EXAMENSARBETE. Förändringsledning vid LKAB. Implementering av 5S, ett verktyg inom ledningsfilosofin Lean. Maria Fjellborg 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Förändringsledning vid LKAB. Implementering av 5S, ett verktyg inom ledningsfilosofin Lean. Maria Fjellborg 2013"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Förändringsledning vid LKAB Implementering av 5S, ett verktyg inom ledningsfilosofin Lean Maria Fjellborg 2013 Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

2 Förord Detta examensarbete avser den avslutande delen av författarens civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet (LTU). Arbetet syftar till att studera förändringsarbete med fokus på implementeringen av arbetssättet för Ordning & Reda, innehållande metodiken 5S, på Mining Division, LKAB. Studien har gett författaren en mängd nya lärdomar och insikter kring förändringsarbete och effekter därav. Mötet med respondenter från olika delar av verksamheten har gett en extra dimension och en utökad företagskännedom som hade varit svår att förvärva på annat sätt. Mitt stora tack går till min sambo, Lennart, för att under lång tid ha ställt upp och tagit en stor del av den dagliga driften av vår stora familj för att jag skulle kunna färdigställa detta arbete. Att utföra examensarbete vid sidan av heltidsarbete och fembarnsfamilj kräver uppbackning såväl som markservice. Tack också till barnen som stått ut med att höra nej, mamma måste göra sin läxa under samma tid. Hädanefter blir det mer fokus på era läxor istället. Min handledare på LTU, Fredrik Backlund, har också visat ett stort tålamod då detta arbete gått igenom ett flertal parkeringar, omtag, isläggningar och nytag. Tack också till mina vänner och kollegor som tagit sig tid att läsa och kommentera rapporten och alla som deltog på redovisningen. Jag har också haft förmånen att utföra examensarbetet vid det företag jag själv är anställd på, LKAB, vilket självklart har underlättat processen. Genom den första tiden som trainee och efterföljande tid som medarbetare inom stödfunktioner på Mining Division har jag lärt känna stora delar av verksamheten och medarbetarna däri. En erfarenhet som har stor betydelse både för detta examensarbete och för mitt eget fortsatta arbete på LKAB. Genom de åtta år som medarbetare på LKAB har jag också sett en stor positiv förändring i attityder och en begynnande förändring i företagskulturen. Vissheten om LKAB som en positiv kraft i regionen och i Sverige skänker en extra trygghet och stolthet. En ljusnande framtid är vår! Nu säger jag som Skorpan Lejonhjärta Jag ser ljuset Jonatan. Jag ser ljuset. Kiruna, augusti 2013 Maria Fjellborg

3

4 Sammanfattning I dagens företagsklimat har kraven på produktionskapacitet i tillverkande företag blivit allt högre. Förändringar i och utanför produktionen blivit mer dynamiska och komplexa och företagen måste säkerställa ständig och hållbar utveckling av produktionen. Idag är ett vanligt förändringsinitiativ Lean, vilket är ett begrepp som innehåller både filosofi och principer samt kvalitativa och statistiska verktyg. Men ett stort antal av förändringsinitiativen misslyckas och företag som tidigare vunnit pris för operationell excellens klarar i många fall inte av att upprätthålla utvecklingen. För att lyckas med förändringar verkar det alltså krävas något mer inte bara ett systematiskt ledningskoncept, som till exempel Lean. De senaste åren har LKAB satsat på ett antal förändringsinitiativ som syftar till att skapa en mer medveten kultur för att nå de uppsatta målen enligt den framtagna strategin. I denna studie analyseras initiativen Ordning & Reda, Säkerheten först, Målnedbrytning samt Processoptimering KUJ, vilka alla riktar sig till de något av de fokusområden som är upptagna i strategin. Syftet med detta arbete är att studera implementeringen av Ordning & Reda för att nå ökad förståelse för hur förändringsarbete genomförs på LKAB idag och att identifiera möjliga förbättringsområden för att lyckas med implementeringen av metoden 5S, samt förändringsinitiativ på LKAB generellt. I analysen av Ordning & Reda genom förändringsmodellerna uppdagas ett behov av att arbeta med förändringsstil och roller i förändringsarbetet, samt faktorerna tid, bevarande, kapacitet, beredskap och kraft/makt. Flera av de jämförande intervjuerna tyder på att det är svårt att se den röda tråden, den sammanhållande kraften och tankesättet bakom förändringsinitiativen. LKAB rekommenderas att utgå från ett holistiskt synsätt för att sammanlänka och samarbeta kring olika förändringsinitiativ inom företaget. En framgångsfaktor kan vara att skapa en struktur för det fortsatta förbättrings- och förändringsarbetet för att förbättra processernas utfall samt arbetssituationen för framför allt cheferna i verksamheten. Implementeringen av arbetssättet för Ordning & Reda och 5S kan ej anses vara karaktäristiskt för förändringsarbete på LKAB när det jämförs med de andra tre förändringsinitiativen. Båda de använda förändringsmodellerna, Förändringskalejdoskopet och DICE ramverk, fungerar väl både när det gäller att planera för förändringsarbetet och att utvärdera det i efterhand. Att lägga mer fokus på planering och utvärdering gör att LKAB ökar möjligheten att vara en lärande organisation.

5

6 Abstract In today's business environment, the requirements in manufacturing companies have become ever higher. Changes in- and outside of production have become more dynamic and complex, and companies must ensure continuous and sustainable development in production. Today, Lean is a common change initiative, which includes both the philosophy and principles as well as qualitative and statistical tools. However, a large number of change initiatives fail and companies who have previously won awards for operational excellence are in many cases not able to sustain the development. Therefore, it seems that more is required to achieve change - than simply a systematic management concept, such as Lean. In recent years, LKAB has invested in a number of change initiatives aimed at creating a more conscious culture in order to achieve the objectives of the chosen strategy. This study analyzed Orderliness, Safety first, Balanced Scorecard and Process Optimization KUJ, all of which are aimed at the focus areas listed in the business strategy and involves wholly or partly new ways of working. The purpose of this work is to study the implementation of Orderliness in order to reach a better understanding of how change is implemented at LKAB today and to identify possible areas of improvement for a successful implementation of the 5S method, and change initiatives at LKAB in general. In the analysis of Orderliness through the change models, a need to work with change style and roles in the change process, as well as the factors time, preservation, capacity, readiness and power was discovered. Several of the comparative interviews imply that it is difficult to see interrelations, cohesive force, and mindset these change initiatives are based upon. It is recommended that LKAB adopt a holistic approach to link and collaborate various initiatives within the company. One success factor can be to create a structure for the continuing improvement and change processes, thus improving process performance and the work situation, especially for managers in the company. The implementation of the Orderliness and 5S cannot be considered characteristic of change processes at LKAB, in conjunction with the other three change initiatives. Both the change models used, The Change Kaleidoscope and DICE framework, are effective in terms of planning for the change process as well as for evaluation afterwards. Putting more emphasis on planning and evaluation allows LKAB to increase the possibility of becoming a learning organization.

7

8 Innehåll 1 Inledning Problembeskrivning Syfte Metod Vetenskapligt syfte Forskningsansats Forskningsstrategi Forskningstyp Datainsamling Analysmetod Metodutvärdering Studiens struktur Teoretiskt ramverk Förändring Process Lean Förändringsmodeller LKAB i förändring Bransch- och företagsinformation Förändring inom LKAB beskrivning och nuläge Analys Ordning & Reda-implementering genom Förändringskalejdoskopet Förändringsinitiativ på LKAB genom DICE-spegeln Resultat Rekommendation Diskussion och slutsats Utvärdering av reliabilitet och validitet Studiens bidrag till akademin och LKAB Fortsatt arbete Litteraturförteckning Bilagor... 70

9 10

10 1 Inledning I dagens företagsklimat har kraven på produktionskapacitet vad gäller kvalitet, kostnader, leveransförmåga och flexibilitet i tillverkande företag blivit allt högre. Dessutom har förändringar i och utanför produktionen blivit mer dynamiska och komplexa. Under dessa förhållanden måste företagen säkerställa ständig och hållbar utveckling av produktionen (Yamamoto, 2010). Situationen idag gör att företagen måste jobba med att effektivisera sitt resursutnyttjande och se till att använda de resurser som finns i verksamheten (Fernlund & Verner, 2009). Lean, och inom industrin Lean Production, är enligt Langstrand (2012, s. 6) något som är ett vanligt förändringsinitiativ idag. Lean-konceptet innehåller både mjuka delar, såsom till exempel filosofi och principer samt hårda delar, som kvalitativa och statistiska verktyg och definieras av Ivarsson et al (2013, s. 7) som en verksamhetsstrategi med fokus på flödeseffektivitet. Enligt Beer och Nohria (2000, ss ) misslyckas dock 70 % av alla förändringsinitiativ. Kommittén för The Shingo Prize 1 har också återbesökt tidigare pristagare och kommit fram till att många av företagen inte hade upprätthållit utvecklingen efter att ha vunnit priset för excellens vad gäller Lean Production (Liker & Rother, 2013). Ivarsson et al (2013) gjorde en liknande studie i svenska förhållanden och fick likalydande resultat. Således verkar det krävas något mer än ett systematiskt ledningskoncept, som till exempel Lean, för att lyckas med förändringar. 5S är en metodik inom Lean-filosofin för att eliminera slöseri. De fem s:en kan få något olika benämningar vid översättning från de ursprungliga japanska orden på s. En tolkning som LKAB valt att använda är Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera samt Se till. Städning är en viktig del av 5S-implementeringen men är ändå sekundärt sett till betydelsen av allas attityd gentemot städning och 5S-implementering (Hirano, 1995). Att förstå och hantera förändring har utvecklats till en industri med mängder av konsulter och gurus inom management och ledarskap samtidigt som media, beslutsfattare samt forskning och utbildning följer utvecklingen. Kultur betraktas som en central faktor som måste förändras eller som en framgångsnyckel när förutsättningar för förändring skapas (Alvesson & Sveningsson, 2008). För att få till stånd denna förändring krävs också enligt Balogun & Hope Hailey (2004, s. 2) förutsättningar som underlättar planering och genomförande av förändring. Förändringskalejdoskopet, utvecklat av Balogun & Hope Hailey, är ett diagnostiskt analysramverk som är ett hjälpmedel för att designa en förändringsprocess på ett så bra sätt som möjligt, anpassat till rådande förutsättningar i den aktuella organisationen. DICE ramverk, utvecklat av Boston Consulting Group, är ett annat verktyg som kan användas för att designa 1 The Shingo Prize for Operational Excellence är en icke vinstdrivande organisation som verkar i syfte att skapa excellens i företag och organisationer genom att utdela en utmärkelse som utgår ifrån de ansökandes tillämpning av principer, ledningssystem och förbättringstekniker (The Shingo Prize for Operational Excellence, 2013). 11

11 såväl som att utvärdera en förändringsprocess och det finns ett flertal andra ramverk, både allmänt vedertagna och sådana som organisationer utvecklat själva. 1.1 Problembeskrivning De senaste åren har Luossavaara-Kiirunavaara AB (hädanefter LKAB) satsat på ett antal förändringsinitiativ som syftar till att förändra kulturen till att bli mer medveten för att uppnå uppsatta mål i riktning mot visionen, i enlighet med framtagen strategi. Under 2006 startades arbetet med Säkerheten Först, ett program för att förbättra attityden till säkerhet, med mål att få ner olycksfallsfrekvensen inom företaget. Med start 2009 inledde Mining Division det vill säga hela produktionsprocessen från gruva till hamn en fokuserad satsning på att arbeta med Ordning & Reda och 5S, som led i en säker och resurssnål produktion. Fokus på förtydligad målnedbrytning (verksamhetsplanering) lades under 2011 från allra högsta strategiska nivå ner till individnivå. Under samma år fokuserades arbete på att förbättra processen i gruvan i Kiruna genom att kartlägga problembilden och förbättra problemområden. Detta under projektnamnet Processoptimering KUJ. Att nå hållbara resultat av förändring har vid tidigare initiativ visat sig svårt. Många implementeringsförsök för koncept, verktyg och modeller har genomförts utan att få riktigt genomslag och verkningsgrad över tid. (Intern information LKAB, 2012) I Underhållshandboken 2 beskrivs ett antal standardiserade arbetssätt, varav Ordning & Reda är ett. Ordning & Reda räknas på LKAB som ett grundläggande arbetssätt för att öka säkerhet, effektivitet, kvalitet och trivsel det vill säga säker och resurseffektiv produktion. Arbetssättet för Ordning & Reda innehåller förutom en standardiserad tavla för uppföljning även metodiken 5S som används inom Lean. Införandet av Ordning & Reda har tagit längre tid än planerat och inte till fullo nått det mål gällande tillämpningsgrad som satts i inledningsskedet. (Intern information LKAB, 2012) 1.2 Syfte Syftet med denna studie är att studera implementering av arbetssättet för Ordning & Reda inkluderat 5S, för att nå ökad förståelse för hur förändringsarbete kan genomföras på ett effektivt sätt. Studien syftar också till att identifiera möjliga förbättringsområden för att lyckas med införandet av det valda arbetssättet, samt förändringsinitiativ gällande arbetssätt på LKAB generellt. 2 Underhållshandboken är en samling standardiserade arbetssätt som LKAB arbetar enligt för att nå ett underhåll i världsklass (Intern information LKAB, 2012). 12

12 1.2.1 Frågeställningar Frågeställningar som behöver besvaras i studien för att uppnå syftet är; 1. Hur arbetar LKAB med förändringsarbetet vid implementering av Ordning & Reda och vilka generella erfarenheter finns av förändringsarbete i samband med denna implementering? 2. Är förändringsarbetet vid implementeringen av Ordning & Reda, i jämförelse med andra förändringsinitiativ, karaktäristiskt för LKAB:s förändringsledning? 3. Hur kan förändringsarbete inom LKAB förbättras och bli mer effektivt? Den empiriska undersökningen tittar på den första frågeställningen (FS1) utifrån studien av implementering av arbetssättet för Ordning & Reda. En jämförelse görs mot andra förändringsinitiativ inom LKAB för att bidra till ökad generaliserbarhet av studien (FS2). De andra valda förändringsinitiativen är; Säkerheten först Målnedbrytning (verksamhetsplanering) Processoptimering KUJ Den tredje frågeställningen (FS3) ämnas besvaras genom författarens tolkning av analyserna Avgränsningar Den empiriska studien bedrivs inom LKAB-koncernen och fallstudien görs kring implementeringen av arbetssättet för Ordning & Reda på Mining Division, med vissa jämförelser mot utvalda projekt och implementeringar av arbetssätt. 13

13 2 Metod Den empiriska studien bedrivs på LKAB-koncernen och djupstudien görs kring implementeringen av det standardiserade arbetssättet Ordning & Reda på Division Mining. Denna jämförs också med andra implementerings- och förändringsprogram som är eller har varit aktuella de senaste åren inom LKAB-koncernen. Arbetet i denna rapport utmynnar i formuleringen av förbättringsförslag till strategiska, taktiska och operativa aktiviteter. Studiens upplägg är att genom en nulägesanalys göra en kartläggning av fallföretagets förändringsarbete för att hitta förbättringsmöjligheter. Forskningsdesignen definieras i denna rapport som den valda kombination av möjligheter som finns inom forskningsmetodiken. Det är enligt Yin (2011, ss ) en logisk plan, som visar på sammanhang och samband samt hur svaren på frågeställningarna ämnas arbetas fram. Saunders, Lewis & Thornhill (2012, ss ) bygger upp forskningsmetodiken som en lök där olika val görs lager för lager. När valmöjligheterna i löken kombineras tillsammans med andra möjliga val enligt Yin (2011, ss ) uppstår ett flertal möjliga kombinationer för forskningsdesignen. Tabell 1: Tolkning av forskningens alternativa vägar med studiens val (Yin, 2011, ss ) och (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, ss ). Markeringen anger för studien applicerbara val. Utifrån beskrivna förutsättningar i Tabell 1 kan vissa slutledningar göras, som styr hur forskningsprocessen utformas. Tabellen guidar forskaren igenom de olika alternativen. De val som är applicerbara i denna studie är markerade med. 14

14 2.1 Vetenskapligt syfte Det vetenskapliga syftet klassificeras utifrån studiens synsätt beroende på vilken typ av frågeställningar den ämnar besvara, och kan vara explorativt, deskriptivt eller explanativt. När det finns luckor i vår kunskap utförs forskningen explorativt för att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde och försöker belysa det allsidigt. Det är vanligt att flera olika tekniker används för att samla information. Målet med en explorativ studie är att skapa nya idéer och insikter genom att svara på frågorna Varför? och Hur?. Inom problemområdet finns redan kunskap som till viss del systematiserats i form av modeller, därför är forskningen i viss mån även deskriptiv - beskrivande. Enligt Patel & Davidson (2003, s. 13) begränsar sig deskriptiv forskning till att undersöka några aspekter av de fenomen som är av intresse. Målet med den deskriptiva forskningen är alltså att beskriva egenskaper och funktioner, vilket utförs genom att besvara frågorna Vad? och Vem? (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 171). Undersökningsproblemet kan vara beskrivande, men det saknas kunskap som visar vilka aspekter som är de viktiga för just den beskrivningen. I de fall börjar forskningen lämpligen med en explorativ studie som genom sin allsidiga belysning av problemområdet visar vad forskningen bör inrikta sig på vid den deskriptiva studien. (Patel & Davidson, 2003, s. 13) Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, s. 172) kallas studier som finner kausala samband mellan variabler explanativa. Då studerar man ett problem eller en situation för att sedan kunna förklara sambandet mellan ingående variabler. Huvudsyftet för denna studie kan förklaras vara deskriptivt för att leda till explorativt längre fram, vilket ger en dynamisk utveckling av studien. 2.2 Forskningsansats Det finns huvudsakligen tre alternativa sätt för att relatera teori och empiri; deduktion, induktion och abduktion. Deduktiv forskning innebär att hypoteser utformas utifrån tidigare teorier, vilka sedan jämförs med verkligheten. Genom logisk härledning kan sedan resultat åstadkommas. Den induktiva forskningsprocessen är upptäckandets väg och går från erfarenhet till generalisering, det vill säga att den startar i verkligheten där forskaren baserar sina slutsatser på empirisk data. Forskaren kan då studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera en teori. (Patel & Davidson, 2003, ss ) En forskningsprocess som sker abduktivt kombinerar båda dessa ovanstående arbetssätt. Utifrån ett enskilt fall formuleras ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, dvs. ett förslag till en teoretisk struktur (induktivt). I nästa steg prövas denna hypotes eller teori på nya fall (deduktivt). Den ursprungliga hypotesen eller teorin kan då utvecklas och utvidgas för att bli mer generell. (Patel & Davidson, 2003, ss ) Ansatsen i denna studie kan ses som en iterativ process med både induktiva och deduktiva inslag då den empiriska undersökningen egentligen startat långt i förväg genom att författaren aktivt deltagit i förändringsarbetet och dess planering innan beslut om studien tagits. Efter be- 15

15 slut om studien har utgångspunkten tagits från teorier för att sedan jämföras med en strukturerad empirisk undersökning och testas därefter mot teorierna igen. Generaliserbarheten i resultaten undersöks genom att jämföra med andra förändringsinitiativ på fallföretaget. Denna jämförelse utmynnar sedan i förbättringsförslag ämnade att ge förutsättningar till ett framgångsrikt förändringsarbete inom fallföretaget i första hand, men dessa kan möjligen också vara applicerbara inom andra organisationer. 2.3 Forskningsstrategi Det finns ett flertal typer av empiriinsamling som kan genomföras för att möjliggöra att studiens frågeställningar besvaras. De kan alla användas till de tre olika vetenskapliga syften beskrivna tidigare, men deras lämplighet beror på studiens ändamål. Strategierna kan också kombineras, vilket gör att val av flera strategier ibland är lämpligt. De tre vanligaste strategierna är experiment, enkätstudie och fallstudie, men det finns också andra strategier som till exempel aktionsforskning och grundad teori. Valet beror på vad situationen kräver. (Patel & Davidson, 2003, s. 53) En experimentell studie används enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, ss ) då effekten av någon förklaringsvariabel på någon responsvariabel undersöks. Detta eftersom det med en icke-experimentell ansats kan vara svårt att särskilja effekten av förklaringsvariabeln från effekter av andra faktorer. En enkätstudie möjliggör att studien kan ta del av en stor mängd information från en större mängd individer och därmed få en bredare bild, samtidigt som den vänds till den ursprungliga källan. Den är mycket lämplig att använda vid kvantitativa studier men går bra att använda även vid kvalitativa studier. Kritiskt är dock formuleringen av enkäten och att den besvaras av tillräckligt många respondenter i den urvalsgrupp som är relevant för studien (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, ss ). För att få fram dokumentation av tidigare händelser och verksamheter är arkivstudier och historiska studier enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, ss ) viktiga informationskällor. Information kan exempelvis erhållas från arkiv och databaser på bibliotek, kommuner och länsstyrelser eller genom branschorganisationer, men också genom arkeologiska studier. Aktionsforskning är en forskningsstrategi där forskaren själv har en agerande roll eller en aktiv samverkan med deltagare i studien, till skillnad från fallstudien då forskaren mer objektivt studerar ett fenomen (fallet) i sin verkliga kontext (Yin, 2011, ss ). Syftet med aktionsforskningen är att ha en direkt och omedelbar påverkan på forskningsområdet. Målet är att bidra till lösningen på praktiska problem i en verklig situation. Deltagande observation är ett sätt att sammanföra teori och praktik, där deltagarna är både drivande av forskningen och objekt i den samma, forskningen ses därför både som ett sätt att öka kunskap och praktikernas medvetenhet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, ss ; ). Vilka typer av forskningsfrågor som vardera strategi lämpar sig för beskrivs i Tabell 1. Examensarbetet genomfördes som en djupstudie av ett förändringsinitiativ som pågick i 3,5 år, i form av aktionsforskning, och jämförde förändringsprocessen med vetenskapliga teorier och rön. Djupstudien av förändringsinitiativet jämfördes också med andra förändringsinitiativ 16

16 i samma fallföretag för att undersöka skillnader och likheter i tillvägagångssätt, och därmed avgöra djupstudiens generaliserbarhet. 2.4 Forskningstyp Kvantitativt inriktad forskning är sådan som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativt inriktad forskning är studier där datainsamlingen fokuserar på mjuka data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial. (Patel & Davidson, 2003, s. 14) Den explorativa studien är till största delen kvalitativ medan den deskriptiva kan innehålla inslag av kvantitativt inriktat arbete (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 171). Den induktiva plattformen passar väl för den kvalitativa forskningstypen (Yin, 2011, ss ). Denna studie av förändringsprocesser anses kvalitativ då den till stor del bygger på information från intervjuer och observationer. 2.5 Datainsamling Det finns olika sätt att samla in information. Det går att använda sig av befintligt underlag, så kallat sekundärdata, eller samla in informationen specifikt för studien, så kallat primärdata. Valet beror på studiens art och hur mycket och vilken typ av data relaterat till studien som redan finns samt vilka resurser som finns tillgängliga för studien (Patel & Davidson, 2003, s. 63). Kvantitativ data är baserad på betydelser som härrör från siffror, datainsamlingen resulterar i numeriska och standardiserade data och analysen utförs med hjälp av diagram och statistik. Kvalitativ data baseras på betydelser som kommer via ord, datainsamlingen resulterar i ickestandardiserade data vilka behöver klassificeras i kategorier och analysen sker genom att konceptualisera. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 161) Intervjuer bygger ofta på ett personligt möte eller ett telefonsamtal med intervjupersonen och kan ha olika grad av standardisering respektive struktur, se Tabell 2 (Patel & Davidson, 2003). Att utföra en intervju med låg grad av standardisering möjliggör inhämtning av mycket och detaljerad information, vilket enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, ss ) kräver viss kompetens för att utföra och sedan analysera resultatet. 17

17 Tabell 2: Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på hög eller låg grad av standardisering och strukturering (Patel & Davidson, 2003, s. 72). Hög grad av struktur (deskriptiv, explanativ) Hög grad av standardisering Enkät med fasta svarsalternativ. Intervjuer där avsikten är att göra en kvantitativ analys av resultaten. Låg grad av standardisering Läkarens upptagning av tidigare sjukdomshistoria. Fokuserande intervjuer. Låg grad av struktur (explorativ) Enkät eller intervju med öppna frågor. Projektiva metoder, t.ex. Rorschach-test 3 Intervjuer där avsikten är att göra en kvalitativ analys av resultaten. Journalistiska intervjuer. För att hitta informationen till den teoretiska referensramen i studien har sökning i Luleå universitetsbiblioteks databaser och bland den litteratur som finns där gjorts. För att säkerställa att problemet belyses från olika vinklar görs i inledningen en bred sökning och informationsinhämtning. Litteratur som använts är både svensk och utländsk för att täcka in eventuella skillnader vad gäller förändringsarbete i Sverige och i andra länder. Insamlingen av empirisk information sker i denna studie på flera olika sätt. En stor del av informationen kommer genom deltagande observationer från implementeringen av Ordning & Reda. Dessutom tar författaren del i den interna dokumentation som finns tillgänglig, en del tillhandahållen av initiativtagare, projektledare och projektmedlemmar, samt en del som söks upp i databaser och filsystem. För att komplettera den informationen görs också intervjuer med nyckelpersoner och deltagare i respektive projekt. Arbetsgången är i huvuddrag denna; 1. Operativt arbete med Ordning & Reda (innebär bland annat att författaren varit med och tagit fram dokumentation genom åren och att operativt arbeta med grupper för att driva igenom förändringen) 2. Allmän intern information 3. Initiala intervjuer med nyckelpersoner 4. Genomgång av tillsänt material 5. Genomgång av ytterligare tillgänglig dokumentation 6. Kompletterande semistrukturerad intervju med nyckelpersoner och deltagare Som stöd för intervjuerna i punkt 6 används DICE-spegeln (se bilaga A) samt för djupstudiens del en struktur som bygger på förändringsmodellen Förändringskalejdoskopet, beskriven i Teoriavsnittet. 3 Rorschach-testet är ett så kallat perceptuellt kognitivt personlighetstest som utvecklades av den schweiziske psykiatern Hermann Rorschach i början av 1900-talet. (Wikipedia, 2012) 18

18 2.6 Analysmetod Empirisk data analyseras i olika steg. Först sker en nulägesanalys av förändringsinitiativet Ordning & Reda, som jämförs mot den teoretiska referensramen. Till sist görs en mönsterjämförelse mellan utvalda förändringsinitiativ inom det valda företaget för att se om förändringsprocessen kring Ordning & Reda är karaktäristiskt för företaget och där erfarenheter kan utgöra en grund för generalisering. 2.7 Metodutvärdering Studiens mål är att ta fram teori och undersöka empirins överensstämmelse med denna. Därför är det enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012, s. 161) viktigt att välja rätt metoder för att minska risken att få fram felaktiga resultat, vilka i sin tur skulle leda till felaktiga analyser och slutsatser. Yin (2011, s. 19) menar att det för att säkerställa trovärdigheten i en studie gäller att forskningsproceduren är transparent, det vill säga att andra kan kontrollera både data och metod. Vid en utvärdering av en studies kvalitet och trovärdighet används några olika tillvägagångssätt (Yin, 2011); Inre validitet: hur väl studiens resultat överensstämmer med verkligheten samt huruvida relationen mellan resultatvariabler verkligen är kausala och inte falska samband Yttre validitet: hur väl studiens resultat även är tillämpliga i andra situationer än den undersökta, det vill säga hur generaliserbara studiens resultat är, samt definierar området inom vilket det uppnådda resultatet kan generaliseras Begreppsvaliditet: testar hypoteser och idéer i avseende på de begrepp som instrumentet avses mäta Reliabilitet: hur väl genomförandet av fallstudien kan återupprepas För att testa kvalitet och trovärdighet i utförandet av fallstudier finns enligt Yin (2011) fyra tester, se Tabell 3; Tabell 3: Tester för validitet och reliabilitet vid fallstudier (Yin, 2011) Test Begreppsvaliditet Inre validitet Yttre validitet Reliabilitet Taktik Använd flera datainsamlingsmetoder Låt nyckelpersoner granska utkast av fallstudien Sök mönster Sätt samman förklaringar Värdera rivaliserande förklaringar Använd logiska modeller Använd teori i enkla fallstudier Använd replikation i multipla fallstudier Använd fallstudieprotokoll 19

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Vad är kännetecknande för en kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats? Para ihop rätt siffra med rätt ansats (17p)

Vad är kännetecknande för en kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats? Para ihop rätt siffra med rätt ansats (17p) Tentamen i forskningsmetodik, arbetsterapi, 2011-09-19 Vad är kännetecknande för en kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats? Para ihop rätt siffra med rätt ansats (17p) 1. Syftar till att uppnå

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Syfte med föreläsningen Problemformulering Forskningsdesign Forskningsprocessen

Läs mer

Kunskapsprojektering

Kunskapsprojektering Kunskapsprojektering Syftet är att planlägga: forskningsprojekt licentiat- och doktorsavhandlingar uppsatser och examensarbeten olika undersökningar, utredningar eller utvecklingsarbeten i icke-akademisk

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

Agneta Lantz 2014-01-23

Agneta Lantz 2014-01-23 Hur skapar vi optimala förutsättningar för ett lärandestyrt förbättringsarbete och en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i en värld full av utmaningar? Agneta Lantz 2014-01-23 Bakgrunden Det finns idag

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Tieto PPS AH146, 2.0.1, Xxxx Leda förändring. Sida 1

Tieto PPS AH146, 2.0.1, Xxxx Leda förändring. Sida 1 Leda förändring Sida 1 Utveckling av en organisations verksamhet mot nya mål innebär alltid att arbetssituationen för de medarbetare som ingår i verksamheten behöver förändras. För att lyckas måste de

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Automation av internlogistik - Utmaningar och framgångsfaktorer. Anna Granlund

Automation av internlogistik - Utmaningar och framgångsfaktorer. Anna Granlund Automation av internlogistik - Utmaningar och framgångsfaktorer Anna Granlund 2014-05-13 Vem är jag och varför är jag här? Forskare Mälardalens högskola Robotdalen Logistikautomation Doktorandstudier Fokus

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för kvalitetsledning har funnits länge; sedan 2008. Under dessa år har omvärlden förändrats, samtidigt som erfarenhetsbanken gällande

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Designing Case Studies

Designing Case Studies Designing Case Studies Identifying Your Case(s) and Establishing the Logic of Your Case Study Författare: Yin (2009), Case study research Research design: En plan för studiens utförande. Logiken som kopplar

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Lean i offentlig verksamhet

Lean i offentlig verksamhet Lean i offentlig verksamhet Erfarenheter och tankar med utgångspunkt i Länsstyrelsen utvecklingsarbete Kontaktuppgifter: Magnus Langendoen Tfn 090-10 82 69 magnus.langendoen@lansstyrelse.se Vad ska jag

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV LEAN VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Författarna Grafisk form: Håkan

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Organisation Civilekonomprogrammet år 1

Organisation Civilekonomprogrammet år 1 Organisation Civilekonomprogrammet år 1 Organisationsutveckling Förändring och lärande i organisationer Birgitta Sköld HT-2011 IEI/Företagsekonomi Linköpings Universitet Syftet med dagens föreläsning Presentera

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mot uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs krav på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket

Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket Lotta Åstrand Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket 83 % 75 % 24 % Förväntar sig stora förändringar i framtiden Bedriver förändring informellt, ad hoc eller

Läs mer

Stockholms Stad. VaraLean

Stockholms Stad. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Kognitiv psykologi. Kognition / Tänkande. Tänkande

Kognitiv psykologi. Kognition / Tänkande. Tänkande Kognitiv psykologi Tänkande och resonerande som grund för problemlösning Anders Jansson Kognition / Tänkande Kognitionsmodeller IP-modellen, Konnektionistiska teorier, Prototypteori, Kognitiv semantik,

Läs mer

Foto: Johan Eriksson

Foto: Johan Eriksson Foto: Johan Eriksson VAD ÄR LEAN? Det är definitivt inte något nytt en snabblösning en rationaliseringsmetod något konstigt eller krångligt Överordnat begrepp Förhållningssätt / strategi Inbegriper delar

Läs mer

KVALITATIVA METODER II

KVALITATIVA METODER II KVALITATIVA METODER II 28.10.2013, kl. 12.15 13.45, C201. Göran Björk 30.10.2013, kl. 12.15 13.45, C201. Gunilla Eklund 31.10.2013, kl. 12.15 13.45, C201. Gunilla Eklund 04.11.2013, kl. 12.15 13.45. C201.

Läs mer

Språngbrädan lättversion

Språngbrädan lättversion Språngbrädan lättversion En start på arbetet med självutvärdering Utvärdering och förbättring? Kundsamverkan Ledarskap Resultat? Medarbetarnas utveckling och aktighet Verksamhetens processer Språngbrädan

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Biblioteksdagarna 2011

Biblioteksdagarna 2011 Biblioteksdagarna 2011 Presentation Vad är Lean? Stockholm Södertälje Avslut Lean-filosofin har sitt ursprung i Toyotas system för produktion av bilar En filosofi med avsikten att skapa mervärde åt användare/kunder

Läs mer

med värdegrundsfrågorna är en självklar del av kvalitetsarbetet. Det är

med värdegrundsfrågorna är en självklar del av kvalitetsarbetet. Det är 4 : 1 Barn, elever och föräldrar ska kunna ställa höga krav på kvalitet och insyn i utbildningen. Därför finns i skollagen krav på att varje förskoleoch skolenhet ska arbeta systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDNING IMPLEMENTERING AV VÄLFÄRDSTEKNOLOGI OCH E-HÄLSA KOPPLAT TILL LEDARSKAP OCH ORGANISATIONSKULTUR

FÖRÄNDRINGSLEDNING IMPLEMENTERING AV VÄLFÄRDSTEKNOLOGI OCH E-HÄLSA KOPPLAT TILL LEDARSKAP OCH ORGANISATIONSKULTUR FÖRÄNDRINGSLEDNING IMPLEMENTERING AV VÄLFÄRDSTEKNOLOGI OCH E-HÄLSA KOPPLAT TILL LEDARSKAP OCH ORGANISATIONSKULTUR Införandet av IT-system inom vård och omsorg, skulle effektivisera arbetet och öka patientens

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Plats för bild Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Twittra gärna @EstherNtverk Dagens erbjudande Lära känna varandra Träna förbättringsarbete, verktyg och kommunikation i

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE

NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE [att implementera lean production och gap-modellen i tjänstesektorn] NYCKELORD lean gap-modell tjänstesektor flygplats värde Genom att använda sig av kvalitativa forskningsmetoder

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

UTBILDNING: Intern Miljörevision ISO 14001

UTBILDNING: Intern Miljörevision ISO 14001 UTBILDNING: Intern Miljörevision ISO 14001 Introduktion Intern miljörevision är en systematisk undersökning av miljöledningssystemet för att utvärdera huruvida det fungerar på det sätt det var tänkt. Miljörevision

Läs mer

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Kunskapskrav Ma 2a Namn: Gy Betyg E D Betyg C B Betyg A 1. Begrepp Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden

Läs mer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer Utvärdering av Ledningsprocesser Fredrik Kjellberg Mannheimer 0 Tre distinkta utvecklingsfaser Harvard Business School böcker Harvard Business Review - artiklar 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 Mastering

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Energi att leva livet

Energi att leva livet Energi att leva livet Sigge Arne Malin Britt-Marie Esther Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Anette Nilsson Hälsa är att i glädje vara upptagen av sina livsuppgifter Gadamer, tysk filosof

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker Pernilla Lång Institutionen för laboratoriemedicin, Reviderad 2012-03-29, 2012-04-11 Antagen av programnämnden

Läs mer