KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE Laga ordning 79. Information om polisens verksamhet i Strömstads närpolisområde 80. Dagordning 81. Svar på medborgarförslag om gång-och cykelväg längs väg 163, sträckan Nästegård- Grebbestad 82. Svar på medborgarförslag om nystart av frivilligcentral 83. Svar på medborgarförslag om rabatterade halkskydd för pensionärer och handikappade 84. Rutiner, riktlinjer och delegation avseende exploateringsavtal 85. Nya regler för registrering och försäljning av småhustomter för helårsboende, Tanums kommun 86. Tomtpriser 2007 för kommunala småhustomter för helårsoende 87. Översyn av gällande sjöbodspolicy 88. Marköverlåtelse av del av Tanum Hamburgsund 3:112 till Tanum Hamburgsund 3: Tanums Hamn & Turism AB Årsredovisning och revisionsberättelse för Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Inger Lise Persson (fp) 91. Anmälningsärende

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(26) Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Henrik Rörberg, polisen Petra Widén, polisen Ulf Björkman, sekreterare Utses att justera Karl-Erik Hansson Birgit Ekholm Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 17 september 2007, klockan Underskrifter Sekreterare /Ulf Björkman/ Ordförande... /Anders Johansson - Fogelmark/ Justeringsman /Karl-Erik Hansson/ /Birgit Ekholm/ BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift /Kerstin Berius/...

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(26) Kf 78 Laga ordning Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(26) Kf 79 Information om polisens verksamhet i Strömstads närpolisområde Henrik Rörberg och Petra Widén informerade om polisens verksamhet.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(26) Kf 80 Dagordning Beslut Kommunfullmäktige beslutade att lyfta ur ärende nummer 4 för ytterligare beredning.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(26) Kf Ks Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg längst väg 163, sträckan Nästegård-Grebbestad Turi Nerdrum och Hans Martin Jarmund har den 26 januari 2007 inkommit med medborgarförslag om gång- och cykelväg längst väg 163, sträckan Nästegård- Grebbestad. Förslaget bilaga. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2007, 17, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 28 mars 2007, 119, att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för förslag och yttrande, och att förslag till yttrande redovisas senast vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni Tekniska nämndens bedömning Tekniska nämnden beslutade den 26 april 2007, 71, att medborgarförslaget skall utredas i den plan för utbyggnad av olika typer av gång- och cykelvägar inom Tanums kommun som nämnden beslutat ska tas fram. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen förslag den 20 juni 2007, 201 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget skall utredas i den plan för utbyggnad av olika typer av gång- och cykelvägar inom Tanums kommun som tekniska nämnden beslutat ska tas fram, och att medborgarförslaget därmed är besvarat.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(26) Kf Ks Svar på medborgarförslag om nystart av frivilligcentral Jan Peterson, Tanumshede, har den 14 december 2006 inkommit med medborgarförslag om nystart av Tanums frivilligcentral. Förslaget bilaga. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2007, 16, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning Kommunstyrelsen beslutade den 28 mars 2007, 122, att överlämna ärendet till omsorgsnämnden för förslag och yttrande, och att förslag och yttrande redovisas senast vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni Omsorgsnämndens bedömning Omsorgsnämnden beslutar den 24 maj 2007, 83, att i yttrande till kommunfullmäktige föreslå att det inte inrättas någon frivilligcentral. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen förslag den 20 juni 2007, 200 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Jan Peterson tackade för svaret Mona Svegås (s) yttrar sig Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att det inte inrättas någon frivilligcentral, och att medborgarförslaget därmed är besvarat

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(26) Kf Ks Svar på medborgarförslag om rabatterade halkskydd för pensionärer och handikappade Jan Peterson, Tanumshede, har den 14 december 2006 inkommit med medborgarförslag om rabatterade halkskydd för pensionärer och handikappade. Förslaget, bilaga. Avslutningsvis föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att de som är pensionärer och handikappade kan få köpa halkskydd till sina skor för ett rabatterat pris med tanke på den dåliga vinterväghållningen i kommunen. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2007, 15, att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 28 mars 2007, 120, att överlämna ärendet till omsorgsnämnden för förslag och yttrande, och att förslag till yttrande redovisas senast vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni Omsorgsnämndens bedömning Omsorgsnämnden beslutar den 24 maj 2007, 82, att i yttrande till kommunfullmäktige ställa sig positiv till subventionering av halkskydd till funktionshindrade samt äldre över 80 år och att omsorgsnämnden upprättar ett regelverk kring detta. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen förslag den 20 juni 2007, 199 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Jan Peterson tackade för svaret Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag forts

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(26) Kf Ks att ställa sig positiv till subventionering av halkskydd till funktionshindrade samt äldre över 80 år och att ge omsorgsnämnden i uppdrag att upprätta ett regelverk kring detta, och att medborgarförslaget därmed är besvarat.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(26) Kf Ks Rutiner, riktlinjer och delegation avseende exploateringsavtal Sedan 1 januari 2007 har kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om exploateringsavtal enligt riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal skall innehålla och styra utförande och ekonomi kring följande frågor: Fastighetsreglering eller försäljning av hel/stor del av fastighet. Nyttjanderätter Utförande av gator, parkering, GC-väg och belysning. Va-hantering och avgifter. Avfallshantering, källsortering och hämtning. Allmänna platser, utförande och konstnärlig utsmyckning. Naturvärden Rekreation Energifrågor Materialval Ersättningar för infrastrukturella åtgärder utanför planområdet Erforderliga säkerheter Generella frågor om ersättningar, överlåtelse, skadestånd m m. Vid detaljplaneläggning är exploateringsavtalet ett nödvändigt instrument för att reglera ansvaret för och genomförandet av en detaljplan. Tidigare delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut om exploateringsavtal och nu föreslagna riktlinjer syftar till en smidigare beslutsprocess. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 20 juni 2007, 202 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Siv Bergström (mvt) yttrar sig Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna bilagda riktlinjer med delegation för kommunstyrelsen innebärande att kommunstyrelsen beslutar om exploateringsavtal inom angivna ramar

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(26) Kf Ks Nya regler för registrering och försäljning av småhustomter för helårsboende, Tanums kommun Mark- och exploateringsavdelningen har tagit fram förslag till nya regler för registrering och försäljning av småhustomter. Förslaget har innan det beslutades i tekniska nämnden varit ute på remiss till partigrupperna, även kommunjuristen har granskat förslaget. Reglerna gäller vid försäljning av kommunal tomt till fysisk person. Avsikten med en försäljning av kommunal tomt är att den skall användas för permanentboende av köparen. Ändringarna berör punkterna 1.3, 1.8, 2.1, 2.2, 3.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8 och 4.9 i det nya förslaget. Tekniska nämnden beslutade den 24 maj 2007, 84 föreslå kommunfullmäktige att tidigare bestämmelser antagna den 31 mars 2003, 38, med tillägg punkt 10 den 27 november 2003, 100, skall upphöra att gälla, att anta bilagda regler för registrering och försäljning av småhustomter för helårsboende i Tanums kommun, och att nuvarande intressekö ombildas till tomtkö. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 20 juni 2007, 236 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att tidigare bestämmelser antagna den 31 mars 2003, 38, med tillägg punkt 10 den 27 november 2003, 100, skall upphöra att gälla, att anta bilagda regler för registrering och försäljning av småhustomter för helårsboende i Tanums kommun, och att nuvarande intresseköer ombildas till tomtköer.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(26) K Ks Tomtpriser 2007 för kommunala småhustomter för helårsboende Nuvarande tomtpriser fastställdes av kommunfullmäktige den 24 juni 1985, 92. Tomtpriserna har sedan dess räknats upp varje år med KPI. En genomgång av samtliga kommunala tomter har nu gjorts. Tekniska nämnden beslutade den 26 april 2007, 68, om förslag till nya tomtpriser för kommunala småhustomter för helårsboende. Förslaget innebär ett tomtpris baserat på värdering från mäklare + en infrastrukturavgift på kronor för samtliga tomter. Efter tekniska nämndens beslut den 26 april 2007 har kommunen ingått avtal med Holconia AB (Hjältevadshus) gällande de färdigexploaterade tomterna på Vinbäck i Tanumshede. Holconia AB har option på tomterna till och med augusti 2008, och i avtalet är 2006 års tomtpriser inskrivna. Till övriga tomter på Vinbäck i Tanumshede är inte väg, vatten och avlopp utbyggt varför tomterna inte kan säljas i dagsläget. Med anledning av ovanstående bör tomtpriserna för Tanumshede undantas från förslaget om nya tomtpriser. Exploatering av åtta kommunala villatomter på Skogsvägen i Havstenssund var klara för slutbesiktning den 1 juni Förslag till tomtpriser för dessa tomter är antagna av tekniska nämnden. Tomtprislistan bör kompletteras med dessa tomtpriser. Tekniska nämnden beslutade den 24 maj 2007, 86, om en reviderad tomtprislista där listan kompletteras med tomterna på Skogsvägen i Havstenssund och tomterna i Tanumshede är borttagna. Föreligger nu förslag till nya tomtpriser för kommunala småhustomter för helårsboende. Kommunstyrelsen behandling av ärendet Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Rolf Hermansson (c) på en ändring av tomtpriserna för Hamburgsund 3:146, Hamburgsund 3:188 och Hamburgsund 13:38 till kronor per tomt då dessa tre resttomter varit svårsålda. I övrig yrkar Rolf Hermansson på bifall till beredningsförslaget. forts.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(26) Kf Ks Efter avslutad överläggning ställer ordförande fråga på Rolf Hermanssons yrkande mot beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Rolf Hermanssons yrkande. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 22 augusti 2007, 237 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 24 juni 1985, 92, att tomtpriserna för Hamburgsund 3:146, Hamburgsund 3:188 och Hamburgsund 13:38 ändras till kronor, att i övrigt anta bilagda förslag till tomtpriser för kommunala småhustomter för helårsboende, och att en årlig översyn av tomtpriserna ska göras av tekniska nämnden.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(26) Kf Ks Översyn av gällande sjöbodspolicy För Tanums kommun finns en gällande sjöbodspolicy antagen av kommunfullmäktige den 27 november 1996, 10. Nils Olsson (fp) och Bengt Mattsson (fp) har därefter inkommit med en motion i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade den 24 juni 2002, 227, att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga berörda nämnder göra en översyn av gällande sjöbodspolicy samt ange förslag till förändring av policyn utifrån gällande förutsättningar och att uppmana kultur- och fritidsnämnden att definiera begreppen sjöbod, sjöbodsförråd, sjöbodsliknande byggnad med flera. En arbetsgrupp tillsattes bestående av representanter från kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden. Arbetsgruppens ursprungsförslag Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 juni 2005, 44, att godkänna av arbetsgruppen upprättat förslag till sjöbodspolicy och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade arbetsgruppens förslag till sjöbodspolicy och beslutade den 9 augusti 2005, 253, att texten under stycket bygglov i tillägget inte heller tillåts sjöbodar utföras med isolering i väggar, tak och golvbjälklag skall utgå och att med angiven ändring tillstyrka förslaget till ny sjöbodspolicy för Tanums kommun. Tekniska nämnden behandlade arbetsgruppens förslag till sjöbodspolicy och beslutade den 8 september 2005, 120, att yttra sig till kultur- och fritidsnämnden avseende va och arrende. Det omarbetade slutförslaget Arbetsgruppens förslag till sjöbodspolicy omarbetades. forts.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(26) Kf Ks Det omarbetade förslaget behandlades av tekniska nämnden som den 23 februari 2006, 32, beslutade och lämnade synpunkter på det omarbetade förslaget. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade det omarbetade förslaget och beslutade den 28 februari 2006, 69, att lämna synpunkter på förslaget. Kultur- och fritidsnämnden behandlade det omarbetade förslaget och beslutade den 23 mars 2006, 25, att arbetsgruppens slutförslag till sjöbodspolicy skall utgöra svar till kommunstyrelsen på den inlämnade motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2006, 39, bland annat att som svar på motionen meddela att kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att göra en översyn av gällande sjöbodspolicy. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 september 2006, 32, att avvakta ställningstagande till ny sjöbodspolicy då det finns oklarheter i gällande lagstiftning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 maj 2007, 9, att uppdra åt plan- och bygglovschefen att utarbeta ett slutligt förslag till sjöbodspolicy som presenteras på kommunstyrelsen den 20 juni Föreligger nu förslag till sjöbodspolicy, bilaga. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Bengt Mattsson (fp) på följande ändringar i sjöbodspolicyn: 1. Sidan 3, rubrik definitioner, underrubrik sjöbod, andra stycket: Stryk första delen av stycket. Stycket föreslår lyda: En sjöbod skall inte innehålla installationer för vatten och avlopp. Ellinstallationer kan godtas. Sjöboden skall ges en färgsättning som ansluter till den lokala traditionen. 2. Sidan 3, rubrik sammanfattning underrubrik sjöbodar, andra stycket: Stryk orden: isoleras, eller i första meningen. Stycket föreslås lyda: Sjöboden får inte inredas för bostadsändamål utrustas med vatten eller avloppsanläggning. Det är inte heller tillåtet att vidta åtgärder eller utföra ändringar som syftar till att boden skall kunna nyttjas för annat ändamål än som förråd, exempelvis för boende. forts.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(26) Kf Ks 3. Sidan 3, rubrik sammanfattning underrubrik sjöbodar, tredje stycket: Hela stycket föreslås strykas. I övrigt yrkar Bengt Mattsson på bifall till sjöbodspolicyn. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden fråga på Bengt Mattssons yrkanden, var för sig, mot beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 22 augusti 2007, 238 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Bengt Widengård (s) yrkar att ärendet återremitteras till miljö-och byggnadsnämnden för ytterligare beredning Siv Bergström (mvt) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Ordföranden ställer fråga på om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet skall återremitteras och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Votering begärs Följande voteringsproposition framställs och godkänns Ja röst för återremiss av ärendet Nej röst för avgörande av ärendet vid dagens sammanträde. Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 22 ledamöter röstar Ja, 5 ledamöter röstar Nej 11 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet till miljö-och byggnadsnämnden för ytterligare beredning. Kf Ks forts

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(26) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till miljö-och byggnadsnämnden för ytterligare beredning.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(26) Kf Ks Marköverlåtelse av del av Tanum Hamburgsund 3:112 till Tanum Hamburgsund 3:96 Som ett led i genomförandet av detaljplan för Skäret Hamburgsund skall den del av kommunens fastighet Tanum Hamburgsund 3:112, som ingår i exploateringsområdet, enligt exploateringsavtal överlåtas till exploatören. Marköverlåtelse kan ske antingen genom köpekontrakt och köpebrev eller genom fastighetsreglering om parterna är överens om detta. Eftersom marköverlåtelsen avser del av fastighet är det lämpligt att det görs genom fastighetsreglering. Parterna är överens om att marköverlåtelsen skall ske genom fastighetsreglering och en överenskommelse om fastighetsreglering har tecknats, se bilaga. I överenskommelsen finns angivet vilka åtaganden som exploatören skall ha uppfyllt för att fastighetsregleringen skall genomföras. Det gäller i första hand infrastrukturella åtgärder som är av betydelse för samhällsutvecklingen i den norra delen av Hamburgsund. När kommunen bedömer att dessa åtaganden i tillräcklig omfattning är genomförda meddelar kommunen Lantmäteriet som då genomför fastighetsregleringen. Tidigare beslut Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 20 mars 2006, 22, laga kraft den 29 mars Exploateringsavtal godkänt av Kommunfullmäktige den 2 maj 2005, 54, laga kraft den 7 februari Kommunstyrelsen behandling av ärendet Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Bengt Mattsson (fp), Rolf Hermansson (c), Lennart Larson (m) och Gerd Melin (s) på bifall till beredningsförslaget. Siv Bergström (mvt) yrkar på avslag till beredningsförslaget. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden fråga på beredningsförslaget mot Siv Bergströms avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 22 augusti 2007, 239 forts

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(26) Kf Ks Reservation i kommunstyrelsen Siv Bergström (mvt) anmäler skriftlig reservation i kommunstyrelsen, bilaga. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Clas-Åke Sörkvist (c), Lennart Larson (m), Gerd Melin (s), Bengt Mattsson (fp) och Rolf Hermansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Siv Bergström (mvt) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Mikael Halvarsson (mvt) yttrar sig Ordföranden frågar på framställda yrkanden och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag Beslut att marköverlåtelse genomföres genom överenskommelse om fastighetsreglering, enligt bilaga, att godkänna bilagda överenskommelse om fastighetsreglering och att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om erforderliga förändringar i överenskommelsen om fastighetsreglering Reservation i kommunfullmäktige Ledamöterna i mvt anmäler skriftlig reservation i enlighet med reservationen i kommunstyrelsen.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(26) Kf Ks Tanums Hamn & Turism AB - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2006 Tanums Hamn & Turism AB har den 10 augusti 2007 inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2006 (Tanums Förvaltnings- och Utvecklingsaktiebolag). Årsredovisningen behandlas vid Tanums Hamn & Turism AB bolagsstämma den 29 mars Auktoriserade revisorn meddelar i revisionsberättelsen att årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning år 2006 har granskats. Revisionsberättelsen avslutas med att revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorerna meddelar i revisionsberättelsen att man har granskat bolagets verksamhet under Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 22 augusti 2007, 240 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 2006 för Tanums Hamn & Turism AB (Tanums Förvaltnings- och utvecklingsaktiebolag) till handlingarna.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(26) Kf Ks Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Inger Lise Persson (fp) Inger Lise Persson (fp) har i skrivelse inkommen den 28 maj 2007 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2007, 74, att entlediga Inger Lise Persson från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, och att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning efter Inger Lise Persson Länsstyrelsens röstsammanräkning Länsstyrelsen i Västra Götalands län meddelar i beslut den 4 juli 2007 att Lennart Stjern utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige och Bertil Engdahl utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige till och med den 31 oktober Beslut Kommunfullmäktige beslutar att efter föredragningen lägga Länsstyrelsens protokoll den 4 juli 2007 till handlingarna.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(26) Kf Ks Anmälningsärende Omsorgsnämnden har inkommit med anmälan enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f-h om personer som beviljats bistånd i form av särskilt boende respektive hemtjänst där beslutet inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att förklara ärendet anmält

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(26) Närvaroförteckning KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE den 10 september 2007 Sid 1 Valperiod Omröstningar 87 NAMN Närvaro Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst ORDINARIE (m) Moderata Samlingspartiet (9) Lennart Larson N X Hans Schub N X Eva-Lena Sundås N X Roland Isacsson N X Helen Danielsson N X Anders Johansson Fogelmark N X Hans Bjerklinger N X Nina Jansson N X Agne Andrésen N X ERSÄTTARE Iris Olsson Lars Wennerås Bo Andersson Lena Ahnblom Sune Karlsson ORDINARIE (s) Socialdemokraterna (9) Ronny Larsson ¹) N Gerd Melin N X Per Fyrvik N X Mona Svegås N X Birgit Ekholm N X Bengt Widengård N X Ingrid Almqvist N X Alf Jonasson N X Ingela Andersson N X ERSÄTTAREN Mats Lindström Camilla Jirasek Berndt Wiklund EvaLott Andersson Kjell Jonasson ORDINARIE (mvt) Miljö- och Vänsterlistan i Tanum (5) Siv Bergström N X Håkan Elg N X Louise Thunström N X

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(26) Niklas Viberg Michael Halvarsson ERSÄTTARE Anders Schönbeck Gertrud Widerberg Thorgny Fransson ¹) tom 86 N N X X

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(26) KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE den 10 september 2007 Sid 2 Valperiod Omröstningar 87 NAMN Närvaro Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst ORDINARIE (fp) Folkpartiet (5) Bengt Mattsson N X Ann-Helén Anneflod - Jan Olsson N X Lennart Fredlund - Lennart Stjern N X ERSÄTTARE Helene Arvidsson N X Sigge Polson Bertil Engdahl ORDINARIE (c) Centerpartiet (12) Clas-Åke Sörkvist N X Ann-Marie Olofsson N X Clas Toreld N X Björn Christiansson N X Marcus Toreld N X Lars Olrog N X Rolf Hermansson N X Karl-Erik Hansson N X Britt Limdal-Hansson - Roger Wallentin N X Rune Hermansson N X Astrid Helgesson N X ERSÄTTARE Magnus Aronsson Göran Nyberg Roger Jodensvi Staffan Greby Roger Andreasson Lena Johansson ORDINARIE (kd) Kristdemokraterna (1) Berndt Hansson N X ERSÄTTARE Kjell-Erik Odelius

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(26) Birgitta Sahlin SUMMA

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2007-12-17 118. Laga ordning 119. Svar på medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt 120. Förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamn

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) 98 Laga ordning KOMMUFULLMÄKTIGE 2006-11-06 99 Sammankallande i egenskap av ålderspresident 100 Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-02-14 1. Laga ordning 2. Svar på motion från Louise Thunström (MVT) om ensamkommande flyktingbarn 3. Exploateringsavtal för försäljning och exploatering

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2008-10-20 94 Laga ordning 95 Projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän information 96 Delårsrapport för perioden den 1 januari till

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-06-17 59 Laga ordning 60 Kompletteringsbudget 2013 61 Delårsbokslut för perioden januari-april 2013 62 Finansrapport för perioden januari-april 2013 63

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 Dnr Ärende 2007.074-606 Bun 85 Delårsredovisning Tertial 2 2007.042-607 Bun 86 Fyrbodals gymnasieskola Prislista 2008 2007.204-375

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: 305 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: Förhandsbesked för bostadshus, Bo Berggren, Hamburgsund,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 2005.624-563 Ks 275 Förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling vid Tyfts avfallsanläggning samt återvinningscentralerna Tyft

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Remiss från Lantmäteriet,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 127 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Förhandsbesked för bostadshus, Richard

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter 2006.214-5623 Tn 159 Förslag till ändring av renhållningstaxa

Läs mer

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade ÄRENDEFÖRTECKNING: 182 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Avloppsanläggning för Tanums-Ejgde 2.40 Tillkommande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: 105 Godkännande av föredragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Fullmakt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-23 1(20) Ärendeförteckning Kfn 2006-03-23

Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-23 1(20) Ärendeförteckning Kfn 2006-03-23 Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-23 1(20) Ärendeförteckning Kfn 2006-03-23 2006.021-373 Kfn 17 Medborgarförslag om fritidsgårdar. 2005.148-380 Kfn 18 Behörighetsattest. 2005.148-380 Kfn 19 Kontokort

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2010.0894-339 146 Parentation 147 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21)

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration TN 2014/0009-201 82. Redovisning av delegationsbeslut TN 2013/0289-569 83. Medborgarförslag från Carin och Carl-Evert

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-16 Dnr Ärende 9 Information från Folkhälsorådet 10 Arbetsmarknadssituationen bland ungdomar 11

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-03-23

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-03-23 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2009-03-23 16 Laga ordning 17 Information: Jämställdhet - förutsättning för utveckling? seminarium med Gertrud Åhström 18 Svar på interpellation från Michael

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 25 juni 2009, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

Budget och verksamhetsstyrning

Budget och verksamhetsstyrning ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr : Ärende Tid: Tisdag 2016-02-23, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 21 Godkännande av föredragningslistan att godkänna de utsända

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-02 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 13 Godkännande av fördragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. Miljöärenden 2008.0471-821

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-09-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-09-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(27) KOMMUFULLMÄKTIGE 2009-09-14 63 Laga ordning 64 Fråga från Siv Bergström (MVT) till omsorgsnämndens ordförande angående ensamkommande flyktingbarn 65 Medborgarförslag från Jan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-22

KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(62) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-22 2007.419-286 Ks 236 Nya regler för registrering och försäljning av småhustomter för helårsboende, Tanums kommun 2007.418-230 Ks 237

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2007-04-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2007-04-26 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 26 april 2007, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(12) KOMMUFULLMÄKTIGE 2015-12-14 125 Medborgarförslag om reducerad taxa vid bygglov i samband med installation av mikroproduktion av el på egen fastighet 126 Medborgarförslag avseende

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

Mark- och Exploatering

Mark- och Exploatering Tekniska nämnden 2011-11-17 1(19) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 156. Information Folkhälsorådet 157. Information - Handikappfrågor 2011/0009-200 Tn 158. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 144. Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärende Ansökan från Tore Melin,

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-02-17, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 33 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-01 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-01 Dnr Ärende 2010.131-380 Bun 39 Tanums kommuns behov av tillgång till digital utrustning för

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 Dnr Ärende 79 Information från Folkhälsorådet 2009.094-606 Bun 80 Delårsbokslut 2009.215-607 Bun 81 Utbud Tanums gymnasieskola 2007.200-623

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 15 Sotningsavtal med Härjedalssotarn AB 16 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 17 Namnsättning

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-16 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 172 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(27) Omsorgsnämnden 2013-06-27

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(27) Omsorgsnämnden 2013-06-27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(27) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 27 juni, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev. närvaroförhinder.

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-04-28, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 78 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 228 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Allmänhetens frågestund 2 Information om regionfrågan 3 Motion om att på kommunens hemsida offentliggöra cv för

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 135 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändringar:

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-09-22 88 Laga ordning 89 Välfärdsbokslut 2013 90 Ansökan om friköp av Oppen 3:51 91 Ansökan om friköp av Oppen 3:52 92 Slutredovisning - Gissleröd Västra,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-03-24, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 54 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.00 Omfattning 494-506 Närvarande Annette Carlson (M) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-25 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande

Läs mer