KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN Ks 275 Förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling vid Tyfts avfallsanläggning samt återvinningscentralerna Tyft och Hamburgsund Ks 276 Förslag till ändring av taxa för verksamheter med hushållsliknande avfall Ks 277 Förslag till utökning av verksamhetsområde Vallbostrand, Resö Ks 278 Försäljning av mark från del av fastigheten Sannäs 3: Ks 279 Försäljning av industrimark i Fjällbacka till Ulf Påhlsson eller av Ulf Påhlsson ägt bolag Ks 280 Slutredovisning - Ombyggnad äldreboende Kalkåsliden Ks 281 Strandskyddet i de inre delarna av Tanums kommun Ks 282 Budgetuppföljning för Tanums Kommun per den 31 oktober Ks 283 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 31 oktober Ks 284 Remiss - Naturvårdsverkets förslag att anmäla sex marina Natura områden till det internationella OSPAR-nätverket av skyddade marina områden Ks 285 Remiss - Länsstyrelsens förslag om bildande av naturreservatet Veddöarkipelagen Ks 286 Samråd - Vägverkets utredning av väg E6, delen Pålen-Tanumshede Ks 287 Arbetsgrupp för demokratifrågor 288 Anmälan av delegationsbeslut Ks 289 Anmälan av representation 290 Meddelanden

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(23) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Ann-Marie Olofsson, renhållningsansvarig, Rolf Lundberg, exploateringsingenjör, 278 Kerstin Danielsson, näringslivsutvecklare Ulf Ericsson, ekonomichef, 282, 283 Ulf Björkman, kanslichef, 282, 283 Olle Tillquist, personalchef, 282, 283 Sven-Erik Laundal, räddningschef, 282, 283 Ingvar Olofsson, kommunbiolog, 284, 285 Ann-Carin Andersson, samhällsbyggnadschef, 286 Peter Berborn, sekreterare Utses att justera Kurt Svedberg Underskrifter Sekreterare /Peter Berborn/ Ordförande... /Ronny Larsson/ Justeringsman... /Kurt Svedberg/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift.../Kerstin Berius/...

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(23) Ks Ks Förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling vid Tyfts avfallsanläggning samt återvinningscentralerna Tyft och Hamburgsund Taxa för avfallsbehandling för år 2004 antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2003, 138. Samma taxa tillämpas även för Regeringen har via höstens budgetproposition aviserat höjning av avfallsskatten fr o m den 1 januari 2006, från 370 kronor till 435 kronor/ton deponerat avfall. Samtidigt aviseras för 2006 tillkommande avfallsskatt på förbränning av avfall. Beslut är dock ännu inte fattat. Taxan för 2006 föreslås justeras i enlighet med kommande prisökningar. De föreslagna taxorna är beräknade efter aviserad avfallsskatt 435 kr/ton. Vid eventuell förändring av avfallsskatten samt vid beslut om tillkommande avfallsskatt på förbränning är det nödvändigt att taxan justeras i motsvarande grad. Tekniska nämnden beslutade den 27 oktober 2005 föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling 2006 för Tyfts avfallsanläggning samt återvinningscentralerna Tyft och Hamburgsund, att medge tekniska nämnden rätt att, vid eventuell förändring av avfallsskatten, samt vid beslut om tillkommande avfallsskatt på förbränning, besluta om förändringar av taxan för avfallsbehandling i motsvarande grad, och att taxan skall gälla från 1 januari Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagda förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling 2006 för Tyfts avfallsanläggning samt återvinningscentralerna Tyft och Hamburgsund, att taxan skall gälla från 1 januari 2006, och att medge tekniska nämnden rätt att, vid eventuell förändring av avfallsskatten, samt vid beslut om tillkommande avfallsskatt på förbränning, besluta om förändringar av taxan för avfallsbehandling i motsvarande grad.

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(23) Ks Ks Förslag till ändring av taxa för verksamheter med hushållsliknande avfall Taxa för renhållningsavgifter för hushåll och verksamheter för år 2004 antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2003, 137. Taxa har för 2005 räknats upp med index. Regeringen har via höstens budgetproposition aviserat en höjning av avfallsskatten fr o m den 1 januari 2006, från 370 kronor till 435 kronor/ton deponerat avfall. Samtidigt aviseras för 2006 tillkommande avfallsskatt på förbränning av avfall. Beslut är dock ännu inte fattat. Taxan för avfallsbehandling på Tyft avfallsanläggning höjs i motsvarande grad. Det innebär en direkt kostnadsökning för behandling av verksamheternas hushållsliknade avfall. I kommunens budgetdiskussioner för 2006 aviseras att respektive del av kommunens kostnader för central administration skall finansieras via respektive verksamhet. Det innebär totalt för renhållningsverksamheten ca 200 tkr års taxa för verksamheter med hushållsliknande avfall behöver därmed justeras med motsvarande kostnadsökningar. Hushållens ökade kostnader från avfallsskatt och tillkommande administrativa kostnader bedöms täckas genom indexuppräkning av nuvarande taxa samt eventuellt ianspråktagande av beräknat överskott från De föreslagna taxorna är beräknade efter aviserad avfallsskatt 435 kronor/ton. Vid eventuell förändring av avfallsskatten, samt vid beslut om tillkommande avfallsskatt på förbränning är det nödvändigt att hela renhållningstaxan justeras i motsvarande grad. Tekniska nämnden beslutade den 27 oktober 2005, 153, föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda förslag till ändring av 2006 års taxa för verksamheter med hushållsliknande avfall, att medge tekniska nämnden rätt att, vid eventuell förändring av avfallsskatten samt vid beslut om tillkommande avfallsskatt på förbränning, besluta om förändringar av hela renhållningstaxan i motsvarande grad, och forts.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(23) Ks Ks att taxan skall gälla från 1 januari Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagda förslag till ändring av 2006 års taxa för verksamheter med hushållsliknande avfall, att taxan skall gälla från 1 januari 2006, och att medge tekniska nämnden rätt att, vid eventuell förändring av avfallsskatten samt vid beslut om tillkommande avfallsskatt på förbränning, besluta om förändringar av hela renhållningstaxan i motsvarande grad.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(23) Ks Ks Förslag till utökning av verksamhetsområde Vallbostrand, Resö VA avdelningen vill i samband med VA-ledningsutbyggnad för Romleborgs samfällighetsförening utöka verksamhetsområdet i anslutning till överföringsledningen. Tekniska nämnden har tidigare beslutat, den 29 september 2005, 133, att ändra verksamhetsområdet för fastigheterna Resö 12:6, 3:37, 3:23, 3:41, 3:26, 3:38, 3:46, 12:15, Vallbostrand 1:5, 1:2, 1:3, 1:1, 1:7. Utöver de fastigheter som tidigare beslutats berörs nu också fastigheterna Resö 1:81, Resö 12:1 och Resö 1:11. Tekniska nämnden beslutade den 27 oktober 2005, 156, att föreslå kommunfullmäktige att verksamhetsområdet ändras enligt bifogad karta. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområdet ändras enligt bifogad karta.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(23) Ks Ks Försäljning av mark från del av fastigheten Sannäs 3:1 Ranbygdens Fastighets AB har genom kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2005, 89, erhållit ett exploateringavtal för genomförande av detaljplan på Vetteberget, fastigheterna Sannäs 3:1 samt Arendal S:1. Ranbygdens Fastighets AB önskar för exploateringens genomförande förvärva mark från fastigheten Sannäs 3:1. Förslag till köpekontrakt har upprättats, bilaga. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Siv Bergström (mvt) anmäler att hon ej deltar i kommunstyrelsens beslut. Beredningsförslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att försälja del av fastigheten Sannäs 3:1 till Ranbygdens Fastighets AB för en överenskommen köpeskilling om tkr i enlighet med bilagda köpekontrakt, att kostnaderna för lantmäteriförättning betalas av köparen, och att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(23) Ks Ks Försäljning av industrimark i Fjällbacka till Ulf Påhlsson eller av Ulf Påhlsson ägt bolag Ulf Påhlsson har den 2 november 2005 inkommit med förfrågan om att få förvärva fastigheten Fjällbacka 156:5, Tanums kommun. Ulf Påhlsson har för avsikt att på fastigheten uppföra byggnad för den verksamhet som drivs av Ulf Påhlsson Försäljnings AB. Verksamheten består av att för konkursförvaltares räkning avyttra konkursbon genom försäljning till företag. Verksamheten kommer på sikt att sysselsätta tre till fyra personer. Ulf Påhlsson har förvärvat villatomt på Vetteberget och kommer att bosätta sig i kommunen. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Hans Schub (m) och Kristina Frigert (m) yrkar återremiss av ärendet. Rolf Hermansson (c) och Kurt Svedberg (fp) yrkar bifall till beredningsförslaget. Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Votering begärs. Följande voteringsproposition framställs och godkänns. Den som bifaller beredningsförslaget röstar Ja. Den som bifaller Hans Schubs och Kristina Frigerts yrkande röstar Nej. Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 3 ledamöter röstar Nej. Kommunstyrelsen bifaller således beredningsförslaget. Beredningsförslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar forts.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(23) Ks Ks att till Ulf Påhlsson eller bolag försälja fastigheten Tanum Fjällbacka 156:5 för en överenskommen köpeskilling om kronor, att kostnaderna för lantmäteriförrättning för bildandet av fastigheten betalas av köparen, att avgifter för anslutning till vatten och avlopp ej ingår i köpeskillingen, och att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(23) Ks Ks Slutredovisning - Ombyggnad äldreboende Kalkåsliden Kommunfullmäktige har beslutat att anslå tkr i investeringsbudget 2004 för ombyggnad äldreboende, Kalkåsliden. Kommunfullmäktige har därefter besluta att anslå ytterligare tkr i investeringsbudget för Totalt har tkr anslagit för ändamålet. Ändringsarbetena har utgjorts av ändring av 14 befintliga, mindre rum samt ett badrum/tvättrum till 8 stycken lägenheter som är bättre anpassade för de boendes behov med tanke på tillgänglighet till lägenheternas badrum m m. Köksmöjligheten har förbättrats för de boende och arbetssituationen för personalen har väsentligt förbättrats i och med att lägenheterna blivit större. Övriga 10 befintliga lägenheter har ändrats så att de idag är ombyggda och anpassade till de boendes behov på samma sätt som de 8 ovan nämnda lägenheterna. Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd den 19 april Ekonomiskt utfall Budgeterade investeringsavgifter Redovisade investeringsutgifter Underskott kr kr kr Tekniska nämnden beslutade den 27 oktober 2005, 150, att för sin del godkänna slutredovisningen, och att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. Ekonomikontorets bedömning Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 9 november 2005 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets underskott regleras mor Eget kapital. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar forts.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(23) Ks Ks att godkänna slutredovisningen, och att investeringsprojektets underskott regleras mot Eget kapital.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(23) Ks Ks Strandskyddet i de inre delarna av Tanums kommun I samband med kommunfullmäktiges aktualitetsförklaring av översiktplanen, den 13 december 2005, 101, uppdrogs åt kommunstyrelsen att arbeta för en förändring/differentiering av strandskyddet i de inre delarna av kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet inkom den 13 juli 2005 utredningen Ett förnya strandskydd på remiss. Utredningen har initierats genom att regeringen givit Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga tillämpningen av strandskyddet och att utreda förutsättningarna och bedöma konsekvenserna av såväl eventuella skärpningar som lättnader i strandskyddet. I den utredning som presenterats föreslås tydliga ramar för när strandskyddets skall kunna upphävas vid planläggning, angivande av villkor för differentierat strandskydd och något ökade möjligheter för att undanta åtgärder inom tomtplatser från dispenskrav. Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2005, 223 att avge yttrande i ärendet. Yttrandet bilaga. Kommunstyrelsen uppdrag att arbeta för en förändring/differentiering av strandskyddet i de inre delarna av kommunen anses därmed genomfört. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att förklara kommunstyrelsens uppdrag genomfört.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(23) Ks Ks Budgetuppföljning för Tanums Kommun per den 31 oktober 2005 Budgetuppföljningsrapport har upprättats för Tanums kommun per den 31 oktober 2005, bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(23) Ks Ks Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 31 oktober 2005 Budgetuppföljningsrapport har upprättats för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 31 oktober 2005, bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(23) Ks Ks Remiss - Naturvårdsverkets förslag att anmäla sex marina Natura 2000-områden till det internationella OSPAR-nätverket av skyddade marina områden Naturvårdsverket har den 13 oktober 2005 inkommit med förslag att anmäla sex marina Natura 2000-områden till det internationella OSPAR-nätverket av skyddade marina områden. Miljöministrarna för de regionala miljökommissionerna för Östersjön, HELCOM och Nordostatlanten (OSPAR) kom vid det gemensamma ministermötet i Bremen i juni 2003 överens om att till 2010 skapa ett gemensamt och med EU:s habitatoch fågeldirektiv samordnat nätverk av marina skyddsområden. Sådana marina skyddade områden är viktiga redskap för att skydda hotade arter och deras livsmiljöer. Naturvårdsverket har ett ansvar för det arbete som Sverige har att utföra inom ramen för såväl EU:s habitat- och fågeldirektiv som för Helsingforsoch OSPAR-kommissionens mandat. Helsingforskommissionen, HELCOM och OSPAR-kommissionen beslöt vidare att i samarbete med den Europeiska Gemenskapen arbeta fram riktlinjer för urval och förvaltning av sådana områden som skall ingå i nätverket samt att till 2006 ha identifierat ett första urval av skyddade områden. Kattegatt och Skagerrak ingår i OSPAR-området som en del av Nordsjön. Kattegatt ingår även i HELCOM-området som en del av Östersjön. Samtliga OSPAR-länder arbetar för närvarande med förslag på skydd av marina områden, som skall ingå i OSPAR s nätverk av sådana områden. Naturvårdsverket har i samråd med länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län, Fiskeriverket, Göteborgs marina forskningscentrum, WWF och SNF arbetat fram nedanstående förslag på marina skyddsområden, som först efter regeringens godkännande kan anmälas till OSPAR-kommissionen för att ingå i det aktuella nätverket. Vilka av medlemsländernas föreslagna områden, som slutligen kommer att ingå i detta nätverk bestäms av OSPAR-kommissionen. Att de föreslagna områdena ingår i OSPAR-nätverket innebär att områdenas livsmiljöer med sina arter och habitat är representativa för sina havsområden och att de har ett internationellt värde som uppmärksammats. Det finns inga krav på särskilda åtgärder för dessa områden utöver de som redan finns eller planeras. forts.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(23) Ks Ks De områden som föreslås ingå i nätverket är inga nya områden, utan samtliga sex områden är redan befintliga skyddsområden. Alla sex är Natura 2000-områden, vilket innebär att de redan har ett skydd i och med att gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas. Några av dem är också skyddade som marina naturreservat. De områden som nu föreslås är följande: Lilla Middelgrund Fladen Kungsbackafjorden Nordre älvs mynning Gullmarn Kosterfjorden-Väderöfjorden Tanums kommun bereds lämna synpunkter på förslagen till svenska områden i det aktuella nätverket. Samhällbyggnadsförvaltningens bedömning Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom kommunbiologen den 2 november 2005 inkommit med förslag till yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår att miljöavdelningen ur miljö- och naturvårdssynpunkt tillstyrker förslaget att införa Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden (SE ) till OSPARnätverket av skyddade marina områden. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka att Natura 2000-området Kosterfjorden/Väderöfjorden införs i OSPAR-nätverket av skyddade marina områden.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(23) Ks Ks Remiss - Länsstyrelsens förslag om bildande av naturreservatet Veddöarkipelagen Länsstyrelsen har den 17 oktober 2005 inkommit med förslag till bildande av naturreservatet Veddöarkipelagen på remiss. Länsstyrelsen har upprättat ett nytt förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning för naturreservatet Veddöarkipelagen. Förslaget till skötselplan är i stora drag detsamma som vid tidigare föreläggande. De hänvisningar som görs i förslaget till beslut gällande skötselplanen syftar på det förslag till skötselplan som sänts ut tidigare. Tanums kommun har nu möjlighet att åter yttra sig över förslaget. Anledningen till det nya förslaget är ett förtydligande kring parkeringsplatsen samt gränsändringen jämfört med det tidigare förslaget. En tydligare formulering kring framtida hamnutveckling har samtidigt gjorts för att underlätta tolkningen vid en eventuell prövning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom kommunbiologen den 2 november 2005 inkommit med förslag till yttrande i ärendet. Förslag till yttrande bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och till Länsstyrelsen översända samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande. _

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(23) Ks Ks Samråd - Vägverkets utredning av väg E6, delen Pålen-Tanumshede Vägverket har den 9 november 2005 inkommit med utredning av väg E6, delen Pålen-Tanumshede för samråd. Vägverket har till regeringen inlämnat ansökan om tillåtlighetsprövning avseende utbyggnad av rubricerat vägavsnitt. Vägverket har i ansökan om tillåtlighetsprövning förordat en vägkorridor enligt alternativ Röd 23. Regeringen har den 8 september 2005 meddelat tillåtlighet för sträckan Rabbalshede-Pålen. För delen Pålen-Tanumshede uppdrar regeringen åt Vägverket bl a att närmare utreda förutsättningarna att, inom de tidigare utredda vägkorridorerna Röd 1, Röd 23, Röd Mitt och Röd 4, anordna väg mellan Pålen och trafikplats Oppen vid Tanumshede som inte kommer att hota världsarvets värden i Tanum eller påtagligt skada kulturmiljön i berört område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 miljöbalken. Vägverket har härefter meddelat att utredningen är under revidering sedan Riksantikvarieämbetet avgivit synpunkter. Ny upplaga beräknas föreligga v Kommunens yttrande skall därefter vara Vägverket tillhanda senast den 8 december Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att avge kommunens yttrande i ärendet.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(23) Ks Ks Arbetsgrupp för demokratifrågor Den av kommunstyrelsen utsedda arbetsgruppen för organisationsöversyn har beslutat hemställa att en arbetsgrupp för demokrifrågor tillsätts. Den tillskapade arbetsgruppen skall arbeta självständigt parallellt med organisationsöversynen. Arbetsgruppen skall ha i uppdrag att studera följande frågor Antal förtroendevalda - Antalet ledamöter i KF och nämnder. Rekrytering av förtroendevalda - Hur? Förutsättningar för att kunna ta förtroendeuppdrag - Tidsåtgång, ersättningar m m. M fl frågor. Arbetsgruppen skall redovisa sitt uppdrag senast i februari Redovisning sker till arbetsgruppen för organisationsöversyn, som väger in materialet i sin slutrapport. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse en parlamentarisk arbetsgrupp för demokratifrågor, att den utse följande ledamöter att ingå i arbetsgruppen Rune Hermansson (c) Daniel Östh (fp) Lennart Larson (m) Per Fyrvik (s) LouiseThunström (mvt) Berndt Hansson (kd) att utse Rune Hermansson som arbetsgruppens sammankallande, att utse Peter Berborn, kommunkansliet, som arbetsgruppens sekreterare, och att uppdraget skall redovisas för arbetsgruppen för organisationsöversyn senast i februari 2006.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(23) Ks 288 Anmälan av delegationsbeslut Förköp nr Ks Upphandling av minnesgåvor Anta anbud från Nordholms Ur och Guld Tillfälligt serveringstillstånd på Rest. Greby s i Grebbestad , kl Avtal med Nordea om ränteswap på 10 mkr Avtal med Nordea om ränteswap på 5 mkr Tanums Bostäder AB Ks Ks Ks Tbab Ansökan om egen sotning st medgivande, 5 st avslag, 1 st ej beslut st medgivande, 2 st avslag, 9 st ej beslut Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förklara delegationsbesluten anmälda

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(23) Ks Ks Anmälan av representation Räddningstjänsten nr kr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att efter anmälan lägga representationen till handlingarna

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(23) Ks 290 Meddelanden Ks Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB Ks Länsrätten i Göteborg avslår överklagande av exploateringsavtal Skäret Ks Ansökan och beslut från Räddningsverket om ersättning för räddningstjänstens kostnader vid skogsbrand i Bullaren juli Ks Beslut om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken Ks Slutrapportering av lokalt investeringsprogram för perioden , fjärrvärmeanläggning i Tanumshede Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förklara meddelandena anmälda.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(23) KOMMUNSTYRELSENs sammanträde den 23 november 2005 Namn Närvaro Omröstningar 279 Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Clas-Åke Sörkvist (c) - Rolf Hermansson (c) N X Karl-Erik Hansson (c) N X Lennart Larson (m) - Kristina Frigert (m) N X Bengt Mattsson (fp) - Lennart Fredlund (fp) N X Ronny Larsson (s) N X Bengt Widengård (s) N X Mona Svegås (s) N X Siv Bergström (mvt) N X Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Gun Broberg-Hansson (c) Rune Hermansson (c) N X Berndt Hansson (kd) N Hans Schub (m) N X Hans Bjerklinger (m) Kurt Svedberg (fp) N X Helene Arvidsson (fp) Alf Jonasson (s) Gerd Melin (s) Per Fyrvik (s) Håkan Elgh (mvt) Summa 8 3

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter 2006.214-5623 Tn 159 Förslag till ändring av renhållningstaxa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2007-12-17 118. Laga ordning 119. Svar på medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt 120. Förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamn

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 Dnr Ärende 2007.074-606 Bun 85 Delårsredovisning Tertial 2 2007.042-607 Bun 86 Fyrbodals gymnasieskola Prislista 2008 2007.204-375

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 78. Laga ordning 79. Information om polisens verksamhet i Strömstads närpolisområde 80. Dagordning 81. Svar på medborgarförslag om gång-och cykelväg

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21)

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration TN 2014/0009-201 82. Redovisning av delegationsbeslut TN 2013/0289-569 83. Medborgarförslag från Carin och Carl-Evert

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 127 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Förhandsbesked för bostadshus, Richard

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) 98 Laga ordning KOMMUFULLMÄKTIGE 2006-11-06 99 Sammankallande i egenskap av ålderspresident 100 Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade ÄRENDEFÖRTECKNING: 182 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Avloppsanläggning för Tanums-Ejgde 2.40 Tillkommande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Remiss från Lantmäteriet,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-02-14 1. Laga ordning 2. Svar på motion från Louise Thunström (MVT) om ensamkommande flyktingbarn 3. Exploateringsavtal för försäljning och exploatering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Mark- och Exploatering

Mark- och Exploatering Tekniska nämnden 2011-11-17 1(19) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 156. Information Folkhälsorådet 157. Information - Handikappfrågor 2011/0009-200 Tn 158. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2010.0894-339 146 Parentation 147 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring:

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-23 1(20) Ärendeförteckning Kfn 2006-03-23

Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-23 1(20) Ärendeförteckning Kfn 2006-03-23 Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-23 1(20) Ärendeförteckning Kfn 2006-03-23 2006.021-373 Kfn 17 Medborgarförslag om fritidsgårdar. 2005.148-380 Kfn 18 Behörighetsattest. 2005.148-380 Kfn 19 Kontokort

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: 305 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: Förhandsbesked för bostadshus, Bo Berggren, Hamburgsund,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-06-17 59 Laga ordning 60 Kompletteringsbudget 2013 61 Delårsbokslut för perioden januari-april 2013 62 Finansrapport för perioden januari-april 2013 63

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 25 juni 2009, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2006-09-27

KOMMUNSTYRELSEN 2006-09-27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(55) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2006-09-27 2006.016-923 Ks 195 Delårsbokslut för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2006 2006.015-923 Ks 196 Finansrapport för perioden

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: 105 Godkännande av föredragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Fullmakt

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunstyrelsen 2012-01-25. 2011/0008-200 Ks 1 Slutredovisning - Tryck och dagvattenledning i Sannäs

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunstyrelsen 2012-01-25. 2011/0008-200 Ks 1 Slutredovisning - Tryck och dagvattenledning i Sannäs TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Dnr Ärenden 2011/0008-200 Ks 1 Slutredovisning - Tryck och dagvattenledning i Sannäs 2012/0076-923 Ks 2 Förslag till revidering av reglemente för investerings- och exploateringsredovisning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2007-04-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2007-04-26 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 26 april 2007, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-16 Dnr Ärende 9 Information från Folkhälsorådet 10 Arbetsmarknadssituationen bland ungdomar 11

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 2010-04-13 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 12.35 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Jenny Steen Christina Johansson Inga-Britt Ritzman Siv Lunander Magnus

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 2009.060-952 Ks 139 Svar på motion från Michael Halvardsson (MVT) om snabbstöd till föreningar 2009.318-736 Ks 140 Ändrat pris avseende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-02 1 (16) Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Gunnar Lidell (M) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-02 1 (16) Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Gunnar Lidell (M) ANSLAG/BEVIS. Plats 2015-11-02 1 (16) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 2 november 2015, kl 13.00-13.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Bo Carlsson (C) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Carlsson (C) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-11-21 1 (18) Plats Rum 225, 2:a våning Sundsgatan 29, Kommunhuset Tid Torsdagen den 21 november, 2013 kl. 08:30 11:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 Dnr Ärende 79 Information från Folkhälsorådet 2009.094-606 Bun 80 Delårsbokslut 2009.215-607 Bun 81 Utbud Tanums gymnasieskola 2007.200-623

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-25 Dnr Ärende 20 Information personalchef Olle Tillqvist informerar 21 Information fritidsledare Jonas Nilsson informerar 22 Ny personalsekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-09-04 1 Plats och tid Tockarp, Västra Torup, kl 15.00-15.25 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Bo-Anders

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-06-21 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-11-21 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Fritidskontoret, Gnosjö tisdagen den 21 november 2006 kl. 18.00 19.30 Beslutande Rolf Davidsson (m) ordförande Stig Axelsson (s) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Budget och verksamhetsstyrning

Budget och verksamhetsstyrning ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr : Ärende Tid: Tisdag 2016-02-23, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 21 Godkännande av föredragningslistan att godkänna de utsända

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 15.00 18.00 1 (25) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Torsdagen den 25 oktober 2012, kl. 19.00-20.35 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Läs mer