KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 206 Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 207 Svar på motion från Bengt Widengård (s) och Håkan Elg (mvt) om förändring av innehåll i omsorgsnämndens budget Ks 208 Förslag till ny valdistriktsindelning Ks 209 Medborgarförslag om långsiktig planering för äldreboende de kommande åren - återkallelse av förslag Ks 210 Redovisning av obesvarade medborgarförslag Ks 211 Redovisning av obesvarade motioner Ks 212 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 213 Rapport från vänortsbesöket i Hole kommune Ks 214 Utställning - Detaljplan för Fåraby 1:70, Kost och boende Ks 215 Utställning Detaljplan för del av Östad 1:3 m fl. Mormorshuset Ks 216 Utställning Detaljplan för del av Anrås, Lilla Nedergården 3:22, västra området Ks 217 Exploateringsavtal Fåraby 1: Ks 218 Yttrande över Myndigheten för miljö en granskning av Naturvårdsverket, SOU 2008: Ks 219 Remissbrev för yttrande infrastruktur för vuxnas lärande i Fyrbodal Ks 220 Remiss angående medling vid brott Ks 221 Remissbrev för yttrande Folkhälsopolitisk policy för Västra Götaland Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(32) Ks 222 Riktlinjer för rehabilitering Ks 223 Betalkort för säkerhetssamordnaren Ks 224 Beredningsdirektiv - Medborgarförslag om taxa för sotning och brandskyddskontroll Ks 225 Förslag till sammanträdesdagar Ks 226 Information fördjupad politisk dialog om nytt aktieägaravtal 227 Anmälan av arbetsutskottets beslut 228 Anmälan av delegationsbeslut 229 Meddelanden

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(32) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef, , 212, 226 Ulf Björkman, kanslichef, 212, 224 Olle Tillquist, personalchef, 212, 213, 222 Sven-Erik Laundal, räddningschef, 212, 224 Malin Sellmann, kultur- och bibliotekschef, 213 Kerstin Danielsson, näringslivsutvecklare, 213 Robert Engblom, fysisk planerare, 216 Rolf Lundholm, exploateringsingenjör, 217 Martina Vestgård, miljöchef, 218 Bia Håkansson-Michalski, rektor Lärcentrum, 219 Sten Westerström, familjeterapeut, 220 Peter Berborn, säkerhetssamordnare/planerare, 208 Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Gerd Melin Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Gerd Melin/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift.../Kerstin Berius/...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(32) Ks Ks Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 Delårsrapporten per den 31 augusti 2008 har upprättats, bilaga. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper är de ekonomiska målen överordnade verksamhetsmålen, vilket innebär att tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(32) Ks Ks Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 Finansrapport per den 31 augusti 2008 har upprättats, bilaga. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att lägga finansrapporten till handlingarna.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(32) Ks Ks Svar på motion från Bengt Widengård (s) och Håkan Elg (mvt) om förändring av innehåll i omsorgsnämndens budget Bengt Widengård (s) och Håkan Elg (mvt) har den 14 mars 2008 inkommit med motion om förändring av innehåll i omsorgsnämndens budget. Motionen, bilaga. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2008, 38, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2008, 110 att överlämna motionen till omsorgsnämnden för beredning, att överlämna motionen till ekonomikontoret för yttrande, och att svar ska vara kommunkansliet tillhanda senast den 5 augusti 2008 Ekonomikontorets bedömning Ekonomikontoret inkom den 17 september 2008 med yttrande i ärendet. I yttrandet redogör ekonomichefen för de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige beslutat om, bilaga. Omsorgsnämndens behandling av ärendet Omsorgsnämnden beslutade den 28 augusti 2008, 72, att detta yttrande, bilaga, översänds till kommunstyrelsen att inarbetas i utarbetandet av ett svar på motionen. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lennart Larson (m), Bengt Mattsson (fp) och Rolf Hermansson (c) bifall till beredningsförslaget. forts.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(32) Ks Ks Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till kommunens ekonomiska styrprinciper.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(32) Ks Ks Förslag till ny valdistriktsindelning Bakgrund Tanums kommun är idag indelad i 11 stycken valdistrikt. Bullaren Fjällbacka Grebbestad Hamburgsund Kville Kämpersvik Lur Rabbalshede Svenneby-Bottna Tanums Norra Tanums Södra Enligt vallagen 4 kap 17 skall ett valdistrikt utgöras av mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Regeln är relativt ny och syftar till att de riktigt små valdistrikten skall bort, samtidigt som alltför stora valdistrikt skall reduceras m h t tillgänglighet, administration vid rösträkning etc. Flera av valdistrikten i Tanums kommun är relativt små och uppfyller därför inte vallagens krav. Åtta valdistrikt är under 1000 röstberättigade. Samtidigt är trycket på Grebbestads valdistrikt mycket stort. Sammantaget gör det att en översyn valkdistriktsindelningen är nödvändig. Härutöver finns det ett par s.k. enklaver som måste arbetas bort. Det är mindre öar av ett valdistrikt mitt i ett annat valdistrikt. Sådana enklaver kan ha uppstått t ex vid fastighetsreglering. Förslag Ett förslag till ny valdistriktsindelning har utarbetats. Förslaget utgår från att valdistrikten skall utgöras av röstberättigade. Varje valdistrikt har också ett tydligt centra. forts.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(32) Ks Ks De förändringar som föreslås innebär att Tanum indelas i sju valdistrikt. I samband med sammanslagningen föreslås även vissa valdistrikt ändra namn. Se utredning inklusive bilagor, bilaga. Beredande organs förslag Valnämndens förslag den 9 september 2008, 1, att godkänna förslag till ny indelning av valdistrikt enligt bilaga, Kommunstyrelsens förslag i enlighet med valnämndens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny indelning av valdistrikt enligt bilaga, samt att bemyndiga ordförande i valnämnden att göra eventuella smärre förändringar.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(32) Ks Ks Medborgarförslag om långsiktig planering för äldreboende de kommande åren - återkallelse av förslag Jan Peterson, Tanumshede, har den 11 augusti 2008, inkommit med återkallelse av sitt medborgarförslag om långsiktig planering för äldreboende de kommande åren, bilaga. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2008, 19 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2008, 56 att överlämna förslaget till omsorgsnämnden för beredning. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att avskriva medborgarförslaget.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(32) Ks Ks Redovisning av obesvarade medborgarförslag att överlämna redovisningen av obesvarade medborgarförslag, bilaga, till kommunfullmäktige för kännedom.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(32) Ks Ks Redovisning av obesvarade motioner att överlämna redovisningen av obesvarade motioner, bilaga, till kommunfullmäktige för kännedom.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(32) Ks Ks Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 31 augusti 2008 har upprättats, bilaga. att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(32) Ks Ks Rapport från vänortsbesöket i Hole kommune Lennart Larson (m), Gerd Melin (s), Malin Sellmann, kultur- och bibliotekschef, Olle Tillquist, personalchef och Kerstin Danielsson, näringslivsutvecklare rapporterade om vänortsbesöket till Hole kommune i Norge. att tacka för rapporten.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(32) Ks Ks Utställning - Detaljplan för Fåraby 1:70, Kost och boende Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 16 september 2008 att ett förslag till detaljplan för Fåraby 1:70 har upprättats. Planförslaget finns utställt för granskning från och med den 18 september till och med den 5 november Syftet med planen är att bekräfta nuvarande användning av fastigheten Fåraby 1:70 för boende, övernattning och konferens samt att ge verksamheten möjlighet att utvecklas. Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2006, 298, att medge planprövningstillstånd, att parkeringsfrågan måste få en tillfredställande lösning, att planprövningen bekostas av den sökande, och att planarbetet skall påbörjas samt plan- och exploateringsavtal tecknas med kommunen inom två år Kommunstyrelsen beslutade den 24 januari 2007, 25, att ej erinra mot planprogrammet. Kommunstyrelsen beslutade den 26 mars 2008, 83 att räddningstjänstens synpunkter skall beaktas, att studera möjligheten till ett parkeringsköp på kommunens parkeringsplats som alternativ till garage under huset, och att i övrigt ej erinra mot förslaget. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Under kommunstyrelsens beredning yrkar Rolf Hermansson (c) och Per Fyrvik (s) bifall till beredningsförslaget. Forts.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(32) Ks Ks att ej erinra mot förslaget.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(32) Ks Ks Utställning Detaljplan för del av Östad 1:3 m fl. Mormorshuset Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 16 september 2008 att ett förslag till detaljplan för del av Östa 1:3 m fl. har upprättats. Planförslaget finns utställt för granskning från och med den 18 september till och med den 5 november Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av bostadslägenheter och handel i norra delen av Östads samhälle. Ett planförslag har nu upprättats av Sjölén & Hansson Arkitekter, Hunnebostrand. Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2007, 179, att lämplig plats för återvinningscentral skall studeras ytterligare, att parkeringsplatser för affären skall studeras ytterligare, och att i övrig ej erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 26 mars 2008, 82 att ej erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Under kommunstyrelsens beredning yrkar Rolf Hermansson (c) bifall till beredningsförslaget att ej erinra mot planförslaget

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(32) Ks Ks Utställning Detaljplan för del av Anrås, Lilla Nedergården 3:22, västra området Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 25 augusti 2008 att ett reviderat förslag till detaljplan för del av Anrås, Lilla Nedergården 3:22, västra området har upprättats av Sjölén & Hansson Arkitekter i Hunnebostrand. Planförslaget har tidigare varit utställt för granskning fr.o.m t.o.m. den Efter utställningen har vissa förändringar skett i planförslaget. Det reviderade planförslaget finns utställt för granskning från och med 1 september till och med 7 oktober Planområdet är beläget cirka tre kilometer norr om Fjällbacka. Syftet är att tillskapa nya bostadstomter i anslutning till ett befintligt fritidshusområde. Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2006, 70, att ej erinra mot förslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2007, 211, att ej erinra mot förslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 26 mars 2008, 84, att ej erinra mot förslaget. att texten om urinseparering skall uppdateras till nu gällande regler, och att i övrigt ej erinra mot förslaget.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(32) Ks Ks Exploateringsavtal Fåraby 1:70 Miljö- och byggnadsnämnden avser upprätta en ny detaljplan för Fåraby 1:70, Kost och boende. Planprocessen är nu framme vid utställningsförfarandet. Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig om planförslaget. I samband med framtagandet av detaljplanen har Tekniska nämnden beslutat att exploateringsavtal ska upprättas för de delar som inte kan regleras med planbestämmelser. Tekniska nämnden beslutade bland annat den 27 mars 2008, 44, att exploateringsavtal skall upprättas. Tekniska nämnden beslutade den 4 september 2008, 124, föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna bilagda exploateringsavtal. Föreligger nu förslag till exploateringsavtal från tekniska nämnden. att godkänna bilagda exploateringsavtal.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(32) Ks Ks Yttrande över Myndigheten för miljö en granskning av Naturvårdsverket, SOU 2008:62 Miljödepartementet inkom den 7 juli 2008 med utredningen Myndigheten för miljön en granskning av Naturvårdsverket (SOU 2008:62 ). Regeringen tillsatte 2007 en utredning med uppdrag att analysera Naturvårdsverkets verksamhet och redovisa ett underlag för regeringens fördjupade prövning. Miljödepartementet önskar eventuella synpunkter senast den 31 oktober Föreligger nu förslag till yttrande, bilaga. att som svar på remissen översända bilagda yttrande till Miljödepartementet.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(32) Ks Ks Remissbrev för yttrande infrastruktur för vuxnas lärande i Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund inkom den 5 juni 2008 med remiss infrastruktur för vuxnas lärande i Fyrbodal. Dokumentet har tagits fram för att samla Fyrbodals kommuner bakom en gemensam strategi föra arbetet med infrastruktur för vuxnas lärande. Utifrån detta dokument ska ett kraftfullt samarbete utvecklas med utgångspunkt från regionens arbetsliv, de enskilda kommunernas och individernas behov och för ökad effektivitet och kvalitet i de vuxnas lärande. Barn- och utbildningsnämndens beslutade den 9 september 2008, 62 att ställa sig bakom skrivelsen från rektor på Lärcentrum och överlämna den till kommunstyrelsen. Föreligger nu förslag till yttrande, bilaga. att ställa sig bakom bilagda skrivelse och översända den till Fyrbodals kommunalförbund.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(32) Ks Ks Remiss angående medling vid brott Fyrbodals kommunalförbund inkom den 19 juni 2008 med begäran om yttrande från kommunerna i Fyrbodalsområdet gällande medling vid brott en eventuell samverkan i Fyrbodal. Fyrbodals kommunalförbund önskar synpunkter senast den 15 oktober Omsorgsförvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande, bilaga. Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 15 september 2008, 137, bland annat. att ställa sig bakom remissvaret och att överlämna det till kommunstyrelsen. att ställa sig bakom yttrandet och översända det till Fyrbodals kommunalförbund.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(32) Ks Ks Remissbrev för yttrande Folkhälsopolitisk policy för Västra Götaland Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, inkom den 19 juni 2008 med remiss folkhälsopolitisk policy för Västra Götaland. Folkhälsokommittén har utarbetat ett förslag till folkhälsopolicy med utgångspunkt från Vision Västra Götaland- Det goda livet och det nationella folkhälsomålet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Eventuella synpunkter ska lämnas senast den 4 november Barn- och utbildningsförvaltningens utredningssekreterare har utarbetat förslag till yttrande, bilaga. Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet Barn- och utbildningsnämnden beslutade bland annat den 9 september 2008, 66, att ställa sig bakom skrivelsen och överlämna den till Folkhälsorådet. Folkhälsorådets behandling av ärendet Folkhälsorådet beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. att godkänna skrivelsen och översända den till Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(32) Ks Ks Riktlinjer för rehabilitering Personalkontoret har utarbetat förändrade riktlinjer för rehabilitering, bilaga. Riktlinjerna har ändrats på grund av förändrad lagstiftning. Förslaget har behandlats i kommunens samverkansgrupp den 1 september 2008 som enhälligt beslöt att tillstyrka förslaget. att upphäva riktlinjer för rehabilitering som antogs av kommunstyrelsen den 9 april 2003, 128, samt att anta bilagda förslag till riktlinjer för rehabilitering.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(32) Ks Ks Betalkort för säkerhetssamordnaren Enligt de riktlinjer som gäller för användande av betalkort skall kommunstyrelsen eller den kommunstyrelsen förordnar besluta om vilka som skall ha betalkort inom respektive förvaltning. Föreligger nu förslag om att säkerhetssamordnaren på kommunkansliet skall erhålla ett betalkort. att medge säkerhetssamordnare Peter Berborn rätt att i tjänsten inneha ett betalkort med en beloppsgräns på 3000 kronor per månad.

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(32) Ks Ks Beredningsdirektiv - Medborgarförslag om taxa för sotning och brandskyddskontroll Hans Martin Jarmund, Ersteröd, inkom den 4 juli 2008 med medborgarförslag om taxa för sotning och brandskyddskontroll. Medborgarförslaget, bilaga. Förslagsställaren föreslår att taxorna för sotning och brandskyddskontroll förenklas. Motivering till förslaget är att gällande taxa är mycket detaljerad och så komplicerad att det är svårt för konsumenterna att kontrollera om sotarens faktura är korrekt. Avslutningsvis föreslår förslagsställaren att Orust kommuns uppbyggnad av taxan kan vara en god förebild för Tanums kommun. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslutade den 8 september 2008, 84, att kommunstyrelsen bereder och beslutar i ärendet att översända medborgarförslaget till räddningstjänstutskottet för beredning och förslag till yttrande.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(32) Ks Ks Förslag till sammanträdesdagar 2009 Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2009 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, bilaga. Beredande organs förslag Arbetsutskottets förslag den 17 september 2008, 10 i enlighet med arbetsutskottets förslag att godkänna bilagda förslag till sammanträdesdagar 2009.

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(32) Ks Ks Information fördjupad politisk dialog om nytt aktieägaravtal Västtrafik meddelar i skrivelse daterad den 24 september 2008 att man avser föra en fördjupad politisk dialog om nytt aktieägaravtal. Ägaravtalet mellan kommunerna i Västra Götaland och västra Götalandsregionen gäller till 31 december Avtalet förlängs med fyra år om inte avtalet sägs upp av någon part senast 31 december Regionala ägarrådet har ägarnas uppdrag att driva en översyn av nuvarande avtal och föreslå ett nytt avtal som enligt gällande tidplan ska börja gälla Regionala ägarrådet har utifrån de diskussioner som förts kommit fram till att ett antal viktiga och strategiska frågor behöver diskuteras och lösas oavsett hur det framtida ägarstrukturen ser ut. Ägarrådet föreslår att dialogen förs utifrån bifogade PM. Ägarrådet har inte tagit ställning till de påståenden som görs i dokumentet. att lägga informationen till handlingarna.

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(32) Ks 227 Anmälan av arbetsutskottets beslut Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 17 september 2008, 11. att förklara beslutet anmält.

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(32) Ks 228 Anmälan av delegationsbeslut Förköp nr Ks Anställningsavtal nr Ks att förklara delegationsbesluten anmälda

31 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 31(32) Ks 229 Meddelanden Ks Tre överklaganden till Regeringen av Länsstyrelsens beslut angående detaljplan för Lilla Anrås S:16 och del av Lilla Anrås 1: Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd angående exploateringsavtal för Sövalls camping Ks Information från omsorgsnämnden om att strukturutredning avseende funktionshinder ska användas i arbetet med framtida behov inom handikappomsorgen Ks Energimyndighetens beslutade områden av riksintresse för vindbruk enligt miljöbalken Delårsbokslut för FINSAM januari augusti 2008 Protokoll från samrådsmöte med Regionala ägarrådet och Västtrafik och Anteckningar från Fyrbodals beredningsgrupp Kultur Ks Länsstyrelsens beslut om tillstånd för Tanums Gestgifveri att använda 1 st övervakningskamera vid hotellets receptionen Ks Ansökan hos Västtrafik om statsbidrag för tillgänglighetsanpassning av hållplatser Ks Ansökan hos Västtrafik om statsbidrag för smärre kollektivtrafikåtgärder 2009 samt 2010 och 2011 att förklara meddelandena anmälda

32 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 32(32) KOMMUNSTYRELSENs sammanträde den 1 oktober 2008 Namn Närvaro Omröstningar Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Clas-Åke Sörkvist (c) Rolf Hermansson (c) Karl-Erik Hansson (c) N* Marcus Toreld (c) - Lennart Larson (m) Hans Schub (m) Eva-Lena Sundås (m) Gerd Melin (s) Per Fyrvik (s) Bengt Mattsson (fp) Siv Bergström (mvt) N N N N N N N N N Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Arne Mörk (c) Rune Hermansson (c) Ann-Marie Olofsson (c) Berndt Hansson (kd) Ulf Andersson (m) Magnus Salén (m) Inger Larsson-Bohlin (fp) Helene Arvidsson (fp) Ronny Larsson (s) Bengt Widengård (s) Håkan Elgh (mvt) N Summa * ej närvarande , 212, 213,

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 2005.624-563 Ks 275 Förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling vid Tyfts avfallsanläggning samt återvinningscentralerna Tyft

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2007-12-17 118. Laga ordning 119. Svar på medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt 120. Förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamn

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 Dnr Ärende 2007.074-606 Bun 85 Delårsredovisning Tertial 2 2007.042-607 Bun 86 Fyrbodals gymnasieskola Prislista 2008 2007.204-375

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 78. Laga ordning 79. Information om polisens verksamhet i Strömstads närpolisområde 80. Dagordning 81. Svar på medborgarförslag om gång-och cykelväg

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 127 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Förhandsbesked för bostadshus, Richard

Läs mer

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade ÄRENDEFÖRTECKNING: 182 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Avloppsanläggning för Tanums-Ejgde 2.40 Tillkommande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Remiss från Lantmäteriet,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2008-10-20 94 Laga ordning 95 Projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän information 96 Delårsrapport för perioden den 1 januari till

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 25 juni 2009, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: 305 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: Förhandsbesked för bostadshus, Bo Berggren, Hamburgsund,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-02-14 1. Laga ordning 2. Svar på motion från Louise Thunström (MVT) om ensamkommande flyktingbarn 3. Exploateringsavtal för försäljning och exploatering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2010.0894-339 146 Parentation 147 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring:

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: 105 Godkännande av föredragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Fullmakt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-06-17 59 Laga ordning 60 Kompletteringsbudget 2013 61 Delårsbokslut för perioden januari-april 2013 62 Finansrapport för perioden januari-april 2013 63

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) 98 Laga ordning KOMMUFULLMÄKTIGE 2006-11-06 99 Sammankallande i egenskap av ålderspresident 100 Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 2009.060-952 Ks 139 Svar på motion från Michael Halvardsson (MVT) om snabbstöd till föreningar 2009.318-736 Ks 140 Ändrat pris avseende

Läs mer

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter 2006.214-5623 Tn 159 Förslag till ändring av renhållningstaxa

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21)

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration TN 2014/0009-201 82. Redovisning av delegationsbeslut TN 2013/0289-569 83. Medborgarförslag från Carin och Carl-Evert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-16 Dnr Ärende 9 Information från Folkhälsorådet 10 Arbetsmarknadssituationen bland ungdomar 11

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-11-07

KOMMUNSTYRELSEN 2007-11-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2007-11-07 2007.772-923 Ks 319 Kommunal utdebitering för år 2008 2007.010-923 Ks 320 Förslag till driftbudget för år 2008 2007.776-260 Ks 321 Utredningsuppdrag

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-25 Dnr Ärende 20 Information personalchef Olle Tillqvist informerar 21 Information fritidsledare Jonas Nilsson informerar 22 Ny personalsekreterare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-23 1(20) Ärendeförteckning Kfn 2006-03-23

Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-23 1(20) Ärendeförteckning Kfn 2006-03-23 Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-23 1(20) Ärendeförteckning Kfn 2006-03-23 2006.021-373 Kfn 17 Medborgarförslag om fritidsgårdar. 2005.148-380 Kfn 18 Behörighetsattest. 2005.148-380 Kfn 19 Kontokort

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2006-09-27

KOMMUNSTYRELSEN 2006-09-27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(55) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2006-09-27 2006.016-923 Ks 195 Delårsbokslut för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2006 2006.015-923 Ks 196 Finansrapport för perioden

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 Dnr Ärende 79 Information från Folkhälsorådet 2009.094-606 Bun 80 Delårsbokslut 2009.215-607 Bun 81 Utbud Tanums gymnasieskola 2007.200-623

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2012-02-29 8:15 11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2012-02-29 8:15 11.35 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2012-02-29 8:15 11.35 Beslutande Ingrid Cassel Anders Hygrell Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen 22 mars 2005, klockan 08.30-12.05, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.50-16.40 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Gunilla Nilsson, c Arne Fäldt, s Lennart Eklund, c Carola Nilsson, s Eréne

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-04-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-04-18 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 18 april 2013, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2007-04-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2007-04-26 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 26 april 2007, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Budget och verksamhetsstyrning

Budget och verksamhetsstyrning ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr : Ärende Tid: Tisdag 2016-02-23, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 21 Godkännande av föredragningslistan att godkänna de utsända

Läs mer

Mark- och Exploatering

Mark- och Exploatering Tekniska nämnden 2011-11-17 1(19) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 156. Information Folkhälsorådet 157. Information - Handikappfrågor 2011/0009-200 Tn 158. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Anders Fröjdö Gunilla Josefsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-01 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-01 Dnr Ärende 2010.131-380 Bun 39 Tanums kommuns behov av tillgång till digital utrustning för

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2003-10-27 1 (19) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00

Kultur- och Fritidsnämnden 2003-10-27 1 (19) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Kultur- och Fritidsnämnden 2003-10-27 1 (19) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg (s) Aimo Konttinen (v) Peter Bökman (m) Klas-Gunnar Appel (s) Birgitta Ringshagen (s)

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 2010-04-13 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 12.35 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Jenny Steen Christina Johansson Inga-Britt Ritzman Siv Lunander Magnus

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-03-05 Dnr Ärende 2013/0053-606 Bun 11 Bokslut 2012 2013/0062-601 Bun 12 Klassorganisation Hamburgsunds rektorsområde 2013/0049-606 Bun 13

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(27) Omsorgsnämnden 2013-06-27

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(27) Omsorgsnämnden 2013-06-27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(27) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 27 juni, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev. närvaroförhinder.

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer