TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunstyrelsen / Ks 1 Slutredovisning - Tryck och dagvattenledning i Sannäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunstyrelsen 2012-01-25. 2011/0008-200 Ks 1 Slutredovisning - Tryck och dagvattenledning i Sannäs"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Dnr Ärenden 2011/ Ks 1 Slutredovisning - Tryck och dagvattenledning i Sannäs 2012/ Ks 2 Förslag till revidering av reglemente för investerings- och exploateringsredovisning 2011/ Ks 3 Förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamnar AB 2011/ Ks 4 Avgift för planbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 2011/ Ks 5 Förslag till Folkhälsoplan för Tanums kommun / Ks 6 Förslag till nya riktlinjer för servering av alkoholdrycker 2011/ Ks 7 Förslag till justerade ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholtillstånd 2011/ Ks 8 Förslag till reviderad kommunal krisledningsplan 2012/ Ks 9 Förslag till budget 2012 för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2012/ Ks 10 Anvisningar för verksamhetsstyrning 2012/ Ks 11 Intern kontroll 2011/ Ks 12 Avtal om utredning av vindkraft 2010/ Ks 13 Detaljplan för Hamburgsund 3:220 m fl - Samråd och godkännande 2009/ Ks 14 Samverkansavtal och principöverenskommelse mellan Tanums kommun och polismyndigheten i Västra Götaland - polisområde Fyrbodal 2011/ Ks 15 Remiss - Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för etablering och drift av 11 vindkraftverk på fastigheterna Tormoseröd 1:7 och Naverstads-Ejgde 1:2 2011/ Ks 16 Remiss - Ny kraftförbindelse mellan Norge och Sverige (Sydvestlinken) 2011/ Ks 17 Remiss - Anmälan av det svenska marina skyddsområdet Bratten till OSPARs nätverk av marina skyddsområden 2011/ Ks 18 Kommunala företrädare till Leader Ranrike norra Bohuslän / Ks 19 Förslag till ny vänortspolicy för Tanums kommun Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(34) 2012/ Ks 20 Riktlinjer för e-diarium 2012/ Ks 21 Information från Folkhälsorådet 2012/ Ks 22 Information från Brottsförebyggande rådet 23 Anmälan av delegationsbeslut 24 Meddelanden

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(34) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, onsdagen den 25 januari 2012, klockan Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef 2, 3, 9-12 Ulf Björkman, kanslichef 3, 4, 9, 14 Dan Andersson, folkhälsosamordnare 5 Torbjörn Ericson, alkoholhandläggare 6, 7 Peter Berborn, utredare/säkerhetssamordnare 8, 20 Olle Tillquist, personalchef 9 Sven-Erik Laundal, räddningschef 9 PeO Johansson, samhällsbyggnadschef 12 Martin Kvarnbäck, planchef 13 Ingvar Olofsson, kommunbiolog Lennart Christensson, barn- och utbildningschef 19 Peter Berborn, sekreterare Utses att justera Underskrifter Sekreterare /Peter Berborn/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Gerd Melin/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift...Jeanette Samuelsson...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(34) Ks / Ks Slutredovisning Tryck- och dagvattenledning i Sannäs Tekniska nämnden anslog den 27 maj 2010, 74, kronor från investeringsbudgeten. Objektet avser ny dagvattenledning från Vetteberget samt omläggning tryckledning spillvatten i Gamla vägen och Lantz väg i Sannäs. Tryckledning för spillvatten och dagvattenledning ca 240 m. Arbetet har utförts i egen regi. Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. Budgeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Överskott kr 0 kr kr 0 kr kr Tekniska nämnden beslutade den 17 november 2011, 163, att godkänna slutredovisningen och att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. Ekonomikontorets yttrande Ekonomikontorets meddelar i yttrande den 11 januari 2012 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets överskott regleras mot eget kapital. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen, och att investeringsprojektets överskott regleras mot Eget kapital.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(34) Ks / Ks Förslag till revidering av reglemente för investerings- och exploateringsredovisning Kommunens reglemente för investerings- och exploateringsredovisning innehåller regler för definition, budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar och exploateringsredovisning. Nu gällande reglementet är antaget av kommunfullmäktige den 15 februari 2010, 27. Ekonomikontoret har tagit fram förslag till revidering av reglementet. Framför allt innebär ändringarna en anpassning till Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation nr 18, som bland annat handlar om redovisning av intäkter vid investeringsprojekt. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagda förslag till reviderat reglemente för investerings- och exploateringsredovisning.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(34) Ks / Ks Förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamnar AB Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni att bilda Tanums Hamn och Turism AB. Kommunfullmäktige beslutade bland annat dessutom att anta bolagsordning och ägardirektiv och att teckna förvaltningsavtal mellan kommunen och bolaget avseende driften av kommunens hamnar. Förvaltningsavtalet reglerar bolagets uppdrag för drift och utveckling av kommunens hamnar. Avtalet gäller i avtalsperioder på 5 år räknat från den 1 januari 2007 om det inte sägs upp. Bolagets verksamhet har renodlats till enbart hamnverksamhet. Turismverksamheten ombesörjes av Tanum Turist Ekonomisk förening enligt särskilt uppdragsavtal mellan Tanums kommun och föreningen. Kommunfullmäktige beslutade med anledning härav den 24 oktober att ändra bolagsordningen och ägardirektiven till bolaget samt att bolagets namn ändras till Tanums Hamnar Aktiebolag. En översyn har gjorts av förvaltningsavtalet. Förutom namnändringen på bolaget har justeringar gjorts i avtalet dels under punkten 8 som behandlar hyror och avgifter, dels under punkten 10 som behandlar investeringar, dels under punkten 14 som behandlar avtalstiden samt dels under punkten 15 som behandlar årsavgiftens storlek till kommunen. Förslag till justerat förvaltningsavtal, bilaga. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagda förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamnar AB, och att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om tilläggsavtal enligt punkten 10 b förvaltningsavtalet.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(34) Ks Ks Avgift för planbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Genom särskilt beslut i kommunen har upprättandet av nya detaljplaner eller ändring av befintliga detaljplaner i kommunen förutsatt att kommunen lämnar ett positivt planprövningstillstånd. Den 2 maj 2011 började den nya plan- och bygglagen att gälla. Planbeskedet enligt nya PBL ersätter kommunens tidigare beslut om planprövningstillstånd. I den nya lagen anges möjligheten för kommunen att ta ut en avgift för beslut om planbesked (12 kap 8-11 PBL). Tidigare beslut Med bakgrund av ovanstående beslutade kommunfullmäktige den 24 oktober 2011, 79, att med stöd av 12 kap 10 Plan- och bygglagen (210:900) anta avgift för planbesked, att justeringsfaktorn N skall vara 1,2, att timkostnaden för handläggare är 710 kronor och för administratör 420 kronor, att kommunstyrelsen bemyndigas att ändra timkostnaden i enlighet med utvecklingen av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, att avgiften skall börja gälla från och med den 1 januari 2012, och att planprövningstillstånd fortsättningsvis benämns planbesked. Kommunfullmäktiges beslut innebar att fullmäktige beslutade att ta ut en timtaxa för hantering av planbesked. Kommunstyrelsen beslutade därefter den 14 december att timkostnaden för handläggare höjs till 720 kronor och för administratör till 430 kronor, och att den nya avgiften skall börja gälla från och med 1 januari forts.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(34) Ks Ks Den av kommunfullmäktige tidigare antagna timtaxan för planbesked bör kompletteras med taxa för olika ärendekategorier. Ärendekategorierna för planbesked är indelade i enkel åtgärd, medelstor åtgärd och stor åtgärd. Bilagda förslag till taxa för planbesked innebär att kommunen kan välja mellan att ta ut ett fastbelopp för varje ärendekategori eller använda sig av timtaxan. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2011, 79 upphör att gälla från den dag dagens beslut gäller, att med stöd av 12 kap 10 Plan- och bygglagen (2010:900) anta avgift för planbesked enligt bilaga, att justeringsfaktorn N skall vara 1,2, att timkostnaden för handläggare skall vara 720 kronor och för administratör till 430 kronor, att kommunstyrelsen bemyndigas att ändra timkostnaden i enlighet med utvecklingen av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, och att avgiften skall börja gälla från och med den 15 mars 2012.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(34) Ks / Ks Förslag till Folkhälsoplan för Tanums kommun 2012 Tanums Folkhälsoråd har inkommit med förslag till Folkhälsoplan för 2012 med förenklad budget och finansieringskalkyl för Folkhälsorådets behandling av ärendet Folkhälsorådet beslutade den 5 december 2011, 26, att godkänna folkhälsoplan och budget för Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagda Folkhälsoplan för Tanums kommun 2012.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(34) Ks / Ks Förslag till nya riktlinjer för servering av alkoholdrycker En ny alkohollag (2010:1622) gäller från den 1 januari I den nya lagen är det obligatoriskt för kommunerna att ha riktlinjer som innehåller regler enligt gällande lagstiftning med tillhörande föreskrifter samt vilka hänsyn kommunen tar till lokala förhållanden vid tillståndsgivningen. Den nya lagen medför också införande av nya typer av serveringstillstånd, möjlighet för flera tillståndshavare att erhålla gemensamt serveringsutrymme, krav på genomförande av kunskapsprov i svensk alkohollagstiftning, förändringar av köks- och matlagningskravet, viss ändring av grunderna för meddelande av formella åtgärder, samt annan paragraf- och kapitelindelning. Alkoholhandläggaren har inkommit med förslag till nya riktlinjer för servering av alkoholdrycker. De föreslagna riktlinjerna är en anpassning till såväl den nya lagstiftningen samt kommunens hållning i tidigare riktlinjer. En förändring som föreslås i de nya riktlinjerna, som inte beror på den nya lagstiftningen, är att serveringstid förslås kunna ges direkt från klockan till givet att förutsättningarna i det enskilda fallet finns och att nuvarande regel om prövotid slopas. Nuvarande restriktiva förutsättningar för tillfälligt utökad serveringstid till klockan föreslås dock kvarstå. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att upphäva nu gällande riktlinjer för servering av alkoholdrycker, och att anta bilagda riktlinjer för servering av alkoholdrycker.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(34) Ks / Ks Förslag till justerade ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholtillstånd Kommunen äger rätt att ta ut ansöknings- och tillsynsavgifter motsvarande kommunens kostnad för hantering av ansökningar och tillsyn i alkoholärenden. Den nya alkohollagen (SFS 2010:1622), gällande från den 1 januari 2011, medför dels nya kategorier av alkoholtillstånd, dels möjlighet för flera tillståndshavare att erhålla gemensamt serveringsutrymme och slutligen krav på genomförande av prov i kunskaper i Svensk alkohollagstiftning. Alkoholhandläggaren har inkommit med förslag till justering av nuvarande taxor för ansökningar och tillsyn i alkoholärenden. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att justera nuvarande taxor för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter för alkoholtillstånd i enlighet med bilagda förslag, och att de nya taxorna gäller från och med den 1 april 2012.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(34) Ks / Ks Förslag till reviderad kommunal krisledningsplan Den kommunala beredskapsplanen, här kallad krisledningsplan, skall revideras minst en gång per mandatperiod. Nu gällande plan är fastställd av kommunfullmäktige i mars Säkerhetssamordnaren har inkommit med ett förslag till reviderad kommunal krisledningsplan. Förslaget innebär ett par viktiga förändringar. Krisledningsnämnden föreslås utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskott. Idag utgörs krisledningsnämnden av kommunstyrelsen. Förändringen motiveras bl a med att arbetsutskottet vid en akut krissituation kan sammankallas och bli beslutsför snabbare än kommunstyrelsen i sin helhet. Facknämnderna får en gemensam krisledningsplan som är tillämplig på samtliga facknämnder. Det innebär också att facknämnderna får en likartad intern krisorganisation där respektive arbetsutskott utgör nämndens krisutskott. Varje nämnd har utarbetat verksamhetsplaner för störda förhållanden. Samtliga detaljbilagor är nu utlyfta från planverket och får istället hanteras och uppdateras separat av varje verksamhet. Exempel på sådana bilagor är organisationsskisser, larmlistor och åtgärdskalendrar. Informationsprincipen att all information skall kanaliseras via informationscentralen har förtydligats. Förslaget har remitterats till samtliga nämnder/förvaltningar. Ingen har haft något att erinra mot förslaget. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till krisledningsplan med informationsplan och beredskapsinriktning, och att styrelsens och nämndernas reglementen ses över med anledning av den nya krisledningsplanen.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(34) Ks / Ks Förslag till budget 2012 för kommunstyrelsens verksamhetsområde Föreligger förslag till internbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde för FSG har behandlat ärendet vid sammanträde den 20 januari Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta bilagda internbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2012.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(34) Ks / Ks Anvisningar för verksamhetsstyrning Ekonomikontoret har upprättat förslag till anvisningar för verksamhetsstyrning. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta bilagda anvisningar för verksamhetsstyrning.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(34) Ks / Ks Intern kontroll Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av kommunfullmäktige den 1 mars 1999, har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Riskanalys Nämndernas framtagande av internkontrollplan skall föregås av en riskanalys som visar varför aktuellt urval av kontroller är gjorda. Riskanalysen skall ingå i internkontrollplanen. Rapportering Avrapportering av genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen. Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder skall ha med i sin internkontrollplan. För 2011 är det följande områden. Inköp - avtalstrohet Tanums kommun gör varje år upphandlingar och avrop mot befintliga ramavtal på stora belopp. Inköp i en kommun skall göras i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU. Kommunen har policys och riktlinjer där det ytterligare är förtydligas när upphandlingar skall göras och att avtal skall följas. De åligger respektive förvaltning att tillse detta. Felaktiga eller så kallade otillåtna direktupphandlingar kan innebära att kommunen blir skadeståndsskyldig och kan dessutom lida ska i form av dålig publicitet. För att minska avsteg från att personalen köper från ramavtal har en beställarutbildning skett under hösten vintern 2010/2011. Syftet var att tillse att de som beställer i kommunen har kunskap om vilka regler som gäller vid inköp. På de områden som ramavtal finns är avtalstroheten mycket god. Två områden är identifierade som prioriterade upphandlingsområden och det är tekniska konsulter och juristtjänster. Upphandling av dessa områden har startat. Endast ett fåtal personer har identifierats som inte har gått beställarutbildningen. Beställare utbildning skall hållas kontinuerligt, en till två gånger per halvår, för att fånga upp behovet av utbildning inom inköp och upphandling. Ökad information och stöd vid genomförande av direktupphandling bör ges av upphandlingsenheten. forts.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(34) Ks / Ks Individuell lönesättning Samtliga centrala löneavtal som vi är bundna av innebär individuella löner. Det kräver att respektive chef lönesätter sina medarbetare årligen i samband med löneöversynen. Vid anställning innebär det även att ett anställningsavtal skall slutas där parterna är överens om lönen. De moderna löneavtalen ger arbetsgivaren ett stort ansvar för lönebildningen, istället för att lönen görs upp i förhandling mellan arbetsgivare och fackliga representanter på lokal nivå. För att kunna leva upp till avtalen krävs att arbetsgivaren har kompetens på samtliga nivåer i organisationen: den politiska och strategiska nivån som gör bedömningar av behov och möjligheter av löneökningar och avsätter utrymme i budget, personalkontoret som planerar, samordnar och administrerar löneöversynen tillsammans med respektive förvaltning, respektive lönesättande chef som lönesätter och håller lönesamtal, varje medarbetare som möter sin chef i lönesamtalet och som behöver förstå vad avtalen innebär. I löneavtalen beskrivs syftet med avtalen enligt följande: Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten, Syftet är att skapa en process där resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Brister i processen riskerar att äventyra detta positiva samband och kan då medföra sämre motivation och resultat i verksamheten, vilket i sig innebär lägre kvalitet och sämre resursutnyttjande. Granskningen av kommunens sätt att hantera individuell lönesättning har inte visat på några större avvikelser eller brister. Några förbättringsområden är däremot identifierade: Lönestatistiken som ligger till grund för beräkningar av kommunens löneläge i förhållande till omgivningen behöver förbättras. Underlag för lönesättning vid anställning behöver ses över och utvecklas. Moms Kommunens hantering av moms sker utifrån två olika regelverk, affärskontosystemet och kommunkontosystemet. Affärskontosystemet är det vanliga momssystemet som momspliktiga organisationer redovisar sin moms i. Kommuner har därutöver rätt att lyfta moms på så kallad momsbefriad verksamhet i kommunkontosystemet. forts.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(34) Ks / Ks Reglerna för hur moms ska hanteras är i princip samma i de två systemen men i det senare systemet utgår ej skattetillägg vid felaktig hantering. Huvudregeln för moms är att skattesatsen är 25 procent. Från denna regel finns det undantag för vissa varor där skattesatsen kan vara 12 procent, sex procent eller att varan/ tjänsten är helt momsbefriad. I momsreglerna finns det också särskilda regler för hur moms på varor och tjänster köpta utomlands men omsatta i Sverige ska hanteras. Det finns också begränsningar i hur mycket moms som får lyftas vid representation. Dessa undantagsregler innebär en risk för fel hantering som i sin tur kan innebära ekonomisk skada för kommunen. För att det inte ska bli konkurrensmässiga snedvridningar mellan kommuner och privata utförare av momsbefriad verksamhet så har det införts ett statsbidragssystem för återsökande av moms vid köp av momsbefriad verksamhet från privata utförare. Det är därför viktigt att kommunen har rutiner för att fånga dessa utgifter så att man inte riskerar att missa rätten till bidrag. Granskningen visar att fakturorna vid representation vid ett fåtal tillfällen saknar den information som krävs för att kunna hantera momsen på ett korrekt sätt och ett fåtal fakturor hade ett för högt momsavdrag. För att komma till rätta med detta föreslås att besluts- och behörighetsattestanter regelbundet informeras om regelverket. De fakturor där för mycket moms lyfts har rättats. I övrigt har inga större brister identifierats på någon av nämnderna. Nämndspecifik kontroll Varje nämnd ska även granska sådant som är specifikt angeläget för nämnden. Samtliga nämnder har utöver de kommungemensamma granskningsområdena valt ut ett eller flera nämndspecifika områden: Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Barn och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Granskning av hälsoarbete Granskning av information på kommunens hemsida Granskning av information på kommunens hemsida Hur lyckas de elever i gymnasieskolan som gått i sommarskolan? Kontroll av försörjningsstöd samt granskning av volymberäkning i kostenheten Ks / Ks forts.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(34) Samtliga nämnder har genomfört granskning av nämndspecifika områden, inga större avvikelser har identifierats. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomikontoret att genomföra utbildning om momsregler för besluts- och behörighetsattestanter, att nämnderna ska tillse att de personer i nämndens verksamhetsområde som gör upphandlingar eller gör avrop mot ingångna avtal har deltagit i de beställarutbildningar som krävs enligt kommunens inköpspolicy, att upphandling av tekniska konsulttjänster och juridiska tjänster skall prioriteras, att uppdra till nämnderna att vidta erforderliga åtgärder de brister i internkontrollen som framkommit vid årets granskning, och att i övrigt lägga rapporten till handlingarna

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(34) Ks / Ks Avtal avseende utredning om vindkraft Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2011 att anta en kompletteringsbudget för I budgeten finns upptaget 700 tkr för vindkraft Tyft. Anslaget är avsett för utredning och förprojektering av nya vindkraftverk på Tyft i samarbete med Tanums Bostäder och RAMBO. Avtal har upprättats mellan Tanums kommun och Rambo/Tanums Bostäder som reglerar utredningens innehåll m m. Karl-Erik Hansson (c), Siv Bergström (mvt), Gerd Melin (s), Lotta Toreld (fp) och Lennart Larson (m) yrkar bifall till upprättat förslag till avtal. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagda avtal.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(34) Ks / Ks Detaljplan för Hamburgsund 3:220 m fl Samråd och godkännande Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 december 2011, 349 godkänt detaljplan för Hamburgsund 3:220 m fl för samråd. Syftet med detaljplanen är att anpassa byggrätten inom planområdet till nuvarande förhållanden inom området. Området söder och öster om planområdet förslås bli mindre verksamheter med marin anknytning. Detaljplanen medför inte sådan betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 PBL som innebär att planen ska miljöbedömas och åtföljas av en särskild miljökonsekvensbeskrivning. Planen handläggs med enkelt planförfarande. Förslaget har översänts för information och godkännande. Något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget kommer inte att ges. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ej erinra mot planförslaget.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(34) Ks / Ks Samverkansavtal och principöverenskommelse mellan Tanums kommun och polismyndigheten i Västra Götaland polisområde Fyrbodal Rikspolisstyrelsen har tagit fram en nationell handlingsplan och struktur för samverkan mellan polisen och kommunerna. Frågan om hur samverkan skall bedrivas mellan polisen och kommun skall regleras i ett avtal mellan parterna. Avtalets syfte är att beskriva, reglera och tydliggöra prioriterade områden och insatser när det gäller att förebygga brott och öka tryggheten i Tanums kommun. Vidare är avtalets syfte att synliggöra och ytterligare effektivisera samverkan mellan parterna. Förslag till samverkansavtal och principöverenskommelse har upprättats mellan Tanums kommun och polisområde Fyrbodal. Målsättningen med avtalet är att det ska ligga till grund för ett praktiskt och förtroendefullt samarbete med korta beslutsvägar och effektiva beslutsprocesser. Parternas utgångspunkter för avtalet är att alla har ett gemensamt intresse av att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och att den kontinuerligt utvecklas. Det brottsförebyggande arbetet i Tanum ska organiseras, initieras och följas upp av det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ. I BRÅ förs en gemensam dialog gällande aktuella brottspreventiva insatser och aktuell problembild baserad på det faktaunderlag som vardera parten förfogar över. För genomförandet av samverkansavtalet skall BRÅ i Tanums kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland årligen ta fram åtgärdsplaner. Samverkansavtalet gäller årsvis. Uppföljning och revidering av avtalet ska ske från den 1 oktober innevarande verksamhetsår och nytt avtal skall undertecknas senast den 30 november året före verksamhetsåret. Det finns idag en lokal samverkan mellan Polisen och räddningstjänsten om hantering av hittegods. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunkansliet/brå för framtagande av förslag till lokal åtgärdsplan, och att ärendet redovisas för kommunstyrelsen.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(34) Ks / Ks Remiss Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för etablering och drift av 11 vindkraftverk på fastigheterna Tormoseröd 1:7 och Naverstads-Ejgde 1:2 Länsstyrelsen har inkommit med begäran om kommunens yttrande avseende ansökan från Tormoseröd Vindpark AB om tillstånd enligt miljöbalken för etablering och drift av 11 vindkraftverk på fastigheterna Tormoseröd 1:7 och Naverstads-Ejgde 1:2. Området är beläget i norra delen av Tanums kommun på gränsen till Strömstads kommun. Effekten per vindkraftverk planeras till 3MW. Ytterligare två vindkraftverk planeras uppföras på Strömstads sida om kommungränsen. Ansökan innehåller två alternativa höjder på vindkraftverken 150 m respektive 185 meter. Miljökonsekvensbeskrivning finns fogad till ansökan. Miljöavdelningens bedömning Miljöavdelningen har den 28 december 2011 inkommit med yttrande där kommunstyrelsen föreslås att tillstyrka ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 enligt alternativ A2 där vindkraftverken belägna i Tanums kommun får en maximal totalhöjd på 150 m. Yttrandet bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 enligt alternativ A2 där vindkraftverken belägna i Tanums kommun får en maximal totalhöjd på 150 m.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(34) Ks Ks Remiss Ny kraftförbindelse mellan Norge och Sverige (SydVestlinken) Statnett har lagt fram en melding över aktuella ledningsalternativ i Norge och har föreslagit ett utredningsprogram inför kommande konsekvensutredning (motsvarande miljökonsekvensbeskrivning i Sverige). Utredningsprogrammet ska fastläggas av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och ligga till grund för innehållet i den kommande konsekvensutredningen. Förbindelsen planeras som en likströmsöverföring med en kapacitet på upp till 1400 MW. Syftet med förbindelsen är bl a att öka tillgängligheten för förnybar energi, minska flaskhalsarna i det nordiska kraftnätet, ökad säkerhet och ökad optimering i nätdriften. I Sverige har Svenska Kraftnät genomfört tre förstudiesamråd under 2010 och 2011 för ett antal ledningsalternativ mellan Trollhättan och Tveiten i Norge. I den nu översända meldingen återfinns fyra av tidigare presenterade alternativ, två landbaserade alternativ och två kombinerade land- och havsbaserade ledningsalternativ. De landbaserade alternativen korsar gränsen mellan Sverige och Norge vid befintlig kraftledning vid Lennartsfors i Årjängs kommun, respektive vid Norra Kornsjön i Tanums kommun. De havsbaserade alternativen har landföring i Bottnafjorden respektive söder om Strömstad vid Starekilen alternativt norr om Strömstad vid Dynekilen. Tidigare har Svenska Kraftnät uppgivit att sjökabel kostar 3-4 gånger mer än en luftledning, samt att driftsäkerheten är sämre för sjökabel. Tidigare yttranden Miljö- och byggnadsnämnden har den 30 juni 2010 lämnat samrådsyttrande över förstudie delen Barkeryd och Norska gränsen. Kommunstyrelsen har den 29 juni 2011 lämnat yttrande över kompletterande förstudie för ny likströmsledning mellan Nässjö (Barkeryd) och Norska gränsen. Miljöavdelningens bedömning Miljöavdelningen har den 27 december 2011 inkommit med förslag till yttrande, bilaga. forts.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(34) Ks Ks Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förorda sjö- eller markförlagd kabel i anslutning till befintlig infrastruktur, att sjökabel är oacceptabelt inom Väderöarnas naturreservat samt Kosterhavets nationalpark, och att i övrigt godkänna miljöavdelningens yttrande och att översända det till Naturvårdsverket.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(34) Ks Ks Remiss Anmälan av det svenska marina skyddsområdet Bratten till OSPARs nätverk av marina skyddsområden Miljöministrarna för de regionala miljökommissionerna för Östersjön (HELCOM) och Nordostatlanten (OSPAR) har kommit överens om att skapa ett gemensamt nätverk av marina skyddsområden. Havs- och vattenmyndigheten föreslår i samråd med Länsstyrelsen att det marina skyddsområdet Bratten efter regeringens godkännande ska anmälas till OSPARkommissionen för att ingå i det aktuella nätverket. Bratten är sedan skyddats i form av Natura En anmälan till OSPARs nätverk innebär att områdets skyddsstatus blir internationellt känd och erkänd. Länsstyrelsen har informerat de berörda parterna inom Samförvaltningsinitiativet om de dåvarande planerna på att utse Brattenområdet till ett Natura 2000-område. Under 2012 kommer representanter från fiskerinäringen också att inbjudas inom INTERREG-projektet Hav möter land för en diskussion om förslag på innehållet i en förvaltningsplan för Bratten. Miljöavdelningens bedömning Miljöavdelningen meddelar i yttrande inkommet den 9 januari 2012 att Brattenområdet huvudsakligen ligger i svensk ekonomisk zon (EEZ) i Skagerrak. Endast en mindre del ligger inom Tanums kommun. Miljöavdelningen tillstyrker att det marina skyddsområdet Bratten anmäls till OSPAR-kommissionen med hänsyn till de mycket stora marina skyddsvärdena som finns inom området. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna miljöavdelningens yttrande och att översända det till Havs- och vattenmyndigheten.

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(34) Ks / Ks Kommunala företrädare till Leader Ranrike norra Bohuslän för 2012 Enligt Leader Ranrikes stadgar utser varje kommun i norra Bohuslän en ordinarie ledamot och en ersättare. Representanter för ideell och privat sektor föreslås av utsedd valberedning. Det finns ett absolut krav på jämställdhet i styrelsen/lag och det är att ena könet skall ha minst 40 % representation. Idag består styrelsen av 6 kvinnor och 8 män. Nuvarande EU:s programperiod tar slut 2013 och nästa är mellan Det anses klart att Leader Ranrike fortsätter även nästa programperiod. Idag representeras Tanums kommun av Clas-Åke Sörkvist, ordinarie och Gerd Melin, ersättare. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Clas-Åke Sörkvist som ordinarie representant och Gerd Melin som ersättare till Leader Ranrike norra Bohuslän för år 2012.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(34) Ks / Ks Förslag till ny vänortspolicy för Tanums kommun Barn- och utbildningsnämnden har i beslut den 13 december 2011, 115, tagit fram förslag till ny vänortspolicy. Världen förändras och vänortsidéen som ville binda samman länderna i Norden genom möten mellan orter och människor och utbyte av erfarenheter har i viss mån blivit överspelad i en tid av täta kommunikationer, seminarier och konferenser, internet och sociala medier, kommunsammanslagningar, EU-projekt och regionsamarbeten. Vidare har två av vänorterna i Danmark respektive Finland har uppgått i större kommuner och avsagt sig vidare samarbete. Samarbetet mellan Tanums kommuns förvaltningar kring vänortsutbytet gör att detta kan bidra till en reell utveckling av utbytet. Föreningen Norden vill fortsätta sina kontakter med befintliga vänorter. Det är önskvärt att behålla samarbetet mellan Tanums kommun och Föreningen Norden vid de tillfällen det gynnar bådas vänortskontakter. Föreligger nu barn- och utbildningsförvaltningen förslag till ny vänortspolicy för Tanums kommun. Policyn utgörs av följande punkter. Avtal skall finnas med de kommuner Tanum skall ha vänortsutbyte med. Avtalet skall vara tidsbegränsat, beskriva gemensamma syften och områden för utbyte samt plan för utvärdering. De internationella samarbeten som skolorna erhåller medel till skall ha ett formulerat pedagogiskt syfte som utvärderas löpande. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 13 december 2011, 115, föreslå kommunstyrelsen att säga upp vänortsavtalet med Holmavik (Island), att efterhöra Holes (Norge) intresse för fortsatt vänortsutbyte och att i övrigt godkänna förslag till vänortspolicy. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att säga upp vänortsavtalet med Holmavik (Island), att efterhöra Holes (Norge) intresse för fortsatt vänortsutbyte, och att i övrigt godkänna bilagda förslag till vänortspolicy.

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(34) Ks / Ks Riktlinjer för e-diarium Riktlinjer för e-diarium på kommens hemsida har utarbetats. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagda riktlinjer för e-diarium på kommunens hemsida.

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(34) Ks Ks Information från Folkhälsorådet Folkhälsorådets ordförande Gerd Melin lämnar muntlig information. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(34) Ks Ks Information från Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådets ordförande Gerd Melin lämnar muntlig information. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

31 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 31(34) Ks 23 Anmälan av delegationsbeslut Bokföringsmässiga avskrivningar för år 2011 nr Deltagande i projekt Fiber Ranrike Intyg för tillstånd att utöva tillsyn enligt alkohollagen i Tanums kommun Fullmakt till advokat att företräda Tanums kommun i frågor om offentlig upphandling, livsmedel Förlängning av avtal om pensionsadministration för Tanums Bostäder AB Förlängning av avtal om pensionsadministration för Tanums kommun Förlängning av avtal om SPP livförsäkring för Tanums Hamn & Turism AB Förlängning av avtal om SPP livförsäkring för Tanums Bostäder AB Förlängning av avtal om SPP livförsäkring för Tanums kommun Revisionsuppdrag till Öhrlings PWC för Tanums Bostäder ABs räkning Tilläggsavtal med Formpipe/W3D3 mötesportalen Återlämnande av pantbrev Fjällbacka 176:117 Avtal om annonseringar under 2012 med Strömstads tidning 2011/ Ks 2011/ Ks 2011/ Ks 2011/ Ks 2008/ Ks 2008/ Ks 2008/ Ks 2008/ Ks 2008/ Ks 2012/ Tbab 2011/ Ks 2011/ Ks 2011/ Ks forts.

32 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 32(34) Ks 23 Utökad serveringstid till klockan 02:00 för Tanums Gestgifveri AB Tilldelning av betalkort inom räddningstjänstens verksamhetsområde, Reino Nilsson 2009/ Ks 2011/ Ks Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förklara delegationsbesluten anmälda

33 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 33(34) Ks 24 Meddelanden Protokoll från Tanums Bostäder AB Protokoll från Tanums Hamn & Turism AB Protokoll från Tanums Folkhälsoråd Förvaltningsrättens dom i överklagande av kommunstyrelsens beslut i fråga om inriktningsbeslut, laglighetsprövning Västtrafiks resultat per oktober 2011 Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 15 februari 2012 är inställt på grund av planeringsresa. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förklara meddelandena anmälda

34 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 34(34) NÄRVARO Kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2012 Namn Närvaro Omröstningar Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Clas-Åke Sörkvist (C) Roger Wallentin (C) Karl-Erik Hansson (C) Rolf Hermansson (C) Lennart Larson (M) Liselotte Broberg (M) Eva-Lena Sundås (M) Paul Carlsson (FP) 1) Gerd Melin (S) Eva-Lott Andersson (S) Siv Bergström (MVT) N N N N N N N N N N N Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ann-Marie Olofsson (C) Rune Hermansson (C) Arne Mörk (C) Berndt Hansson (KD) Lars Wennerås (M) Agne Andrésen (M) Bengt Mattsson (FP) Lotta Toreld (FP) 2) N N Per Fyrvik (S) Niklas Berglund (S) Louise Thunström (MVT) 3) 1) Paul Carlsson tjg ej 1-3, ) Lotta Toreld tjg 1-3, ) Louise Thunström närvarar ej N N N N Summa

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 2005.624-563 Ks 275 Förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling vid Tyfts avfallsanläggning samt återvinningscentralerna Tyft

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2007-12-17 118. Laga ordning 119. Svar på medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt 120. Förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamn

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 Dnr Ärende 2007.074-606 Bun 85 Delårsredovisning Tertial 2 2007.042-607 Bun 86 Fyrbodals gymnasieskola Prislista 2008 2007.204-375

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 25 juni 2009, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

Mark- och Exploatering

Mark- och Exploatering Tekniska nämnden 2011-11-17 1(19) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 156. Information Folkhälsorådet 157. Information - Handikappfrågor 2011/0009-200 Tn 158. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 127 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Förhandsbesked för bostadshus, Richard

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-02-14 1. Laga ordning 2. Svar på motion från Louise Thunström (MVT) om ensamkommande flyktingbarn 3. Exploateringsavtal för försäljning och exploatering

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21)

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration TN 2014/0009-201 82. Redovisning av delegationsbeslut TN 2013/0289-569 83. Medborgarförslag från Carin och Carl-Evert

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 78. Laga ordning 79. Information om polisens verksamhet i Strömstads närpolisområde 80. Dagordning 81. Svar på medborgarförslag om gång-och cykelväg

Läs mer

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade ÄRENDEFÖRTECKNING: 182 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Avloppsanläggning för Tanums-Ejgde 2.40 Tillkommande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-06-17 59 Laga ordning 60 Kompletteringsbudget 2013 61 Delårsbokslut för perioden januari-april 2013 62 Finansrapport för perioden januari-april 2013 63

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: 305 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: Förhandsbesked för bostadshus, Bo Berggren, Hamburgsund,

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Remiss från Lantmäteriet,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2010.0894-339 146 Parentation 147 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter 2006.214-5623 Tn 159 Förslag till ändring av renhållningstaxa

Läs mer

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s)

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s) 142-155 Plats oh tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 08.30 11.45 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vie ordförande Reine Karlsson

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 3 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 oktober 2006 kl 18.30-19.20 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: 105 Godkännande av föredragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Fullmakt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12) Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2010-10-04 klockan 10.00 15.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Rosmarie Nelson Ekerå (C) Åke Almqvist (M) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2007-04-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2007-04-26 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 26 april 2007, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-11-13 Dnr Ärende 2012/0184-601 Bun 90 Verksamhetsplan Arbetsmarknadsenheten 2012/0091-606 Bun 91 Delårsbokslut per den 31 oktober 2012/0201-606

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen 22 mars 2005, klockan 08.30-12.05, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(39) KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-25 Dnr Ärenden 2012/0191-870 Ks 95 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS. 2014-12-11 1 (21) Plats Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december, 2014 kl. 08:30 13:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 9 mars 2016 kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.10 ande Övriga närvarande Anders Sandström (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Plats och tid Kommunhuset den 9 juni 2015 kl. 08.00 10.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2011-04-04, kl 08.30 Paragrafer 36-49 Sekr 2 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2011-04-04, kl 08.30 Paragrafer 36-49 Sekr 2 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2011-03-28 40 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.25 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Björn Andreasson, (m), ordförande Adéle Olander, (m), tjg ersättare Johan Svanberg, (m), ledamot Brita

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Gemensamma nämnden för 2014-09-30 alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för 2014-09-30 alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00 12:20 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun S Ingrid Holmström Ludvika kommun

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-06-21 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2014-11-24 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Lennart Nilsson (S) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ros-Mari Paulsson (FP) kommunchefen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-20 1 ( ) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset klockan 14.15 17.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer