Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2015-01-07"

Transkript

1 Kommunstyrelsen

2 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson (C) Lars-Göran Sunesson (C) Birgitta Karlsson (C) Hans-Joachim Isenheim (MP) 2:e vice ordf Ann-Sofie Alm (M) Malin Östman (M) Camilla Espenkrona (M) Rolf Jacobsson (KD) Tiina Hemberg (V) Heikki Klaavuniemi (SD) Matheus Enholm (SD) Ersättare Liza Kettil (S) Pia Hässlebräcke (S) Leif Högberg (S) Regina Johansson (S) Malin Zetterman (S) Carina Thorstensson (C) Jan Peterson (C) Helena Hansson (C) Alf Sifversson (M) Ulla Gustafsson (M) Ove Göransson (V) Karin Blomstrand (FP) Clarence Holgersson (KD) Tony Hansson (SD) Per Nilsen (SD) Inkallelseordning för ersättare För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp S C MP M FP KD V SD Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning S, C, MP, M, FP, KD, V, SD C, S, MP, M, FP, KD, V, SD MP, S, C, M, FP, KD, V, SD M, FP, KD, V, S, C, MP, SD FP, M, KD, V, S, C, MP, SD KD, M, FP, V, S, C, MP, SD V, M, FP, KD, S, C, MP, SD SD, S, C, MP, M, FP, KD, V

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1(2) KOMMUNSTYRELSEN Tid: Onsdag 7 januari 2015 kl Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum Justering (förslag) 13 januari kl Ordförande: Sekreterare: Åsa Karlsson (S) Aya Norvell Ärende Sida 1. Information från Arbetsförmedlingen 2. Svar på revisionsrapport - Delårsgranskning samt intern kontroll för räkenskapsår 2014 Dnr Icke offentlig sammanträdestid 3. Förvärv av fastigheterna Foss 8:1 m fl Dnr Offentlig sammanträdestid 4. Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän Dnr Svar på remiss - Funktionellt prioriterat vägnät Dnr Bildande av vägföreningar Dnr Inrättande av fullmäktigeberedning för näringslivsfrågor Dnr Svar på hemställan om att Munkbos aktiekapital ska utökas genom nyemission Dnr Revidering av Policy för inköp och upphandling Dnr Införande av Trygg natt/webbaserad nattillsyn Dnr Ansökan om tilläggsanslag inför budgetår 2015 till familjegruppen på grund av volymökning barn och unga Dnr Val till kommunala förtroendeuppdrag Dnr

4 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2(2) KOMMUNSTYRELSEN Ärende Sida 13. Anmälan av delegationsbeslut 196 Information 14. Rapport - systematiskt kvalitetsarbete sektor Barn och utbildning Dnr Information från kommunstyrelsens välfärdsutskott 16. Information från Fyrbodals kommunalförbund 17. Information förtroendevaldas uppdrag

5 sida Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Svar på revisionsrapport Delårsgranskning samt intern kontroll för räkenskapsår 2014 Revisionsrapport avseende delårsgranskning augusti 2014 Kommunrevisionen har lämnat en granskningsrapport där man granskat delårsbokslutet, intern kontroll i redovisningsprocesserna samt uppföljning och prognosrutiner för Sektor Stöd. Granskningsrapporten översänds med önskemål senast 31 januari 2015 erhålla ett svar på vilka åtgärder som kommunstyrelsen ämnar vidta med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten. Nedan kommenteras de olika granskningsområdena med förslag till åtgärder Finanspolicyn Avvaktar med kommentarer kring eventuella avsteg från Finanspolicyn eftersom den är på väg att revideras. Godkänd av KS KF den 27 nov. Åtgärd Ingen Löneprocessen - kontrollmoment Efter att ha avlämnat vår rapport avseende granskning av bokslut samt intern kontroll för räkenskapsåret 2013 fick ekonomichef och kommunchef avlämna kommentarer på revisionens synpunkter, vilket bland annat medförde att lönenämnden per beslutade att genomföra stickprov på två enheters utbetalning under augusti och september månad med avseende bland annat på att rätt lön utbetalats. Vidare beslutades att kontrollera samtliga nettoutbetalningar som överstiger kronor per person. Båda dessa kontrollpunkter är enligt lönechef genomförda samt dokumenterade och kommer att redovisas för lönenämnden under november månad. Revisionens övriga synpunkter beträffande löneprocessen skulle beaktas av löneenheten i det fortsatta arbetet med den interna kontrollplanen. Åtgärd/kommentar Kontrollmomenten är genomförda, redovisade och beslutade av lönenämnden Löneprocessen - resultatmål Timanställda i kommunen tidrapporterar manuellt på papper. I lönesystemet finns dock möjligheten att lägga in all personal, vilket vi anser borde tillämpas. Ett av lönenämndens resultatmål för 2015 är att alla verksamheter i de samverkande kommunerna skall tillämpa HEROMA självservice i den grad som systemet tillåter. Åtgärd/kommentar Detta är i enlighet med de verksamhets- och resultatmål som lönenämnden beslutat om och som löneenheten väger in i sitt kontinuerliga förbättringsarbete LEAN Löneprocessen -ekonomi Ekonomienhetens uppdrag blir att göra en rimlighetsbedömning av lönerna i samband med bokföringen och löner på totalnivå MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Organisationsnummer

6 sida 2 6 Åtgärd Har uppdragit redovisningsansvarig att skapa en sådan rutin Attest av arvode till Ordförande Kommunen antog 2013 ett nytt attestreglemente. Oklarheterna som revisionen identifierat kan förklaras av att den inte är känd av alla ännu. Regelverket är tydligt men kan justeras på någon punkt. Åtgärd Har uppdragit redovisningsansvarig att titta på förslag till justering av attestreglementet. Efterlevnaden bör uppmärksammas av KLG och Adm enheten i huvudsak Inköps- och utbetalningsprocessen Revisionen uppmärksammar att systemadministratörer i leverantörsfakturasystemet kan genomföra ändringar och har en teoretisk möjlighet att attestera andras fakturor. Åtgärd De systemansvariga får inte attestera andra fakturor vilket också kan spåras i loggfiler som genereras av systemet. Logglistorna är dock inte utformade på ett sådant sätt att man med enkelthet regelbundet kan göra uppföljningar. I dag sker stickprovsvisa kontroller mot loggade uppgifter Anläggningsprocessen Revisionen rekommenderar ett antal punkter som ekonomienheten bör genomföra. Justera redovisningen för att förenkla avskrivningar Inventering Identifiera nedskrivningsbehov Stickprovvisa kontroller Åtgärd Flera av dessa punkter kommer att omfattas av den genomgång som sker i samband med införandet av komponentavskrivningar vilket kommunen har för avsikt att göra under Arbetet med detta har redan påbörjats. Rutiner för inventering och identifiering av eventuellt nedskrivningsbehov skall ses över Exploateringsprocessen Revisionen kommenterade att hur redovisningen av gata-, gång och cykelväg hanterades och att en rutinbeskrivning av hanteringen av exploateringsredovisningen borde tas fram. Dessutom rekommenderade man en genomgång av redan gjorda exploateringsförsäljningar. Åtgärd En genomgång av rutinen och vissa exploateringsförsäljningar planeras under Riktlinjer och instruktioner för budget- och prognosarbete De intervjuade personerna har framfört synpunkter avseende förbättra kommunikationen och redogörelser ac totalkostnader för en särskild placering eller åtgärd kostar på längre sikt, samt eventuell kostnadsbesparing MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Organisationsnummer

7 sida 3 7 Åtgärd Åtgärder har vidtagits under året för att belysa de ekonomiska konsekvenserna vid beslut i myndighetsutskottet Resurser En brist som framkommit är att sektorn haft relativt många sjukskrivna och därmed varit underbemannade. Åtgärd Arbetssituationen för socialsekreterarna är mycket ansträngd. Flera förstärkningar är på gång/har verkställts som en följd av de åtgärdspunkter som förvaltningen tagit fram och som beslutades av KF i september. För närvarande pågår diskussioner om ytterligare förstärkningar Vår bedömning En av huvudslutsatserna i granskningen är att kommunen måste stärka och förtydliga kopplingen mellan vad en akut åtgärd innebär för verksamheten i termer av totalkostnad i kronor. Åtgärd/Kommentar Vikten av förebyggande arbete inom förskola/skola/socialtjänst/fritid bör ytterligare belysas för att beslutsfattare, såväl inom politiken som inom förvaltningen för att ännu bättre förstå sambanden mellan förebyggande och de konskevenser som blir följden av brister i det förebyggande arbetet. För närvarande pågår en genomlysning av verksamheterna inom IFO och LSS. Denna utförs av revisionsföretaget Public Partner och resultatet förväntas föreligga strax efter årsskiftet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens svar och överlämna det till revisionen. Hans Clausen Ekonomichef Ekonomienhet Lars-Göran Berg Kommunchef Kommunstyrelsen Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunens revisorer MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Organisationsnummer

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Förvärv av fastigheterna Foss 8:1 m fl Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att förhandla ner priset avsevärt. Efter ny förhandling med Munkedals Snickeri AB står det klart att priset ur deras synpunkt står fast. Bolaget är inte berett att sänka priset. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att upprätta handlingar i ärendet förvärv av fastigheterna Foss 2:81, Foss 2:82, Foss 8:1 och Foss 2: återremitterades ärendet för att avvakta resultatet av beställda markundersökningar. Munkedals kommun har tecknat en option med Munkedals Snickeri AB (Sohlbergs) om försäljning av mark på Säleby industriområde för att möjliggöra en flytt av verksamheten från nuvarande läge i centrala Munkedal. Denna byggnation pågår. I samband med detta har ett eventuellt kommunalt förvärv av fastigheter diskuterats. Fastigheterna har värderats av dels kommunen (NAISvefa), dels Sohlbergs (Fastighetsvärdering Lars Alm), med följande resultat: Kommunens Sohlbergs värdering Förhandlat pris värdering Foss 2:81, affären kr kr Foss 2:82, lager kr kr Foss 8:1, snickeriet kr kr Foss 2:44, obebyggd fastighet Inte värderad Inte värderad 0 Kommunens totala värdering slutar på 5,4 milj kr och Sohlbergs värdering på 7,85 milj kr. Förhandlat pris är 5,8 milj kr. Byggnaderna på Foss 2:81 och 2:82 bedöms vara i relativt gott skick medan byggnaderna på Foss 8:1 är i dåligt skick. Detaljplanen för Foss 8:1 anger bostäder som aktuell markanvändning medan Foss 2:81 och 2:82 inte är detaljplanelagda. I en översiktlig studie av centrum i Munkedal (2007) har dessa fastigheter utpekats som lämpliga för bostäder och service. Gamla snickeriet bör rivas snarast och därefter läggas ut för försäljning. Affären och lagerbyggnaden kan användas som allaktivitetshus under den tid som åtgår för detaljplanearbetet. I detaljplanearbetet diskuteras och bestäms fastigheternas framtida användning. Förvärv av fastigheterna sker genom förvärv av samtliga aktier i det bolag som äger fastigheterna (nybildat dotterbolag till Munkedals snickerifabrik AB Vadholmen Fastighets AB). Handpenning erläggs vid kontraktstecknandet och slutlikvid vid tillträdet som preliminärt är hösten MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

27 sida 2 27 Förvärv Vadholmen Fastighets AB, som äger de fyra (4) aktuella fastigheterna köps för kr. Av dessa utgör 900 tkr övertagande av ett lån till bank som återbetalas vid lämpligt tillfälle. När avtalet om förvärv vunnit laga kraft erläggs 3000 tkr och resterande, 1950 tkr erläggs på tillträdesdagen. I Vadholmen Fastighets AB finns en reavinst på ca 4800 tkr. Reavinsten faller ut vid ev likvidation av bolaget och skatt på reavinsten ska då inbetalas till staten. Skatten uppgår med nuvarande regler till ca 1050 tkr. Drift Under den tid Vadholmen Fastighets AB är i kommunal ägo kommer kostnader för el, underhåll, va, vägföreningsavgift etc att belasta bolaget. För att täcka detta ska kommande kommunal (eller annan) verksamhet som bedrivs i lokalerna erlägga hyra. För andra typer av insatser, tex rivning av byggnader, kan aktieägartillskott bli aktuellt. De årliga drift- och underhållskostnaderna bedöms uppgå till ca 500 tkr för byggnader och mark. Kapitaltjänstkostnaderna uppgår (med 20 års avskrivning på byggnader och 3% ränta) till 400 tkr. Den totala årliga kostnaden (hyra) uppgår alltså till ca 900 tkr. Kapitalkostnaden för förvärvet består till viss del av ett markvärde och en del av byggnadsdel. Markundersökning Förvaltningen har låtit undersöka delar av den aktuella marken för att utreda förekomsten av tungmetaller, kreosot, alifater etc. Enligt analyssvaren ligger alla värden under gränsvärdena för känslig markanvändning, vilket visar att det inte finns någon förorening i marken. Geoteknik I samband med detaljplanearbetet för Vadholmen upptäcktes bristandesäkerhet mot sked i slänten bakom affären. Detta har åtgärdats genom anläggandet av en tryckbank. I det kommande planarbetet kommer en ny geoteknisk utredning att göras. Vad händer efter förvärv? Vadholmen Fastighets AB kan behållas som ett kommunalt fastighetsbolag. Vid ev försäljning av tex en fastighet kan ett dotterbolag bildas, som sedan säljs. Det planerade detaljplanearbetet för affärs- och lagerdelarna kan bedrivas med bolaget som motpart. Försäljning kan ske utan att reavinsten i bolaget löses ut. Vadholmen Fastighet AB kan upplösas (likvideras). Reavinsten löses då ut och kommunen får erlägga skatt. När fastigheterna förs från bolaget till kommunen ska kommunen erlägga lagfartsavgift(1,5%). Kommunala fastigheter kan föras från kommunal förvaltning till bolaget. Priset då är avgörande för ev kommande reavinstbeskattning. Vid denna typ av transaktion utgår lagfartsavgift. Bedömning Fastigheterna är värderade och förhandlade utifrån nuvarande utseende, dvs med byggnader. Med den kommunala inriktningen bostäder på såväl snickeriet som affären/lagret kommer inte byggnaderna till användning utan måste sannolikt tas MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

28 sida 3 28 bort. Under några år kan verksamhet bedrivas i lokalerna men med färdig detaljplan är sannolikt nyttan av byggnaderna väldigt liten. Snickerifabriken, Foss 8:1, kan sannolikt säljas till inköpspriset inklusive rivningskostnaderna, tot ca 800 tkr. Övriga fastigheter, Foss 2:81, 2:82 och 2:44 kommer, enligt förvaltningens bedömning, inte att kunna säljas till förvärvssumman. Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Vadholmen Fastighet AB. Mats Tillander Samhällsbyggnadschef Lars-Göran Berg Kommunchef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

29 29

30 30

31 31

32 32

33 sida Dnr:KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Svar på remiss - Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän I april 2014 undertecknade samtliga kommuner i Bohuslän en avsiktsförklaring för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän. Under ledning av Västsvenska Turistrådet och med kommunerna, turistorganisationer och företag har ett förslag till handlingsplan tagits fram. Under några år har projektet Hållbar destinationsutveckling, där Bohuslän varit ett av fem utvalda områden, drivits av Turistrådet. Avsikten har varit att genom samverkan och gemensamt ansvar bygga varumärket Bohuslän och då synliggöra det geografiska området som besöksmål för såväl svenska som utlänska besökare. Målen i handlingsplanen är att öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen, skapa ökad lönsamhet för företagen samt skapa ökad sysselsättning. Inriktningen, profilbärarna, är skärgården, människorna och skaldjuren. Som de viktigaste reseanledningarna anges måltiden, outdoor och kultur. Arbetet med handlingsplanen är inte baserat på något gemensamt finansierat projekt utan bygger på att varje part tar ansvar för sina områden. Kommunernas ansvar är infrastruktur, samhällsplanering, bemötande, tillståndsgivning mm. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ryms mestadels inom ordinarie verksamhet 2. Miljö Utreds i samband respektive insats/åtgärd 3. Folkhälsa Utreds i samband respektive insats/åtgärd 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att arbeta med besöksnäringen utifrån den handlingsplanen för besöksnäringen i Bohuslän Mats Tillander Sektorchef samhällsbyggnads Lars-Göran Berg Kommunchef Expedieras: Västsvenska Turistrådet MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

34 Till Kommunstyrelsen i Kungälv, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla och Öckerö kommuner Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän Under år 2013 inleddes diskussioner bland förtroendevalda från Bohusläns kommuner om förutsättningarna för att fatta beslut om en gemensam avsiktsförklaring för besöksnäringen i Bohuslän. Utgångspunkten var att samtliga kommuner vill och kan ställa sig bakom en gemensam strategi för offentlig samverkan kring besöksnäringen. Samtliga kommuner i Bohuslän undertecknade den 8 april år 2014 denna avsiktsförklaring för utvecklingen av besöksnäringen. Avsiktsförklaringen innebär ett helhetsgrepp för att utveckla Bohusläns besöksnäring vilket innefattar ett ställningstagande kring viktiga områden gällande planering och infrastruktur, affärs- och företagsutveckling samt kommunikation och marknadsföring. Sedan avsiktsförklaringen signerades har Västsvenska Turistrådet fört samtal med inblandade aktörer i besöksnäringen i Bohuslän. Baserat på dessa möten har en handlingsplan formulerats. Planen är upplagd efter principen att ansvar och åtaganden specificeras för respektive aktörsgrupp: Västsvenska Turistrådet, Kommunerna, Lokala turistorganisationerna och Företagen. Grundtanken är att en rollfördelning och ett gemensamt ansvarstagande gynnar hela Bohuslän. Handlingsplanen presenterades vid ett möte som politiker och tjänstemän från samtliga kommuner var kallade till och deltog i, på Bohusgården i Uddevalla Under mötet fattades beslut om att rekommendera kommunerna att besluta att arbeta med besöksnäringen utifrån denna gemensamma handlingsplan*(se bilaga). Var vänlig redovisa beslutet till Västsvenska Turistrådet, Box 53199, Göteborg, snarast efter taget beslut, dock senaste Dag som ovan För styrgruppen Clas-Åke Sörkvist (C) ordförande Miguel Odhner (S) vice ordförande *) Bilaga: Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän

35 Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN november

36 Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän 36 INNEHÅLL Inledning 3 Principerna för handlingsplanen Målsättningar Rapportens disposition Turistrådets ansvar och åtaganden 5 Processleda hållbar och marknadsstyrd produktutveckling Arbeta med övergripande affärsutveckling för Bohuslän Marknadsföra hela regionen internationellt och i Sverige Marknads- och trendanalyser, statistik, kunskapsöverföring Digital infrastruktur Uppföljning och uppdatering av handlingsplanen Kommunernas ansvar och åtaganden 10 Arbeta förutsättningsskapande och undanröja hinder för tillväxt Säkerställa infrastruktur och långsiktig planering Bidra till marknadsföringen Turistorganisationernas/Besöksnäringsansvarigas ansvar och åtaganden 16 Tätt samarbete med Turistrådet, företagen och kommunen Företagsutveckling Stöd i Turistrådets produktutveckling Turistinformation, tex via webb och mottagning Stöd till lokala evenemang Rekommendationer - Företagens ansvar och åtaganden 20 Utveckla och leverera kvalitets- och hållbarhetssäkrade produkter/tjänster till kund Erbjuda ett lokalt värdskap för destinationen Marknadsföring av den egna verksamheten Stärka bilden av varumärket Bohuslän Bilagor: Gemensam avsiktsförklaring 24 Definition av Besöksnäring 26 2

37 Handlingsplan för INLEDNING besöksnäringen i Bohuslän 37 INLEDNING Under år 2013 inleddes diskussioner bland förtroendevalda från Bohusläns kommuner om förutsättningarna för att fatta beslut om en gemensam avsiktsförklaring för besöksnäringen i Bohuslän. Utgångspunkten var att samtliga kommuner vill och kan ställa sig bakom en gemensam strategi för offentlig samverkan kring besöksnäringen. Politiker från samtliga kommuner i Bohuslän och över partigränserna undertecknade den 8 april år 2014 denna avsiktsförklaring för utvecklingen av besöksnäringen. Avsiktsförklaringen innebär ett helhetsgrepp för att utveckla Bohusläns besöksnäring vilket innefattar ett ställningstagande kring viktiga områden gällande planering och infrastruktur, affärs- och företagsutveckling samt kommunikation och marknadsföring (se bilaga). En av punkterna i avsiktsförklaringen är att ta fram en handlingsplan för att förverkliga ställningstagandena och denna plan presenteras i följande dokument. En viktig möjliggörare för arbetet med Bohusläns utveckling inom besöksnäringen har varit deltagandet i projektet Hållbar destinationsutveckling. Mellan åren 2012 och 2015 har fem utvalda destinationer stöd från Tillväxtverket för att stärka och utveckla sig på den internationella marknaden. Turistrådet har inom denna ram drivit projektet Bohuslän på export tillsammans med alla kommuner vilket bland annat lett till ovan nämnda avsiktsförklaring. Inom ramen för projektet Bohuslän på export har de aktörer som är relaterade till, och som utgör destinationen Bohuslän, samlats och enats kring att skapa en gemensam värdegrund som bland annat utgör plattformen för varumärket Bohuslän. Syftet med att utveckla varumärket Bohuslän har varit att synliggöra det geografiska området som ett attraktivt och sammanhållet besöksmål för svenska och utländska besökare. I arbetet med att utveckla och stärka varumärket Bohuslän har tre profilbärare valts ut, vilka utgörs av skärgården, människorna och skaldjuren. De ringar in och definierar regionens karaktär och personlighet. Utöver profilbärarna har tre fokusområden som anger destinationens reseanledningar utsetts, vilka utgörs av temaområdena måltid, outdoor och kultur. Tydlighet och enhetlighet är väsentligt för att bygga varumärket Bohuslän. Utgångpunkten är att när alla aktörer arbetar med samma formel skapas produkter och upplevelser som underlättar för de utvalda målgrupperna att känna igen och välja Bohuslän. Att samverka och att ta ett gemensamt ansvar för att bidra till varumärkesarbetet är en förutsättning och en nyckel till framgång, då det är alla aktörers tillgång. 3

38 Handlingsplan för INLEDNING besöksnäringen i Bohuslän 38 Sedan avsiktsförklaringen signerades har Västsvenska Turistrådet (nedan kallat Turistrådet) fört samtal med inblandade aktörer i besöksnäringen i Bohuslän. Under september/oktober 2014 genomfördes möten med berörda aktörer. Baserat på dessa möten har denna handlingsplan formulerats. Planen är upplagd efter principen att ansvar och åtaganden specificeras för respektive aktörsgrupp: Turistrådet, Kommunerna, Lokala turistorganisationerna och Företagen. Grundtanken är att en rollfördelning och ett gemensamt ansvarstagande gynnar hela Bohuslän. Det samlade insatserna från kommuner, företag, turistorganisationer och Turistrådet som beskrivs i handlingsplanen utgör destinationsutveckling. Insatserna skall leda till att öka destinationen Bohusläns konkurenskraft nationellt och internationellt. Principerna för handlingsplanen Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i några viktiga principer. För att Bohuslän ska lyckas med den önskade utvecklingen av besöksnäringen är det avgörande att detta sker i samverkan mellan kommuner, turistorganisationer, Turistrådet och besöksnäringsföretagen. Utvecklingen är inte baserad på något gemensamt finansierat projekt utan utgår från tanken att respektive part tar ansvar för sina egna områden och att handlingarna till viss del är koordinerade i handlingsplanen. Fokus i handlingsplanen ligger på det som ska förändras och effektiviseras snarare än på att beskriva allt som redan görs av aktörerna på området. Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i gästens perspektiv och inkluderar samtliga aspekter av hållbarhet (ekonomisk, miljömässig och social). Målsättningar Den gemensamma avsiktsförklaringen för Bohuslän har satt upp följande mål för arbetet: Öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen Skapa ökad lönsamhet för företagen Skapa ökad sysselsättning För att nå dessa mål krävs både ökade volymer utanför högsäsong och högre konsumtion per besökare och syftet med handlingsplanen är att visa vägen mot uppfyllandet av de satta målen. Rapportens disposition I handlingsplanens olika kapitel görs beskrivningar av respektive aktörs ansvar och åtaganden i arbetet inom avsiktsförklaringens områden. Eftersom varje kapitel är tänkt att vid behov även fungera för sig själv förekommer en del upprepningar mellan kapitlen. Kapitel 2 handlar om Turistrådet, kapitel 3 om kommunerna, kapitel 4 om de lokala turistorganisationerna och kapitel 5 beskriver hur de företag som vill vara en aktiv del i destinationens utveckling kan agera. Som en bilaga till handlingsplanen finns även själva avsiktsförklaringen. 4

39 TURISTRÅDETS ANSVAR Handlingsplan för OCH ÅTAGANDEN besöksnäringen i Bohuslän 39 TURISTRÅDETS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN Turistrådet verkar för besöksnäringens utveckling i hela Västra Götaland, i detta dokument beskrivs dock rollen och ansvaret endast i relation till Bohuslän. I utvecklingsarbetet är det Turistrådets uppgift att vara en kompetensresurs och en ledande part vid marknadskommunikationen för området samt att samarbeta med, och vara ett stöd för, näringsliv och övriga offentliga aktörer vid till exempel affärs- och produktutveckling. Processleda hållbar och marknadsstyrd produktutveckling Turistrådet ansvarar för att på ett övergripande plan processleda arbetet med att utveckla hållbara produkter för destinationen samt för att kontinuerligt utveckla och anpassa lämpliga affärsmodeller för exempelvis exportmognad av företag och destination. Att utveckla konkurrenskraftiga produkter av hög kvalitet med fokus på hållbarhet är avgörande för en destinations framgång. I destinationsutvecklingen är det därför nödvändigt med konkret utveckling av efterfrågestyrda produkter som kan erbjuda besökare attraktiva reseanledningar. Tillsätta två produktutvecklartjänster på halvtid specifikt för Bohuslän För att stärka Bohusläns reseanledningar och för att främja varumärket Bohuslän behövs fler säljbara och exportmogna produkter med utgångspunkt i fokusområdena. Genom att intensifiera arbetet med att skapa produkter som efterfrågas på marknaden kan samtliga aktörer komma att gynnas och kopplas närmare varandra och tillsammans bidra till att Bohusläns erbjudande blir både brett och tydligt. Produktutvecklingen ska resultera i säljbara produkter som är färdiga att leverera till kunderna. Turistrådet åtar sig att tillsätta resurser motsvarande två halvtidstjänster för produktutvecklare som specifikt arbetar med utvecklingen inom Bohuslän. Genom en central placering drar produktutvecklarna effektivt nytta av de modeller för produkt- och affärsutveckling och t.ex. de marknadsanalyser som Turistrådet utarbetat sedan tidigare. 5

40 TURISTRÅDETS ANSVAR Handlingsplan för OCH ÅTAGANDEN besöksnäringen i Bohuslän 40 Arbeta med övergripande affärsutveckling för Bohuslän Turistrådets ansvar för affärsutvecklingen av Bohuslän ligger främst på ett strategiskt och destinationsövergripande plan. Genom att genomföra strategiska satsningar kan Turistrådet bidra till att fler företag som har vilja och potential att utvecklas involveras i arbetet med fokusområdena. De strategiska satsningarna kan bestå i att synliggöra fokusområdena för företagen och visa på fördelarna med att skapa paket och produkter relaterade till dessa. Satsningarna kan även innefatta att företagen erbjuds verktyg och stöd för en kvalitetssäkrad och hållbar utveckling som utgår från tanken om att ingå i, och gemensamt utveckla, ett större destinationserbjudande. Tillsätta en affärsutvecklartjänst på halvtid med fokus på framtidens besöksservice Besökarnas krav på tillgänglig information under själva besöket har förändrats. Det hänger bland annat ihop med förändrade resemönster och med de nya möjligheter som de digitala medierna erbjuder. För att utveckla hela destinationen Bohuslän behöver besökaren kunna erbjudas turistinformation för hela destinationen på den anläggning där han eller hon befinner sig. Mycket tyder på att det vore önskvärt att förskjuta ansvaret från de lokala turistbyråerna som främsta kommunikationskanal gentemot lokala besökare till olika former av mer decentraliserad kommunikation/ service via t.ex. besöksserviceplatser eller info-points eller via digitala plattformar. Det kan även vara aktuellt att testa mobila serviceplatser där utbildad personal tar sig till de platser där besökarna finns just då (till exempel vid olika evenemang). Ökad kunskap om lokalt värdskap kan innebära att besöksnäringsföretagen i större utsträckning ger information och tips till besökarna om vad som finns att göra under besöket vilket genererar ett större mervärde. Detta bidrar också till att besökare kan få information om för dem okända attraktioner som området har att erbjuda, vilket kan leda till att gästen planerar ett nytt besök för att utforska det som inte hanns med. Att uppmuntra gästen till att utforska området och delta i aktiviteter bidrar också till att öka turismomsättningen i hela området och hos andra aktörer. Utformning och innehåll för besöksserviceplatserna behöver samordnas och vara i enlighet med varumärkesplattformen. Dessa behöver även kvalitetssäkras och det kan behövas kompetensutveckling både kring bemötande och kring kommunens övriga service eller kring destinationskännedom vad gäller t.ex. omkringliggande kommuner. Både former och ansvarsfördelningen kring detta är något som behöver utvecklas vidare och Turistrådet har därför för avsikt att förlänga den affärsutvecklartjänst som ansvarar för framtidens besöksservice. 6

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Lönenämnden 2014-11-11

Lönenämnden 2014-11-11 Lönenämnden 2014-11-11 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2014-01-01-2014-12-31 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Christer Börjesson (M) Munkedals Kommun Helene

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

LICENSAVTAL INFOPOINT 2015

LICENSAVTAL INFOPOINT 2015 LICENSAVTAL INFOPOINT 2015 Inledning 2 Historik 2 Varför InfoPoint? 2 Beskrivning av InfoPoint 3 Rekommenderad arbetsmodell 4 Synliggörande av InfoPoint 5 InfoPoint-systemets fördelar 5 Utmaningar i arbetet

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

2014-01-08. sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

2014-01-08. sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 1 2014-01-16 8:15 Ledamöter

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer