KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13"

Transkript

1 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012 för Tanums Bostäder AB 49 Årsredovisning 2012 för Tanums Hamnar AB 50 Årsredovisning 2012 för Rambo AB 51 Årsredovisning 2012 för Fyrbodals kommunalförbund 52 Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet orra Bohuslän 53 Slutredovisning av projekt 70010, spolvattenrening till vattenverket 54 Val av ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Mikael Westlund (S) 55 Val av ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter Gerd Melin (S) 56 Val av ny andre vice ordförande i kommunstyrelsen efter Gerd Melin (S) 57 Val av ny ordinarie ledamot tillika ordförande i valnämnden efter Stefan Edlund (C) 58 Medborgarförslag om överbliven mat till behövande

2 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(21) Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede den 13 maj 2013, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Ida Aronsson Hammar, kanslichef Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Ingela Andersson och Rolf Hermansson Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 20 maj 2013, klockan Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... / Anders Johansson Fogelmark / Justeringsman /Ingela Andersson/ / Rolf Hermansson/ BEVIS OM ASLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift...

3 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 3(21) Kf 45 Laga ordning Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

4 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 4(21) Kf / Ks Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 Kommunens revisorer har den 25 april 2013 inkommit med revisionsberättelse för kommunens räkenskaper för år Revisorerna har granskat räkenskaperna och nämndernas verksamhet samt verksamheten i Bostäder AB, Tanums Hamnar AB och Rambo AB genom utsedda lekmannarevisorer i dessa bolag. Revisorerna bedömer att resultatet i årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat. Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2012 godkänns. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Yrkanden Paul Carlsson (FP) föreslår bifall till beredningsförslaget Clas-Åke Sörkvist (C) föreslår bifall till beredningsförslaget Lennart Larson (M) föreslår bifall till beredningsförslaget Gerd Melin (S) föreslår bifall till beredningsförslaget Yttranden Ronny Larsson (S) yttrar sig Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet, och att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

5 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 5(21) Kf / Ks Bokslut 2012 för Tanums kommun Kommunstyrelsen överlämnar genom bokslut och sammanställd årsredovisning sin redovisning för 2012 till kommunfullmäktige. Vid behandlingen av årsredovisning och bokslut ska kommunfullmäktige fatta beslut om eventuella justeringar av nämndernas balanserade resultat. Kommunstyrelsens hantering av ärendet Yrkanden Gerd Melin (S) föreslår att vid fastställande av kompletteringsbudgeten 2013 diskutera avsättning av medel från 2012 års överskott till verksamhetsutvecklande arbete. sgång Efter avslutad överläggning frågar ordförande på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Gerd Melins tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens förslag den 24 april 2013, 84 Yrkanden Clas-Åke Sörkvist (C) föreslår bifall till beredningsförslaget Gerd Melin (S) föreslår bifall till beredningsförslaget Lennart Larson (M) föreslår bifall till beredningsförslaget Alf Jonasson (S) föreslår bifall till beredningsförslaget Roger Wallentin (C) föreslår bifall till beredningsförslaget Paul Carlsson (FP) föreslår bifall till beredningsförslaget Michael Halvarsson (MVT) föreslår bifall till beredningsförslaget Yttranden Ronny Larsson (S) yttrar sig Siv Bergström (MVT) yttrar sig Forts.

6 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 6(21) Kf / Ks Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att nämndernas balanserade överskott balanseras i ny räkning år 2013, bilaga, att fastställa resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse för år 2012, och att vid fastställande av kompletteringsbudgeten 2013 diskutera avsättning av medel från 2012 års överskott till verksamhetsutvecklande arbete.

7 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 7(21) Kf / Ks Årsredovisning 2012 för Tanums Bostäder AB Tanums Bostäder AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Årsredovisningen behandlades vid Tanums Bostäders styrelsemöte den 18 mars 2013 och fastställdes vid bolagsstämman den 15 april Kommunstyrelsens förslag den 24 april 2013, 85 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga årsredovisningen och revisionsberättelse 2012 för Tanums Bostäder AB till handlingarna.

8 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 8(21) Kf / Ks Årsredovisning 2012 för Tanums Hamnar AB Tanums Hamnar AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Årsredovisningen behandlades vid Tanums Hamnars styrelsemöte den 25 mars 2013 och fastställdes vid årsstämman den 15 april Kommunstyrelsens förslag den 24 april 2013, 86 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för Tanums Hamnar AB till handlingarna.

9 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 9(21) Kf / Ks Årsredovisning 2012 för Rambo AB Rambo AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Årsredovisningen behandlades vid styrelsemöte i Rambo AB den 15 mars Bolagsstämma i Rambo AB hålls den 6 maj i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman instruktion att rösta för: att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden godkänns och fastställs med däri intagna resultat och balansräkningar att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar att disponibla vinstmedel disponeras enligt styrelsens förslag Kommunstyrelsens förslag den 24 april 2013, 87 Yrkanden Hans Schub (M) föreslår bifall till beredningsförslaget. Yttranden Lars Olrog (M) yttrar sig. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att i övrigt lägga årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för Rambo AB till handlingarna.

10 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 10(21) Kf Ks Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2012 Fyrbodals kommunalförbund har den 25 mars 2013 inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets revisorer meddelar i revisionsberättelse per den 28 februari 2013 att kommunalförbundets verksamhet har granskats för räkenskapsåret Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kommunstyrelsens förslag den 24 april 2013, 88 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2012, och att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

11 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 11(21) Kf / Ks Samordningsförbundet orra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse 2012 Samordningsförbundet orra Bohuslän har den 3 april 2013 inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsen ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunstyrelsens förslag den 24 april 2013, 89 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna upprättad årsredovisning för 2012, och att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

12 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 12(21) Kf / Ks Slutredovisning av projekt 70010, spolvattenrening till vattenverket Tekniska nämnden anslog tkr till projektet Spolvattenrening i investeringsbudget Pengarna fördelades ur ramanslaget som kommunfullmäktige beslutat om. Bakgrund I ett av reningsstegen på Tanumshedes vattenverk genomgår vattnet ett av tio parallella sandfilter. Innan vattnet filtreras tillsätts en fällningskemikalie som gör att små partiklar i vattnet klumpar ihop sig och fastnar i filtren. Med jämna mellanrum spolas filtren för att de partiklar som fastnat i dem ska avlägsnas. Relativt stora mängder spolvatten åtgår varje dygn. För att få ut så stor kapacitet som möjligt ur vattenverket så är avsikten att kunna återföra så mycket av spolvattnet som möjligt till processen. Det har tidigare funnits en flotationsrening för spolvattnet på Tanumshedes vattenverk. Under flera år har den fungerat dåligt, trots återkommande lagningar. Under längre tider har den varit helt ur bruk, vilket gjort att en stor mängd vatten gått till spillo som spolvatten och inte kunnat renas och distribueras. Därför togs beslut om att investera i en lamellseparator för att rena spolvattnet. Genomförande och resultat Vattenverket har byggts ut för att få plats med lamellseparatorn, den har installerats och nödvändiga installationer av rör, el m.m. har gjorts. Spolvatten från både sandfilter och kolfilter, samt det första filtratet (som inte är helt rent) leds numera till lamellseparatorn, varefter det renade vattnet leds tillbaka till processen och slammet leds till avloppet. Sedan lamellseparatorn installerats och trimmats in så har spolvattenförlusten vid vattenverket varit 2-3 % under normala förhållanden. Detta kan jämföras med en spolvattenförlust på 30-40% när det inte fanns någon spolvattenrening, och en nästan lika hög förlust när flotationsreningen var i bruk. Den nya spolvattenreningen möjliggör att utav de maximalt ca 5400 m 3 vatten per dygn som kan ledas till vattenverket så kan ca 5200 m 3 gå vidare från verket som rent dricksvatten. Detta kan jämföras med 3900 m 3 som var den maximala mängd renvatten som verket kunde producera när det inte fanns någon fungerande spolvattenrening, och ca 4000 m 3 när flotationsreningen var i bruk. De angivna värdena förutsätter att det råder optimala förhållanden i övrigt. forts.

13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 13(21) Kf / Ks Projektets ekonomi I ett första skede upphandlades lamellseparator och ombyggnad som en totalentreprenad. Endast ett anbud inkom, på ca tkr. Upphandlingen avbröts och projektet delades i flera delar. Tekniska nämnden har under projektets gång informerats om att projektets kostnader kommer att överstiga budget, och i andra projekt har medvetet sparats pengar för att kunna täcka underskottet i detta projekt. Budgeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Underskott kr 0 kr kr 0 kr kr Tekniska nämndens behandling av ärendet Tekniska nämnden beslutade den 21 mars 2013, 43, att för sin del godkänna slutredovisningen, att föra över kr från projekt (Reinvesteringar verk), kr från projekt (Pumpstationer) och kr från projekt (Vattenförsörjning) för att täcka underskottet, och att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. Ekonomikontorets granskning Ekonomikontoret har granskat slutredovisningen och meddelar att Slutredovisning överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. För att täcka investeringsprojektets underskott överförs kr från projekt 70002, Reinvestering AVR, samt kr från projekt 70003, Pumpstationer och kr från projekt 70012, Vattenförsörjning. Kommunstyrelsens förslag den 24 april 2013, 90 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna slutredovisningen, och att föra över kr från projekt (Reinvesteringar verk), kr från projekt (Pumpstationer) och kr från projekt (Vattenförsörjning) för att täcka underskottet.

14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 14(21) Kf Ks Val av ny ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden efter Mikael Westlund (S) Mikael Westlund (S) har avflyttat från kommunen och får då lämna sitt uppdrag som ersättare i miljö-och byggnadsnämnden. Valberedningens presidiums förslag den 25 april 2013, 4 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mikael Westlund (S) från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden att till ny ersättare i miljö-och byggnadsnämnden utse Jan Andersson (S) för resterande del av mandatperioden

15 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 15(21) Kf Ks Val av ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter Gerd Melin (S) Gerd Melin (S) har i skrivelse den 23 april 2013 avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen från den 1 juli 2013 Valberedningens presidiums förslag den 25 april 2013, 5 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Gerd Melin (S) från uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen från den 1 juli 2013 att till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen utse iklas Berglund (S) från den 1 juli 2013 för resterande del av mandatperioden att till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Gerd Melin (S) från den 1 juli 2013 för resterande del av mandatperioden

16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 16(21) Kf Ks Val av ny andre vice ordförande i kommunstyrelsen efter Gerd Melin (S) Gerd Melin (S) har i skrivelse den 23 april 2013 avsagt sig uppdraget som andre vice ordförande i kommunstyrelsen från den 1 juli 2013 Valberedningens presidiums förslag den 25 april 2013, 6 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Gerd Melin (S) från uppdraget som andre vice ordförande i kommunstyrelsen från den 1 juli 2013 att till ny andre vice ordförande i kommunstyrelsen utse Eva Lott Andersson (S) från den 1 juli 2013 för resterande del av mandatperioden.

17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 17(21) Kf Ks Val av ny ordinarie ledamot tillika ordförande i Valnämnden efter Stefan Edlund (C) Stefan Edlund (C) har i skrivelse den 5 maj 2013 avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot tillika ordförande i valnämnden. Valberedningens presidiums förslag den 6 maj 2013, 7. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Stefan Edlund (C) från uppdraget som ordinarie ledamot tillika ordförande i valnämnden att till ny ordinarie ledamot tillika ordförande i valnämnden utse Ann-Marie Olofsson (C) för resterande del av mandatperioden

18 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 18(21) Kf / Ks Medborgarförslag om överbliven mat till behövande Linn Öhman har den 26 april 2013 inkommit med medborgarförslag om uppsamling av överbliven mat till behövande. Medborgarförslaget, bilaga. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget ska beredas och beslutas av omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att översända medborgarförslaget till omsorgsnämnden för beredning och beslut.

19 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 19(21) ärvaroförteckning KOMMUFULLMÄKTIGES SAMMATRÄDE den 13 maj 2013 Sid 1 Valperiod Omröstningar (uppdaterad ) AM ärvaro Ja ej Avst. Ja ej Avst. Ja ej Avst. ORDIARIE (C) Centerpartiet (11) Clas-Åke Sörkvist Magnus Aronsson Ann-Marie Olofsson Lars Olrog Björn Christiansson - Kajsa Mattsson Roger Wallentin Rune Hermansson Astrid Helgesson Rolf Hermansson Karl-Erik Hansson Henrik Martinsson Jan Qvillby Martin Alfredsson Berit Karlsson Linda Hermansson Roger Jodensvi ORDIARIE (M) Moderata Samlingspartiet (10) Liselotte Broberg Lennart Larson Anders Johansson Fogelmark Eva-Lena Sundås Hans Schub Theresia ilsson - Allan Strandberg - Agne Andrésen Helen Blad - Inga-Lill Olsson - ERSÄTTARE Lars Wennerås Alf Johansson Jan Karlsson Bo Andersson Ulf Andersson ORDIARIE (FP) Folkpartiet liberalerna (5) Benny Svensson

20 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 20(21) Paul Carlsson Harriet Larsson Larsåsen Lotta Toreld Jan Olsson - ERSÄTTARE Lennart Stjern Eva Hansson Ann-Helen Danielsson

21 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 21(21) ärvaroförteckning KOMMUFULLMÄKTIGES SAMMATRÄDE den 13 maj 2013 Valperiod Omröstningar Sid 2 AM ärvaro Ja ej Avst. Ja ej Avst. Ja ej Avst. ORDIARIE (KD) Kristdemokraterna (1) Berndt Hansson - ERSÄTTARE Birgitta Sahlin Kjell-Erik Odelius ORDIARIE (S) Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (8) Gerd Melin Eva-Lott Andersson iklas Berglund Ingela Andersson Ronny Larsson Ingrid Almqvist Alf Jonasson Helena Östlund ERSÄTTARE Mats Lindström Lisbeth Axelsson Johansson Kristoffer Eriksson Lena ilsson ORDIARIE (MVT) Miljö- och Vänsterlistan i Tanum (5) Siv Bergström Louise Thunström - Håkan Elg Hanna Macke Linda ovén ERSÄTTARE Michael Halvarsson Per Danielsson Ellinor Elnadotter ORDIARIE (SD) Sverigedemokraterna (1) Kristoffer Ohlsson ERSÄTTARE Lars-Erik Borg SUMMA

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(26) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-09-12 59. Laga ordning 60. Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 av Curt Bohlins Fastighetsförvaltning AB 61. Kommuninvest ekonomisk förening Förtydligat

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 2011.0197-976 Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 2011.0208-976 Ks 134 Årsredovisning och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 16 maj 2013, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 2006.620-332 Ks 127 Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar 2007.215-543 Ks 128 Förslag till justering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer