Delrapport: Att övervinna hinder Öppna dörrarna för flera inom parkour

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport: Att övervinna hinder Öppna dörrarna för flera inom parkour"

Transkript

1 Stockholm, 24 oktober 2013 Delrapport: Att övervinna hinder Öppna dörrarna för flera inom parkour Denna rapport sammanfattar Gymnastikförbundets satsning på parkour/freerunning och tricking som beviljats särskild Idrottslyftsmedel från Riksidrottsförbundet under en projektperiod på 18 månader. Delrapporten sammanfattar arbetet i perioden november 2012 till och med oktober 2013 och kommer att kompletteras med en slutrapport vid projektets upphör april Beskriv såväl kvalitativt som kvantitativt vad som har hänt i projektet. (t ex vilka aktiviteter har ni genomfört, vilka/hur många har deltagit, hur har ni tagit hänsyn till barnrättsperspektivet och folkhälsomålen) 1.1 Vad har hänt Projektet har gått igenom olika faser: - Grundplanering/Research - Omformning - Uppbyggnad - Utförande Grundplanering/Research (nov 2012 mars 2013) Från projektets start fanns en skiss över hur projektet skulle genomföras. Denna användes som underlag till alla möten med föreningar, grupper, utövare samt på andra sammankomster inom projektet. Stor reseaktivitet under denna period för att nå alla i hela landet. Det resulterade i: - 9 nationella JAM där ca 450 ledare och utövare deltog - ca 40 personliga möten med olika kända ledare/utövare i sporterna Utövarna hade delade meningar. En del hyllade satsningen, en del tyckte det lät som en bra satsning men man var misstänksam till idrottsrörelsens och Gymnastikförbundets plötsliga öppenhet det kunna finnas en dold agenda bakom. Man var inte direkt emot projektet men ville hellre se utvecklingen innan man tog ställning för eller emot. En liten gruppering var helt övertygad om att det fanns en dold agenda och att detta kommer att leda till att idrottsrörelsen tar ifrån dem det utrycksfulla och egna genom att införa elitsatsningar och regler. De olika möten och JAMS gav en öppen dialog där de problem som utövare har stött på tidigas och som lett till utanförskap fördes fram. Detta togs emot för att börja forma hur verksamheten bör drivas för att passa sporterna. Det framkom även en önskan från utövarna att namnet Freerunning samt verksamheten tricking skulle inkluderas officiellt i projektet. Det ledde till ändring av namnet utåt på satsningen till Parkour/freerunning & tricking projektet.

2 Under denna första fas genomfördes en rad olika pilotprojekt. Målet var att skapa vishet om hur man kan stödja utövandet av parkour/freerunning och tricking på bästa sättet utifrån olika scenarier. Därför togs det lärdom utifrån att aktivt stödja bland annat föreningarna Örebro Freerunning, GF Gymnos, We Parkour, Free Motion Parkour och Sala Gymnastikförening med: - Uppstart av en ny renodlad parkour/freerunning förening - Implementering av en utomstående befintlig grupp i en gymnastikförening - Uppstart av en parkoursektion i en gymnastikförening som inte haft verksamheten tidigare Omformning (mars 2013 maj 2013) Utifrån researchfasen framkom tydligt vad som skulle fungera utifrån grundplaneringen samt vad som borde ändras eller läggas till. Utövarna (både innanför och utanför Gymnastikförbundet) lyfte tydligt att man själv ville styra och påverka verksamheten, ingen annan skulle äga rätten till detta. Gymnastikföreningarnas behov var information och stöd för att kunna utveckla eller starta upp parkour/freerunning och tricking. Detta ledde i sin tur till bildandet av en central kommitté samt regionala arbetsgrupper där medlemmarna själva är aktiva utövare och ledare inom några av sporterna. Genom detta löstes två hinder och nya möjligheter skapades. Uppbyggnad (juni 2013 juli 2013) Under denna period började verksamheten ta form: - Samling och träff för de nya arbetsgrupperna och kommittén - Utbildningar för varje sport togs fram, utbildarutbildning genomfördes - Informationshemsida började kodas och designas - Uppvisning och workshop vid Almedalsveckan och SM-veckan - Möte med SISU kring optimalt stöd till sporterna rent organisationsmässigt - En kartläggning av alla föreningar, grupper och parker i landet Med erfarenheter ifrån pilotprojekten kunna guider, underlag och annan viktig information tas fram. Utförande (juli 2013 oktober 2013) Under denna fas började verksamheten rulla snabbare än planerat. Bland annat: - Arbetsgrupperna introduceras till respektive regionsförbund - Arbetsgrupperna skapade en arbetsmetod i varje regionsförbund - Utbildningar genomfördes i flera regioner - SISU har informationsträff med anställda distriktskonsulenter och Åmål gymnastikförening blir första förening att ta del av det specialutformade stödet - Ett inofficiellt och mycket lyckat SM i Tricking arrangeras under We are Sthlm i Kungsträdgården (tidigare Ung08). Diskussioner tar direkt fart om att bli en officiell SM sport under SM-veckan i framtiden - Parkour/freerunning & tricking uppvisning och workshop under Idrottensdag i Hagaparken - PKTR.se lanseras som en samlingspunkt för all information inom projektet - Tre icke-medlemsföreningar ansluter sig till Gymnastikförbundet

3 - Flera utövare ansluter sig till Gymnastikföreningar och tar på sig ledaruppdrag - Ett 15-tal gymnastikföreningar startar upp parkour/freerunning eller tricking - Tre föreningar som varit utestängda från specialhallar, primärt på grund av missförstånd om vad sporterna är, får tillgång till hallar igen - Ett första dialogmöte samt workshop kring samverkan med Friluftsfrämjandet - Presentation av projektet under Idrott Hela Livet samt Gymnastikforum Mest synlig i denna fas är arbetet med PKTR.se. En hemsida med information direkt från projektledning, kommitté och arbetsgrupper till den aktiva som visar svart på vitt vad projektet handlar om och vad målsättningen är. En målgruppsanpassat sida som med ett tydligt grafisk avsteg från det traditionella Gymnastikförbundet visar att Gymnastikförbundet är förändringsvilligt och sätter handling bakom ord. Många som tidigare varit skeptiska kring projektet ändrade inställning till satsningen och är numera positiva till stödet. PKTR.se hade/har som målsättning att vara en central informationsbas för sporterna så det inte finns ett innanförskap eller utanförskap. Intentionen är att visa vilket stöd det finns i form av utbildningar, samlingsplatser m.m. och att tolka idrottsrörelsen på ett enkelt och nu-tidigt sätt för utövarna. Sidan innehåller bland annat en kartläggning av alla parker och föreningar (oberoende av medlemskap inom Gymnastikförbundet) för att underlätta sökning efter träning. Projektet hittills i siffror Över 7000 utövare i landet Över 1100 barn och ungdomar som deltagit på JAM/Gatherings/läger under 2013 Över 140 utbildat i parkour/freeruning Ca 100 förningar i landet med parkour/freerunning och/eller tricking Ca 40 personliga möten med aktiva/ledare innanför och utanför idrottrörelsen Över 30 utövare ansluter sig som ledare till olika föreningar 18 regionala/nationella JAM/Gatherings 14 utövare blir utbildare 8 arbetsgrupper i sporterna som stödjer utveckling i varje region 6 olika steg och introutbildningar är planerade 7 utbildningstillfällen har genomförts 2-4 medlemmar i varje arbetsgrupp 4 föreningar utanför idrottsrörelsen samverkar för att skapa JAM 3 parkour- & trickingföreningar utanför idrottsrörelsen har anslutats 1 central arbetsgrupp för parkour/freerunning och tricking 1 internationell utövare som inspiratör i Stockholm och Göteborg 1 PKTR.se hemsida, den första med nationellt fokus inom sporterna i Sverige 1.2 Hänsynstagande till barnrättsperspektivet och folkhälsomålen Barnrättsperspektivet har beaktats primärt genom de många dialogträffar i projektets början. Att utgå ifrån vad de aktiva önskar för stöd och i sin tur forma projektet utifrån detta tillgodoser de aktivas önskemål. I relativt nya sporter är i princip samtliga ledare även aktiva utövare och hela rörelsen företräds därför av de aktivas önskemål. Synpunkter från såväl deltagare och ledare båda över och under 18 år har lyfts in i utformningen av stödet som Gymnastikförbundet nu erbjuder. Att aktivt arbeta för att hallar öppnas upp för ny

4 verksamhet bidrar till att leva upp till målen i ansökan. Essensen av hela projektet sammanfattas i projektansökan: Hela tanken med projektet är att utgå ifrån barnrättsperspektivet med fokus på artikel 2 (alla barn är lika mycket värda), 6 (barnets rätt till utveckling), (barnets rätt att säga vad det tycker, tänka fritt och vara med i olika föreningar) och 31 (barnets rätt till lek, vila och fritid). Projektet riktar sig direkt mot de aktiva där det är deras tankar och önskemål som är i fokus, inte enbart de vuxnas. Hela intentionen med projektet är att göra RF och Gymnastikförbundets verksamhet mer attraktiv utifrån tonåringars synpunkt och visa dem en proaktiv idrottsrörelse i rörelse. Ett grundelement i parkour/freerunning och trickingverksamheten som genomförs, är att det inte finns ett enda specifikt och korrekt sätt att utöva sin träning, det finns många olika vägar att gå. Detta är implementerat i våra utbildningar som lyfter viktigheten av olikhet och eget inflytande över såväl träningsupplägg som övningsval samt möjligheten till spontan träning. Det spontana idrottande utomhus är ett viktigt grundelement i båda parkour/freerunning och tricking som inte får missas. Folkhälsomålen beaktas genom att fokusera på ny och mer aktivitet för flera än de som i dag är aktiva inom en gymnastikförening samt genom att bidra till etableringen av flera parkourparker såväl utomhus som inomhus. Genom att lyfta in ett nytt verksamhetsområde som primärt lockar killar, utökar Gymnastikförbundet sitt fokus på att bli ett jämställt förbund med minst 40 % representation av varje kön (i dagsläget ungefär 77 % tjejer). Inom projektet arbetas det samtidigt aktivt med att lyfta tjejsidan av framför allt parkour/freerunning genom att lyfta kvinnliga förebilder och stötta genomförandet av gatherings med fokus på att få flera tjejer inom parkour/freerunning. Vi ser att vi har ett ansvar för ökat jämställdhet inte bara genom att få med nya kill-discipliner men genom att aktivt jobba för jämställdhet även inom dessa. Från projektansökan: Folkhälsomålens punkt 1 (delaktighet och inflytande) beaktas genom ovanstående och valet av aktivitetsområde tillgodoser punkt 3 (barn och ungas uppväxtvillkor). Punkt 9 (fysisk aktivitet) samt i viss grad även punkt 5 (hälsofrämjande och säker yttre miljö) tillgodoses också då projektet förhoppningsvis bidrar till fokus på behovet för nya och förbättrade aktivitetsmiljöer såväl inom- som utomhus. Ett ökat jämställdhetsfokus tillgodoses med utgångspunkt i Gymnastikförbundets könsfördelning i dag, genom att aktiviteten i sig är jämställd och öppen för alla men samtidigt visar stort genomslag bland pojkar, en i dagsläget väsentligt underrepresenterad målgrupp inom Gymnastikförbundets verksamhet (där 8 utav 10 medlemmar är tjejer). Ingen diskriminering accepteras inom projektet eller Gymnastikförbundet i helhet utifrån vare sig kön, etnicitet, religion, sexuell läggning etc. 2. Är projektets resultat det förväntade? Motivera ert svar med utgångspunkt i de mätbara mål som ni angivit i er ansökan. Antal nya medlemsföreningar: 3 (mål 10) Antal medlemsföreningar med parkour-verksamhet: ca 90 (mål minst 10) Antal regionala parkour-samlingar: 18 (mål 8) Enkätsvar på hur nöjda de aktiva är med stödet: 4,4* (mål minst 3,5 av 5) Flera av de tilltänkta samarbetspartners i projektansökan har tyvärr vald att stå utanför Gymnastikförbundets verksamhet och har inte blivit medlem som hoppats. Det har visat sig att en kommersiell organisationsform och grundsyfte inte harmoniserar med Gymnastikförbundets ambition med projektet; att så många som möjligt ska få ta del av

5 verksamheten i vilken medlemsförening som helst. Projektet har upplevts som ökat konkurrens på en marknad där företag/inte-medlemsföreningar naturligt nog har önskat att var själva och därmed sätta ramarna för sin verksamhet. Antalet gymnastikföreningar som startat upp parkour/freerunning och tricking verksamhet är överväldigande och har gått mycket snabbare än väntat. Acceptansen för en ny verksamhetsform som båda påminner om och samtidigt distanserar sig ifrån den vanliga har varit mycket större överlag än vi vågat hoppas inför projektet. Antalet regionala samlingar överstiger projekts målsättning. En del av fokus i projektet har blivit att skapa en organisation som kan fungera som stöd även efter projektets avslut, varför en del resurser har lagts på att bilda regionala arbetsgrupper samt en central kommitté. I samband med detta har även en rad utbildningar genomförts i hela landet, något som bör ses som ett komplement till antalet regionala samlingar. *= Enkätsvar på hur de aktiva upplevt stödet har vi inte inkluderat i denna delrapport. Organisationen har byggts upp och en rad aktiviteter har genomförts, men en rättvis bild av det samlade stöd uppnås först när dessa är implementerat och genomfört i full skala. I slutrapporten återkommer vi med en uppföljning på denna punkt som vi tänker kommer att omfatta de aktivas värdering av stödet inom områden som träning, utbildning, gatherings/jams och livsstilsprodukter. Siffran som finns med i denna delrapport är genomsnittsbetyget från kursdeltagarnas återkoppling kring upplevelsen av innehåll under två utbildningstillfällen. 3. Gör en ekonomisk redovisning, vilka kostnader/intäkter har ni haft? Kommentera eventuella avvikelser mot er budget. Projektet genomförs i överensstämmelse med budget i projektansökan. Med start november 2012 och avslut april 2014 är projektets kostnader utspridda över tre kalenderårs bokslut, med den klart störst påverkan under uppgick kostnaden till ca : ses nedan och 2014 kommer att framgå vid projektets slutrapportering. Parkourprojektet 2013 Personal-, lokal- o datakostnader Telefon Kopior/Utskrifter Bidrag RF Utbildningsmaterial Hemsida Regionsträffar Utbilda utbildare Gatherings och andra aktiviteter Summa parkourprojektet Som tillägg till projektets ekonomi kan nämnas att en större del av Gymnastikförbundets idrottslyftsmedel till föreningsutveckling har tillgodosett parkour/freerunning eller trickingsatsningar. En mycket positiv tendens som bidrar till att utöka utvecklingen med såväl nyrekryttering som fasthållandet av tonåringar inom Gymnastikförbundets verksamhet.

6 4. Kommer ni att göra några justeringar i projektplanen inför fortsättningen? Om ja, vilka förändringar och varför? Som projektet har fortlöpt ser vi ett behov av en förankring med en central kommitté samt regionala arbetsgrupper specifikt för området. Att implementera dessa i befintliga barn- och ungdomskommittéer ser vi inte som en hållbar lösning då dessa nya verksamhetsområden måste visas respekt utifrån deras egenart. Vi ser ett behov av att samarbete med andra organisationer än de i projekt angivna samarbetspartners. Kommersiella aktörer som tackar nej upplever vi att vi tyvärr inte kan överbevisa om att gå med inom projektperioden. Här måste en eventuell övergång till en ideell organiseringsform först ske och ett sådant eventuellt beslut mogna i respektive gruppering/företag. Vi har inlett dialog med Friluftsfrämjandet kring samarbete om utbildningsinsatser, prova-på aktivitet samt diskussion kring användning av utomhusområden sommartid till gemensam nytta för medlemmar i båda organisationer. Ett enormt spännande samarbete som vi tror kommer bidra mycket positivt. SISU är indragit i projektet på nationellnivå där samtliga gymnastikkontaktpersoner har fått information om projektets syfte samt önskemålet om stöd till föreningar och regioner i uppstarten av ny verksamhet. Samarbetspartnern har alltså utökats från SISU Örebro till att omfatta hela landet, vilket gör sig gällande för alla andra delar av projektet. Det som var tänkt som ett projekt som i första hand skulle urspringa från en region har omvandlats till att skapa lika villkor och möjligheter inom samtliga av Gymnastikförbundets 8 regioner. Detta innebär också att långt flera än de angivna samarbetsföreningarna kommer att medverka inom projektet. Stadium Sports Camp samt Norrköpings kommun är med som samarbetspartner genom att implementera parkour/freerunning prova-på aktivitet under campen sommaren Kontaktpersoner Huvudansvarig Projektledare Jonas Juhl Christiansen Ahmed Al-Breihi

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Barns rättigheter- vuxnas skyldigheter Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé Det övergripande

Läs mer

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER Umeå Universitet Sociologiska institutionen Samhällsvetarprogrammet baskurs moment 2B HT 2007 Rickard Tjernqvist Daniel

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun Nämndkontor Kultur A.Magnusson UNG 09 Ekerö kommun 1 Sammanfattning 3 Inledning.4 Genomförande.. 4 Bakgrund 5 Undersökningens resultat.5 Inflytande och delaktighet.5 Känner man till formerna för inflytande

Läs mer