Årsredovisning KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

2 Kiruna- vildmark och stad i harmoni Längst upp i nordligaste Sverige. Där norrskenets sprakande skådespel underhåller i midvinternattens mörker och midnattssolen lyser dygnet runt om somrarna, ligger Kiruna. En ung stad vars mark har trampats av Sveriges urbefolkning sedan urminnes tider och som berikar vår stad med en kultur att förvalta och bevara. Med Europas sista vildmark och stadens spännande utveckling skapas en harmoni med extrema kontraster i fokus. Sveriges nordligaste kommun har en internationell prägel, en expansiv utveckling, stark besöksnäring och unik rymdverksamhet som inte finns någon annanstans i landet. Vår vision och övertygelse värnar om människors lika värde och den genomsyrar hela vår kommun. Det har gått mer än 100 år sedan Kiruna grundades och det svarta guldet spelar fortfarande en stor roll i stadens framtid. Gruvbrytningen närmar sig bebyggelsen och den stora stadsomvandlingen är idag verklighet. Den lockar intresserade från hela världen och ger nya och unika möjligheter som ska nyttjas till att knyta till sig nationella och forskningsrelaterade verksamheter inom hållbarhet, arkitektur, konst, miljö, energi, infrastruktur och kommunikationer. Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna. Producerat av: Favör Reklambyrå. Foto: Ulrika Hannu, Kjell Törmä, Jörgen Medman m.fl. Arkitektskisser: White Arkitekter.

3 Innehållsförteckning ALLMÄN ÖVERSIKT Politisk organisation... 4 Kommunala bolag... 4 Ekonomifakta - kommunkoncernen... 5 Befolkningsutveckling... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernen... 8 Kommunen Driftsredovisning, tkr...17 Investeringssredovisning, tkr...17 Större investeringsprojekt Personalberättelse Resultaträkning Kassaflödesrapport...24 Balansräkning Noter till resultaträkning...26 Noter till kassaflödesrapporten Noter till balansräkningen...28 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommunledning Kommunrevison Överförmyndarnämnden...38 Barn- och utbildningsnämnden...39 Socialnämnd...44 Fritids- och kulturförvaltning...48 Miljö- och byggnämnd KOMMUNENS BOLAG Tekniska Verken i Kiruna AB Kirunabostäder AB...59 Redovisningsprinciper Ord och uttryck...63

4 ALLMÄN ÖVERSIKT Politisk organisation REVISION 5 ledamöter KOMMUNFULLMÄKTIGE 45 ledamöter 31 ersättare 1 KOMMUNALRÅD KOMMUNSTYRELSE 15 ledamöter 15 ersättare ARBETSUTSKOTT 7 ledamöter 7 ersättare KOMMUNALA NÄMNDER BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMND 9 ledamöter 9 ersättare FRITIDS- OCH KULTURNÄMND 9 ledamöter 9 ersättare MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 9 ledamöter 9 ersättare SOCIALNÄMND 9 ledamöter 9 ersättare VALNÄMND 7 ledamöter 7 ersättare ÖVERFÖR- MYNDARNÄMND 3 ledamöter 3 ersättare Kommunala bolag TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB 100 % MALMFÄLTENSKRAFTVERK AB 50% KIRUNABOSTÄDER AB 100 % KIRUNA KRAFT AB 100% KIRUNA KOMMUNPARTNER AB 100% KIRUNA NÄRINGSFASTIGHETER AB 100 % Organisationer där kommunens intresse är mer än 33 % Lapplandskommunalförbund 44 % Karesuando Skogsallmänning 100 % S 16 KIP 4 V 6 NS 1 M 4 C 8 SL 2 MP 1 KD 1 FP 1 KNEG 1 Totalt 45 4 KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

5 ALLMÄN ÖVERSIKT Ekonomifakta - kommunkoncernen ALLMÄNT Folkmängd, antal Utdebitering 34,48 34,43 34,43 34,43 34,43 varav kommunen 22,83 22,83 22,83 22,83 23,05 varav lanstinget 10,40 10,40 10,40 10,40 10,18 EKONOMI Verksamhetens nettokostnader, Mkr , , , , ,1 Skatteintäkter, Mkr 1 007, , , , ,1 Generella statsbidrag, Mkr 176,4 185,7 199,7 142,8 114,5 Verksamhetens nettokostnader i % av skatte- och statsbidragsintäkter Finansnetto, Mkr -23,9-23,6-31,6-38,2-37,5 Årets resultat, Mkr -0,3 41,3 79,2 26,2-30,3 INVESTERINGAR Nettoinvesteringar, Mkr 199,3 193,3 400,1 358,6 231,4 TILLGÅNGAR OCH SKULDER Tillgångar, Mkr 2 192, , , , ,7 -, per invånare kr Eget kapital, totalt Mkr 779,4 820,8 896,9 923,1 895,0 -, per invånare kr Avsättningar pension/skatt 32,7 37,6 44,5 44,6 49,7 Skulder, totalt Mkr 1 343, , , , ,3 -, per invånare kr Soliditet Kassalikviditet 0,7 0,6 1,0 0,8 0,8 (likvida medel + kortfristiga fordringar/ kortfristiga skulder) KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

6 ALLMÄN ÖVERSIKT Befolkningsutveckling Kiruna har ett bra läge för näringslivet tack vare satsningarna inom gruvindustrin och en livskraftig turism. Läget på arbetsmarknaden är sämre i andra regioner jämfört med i Kiruna vilket innebär att utflyttningen troligen inte ökar nämnvärt även om arbetslösheten skulle öka något i kommunen. Ett diversifierat näringsliv är mindre sårbart jämfört med ett näringsliv som vilar på få branscher. För Kirunas del skulle det vara bra om branscherna vid sidan av gruvnäringen kunde stärkas ytterligare. Idag har vissa näringar en obalans i fördelningen mellan män och kvinnor. Det är givetvis bättre om alla arbetsplatser är attraktiva för alla oavsett kön och det skulle också bidra till att minska obalansen i arbetslöshetssiffrorna mellan män och kvinnor. Kiruna har sedan mitten av 70-talet haft en minskande befolkning. Minskningen har varit kopplad till utvecklingen på arbetsmarknaden och dess rationaliseringar. Trenden bröts år 2006 då Kirunas befolkningsmängd ökade med drygt 100 kommuninvånare. Sedan dess har befolkningsmängden stabiliserats kring kommuninvånare. Under det gånga året har antalet kommuninvånare ökat med 224 personer och befolkningsmängden uppgår vid årsskiftet till personer. Utflyttning och inflyttning Den lågkonjunktur som inträtt i övriga landet påverkar inte Kiruna i samma utsträckning. De stora åldersavgångarna i den offentliga sektorn och näringslivet samt en ökning av andelen äldre i befolkningen innebär att kommunen behöver följa denna del av befolkningsutveckling särskilt noggrant för att säkerställa en god framförhållning för att möta den växande andelen äldres behov av boende, vård och omsorg och samtidigt säkerställa tillgången på nödvändig arbetskraft. Näringsliv och arbetsmarknad Kiruna förknippas med gruvnäring, rymd och turism. År 2011 stod gruvnäringen tillsammans med entreprenörer för ungefär av totalt cirka arbetstillfällen. Rymd- och forskningsrelaterade verksamheter i kommunen sysselsätter cirka 250 personer vid Esrange (SSC), Eiscat och Institutet för rymdfysik (IRF). Esrange utvecklar vid sidan av satellitoperatörstjänsten även nya tjänster kopplat till raketuppskjutning och ballongkampanjer där obemannade flyg är senaste tillskottet. På kortare sikt kan man anta att verksamheten behåller sin volym. Kiruna Lapplands vision är att Kiruna år 2020 ska vara ett av Europas attraktivaste resmål. Sysselsättning Under de senaste åren har Kiruna uppvisat en sjunkande arbetslöshet som nu ligger under både läns- och rikssnittet för arbetslöshet vilket givetvis är kopplat till de investeringar som skett och sker inom gruvnäringen. Under år 2013 var 4,5 procent av kommunens registerbaserade arbetskraft öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd vilket är en sänkning jämfört med år 2012 då siffran låg på 4,8 procent. För länet låg denna arbetslöshet på 8,6 procent och i riket på 8,5 procent. Arbetslösheten bland ungdomar i åldern år i Kiruna har också sjunkit med mer än en procentenhet per år under de senaste åren. Under år 2013 låg arbetslösheten bland ungdomar i Kiruna på 8,3 procent och motsvarande siffra i länet låg på 18 procent och i riket på 17,2 procent. 6 KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

7 Ålder ALLMÄN ÖVERSIKT Medelåldern i Kiurna respektive riket i sin helhet Flyttningsnetto i Kiruna kommun Kiruna Riket Arbetslöshetstal Kiruna jämfört med riket Ny definition fr.o.m Procent av befolkning år RIKET KIRUNA KOMMUN År Sysselsättning 2011 i näringsgrenar Jorbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning, utvinning (gruvor) Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restauranger Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter och försvaret Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Okänd bransch Kvinnor Män KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernen Kiruna kommun bedriver en väsentlig del av sin verksamhet i andra former än nämnder och förvaltningar. För att få fullständig ekonomisk information upprättas en sammanställd redovisning, koncernredovisningen. Kiruna kommunkoncern omfattar, förutom kommunens egen verksamhet, även den verksamhet som bedrivs i bolagsform. I den sammanställda redovisningen ingår alla bolag med ett kommunalt intresse om minst 50 procent av aktiekapitalet. Dessutom ingår övriga företag där kommunens intresse är minst 33 procent. I koncernredovisningen ingår förutom Kiruna kommun Kirunabostäder AB, med dotterbolag Tekniska Verken i Kiruna AB, med dotterbolag Malmfältens Kraftverk AB Lapplands Kommunalförbund Karesuando skogsallmänning Andelsinnehavet i respektive bolag framgår av organisationsschemat. Verksamheten i bolagen domineras av Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB varför dessa bolags årsberättelser återfinns under rubriken Verksamhetsberättelse kommunens bolag. Inom dessa bolag har verksamheten utökats och omfattar även uppdragsverksamhet inom kommunens verksamhetsområden, fastigheter och gatu/park/slam och va-verksamhet. Årets resultat Koncernen visar ett resultat på -30,3 Mkr vilket är 56,3 Mkr lägre jämfört med föregående år. Det sammanlagda årliga resultatet under femårsperioden i koncernen är 116 Mkr varav 82 Mkr i kommunen. Motsvarande siffror perioden är i koncernen 138 Mkr varav 140 Mkr i kommunen. Nytt ekonomisystem har implementerats under året som har omfattat samtliga bolag, kommunen samt Lapplands kommunalförbund. Det är kommunen som varit projektledare och det har tagit mycket resurser i anspråk från den egna organisationen under kommunstyrelsen och har påverkat uppföljningen i vissa verksamheter negativt. Resultat koncernen , I koncernen ökade verksamhetens intäkter med 82 Mkr, 14 procent, medans verksamhetens kostnader ökade med 86 Mkr, fem procent. Resultat före extra ordinära poster och skatter (Mkr) År Kommunen Kirunabostäder Tekniska verken Övriga Koncernelimineringar KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansnettot uppgår till minus 37,5 Mkr vilket är en förbättring med 0,7 Mkr jämfört med föregående år. Soliditet Eget kapital minskar med 28 Mkr (+26 Mkr) och det totala kapitalet minskar med 15 Mkr (+195 Mkr) vilket sammantaget medför en minskad soliditet med en procentenhet till 32 procent. Beaktas även de pensionsåtaganden inklusive löneskatt som redovisas som ansvarsförbindelse blir soliditeten en procent jämfört med två procent Koncernens ansvarsförbindelser för pensioner inklusive löneskatt minskade med 11 Mkr (17 Mkr) trots förändring i RIPS räntan. Det beror särskilt på att kommunen löst ut en del av sin ansvarsförbindelse på 49 Mkr. Soliditet i procent Investeringar Årets investeringar uppgår till 230 Mkr jämfört med 359 Mkr föregående år. Av denna investeringsvolym svarar kommunen för 158 Mkr jämfört med 202 Mkr föregående år. Skulder och avsättningar Koncernens totala skulder inklusive avsättningar för avtalspensioner ökade med 13 Mkr från 1876 Mkr till 1889 Mkr. Den totala skuldsättningsgraden, skulder och avsättningar i förhållande till totala kapitalet, uppgår till 68 procent (67 procent). Avsättningar har ökat med sex Mkr till 78 Mkr (73 Mkr) medan långfristiga skulder har minskat med åtta Mkr till 1377 Mkr (1385 Mkr). Kortfristiga skulder har ökat med 16 Mkr till 434 Mkr (418 Mkr). Långfristiga skulder koncernen Förfallostrukturen på internbankens lån Under 2013 har lån för 189 Mkr (680 Mkr) omsatts vilket motsvarar 15 procent (53 procent) av kommunkoncernens totala lånestock i internbanken. Under 2014 skall lån för 962 Mkr omsättas vilket motsvarar 77 procent av kommunkoncernens totala lånestock i internbanken. Förfallostruktur (Mkr) < år > 5 år Sett ur ekonomisk synpunkt har det varit gynnsamt att låna kort, men en stor andel rörliga lån innebär också en risk. Därför analyseras kontinuerligt lånestrukturen för att uppnå så låga räntenivåer som möjligt samtidigt som riskexponeringen blir kalkylerbar. Under året har en utredning påbörjats huruvida internbanken ska upplösas eller inte på grund av förändring i ränteavdragsbegränsningsreglerna. Därav den höga andel lån som går till förfall inom ett år. Riskhantering Kommunkoncernen har samordnat sin finansiella verksamhet. Denna regleras i en finanspolicy som prövats och fastställts av kommunfullmäktige. För att uppnå en effektiv finansförvaltning med hög säkerhet finns en central finansfunktion med internbank. Internbanken utreds för att se om det finns fördelar med att bolagen hanterar sina egna lån, med tanke på diskussioner om ränteavdragsbegränsningsreglerna, men fortfarande ha kvar den centrala finansfunktionen. Fördelarna med en centraliserad finansfunktion är bland annat att: Ägaren, kommunen, får total kontroll över samtliga flöden och riskpositioner Ägarens, kommunens behov av styrning tillgodoses En samlad bild som leder till total samordning vad gäller lån och placeringar i koncernen Likviditetssvackor täcks och samordningsfördelar uppnås vid upphandling av finansiella tjänster Finanskommittén sammanträder kontinuerligt. Uppföljningen av verksamheten sker och rapporteras därefter till kommunstyrelsen Internbank Kommunen Bolagen Åtaganden Koncernens totala åtaganden för avtalspensioner uppgår till 870 Mkr (877 Mkr). Varav 820 Mkr (832 Mkr) redovisas som ansvarsförbindelse och 50 Mkr (45 Mkr) som avsättning i balansräkningen. Koncernens ansvars- och borgensförbindelser uppgår till 186 Mkr (191 Mkr) efter eliminering av borgen av kommunala företag. KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunen Enligt kommunallagen skall budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning skall fastställas och utvärderas. Med mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning avses både verksamhetsmål och finansiella mål. Under slutet av 2012 fastställdes inte några nya finansiellaoch verksamhetsmål utan beslutet från gällde även under För att säkerställa kravet på god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans har kommunfullmäktige fastställt nya finansiella mål och verksamhetsmål med bäring mot god ekonomisk hushållning för år God ekonomisk hushållning Det samlade resultatet för uppgår till 82 Mkr (140 Mkr) och skatter och statsbidrag uppgår till Mkr (6 047 Mkr). Resultatets andel av skatter och statsbidrag för samma period uppgår till noll procent (2,3 procent). Det är inte i paritet med tumregeln att resultatkravet ska ligga på två procent årligen. FINANSIELLA MÅL Klara nollresultat Målet är gammalt men då inget nytt beslut togs 2012 så fortsätter målet att gälla för Målet är inte uppfyllt då årets resultat uppgår till -57,9 Mkr. I delårsrapporten jan-aug prognostiserades resultatet till två Mkr. Nämndernas verksamheter har totalt gått 31 Mkr sämre än budgeterat och finansen har gått 26 Mkr sämre än budgeterat. I delårsrapporten förväntades verksamheterna gå 17 Mkr sämre än budget och finansen 46 Mkr bättre än budget. Då var inte upphandlingen om pensionsförvaltning av förtida pensionsinlösen klar som påverkade resultatet negativt med 49 Mkr, men avsättning har gjorts med motsvarande belopp som justeras i balanskravsutredningen. Eventuellt överskott avsätts till återställande av gamla deponin. Målet är uppfyllt under Kostnaden för att återställa deponin uppskattas till 54 Mkr. Av de kvarvarande avsättningarna kvarstår 25,3 Mkr. Årets ianspråktagande har varit 1,7 Mkr. Tidigare år har 26 Mkr ianspråktagets för återställandet. VERKSAMHETSMÅL Kommunägda lokaler skall minska med 20 procent från nuvarande bestånd på cirka kvm lokalyta (bestånd 2009). Målet är gammalt, men följer med fortsättningsvis under Målet är uppfyllt sen tidigare. Att minska andelen externt hyrda lokaler i verksamheterna. Parkskolans lokaler har byggts om och hemtjänsten har flyttat in i de egna ägda lokalerna under början av Det resulterar i att flera externt hyrda lokaler, distriktlokaler, har sagts upp. 10 KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR) Från och med 2013 är det enligt kommunallagen möjligt att under vissa angivna förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat till en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, det vill säga täcka underskott i samband med en framtida lågkonjunktur. Syftet med RUR är att kommunerna ska kunna bygga upp en reserv under goda tider som kan användas under år med svag skatteunderlagsutveckling. RUR skapar större stabilitet för de kommunala verksamheterna genom att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget. Kommunen ska göra årliga avsättningar till RUR när ekonomi och regelverk tillåter det. Den samlade avsättningen till RUR får inte överstiga 10 procent av medelvärdet av intäkterna från skatter, statsbidrag och fastighetsavgifter under den senaste femårsperioden. Avsättningen till RUR är 43 Mkr. Resultat Intäkter från skatter och statsbidrag skall förutom att betala verksamhetens nettokostnader generera ett överskott som skall räcka till investeringar, finansiella kostnader och avsättningar. Skatteintäkter och statsbidrag Mkr Budget Utfall Avvikelse Skatteintäkter Statsbidrag Summa sultaträkningen. Statsbidragets olika beståndsdelar och förändring mot föregående år redovisas utförligt i resultaträkningens not 4. Utveckling av nettokostnadsandel Nettokostnadsandel visar hur stor del av skatteintäkter och statsbidrag den löpande verksamheten tar i anspråk. Nettokostnadsandel i procent År Nettokostnads andel i % 98% 97% 93% 99% 104% Verksamhetens nettokostnad uppgick till Mkr (1 240 Mkr) vilket är en ökning av nettokostnaderna med 107 Mkr (92 Mkr) jämfört med föregående år. Skatte- och nettokostnader, förändring i procent År Skatte- och statsbidrag 1,7% 2,8% 1,5% 3,2% Nettokostnader 1,1% -1,9% 8,0% 8,4% Årets resultat Årets resultat uppgår till -58 Mkr (13 Mkr) vilket är 58 Mkr sämre än det budgeterade resultatet på 0 Mkr (0 Mkr). Resultatet i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag uppgår till minus 4 procent (+1 %). Verksamheterna visar på ett underskott om 31 Mkr (-12 Mkr) och finansen på ett underskott om 27 Mkr (+25 Mkr) jämfört mot budget. Resultat I november 2012 fastställde kommunfullmäktige budgeterat resultat till noll Mkr för 2013 där skatter, statsbidrag och fastighetsavgiften uppgick till Mkr ( Mkr). Detta var innan skatteväxlingen var klar för övertagande av hemsjukvården som genererade 10,6 Mkr mer i skatteintäkter, Mkr. Övriga finansposter uppgår till -70 Mkr (-70 Mkr) och verksamhetens kostnader till Mkr ( Mkr). De totala intäkterna från skatter och statsbidrag har ökat med 40 Mkr (19 Mkr) jämfört med föregående år och uppgår till Mkr (1 257 Mkr) vilket är fem Mkr (14 Mkr) bättre än budgeterat. Preliminär skatteintäkt för året uppgår till Mkr (1 103 Mkr), intäkterna har i bokslutet justerats ned med preliminär slutlig skatt för 2013 med 5,6 Mkr (10,3 Mkr) och slutavräkning upp med 0,5 Mkr (0,2 Mkr) till sammanlagt Mkr (1 114 Mkr), enligt not 4 till re Balanskravet Balanskravet innebär att intäkterna skall överstiga kostnader och är ett krav på lägsta godtagbara nivå. Verksamheterna går med underskott om 31 Mkr och finansen med ett underskott om 27 Mkr. Kommunen har löst ut en del av ansvarsförbindelsen under linjen om 49 Mkr där synnerliga skäl kan användas i balanskravsutredningen tillsammans med RIPS ränteförändringen om två Mkr. Trots att Fora (AMF- försäkrings pengar) har kommit in om 24 Mkr samt vissa realisationsvinster om 28 Mkr så klarar kommunen inte balanskravet, utan att använda sig av RUR. -58 KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Balanskravsutredning Årets resultat -57,9 Samtliga realisationsvinster -28,2 Vissa reavinser enligt undantagsmöjlighet 28,2 Vissa reaförluster enligt undantagsmöjlighet Orealiserade förluster i värdepapper Återföring av orealiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar -57,9 Synnerliga skäl (förändrad RIPS-ränta) 2 Synnerliga skäl (utbetalning av pensionsförsäkring) 49 Balanskravsresultat -6,9 Medel till resultatutjämningsreserv Medel från resultatutjämningsreserv (max 40 procent år ett) 6,9 Balanskravsunderskott från tidigare år 0 Balanskravsresultat att återställa 0 Nämndernas verksamhet DRIFT Verksamheterna uppvisar sammantaget ett underskott mot budget med 31 Mkr. Nettokostnaden uppgår till Mkr och budget till Mkr. Inom kommunstyrelsens verksamheter visar kommunkontoret minus 16,5 Mkr, kommunala fastigheter minus en Mkr och gatu/va/park-verksamheten plus två Mkr jämfört med budget. Det pågår en utredning om kommunstyrelsens underskott då budgetramen har förändrats mycket under flera år samt att nytt ekonomisystem har inplementerats under 2013 Det kommunövergripande visionsarbetet Kiruna 2.0 har slutförts och antogs av kommunfullmäktige under våren. Samtliga förvaltningar har efter det påbörjat arbetet med att bryta ned visionen och de strategiska inriktningarna till mål och verksamhetsplaner. Med utgångspunkt i visionen började även en tillväxtstrategi arbetas fram. Utbildningsinsatser under året är Förenkla utbildning med syfte att vidareutveckla verksamheten för att möta kommunmedborgarna och näringslivets behov bättre. Även ett koncernövergripande ledarskapsprogram som omfattar samtliga chefer har startats upp under året. Försäljning av tomter för bostäder och verksamhet har intensifierats och en markant ökning av ansökningar att friköpa tomträttsfastigheter för industriändamål har skett. En viktig uppgift har även varit att lösa markåtkomsten för omvandlingen/utvecklingen av Kiruna. Projektet med införande av heltider har avslutats och arbetet fortsätter under en gemensam bemannings- och rekryteringsenhet. Vid årets slut kvarstod ett tjugotal deltidstjänster. Andra insatser för personalen och att bli en mer attraktiv arbetsgivare har gjorts med bland annat friskvårdsinsatser. På grund av det stora rekryteringsbehovet har Kiruna kommun även deltagit i olika mässor under året för att marknadsföra kommunen som arbetsgivare. Arbetsmarknadsenheten har haft 108 avslutade anvisningar under året och resultatet är att 21 procent av deltagarna har gått till arbete och egen försörjning. Integrationsvägledningen har tagit emot 22 av 30 överenskomna personer varav 32 procent själv ordnat arbete och boende. Kommunens största och viktigaste projekt är stadsomvandlingen som nu gått in i en mer operativ fas. Stadsbyggnadstävlingen fick bidraget Kiruna 4-ever som vinnare samt arkitekttävlingen för Kirunas nya statshus avgjordes under våren och förslaget Kristallen vann och byggstart är Utvecklingsplanen för den nya stadskärnan antogs av kommunstyrelsen under november 2013 där även stadshuset ingår. Projektet för byggnation av bostäder på skjutbaneområdet har startats upp och ska knyta ihop den nuvarande staden med den nya stadskärnan. Under året har även förhandling påbörjats med LKAB för att definiera nästa gruvstadsområde som i nästa etapp ska omvandlas till industriområde. Överförmyndarnämnden visar ett underskott om 418 tkr vilket i huvudsak beror på personalökning och att arvodeskostnaden för gode män och förvaltare ökat. Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott om tkr. Främst är det grundskolan som har höga personalkostnader. Utvecklingsinsatser har utförts under året som lyfter fram det kollegiala lärandet som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling samt satsning på att säkerställa den digitala kompetensen hos personalen. Inför vårterminens start flyttade elever och lärare in i Nya Raketskolans lokaler och med det avvecklades skolans verksamhet vid Bolagsskolan, Satellitskolan inklusive modulerna vid Satellitskolan, som nu har återgått till att bli förskola igen med det gamla namnet Kotten. Under hösten öppnade en ny avdelning i lokalerna och ytterligare en avdelning planeras. Även Jukkasjärvi och Vittangi har utökat sina förskoleverksamheter under året. Socialförvaltningen visar ett överskott om tkr vilket beror främst på Hemstödsavdelningens minskade kundunderlag. Mysinge vård- och omsorgsboende öppnade 2011 och nu är planering igång av ett nytt vård- och omsorgsboende. Boendet planeras vara inflyttningsklart i januari Sedan januari är Delfinens dagverksamhet och Resurscenter sammanslagna i gemensamma lokaler och Delfinens korttidshem har flyttat in till korttidshemmet på Högalidsgatan. Hemstödsavdelningen är den sista avdelningen som gått in i heltidsprojektet. Under året har även en enkätundersökning genomförts för att bland annat ta reda på anhörigas förväntningar på ett anhörigstöd Svarsfrekvensen var 49 procent. 12 KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Individ- och familjeomsorgen har påbörjat projekteringen av ett nytt psykiatriboende då både Bromsgatans och Glimtens boende behöver flyttas på grund av gruvbrytningen. Efter hårdare satsningar på hemmaplansinsatser och stödboende har placeringskostnaderna för barn- och unga samt missbruk minskat mot föregående år. Hemsjukvården övergick i februari från Landstingets regi till kommunal regi vilket innebar att ansvaret för all hälsooch sjukvård som utförs i det egna upp till sjuksköterskenivå nu ligger hos kommunen. Fritids- och kulturförvaltningen visar ett underskott om tkr. Främst beror underskottet på nya bibliotekets flyttkostnader och nya hyra samt en ofinansierad heltidstjänst. Stortfokus under året har varit på lokaler. Biblioteket har flyttat till nya lokaler på Föreningsgatan, kulturskolan flyttade till Bolagsskolan, i november invigdes nya Ungdomens hus och vid höstterminens början öppnades en ny fritidsgård i nya Raketskolan. Samt att Kiruna ridklubb har fått nya rasthagar och ny ridbana. Miljö- och byggnämnden visar ett underskott om tkr. Främst beroende på satsningar på bygglovskonsulter för att komma i fas med verksamheten. Ett fokus under året har varit att ta fram och kvalitetsgranska arkitekturfrågor i utvecklingsplanen och i översiktsplanen för Kirunas nya centrum samt gestaltningsfrågor rörande E-10 nya sträckning i samråd med trafikverket. Räddningstjänsten har utvecklat samarbete med övriga räddningstjänster i Norrbottens län och är nu med och bemannar en ledningsfunktion belägen hos SOS alarm på brandstationen i Luleå. Nämndernas budgetavvikelse under fem år År Summa Avvikelse totalt Mkr FINANSFÖRVALTNINGEN Årets utfall inom finansförvaltningen uppgår till minus 27 Mkr. Underskottet beror främst på en utbetalning till förvaltare av kommunens framtida pensionsutbetalningar om 49 Mkr. Även ökade avskrivningar om 13 Mkr till följd av den höga investeringsvolymen har bidragit samt flera mindre poster som pensionsskulder från TVAB som registrerats felaktigt vid bolagiseringen, lönerevisionen översteg budget samt sänkning av RIPS räntan. Vi har även haft intäktsposter som FORA (AMF-försäkring) återbetalning om 24 Mkr och reavinster om 28 Mkr. Finansens budgetavvikelse under fem år År Summa Avvikelse totalt Mkr Investeringar Årets totala investeringsvolym uppgår till 158 Mkr (202 Mkr) vilket är en avvikelse med 304 Mkr (221 Mkr) mot budgeterade 462 Mkr (493 Mkr). Begäran inför kompletteringsbudget till år 2014 för pågående projekt uppgår till 298 Mkr (130 Mkr). Återlämnade medel uppgår till sex Mkr (87 Mkr). Investeringsredovisning per styrelse/nämnd, Mkr Styrelse/nämnd Nettoinvestering Kommunstyrelsen -Kommunkontor Uppdragverksamhet fastighet ,4 -Uppdragverksamhet gatu/va/park ,7 Barn- och utbildningsnämnd 3 2 4,4 Socialförvaltningen 1 1 2,2 Fritid- och kulturnämnden Miljö- och byggnämnd 4 2 2,9 Summa investering Nettoinvesteringar och avskrivningar Nettoinvestering Avskrivning Avskrivningarna i relation till nettoinvesteringarna visar i vilken utsträckning kommunen förmår att re- och nyinvestera. Vid nivån 100 procent är avskrivningar och investeringar lika stora och innebär endast reinvesteringar. Under senaste femårsperioden har investeringar skett för 790 Mkr (747 Mkr) och avskrivningarna uppgår till 288 Mkr (271 Mkr), vilket innebär att tillgångarnas värde ökat något. Investeringarna har detta år finansierats med sex procent av egna tillförda medel (tio Mkr). Resterande del har upplånats. Perioden 2003 till 2007 har gjorda investeringar till fullo kunnat genomföras med internt tillförda medel från verksamheten vilket också är det övergripande finansiella investeringsmålet över tid. Men från 2008 och framåt har upplåning krävts då investeringsnivåerna legat på över 100 Mkr årligen. Då årets resultat var negativt minskade de internt tillförda medlen. KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 Kiruna en upplevelse Kiruna, Sveriges nordligaste kommun, med 22 972 invånare belägen 140 km norr om polcirkeln har en yta på cirka 20 000 kvadratkilometer vilket motsvarar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Kiruna en upplevelse. Skåne, Blekinge och Halland tillsammans.

Kiruna en upplevelse. Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. Kiruna en upplevelse Sveriges nordligaste kommun, 22 944 invånare, belägen 140 km norr om polcirkeln med en yta på omkring 20 000 kvadratkilometer. Detta motsvarar halva Schweiz eller Skåne, Blekinge och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer