Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER"

Transkript

1 Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

2 SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör sträva efter att utveckla i olika utvecklingsstadier och hur dessa färdigheter ska uppnås. Utvecklingstrappan består av åtta stadier och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för planering av simmarens långsiktiga karriär, oavsett om simmaren riktar in sig mot elitidrott eller motion och hälsa. Syftet med Simlinjen är att utifrån individens biologiska utvecklingsnivå och mognad ge rekommendationer för vad som bör tränas och uppnås i varje utvecklingsstadium. Därigenom kan både fysiska och psykosociala färdigheter utvecklas optimalt. Syftet med denna lärgruppsplan är att guida och hjälpa simföreningen och dess ledare i arbetet med att utveckla föreningen och dess verksamhet utifrån Simlinjen. Målgrupp Styrelse, kommittéer, tränare/ledare och föreningsanställda. Material att utgå ifrån: Simlinjen Svensk simnings utvecklingstrappa, finns att beställa på Simlinjen - Riktlinjer och kvalitetskriterier En film på ca 8 minuter som lyfter viktiga delar ur Simlinjen Detta underlag som guidar i samtal

3 EN LÄRGRUPP VAD ÄR DET? En lärgrupp är ett antal personer från föreningen som möts för att samtala samt utbyta reflektioner och idéer utifrån ett specifikt ämne. Målet med en lärgrupp är att alla i gruppen tar del i samtalen och delar med sig av sina erfarenheter, tankar och idéer och att dessa samtal leder till en utveckling och ett lärande i föreningen. Den specifika lärgruppen, avgör själv hur många sammankomster som anses behövas och hur långa dessa ska vara. Erfarenhetsmässigt fungerar en lärgrupp som bäst med fem till åtta deltagare och där varje sammankomst är två till tre utbildningstimmar. För SISU Idrottsutbildarna är en utbildningstimme 45 minuter lång. Även om alla i gruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vi kallar denna person för lärgruppsledare. Viktigt att notera är att den som är lärgruppsledare inte per automatik behöver vara den som kan och vet mest om området. Mötet, reflektioner och de samtal som förs är själva kärnan i lärandet. Lärgruppsledarens ansvar Ha intresse och engagemang för de samtal och det lärande detta kommer att ge Vara lyhörd för övriga deltagares tankar, funderingar och synpunkter Leda och fördela samtalet och sökandet samt kunna driva på, strukturera och sammanfatta

4 SIMLINJEN OCH VÅR FÖRENING Läs i Simlinjen: Den inledande texten om Simlinjens syfte. 1. Presentera kort syftet med lärgruppen. Låt var och en få presentera sina förväntningar. 2. Se filmen och ge tid till egen reflektion. 3. Låt var och en få presentera vilka tankar, funderingar och idéer filmen väcker. 4. Låt dessa tankar, funderingar och idéer få styra vad ni väljer att lägga fokus på i era fortsatta samtal. 5. Lyft syftet med Simlinjen enligt nedan. Diskutera under några minuter. Vad säger detta oss? Vad är särskilt intressant? Syftet med Simlinjen är att ge riktlinjer för att kunna utveckla individen så långt det är möjligt både ur ett hälso- och elitperspektiv att utifrån ett helhetsperspektiv ta hänsyn till både individens fysiska och psykosociala förutsättningar att ge rekommendationer för vad som bör göras och uppnås i de åtta utvecklingsstadium som Simlinjen är indelad i att vara grunden i svenska simföreningars verksamhet samt i all tränarutbildning inom svensk simning 6. Använd gärna den kortare skattningen som finns med som bilaga. Den ger er en bild av föreningens nuläge. 7. Titta närmare på föreningens nuvarande verksamhet och hur den samspelar med Simlinjen. Vad säger denna skattning er om föreningens nuläge? Hur ser mål, organisations- och gruppstruktur ut? Vad är viktigt att ta med in i kommande utvecklingsarbete? Notera gruppens inspel och medskick på papper/blädderblock.

5 För att få en lyckad implementering av Simlinjen behöver den sättas i ett helhetsperspektiv och integreras i hela verksamheten i föreningen. Koppla den till föreningens tre V: Verksamhetsidé, Värdegrund och Vision Verksamhetsidé - beskriver varför föreningen finns och för vem Värdegrund - beskriver vad föreningen står för, föreningens värderingar och rättesnöre Vision beskriver dit föreningen siktar

6 VAD ERBJUDER DIN FÖRENING? Läs i Simlinjen: Föreningstyper under avsnittet Organisation och integrering samt om Simlinjens åtta utvecklingsstadier. Genom att din förening arbetar fram vilken verksamhet ni kan och vill erbjuda era nuvarande och framtida medlemmar, kommer din förening att kunna vara tydligare i ert pågående arbete och i er marknadsföring. Läs Simlinjen: Om föreningstyper och utvecklingsstadier Bilden nedan beskriver Simlinjens åtta utvecklingsstadier. Simlinjens åtta utvecklingsstadier: 1. Vattenvana och aktiv start år 2. Lekfull siminlärning och rörelseglädje år 3. Teknikinlärning och fysisk aktivitet...7/8 11/12 år 4. Lära sig simträning...9/10 13 år 5. Träna och tävla...12/13 16/17 år 6. Träna för att prestera...15/17 år 7. Träna för att nå full potential/vinna...17/19 år 8. Simma hela livet år Samtala kring nedanstående frågor i mindre grupper. Försök vara så konkreta som möjligt med att synliggöra och ange hur ni kan arbeta vidare i er förening. Utifrån Simlinjens åtta utvecklingsstadier fundera och diskutera vilka av dessa stadier vill och kan föreningen erbjuda fullt ut framöver? Hur rimmar denna önskan med nuvarande verksamhetsidé, värdegrund, vision och målsättning? Stäm av detta mot föreningens befintliga styrdokument. Nedan framgår hur Simlinjens utvecklingsstadier hänger ihop med tiden före, under och efter puberteten. Perioden före puberteten Pubertetsperioden Perioden efter puberteten Träna för att nå full potential/vinna Träna för att prestera Träna och tävla Vattenvana och aktiv start Lekfull siminlärning och rörelseglädje Teknikinlärning och fysisk aktivitet Lära sig simträning Simma hela livet

7 Vad skulle det innebära för föreningens nuvarande verksamhet? I boken lyfts deliberate practice och deliberate play. Vad innebär det? Hur bör föreningen förhålla sig till detta framöver? Simlinjen lyfter fram vikten av variation och allsidighet, hur ser vi till att föreningen erbjuder det? Hur kan föreningen utveckla anpassade tävlingsmoment utifrån de olika utvecklingsstadierna? Simlinjens olika föreningstyper: Icke tävlingsförening (breddförening), bedriver verksamhet till och med utvecklingsstadium 1, 2 eller 3 samt inom stadium 8. Tävlingsförening, bedriver verksamhet till och med utvecklingsstadium 1 till 4 samt inom stadium 8. Ungdoms- och juniorförening, bedriver verksamhet till och med utvecklingsstadium 5 samt inom stadium 8. Junior- och seniorförening, bedriver verksamhet till och med utvecklingsstadium 6 samt inom stadium 8. Toppelitförening, bedriver verksamhet till och med utvecklingsstadium 8. Utifrån Svenska Simförbundets definitioner på olika föreningstyper (se ovan), vilken typ av förening eller kombination av förening vill och kan föreningen då vara? Vad bör vi utveckla och/eller förändra utifrån nuvarande verksamhet? Konkretisera så mycket det går. Bör vi komplettera eller förändra i vår verksamhetsidé, värdegrund och/eller vision? Hur ska föreningen säkerställa fysisk grund, rörelseglädje och träningstid? Diskutera fördelning med anpassad träning utifrån olika utvecklingsåldrar?

8 För att lyckas med det fortsatta utvecklings arbetet är det viktigt att skapa delaktighet och förankra föreningens arbete med Simlinjen hos kommittéer, tränare, ledare, aktiva och föräldrar.

9 NYCKELFAKTORER FÖR VERKSAMHETEN Läs Simlinjen: Om nyckelfaktorerna. Utifrån era tidigare samtal och med utgångspunkt från Simlinjens nyckelfaktorer, vad bör föreningen arbeta vidare med för att integrera Simlinjen i verksamheten? Hur kan vi på bästa sätt skapa en helhet kring arbetet i föreningen? Hur harmonierar nuvarande planering med Simlinjen? Vad behöver vi utveckla och förändra? Är det något vi behöver sluta att göra? Hur önskar vi att det ska se ut i framtiden utifrån tidigare samtal? Sortera och prioritera. Utifrån ert nuläge, i vilken ordning bör ni prioritera ert fortsatta arbete med utgångspunkt från nyckelfaktorerna nedan. Nyckelfaktorer för en långsiktig utveckling Organisation och integration timmar kvalitet och kvantitet Fysisk grund och rörelseglädje Specialisering Utvecklingsåldrar Träningsbarhet Planering, periodisering och uppföljning Karriärplan Tävlingsplanering Idrottspsykologiska färdigheter

10 FÖRANKRA OCH SKAPA DELAKTIGHET! Tänk på att allt hänger ihop och skapar en helhet. För att föreningen ska utvecklas och frodas bör du och din förening hela tiden arbeta utifrån denna helhetsbild. FÖRENINGSUTVECKLING SIMIDROTTAREN FÖRÄLDRAR SIMAKTIVITETER LEDARE ANLÄGGNINGAR/UTRUSTNING STYRELSE

11 HANDLINGSPLAN att gå från ord till handling Nu är det dags att verkligen gå från ord till handling. Hur inkluderar du och din förening era samtal kring Simlinjen i era mål- och inriktningsdokument samt er verksamhetsplan för nästkommande år? När föreningen gör sin verksamhetsplan är det viktigt att vara så konkreta som möjligt. När en plan görs brukar man ofta utgå ifrån ett antal frågeord så som: Varför, Vad, Hur, Vem, När och Var? Varför? Vad? Hur? Vem? När? Var? Vad är Vad ska göras? På vilket sätt? Vem/vilka När ska det göras? Var ska det göras? syftet/avsikten? ska göra? Försök att redan här fundera på hur föreningen kan följa upp de planerade aktiviteterna på ett bra sätt som i sin tur skapar underlag för framtida aktiviteter. En bra hjälp i detta arbete är planeringshjulet nedan, som även finns beskrivet under avsnittet Planering, periodisering och uppföljning. 4. Förbättra 1. Planera 3. Utvärdera och följa upp 2. Göra Lycka till!

12

13 Egna noteringar, lärdomar, reflektioner SISU Idrottsutbildarna är idrottens egna Studieförbund. Vi finns i 21 distrikt nära din förening och kan stötta och guida dig i arbetet med Simlinjen. Kontakta ditt närmaste SISU-distrikt så hjälper dem dig vidare!

14 SKATTNING AV NUVARANDE VERKSAMHET Vilken verksamhet finns i er förening idag? Kryssa i aktuell verksamhet nedan. Barnidrott (upp till 12 års ålder) Ungdomsidrott (13-20 år), elitinriktad Ungdomsidrott (13-20 år), breddinriktad Vuxenidrott (över 20 år), elitinriktad Vuxenidrott (över 20 år), breddinriktad Är föreningens verksamhetsidé, värdegrund och vision kända och förankrade i verksamheten? Skatta mellan 1 till 10, där 1 är som lägst och 10 som högst. Hur väl rimmar er nuvarande verksamhet med vilket föreningen säger sig vara i föreningens nuvarande verksamhetsidé, värdegrund och vision? I vilken utsträckning upplever ni att föreningen idag har genomarbetade ramar och riktlinjer för hur verksamhet ska bedrivas? I vilken utsträckning upplever ni att föreningen har kvalité på den verksamhet som ni bedriver? I vilken utsträckning upplever ni att ni har en balans i träningsmängd för respektive grupp? I vilken utsträckning upplever ni att era tränare i föreningen har kompetens att utföra sitt uppdrag? I vilken utsträckning upplever ni idag att styrelsen har kompetens att leda och styra föreningens arbete mot föreningens mål? I vilken utsträckning upplever ni att föreningen har en utbildningsplan för föreningens tränare och ledare?

15 I vilken utsträckning upplever ni att föreningen har en rekryteringsplan för att rekrytera så väl aktiva som tränare? Aktiva Tränare I vilken utsträckning upplever ni att föreningen och dess tränare kommunicerar föreningens idéer om verksamheten med de aktivas föräldrar? I vilken utsträckning upplever ni att föreningen följer upp och utvärderar sitt arbete i föreningen? Summera Vad säger detta nuläge oss? Hur kan vi nyttja detta nuläge i vårt utvecklingsarbete med Simlinjen?

16 DIN IDROTTSBOKHANDEL PÅ NÄTET Svenska Simförbundet Heliosgatan 3, Stockholm

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 1 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 2 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD Gymnastikförbundets Uppförandekod 1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott Idrott utan mobbning! Studieplan www.bris.se/idrott Inledning Den här studieplanen är en hjälp för dig/er att kunna föra ett fördjupat samtal kring idrott och de sociala dimensionerna av ledarskapet framför

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter.

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter. Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter Henrik Björklund ISBN 978-91-87093-30-2 Nå framgång på LinkedIn TM Soderpalm

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Skärmfullt. -en guide för ungdomsverksamhet. Textbok

Skärmfullt. -en guide för ungdomsverksamhet. Textbok -en guide för ungdomsverksamhet Textbok Hej orienteringförening! Kul att ni tagit er an Skärmfullt och är redo att satsa på ungdomsverksamheten i er förening. Det kommer bli en spännande resa och med er

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer