EXAMENSARBETE. Förändringsledning vid LKAB. Implementering av 5S, ett verktyg inom ledningsfilosofin Lean. Maria Fjellborg 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Förändringsledning vid LKAB. Implementering av 5S, ett verktyg inom ledningsfilosofin Lean. Maria Fjellborg 2013"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Förändringsledning vid LKAB Implementering av 5S, ett verktyg inom ledningsfilosofin Lean Maria Fjellborg 2013 Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

2 Förord Detta examensarbete avser den avslutande delen av författarens civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet (LTU). Arbetet syftar till att studera förändringsarbete med fokus på implementeringen av arbetssättet för Ordning & Reda, innehållande metodiken 5S, på Mining Division, LKAB. Studien har gett författaren en mängd nya lärdomar och insikter kring förändringsarbete och effekter därav. Mötet med respondenter från olika delar av verksamheten har gett en extra dimension och en utökad företagskännedom som hade varit svår att förvärva på annat sätt. Mitt stora tack går till min sambo, Lennart, för att under lång tid ha ställt upp och tagit en stor del av den dagliga driften av vår stora familj för att jag skulle kunna färdigställa detta arbete. Att utföra examensarbete vid sidan av heltidsarbete och fembarnsfamilj kräver uppbackning såväl som markservice. Tack också till barnen som stått ut med att höra nej, mamma måste göra sin läxa under samma tid. Hädanefter blir det mer fokus på era läxor istället. Min handledare på LTU, Fredrik Backlund, har också visat ett stort tålamod då detta arbete gått igenom ett flertal parkeringar, omtag, isläggningar och nytag. Tack också till mina vänner och kollegor som tagit sig tid att läsa och kommentera rapporten och alla som deltog på redovisningen. Jag har också haft förmånen att utföra examensarbetet vid det företag jag själv är anställd på, LKAB, vilket självklart har underlättat processen. Genom den första tiden som trainee och efterföljande tid som medarbetare inom stödfunktioner på Mining Division har jag lärt känna stora delar av verksamheten och medarbetarna däri. En erfarenhet som har stor betydelse både för detta examensarbete och för mitt eget fortsatta arbete på LKAB. Genom de åtta år som medarbetare på LKAB har jag också sett en stor positiv förändring i attityder och en begynnande förändring i företagskulturen. Vissheten om LKAB som en positiv kraft i regionen och i Sverige skänker en extra trygghet och stolthet. En ljusnande framtid är vår! Nu säger jag som Skorpan Lejonhjärta Jag ser ljuset Jonatan. Jag ser ljuset. Kiruna, augusti 2013 Maria Fjellborg

3

4 Sammanfattning I dagens företagsklimat har kraven på produktionskapacitet i tillverkande företag blivit allt högre. Förändringar i och utanför produktionen blivit mer dynamiska och komplexa och företagen måste säkerställa ständig och hållbar utveckling av produktionen. Idag är ett vanligt förändringsinitiativ Lean, vilket är ett begrepp som innehåller både filosofi och principer samt kvalitativa och statistiska verktyg. Men ett stort antal av förändringsinitiativen misslyckas och företag som tidigare vunnit pris för operationell excellens klarar i många fall inte av att upprätthålla utvecklingen. För att lyckas med förändringar verkar det alltså krävas något mer inte bara ett systematiskt ledningskoncept, som till exempel Lean. De senaste åren har LKAB satsat på ett antal förändringsinitiativ som syftar till att skapa en mer medveten kultur för att nå de uppsatta målen enligt den framtagna strategin. I denna studie analyseras initiativen Ordning & Reda, Säkerheten först, Målnedbrytning samt Processoptimering KUJ, vilka alla riktar sig till de något av de fokusområden som är upptagna i strategin. Syftet med detta arbete är att studera implementeringen av Ordning & Reda för att nå ökad förståelse för hur förändringsarbete genomförs på LKAB idag och att identifiera möjliga förbättringsområden för att lyckas med implementeringen av metoden 5S, samt förändringsinitiativ på LKAB generellt. I analysen av Ordning & Reda genom förändringsmodellerna uppdagas ett behov av att arbeta med förändringsstil och roller i förändringsarbetet, samt faktorerna tid, bevarande, kapacitet, beredskap och kraft/makt. Flera av de jämförande intervjuerna tyder på att det är svårt att se den röda tråden, den sammanhållande kraften och tankesättet bakom förändringsinitiativen. LKAB rekommenderas att utgå från ett holistiskt synsätt för att sammanlänka och samarbeta kring olika förändringsinitiativ inom företaget. En framgångsfaktor kan vara att skapa en struktur för det fortsatta förbättrings- och förändringsarbetet för att förbättra processernas utfall samt arbetssituationen för framför allt cheferna i verksamheten. Implementeringen av arbetssättet för Ordning & Reda och 5S kan ej anses vara karaktäristiskt för förändringsarbete på LKAB när det jämförs med de andra tre förändringsinitiativen. Båda de använda förändringsmodellerna, Förändringskalejdoskopet och DICE ramverk, fungerar väl både när det gäller att planera för förändringsarbetet och att utvärdera det i efterhand. Att lägga mer fokus på planering och utvärdering gör att LKAB ökar möjligheten att vara en lärande organisation.

5

6 Abstract In today's business environment, the requirements in manufacturing companies have become ever higher. Changes in- and outside of production have become more dynamic and complex, and companies must ensure continuous and sustainable development in production. Today, Lean is a common change initiative, which includes both the philosophy and principles as well as qualitative and statistical tools. However, a large number of change initiatives fail and companies who have previously won awards for operational excellence are in many cases not able to sustain the development. Therefore, it seems that more is required to achieve change - than simply a systematic management concept, such as Lean. In recent years, LKAB has invested in a number of change initiatives aimed at creating a more conscious culture in order to achieve the objectives of the chosen strategy. This study analyzed Orderliness, Safety first, Balanced Scorecard and Process Optimization KUJ, all of which are aimed at the focus areas listed in the business strategy and involves wholly or partly new ways of working. The purpose of this work is to study the implementation of Orderliness in order to reach a better understanding of how change is implemented at LKAB today and to identify possible areas of improvement for a successful implementation of the 5S method, and change initiatives at LKAB in general. In the analysis of Orderliness through the change models, a need to work with change style and roles in the change process, as well as the factors time, preservation, capacity, readiness and power was discovered. Several of the comparative interviews imply that it is difficult to see interrelations, cohesive force, and mindset these change initiatives are based upon. It is recommended that LKAB adopt a holistic approach to link and collaborate various initiatives within the company. One success factor can be to create a structure for the continuing improvement and change processes, thus improving process performance and the work situation, especially for managers in the company. The implementation of the Orderliness and 5S cannot be considered characteristic of change processes at LKAB, in conjunction with the other three change initiatives. Both the change models used, The Change Kaleidoscope and DICE framework, are effective in terms of planning for the change process as well as for evaluation afterwards. Putting more emphasis on planning and evaluation allows LKAB to increase the possibility of becoming a learning organization.

7

8 Innehåll 1 Inledning Problembeskrivning Syfte Metod Vetenskapligt syfte Forskningsansats Forskningsstrategi Forskningstyp Datainsamling Analysmetod Metodutvärdering Studiens struktur Teoretiskt ramverk Förändring Process Lean Förändringsmodeller LKAB i förändring Bransch- och företagsinformation Förändring inom LKAB beskrivning och nuläge Analys Ordning & Reda-implementering genom Förändringskalejdoskopet Förändringsinitiativ på LKAB genom DICE-spegeln Resultat Rekommendation Diskussion och slutsats Utvärdering av reliabilitet och validitet Studiens bidrag till akademin och LKAB Fortsatt arbete Litteraturförteckning Bilagor... 70

9 10

10 1 Inledning I dagens företagsklimat har kraven på produktionskapacitet vad gäller kvalitet, kostnader, leveransförmåga och flexibilitet i tillverkande företag blivit allt högre. Dessutom har förändringar i och utanför produktionen blivit mer dynamiska och komplexa. Under dessa förhållanden måste företagen säkerställa ständig och hållbar utveckling av produktionen (Yamamoto, 2010). Situationen idag gör att företagen måste jobba med att effektivisera sitt resursutnyttjande och se till att använda de resurser som finns i verksamheten (Fernlund & Verner, 2009). Lean, och inom industrin Lean Production, är enligt Langstrand (2012, s. 6) något som är ett vanligt förändringsinitiativ idag. Lean-konceptet innehåller både mjuka delar, såsom till exempel filosofi och principer samt hårda delar, som kvalitativa och statistiska verktyg och definieras av Ivarsson et al (2013, s. 7) som en verksamhetsstrategi med fokus på flödeseffektivitet. Enligt Beer och Nohria (2000, ss ) misslyckas dock 70 % av alla förändringsinitiativ. Kommittén för The Shingo Prize 1 har också återbesökt tidigare pristagare och kommit fram till att många av företagen inte hade upprätthållit utvecklingen efter att ha vunnit priset för excellens vad gäller Lean Production (Liker & Rother, 2013). Ivarsson et al (2013) gjorde en liknande studie i svenska förhållanden och fick likalydande resultat. Således verkar det krävas något mer än ett systematiskt ledningskoncept, som till exempel Lean, för att lyckas med förändringar. 5S är en metodik inom Lean-filosofin för att eliminera slöseri. De fem s:en kan få något olika benämningar vid översättning från de ursprungliga japanska orden på s. En tolkning som LKAB valt att använda är Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera samt Se till. Städning är en viktig del av 5S-implementeringen men är ändå sekundärt sett till betydelsen av allas attityd gentemot städning och 5S-implementering (Hirano, 1995). Att förstå och hantera förändring har utvecklats till en industri med mängder av konsulter och gurus inom management och ledarskap samtidigt som media, beslutsfattare samt forskning och utbildning följer utvecklingen. Kultur betraktas som en central faktor som måste förändras eller som en framgångsnyckel när förutsättningar för förändring skapas (Alvesson & Sveningsson, 2008). För att få till stånd denna förändring krävs också enligt Balogun & Hope Hailey (2004, s. 2) förutsättningar som underlättar planering och genomförande av förändring. Förändringskalejdoskopet, utvecklat av Balogun & Hope Hailey, är ett diagnostiskt analysramverk som är ett hjälpmedel för att designa en förändringsprocess på ett så bra sätt som möjligt, anpassat till rådande förutsättningar i den aktuella organisationen. DICE ramverk, utvecklat av Boston Consulting Group, är ett annat verktyg som kan användas för att designa 1 The Shingo Prize for Operational Excellence är en icke vinstdrivande organisation som verkar i syfte att skapa excellens i företag och organisationer genom att utdela en utmärkelse som utgår ifrån de ansökandes tillämpning av principer, ledningssystem och förbättringstekniker (The Shingo Prize for Operational Excellence, 2013). 11

11 såväl som att utvärdera en förändringsprocess och det finns ett flertal andra ramverk, både allmänt vedertagna och sådana som organisationer utvecklat själva. 1.1 Problembeskrivning De senaste åren har Luossavaara-Kiirunavaara AB (hädanefter LKAB) satsat på ett antal förändringsinitiativ som syftar till att förändra kulturen till att bli mer medveten för att uppnå uppsatta mål i riktning mot visionen, i enlighet med framtagen strategi. Under 2006 startades arbetet med Säkerheten Först, ett program för att förbättra attityden till säkerhet, med mål att få ner olycksfallsfrekvensen inom företaget. Med start 2009 inledde Mining Division det vill säga hela produktionsprocessen från gruva till hamn en fokuserad satsning på att arbeta med Ordning & Reda och 5S, som led i en säker och resurssnål produktion. Fokus på förtydligad målnedbrytning (verksamhetsplanering) lades under 2011 från allra högsta strategiska nivå ner till individnivå. Under samma år fokuserades arbete på att förbättra processen i gruvan i Kiruna genom att kartlägga problembilden och förbättra problemområden. Detta under projektnamnet Processoptimering KUJ. Att nå hållbara resultat av förändring har vid tidigare initiativ visat sig svårt. Många implementeringsförsök för koncept, verktyg och modeller har genomförts utan att få riktigt genomslag och verkningsgrad över tid. (Intern information LKAB, 2012) I Underhållshandboken 2 beskrivs ett antal standardiserade arbetssätt, varav Ordning & Reda är ett. Ordning & Reda räknas på LKAB som ett grundläggande arbetssätt för att öka säkerhet, effektivitet, kvalitet och trivsel det vill säga säker och resurseffektiv produktion. Arbetssättet för Ordning & Reda innehåller förutom en standardiserad tavla för uppföljning även metodiken 5S som används inom Lean. Införandet av Ordning & Reda har tagit längre tid än planerat och inte till fullo nått det mål gällande tillämpningsgrad som satts i inledningsskedet. (Intern information LKAB, 2012) 1.2 Syfte Syftet med denna studie är att studera implementering av arbetssättet för Ordning & Reda inkluderat 5S, för att nå ökad förståelse för hur förändringsarbete kan genomföras på ett effektivt sätt. Studien syftar också till att identifiera möjliga förbättringsområden för att lyckas med införandet av det valda arbetssättet, samt förändringsinitiativ gällande arbetssätt på LKAB generellt. 2 Underhållshandboken är en samling standardiserade arbetssätt som LKAB arbetar enligt för att nå ett underhåll i världsklass (Intern information LKAB, 2012). 12

12 1.2.1 Frågeställningar Frågeställningar som behöver besvaras i studien för att uppnå syftet är; 1. Hur arbetar LKAB med förändringsarbetet vid implementering av Ordning & Reda och vilka generella erfarenheter finns av förändringsarbete i samband med denna implementering? 2. Är förändringsarbetet vid implementeringen av Ordning & Reda, i jämförelse med andra förändringsinitiativ, karaktäristiskt för LKAB:s förändringsledning? 3. Hur kan förändringsarbete inom LKAB förbättras och bli mer effektivt? Den empiriska undersökningen tittar på den första frågeställningen (FS1) utifrån studien av implementering av arbetssättet för Ordning & Reda. En jämförelse görs mot andra förändringsinitiativ inom LKAB för att bidra till ökad generaliserbarhet av studien (FS2). De andra valda förändringsinitiativen är; Säkerheten först Målnedbrytning (verksamhetsplanering) Processoptimering KUJ Den tredje frågeställningen (FS3) ämnas besvaras genom författarens tolkning av analyserna Avgränsningar Den empiriska studien bedrivs inom LKAB-koncernen och fallstudien görs kring implementeringen av arbetssättet för Ordning & Reda på Mining Division, med vissa jämförelser mot utvalda projekt och implementeringar av arbetssätt. 13

13 2 Metod Den empiriska studien bedrivs på LKAB-koncernen och djupstudien görs kring implementeringen av det standardiserade arbetssättet Ordning & Reda på Division Mining. Denna jämförs också med andra implementerings- och förändringsprogram som är eller har varit aktuella de senaste åren inom LKAB-koncernen. Arbetet i denna rapport utmynnar i formuleringen av förbättringsförslag till strategiska, taktiska och operativa aktiviteter. Studiens upplägg är att genom en nulägesanalys göra en kartläggning av fallföretagets förändringsarbete för att hitta förbättringsmöjligheter. Forskningsdesignen definieras i denna rapport som den valda kombination av möjligheter som finns inom forskningsmetodiken. Det är enligt Yin (2011, ss ) en logisk plan, som visar på sammanhang och samband samt hur svaren på frågeställningarna ämnas arbetas fram. Saunders, Lewis & Thornhill (2012, ss ) bygger upp forskningsmetodiken som en lök där olika val görs lager för lager. När valmöjligheterna i löken kombineras tillsammans med andra möjliga val enligt Yin (2011, ss ) uppstår ett flertal möjliga kombinationer för forskningsdesignen. Tabell 1: Tolkning av forskningens alternativa vägar med studiens val (Yin, 2011, ss ) och (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, ss ). Markeringen anger för studien applicerbara val. Utifrån beskrivna förutsättningar i Tabell 1 kan vissa slutledningar göras, som styr hur forskningsprocessen utformas. Tabellen guidar forskaren igenom de olika alternativen. De val som är applicerbara i denna studie är markerade med. 14

14 2.1 Vetenskapligt syfte Det vetenskapliga syftet klassificeras utifrån studiens synsätt beroende på vilken typ av frågeställningar den ämnar besvara, och kan vara explorativt, deskriptivt eller explanativt. När det finns luckor i vår kunskap utförs forskningen explorativt för att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde och försöker belysa det allsidigt. Det är vanligt att flera olika tekniker används för att samla information. Målet med en explorativ studie är att skapa nya idéer och insikter genom att svara på frågorna Varför? och Hur?. Inom problemområdet finns redan kunskap som till viss del systematiserats i form av modeller, därför är forskningen i viss mån även deskriptiv - beskrivande. Enligt Patel & Davidson (2003, s. 13) begränsar sig deskriptiv forskning till att undersöka några aspekter av de fenomen som är av intresse. Målet med den deskriptiva forskningen är alltså att beskriva egenskaper och funktioner, vilket utförs genom att besvara frågorna Vad? och Vem? (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 171). Undersökningsproblemet kan vara beskrivande, men det saknas kunskap som visar vilka aspekter som är de viktiga för just den beskrivningen. I de fall börjar forskningen lämpligen med en explorativ studie som genom sin allsidiga belysning av problemområdet visar vad forskningen bör inrikta sig på vid den deskriptiva studien. (Patel & Davidson, 2003, s. 13) Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, s. 172) kallas studier som finner kausala samband mellan variabler explanativa. Då studerar man ett problem eller en situation för att sedan kunna förklara sambandet mellan ingående variabler. Huvudsyftet för denna studie kan förklaras vara deskriptivt för att leda till explorativt längre fram, vilket ger en dynamisk utveckling av studien. 2.2 Forskningsansats Det finns huvudsakligen tre alternativa sätt för att relatera teori och empiri; deduktion, induktion och abduktion. Deduktiv forskning innebär att hypoteser utformas utifrån tidigare teorier, vilka sedan jämförs med verkligheten. Genom logisk härledning kan sedan resultat åstadkommas. Den induktiva forskningsprocessen är upptäckandets väg och går från erfarenhet till generalisering, det vill säga att den startar i verkligheten där forskaren baserar sina slutsatser på empirisk data. Forskaren kan då studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera en teori. (Patel & Davidson, 2003, ss ) En forskningsprocess som sker abduktivt kombinerar båda dessa ovanstående arbetssätt. Utifrån ett enskilt fall formuleras ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, dvs. ett förslag till en teoretisk struktur (induktivt). I nästa steg prövas denna hypotes eller teori på nya fall (deduktivt). Den ursprungliga hypotesen eller teorin kan då utvecklas och utvidgas för att bli mer generell. (Patel & Davidson, 2003, ss ) Ansatsen i denna studie kan ses som en iterativ process med både induktiva och deduktiva inslag då den empiriska undersökningen egentligen startat långt i förväg genom att författaren aktivt deltagit i förändringsarbetet och dess planering innan beslut om studien tagits. Efter be- 15

15 slut om studien har utgångspunkten tagits från teorier för att sedan jämföras med en strukturerad empirisk undersökning och testas därefter mot teorierna igen. Generaliserbarheten i resultaten undersöks genom att jämföra med andra förändringsinitiativ på fallföretaget. Denna jämförelse utmynnar sedan i förbättringsförslag ämnade att ge förutsättningar till ett framgångsrikt förändringsarbete inom fallföretaget i första hand, men dessa kan möjligen också vara applicerbara inom andra organisationer. 2.3 Forskningsstrategi Det finns ett flertal typer av empiriinsamling som kan genomföras för att möjliggöra att studiens frågeställningar besvaras. De kan alla användas till de tre olika vetenskapliga syften beskrivna tidigare, men deras lämplighet beror på studiens ändamål. Strategierna kan också kombineras, vilket gör att val av flera strategier ibland är lämpligt. De tre vanligaste strategierna är experiment, enkätstudie och fallstudie, men det finns också andra strategier som till exempel aktionsforskning och grundad teori. Valet beror på vad situationen kräver. (Patel & Davidson, 2003, s. 53) En experimentell studie används enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, ss ) då effekten av någon förklaringsvariabel på någon responsvariabel undersöks. Detta eftersom det med en icke-experimentell ansats kan vara svårt att särskilja effekten av förklaringsvariabeln från effekter av andra faktorer. En enkätstudie möjliggör att studien kan ta del av en stor mängd information från en större mängd individer och därmed få en bredare bild, samtidigt som den vänds till den ursprungliga källan. Den är mycket lämplig att använda vid kvantitativa studier men går bra att använda även vid kvalitativa studier. Kritiskt är dock formuleringen av enkäten och att den besvaras av tillräckligt många respondenter i den urvalsgrupp som är relevant för studien (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, ss ). För att få fram dokumentation av tidigare händelser och verksamheter är arkivstudier och historiska studier enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, ss ) viktiga informationskällor. Information kan exempelvis erhållas från arkiv och databaser på bibliotek, kommuner och länsstyrelser eller genom branschorganisationer, men också genom arkeologiska studier. Aktionsforskning är en forskningsstrategi där forskaren själv har en agerande roll eller en aktiv samverkan med deltagare i studien, till skillnad från fallstudien då forskaren mer objektivt studerar ett fenomen (fallet) i sin verkliga kontext (Yin, 2011, ss ). Syftet med aktionsforskningen är att ha en direkt och omedelbar påverkan på forskningsområdet. Målet är att bidra till lösningen på praktiska problem i en verklig situation. Deltagande observation är ett sätt att sammanföra teori och praktik, där deltagarna är både drivande av forskningen och objekt i den samma, forskningen ses därför både som ett sätt att öka kunskap och praktikernas medvetenhet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, ss ; ). Vilka typer av forskningsfrågor som vardera strategi lämpar sig för beskrivs i Tabell 1. Examensarbetet genomfördes som en djupstudie av ett förändringsinitiativ som pågick i 3,5 år, i form av aktionsforskning, och jämförde förändringsprocessen med vetenskapliga teorier och rön. Djupstudien av förändringsinitiativet jämfördes också med andra förändringsinitiativ 16

16 i samma fallföretag för att undersöka skillnader och likheter i tillvägagångssätt, och därmed avgöra djupstudiens generaliserbarhet. 2.4 Forskningstyp Kvantitativt inriktad forskning är sådan som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativt inriktad forskning är studier där datainsamlingen fokuserar på mjuka data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial. (Patel & Davidson, 2003, s. 14) Den explorativa studien är till största delen kvalitativ medan den deskriptiva kan innehålla inslag av kvantitativt inriktat arbete (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 171). Den induktiva plattformen passar väl för den kvalitativa forskningstypen (Yin, 2011, ss ). Denna studie av förändringsprocesser anses kvalitativ då den till stor del bygger på information från intervjuer och observationer. 2.5 Datainsamling Det finns olika sätt att samla in information. Det går att använda sig av befintligt underlag, så kallat sekundärdata, eller samla in informationen specifikt för studien, så kallat primärdata. Valet beror på studiens art och hur mycket och vilken typ av data relaterat till studien som redan finns samt vilka resurser som finns tillgängliga för studien (Patel & Davidson, 2003, s. 63). Kvantitativ data är baserad på betydelser som härrör från siffror, datainsamlingen resulterar i numeriska och standardiserade data och analysen utförs med hjälp av diagram och statistik. Kvalitativ data baseras på betydelser som kommer via ord, datainsamlingen resulterar i ickestandardiserade data vilka behöver klassificeras i kategorier och analysen sker genom att konceptualisera. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 161) Intervjuer bygger ofta på ett personligt möte eller ett telefonsamtal med intervjupersonen och kan ha olika grad av standardisering respektive struktur, se Tabell 2 (Patel & Davidson, 2003). Att utföra en intervju med låg grad av standardisering möjliggör inhämtning av mycket och detaljerad information, vilket enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, ss ) kräver viss kompetens för att utföra och sedan analysera resultatet. 17

17 Tabell 2: Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på hög eller låg grad av standardisering och strukturering (Patel & Davidson, 2003, s. 72). Hög grad av struktur (deskriptiv, explanativ) Hög grad av standardisering Enkät med fasta svarsalternativ. Intervjuer där avsikten är att göra en kvantitativ analys av resultaten. Låg grad av standardisering Läkarens upptagning av tidigare sjukdomshistoria. Fokuserande intervjuer. Låg grad av struktur (explorativ) Enkät eller intervju med öppna frågor. Projektiva metoder, t.ex. Rorschach-test 3 Intervjuer där avsikten är att göra en kvalitativ analys av resultaten. Journalistiska intervjuer. För att hitta informationen till den teoretiska referensramen i studien har sökning i Luleå universitetsbiblioteks databaser och bland den litteratur som finns där gjorts. För att säkerställa att problemet belyses från olika vinklar görs i inledningen en bred sökning och informationsinhämtning. Litteratur som använts är både svensk och utländsk för att täcka in eventuella skillnader vad gäller förändringsarbete i Sverige och i andra länder. Insamlingen av empirisk information sker i denna studie på flera olika sätt. En stor del av informationen kommer genom deltagande observationer från implementeringen av Ordning & Reda. Dessutom tar författaren del i den interna dokumentation som finns tillgänglig, en del tillhandahållen av initiativtagare, projektledare och projektmedlemmar, samt en del som söks upp i databaser och filsystem. För att komplettera den informationen görs också intervjuer med nyckelpersoner och deltagare i respektive projekt. Arbetsgången är i huvuddrag denna; 1. Operativt arbete med Ordning & Reda (innebär bland annat att författaren varit med och tagit fram dokumentation genom åren och att operativt arbeta med grupper för att driva igenom förändringen) 2. Allmän intern information 3. Initiala intervjuer med nyckelpersoner 4. Genomgång av tillsänt material 5. Genomgång av ytterligare tillgänglig dokumentation 6. Kompletterande semistrukturerad intervju med nyckelpersoner och deltagare Som stöd för intervjuerna i punkt 6 används DICE-spegeln (se bilaga A) samt för djupstudiens del en struktur som bygger på förändringsmodellen Förändringskalejdoskopet, beskriven i Teoriavsnittet. 3 Rorschach-testet är ett så kallat perceptuellt kognitivt personlighetstest som utvecklades av den schweiziske psykiatern Hermann Rorschach i början av 1900-talet. (Wikipedia, 2012) 18

18 2.6 Analysmetod Empirisk data analyseras i olika steg. Först sker en nulägesanalys av förändringsinitiativet Ordning & Reda, som jämförs mot den teoretiska referensramen. Till sist görs en mönsterjämförelse mellan utvalda förändringsinitiativ inom det valda företaget för att se om förändringsprocessen kring Ordning & Reda är karaktäristiskt för företaget och där erfarenheter kan utgöra en grund för generalisering. 2.7 Metodutvärdering Studiens mål är att ta fram teori och undersöka empirins överensstämmelse med denna. Därför är det enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, s. 161) viktigt att välja rätt metoder för att minska risken att få fram felaktiga resultat, vilka i sin tur skulle leda till felaktiga analyser och slutsatser. Yin (2011, s. 19) menar att det för att säkerställa trovärdigheten i en studie gäller att forskningsproceduren är transparent, det vill säga att andra kan kontrollera både data och metod. Vid en utvärdering av en studies kvalitet och trovärdighet används några olika tillvägagångssätt (Yin, 2011); Inre validitet: hur väl studiens resultat överensstämmer med verkligheten samt huruvida relationen mellan resultatvariabler verkligen är kausala och inte falska samband Yttre validitet: hur väl studiens resultat även är tillämpliga i andra situationer än den undersökta, det vill säga hur generaliserbara studiens resultat är, samt definierar området inom vilket det uppnådda resultatet kan generaliseras Begreppsvaliditet: testar hypoteser och idéer i avseende på de begrepp som instrumentet avses mäta Reliabilitet: hur väl genomförandet av fallstudien kan återupprepas För att testa kvalitet och trovärdighet i utförandet av fallstudier finns enligt Yin (2011) fyra tester, se Tabell 3; Tabell 3: Tester för validitet och reliabilitet vid fallstudier (Yin, 2011) Test Begreppsvaliditet Inre validitet Yttre validitet Reliabilitet Taktik Använd flera datainsamlingsmetoder Låt nyckelpersoner granska utkast av fallstudien Sök mönster Sätt samman förklaringar Värdera rivaliserande förklaringar Använd logiska modeller Använd teori i enkla fallstudier Använd replikation i multipla fallstudier Använd fallstudieprotokoll 19

EXAMENSARBETE. Hur lyckas med stora anläggningsprojekt? En studie av kvalitetsarbete i projekt vid LKAB. Karl Mattsson Daniel Ohlsén

EXAMENSARBETE. Hur lyckas med stora anläggningsprojekt? En studie av kvalitetsarbete i projekt vid LKAB. Karl Mattsson Daniel Ohlsén EXAMENSARBETE 2010:149 CIV Hur lyckas med stora anläggningsprojekt? En studie av kvalitetsarbete i projekt vid LKAB Karl Mattsson Daniel Ohlsén Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Integrerad nätverkssamverkan

Integrerad nätverkssamverkan Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Lunds Tekniska Högskola Lunds universitet Integrerad nätverkssamverkan Ett sätt för små och medelstora verkstadsföretag

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag En studie av svenska affärssystemsprojekt Johan Hallquist Eric Johansson Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--14/01828--SE Institutionen för

Läs mer

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kandidatuppsats i Informatik Karl-Erik Svensson VT 2010: KI15 Svensk titel: Kritiska framgångsfaktorer

Läs mer

Uppföljning av entreprenadinformation

Uppföljning av entreprenadinformation Uppföljning av entreprenadinformation - En fallstudie av BoKlok Douglas Sjögren Copyright Douglas Sjögren, 2012 Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--12/5438--SE

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Förändringsledning mer än bara ett strukturerat angreppssätt för organisationsförändringar

Förändringsledning mer än bara ett strukturerat angreppssätt för organisationsförändringar Förändringsledning mer än bara ett strukturerat angreppssätt för organisationsförändringar En studie i hur konsulter arbetar med förändringsledning och förändringsberedskap ANNA JENSEN SOFIA SUNDSTRÖM

Läs mer

Downsizing och omstrukturering - en studie av effektivisering inom Ikano Bank.

Downsizing och omstrukturering - en studie av effektivisering inom Ikano Bank. lee Magisteruppsats Kurs FEKP01 HT 2009 Nr 14033 Downsizing och omstrukturering - en studie av effektivisering inom Ikano Bank. Författare John Jönsson Karin Tingne Handledare Per-Hugo Skärvad Sammanfattning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Effektivitetsvinster av en centralisering? En studie av en kommunal inköpsfunktion. Veronica Bladfält Sofie Cajander Sehlstedt

EXAMENSARBETE. Effektivitetsvinster av en centralisering? En studie av en kommunal inköpsfunktion. Veronica Bladfält Sofie Cajander Sehlstedt EXAMENSARBETE Effektivitetsvinster av en centralisering? En studie av en kommunal inköpsfunktion Veronica Bladfält Sofie Cajander Sehlstedt Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Minskad variation i tjänsteprocesser för effektivare processflöde. En studie på Folksam. Erik Elmlund Mia Jakobsson 2014

EXAMENSARBETE. Minskad variation i tjänsteprocesser för effektivare processflöde. En studie på Folksam. Erik Elmlund Mia Jakobsson 2014 EXAMENSARBETE Minskad variation i tjänsteprocesser för effektivare processflöde En studie på Folksam Erik Elmlund Mia kobsson 2014 Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Kvalitet inom offentlig upphandling en fallstudie av en kommunal förvaltning

Kvalitet inom offentlig upphandling en fallstudie av en kommunal förvaltning Kvalitet inom offentlig upphandling en fallstudie av en kommunal förvaltning Sandra Ershammar Catrine Haraldsson Kvalitetsutveckling Eventuell bild Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Lean inom tjänsteföretag

Lean inom tjänsteföretag ISRN LIU IEI FIL A 09/00538 SE Lean inom tjänsteföretag En modell för införande av Lean i tjänsteföretag Lean within a service company A model for how to implement Lean within a service company Niklas

Läs mer

LUT EN METOD FÖR SYSTEMUTVECKLING MED

LUT EN METOD FÖR SYSTEMUTVECKLING MED LUT EN METOD FÖR SYSTEMUTVECKLING MED LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT Kandidatuppsats i Informatik Patrik Björklund VT 2011:KANI07 Svensk titel: LUT En metod för systemutveckling med lean software development

Läs mer

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förbättringsarbete från order till leverans. End-2-end studie i en icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö enligt VSM

EXAMENSARBETE. Förbättringsarbete från order till leverans. End-2-end studie i en icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö enligt VSM EXAMENSARBETE Förbättringsarbete från order till leverans End-2-end studie i en icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö enligt VSM Johan Andersson Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi Luleå tekniska

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 -

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 - Förord Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2003 som den avslutande delen i maskinteknisk civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi. Arbetet omfattar 20 poäng och har skett

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 En strategisk tillvägagångsmodell

Läs mer

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG QLIKVIEW I PRAKTIKEN - FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG DAVID RYDIN JOHN SANDBERG 2011 09-01 - LINKÖPING Examensarbete LIU- IEI- TEK- A- - 11/01195- - SE Avdelningen ekonomiska informationssystem

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Strategies

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

ETT STARKT BUDSKAP OCH ENGAGEMANG

ETT STARKT BUDSKAP OCH ENGAGEMANG ETT STARKT BUDSKAP OCH ENGAGEMANG HJÄLPORGANISATIONERNAS VÄG VIA MARKNADSKOMMUNIKATION TILL BIDRAGSGIVARNA Kandidatuppsats i Företagsekonomi Camilla Bergman Sofia Eriksson VT 2008KF47 Förord Vi vill tacka

Läs mer