KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12"

Transkript

1 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(26) KOMMUFULLMÄKTIGE Laga ordning 60. Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 av Curt Bohlins Fastighetsförvaltning AB 61. Kommuninvest ekonomisk förening Förtydligat medlemsansvar 62. Uppföljningsrapport om tillämpning av Lagen om valfrihetssystem i Tanums kommun 63. Översyn av reglementen för kommunala priser och minnesgåvor 64. Slutredovisning VA Hökebacken m fl, orra Ejgde, etapp Slutredovisning Kville Sandliden, etapp Slutredovisning Utbyggnad av skaftgata och VA inom Gissleröds industriområde i Grebbestad 67. Kommunfullmäktiges sammanträdestider Medborgarförslag om ekonomiskt anslag till gårdsråd 69. Begäran från Hans Bjerklinger (M) om entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige i Tanums kommun 70. Begäran från Fredrik Lundin (FP) om entledigande från samtliga politiska uppdrag för Tanums kommun 71. Val av kommunal revisorsuppleant efter Björn Ljungdahl (M) för Tanums bostäder AB och Tanums Hamn och Turism AB 72. Anmälningsärenden enligt socialtjänstlagen 73. Meddelanden

2 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(26) Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Ulf Björkman, kanslichef Marie Lusth, sekreterare Utses att justera Ingela Andersson Rolf Hermansson Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 19 september kl Underskrifter Sekreterare / Marie Lusth/ Ordförande... / Anders Johansson Fogelmark / Justeringsman /Ingela Andersson/ /Rolf Hermansson / BEVIS OM ASLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift...

3 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 3(26) Kf 59 Laga ordning Kommunfullmäktige vitsordar sig vara i laga ordning sammankallade.

4 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 4(26) Kf Ks Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 av Curt Bohlins Fastighetsförvaltnings AB Fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 är bebyggd med förrådsbyggnader och ligger i Tanumshede. Byggnaderna hyrs idag ut av Curt Bohlins Fastighetsförvaltning AB till samhällsbyggnadsförvaltningen på Tanums kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen använder byggnaderna som kommunalt förråd. Fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 har efter genomförd avstyckning en areal på 7105 kvm. Fastigheten saknar taxeringsvärde. Samhällsbyggnadsförvaltningen har för sin verksamhet behov av dessa förrådslokaler. I kompletteringsbudgeten för 2011 finns anslaget medel till en förrådsbyggnad. Curt Bohlins Fastighetsförvaltnings AB har erbjudit kommunen att köpa fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 för en överenskommen köpeskilling om sexmiljonerfyrahundrafemtio sek. Förslag till överlåtelseavtal mellan Curt Bohlins Fastighetsförvaltnings AB och Tanums kommun har upprättats, bilaga. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 24 augusti 2011, 227. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att Tanums kommun av Curt Bohlins Fastighetsförvaltnings AB förvärvar fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 enligt bilagda överlåtelseavtal för en överenskommen köpeskilling om sexmiljonerfyrahundrafemtio / /sek, att köpeskillingen sek finansieras ur investeringsbudgeten för 2011 och att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om erforderliga förändringar av överlåtelseavtalet.

5 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 5(26) Kf Ks Kommuninvest ekonomisk förening - Förtydligat medlemsansvar Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 1, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 2. Tanums kommun har varit medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut. Medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen. Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag. Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. forts.

6 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 6(26) Kf Ks Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av utredningar och diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats vid de 22 medlemssamrådsmöten som hållits under våren Ett förtydligat regressavtal Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem. Ansvaret i regressavtalet för förfinansieringen (den del av upplåningen som ännu ej är utlånad) är gemensamt för alla medlemmar. Ansvaret står i relation till medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. är det gäller den del av upplåningen som använts för utlåningen är enbart de medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande motpartsexponeringar i derivat För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av derivat ett slags försäkringsinstrument. De vanligaste derivaten är swappar, optioner och terminer. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin motpart. Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld till motparten. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om inte motparten klarar av sina åtaganden kan Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet. I likhet med det grundläggande solidariska borgensåtagandet är ansvaret för motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemensamt för alla medlemmar när det gäller förfinansieringen (derivat kopplade till den del av upplåningen som ännu ej är utlånad). Ansvaret utgörs av medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. är det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. forts.

7 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 7(26) Kf Ks Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat regleras idag i Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför att utmönstras ur dessa så snart det nya garantiavtalet blir gällande. Kommuninvests skyddssystem Kommuninvest arbetar hela tiden aktivt för att förebygga finansiella förluster. Som kreditinstitut ska Kommuninvest alltid bedriva verksamheten inom ramen för de krav som samhället uppställt i den finansiella lagstiftningen och genom Finansinspektionens normering. Medlemmarna har i ägardirektiv fastslagit den grundläggande synen på risk. Kommuninvest får inte driva sådana verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad som hade varit tillåtet risktagande för en kommun eller ett landsting enligt kommunallagen. Riskerna i verksamheten ska minimeras och den totala risknivån får inte äventyra Kommuninvests finansiella situation. Den grundläggande principen för Kommuninvests riskhantering är att villkoren för upplåning och utlåning ur ett riskperspektiv ska vara likvärdiga. Syftet är att minimera eller eliminera de risker som uppstår i verksamheten. Kommuninvests regler och processer har utformats för att säkerställa en systematisk och trygg riskhantering. Bolagsstyrelsen har det övergripande ansvaret för riskexponering och hantering av risker samt beslutar om bolagets övergripande riskpolicy och instruktioner för finansverksamheten. Kommuninvest ställer höga krav på motparterna. Placeringar av ännu inte utlånat kapital sker i första hand i värdepapper utfärdade av stater, statligt garanterade finansiella institutioner med hög kreditvärdighet, banker med hög kreditvärdighet eller i form av säkerställda obligationer. Motpartsriskerna vid användning av derivat begränsas genom att kontrakt ingås med motparter med hög kreditvärdighet. Motpartens kreditbetyg är avgörande för vad Kommuninvest är beredd att acceptera när det gäller derivatens löptid, struktur och tillåten riskexponering. För att begränsa risker och exponeringar som uppkommer på grund av värdeförändringar i derivat, ingår Kommuninvest säkerhetsavtal med motparterna. Dessa ger Kommuninvest en rätt att under vissa förutsättningar kräva, men också en skyldighet att ställa, säkerheter. Kommuninvests kapitalbas uppgick den 31 december 2010 till cirka 944 miljoner kr. Det utgör den primära ekonomiska bufferten om något negativt händer. Under november 2010 har Kommuninvest stärkt kapitalbasen med 1 miljard kr genom ett förlagslån från medlemmarna. Syftet med en större kapitalbas är att öka förmågan att hantera allvarliga störningar. forts.

8 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 8(26) Kf Ks Medlemmarna har i ägardirektiv angivit att den utökade kapitalbas som blir följden av det eviga förlagslånet, inte får användas för att öka Kommuninvests totala risknivå. De tillgångar som ingår i Kommuninvests verksamhet påverkar medlemsansvaret. Tillgångarna utgörs primärt av utlånade medel samt placeringar av likviditeten. I en situation där medlemsansvaret skulle bli aktuellt, kan Kommuninvest sälja tillgångarna och använda deras värde för att återbetala genomförd upplåning. Därigenom minskas det totala medlemsansvaret. Övrigt Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 24 augusti 2011, 226. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Clas-Åke Sörkvist (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, bilaga 1. att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat, bilaga 2, och att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning.

9 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 9(26) Kf Ks Uppföljningsrapport om tillämpning av Lagen om valfrihetssystem i Tanums kommun Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009, 104 att tillämpa Lagen om valfrihetssystem från år Ställningstagandet har historisk innebörd eftersom kommunfullmäktige för första gången öppnar för andra utförare än kommunens egen regi inom vård och omsorg. Beslutet innebar att omsorgsnämnden gavs i uppdrag att fastställa de verksamhets-områden som prövas enligt LOV, att besluta om godkännande av externa leverantörer och att fastställa timersättning för berörda tjänster. Dessutom beslutade kommunfullmäktige att ge möjlighet till tjänstledighet i upp till ett år för kommunanställda som vill starta eget företag inom verksamhet som prövats enligt LOV, eller följa med som anställd till ett sådant företag. Slutligen uppdrog kommunfullmäktige åt omsorgsnämnden att under 2010 presentera en uppföljning av hur detta beslut genomförts. Denna faktasammanställning utgör underlag för omsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige. Senareläggningen av rapporten beror på att nämnden valde att skjuta upp starten av valfrihetssystem till den 1 april Omsorgsnämndens bedömning och beslut Omsorgsnämnden beslutade den 21 juni 2011, 67, att överlämna till kommunfullmäktige föreliggande uppföljningsrapport kring införandet av valfrihetssystem enligt LOV i Tanums kommun. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 24 augusti 2011, 232. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Roger Wallentin (C) och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Clas-Åke Sörkvist (C) yttrar sig. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen förslag att godkänna uppföljningsrapporten kring införandet av valfrihetssystem enligt LOV i Tanums kommun.

10 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 10(26) Kf Ks Översyn av reglementen för kommunala priser och minnesgåvor Kommunstyrelsens arbetsutskott initierade den 30 januari 2002, 6, ett arbete för att ta fram förslag till samordnat utdelande av kommunalt inrättade priser. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 september 2004, 64, att utifrån framtagna förslag uppdra åt kultur- och fritidschefen att ta fram förslag till utdelningstidpunkt för kommunala priser samt att tillsammans med berörda förvaltningschefer se över nyinrättade prisers kriterier och prissummor. Förslag har framtagits och redovisats. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 november 2005, 71, att uppdra åt en tjänstemannagrupp att fortsätta arbetet för samordnad prisutdelning. Förslag har framtagits och redovisats. Förslaget har förankrats i berörda nämnder. Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2006, 77, att godkänna att kommunala priser samordnas och utdelas vid gemensam tidpunkt och att ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett komplett förslag, inklusive reglementen och utformning av priser. Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2006, 63, i enlighet med kommunstyrelsens förslag den 31 maj 2006, 134, bland annat att inrätta ett turistpris, ett ungdomspris, ett tillgänglighetspris och ett folkhälsopris, samt att inrätta ett nytt pris benämnt Tanum tackar att utdelas vid förtjänst, och att delegera till kommunstyrelsen att efter förslag från ansvariga nämnder framgent besluta om förändringar i reglementen för samtliga kommunalt inrättade priser. Följande priser och prisnivåer gäller för närvarande och förblir oförändrade: Kulturpris 6000 kr per pristagare Kulturstipendium 6000 kr per pristagare Ledarpris 6000 kr per pristagare Miljöpris 6000 kr per pristagare Turistpris 6000 kr per pristagare Tillgänglighetspris 6000 kr per pristagare forts.

11 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 11(26) Kf Ks Ungdomspris 6000 kr per pristagare Folkhälsopris 6000 kr per pristagare Byggnadsvårdspris 6000 kr per pristagare Miljödiplom Diplom Tanum tackar Plakett eller specialdiplom Fullmäktiges presidium och utdelningskommittén har funnit att en översyn av reglementen för kommunala priser och minnesgåvor behövs och nu föreligger förslag till förändringar och förtydligande i följande reglementen: Folkhälsopris (redaktionella förändringar) Tillgänglighetspris (förslagsställare) Ungdomspris (avser personer under 26 år) Riktlinjer för minnesgåvor till anställda (gåvor samt minsta anställningstid) Dessutom finns förslag till ett nytt pris kallat studiepris med syfte att uppmärksamma och belöna särskilt goda studieresultat inom grundskolan. Övriga reglementen för priser och stipendier föreslås kvarstå oförändrade. Förslagen har behandlats i ansvariga nämnder. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 24 augusti 2011, 231. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Clas-Åke Sörkvist (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta föreslagna förändringar i reglementen för kommunalt inrättade priser och minnesgåvor, och att inrätta ett studiepris för elever inom grundskolan.

12 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 12(26) Kf Ks Slutredovisning VA Hökebacken m fl, orra Ejgde, etapp 2 Tekniska nämnden beslutade den 28 februari 2008, 24, att fördela tkr av kommunfullmäktiges ramanslag VA för budget Kommunfullmäktige anslog tkr i budget 2009 den 17 november 2008, 116, och tkr i budget 2010 den 30 november 2009, 100 samt tkr i kompletteringsbudget 2010 den 21 juni 2010, 72. Totalt anslag för etapp 1 och 2 är tkr. Etapp 1 slutredovisades i kommunfullmäktige den 13 september 2010, 97. Budget tkr, utgifter tkr, överskott 217 tkr. Överskott fördes över till etapp 2. Åtgärder etapp 2 Utbyggnad av ca 600 m va-ledningar inklusive serviser samt 4 st pumpstationer. Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. Budgeterade investeringsutgifter kr Budgeterade investeringsinkomster 0 kr Redovisade investeringsutgifter kr Redovisade investeringsinkomster 0 kr Underskott kr Tekniska nämnden beslutade den 16 juni 2011, 115, att godkänna slutredovisningen och att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. Ekonomikontorets bedömning Ekonomikontoret meddelar i yttrande att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisade belopp. Investeringsprojektets underskott regleras mot eget kapital. Av redovisade investeringsutgifter avser tkr etapp 1 och tkr etapp 2. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 24 augusti 2011, 228. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen förslag forts.

13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 13(26) Kf Ks att godkänna slutredovisningen, och att underskottet regleras mot eget kapital.

14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 14(26) Kf Ks Slutredovisning Kville Sandliden, etapp 2 Tekniska nämnden har mellan åren anslagit kr till projektet Kville-Sandliden. Åtgärder Objektet avser om- och tillbyggnad av Kville avloppsreningsverk. Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. Viss del av bokförd räntekostnad härrör till Kville-Sandliden, etapp 1. Etapp 2 Budgeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Underskott Totalt anslag för projekt Kville-Sandliden, etapp 1 Tidigare slutredovisat, etapp 1 Slutredovisning, etapp 2 Kvarstående till etapp kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr kr kr Tidigare beslut Tekniska nämnden beslutade den 16 juni 2011, 113 att godkänna slutredovisningen, att underskottet regleras från Kville-Sandliden etapp 3, samt att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. Ekonomikontorets bedömning Ekonomikontoret meddelar i yttrande att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisade belopp. Investeringsprojektets underskott regleras mot projekt Kville-Sandliden, etapp 3. Kvarstående medel till etapp 3 uppgår till tkr. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 24 augusti 2011, 229. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommustyrelsens förslag forts.

15 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 15(26) Kf Ks att godkänna slutredovisningen, och att underskottet regleras mot Kville-Sandliden etapp 3.

16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 16(26) Kf Ks Slutredovisning Utbyggnad av skaftgata och VA inom Gissleröds industriområde i Grebbestad Kommunfullmäktige anslog 450 tkr i investeringsbudget 2009 till skaftgata inom Gissleröds industriområde. Vägens längd är 53 meter och tomten Tanums- Gissleröd 1:163 kan nu exploateras (avser kontor/handelsändamål). Budgeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Överskott kr 0 kr kr 0 kr kr Tekniska nämnden beslutade den 16 juni 2011, 108 att godkänna slutredovisningen, att överskottet förs över till projektet reinvestering gator 70714, och att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. Ekonomikontorets bedömning Ekonomikontoret meddelar i yttrande att slutredovisningen överrensstämmer med beviljade medel och redovisade belopp. Investeringsprojektets överskott förs till projekt reinvestering gator Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 24 augusti 2011, 230. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Clas-Åke Sörkvist (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna slutredovisningen, och att överskottet förs över till projekt reinvestering gator

17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 17(26) Kf Ks Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2012 Föreligger förslag till kommunfullmäktige sammanträdesdagar Beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden 2012 skall äga rum följande måndagar med start klockan den 13 februari den 19 mars den 16 april den 7 maj den 18 juni den 10 september den 22 oktober den 19 november (budget) den 17 december

18 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 18(26) Kf Ks Medborgarförslag om ekonomiskt anslag till gårdsråd Olle Wik har den 13 juli 2011 inkommit med medborgarförslag om ekonomiskt anslag till gårdsråd. Medborgarförslag, bilaga Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig förslagställaren Olle Wik. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

19 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 19(26) Kf Ks Begäran från Hans Bjerklinger (M) om entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige i Tanums kommun Hans Bjerklinger inkom den 23 augusti 2011 med begäran om entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning efter Hans Bjerklinger (M) avseende uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

20 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 20(26) Ks Ks Begäran från Fredrik Lundin (FP) om entledigande från samtliga politiska uppdrag för Tanums kommun Fredrik Lundin inkom den 24 augusti 2011 med begäran om entledigande från samtliga politiska uppdrag för Tanums kommun. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Komunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning efter Fredrik Lundin (FP) avseende uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

21 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 21(26) Kf Ks Val av kommunal revisor efter Björn Ljungdahl (M) Björn Ljungdahl (M) har i sin skrivelse den 26 april 2011 avsagt sig uppdraget som kommunal revisorsuppleant i Tanums Bostäder AB samt Tanums Hamn och Turism AB. Beredande organs förslag Valberedningens presidiums förslag den 4 juli 2011, 3. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med valberedningens presidiums förslag att entlediga Björn Ljungdahl (M) från uppdraget som kommunal revisorsuppleant i Tanums Bostäder AB samt Tanums Hamn och Turism AB, och att till ny kommunal revisorsuppleant efter Björn Ljungdahl (M) för resterande del av mandatperioden utse Claes G Hansson (M).

22 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 22(26) Kf Ks Anmälningsärende enligt socialtjänstlagen Omsorgnämnden har inkommit med anmälan enligt socialtjänstlagen16 kap, 6 f-h om personer som beviljats bistånd i form av särskilt boende där beslutet inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att förklara ärendena anmälda.

23 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 23(26) Kf 73 Meddelanden Ärendet utgår. Inga meddelanden finns anmälda.

24 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 24(26) ärvaroförteckning KOMMUFULLMÄKTIGES SAMMATRÄDE den 12 september 2011 Valperiod Omröstningar AM ärvaro Ja ej Avst. Ja ej Avst. Ja ej Avst. ORDIARIE (C) Centerpartiet (11) Clas-Åke Sörkvist Marcus Toreld Ann-Marie Olofsson Lars Olrog Björn Christiansson Kajsa Mattsson Roger Wallentin Rune Hermansson Astrid Helgesson Rolf Hermansson Karl-Erik Hansson ERSÄTTARE Magnus Aronsson Henrik Martinsson Jan Qvillby Berit Karlsson Linda Hermansson Roger Jodensvi ORDIARIE (M) Moderata Samlingspartiet (10) Liselotte Broberg Lennart Larson Anders Johansson Fogelmark Eva-Lena Sundås - Hans Schub Hans Bjerklinger - Per Karlsson Agne Andrésen Helen Blad Inga-Lill Olsson - ERSÄTTARE Theresia ilsson Allan Strandberg Lars Wennerås Alf Johansson Jan Karlsson ORDIARIE (FP) Folkpartiet liberalerna (5) Fredrik Lundin Paul Carlsson Bengt Mattsson - Lotta Toreld

25 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 25(26) Jan Olsson ERSÄTTARE Benny Svensson Harriet Larsåsen Lennart Stjern

26 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 26(26) ärvaroförteckning KOMMUFULLMÄKTIGES SAMMATRÄDE den 12 september 2011 Valperiod Omröstningar AM ärvaro Ja ej Avst. Ja ej Avst. Ja ej Avst. ORDIARIE (KD) Kristdemokraterna (1) Berndt Hansson ERSÄTTARE Birgitta Sahlin Kjell-Erik Odelius ORDIARIE (S) Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (8) Gerd Melin Per Fyrvik Eva-Lott Andersson - iklas Berglund - Birgit Ekholm - Ronny Larsson Susanne Jansson - Alf Jonasson ERSÄTTARE Ingrid Almqvist Christian Wiklund Ingela Andersson Mikael Westlund ORDIARIE (MVT) Miljö- och Vänsterlistan i Tanum (5) Siv Bergström Louise Thunström Håkan Elg Hanna Macke Linda ovén ERSÄTTARE Mickael Halvarsson Per Danielsson Ellinor Elnadotter ORDIARIE (SD) Sverigedemokraterna (1) Kristoffer Ohlsson ERSÄTTARE Lars-Erik Borg SUMMA

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3.

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3. Bilaga 1 till Dnr LD 11/01374 CDiLAGA LS %129 Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26 Ärenderubrik Diarienummer 3 Godkännande av avtal gällande tydligt medlemsansvar i Kommuninvest KS 2011.111 4 Bostadsbyggnadsprognos 2011-2020 KS

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-08-23 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum 2010-02-15 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärenden till

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 16 maj 2013, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer