat.ink : Strat ink 2.10 valificering /tvärdering av anbudsansökan : Strat ink 2.11 Begäran om eventuell komplettering : Strat ink 2.12 Avstämning med arbetsgrupp : Arbetsgrupp 2.13 Distribuera förfrågnings underlag : Ink.adm Mottaga frågor och distribuera svar : Strat ink 2.15 Distribuera eventuella förtydligand en : Ink adm 2.16 Mottaga anbud : Ink adm. Öppningsprotokoll D9: Öppningsprotokoll Sändlista Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 23

24 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 2: Förfrågan Förfrågan Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Övriga 2.1 Skapa avropsförfrågan 2.2 Skapa och publicera annons 2.3 Skapa förfrågningsunderlag 2.4 Inköpschef undertecknar inbjudan till anbudsansökan 2.5 Distribuera avropsförfrågan och skapa sändlista 2.6 Distribuera eventuella förtydligande 2.7 Mottaga frågor och distribuera svar 2.8 Mottaga anbud alt. avropssvar 2.9 Skapa öppningsprotokoll 2.10 valificering/tvärdering av anbudsansökan 2.11 Eventuell begäran om komplettering 2.12 Avstämning med arbetsgrupp 2.13 Distribuera förfrågningsunderlag och skapa sändlista 2.14 Distribuera förfrågningsunderlag 2.15 Distribuera eventuella förtydliganden Strategisk inköpare och ytterligare en person måste närvara vid anbudsöppningen : Arbetsgrupp 2.16 Mottaga anbud (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : : uvudansvarig för för aktiviteten : : tförare av av aktiviteten : : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 24

25 pphandling och avrop från ramavtal Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 3: tvärdering Information till fackförening enlig Leverantörspresentation Öppningsprotokoll : Strategisk inköpare : Leverantör 3.2 Förhandling med leverantör (-er) : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare I: Inköps chef 3.3 Val av leverantör : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare : Beställare I: Inköpschef Ja Innebär avtalet personal påverkan : Strat ink : Fackliga företrädare Nej 3.5 Fastställa tilldelningsbeslut öpare : Inköps chef 3.6 ommunicera Tilldelningsbeslut : Strategisk inköpare : Inköps administratör D12: Tilldelningbeslut Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 25

26 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 3: tvärdering Behovsanalys 3.1 Leverantörspresentation 3.2 Förhandling med leverantör (-er) Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef I Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugruppansvarig/-team Regional inköpssamordnare Övriga : Leverantör 3.3 Val av leverantör I 3.4 Information till fackförening Gäller endast vid upphandling som har personalpåverkan : Fackliga företrädare 3.5 Fastställa tilldelningsbeslut 3.6 ommunicera tilldelningsbeslut (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : : uvudansvarig för för aktiviteten : : tförare av av aktiviteten : : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 26

27 pphandling och avrop från ramavtal Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 4: Avtal Diarieläggning och arkivering Tecknat avtal (obs! Tre olika typer) Avst. 3 D15: Avtal : Strategisk inköpare : Inköps administratör Anbud 4.1 Skapa avtalsutkast 4.2 Avstämning med arbetsgrupp 4.3 Teckna avtal 4.4 Efterannonsering 4.6 ommunicera avtal intern SV/FM ommunicerat avtal till organisation Förfrågningsunderlag : Strat.inköpare : Strat.inköpare : Strat.inköpare : Strat.inköpare : Strat.inköpare : Strat.inköpare, Inköps chef : Strat.inköpare : Strat.inköpare : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare : Beställare Tilldelningsbeslut 10 dagar överprövningstid enligt LO Nej Överprövning? Ja 4.8 Prövning av Länsrätten : Strat.inköpare : Strat.inköpare 4.7 Säkerställa produktblad i e- Beställ och information på inköpsportal : Strategisk inköpare : Inköps administratör Notis om avtal på inköpsportalen och i e-beställ Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 27

28 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 4: Avtal Behovsanalys Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Övriga 4.1 Skapa avtalsutkast 4.2 Avstämning med arbetsgrupp : Arbetsgrupp 4.3 Teckna avtal I 4.4 Efterannonsering 4.5 Diarieläggning och arkivering 4.6 ommunicera avtal intern SV/FM 4.7 Säkerställa att produktblad i e-beställ och information på inköpsportal 4.8 Prövning av länsrätten (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 28

29 pphandling och avrop från ramavtal Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 5: Förvaltning Förhandling (pris, omfattning, förlängning) 5.7 Avsluta samarbete / vite /skadestånd Avslutat avtal D16: Leveranskontrollsprotokoll (avser endast vissa varugrupper) D18: ppföljningsprotokoll Ja : Ink chef : Beställare, Ink chef, Ink samord. Ink jur. : Ink chef Avslutat avtal Tecknat avtal 5.1 ppstartsmöte med avtalad leverantör : Beställare, Leverantör, Beslutade uppföljningskriterier ppstart leverans 5.2 nderhålla rätt information i e-beställ : Strategisk ink : Strategisk ink., Inköps adm D17: Leveransgodkännande 5.3 Avstämning leveranskvalitet jfrt avtalad kvalitet : Beställare, Inköps samordnare Ekonomisk uppföljning 5.4 Avstämning med avtalad leverantör Nej Förekommer avtalsavvikelser? : Strat ink : Beställare, Inköps controller I: Inköps chef 5.6 Avstämning inför avtalsperiodens slut : Strat ink, : Beställare, Ink. samordnare I: Ink samordnare Förlängning samarbete? Förlängt avtal Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 29

30 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 5: Förvaltning Behovsanalys Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Övriga 5.1 ppstartsmöte med avtalad leverantör : Leverantör 5.2 nderhålla rätt information I e-beställ 5.3 Avstämning leveranskvalitet jfrt avtalad kvalitet 5.4 Avstämning med avtalad leverantör I 5.5 Vid behov förhandling (pris, omfattning, förlängning) 5.6 Avstämning inför avtalsperiods slut I 5.7 Avsluta samarbete / Vite / Skadestånd etc.. (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 30

31 Övergripande beskrivning av Teknisk utvärdering (1) 0. Behov (2) 1. Teknisk test 2. Teknisk rekommendation 3. PMS-test uvudansvarig: Strategisk inköpare uvudansvarig: Strategisk inköpare uvudansvarig: Strategisk inköpare uvudansvarig: Strategisk inköpare tförare: Se upphandlingsprocessen tförare: lientenheten Wcertifiering tförare: lientenheten Wcertifiering tförare: lientenheten Wcertifiering Input: ravspecifikation tvärderingskriterier (/modell) Inhämtade avropssvar Input: Första urval av produkter /leverantörer (aktivitet 3.6 i pphandlinsgprocessen) Input: tvärderingsprotokoll (tekniska delar) Input: Sammanställning över leverantörer som ej klarat teknisk och ergonomisk test Testfallsbeskrivning Output: Första urval av produkter /leverantörer (aktivitet 3.6 i pphandlinsgprocessen) Output: tvärderingsprotokoll (tekniska delar) Output: Sammanställning över leverantörer som ej klarat teknisk och ergonomisk test Testfallsbeskrivning Output: Tekniskt utvärderingsresultat ommentar: (1): Denna beskrivning avser endast den del av teknisk utvärdering som initieras av pphandlingsprocessen. (2): Input (Behov av Teknisk tvärdering) kan likställas med aktivitet 3.6 i pphandlingsprocessen 31

32 Teknisk tvärdering Steg 0: Behov pphandlingsprocessen, Steg 1 Behovsanalys 1.13 Sammanställning kravspecifikation 1.10 Distribuera kravspecifikation på remiss D1: ravspecifikation pphandlingsprocessen, Steg 3 tvärdering Inhämtat Avropssvar 3.6 Första kvalificering/ urval av produkter 3.7 tvärdering av produkt/ tjänst prestanda tvärderings -kriterier (/Modell) Teknisk utvärdering (Steg 3.7 i pphandlingsprocessen) 1. Teknisk test 2. Teknisk rekommen dation 3. PMStest Tekniks tvärdering motsvarar processteg 3.7 i pphandlingsprocessen. Medarbetare från IT deltager också i aktivitet 1.13 och 3.6 i denna process. 32

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Public Procurement Service www.procurement.se

Public Procurement Service www.procurement.se Public Procurement Service Internutbildning Utbildningsprogram Vårt utbildningsprogram anpassas helt enligt de förutsättningar Ni själva sätter upp för respektive kurs. Skulle Ni vilja ändra på innehåll

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

SKL Kommentus AB. Sinikka Suutari. Upphandlingskonsult

SKL Kommentus AB. Sinikka Suutari. Upphandlingskonsult Sinikka Suutari Upphandlingskonsult Avropsordningar för matchning av behov och tillgång 1. Parallella avropsordningar 2. Rangordning med alternativa svarstider 3. Rangordning på produktnivå 4. Avrop enligt

Läs mer

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 1 Sammanfattningsvis Lönsamma offentliga affärer kräver - Aktiv dialog mellan upphandlingarna i oskarpt

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB,

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB, DIARIENUMMER 08-3333 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST DATUM Catharina Öberg 5 november 2008 Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Översättningstjänster,

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Stiftelsen NUDU KommITS 2003

Stiftelsen NUDU KommITS 2003 Stiftelsen NUDU KommITS 2003 NUDU Nätverket för dialog och utveckling i upphandlingsfrågor Startades av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenskt Näringsliv Syfte att skapa gemensamma förutsättningar

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun.

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Datum Sida 10-02-22 1(8) Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Den kommunala upphandlingen regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunstyrelsen har 2007-10-09, beslutat att till ansvariga

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns.

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns. Sidan 1 av 10 Regler för inköp vid Mälardalens högskola Beslutad av förvaltningschef 2013-11-18 1. Inledning Alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom statlig verksamhet styrs av lag (2007:1091)om

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Upphandling inom Skatteverket 2012

Upphandling inom Skatteverket 2012 Upphandling inom Skatteverket 2012 20121004 Agenda Organisation Riktlinje Kategoristyrning Upphandling Förebyggande skatteinformation Skatteverket Vår vision är ett samhälle där alla gör rätt för sig Tar

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Inköps- och upphandlingsrutiner

Inköps- och upphandlingsrutiner Revisionsrapport* Inköps- och upphandlingsrutiner Landstinget Halland 10 oktober 2007 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Innehållsförteckning Anbudsförfrågan... 3 1 Allmän information... 3 1.1 Om SMHI... 3 1.2 Om denna upphandling... 3 1.3 Dokumentation... 4 2 Administrativa

Läs mer

Förstudie DANTE 2008-01-15

Förstudie DANTE 2008-01-15 Förstudie DANTE 2008-01-15 Agenda Introduktion av VERVA Inledning Förstudie DANTE Förstudiens slutsatser (Paus) Ramavtal och Avropsprocess Tidplan Diskussion (Lunch) Verva IT-ramavtal för offentlig förvaltning

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Processkartläggning INKA-projektet Inköpsstöd för Arbetsförmedlingen inklusive upphandling

Processkartläggning INKA-projektet Inköpsstöd för Arbetsförmedlingen inklusive upphandling IT-avdelningen 2008-02-18 Utgåva 0.9 Processkartläggning INKA-projektet Inköpsstöd för Arbetsförmedlingen inklusive upphandling 2 (85) Innehållsförteckning PROCESSANALYS MED MODELLERING... 3 ARBETSMETODIK...

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Upphandlingshandledning Norsjö kommun

Upphandlingshandledning Norsjö kommun Upphandlingshandledning Norsjö kommun Reviderad: 2013-05-08 Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-06-11 Innehållsförteckning 1. VAD ÄR UPPHANDLING?... 3 2. INKÖPSORGANISATION I NORSJÖ KOMMUN... 4 2.1. Upphandlande

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

INBJUDAN till samordnad upphandling - Eldningsolja i bulkleverans

INBJUDAN till samordnad upphandling - Eldningsolja i bulkleverans Till Upphandlingsansvarig Eldningsolja INBJUDAN till samordnad upphandling - Eldningsolja i bulkleverans Flertalet som arbetar med offentlig upphandling känner till Colligio AB som bildades 2008, då under

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad Beslut av rektor 2006-05-17, reviderad 2006-08-10, 2007-08-06, 2007-10-22, 2008-02-19 2009-03-31, 2010-02-17, 2010-10-25, 2010-12-01 samt 2013-01-09.

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upphandlings- och inköpspolicy för Emmaboda kommunkoncernen... 1 Anvisningar till

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Kontantkort för offentlig sektor. Seminarium 2 februari 2010

Kontantkort för offentlig sektor. Seminarium 2 februari 2010 Kontantkort för offentlig sektor Seminarium 2 februari 2010 Agenda 9.30 12.00 9.30 10.15 Riksgälden informerar om Upphandlingen Ramavtalet och avropsavtal 10.15 10.30 Paus Avropsförfrågan avropsdokument

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION 5 Förvaltningar 5 Brukare 5 Beställare 5 Inköpssamordnare 5 Beslutsattestant

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Denna föreskrift får tillämpas på handlingar som tillkommit vid upphandling från och med den 1 januari 1995. Umeå universitets Upphandlingspolicy:

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer