Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015"

Transkript

1 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år Den är inte ett fristående dokument utan baseras på Ägaruppdraget och har dessutom utformats för att harmoniera med de övergripande planer som utarbetats på regional och nationell nivå. De viktigaste av dessa är: Vision Västra Götaland Affärsplan för Visit Sweden 2015 Bilaga 1, Kommunikationsstrategi för destinationen Sverige Nationell strategi för svensk besöksnäring Den övergripande affärsplanen ska fungera som en karta in i framtiden och vara ett underlag för utformningen av de verksamheter och aktiviteter som Västsvenska Turistrådet driver och genomför. Den övergripande affärsplanen är det styrinstrument som definierar inriktningen på Västsvenska Turistrådets verksamhet både på kort och lång sikt. Samtliga detaljerade affärsplaner och marknadsplaner som utarbetas inom Västsvenska Turistrådet ska ha denna övergripande affärsplan som utgångspunkt. Bakgrund/historik Västsvenska Turistrådet AB är sedan 1999, i samband med att Västra Götalandsregionen bildades, regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Arbetet i bolagets styrelse, vilken är politiskt tillsatt av ägaren, är övergripande reglerat i en särskild Arbetsordning. Den operativa driften leds av den verkställande direktören och kopplat till styrelsens arbetsordning finns en VD-instruktion som reglerar ansvarsförhållandet mellan styrelsen och VD. Västsvenska Turistrådet ingår i Västra Götalandsregionen under verksamhetsområdet Regional utveckling. Turistrådet ska medverka till att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination. Regionen och Kommunförbunden tog gemensamt fram utvecklingsstrategin Vision Västra Götaland Det goda livet. För turismen utvecklades samtidigt utmaningen, Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Av de generella perspektiven som beskrivs i Vision Västra Götaland bidrar turism i hög grad till att stärka den gemensamma regionen genom ett omfattande inomregionalt resande och genom identitetsskapande resmål. 1

2 I arbetet med tillväxtprogrammet för Västra Götaland och de delregionala tillväxtprogrammen har Turistrådet drivit frågan om turismens status som en näringslivsfråga. Motivet för detta har varit att turismen i den regionala och kommunala planeringen ska ges utrymme och behandlas utifrån samma förutsättningar som övriga näringslivsfrågor. För Turistrådet är det därför helt logiskt att turismen i Vision Västra Götaland finns med under fokusområdet ett livskraftigt och hållbart näringsliv. Västsvenska Turistrådet följer de policydokument som styr Västra Götalandsregionens verksamheter. Ett miljöledningssystem för Turistrådets verksamhet kommer att arbetas fram under 2012 och målet är att miljödiplomeras. Jämställdhet är en naturlig del av verksamheten och beaktas när beslut fattas. Ägaruppdrag Nedanstående är en kort sammanfattning av Västsvenska Turistrådets uppdrag från ägarna. Den kompletta redovisningen av uppdraget finns i Uppdrag för Västsvenska Turistrådet AB 2012 daterat Verksamhetens Inriktning Västsvenska Turistrådet ska: Verka för besöksnäringens utveckling Vara en ledande part vid marknadskommunikationen av Västra Götaland som destination Vara en kompetensresurs i det regionala utvecklingsarbetet I samverkan med kommuner, näringsliv och samhället i övrigt verka för att Västra Götaland blir Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion Övergripande insatsområden Västsvenska Turistrådets övergripande insatsområden är: Tematiserade utvecklingsområden maritim turism, kulturturism, måltidsturism, naturturism, mötesindustrin Hållbar besöksnäring Kompetensförsörjning Exportmognad Tillgänglighet Övergripande Mål Västra Götaland ska vara, och uppfattas som en destination med: Hög attraktionskraft och tillgänglighet Fokusering på hållbarhet och kvalitet Starka och identitetsskapande varumärken Långsiktigt internationellt konkurrenskraftig och lönsam näring Strategiska mål Västsvenska Turistrådet ska vara: 2

3 Ledande inom kunskap och kompetens för besöksnäringens hållbara utveckling Ledande vid förmedling av strategiskt marknadsunderlag till näringen En självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produkt- och affärsutveckling samt marknadskommunikation med syfte att skapa attraktivitet och tillväxt Västsvenska Turistrådets vision Nedanstående är en vision för vad Västsvenska Turistrådet vill att Västra Götaland ska uppnå genom Västsvenska Turistrådets och övriga aktörers arbete. Västra Götaland Skandinaviens attraktivaste besöksmål år 2020 Västsvenska Turistrådets affärsidé Affärsidén är utformad för att beskriva vad Västsvenska Turistrådet erbjuder, till vilka målgrupper, vilken nytta målgrupperna får samt det unika med Västsvenska Turistrådet. Västsvenska Turistrådet stimulerar, utvecklar och marknadsför vår region för att öka exportmognad, konkurrenskraft och försäljningsvolymer hos näringen och genom detta skapa en attraktiv destination. Detta åstadkoms genom att tillhandahålla den största samlade erfarenheten av, och kunskapen om, regionens förutsättningar och marknadernas behov Hur förverkligar VT ägaruppdraget Västsverige är redan idag en stark destination på den inhemska marknaden men den stora tillväxtpotentialen finns på de utländska marknaderna, främst i Europa men även den kinesiska marknaden ökar kraftigt. De senaste årens utveckling av goda flyg- och tågförbindelser har gjort att över 100 miljoner människor kan nå vår region inom två timmar under hela året. Det är denna möjlighet som måste förvaltas väl. Förmågan att erbjuda exportmogna destinationer blir därmed den avgörande förutsättningen för en ekonomiskt hållbar utveckling av besöksnäringen. Utvecklingen av exportmogna destinationer kräver en tydlig regional samordning kombinerat med prioriteringar som utgår från marknadens krav och efterfrågan. Genom djupgående kunskap om marknad, målgrupper och omvärld förser VT besöksnäringens aktörer med den kunskap som krävs för att nå exportmognad. Undersökningar, statistik och omvärldsbevakningar är centrala hjälpmedel i processen att fatta rätt beslut avseende marknadssatsningar eller andra investeringar. Västsvenska Turistrådet ska vara den centrala aktören i utvecklingen av den Västsvenska besöksnäringen. Att utveckla konkurrenskraftiga produkter av hög kvalitet med fokus på hållbarhet blir avgörande för en destinations framgång. 3

4 För att bli synlig på de utländska marknaderna utanför Norden, där kännedomen om Sverige ofta är mycket låg, krävs kraftfulla satsningar och kontinuerlig närvaro. För att lyckas krävs det att VT som samlande, regional aktör bedriver den samordnade marknadsföringen. För destinationens aktörer inom den offentliga sektorn innebär dessa utmaningar behov av ett förändrat agerande. Ett huvudsakligt fokusområde för de offentliga aktörerna bör vara att förbättra infrastrukturen i området och att arbeta med hinderröjning för att underlätta för näringen. Även destinationsmarknadsföring via webben bör bedrivas av offentliga aktörer. En samsyn från hela den offentliga sektorn avseende vad besöksnäringen är och vad den genererar i form av arbetstillfällen och tillväxtmöjligheter är en förutsättning för att lyckas med destinationsutvecklingen i hela regionen. Företagen inom besöksnäringen bör ansvara för den egna produktmarknadsföringen. De bör också ta ansvar för att genomföra nödvändig utveckling av sin egen produkt baserat på marknadens krav. Även värdskapet på plats bör i framtiden bli företagens ansvar. Besökaren ska kunna erbjudas turistinformation på den anläggning där han eller hon befinner sig. Som beskrivs i figuren nedan ska Västsvenska Turistrådet hjälpa till att koppla samman marknader med destinationer och besöksnäringens aktörer. Detta görs genom att analysera och informera om marknaderna, bidra till utvecklingen av exportmogna produkter och destinationer samt hjälpa till med kommunikation och infrastruktur för försäljning mot marknaderna. Figur 1 Schematisk bild av Västsvenska Turistrådets roll En annan mycket viktig roll för Västsvenska Turistrådet är att skapa och upprätthålla kontakter med, och förmedla information mellan, besöksnäringens alla aktörer och intressenter, såväl internationellt och nationellt som regionalt och lokalt. Västsvenska Turistrådet blir därigenom den förmedlande länken mellan aktörer och intressenter och minskar drastiskt behovet för dessa att själva skapa och upprätthålla kontakter och söka nödvändig information. Se figur 2 nedan. 4

5 Figur 2. Västsvenska Turistrådets roll som upprätthållare av kontakter nödvändiga för besöksnäringen Ägare, styrelse och företagsledning Västsvenska Turistrådet AB är helägt av Västra Götalandsregionen Västsvenska Turistrådets styrelse är politiskt tillsatt, vald för perioden och består av: Britt-Marie Andrén Karlsson, ordf. Conny Brännberg, v. ordf. Essam El-Naggar, Agneta Granberg, Marina Johansson, Michael Karlsson, Clas-Åke Sörkvist, Sven Olsson, Pelle Pellby Företagsledningen utgörs av: Gunilla Mitchell VD Mätbara mål Förutom de övergripande mål och strategiska mål som anges i ägaruppdraget har Västsvenska Turistrådet även preciserat ett antal mätbara mål. De mätbara mål som definieras nedan är inte mål för organisationen Västsvenska Turistrådet utan övergripande mål för besöksnäringen i Västra Götaland. De mål som valts är allmänt vedertagna och används nationellt, regionalt och lokalt vilket 5

6 möjliggör jämförelse inte endast med den egna utvecklingen utan även med besöksnäringen i övriga Sverige. Mätbara mål anges för: Antal exportmogna destinationer Antal kommersiella övernattningar Turismomsättning Årsarbeten inom besöksnäringen I de detaljerade affärsplaner och marknadsplaner som i framtiden utarbetas inom Västsvenska Turistrådet specificeras däremot mål som är tydligt kopplade till verksamheten. Nuläge De mätbara målen är framtagna utifrån vad som är realistiskt och baseras på nuläget, dvs verkligt utfall Exportmogna destinationer i VG-regionen 2011: 1 (Göteborg) Kommersiella övernattningar i VG-regionen 2011: (hotell, stugbyar, vandrarhem 5.200, camping 2.900, gästhamnar 532 ) Turismomsättning i VG-regionen 2011: 34 miljarder SEK Årsarbeten inom besöksnäringen Mätbara mål De mätbara målen har preciserats för tre tidsperspektiv 2012, 2015 och Mål för antal exportmogna destinationer i VG-regionen (inklusive Göteborg) 2012: : : 6 Mål för antalet kommersiella gästnätter i VG-regionen 2012: : : Mål för turismomsättningen i VG-regionen 2012: 35 miljarder SEK 2015: 45 miljarder SEK 2020: 70 miljarder SEK Mål för årsarbeten inom besöksnäringen

7 Utmaningar för att nå målen För att nå de uppsatta målen står besöksnäringen i Västsverige inför en rad utmaningar. Marknaden erbjuder fantastiska möjligheter, men för att lyckas krävs det att såväl privata företag som offentliga aktörer tar för sig och gemensamt arbetar för att skapa förutsättningar för export. Utan expansion och utveckling är risken stor att Västsverige halkar efter i konkurrensen både nationellt och internationellt. Från offentlig sektor krävs god framförhållning i det gränsöverskridande planeringsarbetet. Besöksnäringen måste bli en självklar del av arbetet med översiktsplaner och kommunernas infrastruktur måste stödja de satsningar som görs inom turism och mötesindustri. Insikt om besöksnäringens potential som tillväxtmotor och samsyn på besöksnäringsfrågor kommuner emellan skapar förutsättningar för expansion av besöksnäringen i hela regionen. Även från den privata sektorn krävs samsyn och en ökad förståelse för dels de möjligheter som den utländska marknaden erbjuder, dels de krav på utveckling som ställs för att möta utlandsmarknadernas behov. Att vara bokningsbar on-line är en grundförutsättning för att nå den önskade målgruppen. En ökad samverkan mellan anläggningar för att skapa reseanledningar som utgår från marknadens krav ger förutsättningar för exportmogna destinationer. För Västsvenska Turistrådets del består utmaningen i att ständigt vara uppdaterad om marknadens behov och önskemål samt att ha förmågan att förmedla denna kunskap till de aktörer som verkar inom regionen. Västsvenska Turistrådet måste kunna peka på vilka förändringar och vilka investeringar som krävs för att utveckla en destination till exportmognad eller för att skapa de bästa förutsättningarna för mötesindustrin. Det är också Västsvenska Turistrådets utmaning att hitta de bästa vägarna att marknadsföra Västsverige på de utländska marknaderna och att ligga i framkant för att hitta nya möjligheter att exponera utbudet. Övergripande strategier Den övergripande strategin för Västsvenska Turistrådet är att verka för att Västra Götaland får fler internationella besökare. En kraftig ökning av antalet internationella besökare är helt nödvändig för att volymmålen för Västra Götaland ska kunna uppnås. På nästa nivå är den samlande strategin att Västsvenska Turistrådet ska bidra till utvecklingen av exportmogna destinationer. Att detta lyckas är en förutsättning för att den övergripande strategin att verka för fler internationella besökare ska bli framgångsrik. På den tredje nivån arbetar Västsvenska Turistrådet utifrån sju strategier vilka är nödvändiga för att utveckla besöksnäringen i Västra Götaland och för att destinationer ska kunna bli exportmogna. Dessa strategier är: I alla delar av verksamheten verka för en hållbar besöksnäring och en samtidig kvalitetshöjning av utbudet 7

8 Alltid erbjuda den bästa och mest användbara kunskapen om marknader och målgrupper anpassad efter aktörernas behov Kontinuerlig utveckling av Verka för effektivare användning av kommunala resurser Kompetensutveckling av näringen i överensstämmelse med den nationella strategin för svensk besöksnäring Verka för att göra alla aktiviteter och allt boende som vill vara exportmoget boknings- och köpbart på nätet Bidra till utvecklingen av mötesindustrin i Västra Götaland genom att på olika sätt stimulera värvande av möten. Kompetens För att kunna förverkliga ägaruppdraget och bidra till att de ambitiösa målen för regionen uppnås krävs att Västsvenska Turistrådet besitter både bred och hög kompetens. Det finns ett behov av både generalister som har bred kompetens kopplad till besöksnäringens förutsättningar och behov och av specialister med spetskompetens inom de delar av besöksnäringen som Västsvenska Turistrådet väljer att prioritera. För att kunna erbjuda den kompetens som efterfrågas och samtidigt arbeta kostnadseffektivt har Västsvenska Turistrådet valt en flexibel organisation där basen utgörs av tillsvidareanställd personal som kompletteras med visstidsanställda och upphandlade experter utifrån aktuella behov. Finansiering Prognos VT:s omsättning fram till 2015 (i miljoner kr) ,5 15,5 15,5 15,5 15,5 23,4 23,4 23,4 23,4 23, Övrig finansiering Projektanslag Grundanslag Figur 3, Prognos för Västsvenska Turistrådets omsättning fram till och med

9 För att finansiera verksamheten får Västsvenska Turistrådet varje år ett grundanslag och ett projektanslag. För att Västsvenska Turistrådet ska kunna fullfölja ägaruppdraget och på ett kraftfullt sätt bidra till att de ambitiösa målen för besöksnäringen i Västra Götaland uppfylls krävs det att Västsvenska Turistrådet varje år hittar sätt att växla upp dessa anslag med %. Besöksnäringen står inför stora utmaningar, och därmed stora behov av insatser, de kommande åren. Om Västsvenska Turistrådets anslag samtidigt förblir oförändrade kommer det att ställas krav på att dessa anslag växlas upp i ännu mycket högre grad än idag de närmaste åren. Se prognosen ovan för Västsvenska Turistrådets omsättningsutveckling fram till Utveckling av exportmogna destinationer Utveckling av exportmogna destinationer är ett långsiktigt arbete. Den enda exportmogna destinationen i regionen är för tillfället Göteborg. Västsvenska Turistrådet har emellertid ambitionen att ytterligare fyra destinationer redan år 2015 ska ha uppnått exportmognad. Dessa destinationer är Göta kanalområdet, det maritima Bohuslän och dess skärgård med start i Fjällbacka, matresor i Västsverige och Outdoorturism i Västsverige med kajak/kanot som profilprodukt. Valet av destinationer tar sin utgångspunkt i Västsvenska Turistrådets tidigare utpekade strategiska insatsområden, baserat på marknads- och omvärldsanalyser. Detta bidrar till en snabbare exportmognad i hela regionen. Satsningarna på de fyra utvalda områdena ska utgöra ett modellarbete som sedan kan tillämpas på fler destinationer i Västsverige. Till år 2020 är ambitionen att utveckla ytterligare något eller några områden till exportmognad, bland annat en stark natur och kulturprodukt i Skaraborg med Hornborgasjön som nav. En förutsättning för att nå de uppsatta målen avseende omsättningsökning är en omfattande satsning på mötesindustrin. Eftersom möten attraherar besökare främst under vardagar och turismen i första hand genererar besök under helger så utgör mötessegmentet ett nödvändigt komplement till privatresandet för att skapa en framgångsrik, lönsam och konkurrenskraftig besöksnäring. För att locka kongresser och konferenser till Västsverige behöver infrastrukturen för möten förbättras. Alla regionens högskoleorter har startat eller är på gång att starta Convention Bureauer (CVB) som underlättar arbetet med att attrahera möten till området. Västsvenska Turistrådet stödjer uppstarten av CVBer och deltar i utvecklingen av dessa. Västsvenska Turistrådets varumärkesansvar Västsvenska Turistrådets varumärkesansvar är flerdimensionellt. På en övergripande nivå har Västsvenska Turistrådet ett ansvar för att bidra till förverkligandet av Visionen för Västra Götaland - Det goda livet. I visionen markeras turismen som en näring inom insatsområdet Ett livskraftigt näringsliv, men har genom sin mångfacetterade verksamhet också tydliga kopplingar till övriga insatsområden. Som ett viktigt ekonomiskt tillväxtområde bidrar turismen t.ex. till att stärka regionens identitet och externa profil och marknadsför regionen nationellt och internationellt. Den utmaning som formulerats för turismen har starkt fokus på attraktivitet och näringsverksamhet i termer av gäster, gott värdskap, hållbarhet och ekonomiskt utbyte. Västsvenska Turistrådet har ett 9

10 regionalt uppdrag och ett ansvar att kommunicera och förankra visionens utmaning och skapa ett engagemang för den hos näringen och offentliga intressenter. På destinationsnivå har Västsvenska Turistrådet dessutom ett ansvar för att, utifrån besöksnäringens perspektiv, förverkliga Västra Götalands varumärke samt att bidra till implementeringen av detta varumärke i besöksnäringen i Västra Götaland och ett ansvar för att, utifrån besöksnäringens perspektiv, förverkliga den nationella varumärkesstrategin framtagen av Visit Sweden. På företagsnivå har Västsvenska Turistrådet ansvar för utveckling och implementering av varumärket för organisationen Västsvenska Turistrådet. I ansvaret att förverkliga Västra Götalands varumärke inom besöksnäringen ingår även att samverka med destinationen Göteborg som arbetar utifrån en egen varumärkesmodell. Varumärket för destinationen Västra Götaland VG-regionen har presenterat ett förslag på varumärkesplattform som ska stärka varumärket Västsverige och inte varumärket Västra Götalandsregionen. Något beslut om varumärkesplattform för Västsverige är ännu inte taget varför Västsvenska Turistrådet år 2012 väljer att använda en egen varumärkesplattform för destinationen Västra Götaland, se nedan. Denna varumärkesplattform överensstämmer med den nationella varumärkesstrategi som tagits fram av Visit Sweden. Figur 4. Västsvenska Turistrådets varumärkesmodell för destinationen Västra Götaland Varumärkets position och kärnvärden kommer att vara vägledande vid såväl produkt- och destinationsutveckling som vid marknadskommunikation. 10

11 Varumärket för destinationen Sverige Västsvenska Turistrådet har förbundit sig att bidra till förverkligandet av den nationella varumärkesstrategin för destinationen Sverige. Behovet av ett gemensamt varumärke för Sverige beskrivs av Visit Sweden enligt nedan. En modern, balanserad och äkta Sverigebild som förstärks genom ett medvetet nation branding arbete gynnar alla samhällsområden och exportnäringar. De Sverigefrämjande organisationerna har enats om en gemensam varumärkesplattform som ligger till grund för en tydligare Sverigebild. Sverige är fortfarande relativt okänt, men Sverigebilden är övervägande positiv. Genom att kommunicera samma Sverigebild stärker vi besöksnäringens budskap. Varumärket för organisationen VT Som varumärkesplattform har valts Kapferers Brand Identity Prism som på en övergripande nivå ger en bild av VT och vad VT vill innebära för sina kunder. Stor vikt har lagts vid att organisationens varumärke ska vara i harmoni med destinationens varumärke. Affärsutveckling Destinationsutveckling Infrastruktur/plattform för försäljning Imagemarknadsföring Drivande Öppen för nytänkande och förändring Lyhörd Omtänksam Professionell Långsiktig Relationsskapande Grundad på samarbete och ömsesidig förståelse Intresse för, och nyfikenhet på, omvärlden Genuint intresse för besöksnäringen Uppmuntrar kreativitet Förutsättningar för ökad försäljning Större kompetens Delaktighet i nätverk Ligger i framkant Vill utvecklas Figur 5. Västsvenska Turistrådets varumärkesplattform 11

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN november 2014 1 INNEHÅLL Inledning 3 Principerna för handlingsplanen Målsättningar Rapportens disposition Turistrådets ansvar och åtaganden 5 Processleda hållbar

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt!

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Uppdraget Destinations- och produktutveckling Marknadskommunikation

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) 2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, augusti 2014 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse. Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän Rekommendation till kommunerna

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse. Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän Rekommendation till kommunerna 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-02-23 Förvaltning: Näringslivsenheten Handläggare: Cia Säll Telefon: 070-340 43 72 E-post: cia.lantz@lysekil.se Rekommendation till kommunerna Dnr: LKS

Läs mer

V er ksam h etsplan 2015

V er ksam h etsplan 2015 V er ksam h etsplan 2015 syftet Affärs- och verksamhetsplanen ska på ett strukturerat sätt beskriva bolagets målsättningar och hur dessa ska förverkligas. bolaget VISION Höga Kusten ska utvecklas till

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022

Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/339 2013-08-13 Kommunstyrelsen Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1 Utvecklingssatsning - skärgård Version maj 2009 Handlingsprogram för skärgårdsutveckling Utvecklingssatsning Inledning och bakgrund Söderhamns skärgård

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

Datum 2013-08-23. Regionförbundet Uppsala län: Förslag till Strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022

Datum 2013-08-23. Regionförbundet Uppsala län: Förslag till Strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 KS 3 4 SEPTEMER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Datum 2013-08-23 Diarienummer KSN-2013-0621 Kommunstyrelsen Regionförbundet Uppsala län: Förslag till Strategi för hållbar besöksnäring

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret PM 2009:119 RII (Dnr 304-736/2009) Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Remissvar på förslag till nya föreskrifter för Tivedens nationalpark Ärendenummer NV-08544-12. Ekoturismföreningen vill framföra följande synpunkter på förslaget

Läs mer

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 7 februari 2011 SBR 12-14/2011 Handläggare: Telefon: Lena Häggdahl 08-508 28095 lena.haggdahl@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Förslag till budget

Läs mer

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN 6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN Tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Kommunala organisationens tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Samhällets tankar om optimal organisering

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö En hållbar natur- och kulturturism Vision, inriktningsmål och strategier Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2009-11-06 Tjörn Möjligheternas ö Inledning 3 Arbetsprocessen 3 Vision

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Medverkan i VARMDO KOMMUN 2014-08-06. Förslag till beslut. Beslutsnivå. Sammanfattning. Bakgrund. Ärendebeskrivning. Tjänsteskrivelse.

Medverkan i VARMDO KOMMUN 2014-08-06. Förslag till beslut. Beslutsnivå. Sammanfattning. Bakgrund. Ärendebeskrivning. Tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 2014-08-06 Handläggare Lars Berlin Näringslivsenheten Diarienummer 14KS/0362 Kommunstyrelsen Medverkan i Stockholm archipelago Förslag till beslut Avtal om medverkan i Stockholm

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik norrstyrelsen rapport 2009: 25 Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

STRATEGISK FÄRDPLAN 2020

STRATEGISK FÄRDPLAN 2020 KRISTIANSTADS KOMMUN STRATEGISK FÄRDPLAN 2020 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-15 Syftet med strategisk färdplan 2020 är att precisera Vision 2030 och prioritera bland utmaningarna. Strategisk färdplan

Läs mer

ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön

ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön ÅRE vision 2020 ÅRE vision 2020 är en modell för utvecklingen av destination ÅRE. Visionen har tagits fram i samverkan mellan många intressenter i näringslivet och kommunen.

Läs mer

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre Tourism in Skåne Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre VÅRT UPPDRAG Som Skånes officiella marknadsbolag för besöksnäringen marknadsför, säljer och utvecklar vi Skåne som destination. Vi ska öka antalet

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2015

Verksamhetsberattelse ~ 2015 Verksamhetsberattelse ~ 2015 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2016-02-11 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2015 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015

LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015 Diarienr: 1(5) Upprättare: Lednings- och verksamhetsstöd Utveckling- och projektstöd LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015 Projektledare Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 FÖRSLAG nr 2 Sid 1 av 10 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-29 0.6 Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 INNEHÅLL Versionshistorik... 1 Godkännande... 1 1 Sammanfattning...

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS MYNDIGHETSGRUPP. Tillsammans för en starkare svensk besöksnäring

BESÖKSNÄRINGENS MYNDIGHETSGRUPP. Tillsammans för en starkare svensk besöksnäring BESÖKSNÄRINGENS MYNDIGHETSGRUPP Tillsammans för en starkare svensk besöksnäring 1 2 Besöksnäringens myndighetsgrupp arbetar på uppdrag från regeringen under ledning av Tillväxtverket som har ett nationellt

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport augusti 2013 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) Delårsrapport augusti 2013 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) 2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, augusti 2013 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård

Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård Bilaga 14KS17-1 Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård Sedan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda har enats om att samarbeta för utveckling av Bottenvikens skärgård har nedanstående

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Program idrottsturism

Program idrottsturism Program idrottsturism Beslutat av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 50. DESTINATION KALMAR AB Box 611, 391 26 Kalmar, (Ölandskajen 11) tel 0480 45 34 00 fax 0480 45 34 09 www.kalmar.se/turism PROGRAM

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Affärsplan 2016 2020 Örebrokompaniet AB

Affärsplan 2016 2020 Örebrokompaniet AB Affärsplan 2016 2020 Örebrokompaniet AB Beslutad av styrelsen den 26 november 2015 Inledning Bakgrund Affärsplanen är tillsammans med Bolagsordningen och de årliga budgetdirektiven vårt viktigaste styrinstrument.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av behov och förutsättningar i projektansökan 5 Kvantitativ utvärderingsinformation 6 Kvalitativ utvärderingsinformation 8 Relevanta

Läs mer

Handledning för upphandling av projektutvärdering

Handledning för upphandling av projektutvärdering Datum: Handledning för upphandling Avsedd för: Projektägare 1 (6) Handledning för upphandling av projektutvärdering Handledningen är i första hand riktad till projektägare som behöver upphandla utvärdering.

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism Large 2011 i Järvsö 2011-11-22 Sammanfattning från regionalt dialogmöte om rovdjursturism. 1. Olle Fack från Destination Järvsö och Linda Thelin från Rovdjurscentret hälsar välkommen till ett möte med

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

TURISTSTATISTIK 2004

TURISTSTATISTIK 2004 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2004 GBG - 1 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 11 Jämförande

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Foto: Sofia Ernerot Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Illustrationer: Sarahs

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer