KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98 Kommunal utdebitering för år Förslag till driftbudget för år Förslag till investeringsbudget för 2010 och investeringsplan för Förslag till budget för år Förslag till ekonomisk plan för åren Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB 104 Förslag till införande av valfrihetssystem enligt LOV i Tanums kommun 105 Motion från Miljö- och vänsterlistan i Tanum (MVT) angående förslag med inriktning att förbättra för unga i Tanums kommun 106 Val av ny ledamot tillika ordförande i Valnämnden efter Magnus Salén (M) 107 Meddelande 108 Anmälningsärende

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(26) Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Per Fyrvik (S) Roger Wallentin (C) Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 7 december 2009, klockan Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Anders Johansson-Fogelmark/ Justeringsman /Per Fyrvik/ /Roger Wallentin/ BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift.../Kerstin Berius/...

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(26) Kf 96 Laga ordning Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(26) Kf Ks Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt Michael Halvarsson (MVT) inkom den 23 november 2009 med fråga angående svar på motion om bostadspolitisk debatt. Motionen besvarades med att en annan typ av temadag/kväll skulle genomföras, frågan bilaga. Michael Halvarsson ställer avslutningsvis frågan: Vad har gjorts för att fullfölja fullmäktiges beslut i ärendet? Vid mötet utvecklar Michael Halvarsson frågan. Anders Johansson-Fogelmark (M) svarar på frågan och redovisar att en temadag/kväll om bostäder ligger med i planeringen för nästa år. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågan och svaret till handlingarna.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(26) Kf Ks Kommunal utdebitering för år 2010 Kommunens utdebitering uppgick i 2009 års budget till 21,99 kronor per skattekrona. Budgetförslaget för 2010 baseras på oförändrad utdebitering. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 4 november 2009, 215 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Clas-Åke Sörkvist (C), Gerd Melin (S), Bengt Mattsson (FP), Lennart Larson (M), Siv Bergström (MVT) och Rolf Hermansson (C) yrkar bifall till beredningsförslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att fastställa utdebiteringen för år 2010 till 21,99 kronor per skattekrona.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(26) Kf Ks Förslag till driftbudget för år 2010 Budgetberedningen har upprättat förslag till driftbudget för år I driftbudgeten anvisas budgetanslag per nämnd. Budgetanslaget är ett nettoanslag och nämnderna väljer själva hur de ska arbeta för att nå verksamhetsmål inom tilldelat budgetanslag. Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Inom den kommunala verksamheten finns flera områden där det förekommer att inventarier hyrs. Det är oftast en dyrare form av finansiering än inköp av inventarier, eftersom kommunen har låga kostnader för sin upplåning. För att undvika onödigt höga kostnader för verksamhetens behov av förbrukningsinventarier föreslås att kommunstyrelsen medges besluta om val av finansieringsform. Beslut om anskaffning fattas av respektive nämnd. Kostnaden för inköp av förbrukningsinventarier, där kommunstyrelsen beslutar om inköp som finansieringsform, kommer att internt belasta verksamheterna. Detta sker genom att ekonomikontoret upprättar interna lån där amortering och ränta debiteras. Inköp av förbrukningsinventarier med lågt värde och/eller kort livslängd ska kostnadsbokföras i sin helhet, på respektive verksamhet, det år anskaffningen görs. Inventarieinköp där varje enskilt objekt överstiger ett basbelopp redovisas som en investeringsutgift. Nämnderna har rätt att fatta beslut om anskaffning av inventarier på investeringsbudgeten till ett belopp om högst 500 tkr per objekt under förutsättning att nämnden finansierar kapitalkostnader och övriga driftskostnader inom sin budget. Föreligger budgetberedningens förslag till driftbudget Ärendet behandlas i Kommunala samverkansgruppen den 2 november 2009, bilaga. forts.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(26) Kf Ks Kommunstyrelsens behandling av ärendet Kommunstyrelsens verksamhetsram Kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsens verksamhetsram fastställs till tkr. Tekniska nämndens verksamhetsram Bengt Mattsson (FP), Lennart Larson (M), Rolf Hermansson (C) och Gerd Melin (S) yrkar på bifall till beredningsförslaget. Siv Bergström (MVT) yrkar på att tekniska nämndens verksamhetsram fastställs till tkr. Ordförande ställer fråga på framlagda yttranden och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår således att tekniska nämndens verksamhetsram fastställs till tkr. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram Bengt Mattsson (FP), Lennart Larson (M), Rolf Hermansson (C) och Gerd Melin (S) yrkar på bifall till beredningsförslaget. Siv Bergström (MVT) yrkar på att miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram fastställs till tkr. Ordförande ställer fråga på framlagda yttranden och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår således att miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram fastställs till tkr. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram Bengt Mattsson (FP), Lennart Larson (M), Rolf Hermansson (C) och Gerd Melin (S) yrkar på bifall till beredningsförslaget. Siv Bergström (MVT) yrkar på att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram fastställs till tkr. Ordförande ställer fråga på framlagda yttranden och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår således att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram fastställs till tkr. forts.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(26) Kf Ks Omsorgsnämndens verksamhetsram Bengt Mattsson (FP), Lennart Larson (M), Rolf Hermansson (C) yrkar på bifall till beredningsförslaget. Siv Bergström (MVT) yrkar på att omsorgsnämndens verksamhetsram fastställs till tkr. Gerd Melin (S) yrkar på att omsorgsnämndens verksamhetsram fastställs till tkr. Ordförande ställer fråga på framlagda yttranden och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår således att omsorgsnämndens verksamhetsram fastställs till tkr. Kommunrevisionens verksamhetsram Kommunstyrelsen föreslår att kommunrevisionens verksamhetsram fastställs till 643 tkr Kommunstyrelsens oförutsedda Bengt Mattsson (FP), Lennart Larson (M), Rolf Hermansson (C) yrkar på bifall till beredningsförslaget. Siv Bergström (MVT) yrkar på att kommunstyrelsens oförutsedda fastställs till tkr. Gerd Melin (S) yrkar på att kommunstyrelsens oförutsedda fastställs till tkr. Ordförande ställer fråga på framlagda yttranden och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår således att kommunstyrelsens oförutsedda fastställs till 600 tkr. Intäkter tomtexploatering Bengt Mattsson (FP), Lennart Larson (M), Rolf Hermansson (C) och Gerd Melin (S) yrkar på bifall till beredningsförslaget. Siv Bergström (MVT) yrkar på att intäkter tomtexploatering beräknas till tkr. Ordförande ställer fråga på framlagda yttranden och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår således att intäkter tomtexploatering beräknas till tkr. forts.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(26) Kf Ks Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 4 november 2009, 216 Reservationer i kommunstyrelsen Siv Bergström (MVT) och Gerd Melin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag, bilagor. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Clas-Åke Sörkvist (C), Bengt Mattsson (FP), Lennart Larson (M) och Rolf Hermansson (C) yttrar sig och yrkar bifall till beredningsförslaget. Gerd Melin (S) yrkar på en utökning av omsorgsnämndens ram med 1,6 miljoner kronor till tkr och att resultatet exklusive tomtexploateringar fastställs till 7,4 miljoner kronor. Alf Jonasson (S) yttrar sig och yrkar bifall till (S) förslag. Siv Bergström (MVT) yrkar bifall till eget förslag, bilaga. Clas Toreld (C) och Ronny Larsson (S) yttrar sig. Efter avslutad överläggning frågar ordförande på framlagda yrkanden och beredningsförslaget var för sig och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt beredningsförslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att fastställa förslag till driftbudget för år 2010, att uppdra till omsorgsnämnden att aktivt arbeta för att sänka kostnaderna för placeringar och försörjningsstöd, att en särskild diskussion ska föras i bokslut 2009 samt i kompletteringsbudget och bokslut för 2010 om kostnaderna för individ- och familjeomsorg, att kommunstyrelsen medges besluta om val av finansieringsform för verksamheternas behov av förbrukningsinventarier, och att, under förutsättning att AFA försäkring fattar beslut om sänkta premier för avtalsgruppsjukförsäkring, sänka påslaget för nämndernas personalomkostnader med motsvarande procenttal som AFA beslutar om. forts.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(26) Kf Ks Reservationer i kommunfullmäktige Gerd Melin (S) anmäler muntlig reservation mot beslutet till förmån för eget förslag. Siv Bergström (MVT) anmäler skriftlig reservation mot beslutet till förmån för det egna förslaget enligt bilaga.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(26) Kf Ks Förslag till investeringsbudget för 2010 och investeringsplan för Budgetberedningen har upprättat förslag till investeringsbudget för Anslaget på investeringsbudgeten är knutna till vart och ett av de projekt/ramanslag som finns angivna. För anskaffning av inventarier anges en totalram. Varje nämnd har rätt att fatta beslut om anskaffning av inventarier till ett belopp om högst 500 tkr per objekt under förutsättning att nämnden finansierar kapitalkostnader och övriga driftskostnader inom sin budget. Förslag till plan för investeringar under har upprättats av budgetberedningen. Planen anger inriktningen på investeringsverksamheten och beslut om definitiva anslag för varje projekt fattas i investeringsbudgeten för vart och ett av åren När totalt anslag anges innebär det ett medgivande att genomföra projektet även om budgetanslaget är uppdelat på flera år. Ärendet behandlas i Kommunala samverkansgruppen den 2 november Kommunstyrelsens behandling av ärendet Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Bengt Mattsson (FP), Lennart Larson (M) och Rolf Hermansson (C) på bifall till beredningsförslaget. Siv Bergström (MVT) yrkar på kronor extra till fritidsgårdar. Gerd Melin (S) yttrar sig och yrkar på bifall till eget förslag. Efter avslutad överläggning frågar ordförande på framlagda yrkanden och beredningsförslaget var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 4 november, 217, att fastställa bilagda investeringsbudget för 2010 och investeringsplan för åren Reservationer i kommunstyrelsen Siv Bergström (MVT) och Gerd Melin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag, bilagor. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Clas-Åke Sörkvist (C) och Bengt Mattsson (FP) bifall till beredningsförslaget. forts.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(26) Kf Ks Lennart Larson (M) yrkar på att de ökade kapitalkostnaderna som uppkommer till följd av investering i Bryggan Grebbestad bör finansieras genom ökade hamnintäkter och arrenden och att regleringen sker i förvaltningsavtalet mellan Tanums kommun och Tanums Hamn & Turism AB. Rune Hermansson (C) yrkar på tillägg till Lennart Larsons yrkande enligt följande: att de ökade kapitalkostnaderna som uppkommer till följd av investering i Bryggan Grebbestad bör finansieras genom ökade hamnintäkter och arrenden och att regleringen sker i förvaltningsavtalet mellan Tanums kommun och Tanums Hamn & Turism AB efter förhandling med Tanums Hamn & Turism AB. Siv Bergström (MVT) yrkar på bifall till eget förslag, bilaga. Alf Jonasson (S) och Ronny Larsson (S) yttrar sig. Efter avslutad överläggning frågar ordföranden först på beredningsförslaget kontra Siv Bergströms (MVT) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller beredningsförslaget. Därefter frågar ordförande på Lennart Larsons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. Slutligen frågar ordförande på Rune Hermanssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Rune Hermanssons (C) yrkande. Votering begärs Följande voteringsproposition framställs och godkänns: Ja-röst för bifall till Rune Hermanssons förslag Nej-röst för avslag till Rune Hermanssons förslag Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 12 ledamöter röstar Ja, 14 ledamöter röstar Nej och 15 ledamöter avstår. Således avslår kommunfullmäktige Rune Hermanssons yrkande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(26) Kf Ks att fastställa bilagda investeringsbudget för 2010 och investeringsplan för åren , och att de ökade kapitalkostnaderna som uppkommer till följd av investering i Bryggan Grebbestad bör finansieras genom ökade hamnintäkter och arrenden och att regleringen sker i förvaltningsavtalet mellan Tanums kommun och Tanums Hamn & Turism AB.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(26) Kf Ks Förslag till budget för år 2010 Budgetberedningen har upprättat förslag till budget och budgetdokument för år 2010 med utgångspunkt från förslag till drift- och investeringsbudget. Låneramen uppgår i budget 2010 till 293,4 mkr. Ärendet behandlas i Kommunala samverkansgruppen den 2 november Kommunstyrelsens behandling av ärendet Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Bengt Mattsson (FP), Lennart Larson (M) och Rolf Hermansson (C) på bifall till beredningsförslaget. Gerd Melin(S) yrkar bifall till eget förslag. Siv Bergström (MVT) yrkar bifall till eget förslag. Efter avslutad överläggning ställer ordförande fråga på framlagda yrkanden och beredningsförslaget var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 4 november 2009, 218 Reservationer i kommunstyrelsen Siv Bergström (MVT) och Gerd Melin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att fastställa resultat- och balansbudget för 2010, att låneskulden för 2010 inte får överstiga 293,4 mkr, och att i övrigt fastställa budget och budgetdokument för år forts.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(26) Kf Ks Reservationer i kommunfullmäktige Gerd Melin (S) anmäler muntlig reservation mot beslutet till förmån för eget förslag. Siv Bergström (MVT) anmäler skriftlig reservation mot beslutet till förmån för det egna förslaget enligt bilaga.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(26) Kf Ks Förslag till ekonomisk plan för åren Budgetberedningen har upprättat förslag till ekonomisk plan för åren enligt förslag till resultat- och balansbudget Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 4 november 2009, 219 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att fastställa ekonomisk plan för åren

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(26) Kf Ks Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB Det kommunala borgensåtagandet är i form av proprieborgen. Lån med kommunal borgen är dels en förutsättning för upplåning hos Kommuninvest och beräknas dels ge Tanums Bostäder en lägre upplåningskostnad. Tanums Bostäder AB betalar till kommunen en årlig borgensavgift på 0,15 procent på utnyttjat borgensbelopp. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 4 november 2009, 220 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att medge kommunstyrelsen att teckna borgen såsom för egen skuld för lån upptagna av Tanums Bostäder AB inom en högsta låneram på 250,0 mkr under 2010 samt på detta belopp löpande ränta och kostnader.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(26) Kf Ks Förslag till införande av valfrihetssystem enligt LOV i Tanums kommun Den 20 november 2008 beslutade Riksdagen att från och med januari 2009 införa Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Den nya lagen ger möjlighet för kommuner och landsting att stimulera brukarnas fria val av utförare av främst vård- och omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättningar. LOV utgör ett alternativ till konkurrensutsättning med stöd av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Den nya lagen är dispositiv, d v s. frivillig att tillämpa för kommunerna. Innebörden i lagen är att kommunen skall kunna överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren. Lagen kan tillämpas inom bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Omsorgsnämndens behandling av ärendet Omsorgsnämnden beslutade den 29 oktober 2009, 81, föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Tanums kommun från och med 2010 tillämpar lagen (2008:962) om valfrihetssystem för all socialtjänst, vilket utöver insatser enligt socialtjänstlagen även innefattar lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt kommunal hälso- och sjukvård, att omsorgsnämnden, genom ett tillägg till sitt reglemente, ges i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges uppdrag genom att fastställa de verksamhetsområden som prövas enligt LOV, att besluta om godkännande av externa leverantörer och att fastställa timersättning för berörda tjänster, att ge möjlighet till tjänstledighet i upp till ett år för kommunanställda som vill starta eget företag inom verksamhet som prövats enligt LOV, eller följa med som anställd till ett sådant företag, att uppdra åt omsorgsnämnden att före utgången av 2010 presentera en uppföljning av hur detta beslut genomförts samt att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. forts.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(26) Kf Ks Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 4 november 2009, 221 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Roger Wallentin (C) yttrar sig och yrkar bifall till beredningsförslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att Tanums kommun från och med 1 januari 2010 tillämpar lagen (2008:962) om valfrihets-system för all socialtjänst, vilket utöver insatser enligt socialtjänstlagen även innefattar lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt kommunal hälso- och sjukvård, att omsorgsnämnden, genom ett tillägg till sitt reglemente, ges i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges uppdrag genom att fastställa de verksamhetsområden som prövas enligt LOV, att besluta om godkännande av externa leverantörer och att fastställa timersättning för berörda tjänster, att ge möjlighet till tjänstledighet i upp till ett år för kommunanställda som vill starta eget företag inom verksamhet som prövats enligt LOV, eller följa med som anställd till ett sådant företag, att uppdra åt omsorgsnämnden att före utgången av 2010 presentera en uppföljning av hur detta beslut genomförts.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(26) Kf Ks Motion från Miljö- och vänsterlistan i Tanum (MVT) angående förslag med inriktning att förbättra för unga i Tanums kommun MVT:s Thorgny Fransson, Siv Bergström. Louise Thunström, Michael Halvarsson och Håkan Elg inkom den 27 oktober 2009 med motion angående förslag med inriktning att förbättra för unga i Tanums kommun. Motionen, bilaga. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Anders Johansson-Fogelmark (M), Siv Bergström (MVT), Ronny Larsson (S), Bengt Mattsson (FP) och Per Fyrvik (S) yttrar sig. Louise Thunström (MVT) yttrar sig och återtar motionen för vidare bearbetning. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Louise Thunström begäran om återtagande av motionen.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(26) Kf Ks Val av ny ledamot tillika ordförande i Valnämnden efter Magnus Salén (M) Magnus Salén (M) har i skrivelse den 12 augusti 2009 avsagts sig uppdraget som ledamot tillika ordförande i Valnämnden. Beredande organs förslag Valberedningens presidiums förslag den 22 oktober 2009, 16 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Valberedningens presidiums förslag att entlediga Magnus Salén (M) från uppdraget som ledamot tillika ordförande i Valnämnden. att till ny ledamot tillika ordförande utse Folke Åsberg Hamburgsund (M) för resterande del av mandatperioden.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(26) Kf 107 Meddelande Ks Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag från Bertil Gedda, Tanumshede, om effektiviteten och kostnader av de tjänster som kommunen upphandlar med Västtrafik. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar att förklara meddelandet anmält.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(26) Kf Ks Anmälningsärende Omsorgsnämnden har inkommit med anmälan enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f-h om personer som beviljats bistånd i form av särskilt boende respektive hemtjänst där beslutet inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Omsorgsnämnden har inkommit med anmälan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g om personer som beviljats bistånd enligt 9 LSS där beslutet inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar att förklara ärendena anmälda.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(26) Närvaroförteckning KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE den 30 november 2009 Sid 1 Valperiod Omröstningar 100 NAMN Närvaro Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst ORDINARIE (m) Moderata Samlingspartiet (9) Lennart Larson N X Hans Schub N X Eva-Lena Sundås N X Roland Isacsson N X Iris Olsson - - Anders Johansson Fogelmark N X Hans Bjerklinger N X Nina Jansson N X Agne Andrésen N X ERSÄTTARE Lars Wennerås N X Bo Andersson - Lena Ahnblom - Sune Karlsson - Torbjörn Sixtensson - ORDINARIE (s) Socialdemokraterna (9) Ronny Larsson N * X Gerd Melin N X Per Fyrvik N X Mats Lindström N X Birgit Ekholm N X Bengt Widengård N X Ingrid Almqvist N X Alf Jonasson N X Ingela Andersson N X ERSÄTTARE Berndt Wiklund EvaLott Andersson Kjell Jonasson Inga Lill Wahlberg Christian Viklund ORDINARIE (mvt) Miljö- och Vänsterlistan i Tanum (5) Siv Bergström N X Håkan Elg N X Louise Thunström N X

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(26) Niklas Viberg Michael Halvarsson - N - X ERSÄTTARE Anders Schönbeck - - Thorgny Fransson N X Katarina Schewenius-Lundin - - KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE den 30 november 2009 Sid 2 Valperiod Omröstningar 100 NAMN Närvaro Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst ORDINARIE (fp) Folkpartiet (5) Bengt Mattsson N X Ann-Helén Anneflod N X Jan Olsson N X Lennart Fredlund N X Lennart Stjern N X ERSÄTTARE Helene Arvidsson Sigge Polson Bertil Engdahl ORDINARIE (c) Centerpartiet (12) Clas-Åke Sörkvist N X Ann-Marie Olofsson N X Clas Toreld N X Björn Christiansson N X Marcus Toreld N X Lars Olrog N X Rolf Hermansson N X Karl-Erik Hansson N X Britt Limdal-Hansson N X Roger Wallentin N X Rune Hermansson N X Astrid Helgesson N X ERSÄTTARE Magnus Aronsson Agneta Olausson Roger Jodensvi Staffan Greby Roger Andreasson

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(26) Lena Johansson ORDINARIE (kd) Kristdemokraterna (1) Berndt Hansson N** X ERSÄTTARE Kjell-Erik Odelius Birgitta Sahlin * Närvarande till och med 105 ** Närvarande till och med 101 SUMMA

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer