Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik"

Transkript

1 Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

2 Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som uppdragsgivare. Vi ser till hela din affärssituation och agerar därefter. En förtroendefull partner som leder dig rätt oavsett om det gäller skatter, jämkning, fåmansbolagens regler, omstrukturering eller bokslut så hjälper vi dig att infria dina mål och att nå bästa långsiktiga lösning. Sedan decennier arbetar vi med små och medelstora företag i Mälardalen, främst ägarledda företag i de flesta branscher. Såväl noterade bolag som nystartade enmansföretag. Vi stöttar dig genom hela resan från det lilla företagandet fram till uppköp av ett noterat bolag. Med vår förståelse för, och tillämpning av, civilrättsreglerna kan vi lämna goda råd i de flesta av affärslivets skeden. Rådgivning är vår absoluta styrka och det som skiljer oss från den gängse revisionsbyrån och bokföringsbyrån. Rådgivning handlar om många olika saker, exempelvis att undvika rättstvister eller att utveckla alternativt avveckla en rörelse. Tidigare hette vi Sundbybergs Revisionsbyrå men numera är vårt namn Sund Affärsbyrå. Affärsbyrå syftar på vårt helhetserbjudande och vår allsidighet. Vår kreativa ådra är väl utvecklad och vi vänder på varje sten innan vi ger några råd. Vi är byrån för affärer, för dina affärer, för alla dina affärer. Allsidiga råd och praktisk hantering inom ekonomi, lön, skatt och juridik Allsidig rådgivning handlar inte bara om att ge ett snabbt svar på en fråga utan mer om hur vi vägleder våra uppdragsgivare i ett långsiktigt perspektiv när det gäller affärsutveckling. Trygghet är ett ord som väl beskriver den känsla som vi ingjuter hos dem vi ger våra råd. Den känslan skapar vi även när det gäller alla de praktiska uppdrag som vi dagligen hanterar. Många olika saker påverkar en företagares vardag och det kommer hela tiden nyheter om bland annat EU-regler, skatteändringar och slopad revisionsplikt. Många i vår bransch kan ge dig snabba och handgripliga råd. Men vi anser att det alltid är viktigt med eftertanke och en grundlig planläggning. Detta för att utfallet av företagandet ska bli så optimalt som möjligt för näringsidkaren och dennes familj. Allsidigheten är det som tydligast utmärker oss. VÅR AFFÄRSIDÉ Vi är en helhetsleverantör till våra klienter i Mälardalen, inom områdena ekonomi, personaladministration, skatter och juridik, det säkerställer vi genom hög kompetens, engagemang och god tillgänglighet. VISIONEN ÄR VÅR LEDSTJÄRNA Vår affärsbyrå ska vara en av marknadens mest respekterade samarbetspartners och rådgivare som skapar tillväxt och lönsamhet, genom kreativ samverkan med klienter i Mälardalsområdet 2

3 Med en bredd som få kan konkurrera med ger vi dig all den rådgivning och service du behöver inom våra kompetensområden. Hos oss blir du väl omhändertagen och vi hjälper dig med rubbet. Vi ger dig helheten Helhetstänkande är centralt i vår vardag, vi tänker stort oavsett om det gäller ett mindre uppdrag eller en enkel fråga. Vår utgångspunkt är alltid att sätta oss in i och förstå kundernas situation och se de möjligheter och hot som påverkar deras utveckling. Först när vi ser helheten kan vi vara en allsidig partner på både ett övergripande plan och på detaljnivå. Helheten var i fokus, när en affärsidé växte fram hos Bo Svensson som på sent 1970-tal var skatterevisor på Riksskatteverket. Han noterade att det ofta saknades helhetssyn vid skatterevisionerna. Bland annat konstaterades att den som gjorde bokslutet och årsredovisningen ofta saknade de nödvändiga kunskaperna i juridik och skatterätt. Detta ledde till dålig överblick och många fel. Lägger man därtill en konstant tidspress och sena uppstarter så blev resultatet sällan lyckat. När Bo sedermera startade det som idag är Sund Redovisning Mälardalen AB, var tanken att fungera som det halvstora företagets ekonomiavdelning som även erbjuder juridisk kompetens. Idag utvecklar vi konsekvent vårt helhetserbjudande och vår organisation växer stadigt med fler kvalificerade medarbetare. Vårt synsätt präglas av seriositet och prestigelöshet För oss är seriositet ett honnörsord lika viktigt som prestigelöshet. Som rådgivare tar vi vår uppgift på största allvar vad gäller kompetens och vederhäftighet. Allt vi gör är anpassat efter kundernas behov och vår ambition är alltid att vara flexibla och att skapa långsiktiga relationer. Konsekvent utbildning och tydlig mångfald är centrala delar i vår utveckling och bidrar till vår seriositet. Inom våra många kompetens områden har vi både bredd och djup Våra kompetensområden, eller verksamhetsområden, bildar tillsammans den helhet som gör oss till den enda partner du behöver. Utbudet omfattar tjänster där vi, eller den bästa externa kompetensen, löser det aktuella kundbehovet. Vår stora konkurrensfördel är vårt allsidiga kunnande. Lång erfarenhet gör att vi idag har en kompetens som är både bred och djup. 3

4 Våra kompetensområden är; Sund Skatt Sund Juridik Sund Redovisning Sund Lön&Personal Sund Brf Sund Företagsförmedling 4

5 Sundmetoden bygger på helhetstanken Sundmetoden har vi skapat utifrån kundernas behov av en helhetslösning. En helhet som täcker in samtliga behov inom ekonomi, skatt och juridik. Metoden utgår från din befintliga affärssituation och vägleder dig och företaget mot satta mål som involverar ekonomi, affärsutveckling och vision. Under tre decennier har vi aktivt arbetat med att bistå våra uppdragsgivare i att skapa tillväxt i sina affärer, samtidigt som vi har förfinat vår metodik och utvecklat vårt kreativa arbetsklimat. Det ska vara enkelt och bekvämt att samarbeta med oss. Det tillgodoser vi genom att lösa kundens alla behov på ett och samma ställe så hon inte behöver flera olika samarbetspartners. Våra råd är till förlitliga och väl underbyggda och uppdragsgivarna kan vara trygga i förvissningen om vår seriositet som innebär att vi levererar i tid och på det sätt som önskas. 5

6 Sund Skatt löser dina behov inom skatteområdet Under mer än tre decennier har vi verkat inom skatteområdet där vi upprättat och kontrollerat deklarationer och så kallade skatteupplägg. Utgångspunkten har alltid varit kundens bästa och vi strävar ständigt efter bästa totala lösning. Det viktigaste är inte alltid att omgående få den lägsta skatten utan målsättningen är den lägsta totala skatten. Bäst resultat får man i skattesammanhang genom långsiktighet och målmedvetenhet, så skattefrågor är i mycket en rådgivningsverksamhet. Genom vår långa erfarenhet har vi kunnat konstatera att det går mode i vissa beteenden och Skatteverket har visat sig vara mycket modemedvetet. Gör man som andra blir man granskad som andra. Därför gäller det att arbeta fram rätt lösning för just ditt företag utan att bli för avvikande. Det är just den blandningen som är det optimala. Skatt är ett av våra expertisområden där vi ständigt utbildar och utvecklar oss. Det händer alltid mycket på skatteområdet och vi på Sund Skatt är vaksamma på vad dessa nyheter får för konsekvenser för dig. Det gör att vi i ett tidigt stadium kan ge dig specifika råd. 6

7 Sund Juridik hjälper dig förstå vad lagarna föreskriver Risken är många gånger överhängande att det sker felaktigheter om man inte har tillgång till juridisk expertis. Vi inom Sund Juridik har lång erfarenhet av civilrätt och vet både vad man kan och inte kan göra. Vad som är möjligt att avtala om och vad som inte är det. Vi vet också att många av vardagens beslut har en rättslig innebörd eller kan få det. Det krävs en god överblick för att förstå och kunna ge råd eller avtalsförslag. Vår mångåriga erfarenhet parad med ett utpräglat juridiskt intresse borgar för våra goda förutsättningar att förstå och lösa just ditt problem. Civilrätt är per definition de rätts regler som avser det inbördes förhållandet mellan enskilda rättssubjekt. I dagens läge säger man att civilrätten styr skatte rätten vilket innebär att ett upprättat avtal mellan parter kan ge olika skattekonse kvenser både beroende på vad man avtalat och med vem. Så stäm av med expertisen innan du tar viktiga beslut och ingår betydelse fulla avtal. 7

8 Sund Redovisning ser till att du har alla papper i ordning Sund Redovisning tillhandahåller bokföring och redovisning. Bokföringen inbegriper all registrering, tydlig avstämning, att göra rapporter och analyser samt ombesörja deklarationer. Vårt arbete med redovisning omfattar bokslut, delårsbokslut, koncernredovisning, kreditansökningar och prognoser samt även boksluts berättelse. Vidare erbjuder vi budgetarbete, vi gör kassaflödesanalyser, ger råd vid affärsutveckling och vi utför ekonomistyrning. Du som kund har tillgång till information och status tjugofyra timmar om dygnet via nätet. Vårt arbete är kundanpassat och vi sätter en ära i att vara klara i god tid. Vi frigör resurser hos er, ger er tillgång till allsidig rådgivning och optimerar företagarens utfall. Det skapar trygghet hos våra kunder när det är ordning och reda. Sund Revision tar hand om dina behov när det gäller revisionsärenden. Revision är en naturlig del av vårt erbjudande. Vi löser detta inom ramen för vårt nätverk som utgörs av väl inarbetade relationer med professionella och erfarna revisorer. 8

9 Sund Lön&Personal tar hand om din löne- och personaladministration När du har behov av hjälp inom området löner och personal så erbjuder vi dig tjänster som exempelvis beräkningar och framställningar kring löner och förmåner. Vi sköter reseräkningar och det administrativa vid semestrar, dessutom hanterar vi din försäkringsadministration. Du slipper hålla reda på allt som rör ÖB och OB, betalningsunderlagen tar vi hand om liksom deklarationer och kontakter med Statistiska central byrån. Vi sköter dina kontrolluppgifter och rapporter samt förser dig med fil till bok föringen. Kort sagt vi hanterar helheten och löser de kritiska funktionerna som att allt material är korrekt, att det är klart i tid och följer de komplicerade regelverken samt anpassas efter olika kollektivavtal och häng -avtal. Vi vet att om inte löne- och personal admini strationen fungerar felfritt så skapas det snabbt missnöje. Det undviker du enkelt genom att vi på Sund Lön&Personal avlastar dig och sköter det hela. 9

10 Sund Brf är en stöttepelare för bostadsrättsföreningar Många bostadsrättsföreningar har starkt behov av hjälp när det handlar om juridik och ekonomiska frågeställningar. Med vår helhetssyn är vi många gånger en värdefull partner till dessa uppdragsgivare. Vårt erbjudande innefattar bland annat bild andet såväl som utköpet av borättsföreningar och vi sköter den ekonomiska förvaltningen med hyresaviseringar, betalningar och bevak ningar. Vi ombesörjer även vräkning av icke betalande personer och vi stöttar också när det gäller föreningens revision. Förhandlingar med banker tillhör ofta våra uppgifter i dessa sammanhang och vi bidrar även till den tekniska förvaltningen. Där vi ger råd kring upphandling av hantverkare och vi kan också förmedla av oss godkända kontakter till ansvariga personer i föreningarnas styrelser. Vi på Sund Brf utgör en solid partner att luta sig emot för många bostadsrättsföreningar runt om i landet. Sund Revision tar hand om dina behov när det gäller revisionsärenden. Revision är en naturlig del av vårt erbjudande. Vi löser detta inom ramen för vårt nätverk som utgörs av väl inarbetade relationer med professionella och erfarna revisorer. 10

11 Sund Företagsförmedling underlättar generations skiften i företag Vi noterar att många företag står inför ett generationsskifte, det handlar om ungefär vart fjärde företag i Sverige. Det ställer stora krav på dem att med, bland annat, bibehållet erbjudande och ekonomi sörja för en smärtfri övergång. Det är här vi kommer in i bilden som en partner som slussar dig rätt i de affärsmässiga ställningstagandena. Vi på Sund Företagsförmedling stöttar dig med olika avtal, med skattedeklarationer och med dina bankärenden. Vi samarbetar med professionell juridisk kompetens och med erkända bankkontakter. Tillsammans upprättar vi en generationsskiftesplan som löser dina behov när det är dags att skifta. Hos oss kan du tryggt förlita dig på att du verkligen får önskat resultat oavsett om du ska lämna, sälja eller ta över. 11

12 Våra kontor På vårt kontor i Sundbyberg erbjuder vi hela vårt utbud av tjänster inklusive juridisk rådgivning och skattekompetens. Här tar vi hand om dig från ax till limpa oavsett vilka dina behov är. Du får även en långsiktig partner med allsidig kompetens och utpräglad rådgivningsförmåga. Märstakontoret i Arlanda/Märsta bistår dig i det mesta som rör dina ekonomibehov. Vi strävar alltid efter att utveckla långsiktiga kundrelationer och nära samarbeten. Hos oss får du allsidig rådgivning och hjälp med bokföring och bokslut. Vi sköter årsredovisningar och stöttar dig i din affärsplanering. Dessutom löser vi dina behov vad gäller skattefrågor och lönehantering. Kontakta oss gärna så bokar vi ett möte där vi ser över din situation och hur vi på bästa sätt kan bistå dig. Vi arbetar idag i Stockholm och vi kommer att etablera oss på flera ställen i Storstockholm. Därefter ska vi expandera i Mälardalsregionen som idag får sägas vara Sveriges snabbast växande region. Vår ambition är att växa och bli en stark och efterfrågad aktör på dessa marknader. Vi på Sund Affärsbyrå är allsidiga rådgivare som löser kundernas alla behov inom kompetensområdena ekonomi, lön, skatt och juridik. Vi är en seriös partner som långsiktigt bistår uppdragsgivarna i deras affärsutveckling. Sund Affärsbyrå Telefon Fax Rissneleden Sundbyberg Sund Affärsbyrå Telefon Diagonalen 5B Märsta

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud Mål & metoder Att arbeta som personligt ombud Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2015:1 Lars-Johan

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer