KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2006-09-27"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(55) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN Ks 195 Delårsbokslut för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 196 Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 197 Inrättande av oppositionsråd på deltid Ks 198 Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums kommun Ks 199 Förslag till ersättning till borgerlig begravningsförrättare Ks 200 Naturförskola i Tanumshede Ks 201 Förvärv av fastigheten Tanums-Säm 2:11, Tanums station Ks 202 Begäran om anslutning till kommunalt vatten och avlopp för Ulmekärr 1: Ks 203 Upplösning av Backsippans minnesfond Össby minnesfond för Backsippan Lur Ks 204 Förslag till reviderat alkohol- och drogpolitiskt program Ks 205 Förslag till nytt pris för frukostkuponger Ks 206 Svar på medborgarförslag om breddning av vägen i sundet mellan Galtö och Resö Ks 207 Slutredovisning Servicebyggnad på Hamburgö Ks 208 Slutredovisning Tillbyggnad av Stall Heane Ks 209 Redovisning av obesvarad motion Ks 210 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 211 Yttrande över besvär angående laglighetsprövning enligt kommunallagen över kommunfullmäktiges beslut den 19 juni Ks 212 Remiss Riktlinjer för exploateringsavtal

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(55) Ks 213 Förslag Detaljplan för Skrammestad 1: Ks 214 Förslag Detaljplan för Grebbestad 2: Ks 215 Anhållan om planprövningstillstånd för Källvikshöjden, Fjällbacka Ks 216 Anhållan om planprövningstillstånd för Fåraby 1: Ks 217 Anhållan om planprövningstillstånd för Björnäs 1:56 m fl Ks 218 Anhållan om planprövningstillstånd för fastigheterna Fjällbacka 136:2 och 136:3, Badis Ks 219 Planprövningstillstånd för Kärraby 5:26 m fl Ks 220 Etablering av tankställe för biogas Ks 221 Fyrbodalsinstitutet Anhållan om medfinansiering av verksamheten Ks 222 Town Twinning mellan Tanum och Capo di Ponte, Italien Ks 223 Företag i kompetenssamverkan Ks 224 Medborgarförslag om cykelbana i Grebbestad Ks 225 Personalkontorets organisation Ks 226 Val av ordförande i Brottsförebyggande rådet Ks 227 Lärarförbundet Anmälan av fackligt förtroendevalda Ks 228 Förslag till sammanträdesdagar Ks 229 Motion från Anders Schönbeck (mvt) om avgiftsfri musikundervisning Ks 230 Ansökan från Svenska Vägrestauranger AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Tanumsrasta med tillhörande uteservering Ks 231 Förköpsprövning Tanum Otterön 1:20, hyreshusenhet, andel av 232 Anmälan av arbetsutskottets beslut

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(55) 233 Anmälan av delegationsbeslut Ks 234 Anmälan av representation 235 Meddelanden

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(55) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef, 195, 196, 210 Olle Tillquist, personalchef, , 210, 225 Leif Irenésson, personalsekreterare, Ann-Carin Andersson, samhällsbyggnadschef, 202, , Ulf Björkman, kanslichef, 203, 210 Sven Olsson, exploateringschef, Dan Andersson, folkhälsosamordnare, 204 Sven-Erik Laundal, räddningschef, 210 Kerstin Danielsson, näringslivssamordnare, 222, 223 Peter Berborn, sekreterare Utses att justera Bengt Widengård Underskrifter Sekreterare /Peter Berborn/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Bengt Widengård/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift.../Kerstin Berius/...

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(55) Ks Ks Delårsbokslut för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2006 Delårsrapport per den 31 augusti 2006 har upprättats, bilaga. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper är de ekonomiska målen överordnade verksamhetsmålen, vilket innebär att tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att uppmana de nämnder som redovisar underskott att vidta åtgärder för en budget i balans, och att i övrigt lägga delårsbokslutet till handlingarna.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(55) Ks Ks Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2006 Finansrapport per den 31 augusti 2006 har upprättats, bilaga. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att lägga finansrapporten till handlingarna.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(55) Ks Ks Inrättande av oppositionsråd på deltid I samband med det arbete som bedrivits av de båda arbetsgrupperna för översyn av den kommunala organisationen samt utveckling av demokratifrågor har diskuterats att inrätta ett deltids oppositionsråd. Det föreslås nu att ett oppositionsråd på deltid inrättas för att öka oppositionens medverkan i den demokratiska processen. Funktionen som deltids oppositionsråd föreslås kopplas till något av uppdragen som vice ordförande i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Siv Bergström (mvt) yrkar i första hand att ett oppositionsråd ej inrättas. Siv Bergström (mvt) yrkar i andra hand att om sådant oppositionsråd ändå inrättas skall det av andra att-satsen framgå att oppositionsrådet utses av minoriteten. Ordföranden ställer först fråga på Siv Bergströms förstahandsyrkande att oppositionsråd ej inrättas och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Ordföranden ställer därefter fråga på Siv Bergströms andrahandsyrkande att det av andra att-satsen skall framgå att oppositionsråd utses av minoriteten och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett oppositionsråd på deltid, att endera av kommunstyrelsens vice ordföranden tillika är oppositionsråd med halvtids tjänstgöringsgrad, och forts.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(55) Ks Ks att ekonomisk ersättning till oppositionsrådet regleras i arvodesbestämmelserna för förtroendevalda i Tanums kommun. Reservation Siv Bergström (mvt) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(55) Ks Ks Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums kommun Arvodeskommittén har tagit fram förslag till reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums kommun. Förslaget beaktar förändringar i kommunallagen och lagen om allmän försäkring. De delar i reglementet som framförallt har varit föremål för diskussion är arvodenas storlek för olika uppdrag och timarvoden, arvode till eventuellt oppositionsråd, reseersättningar, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, och gränsen för maximalt sammanträdesarvode. Rekommendation på ersättning till ordförande i Tanums hamn- och turistbolag och Tanums Bostäder AB anges i bilaga i arvodesreglementet. De mer principiella förändringar som har gjorts i reglementet är att arvoden uppräknas utifrån den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda och att en ny tidsjusterad schablonersättning till egna företagare införts samt att maximerat sammanträdesarvode per dag har ersatts med maximerat sammanträdesarvode per sammanträde. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att upphäva nu gällande regler för arvode till förtroendevalda fr o m , och att anta bilagda arvodesreglemente att gälla fr o m

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(55) Ks Ks Förslag till ersättning till borgerlig begravningsförrättare Annette Ekinger har i skrivelse inkommen den 11 april 2004 väckt frågan om alternativ till kyrklig begravning eller minnesstund för den som inte är medlem i Svenska kyrkan. Kommunstyrelsen beslutade den 21 juni 2006, 171, att från och med den 1 januari 2007 utse minst två borgerliga begravningsförrättare, att uppdra åt arvodeskommittén att bedöma ersättningsnivån för borgerliga begravningsförrättare, att taxa för borgerlig begravningsförrättare skall motsvara självkostnaden, och att uppdra åt begravningsombudet att kontakta kyrkogårdsförvaltningen i frågan om lokal för avskedsceremoni. Arvodeskommittén har nu tagit fram förslag till ersättning till borgerlig begravningsförrättare. Arvodeskommittén föreslår att ersättningen bör vara tidsrelaterad eftersom samtal med närstående och avskedsceremonin kan variera mycket i tid. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att arvode till borgerlig begravningsförrättare är samma timarvode (följandetimmar) och reseersättning som utgår till kommunens förtroendevalda, _

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(55) Ks Ks Naturförskola i Tanumshede Barn- och utbildningsnämnden uppdrog den 10 april 2006, 24, åt sin förvaltning att arbeta med inriktning att starta en naturförskola i Tanumshede. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 augusti 2006 informerade rektor Birgitta Karlsson om verksamhetens mål, den pedagogiska inriktningen, förskolans profil och dess lokalbehov. Start av förskolan beräknas den 1 november Förskolan föreslås bedrivas som ett projekt under ett år med utvärdering därefter. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 augusti 2006, 66, att hos kommunstyrelsen begära att få starta ny naturförskola vid Vitlycke från 1 november 2006 och att förskolan finansieras inom ram under Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att medge barn- och utbildningsnämnden att starta en naturförskola vid Vitlycke från den 1 november 2006, och att verksamheten finansieras inom ram under 2006.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(55) Ks Ks Förvärv av fastigheten Tanums-Säm 2:11, Tanums station Stationshuset på Tanums station har av fastighetsägaren Jernhusen AB rivits då byggnaden drabbats av hussvamp. En ny och funktionell hållplats behöver tillskapas. I enlighet med aktieägaravtalet med Västtrafik AB belastar åtgärder på hållplats kommunen. Efter framställan i kompletteringsbudget 2006 har kommunfullmäktige anslagit 500 tkr för ändamålet. Den planerade upprustningen sker i samråd med Västtrafik, som också tillhandahåller väderskydd. För ordningsställande av hållplatsen krävs att kommunen får tillgång till fastigheten. Efter förhandling med Jernhusen AB erbjuds kommunen att förvärva fastigheten för 50 tkr. Fastigheten utgörs av m 2 mark. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Tanums-Säm 2:11 för 50 tkr, och att förvärvet finansieras med medel ur Eget kapital.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(55) Ks ks Begäran om anslutning till kommunalt vatten och avlopp för Ulmekärr 1:44 Fastighetsägaren till Ulmekärr 1:44 har ansökt om att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Fastigheten angränsar till verksamhetsområdet för kommunalt VA. Fastigheten ligger inom ett detaljplanelagt område, varav några fastigheter ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Miljöavdelningen har inget att invända mot att fastigheten ansluts till kommunalt avlopp med krav på urinseparering. Tekniska nämnden antog dem 30 mars 2006, 48, en policy om att utöka verksamhetsområde för fastigheter som ligger i nära anslutning till verksamhetsområdet. Tekniska nämnden beslutade den 24 augusti 2006, 143, att godkänna anslutning till kommunalt vatten och avlopp för fastigheten Ulmekärr 1:44, att anslutning skall ske genom att utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, och att föreslå kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anslutning till kommunalt vatten och avlopp för fastigheten Ulmekärr 1:44, och att anslutning skall ske genom att utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp. _

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(55) Ks Ks Upplösning av Backsippans minnesfond Össby minnesfond för Backsippan Lur Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 1991, 101, att anslå kronor till Backsippans minnesfond, de så kallade Lurpengarna. Avkastningen på kapitalet skall användas för verksamhet bland äldre och handikappade inom Lurområdets äldreomsorgsområde i Tanums kommun. Exempel på verksamhet kan vara resor, träffpunktsverksamhet, fester av olika slag, såsom vid jul, påsk, midsommar samt vår och höstfester. Avkastningen skall också kunna användas till enklare utsmyckning av Backsippan såsom, blommor, tavlor och möbler. Avkastningen på kapitalet har använts för verksamhet bland äldre och handikappade inom Lurområdets äldreomsorgsområde. På grund av förändringar av äldreomsorgens verksamhet har problem uppstått hur pengarna skall hanteras. Idag hanteras medlen av områdeschefen och kontaktpersonen Inger Olsson, Lur. Eftersom det endast är avkastningen, för närvarande cirka 200 kronor per år, som får användas för verksamhet blir det svårt att dela ut pengar ur fonden. Dessutom är det svårt att få ideella krafter att ta hand om och sköta fonden. Idag finns det cirka kronor kvar i fonden. I skrivelse har Harriet Nilsson, Inger Olsson, Anna-Lena Andrésen och Bo Runesson bland annat föreslagit att behållningen i fonden skänkes till Lurs Sockens Bygdeförening som fritt får disponera medlen i sin verksamhet. Lurs Sockens Bygdeförening är aktiv och kommer att använda pengarna för både gamla och unga. Genom att behållningen skänkes till Lurs Sockens Bygdeförening kommer medlen att användas för boende i Lur. forts.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(55) Ks Ks Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att medge att Backsippans minnesfond Össby minnesfond för Backsippan i Lur upplöses, att medge att medlen i Backsippans minnesfond överförs till Lurs Sockens Bygdeförening, och att Lurs Sockens Bygdeförening fullt får disponera medlen i sin verksamhet för gamla och unga.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(55) Ks Ks Förslag till reviderat alkohol- och drogpolitiskt program Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 1997, 112, att anta alkoholoch drogpolitiskt program för Tanums kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2006, 52, att uppdra åt folkhälsorådet att uppdatera det alkohol- och drogpolitiska programmet för Tanums kommun, och att det reviderade förslaget skall föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 september 2006 och att förslaget då har varit på remiss hos berörda verksamheter. Föreligger nu förslag till reviderat program. Programförslaget har på Folkhälsorådets uppdrag utarbetats av en mindre arbetsgrupp inom den så kallade ANT-gruppen. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagda förslag till reviderat alkohol- och drogpolitiskt program för Tanums kommun.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(55) Ks Ks Förslag till nytt pris för frukostkuponger Till pensionärer som inte bor i särskilt boende säljs särskilda kuponghäften för frukost, så kallat Grönt frukosthäfte. Priset för ett kuponghäfte à 10 kuponger föreslås höjas från 153 kronor till 250 kronor för att motsvara den beräknade frukostdelen av priset för helinackordering på särskilt boende. Omsorgsnämnden beslutade den 24 augusti 2006, 99, att föreslå kommunfullmäktige höja frukostpriset för pensionärer (grönt kuponghäfte à 10 st) till 250 kronor per häfte och fortsatt indexreglera priserna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att priset för Grönt frukosthäfte höjs till 250 kronor per häfte, och att priset för Grönt frukosthäfte, årligen uppräknas med KPI i samband med budgetarbetet.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(55) Ks Ks Svar på medborgarförslag om breddning av vägen i sundet mellan Galtö och Resö Yngve Olausson, Lur, har den 2 augusti 2006 inkommit med medborgarförslag om breddning av vägen i sundet mellan Galtö och Resö. Förslaget bilaga. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2006, 77, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom medborgarförslaget innebärande att vägen i sundet mellan Galtö-Resö breddas och att fler öppningar görs i vägbanken för att höja vattenkvalitén och gynna fiskarnas yngelbottnar i området, att överlämna medborgarförslaget till Vägverket med begäran om åtgärd, och att medborgarförslaget därmed är besvarat.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(55) Ks Ks Slutredovisning - Servicebyggnad på Hamburgö I investeringsbudget 2005 finns upptaget 200 tkr för ny servicebyggnad vid färjeläget på Hamburgö. Avsikten är att servicebyggnaden skall ingå i projektet Besöksmål Hamburgö och att de 200 tkr för investering ingår som kommunal medfinansiering i projektet. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 oktober 2005, 85, att genomföra investeringen inom kostnadsramen 600 tkr, att ianspråktaga 200 tkr ur investeringsbudget 2005 och att finansiera kapitalkostnaden i framtida driftsbudget genom avgifter i gästhamnsverksamheten. Redovisning Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringsutgifter Överskott/underskott Budgeterade investeringsbidrag Redovisade investeringsbidrag Överskott/underskott Totalt projektets överskott/underskott kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 augusti 2006, 53, att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen. Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 11 september 2006 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade och redovisade belopp. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(55) Ks Ks Slutredovisning - Tillbyggnad av Stall Heane Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2004, 83, att i investeringsbudget 2005 anslå 500 tkr för tillbyggnad av ridhusbyggnad på fastigheten Säm 3:10, Tanumshede. Det var en uppföljning investeringsbeslut i budget 2004 där ytterligare 500 tkr anslagits. Det sammanlagda investeringsutrymmet är alltså tkr. Redovisning Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringsutgifter Underskott Budgeterade investeringsbidrag Redovisade investeringsbidrag Överskott/underskott Totalt projektets underskott kr kr kr 0 kr 0 kr 0 kr kr Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 augusti 2006, 52, att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen. Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 11 september 2006 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel. Efter behandling i kultur- och fritidsnämnden har framkommit att redovisat belopp skall vara kronor. Projektets underskott blir därmed kronor. Investeringsprojektets underskott regleras mot Eget kapital. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen, och att investeringsprojektets underskott regleras mot Eget kapital.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(55) Ks Ks Redovisning av obesvarad motion Beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna redovisning av obesvarad motion till kommunfullmäktige för kännedom

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(55) Ks Ks Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2006 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 31 augusti 2006 har upprättats bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(55) Ks Ks Yttrande över besvär angående laglighetsprövning enligt kommunallagen över kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2006, 57 Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2006, 57, bland annat att godkänna ett exploateringsavtal avseende Sövalls Camping. Beslutet har överklagats till länsrätten. Länsrätten har översänt handlingar till kommunen för yttrande. Förslag till yttrande över inkomna besvär har upprättats. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Siv Bergström (mvt) anmäler att hon ej deltar i beslutet i enlighet med tidigare ställningstagande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagda yttrande.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(55) Ks Ks Remiss - Riktlinjer för exploateringsavtal Tekniska nämnden har utarbetat förslag till enhetliga riktlinjer för exploateringsavtal. Riktlinjerna innefattar följande delar. Exploateringsavtal. Konstnärlig utsmyckning i det offentliga rummet. Infrastrukturella avgifter. Tekniska nämnden beslutade den 8 juni 2006, 123, att remittera ärendet till kommunstyrelsen för yttrande över bilagda förslag till riktlinjer. Till ärendet hör skrivelse från Tanums Bostäder AB där det meddelas att tekniska nämnden upprättat förslag till exploateringsavtal för fastigheterna Fjällbacka 165:9 (Håkebacken) och Fjällbacka 163:13 (Kyrkskolan). Bolagets styrelse har vid sammanträde den 13 juni beslutat att inte godkänna avtalen i sin nuvarande utformning och innehåll då de krav som ställs kraftigt skulle fördyra byggnationen och därmed ge högre hyror. Avtalens innehåll är av sådan art att det bör ske en diskussion i kommunstyrelsen om övergripande principer för exploateringsavtal innan de nya principerna tillämpas. Tidigare beslut Arbetsutskottet beslutade den 13 september 2006, 38, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för yttrande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande Tekniska nämnden medges besluta om exploateringsavtal under förutsättning att avtalen följer av kommunfullmäktige beslutade taxor, riktlinjer och policys. Tekniska nämnden medges besluta om överlåtelse av exploateringsavtal. forts.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(55) Ks Ks Avgiften för konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet bör fördelas proportionellt så att avgiften per lägenhet är 1/5-del av avgiften per tomt. Avgiften fastställs förslagsvis till kronor per tomt och 200 kronor per lägenhet. Konstkommittén föreslås ansvara för utformningen. De infrastrukturella avgifterna bör fördelas proportionellt så att avgiften per lägenhet är 1/5-del av avgiften per tomt. Avgiften fastställs förslagsvis till kronor per tomt och kronor per lägenhet. _

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(55) Ks Ks Förslag Detaljplan för Skrammestad 1:15 Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 28 augusti 2006 att nämnden avser upprätta en detaljplan för Skrammestad 1:15. Syftet med planen är att tillskapa ett bostadshus samt garage och förrådsbyggnader. Ett planförslag har utarbetats av Plantjänst i Bengtsfors. Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2006, 43, bland annat att medge planprövningstillstånd. Länsstyrelsens bedömning Länsstyrelsen meddelar i skrivelse till miljö- och byggnadsnämnden, inkommen den 21 september 2006, att strandskyddet i området utgör ett tungt hinder och att planförslaget inte är framkomligt. Länsstyrelsen föreslår kommunen att överväga att avbryta planarbetet. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Siv Bergström (mvt) yrkar att planarbetet avbryts. Bengt Mattsson (fp), Ronny Larsson (s), Kristina Frigert (m) och Rune Hermansson (c) yrkar att kommunstyrelsen ej erinrar mot planförslaget. Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Bengt Mattssons m fl:s yrkande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ej erinra mot planförslaget. Reservation Siv Bergström (mvt) anmäler skriftlig reservation, bilaga. forts.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(55) Ks Ks Jäv Lennart Larson (m) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(55) Ks Ks Förslag Detaljplan för Grebbestad 2:404 Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 6 september 2006 att nämnden har för avsikt att upprätta detaljplan för Grebbestad 2:404. Syftet med planen är att möjliggöra en tillbyggnad av ICA-affären västerut. Ett planförslag har utarbetats av WSP Samhällsbyggnad. Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2006, 114, bland annat att medge planprövningstillstånd, att trafik- och parkeringssituationen skall studeras särskilt, och att ställa sig bakom boendegruppens rekommendation att planändring om möjligt görs genom enkelt planförfarande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ej erinra mot planförslaget.

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(55) Ks Ks Anhållan om planprövningstillstånd för Källvikshöjden, Fjällbacka Svenska Designhus AB har den 30 maj 2006 inkommit med anhållan om planprövningstillstånd för området Källvikshöjden i Fjällbacka. Sökanden har för avsikt att uppföra enbostadsbebyggelse för åretruntboende i planområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Stadsarkitekten meddelar i yttrande inkommet den 10 augusti 2006 att för befintlig bebyggelse på Källvikshöjden gäller en detaljplan, fastställd Planen syfte är bebyggelse för fritidsändamål, med byggrätter begränsade till 90 m 2 byggnadsyta. Den av kommunfullmäktige antagna fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka anger följande rekommendationer för bl a detta område: Byggrätterna är små och husen är, med gällande planer, svåra att utforma så att de klarar dagens standardkrav för ett åretruntboende. Då områdena ligger centralt i Fjällbacka och har goda lösningar för vatten och avlopp bör gällande detaljplaner ändras för att medge större byggrätter För de föreslagna tre delområdena för ny bebyggelse på Källvikshöjden anger den fördjupade översiktsplanen följande rekommendationer: Områden utan detaljplan idag som är lämpliga som nya bostadsområden med byggrätter som medger åretruntboende Den föreslagna exploateringen har således stöd i den fördjupade översiktsplanen. Vid amhällsbyggnadsförvaltningens granskning av av förslaget har bl a följande frågor och synpunkter framkommit. Det finns en stor efterfrågan på kommunala småhustomter. Den kommunala tomtkön har i dagsläget cirka 125 köande i Fjällbacka. Vid utbyggnad av etapp tre på Vetteberget kan högst ett tjugotal tomter erbjudas till den kommunala tomtkön. Exploateringsområdena på Källvikshöjden ägs av kommunen, som därför bör ta ställning till om de skall exploateras av kommunen eller i privat regi.

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(55) forts.

31 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 31(55) Ks Ks Om planprövningstillstånd medges bör det utredas om trafikanslutning till allmän väg kan ordnas på ett trafiksäkert sätt och om den befintliga vägen har dimensioner som klarar den ökade trafikmängden. Planeringen bör i första hand inriktas på en ny väg mot nordost, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. VA-belastningen i Fjällbacka börjar närma sig gränsen för kapaciteten. Även om situationen i dagsläget och inom den närmaste tiden är fullt fungerande bör hänsyn tas till att avloppsreningsverket kan komma att bli fullt belastat. Erforderliga skyddsavstånd till befintlig telemast bör beaktas. Planprövningstillstånd kan tillstyrkas under förutsättning att den nya detaljplanen omfattar hela Källvikshöjden, således inkluderande även befintlig bebyggelse, och att en ny utfartsväg mot nordost anläggs enligt den fördjupade översiktsplanen. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå anhållan.

32 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 32(55) Ks Ks Anhållan om planprövningstillstånd för Fåraby 1:10 Mikael Olofsson, delägare i fastigheten Fåraby 1:10, har den 5 juli 2006 inkommit med anhållan om planprövningstillstånd för Fåraby 1:10. Planändringen syftar till uppförande av ett mindre hus på den södra delen av tomten. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Stadsarkitekten meddelar i yttrande inkommet den 9 augusti 2006 att fastigheten omfattas av detaljplan fastställd Enligt planen finns byggrätt för befintliga byggnader, ett bostadshus och ett uthus. Den nedre, västra delen av tomten som utgörs av en lummig trädgård får inte bebyggas. Hela den äldre delen av Havstenssunds samhälle utgör en värdefull miljö av riksintresse för kulturmiljövården. Frågor om användning av de centrala delarna av Havstenssund, hamnområdet och magasinen, belägna endast ca 75 meter väster om den nu aktuella fastigheten, har tidigare diskuterats i flera sammanhang. En översyn av detaljplanen för fastigheten Fåraby 1:10 bör bedömas i samband med en översyn av planen för hamnområdet. Planprövningstillstånd för enbart fastigheten Fåraby 1:10 avstyrkes. Samråd har skett med övriga berörda avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå anhållan.

33 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 33(55) Ks Ks Anhållan om planprövningstillstånd för Björnäs 1:56 m fl Västarkitekter AB har på uppdrag av Havstens fastighetsförvaltning AB inkommit med anhållan om planprövningstillstånd för Björnäs 1:56 m fl. Det aktuella området är beläget cirka 10 km norr om Tanumshede och utgörs av 4 ha mark. Planändringen syftar till att tillskapa attraktiva bostäder i form av enbostadshus. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Planeringsarkitekten meddelar i yttrande inkommet den 11 september 2006 att efter samråd med berörda avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen avstyrks ansökan om planprövningstillstånd för Björnäs 1:56 m fl. Föreslagen markanvändning är inte förenlig med Tanums kommuns ÖP Rekommendationer för planområdet i ÖP 2002 anger att en i huvudsak oförändrad markanvändning eftersträvas samt att ny bebyggelse kan tillåtas som komplettering till befintlig bebyggelse, där det är klarlagt att bevarandeintressena inte motverkas. Föreslagen exploateringen för Björnäs 1:56 m fl innebär en väsentlig utökning av bostadsbebyggelse i området och är inte en komplettering till det befintliga. Exploateringen påverkar även riksintresse enligt Miljöbalken 3 kap 6 för friluftsliv och för naturvård. Kommunal infrastruktur för vatten och avlopp saknas i denna del av kommunen. Risk finns för att ett helhetsgrepp för kommunal VA-försörjning måste genomföras. Nytillkommande bostadsbebyggelse i området som kan beröras av helhetsgreppet bör därför i detta skede begränsas, därmed också bebyggelse inom Björnäs 1:56 m fl. Ansökan anger utöver bostadstomter en utbyggnad av småbåtsbryggor. De bryggor som enligt föreslag är lokaliserade inom HS-område kan dock tillstyrkas. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå anhållan.

34 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 34(55) Ks Ks Anhållan om planprövningstillstånd för fastigheterna Fjällbacka 136:2 och 136:3, Badis TiPe AB har den 14 augusti 2005 inkommit med anhållan om planprövningstillstånd för fastigheterna Fjällbacka 136:2 och 136:3, Badis. TiPe AB har tidigare, via Acron AB, inkommit med anhållan om planprövningstillstånd för fastigheterna. Kommunstyrelsen beslutade den 21 juni 2006, 166, att avslå anhållan då den planerade byggnationen ej bedöms utveckla Fjällbacka samhälle som åretruntort. Bolaget vill i samverkan med kommunen utarbeta ett planprogram för det aktuella området som medger boende i cirka 35 bostadsrätter. Bolaget begär nu att kommunstyrelsens behandlar ärendet på nytt och går igenom fakta som ger en förklaring till varför projektet ej utvecklar Fjällbacka samhälle. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Samhällsbyggnadschefen meddelar i yttrande inkommet den 31 augusti 2006 att förvaltningen inte har något ytterligare att tillföra i ärendet. Beredande organs förslag Arbetsutskottets förslag den 13 september 2006, 34. Beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att vidhålla sitt beslut den 21 juni 2006, 166, då inget nytt framkommit i ärendet.

35 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 35(55) Ks Ks Planprövningstillstånd för Kärraby 5:26 m fl Kommunstyrelsen har den 5 oktober 2005, 244, bland annat beslutat att medge Anders Olevik planprövningstillstånd för Kärraby 5:26 m fl i enlighet med av stadsarkitekten presenterat alternativ 2. Anders Olevik hemställer nu att planprövningstillståndet överförs till företaget Cheman AB, Hamburgsund. Samhällsbyggnadschefen tillstyrker i yttrande inkommet den 12 september 2006 en överföring av tillståndet. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att medge att planprövningstillståndet för Kärraby 5:26 m fl överförs till företaget Cheman AB, Hamburgsund.

36 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 36(55) Ks Ks Etablering av tankställe för biogas FordonsGas Sverige AB har tagit initiativ till att bedöma möjligheten att etablera ett tankställe för biogas längs E6 mellan Uddevalla och Strömstad, där Tanum är ett tänkbart alternativ. Man önskar efterhöra kommunens inställning i frågan Tanums kommun har i olika beslut tagit ställning för att arbeta för en hållbar utveckling. Viljeinriktningen visas i flera dokument, till exempel: Miljöpolicy Energiplan Miljömål Agenda 21 Arbetet drivs bl a genom att kommunen har en egen bilpark som till ca 45% drivs med alternativt bränsle. Målet är att kunna erbjuda kommuninnevånare och besökare tankställen med olika typer av miljöanpassade bränsleslag. Kommunens egna bilar förnyas ständigt och målet är att antalet bilar med alternativa bränslen skall fortsätta att öka. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Samhällsbyggnadschefen meddelar i yttrande inkommet den 31 augusti 2006 att utvecklingen av fordonsantalet med olika bränslen på marknaden kräver att antalet tankställen med alternativa bränslen finns utan för stora avstånd mellan tankställena. Det är därför av värde att tankställe för fler bränsletyper tillskapas längs E6 för att tillfredställa långväga tranporter som kör genom kommunen. På grund av kommunens storlek är det främst privata och kommunala fordon som utgår från Tanumshede som kan tanka här. Kommunen ser mycket positivt på etableringar av tankställen med förnyelsebara bränslen. Beredande organs förslag Arbetsutskottets förslag den 13 september 2006, 35. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att meddela FordonsGas Sverige AB att Tanums kommun ser mycket positivt på etablering av tankställe för biogas inom kommunen.

37 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 37(55) Ks Ks Fyrbodalsinstitutet Anhållan om medfinansiering av verksamheten Fyrbodalsinstitutet har den 27 juni 2006 inkommit med anhållan om medfinansiering av verksamheten Fyrbodalsinstitutet bildades 2003 som en organisation för gemensam forskning och utveckling (FoU) i samverkan mellan regionen, kommunernas socialtjänst, arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt akademi. Sammanlagt uppgår den föreslagna medfinansieringen till kronor för perioden. Av dessa medel utgör kronor basfinansiering och kronor medel till FoU-fond. Omsorgsnämnden har den 24 augusti 2006, 91, beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen tillstyrka finansieringen av Fyrbodalsinstitutet för under förutsättning av kommunstyrelsen finansierar verksamheten. Av omsorgsnämndens protokoll kan utläsas att individ- och familjeomsorgsverksamheten deltagit i Interregprojektet Fokus rusomsorg som syftar till ökad kunskap och metodutveckling. Härutöver har personal inom äldreomsorgen deltagit i föreläsningar som anordnats av institutet. Omsorgsförvaltningen har vidare tillsammans med primärvården och vuxenpsykriatrin konsulterat institutet vid framtagandet av en handlingsplan för stöd till funktionshindrade. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Fyrbodalsinstitutets verksamhet åren 2007 och 2008 med sammanlagt kronor, och att anslagna medel finansieras ur konto Medlemsavgifter.

38 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 38(55) Ks Ks Town Twinning mellan Tanum och Capo di Ponte, Italien Den italienska kommunen Capo di Ponte har tagit initiativ till att inbjuda representanter för Tanums kommun till ett möte i Italien den 7 11 oktober 2006 för att samtala om ett möjligt vänortsamarbete kommunerna emellan. Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2006, 155, att acceptera inbjudan och att anslå kronor för mötets genomförande. Efter vissa justeringar i samband med beslut om EU-medel kommer den svenska gruppen att utgöras av personer fördelade enligt nedan. Skolan representeras av fyra personer som utses bland lärare och elever. Tanums världsarv och Vitlycke museum representeras av två personer. Markägare i världsarvsområdet representeras av två personer. Kommunstyrelsen representeras av 1:e vice ordförande Lennart Larson, kanslichef Ulf Björkman och näringslivsutvecklare Kerstin Danielsson. Utöver dessa personer har Företagarna i Tanum erbjudits att delta på egen bekostnad. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse 1:e vice ordförande Lennart Larson (m), kanslichef Ulf Björkman samt näringslivsutvecklare Kerstin Danielsson att delta vid mötet med motsvarande funktioner för att förbereda ett eventuellt vänortssamarbete mellan kommunerna Capo di Ponte och Tanum.

39 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 39(55) Ks Ks Företag i kompetenssamverkan 2006 Projekt Företag i kompetenssamverkan har bedrivits under åren Bland finansiärerna finns Mål 2 Västra, VG-regionen och kommunerna Tanum, Sotenäs och Munkedal. Projektägare har varit den ideella föreningen Företagsutveckling norra Bohuslän med FR-föreningarna i de tre kommunerna som initiativtagare. I dag är cirka 120 företag medlemmar i föreningen. Medlemsföretagen finns både bland de större företagen såväl som de allra minsta. Föreningen driver verksamheten vidare. Föreningen har den 28 augusti 2006 inkommit med anhållan om medfinansiering i form av medlemskap för Medlemsavgiften uppgår till kronor. Som motprestation erbjuder projektet att utifrån behov och önskemål hjälpa till att hitta utbildningsmöjligheter och samordning med övriga medlemmar. Kompetenssamverkans projektledare har under året engagerats i arbetet med SKA-rådet i Tanums kommun. För Tanums del bör därför vid beslut om medlemskap motprestationen kunna utnyttjas även under 2006 för medverkan i SKA-rådet. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av positiva beslut från övriga kommuner delta i Företag i kompetenssamverkan, att överlåta till SKA-rådet att utnyttja den arbetsinsats som projektet erbjuder kommunen, att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå kronor för verksamhetsåret 2006, och att beloppet finansieras ur konto Näringslivsåtgärder, projekt.

40 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 40(55) Ks Ks Medborgarförslag om cykelbana i Grebbestad Robin Jansson, Grebbestad, har den 10 maj 2006 inkommit med medborgarförslag om anläggande av cykelbana vid Siljevi fotbollsplan i Grebbestad. Förslaget bilaga. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2006, 64, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 21 juni 2006, 173, att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för förslag till yttrande. Kultur- och fritidsnämndens beredning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 17 augusti 2006, 60, beslutat avge följande yttrande. Kultur- och fritidsnämnden tycker att medborgarförslaget är bra och föreslår kommunstyrelsen uppmana tekniska nämnden att, efter samråd med berörda boende och Grebbestads IF, upplåta mark så att Robin Jansson och hans kamrater får bygga sin cykelbana. Detta kan kanske ske i form av ett skolprojekt varför kommunstyrelsen bör uppmana även barn- och utbildningsnämnden att medverka i skapande av en cykelbana. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för att i dialog med barnoch utbildningsnämnden undersöka möjligheterna att anlägga cykelbana i enlighet med förslaget. _

41 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 41(55) Ks Ks Personalkontorets organisation Tanums kommun upphandlade ett nytt PA-system 2001 som nu framgångsrikt har implementerats. Det nya systemet bygger på en decentraliserad personaladministration. Traditionell lönebearbetning och framtagande av personaldata hanteras till stora delar på respektive förvaltning och av arbetstagare som själva registrerar in avvikelser via självservice. För de som idag arbetar på personalkontoret har det inneburit en förändring av yrkesrollen och innehållet i de arbetsuppgifter som utförs. Traditionell lönehantering har successivt minskat och tidsåtgången för systemförvaltning har ökat. Behovet av stöd till förvaltningarna i form av styrning, support, utbildning och information har ökat allt eftersom det nya systemet har implementerats i organisationen. Nu har de stora utbildningsinsatserna genomförts och självservice tillämpas i stora delar av den kommunala organisationen. Sedan tidigare ligger ett sparkrav på personalkontoret på motsvarande en heltidstjänst. Vid ingången av 2007 har införandet av PA-systemet nått så långt att antalet tjänster kan minskas för att uppfylla sparkravet. Det kommer att ske dels genom att ta över arbetsuppgifterna och finansieringen från barn- och utbildningsförvaltningens löne- och personaladministratör motsvarande 0,5 tjänst då denna går i pension och dels genom att omvandla en löne- och personaladministratör på personalkontoret från 1,0 tjänst till 0,5 tjänst genom uppsägning. Det innebär att personalkontorets bemanning 2007 kommer att vara: Personalchef 1,0 Personalsekreterare 1,0 Personalutvecklare 1,0 Systemförvaltare/personaladm 1,0 Systemförvaltare/personaladm 0,5 Personaladministratör 1,0 Ärendet har MBL-förhandlats den 30 augusti MBL-protokoll bilaga. Arbetsgivaren avser härvid, i enlighet med SKTF:s yrkande, undersöka effekterna av den nya organisationen vid två skilda mättidpunkter. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till ny organisation på personalkontoret, och forts.

42 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 42(55) Ks Ks att ny organisation skall gälla från och med den 1 april 2007.

43 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 43(55) Ks Ks Val av ordförande i Brottsförebyggande rådet Kommunfullmäktige beslutade den 2 september 2002, 82, bland annat att inrätta ett brottsförebyggande råd med uppdrag att samordna det förebyggande arbetet med stöd till ungdomar. Brottförebyggande rådet i Tanums kommun utgörs av chefstjänstemännen för kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen samt folkhälsosamordaren och en representant för polisen. Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen är utsedd som sammankallande och ordförande för Rådet. Ordföranden har nu avsagt sig uppdraget med hänsyn till ändrade organisatoriska förhållanden. Beredande organs förslag Arbetsutskottets förslag den 13 september 2006, 36. Beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att utse folkhälsosamordnare Dan Andersson som ordförande i Brottsförebyggande rådet tills vidare, att uppdra åt ordföranden att lämna förslag till ett förstärkt och utvecklat samarbete mellan Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet, och att uppdraget redovisas senast den 31 december 2006.

44 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 44(55) Ks Ks Lärarförbundet Anmälan av fackligt förtroendevalda 2006 Lärarförbundet i Tanum har den 12 september 2006 inkommit med anmälan av fackligt förtroendevalda Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälan till handlingarna

45 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 45(55) Ks Ks Förslag till sammanträdesdagar 2007 Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2007, bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagda förslag till sammanträdesdagar 2007 _

46 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 46(55) Ks Ks Motion från Anders Schönbeck (mvt) om avgiftsfri musikundervisning Anders Schönbeck (mvt) har den 8 augusti 2006 inkommit med motion om avgiftsfri musikundervisning. Motionen bilaga. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2006, 76, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för utredning.

47 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 47(55) Ks Ks Ansökan från Svenska Vägrestauranger AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Tanumsrasta med tillhörande uteservering Svenska Vägrestauranger AB ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Tanumsrasta med tillhörande uteservering. Sökt serveringstid är klockan Sökanden har övertagit serveringsrörelsen och serveringslokalen efter tidigare tillståndshavaren Rasta Sverige AB. Ansökan har varit på remiss hos polismyndigheten, miljöförvaltningen, omsorgsnämnden och räddningstjänsten. Ingen av remissinstanserna har något att erinra mot att den sökande erhåller sökt tillstånd. I väntan på kommunstyrelsens prövning av ansökan har sökanden beviljats tillfälligt tillstånd fram till och med den 15 oktober 2006 via delegationsbeslut. Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta. att jml 7 kap 5 Alkohollagen (AL) bevilja Svenska Vägrestauranger AB tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Tanumsrasta med tillhörande uteservering rest. nr Serveringstiden bestäms till kl , att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att högsta antalet besökare på serveringslokalen (inneserveringen) bestäms till att motsvara de högsta antal som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att högsta tillåtna antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att jml 7 kap 5 Alkohollagen bevilja Svenska Vägrestauranger AB tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Tanumsrasta med tillhörande uteservering, forts.

48 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 48(55) Ks Ks att serveringstiden bestäms till klockan , att jml 7 kap 5 3 st Alkohollagen infoga villkoret att högsta antalet besökare i serveringslokalen (inneserveringen) bestäms till att motsvara de högsta antal som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och att jml 7 kap 5 3 st Alkohollagen infoga villkoret att högsta tillåtna antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma.

49 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 49(55) Ks ks Förköpsprövning Tanum Otterön 1:20, hyreshusenhet, andel av Fastighet: Sökande: Säljare: Köpare: Köpesumma: Tanum Otterön 1:20, andel av Svensk Fastighetsförmedling Annelie och Tord Bergman, Lilla Edet Martin och Susanne Jellhag, Stenungsund kr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att utöva förköpsrätten avseende fastigheten Tanum Otterön 1:20, andel av, och att ej begära hyresnämndens prövning avseende fastigheten Tanum Otterön 1:20, andel av.

50 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 50(55) Ks 232 Anmälan av arbetsutskottets beslut Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 13 september 2006, Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förklara besluten anmälda.

51 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 51(55) Ks 233 Anmälan av delegationsbeslut Förköp nr Ks Anställningsavtal nr Ks Upphandling av tryckning av informationstidningen Tanum, anta anbud från CW Carlssons Tryckeri AB Ks Tillfälliga serveringstillstånd: Rabbalshede Folkets Hus , kl Tanumsrasta , kl Ks Ks Tillfälligt utökade serveringstillstånd: Rest. Konserven, balkong på övervåning , kl Ks Brasserie Oscar II, Fjällbacka Ks , till kl Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förklara delegationsbesluten anmälda

52 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 52(55) Ks Ks Anmälan av representation Kommunstyrelsen perioden ,65 kr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att efter anmälan lägga representationen till handlingarna

53 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 53(55) Ks 235 Meddelande Ks Barn- och utbildningsnämndens beslut den 28 augusti 2006, 59, att avsätta 25 tkr av gåva efter Gunnar Ruus till aktiviteter för Ungdomskultur 07 och att det ur resterande medel skall finnas möjlighet att ansöka om bidrag till aktiviteter för barn- och ungdomar Regeringsbeslut om väg E6 förbi världsarvet i Tanumshede. Regeringen bedömer att föreslagen utformning inom de förordade korridorerna Röd 23 och Röd 1 ej är förenligt med berörda bevarandeintressen Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förklara meddelandet anmält.

54 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 54(55) KOMMUNSTYRELSENs sammanträde den 27 september 2006 Namn Närvaro Omröstningar Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Clas-Åke Sörkvist (c) Rolf Hermansson (c) - Karl-Erik Hansson (c) Lennart Larson (m) Kristina Frigert (m) Bengt Mattsson (fp) Lennart Fredlund (fp) Ronny Larsson (s) Bengt Widengård (s) Mona Svegås (s) Siv Bergström (mvt) N N N N N N N N N N Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Gun Broberg-Hansson (c) Rune Hermansson (c) N Berndt Hansson (kd) Hans Schub (m) Hans Bjerklinger (m) Kurt Svedberg (fp) N N Helene Arvidsson (fp) N Alf Jonasson (s) Gerd Melin (s) Per Fyrvik (s) Håkan Elgh (mvt) N Summa Lennart Larson tjg ej 213

55 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 55(55) Rune Hermansson tjg ej 195, 210 Kurt Svedberg tjg 195, 210, 213

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 2005.624-563 Ks 275 Förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling vid Tyfts avfallsanläggning samt återvinningscentralerna Tyft

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2007-12-17 118. Laga ordning 119. Svar på medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt 120. Förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamn

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21)

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration TN 2014/0009-201 82. Redovisning av delegationsbeslut TN 2013/0289-569 83. Medborgarförslag från Carin och Carl-Evert

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 Dnr Ärende 2007.074-606 Bun 85 Delårsredovisning Tertial 2 2007.042-607 Bun 86 Fyrbodals gymnasieskola Prislista 2008 2007.204-375

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 78. Laga ordning 79. Information om polisens verksamhet i Strömstads närpolisområde 80. Dagordning 81. Svar på medborgarförslag om gång-och cykelväg

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 127 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Förhandsbesked för bostadshus, Richard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade ÄRENDEFÖRTECKNING: 182 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Avloppsanläggning för Tanums-Ejgde 2.40 Tillkommande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Remiss från Lantmäteriet,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) 98 Laga ordning KOMMUFULLMÄKTIGE 2006-11-06 99 Sammankallande i egenskap av ålderspresident 100 Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter 2006.214-5623 Tn 159 Förslag till ändring av renhållningstaxa

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Mark- och Exploatering

Mark- och Exploatering Tekniska nämnden 2011-11-17 1(19) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 156. Information Folkhälsorådet 157. Information - Handikappfrågor 2011/0009-200 Tn 158. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-23 1(20) Ärendeförteckning Kfn 2006-03-23

Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-23 1(20) Ärendeförteckning Kfn 2006-03-23 Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-23 1(20) Ärendeförteckning Kfn 2006-03-23 2006.021-373 Kfn 17 Medborgarförslag om fritidsgårdar. 2005.148-380 Kfn 18 Behörighetsattest. 2005.148-380 Kfn 19 Kontokort

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s)

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s) 142-155 Plats oh tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 08.30 11.45 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vie ordförande Reine Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-11-07

KOMMUNSTYRELSEN 2007-11-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2007-11-07 2007.772-923 Ks 319 Kommunal utdebitering för år 2008 2007.010-923 Ks 320 Förslag till driftbudget för år 2008 2007.776-260 Ks 321 Utredningsuppdrag

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-06-17 59 Laga ordning 60 Kompletteringsbudget 2013 61 Delårsbokslut för perioden januari-april 2013 62 Finansrapport för perioden januari-april 2013 63

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 25 juni 2009, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

Åke Johansson (C) Zoran Petrovic (S) Fredrik Stålhandske (M) 99-107 (kl 18.00-20.00)

Åke Johansson (C) Zoran Petrovic (S) Fredrik Stålhandske (M) 99-107 (kl 18.00-20.00) 2009-12-14 112 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00-20.00 Beslutande Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Zoran Petrovic (S) Fredrik Stålhandske (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: 305 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: Förhandsbesked för bostadshus, Bo Berggren, Hamburgsund,

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-04-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Studiebesök vid Härjedalens gymnasieskola 31 Allmänhetens frågestund 32 Prisutdelning Kommunduellen 2009 33

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16)

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 28 augusti 2003, klockan 15.00 17.25. Lennart Niklasson (s), ordförande Christina

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 2009.060-952 Ks 139 Svar på motion från Michael Halvardsson (MVT) om snabbstöd till föreningar 2009.318-736 Ks 140 Ändrat pris avseende

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2001-04-25 KOMMUNSTYRELSEN 2001-04-25 KS 1 Yttrande, detaljplan Västra Degrabo 2 Yttrande, detaljplan kv Hantverkaren 3 Yttrande, detaljplan del av V Tångahed Hägrunga 10:1 4 Uppdrag att revidera lednings- och informationsplan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Anders Fröjdö Gunilla Josefsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2010-05-25 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2010-05-25 1 Socialnämnden 2010-05-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 75 Arbetsutskottets protokoll 76 Tillfälligt serveringstillstånd, Storöns Folkpark 77 Delegationsbeslut 78 Information

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-16 1. (19) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2011-04-04, kl 08.30 Paragrafer 36-49 Sekr 2 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2011-04-04, kl 08.30 Paragrafer 36-49 Sekr 2 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2011-03-28 40 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.25 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Björn Andreasson, (m), ordförande Adéle Olander, (m), tjg ersättare Johan Svanberg, (m), ledamot Brita

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 1 Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 Beslutande Kristina Svensson Hans Stevander Veronica Almroth 13-21 Claes Nordevik 22-24 Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:10 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande, ej 4-5 Inger Johnsson (C) Christian Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.00 Paragrafer 101-112 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2010.0894-339 146 Parentation 147 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring:

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-02-14 1. Laga ordning 2. Svar på motion från Louise Thunström (MVT) om ensamkommande flyktingbarn 3. Exploateringsavtal för försäljning och exploatering

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Lars Ekvall Lars Rosander Göran Berglund Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-09-04 1 Plats och tid Tockarp, Västra Torup, kl 15.00-15.25 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Bo-Anders

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-12-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer